Місцеве самоврядування: теорія, реформування в Україні, зарубіжні практики

Соборність України: теза знову актуальна

(віртуальний бібліографічний список)

Ідея єдності українських земель – соборності України – сягає глибини віків та бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків практичним втіленням ідеї соборності займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У ХVIIІ – початку ХХ ст., коли українські землі були поділені між сусідніми державами: Польщею, Росією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів.

Здавалося б, за більше ніж двадцять років незалежності віками омріяна соборність остаточно й безповоротно утвердилася на українських землях. Однак нині особливо гостро постає проблема захисту, збереження та зміцнення соборності України. Закріплення соборності в усіх сферах суспільного буття пересічних українців – виклик та пріоритетне завдання Української держави на сучасному етапі її функціонування.

1. Ідея Соборності України: історичний аспект

Україна завжди прагнула бути вільною. Домінування над нею Росії повинно завжди розглядатися як історична аномалія.

Вольтер

Адамович, С. Ідея соборності в ідеології та діяльності української національної асамблеї (УНА–УНСО) [Електронний ресурс] / С. Адамович // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Історія. – 2014. – Вип. 25. – С. 3–8.

Адамович, С. Проблема Соборності в процесі національно-демократичного відродження Галичини у кінці 80-х – на початку 90-х рр. XX ст. / С. Адамович // Визвольний шлях. – 2006. – № 4. – С. 14–33.

Бойко, О. Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи Української революції / О. Бойко // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 39–42.

Великоний, В. Українська соборність 1918–1919 рр.: від перших історико-мемуарних праць до сучасних парадигм історіографії / В. Великоний // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 32–38.

Гаврилів, І. УНР і ЗУНР: проблема взаємин на тлі соборності України [Електронний ресурс] / І. Гаврилів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 275–283.

Гай-Нижник, П. Акт Злуки УНР і ЗУНР : втілення і крах ідеалу Соборної України / П. Гай-Нижник // Соборність. – 2009. – № 1. – С. 63–75.

Гай-Нижник, П. П. Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 91, № 12. – С. 25–37.

Гончарук, П. Провісник української конституційної державності : (до 335-річчя від дня народж. Пилипа Орлика) / П. Гончарук // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 11–29.

Горбань, Т. Ю. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. / Т.Ю. Горбань // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 95–103.

Гошуляк, І. Михайло Грушевський: «Єднатися, концентруватися, а не ділитися» / І. Гошуляк // Віче. – 2004. – № 8. – С. 43–47 : портр.

Гошуляк, І. Л. Проблема соборності українських земель у добу Центральної Ради / І. Л. Гошуляк // Укр. іст. журн. – 1997. – № 3. – С. 26–41.

Гошуляк, І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 467 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2B010Nk (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Дацків, І. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. / І. Дацків // Університет. – 2011. – № 5. – С. 8–17.

Дяченко, О. В. Громадська діяльність О. Я. Кониського у справі втілення соборницьких прагнень українців на початку 1890-х рр.: політика «нової ери» [Електронний ресурс] / О. В. Дяченко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Історія та археологія. – 2010. – Т. 18, вип. 18. – С. 57–61.

Коломієць, І. М. ОУН–УПА на Вінниччині в роки боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу / І. Коломієць. – Літин : Літинська районна друкарня, 2010. – 247 с.

Кондратюк, В. О. Історичні витоки соборності – чинника українського державотворення [Електронний ресурс] / В. О. Кондратюк // Вісн. Львів. комерц. акад. Серія : Гуманітарні науки. – 2015. – Вип. 13. – С. 19–24.

Курас, І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.) / І. Ф. Курас, В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. – Київ : Укрпресполіграфекспо, 2001. – 248 с.

Лазаренко, В. В. Проблема соборності української мови у працях І. І. Огієнка [Електронний ресурс] / В. В. Лазаренко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна : наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 13. – С. 105–110.

