З історії писемності, кирилиці та глаголиці

24 травня Україна відзначає День слов’янської писемності і культури. Цього дня ми вшановуємо братів-подвижників Кирила та Мефодія, які дали слов’янському світу алфавіт, заклавши тим самим основи церковнослов’янської писемності та фундамент усіх слов’янських літератур.

Кожна культура, мова є безцінним надбанням людства, дзеркалом, яке відображає душу народу, його історію, звичаї, уподобання.

З цієї нагоди працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготували віртуальну виставку та бібліографічний список літератури «З історії писемності, кирилиці та глаголиці». Рекомендований список стане корисним викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією слов’янської писемності. 

Бажаємо всім представникам слов’янських народів злагоди, толерантності та миру. Лише любов до власної історії, плекання та примноження культурної й духовної спадщини свого народу є рушійною силою морального та духовного розвитку будь-якого суспільства.

 

Поділитися:

Біля витоків слов’янської писемності 

Боровський, Я. Першопочатки східнослов’янської писемності / Я. Боровський // Отчий край’90 : іст.-літ. зб. / упоряд. С. Гальченко. – Київ, 1990. – Вип. 4. – С. 16–22.

Брайчевський, М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 3-тє вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 154 с. : іл.

Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. укр. на болгар. мову Д. І. Павленко. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : кольор. іл.

Винар, Л. Християнізація України і розвиток писемної культури й освіти в Києві в Х і ХІ століттях / Л. Винар // Хроніка-2000. – 2002. – № 49/50. – С. 246–289.

Висоцький, С. О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст.: до історії української писемності / С. О. Висоцький. – Львів : М. П. Коць, 1998. – 247 с.

Гирич, І. Кирило і Мефодій / І. Гирич // Історія в шк. України. – 2001. – № 3. – С. 42–45.

Гнатенко, Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. А. Гнатенко. – Київ : НБУВ, 2003. – 193 с.

Голенченко, Г. Я. Братское книгопечатание и традиции Ф. Скорины / Г. Я. Голенченко // Франциск Скорина – белорусский гуманист, просветитель, первопечатник / авт. предисл. В. М. Конон. – Минск,1989. – С. 147–156.

До джерел слов’янської писемності : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія ; уклад.: В. А. Піскун, М. Л. Лєсканова, Л. Г. Гурай. – 2-ге вид., допов. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2013. – 39 с. : іл.

Дорошенко, Д. Слов’янський світ у його минулому й сучасному / Д. Дорошенко ; упоряд., вступ. ст. Л. Белей. – Київ : Темпора, 2010. – 784 с.

Дорошенко, Д. Слов’янський світ у його минулому й сучасному. Т. I–III / Д. Дорошенко. – Ужгород : Гражда, 2005. – 404 с.

Жиленко, І. «Читання» преподобного Нестора про святих Бориса і Гліба: джерела та вірогідність змісту / І. Жиленко // Пам’ятки України : історія та культура. – 2015. – № 10/12. – С. 20–29.

Запаско, Я. П. «Доброписці тоді славні були» : (нариси з історії укр. рукопис. мистецтва) / Я. П. Запаско. – Львів : Афіша, 2003. – 176 с. : іл.

Запаско, Я. П. Львівські стародруки : книгознав. нарис / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 175 с. : кольор. іл.

Запаско, Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. – Львів : Світ, 1995. – 480 с. : іл. 

Запаско, Я. П. Початки українського друкарства / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк, В. В. Стасенко. – Львів : Центр Європи, 2000. – 222 с.

Іванова, О. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат., палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко. – Київ : НБУВ, 2010. – 791 с. : іл.

Ісаєвич, Я. Д. Перші кириличні друкарні та їх значення для зміцнення міжслов’янських літературних зв’язків / Я. Д. Ісаєвич // Літературна спадщина Івана Федорова / Я. Д. Ісаєвич. – Київ, 1989. – С. 18–27.

