Книги за 2015-2017 роки

2015 рік

  • Александров О. С. Нова стратегія національної безпеки Польщі – відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення / О. С. Александров // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131– 138.с.

  • Баровська, А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 147– 152.

  • Захарчук, В. О. Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. / В. О. Захарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 174–178.

2016 рік

  • 66.4(4УКР) Є 24 Європейська та євроатлантична інтеграція : навч. посіб. / Луцьк. нац. техн. ун-т ; за заг. ред. О. М. Лютак. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 376 с.

 

2017 рік

  • 355 А 43 Клюшніков, І. Використання стандартів НАТО при обґрунтуванні вимог до безпілотних авіаційних комплексів / І. М. Клюшніков, А. А. Шалигін, Р. М. Джус // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., 17–19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т ; редкол.: В. Ф. Анісімов, В. В. Біліченко. – Вінниця, 2017. – С. 160–162.

  • 94(477) У 45 Лапшин, С. Перспективи вступу України до НАТО: використання досвіду Польщі / С. Лапшин, І. Зінько // Україна – Польща: історичне сусідство : матеріали Міжнар. наук. конф., 19–20 трав. 2017 р. / редкол. Ю. Зінько [и др.]. – Вінниця, 2017. – С. 398–401.

  • 341.2 Я 34 Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / ред. В. І. Розвадовського. – Київ : КНТ, 2017. – 224 с.