Лісіна, С. О. Програмні документи ОУН: основа творення незалежної Української Соборної Самостійної Держави [Електронний ресурс] / С. О. Лісіна // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2014. – № 809. – С. 62–66.

Літошенко, Ю. В. Соборність України в концепціях М. Драгоманова [Електронний ресурс] / Ю. В. Літошенко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 42–48.

Лозовий, В. Проголошення соборності українських земель у період революції (1918–1919 рр.) / В. Лозовий // Соборність України: історичний досвід, проблеми і перспективи : матеріали круглого столу. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 10–14. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2QzHscp (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Мизак, Н. С. УПА-«Захід» і збройне підпілля ОУН у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу у 1942–1960 рр. : монографія / Н. С. Мизак ; МОН України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Дослід. ін-т «Студіюм». – Чернівці : Прут, 2011. – 436 c. – («За тебе, свята Україно» ; кн. 7).

Міхновський, М. І. Самостійна Україна / М. І. Міхновський. – Київ : Діокор, 2002. – 80 с.

Носкова, А. Ф. Украинские националисты в борьбе за «Соборную Украину» в 1940-е годы / А. Ф. Носкова // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 130–138.

Пилипів, В. І. Брестський мирний договір 1918 року, як джерело вивчення взаємодії східно- та західноукраїнських політичних сил у боротьбі за соборність України / В. І. Пилипів // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 48, № 6. – С. 226–232.

Попович, Ю. О. Газета «Буковина» – речник соборності українців періоду її редагування Юрієм Федьковичем (1885–1888) [Електронний ресурс] / Ю. О. Попович // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2015. – Т. 60. – С. 145–151.

Реєнт, О. Ідея Соборності України у ХІХ – на початку ХХ ст.: духовне та культурне підґрунтя / О. Реєнт // Історія України. – 2013. – Січ. (№ 2). – С. 4–8.

Рубан, М. (диякон) Історичні передумови формування Української Соборно-єпископської Церкви [Електронний ресурс] / М. Рубан (диякон) // Труди Київської Духовної Академії. – 2016. – № 16. – С. 261–274.

Сергійчук, В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 1999. – 412 с.

Смолій, В. А. Україна крізь віки : В 15 т. Т. 7. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков; ред.: В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Альтернативи, 1999. – 351 c.

Степанков, В. Ідея соборності в українській революції доби гетьманату Б. Хмельницького (1648–1657 рр.) / В. Степанков // Соборність України: історичний досвід, проблеми і перспективи : матеріали круглого столу. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 5–9. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2QzHscp (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Струкевич, О. К. Ідея Соборності у сприйнятті політичної еліти Української козацької держави / О. К. Струкевич // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 18–22.

Тимченко, Р. Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗОУНР в першій половині 1919 р. / Р. Тимченко // Український історичний збірник : наук. пр. аспірантів та молодих вчених / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених. – Київ, 2010. – Вип. 13, ч.1. – С. 202–215.

1.1. Українська діаспора у боротьбі за соборну Україну

Відчайдушна боротьба української діаспори за незалежність своєї Батьківщини ще раз доводить, як сильно і непереборно прагли українці своєї державності крізь століття поневірянь, пригноблень і поразок.

Бача, Ю. Добрий день, Україно! : вибр. ст. про Україну / Ю. Бача. – Пряшів : IMPRESO, 2002. – 98 с. : іл.

Біловус, Л. І. Економічна співпраця української діаспори США із Україною як один із чинників української самоідентифікації (на матеріалах україномовної періодики США) [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 131, № 4. – С. 90–94.

Біловус, Л. І. Питання помісної української церкви у матеріалах періодики української діаспори США як один із чинників національної самоідентифікації [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2017. – № 2. – С. 89–94.

Буртик, І. Спогади про життя українського народу в ХХ столітті / І. Буртик. – Астана : Казполіграфіздат, 2015. – 216 с. : іл.