Історія західних і південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст. : курс лекцій : навч. посіб. / за ред. В. І. Ярового. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Либідь, 2009. – 632 с.

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : хрестоматія у 2 т. / В. І. Лубський [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2018.

Т. 1. – 448 с.

Т. 2. – 336 с.

Каракоз, О. О. Історія книги : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 360 с. : іл.

Клименко, Н. Збереження самобутності слов’янських мов у добу глобалізації / Н. Клименко // Слов’янські обрії. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 22–31.

Куленко, М. Я. Становлення та розвиток писемності / М. Куленко // Графічний дизайн. Мистецтво шрифту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Куленко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2015. – Кн. 1. – С. 8–12.

Літопис руський : за іпатським списком / пер. Л. Махновець ; відп. ред. О. Мишанич. – Київ : Дніпро, 1989. – 591 с. : іл.

Луковнікова, С. М. Азбука Кирила і Мефодія : посіб. для культурол. вивч. старослов’ян. мови / С. М. Луковнікова ; Вінниц. обл. асоц. православ. педагогів в ім’я святих рівноапостольних Мефодія і Кирила. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 96 с. : іл.

Лучик, В. В. Вступ до слов’янської філології : підручник / В. В. Лучик. – Київ : Академія, 2008. – 344 с. – (Альма-матер).

Любченко, В. Є. Персонажі слов’янської міфології : слов.-довід. в іл. / В. Є. Любченко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 272 с.

Марценюк, С. Кирило і Мефодій – апостоли-подвижники / С. Марценюк // Дивослово. – 1998. – № 5. – С. 63.

Палійчук, Ю. Чому ми – слов’яни? / Ю. Палійчук // Наук. світ. – 2008. – № 10. – С. 18–20.

Патерик Києво-Печерський : монографія / ред. Касіян (чернець). – Київ : Академія, 2001. – 348 с.

Повість минулих літ : літопис. оповіді / переказ В. Близнеця ; худ. Г. Якутович. – 3-тє вид., зі змінами. – Київ : Веселка, 2002. – 227 с. : іл.

Прискока, О. В. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О. В. Прискока, В. Ю. Франчук // Мовознавство. – 2008. – № 2/3. –

С. 111–123.

Різник, М. Письмо і шрифт / М. Різник. – Київ : Вища шк., 1978. – 150 с.

Тютюн, О. Доля народів : монографія / О. Тютюн. – Київ : Укр. письменник, 2010. – 640 с.

Українська графіка ХІ – початку ХХ ст. : альбом / авт.-упоряд. А. В’юник. – Київ : Мистецтво, 1994. – 328 с.

 

Мовна палітра культури слов’ян 

Дзюба, І. М. «Нашого цвіту по всьому світу…» / І. Дзюба // На трьох континентах : в 3 кн. / І. Дзюба. – Київ, 2013. – Кн. 1. – С. 8–89.

Запаско, Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. / Я. П. Запаско. – Львів : Львів. ун-т, 1971. – 309 с.

Історія української культури : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій ; за ред.: Н. Левицької, С. Берегового. – Київ : Кондор, 2015. – 326 с. : іл.

Кліменко, Н. Збереження самобутності слов’янських мов у добу глобалізації / Н. Кліменко // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. / Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; голов. ред. О. Онищенко. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 22–31.

Кушнір, П. М. Велесів календар і найперша писемність у світі русичів-українців ; Тризуб – прадавній магічний знак першої хліборобської держави Руси-України великої / П. Кушнір ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : [б. в.], 2011. – 30 с. : іл.

Макарчук, С. А. Писемні джерела з історії України : курс лекцій / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 1999. – 352 с. : іл.

Наливайко, С. І. Таємниці розкриває санскрит / С. І. Наливайко. – Київ : Просвіта, 2000. – 288 с.

Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.) / голов. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2015. – 209 с.

