Відходи - в доходи

Три тисячі переповнених сміттєвих полігонів і десятки тисяч нелегальних смітників становлять небезпеку для природи й людей. Тільки впровадження замкнутого циклу перероблення побутових відходів дозволить розв'язувати цю проблему

Проблема смітників стоїть перед людством, мабуть, з того самого часу, як воно з’явилося на землі, і чимдалі, тим вона стає серйознішою.

На сьогодні в Україні проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. Ця проблема настільки нагальна не тільки в Україні, а й у всьому світі, що навіть з’явився такий вислів «відходи беруть нас за горло».

На сьогодні ми споживаємо в рази більше, ніж наші предки. Щороку обсяги споживання зростають, а разом з ними зростає і кількість відходів. Зараз проблема забруднення є не просто труднощами, це вже екологічна катастрофа глобального характеру, яку необхідно терміново вирішувати. Частина країн вже зробили певні кроки після усвідомлення всієї небезпеки забруднення побутовими відходами, але в більшості, на жаль, ситуація не змінюється.

Поміркуймо, правда приємно споглядати доглянуті вулиці, прибрані узбіччя, порядок біля кожного будинку, чистий ліс.

Для того, щоб це стало системою, ми повинні постаратися на благо свого улюбленого міста чи села. А для цього потрібно зовсім небагато – не кидати сміття на вулицях, по узбіччях, в лісі, собі під ноги.

Розв'язання проблеми завжди є, адже у наших силах всім разом зробити довкілля чистішим і красивішим.

До Всеукраїнського дня довкілля відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує до перегляду віртуальну виставку «Відходи ─ в доходи».

Поділитися:

Бібліографічний список

 1. Березюк, О. В. Вібраційний гідропривод плити пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах : автореф. дис. / О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 19 с.
 2. Березюк, О. В. Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2016. – № 1. – С. 33–38.
 3. Біотехнологія з основами екології : навч. посіб. / І. М. Трохимчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 304 с.
 4. Бойко, Ю. Вимоги до зберігання відходів «під лупою»: загальні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні / Ю. Бойко // Екологія підприємства. – 2019. – № 4. – С. 32–42..
 5. Вторинна сировина, відходи виробництва та металобрухт : статист. зб. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця : [б. в.], 2006. – 30 с.
 6. Голець, Н. Ю. Захист довкілля від забруднень полігонами ТПВ / Н. Ю. Голець, М. С. Мальований, Ю. О. Малик // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 верес. 2013 р. : зб. наук. ст. / відповід. за вип. В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 104–105. 
 7. Гуменюк, Г. Д. Использование отходов промышленности и сельского хозяйства в животноводстве / Г. Д. Гуменюк, А. М. Жадан, А. Н. Коробко. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев. : Урожай, 1991. – 216 с.
 8. Директива про захоронення відходів / відп. ред. О. В. Шемет. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 32 с.
 9. Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; за заг. ред. С. Бойченка. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 266 с.
 10. Екологічна біотехнологія : навч. посіб. : у 2 кн. / О. В. Швед [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2010.
 11. Кн. 1. – 424 с.
 12. Кн. 2. – 368 с.
 13. Еріксен, Т. Сміття і люди. Зворотній бік споживання / Т. Еріксен ; пер. з норв. І. Сабор. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 224 с.
 14. Єремєєв, І. С. Проблеми поводження з твердими побутовими відходами / І. С. Єремєєв, С. В. Марчук // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 верес. 2013 р. : зб. наук. ст. / відповід. за вип. В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 31–33.
 15. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 160 с.
 16. Мороз, О. В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 110 с.
 17. Мудрак, О. В. Екологічні проблеми і тверді побутові відходи / О. В. Мудрак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Географія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 89 – 95.
 18. Натоптана, Г. Впровадження на підприємстві принципів роздільного збору твердих побутових відходів : практичні поради / Г. Натоптана // Екологія підприємства. – 2020. – № 1. – С. 36 – 39.
 19. Петрова, М. А. Напрямки підвищення екологічної безпеки термічної утилізації твердих побутових відходів / М. А. Петрова, М. О. Войтович // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology – 2013), Вінниця, 25–27 верес. 2013 р. : зб. наук. ст. / відповід. за вип. В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 77–80.
 20. Радовенчик, В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – Київ. : Кондор, 2010. – 552 с.
 21. Савуляк, В. І. Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів : монографія / В.І. Савуляк, О.В. Березюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 216 с.
 22. Сігал, О. І. Скорочення споживання природного газу та зниження викидів шкідливих речовин з продуктами спалювання в комунальній теплоенергетиці / О. І. Сігал, Д. Ю. Падерно, Н. Ю. Павлюк // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering : укр. наук. журн. – 2019. – Т. 41, № 2. – С. 54 – 63.
 23. Соколенко, А. І. Енергоматеріальні трансформації в харчових технологіях на основі замкнутих контурів : монографія / А. І. Соколенко, В. А. Піддубний, А. О. Чагайда ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Кондор, 2016. – 300 с. 
 24. Сухарев, С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 256 с.
 25. Техноекологія : підруч. / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ : Кондор, 2017. – 294 с.
 26. Тимошенко, М. Харчові відходи: 6 важливих акцентів для еколога / М. Тимошенко // Екологія підприємства. – 2019. – № 4. – С. 5–55.
 27. Тонковид, О. Техніко-технологічне рішення для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва / О. Тонковид // Техніка і технології АПК. – 2018. – 12. – С. 36 – 40.
 28. Трус, І. М. Маловідходні технології демінералізації води : монографія / І. М. Трус. – Київ : Кондор, 2017. – 250 с.
 29. Управління та поводження з відходами. Ч. 1. Технології знезараження непридатних пестицидів / В. Г. Петрук [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2012. – 265 с.

Підготувала

бібліотекар І категорії

відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук

Л. І. Заря.

Відходи - в доходи


Три тисячі переповнених сміттєвих полігонів і десятки тисяч нелегальних смітників становлять небезпеку для природи й людей. Тільки впровадження замкнутого циклу перероблення побутових відходів дозволить розв'язувати цю проблему

Проблема смітників стоїть перед людством, мабуть, з того самого часу, як воно з’явилося на землі, і чимдалі, тим вона стає серйознішою.

На сьогодні в Україні проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. Ця проблема настільки нагальна не тільки в Україні, а й у всьому світі, що навіть з’явився такий вислів «відходи беруть нас за горло».

На сьогодні ми споживаємо в рази більше, ніж наші предки. Щороку обсяги споживання зростають, а разом з ними зростає і кількість відходів. Зараз проблема забруднення є не просто труднощами, це вже екологічна катастрофа глобального характеру, яку необхідно терміново вирішувати. Частина країн вже зробили певні кроки після усвідомлення всієї небезпеки забруднення побутовими відходами, але в більшості, на жаль, ситуація не змінюється.

Поміркуймо, правда приємно споглядати доглянуті вулиці, прибрані узбіччя, порядок біля кожного будинку, чистий ліс.

Для того, щоб це стало системою, ми повинні постаратися на благо свого улюбленого міста чи села. А для цього потрібно зовсім небагато – не кидати сміття на вулицях, по узбіччях, в лісі, собі під ноги.

Розв'язання проблеми завжди є, адже у наших силах всім разом зробити довкілля чистішим і красивішим.

До Всеукраїнського дня довкілля відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує до перегляду віртуальну виставку «Відходи ─ в доходи».

Vidxodi v-doxodi from Vinnytsya Region General Research Library named after K.A. Timiryazev