В ім’я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920–2000 роках / Коміс. допомоги укр. студентству ; ред. : М. Іщенко ; упоряд. : В. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. – 920 с.

Васильєва, В. Державотворення і суспільний ідеал в діяльності української діаспори [Електронний ресурс] / В. Васильєва // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 236–238.

Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, І. Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С. 48–53.

Дарморіз, О. Національний світогляд у творчості українських діаспорних мислителів першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Дарморіз // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 233–236.

Дибчук, Л. В. Сприяння канадської і латиноамериканської діаспори в становленні дипломатичних інституцій України / Л. В. Дибчук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 7. – С. 203–207.

Донцов, Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – Київ : Знання України, 1991. – 48 с.

Краснодемська, І. Волонтерська діяльність українців Північної Америки в умовах російської агресії 2014–2016 рр. [Електронний ресурс] / І. Краснодемська // Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 122–135.

Кульчицький, Б. Моя Україно! За Твою Волю і Свободу : життєвий шлях одного з твоїх синів / Б. Кульчицький. – [Гамильтон] : [б. в.], 2010. – 27 с. : портр., фот.

Марунчак, М. Г. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діяспорі / М. Марунчак. – Вінніпег : [б. в.], 1985. – 143 с. : іл.

Недужко, Ю. Боротьба української діаспори за демократію та державну незалежність України (кінець 70-х – початок 90-х років XX століття) [Електронний ресурс] / Ю. Недужко // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Історичні науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 90–112.

Попок, А. А. Закордонне українство як об’єкт державної політики / А. А. Попок ; Голов. упр. у справах національностей та релігії КМДА. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 227 с.

Приймас, Н. В. Національна ідея у філософії освіти представників української діаспори [Електронний ресурс] / Н. В. Приймас // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2018. – Вип. 9. – С. 17–30.

Сухобокова, О. О. Волонтерська допомога Україні від української діаспори США і Канади під час проведення АТО / О. Сухобокова // Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 143–147.

Сухобокова, О. О. Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. [Електронний ресурс] / О. О. Сухобокова // Історико-політичні студії. – 2015. – № 1. – С. 69–75.

Твардовський, П. В. Українській нації призначено вижити / П. В. Твардовський. – Клівленд ; Тернопіль ; Київ : Терно-граф, 2013. – 320 с. : іл. – (Світова духівниця Українства ; ч. 8).

Фігус-Ралько, А. А. Українська Канада : монографія / А. А. Фігус-Ралько ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – 2-ге вид., змінене й допов. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003. – 184 с.

Шолота, Х. В. Участь українського жіноцтва Канади у боротьбі за права людини та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.) / Х. В. Шолота // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 92, №. 1. – С. 69–74.

  1. Соборність України: сучасні виклики

2.1. Соборність: уроки Злуки для сьогодення України

Є боротьба за долю України.

Все інше – то велике мискоборство.

Л. Костенко

Адамович, С. В. Соборність незалежної України: дезінтеґраційні чинники та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / С. В. Адамович // Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Думка. – 2012. – № 3. – С. 188–195.

Безотосний, М. Т. Вплив української національної ідеї на соборність України [Електронний ресурс] / М. Т. Безотосний // Історична пам’ять. – 2014. – № 30/31. – С. 112–116.

Більченко, Є. В. Міфологема «Схід – Захід» та український контекст: православна соборність vs католицький персоналізм [Електронний ресурс] / Є. В. Більченко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2014. – Т. 22, вип. 24(2). – С. 21–31.

Бойко, Т. Якою має бути Українська Самостійна Соборна Держава в ХХІ столітті та «питання Москви» [Електронний ресурс] / Т. Бойко // Українознавство. – 2015. – № 1. – С. 219–221.

Вітман, К. М. Особливості політики консолідації в Україні / К. М. Вітман // Держава і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 63. – С. 276–282.