Павличко, Д. В. Літературознавство. Критика : [в 2 т.] / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2007.

Т. 1 : Українська література. – 566 с.

Т. 2 : Світова література. – 456 с.

Півторак, Г. Українсько-білоруська писемно-літературна мова XIV–XVII ст.: діалектна основа та сфери використання / Г. Півторак // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. / Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 16–21.

Піддубний, С. Велесова книга. Веди України-Русі / С. Піддубний. – Вид. 2-ге, уточн. та з допов. – Городок : Бедрихів край, 2017. – 256 с. : іл. 

Послання Варнави. Писання мужів апостольських / Київ. духов. акад. ; пер. і вступ. ст. О. В. Кожушного. – Вінниця : Вінниц. картогр. ф-ка, 2013. – 64 с.

Православна культура Поділля : зб. матеріалів на допомогу учителю : теорія і практика / Вінниц. обл. асоц. православ. педагогів в ім’я святих рівноапостольних Мефодія і Кирила. – Вінниця : ІТІ, 2005.

Кн. 1, ч. 1. – 218 с.

Кн. 1, ч. 2. – 114 с.

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікал. архів. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 1993–   .

Вип. 13. – 2009. – 464 с.

Вип. 14. – 2010. – 420 с.

Вип. 17. – 2013. – 621 с.

Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2012. – 800 с. : іл.

Славістична збірка : зб. ст. за матеріалами Других Міжнар. наук. Соханів. читань (м. Київ, 18 листоп. 2015 р.) / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Г. Папакін ; за ред.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – Вип. 2. – 440 с. : портр., іл.

Слово многоцінне : хрестоматія укр. літ., створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.) : в 4 кн. / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Аконіт, 2006–   .

Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – 799 с.

Кн. 4 : Література пізнього Бароко (1709–1798 рік). – 799 с.

Слов’янські культури в європейському гуманітарному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. XX річниці незалежності України, Карлові Вари, Чехія, 20–22 жовт. 2011 р. / Київ. славіст. ун-т. – Київ : ЕксОб, 2012. – 176 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр. / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – Вип. 5. – 464 с. : іл.

Спадщина поколінь : прадавні укр. літ. пам’ятки : навч. посіб. / уклад., передм. і комент. О. Г. Мукомела. – Київ : Грамота, 2005. – 592 с.

Українська література XI–XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. – Київ : Академія, 2011. – 688 с.

Українська література XVII ст.: Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / авт. передм., уклад. В. І. Крекотня. – Київ : Наук. думка, 1987. – 608 с.

Шилов, Ю. Давня історія України в контексті світової цивілізації : навч. посіб. / Ю. Шилов. – Київ : МАУП, 2007. – 280 с.

Яковенко, Т. Осанна Господу, осанна! : переспіви Святого Письма / Т. Яковенко ; вступ. ст. Д. Степовика. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 624 с.

З історії писемності, кирилиці та глаголиці


24 травня Україна відзначає День слов’янської писемності і культури. Цього дня ми вшановуємо братів-подвижників Кирила та Мефодія, які дали слов’янському світу алфавіт, заклавши тим самим основи церковнослов’янської писемності та фундамент усіх слов’янських літератур.

Кожна культура, мова є безцінним надбанням людства, дзеркалом, яке відображає душу народу, його історію, звичаї, уподобання.

З цієї нагоди працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготували віртуальну виставку та бібліографічний список літератури «З історії писемності, кирилиці та глаголиці». Рекомендований список стане корисним викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією слов’янської писемності. 

Бажаємо всім представникам слов’янських народів злагоди, толерантності та миру. Лише любов до власної історії, плекання та примноження культурної й духовної спадщини свого народу є рушійною силою морального та духовного розвитку будь-якого суспільства.

З історії писемності, кирилиці та глаголиці from Vinnytsya Region General Research Library named after K.A. Timiryazev