«Зелений бізнес» – вимоги сьогодення»

У сучасних складних економічних, політичних, екологічних і соціальних умовах дедалі більшої актуальності набувають питання пошуку нових моделей розвитку людства. Наразі розв’язання екологічних проблем залишається основним завданням сучасного світового розвитку. У цьому контексті екологізація економіки передбачає формування нового екологічно орієнтованого мислення. А впровадження екологічно безпечних технологій та розвиток органічного ринку стали не тільки пріоритетними напрямами розвитку, а й джерелами доходів приватного і державного секторів економіки.

Запрошуємо до бібліотеки у відділ новітніх технологій, економічних і юридичних наук для ознайомлення з літературою на тему «Зелений бізнес» – вимога сьогодення».

Поділитися:
 • 1 Б 81 Бондар, О. І. "Зелена" економіка як підгрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 238 с.
 • 9(4УКР)28 Г 67 Горбач, Л. М. Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи : монографія / Л. М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.
 • 48 З-12 Забуранна, Л. В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління  : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 292 с.
 • 32 З-48 "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / кер. проекту та автор К Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с.
 • 45 Е 62 Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2020. – 247 с.
 • 34 К 88 Кубатко, О. В. Флуктуації розвитку еколого-економічних систем : монографія / О. В. Кубатко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 383 с.
 • 34 М 13 Мазур, В. А. Теорія європейського еколого-економічного розвитку : навч. посіб. / В. А. Мазур, Ковальчук С. Я.; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - 2-ге вид., перероб. та допов. – Вінниця : Твори, 2019. – 552 с.
 • 34 М 48 Мельник, Л. Г. "Зелена" економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн, 2019. – 463 с.
 • 330 М 85 Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Унів. кн, 2017. – 368 с.
 • 1 П 12 Павліха, Н. В. Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : монографія / Н. В. Павліха, К. М. Федина ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : Кондор, 2017. – 270 с.
 • 349 П 68 Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва ("зеленої" економіки) : монографія / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 230 с.
 • 330 Ф 79 Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / за наук. ред. С. О. Лизуна. – Суми : Унів. кн, 2017. – 336 с.
 • Бровкова, О. Г. Формування екологічної стратегії українських підприємств у координатах сталого розвитку / Бровкова О. Г. // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 18–21.
 • Зелений офіс як частина зеленої модернізації. Тренд чи необхідність? Поради тим, хто "не в темі". Лайфхаки від медіа-групи 1+1 // Екологія підприємства : Щомісяч. спеціалізов. журн. – 2017. – № 7. – С. 74–80.
 • Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем / Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Зоря О. П. // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 94–102.
 • Кудря, С. О. Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія : стенограма наук. доп. на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року / Кудря С. О. // Вісник Нац. акад наук України. – 2018. – № 9. – С. 36–44.
 • Про зелений бізнес і зелений тариф. Сонячні станції: як перетворити приміщення в актив // Екологія підприємства : Щомісяч. спеціалізов. журн. – 2017. – № 9. – С. 48–56.
 • Прямухіна, Н. В. Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій / Прямухіна Н. В. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : Всеукр. наук.-вироб. журн. – 2019. – № 10. – С. 21–27.

Зелений бізнес


У сучасних складних економічних, політичних, екологічних і соціальних умовах дедалі більшої актуальності набувають питання пошуку нових моделей розвитку людства. Наразі розв’язання екологічних проблем залишається основним завданням сучасного світового розвитку. У цьому контексті екологізація економіки передбачає формування нового екологічно орієнтованого мислення. А впровадження екологічно безпечних технологій та розвиток органічного ринку стали не тільки пріоритетними напрямами розвитку, а й джерелами доходів приватного і державного секторів економіки.

Запрошуємо до бібліотеки у відділ новітніх технологій, економічних і юридичних наук для ознайомлення з літературою на тему «Зелений бізнес» – вимога сьогодення».

«Зелений бізнес» – вимога сьогодення». from Vinnytsya Region General Research Library named after K.A. Timiryazev