Вовканич, С. Стверджуймось і утверждаймось як нація і її держава! / С. Вовканич // Дзвін. – 2016. – № 7. – С. 163–173.

Гошовська, В. А. Збереження і зміцнення соборності як пріоритет модернізації Української держави [Електронний ресурс] / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Серія : Політичні науки. – 2016. – № 1. – С. 5–11.

Гошовська, В. А. Соборність України: історичний розвиток, сучасний стан, перспективи / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко // Вісн. НАДУ при Президентові України. Серія «Політичні науки». – 2016. – № 1. – С. 6–11. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/60/files/53855916-7f14-4e9a-8a82-7017cc4685d2.pdf (дата звернення:09.11.2018). – Назва з екрана.

Калакура, О. Етнополітичний контекст соборності України на тлі століття української революції [Електронний ресурс] / О. Калакура // Україна – Європа – Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 20. – С. 79–88.

Калакура, Я. С. Соборність України як концепт новітньої історіографії [Електронний ресурс] / Я. С. Калакура // Історична пам’ять. – 2015. – Вип. 33. – С. 116–125.

Калиновський, Ю. Ю. Українська соборність як інтегративний чинник буття правового суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Калиновський // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2014. – № 4. – С. 258–260.

Кононов, І. Донбас та Галичина: регіональні авто- та гетеростереотипи і соборність України / І. Кононов // Визвольний шлях. – 2007. – № 8. – С. 11–26.

Кріцак, І. В. Принцип соборності як запорука прогресивного розвитку української держави: православно-богословське осмислення та політико-правова практика / І. В. Кріцак // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січ. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 66–67.

Кульчицький, С. Україна на порозі об’єднаної Європи : [монографія] / С. Кульчицький, М. Міщенко ; Центр Разумкова. – Київ : [б. в.], 2018. – 232 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018-Ukr_na_porozi...pdf (дата звернення: 04.12.2018). – Назва з екрана.

Лосєв, І. Соборність правдива і «соборність» фальшива / І. Лосєв // Сучасність. – 2009. – № 6. – С. 177–182.

Окоєв, І. Молодь у творенні української самостійної соборної держави / І. Окоєв // Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерів. читань. 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Наук.-дослід. ін-т українознавства, Незалеж. аналіт. центр «Українські студії стратегічних досліджень» ; упоряд.: Т. Бойко, Ю. Сиротюк ; ред. В. Рог. – Київ ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 197–199.

Пашко, Л. Збереження соборності як завдання для української держави / Л. Пашко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., Асоц. докторів наук з держ. упр. – Харків, 2012. – № 4. – С. 69–73.

Реєнт, О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади [Електронний ресурс] / О. Реєнт // Регіональна історія України : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України, Від. іст. регіоналістики. – 2007. – Вип. 1. – С. 91–106.

Реєнт, О. П. Соборність України як наукова проблема і виклик часу [Електронний ресурс] / О. П. Реєнт // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2006. – Вип. 10. – С. 185–189.

Розумний, М. «Нам потрібна націоналізація Української держави» / М. Розумний // День. – 2016. – 21 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/sobornist-nove-prochytannya (дата звернення: 09.11.2018). – Назва з екрана.

Романюк, Т. Соборність – українська національна ідея [Електронний ресурс] / Т. Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.

Санченко, А. Ю. Ідея соборності в незалежній Україні / А. Ю. Санченко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 50, № 8. – С. 598–602.

Сергієнко, П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – Київ : Знання, 1993. – 64 с.

Соборність України: історія і сучасність : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф. 20 січ. 2005 р. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 60 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/file/book/sobornist.pdf (дата звернення: 05.11.2018). – Назва з екрана.

Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє : матеріали між регіон. відеоконф. 22 січ. 2015 р. / М. Горідько, Т. Коломоєць, В. Мільчев, М. Іванов, Т. Лушагіна, Є. Цокур, С. Адамович, Б. Волошинський, Р. Сливка, В. Бойко, Т. Демченко. – Чернігів : ЦППК, 2015. – 32 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://sivertraining.org.ua/wp-content/uploads/2016/02/Sobornist_knyga.pdf (дата звернення: 08.11.2018). – Назва з екрана.

Солдатенко, В. Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / В. Солдатенко // Україна у світовій історії / Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства та всесвіт. історії МОН України. – 2014. – № 1. – С. 104–122.

Сюндюков, І. Соборність: нове прочитання : уроки Злуки для сьогодення України / І. Сюндюков // День. – 2016. – 21 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/sobornist-nove-prochytannya (дата звернення: 09.11.2018). – Назва з екрана.

2.2. Соборність на тлі війни: символ незламності українців

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! –

а сила знову розцвіла.

П. Тичина

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви / авт. проекту та уклад. І. Штогрін ; фот. С. Лойка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. : іл.

Білі лебеді у небесах. Відлуння неоголошеної війни : мартиролог / ГО «Суспільні ініціативи Козятинщини», Козятин. центральна районна бібліотека. – Козятин : ЦРБ, 2017. – 44 с. : кольор. фот.

Винничук, В. Украина-быль и боль / В. Винничук, А. Филин, В. Янушевский. – Винница : Изд. Рогальская И. О., 2015. – 116 с. : фот. – (Бібліотечка журналу «Вінницький край» ; вип. 10).

Вознесіння духу : книга пам’яті Героїв АТО та Небесної Сотні Вінниччини / Благодійний фонд «Блаженні милостиві» ; авт.-упоряд. В. М. Щербань. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 140 с. : кольор. фот.

Добробати : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / К. Гладка [та ін.] ; передм. А. Авакова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с. : кольор. фот.

Добровольчі батальйони : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / К. Гладка [та ін.] ; упоряд. А. Шевченко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.

Зіненко, Р. А. Іловайський щоденник / Р. Зіненко. – Харків : Фоліо, 2017. – 282 с.

Книга пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України. Кн. 1. Вінницька область. Волинська область. Дніпропетровська  область. Донецька область. Житомирська область. Закарпатська область / М-во оборони України, Нац. військ.-іст. музей України ; заг. ред., упоряд. Я. Тинченко. – Київ : Лат & К, 2016. – 392 с. : кольор. іл.

Коли грянув грім / під заг. ред. М. Поплавського. – Вінниця : Крила України : Консоль, 2016. – (Станем, браття, в бій кривавий).

Ч. 1 : Український прапор – значить мир. – 480 с. : іл.

Ч. 2 : Такий народ не перемогти. – 480 с. : іл.

Ч. 2 (продовження) : Такий народ не перемогти. – 479 с. : іл.

Лойко, С. Аеропорт : головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман / С. Лойко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 376 с.

Мамалуй, А. Военный дневник (2014–2015) / А. Мамалуй. – Харьков : Фолио, 2016. – 282 с. : ил.

Марищенко, Я. С. Україна у війні / Я. Марищенко. – Житомир : Полісся, 2017. – 220 с. : портр., кольор. фот.

Музика, М. І. Савур-Могила. Військові щоденники / М. Музика, А. Пальваль, П. Потєхін. – Харків : Фоліо, 2017. – 316 с. : іл.

Небесне крило героїв. Вони не повернулися з польоту / під заг. ред. М. Поплавського. – Вінниця : Крила України : Консоль, 2016. – 224 с. : іл. – (Станем, браття, в бій кривавий)

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. Каліновська [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 512 с. : іл.

Орел, І. Хроніка одного батальйону / І. Орел. – Харків : Права людини : Фоліо, 2016. – 178 с. : фот.

Погончик, Г. О. На передньому краї / Г. Погончик ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, НАН України, Ін-т історії України при Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія Центру дослідж. Поділля . – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 432 с. : фот.

Положій, Є. В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Є. Положій. – 2-ге вид., випр. – Харків : Фоліо, 2017. – 378 с.

Прикарпатці в АТО / упоряд. І. Бондарев. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 128 с. : іл.

Снітко, А. Він став героєм у бою / А. Снітко. – Луцьк : Терен, 2016. – 40 с. : іл.

Стецько, Я. Дві революції / Я. Стецько. – Маріуполь : Вид-во Цивіл. корпусу «Азов», 2015. – 16 с. – (Бібліотека «Азову»).

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. : фот. – (Хроніка).

Фімін, Г. А. Доброволець «Сумрака». Правда про війну / Г. Фімін. – Київ : Вид. Фімін Г. А., 2016. – 64 с. : кольор. фот.

Широкинська операція. Спогади учасників наступу / Полк «Азов» ; упоряд. М. Хомерікі. – Київ ; Маріуполь ; Мена : Домінант : Орієнтир, 2016. – 72 с. : іл. – (Азовські спогади).

2.3. Сепаратизм – загроза Соборності України

Мій рідний край такий веселий,

Мій рідний край такий сумний!

Г. Чупринка

Басараб, М. Причини етнічного сепаратизму: актуальність для України [Електронний ресурс] / М. Басараб // Наук. зап. [Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. – 2009. – Вип. 44. – С. 313–322.

Василенко, О. На Закарпатті у боротьбі з сепаратизмом прокуратура, СБУ та поліція працюють як єдине ціле / О. Василенко ; фот. та інтерв’ю В. Попович // Вісн. прокуратури. – 2017. – № 2. – С. 29–31.

Віхров, М. Сепаратизм на Донбасі: аберації пам’яті і пошук ідентичності / М. Віхров // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – № 1. – С. 61–64.

Горбатенко, В. П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. П. Горбатенко, С. В. Стоєцький, Л. О. Матвійчук // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2014. – Вип. 65. – С. 306–313.

Денисюк, С. Г. «Терористичний сепаратизм» в сучасній Україні: спроба теоретико-прикладного аналізу / С. Г. Денисюк, В. О. Корнієнко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 93, № 2. – С. 342–345.

Дєдуш, О. Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі / О. Дєдуш // Нар. творчість та етнологія. – 2016. – № 3. – С. 85–89.

Костюк, Т. Сепаратизм як засіб дестабілізації українського суспільства [Електронний ресурс] / Т. Костюк // Політ. менеджмент. – 2011. – № 4. – С. 119–125.

Левчук, К. І. Зародження сепаратистських тенденцій в Україні (1990–1992 рр.) / К. І. Левчук // 25 років незалежності України: виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – С. 204–207.

Литвиненко, К. О. Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України [Електронний ресурс] / К. О. Литвиненко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 114, № 11. – С. 384–389.

Паламарчук, М. О. Виклики сепаратизму в Україні. Сучасний стан / М. О. Паламарчук // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4. – С. 64–68.

Ляшенко, О. Міф про «галицький сепаратизм» : витоки і підстави [Електронний ресурс] / О. Ляшенко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 1. – С. 163–178.

Павлятенко, О. Ідеологеми проросійського сепаратизму в Україні [Електронний ресурс] / О. Павлятенко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 14. – С. 169–176.

Павлятенко, О. В. Умови та фактори поширення сепаратистських настроїв в Україні: етнонаціональний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Павлятенко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2017. – № 1/2. – С. 64–68.

Панченко, П. П. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації [Електронний ресурс] / П. П. Панченко // Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – 2012. – Вип. 8. – С. 255–256.

Савойська, С. Мовно-сепаратистські тенденції у політичному просторі України [Електронний ресурс] / С. Савойська // Політ. менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 76–88.

Солдатенко, В. Ще про донецький сепаратизм: продовження історії 1919–1920 рр. / В. Солдатенко // Світогляд. – 2016. – № 3. – С. 64–68.

Сьомін, С. В. Сепаратизм як загроза національній безпеці України / С. В. Сьомін // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3. – С. 143–149.

Угрин, Л. Я. Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст [Електронний ресурс] / Л. Я. Угрин // Політикус. – 2016. – Вип. 1. – С. 55–59.

Черненко, Т. В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України [Електронний ресурс] / Т. В. Черненко // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 2. – С. 117–123.

Явір, В. А. Основні прояви сепаратизму в сучасної Україні [Електронний ресурс] / В. А. Явір // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2014. – Вип. 64. – С. 391–397.

2.4. Окупація Криму та вторгнення на Донбас – міжнародний злочин проти Соборної Української Держави

Виходять з Криму наші прапори,

А в Крим заходять окупанти люті,

Мов кістяки, дерева без кори,

У найновіші бетеери взуті.

Ідуть Потьомкін, Сталін, Дергачов –

Татарів геноциди, три кошмари,

Четвертий з танка на асфальт зійшов –

Тримайтеся, брати мої татари!

Д. Павличко

Анексія Криму і воєнні дії на Сході разом обірвали перехідний період у новітній історії нашої держави. Україна припинила вагатися між Сходом і Заходом. Розпочався прискорений і в силу цього – болючий процес розриву з російським імперським світом.

С. Кульчицький

Баскакова, А. С. Економічне становище Кримського півострову після анексії Російською Федерацією в березні 2014 р.: проблеми та загрози розвитку [Електронний ресурс] / А. С. Баскакова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 131, № 4. – С. 156–161.

Ванієв, Е. С. Порівняльно-правовий аспект анексії Криму до складу Росії в 1783 р. та в 2014 р. [Електронний ресурс] / Е. С. Ванієв // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2014. – Вип. 26. – С. 11–16.

Віднянський, С. В. Актуалізація «русинського питання» в Закарпатті та за його межами в контексті анексії Криму і війни на сході України [Електронний ресурс] / С. В. Віднянський // Стратегічні пріоритети. Серія : Політика. – 2017. – № 1. – С. 8–17.

Газізова, О. Безпекова стратегія України в контексті етнополітичних викликів анексованого Криму [Електронний ресурс] / О. Газізова // Українознавство. – 2018. – № 2. – С. 8–22.

Газізова, О. Кримськотатарське питання в контексті анексії півострова: регіональний вимір всеукраїнської соборності [Електронний ресурс] / О. Газізова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 15. – С. 141–147.

Газізова, О. Проблеми етнокультурного простору АР Крим в контексті анексії півострова [Електронний ресурс] / О. Газізова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – 2017. – Вип. 22. – С. 22–28.

Гай-Нижник, П. П. Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину [Електронний ресурс] / П. П. Гай-Нижник // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 118, № 3. – С. 110–125.

Головченко, В. Подвійна анексія Криму Росією: ретроспективний аналіз [Електронний ресурс] / В. Головченко, В. Матвієнко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 1. – С. 19–26.

Горюнова, Є. О. Проблема анексії Криму в зовнішньополітичній діяльності Європарламенту [Електронний ресурс] / Є. О. Горюнова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 126, № 11. – С. 459–461.

Жиров, Г. Б. Анексія Криму, причини та наслідки [Електронний ресурс] / Г. Б. Жиров // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 45. – С. 68–72.

Задорожній, О. В. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / О. В. Задорожній ; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2015. – 572 c.

Задорожній, О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / О. В. Задорожній ; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 c.

Задорожній, О. В. Порушення принципу суверенної рівності держав в агресивній війні Росії проти України [Електронний ресурс] / О. В. Задорожній // Альманах міжнародного права / Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 7. – С. 3–19.

Корнійчук, О. П. Порядок обрахунку втрат соціально-економічного потенціалу України, спричинених окупацією Донбасу та анексією Криму [Електронний ресурс] / О. П. Корнійчук // Економіка та право. Серія : Економіка. – 2016. – № 2. – С. 118–123.

Магда, Є. Початок гібридної агресії РФ проти України: точка біфуркації [Електронний ресурс] / Є. Магда // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2018. – Vol. 5, Iss. 2. – С. 41–47.

Миколаєнко, Я. Анексія Криму: історико-правовові причини та аналіз мирних засобів вирішення міжнародного конфлікту [Електронний ресурс] / Я. Миколаєнко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2017. – Vol. 4, Iss. 5. – С. 17–22.

Музика, Л. А. Російська окупація й анексія Криму 2014 року: проблеми цивільно-правової політики України [Електронний ресурс] / Л. А. Музика // Наука і правоохорона. – 2015. – № 4. – С. 247–257.

Неприцька, Т. І. Висвітлення анексії Криму Російською Федерацією у західній пресі [Електронний ресурс] / Т. І. Неприцька // Нова парадигма / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ТО «Нова парадигма». – 2014. – Вип. 124. – С. 141–150.

Офіцинський, Ю. Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети «The New York Times» 2013 – 2017 років) : монографія / Ю. Офіцинський. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 312 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/vijna2014.pdf (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Степико, М. Т. Виклики та загрози українській ідентичності в умовах російської агресії [Електронний ресурс] / М. Т. Степико // Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 135–139.

Стяжкіна, О. Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти України [Електронний ресурс] / О. Стяжкіна // Нові сторінки історії Донбасу : зб. ст. / Донец. нац. ун-т. – 2016. – Кн. 25. – С. 71–99.

Судинович, С. П. Новітній російсько-український конфлікт: суть та особливості «гібридної» війни / С. П. Судинович // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 412–416.

Фігурний, Ю. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки [Електронний ресурс] / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2017. – № 3. – С. 42–56.

Чеховська, М. М. Сучасна воєнна доктрина Російської Федерації як загроза національній безпеці України / М. М. Чеховська, Ю. Г. Москальчук // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 2, т. 1. – С. 166–170.

Чирков, О. А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку Українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської федерації проти України [Електронний ресурс] / О. А. Чирков // Наук. зап. з української історії : зб. наук. ст. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – 2017. – Вип. 42. – С. 59–65.

Щодо анексії Криму [Електронний ресурс] // Бюлетень М-ва юстиції України. – 2014. – № 5. – С. 46–47.

Підготувала О. Кізян, зав. відділу наукової інформації та бібліографії

 

Поділитися:

Соборність України: теза знову актуальна


Соборність України: теза знову актуальна

(віртуальний бібліографічний список)

Ідея єдності українських земель – соборності України – сягає глибини віків та бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків практичним втіленням ідеї соборності займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У ХVIIІ – початку ХХ ст., коли українські землі були поділені між сусідніми державами: Польщею, Росією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів.

Здавалося б, за більше ніж двадцять років незалежності віками омріяна соборність остаточно й безповоротно утвердилася на українських землях. Однак нині особливо гостро постає проблема захисту, збереження та зміцнення соборності України. Закріплення соборності в усіх сферах суспільного буття пересічних українців – виклик та пріоритетне завдання Української держави на сучасному етапі її функціонування.

1. Ідея Соборності України: історичний аспект

Україна завжди прагнула бути вільною. Домінування над нею Росії повинно завжди розглядатися як історична аномалія.

Вольтер

Адамович, С. Ідея соборності в ідеології та діяльності української національної асамблеї (УНА–УНСО) [Електронний ресурс] / С. Адамович // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Історія. – 2014. – Вип. 25. – С. 3–8.

Адамович, С. Проблема Соборності в процесі національно-демократичного відродження Галичини у кінці 80-х – на початку 90-х рр. XX ст. / С. Адамович // Визвольний шлях. – 2006. – № 4. – С. 14–33.

Бойко, О. Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи Української революції / О. Бойко // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 39–42.

Великоний, В. Українська соборність 1918–1919 рр.: від перших історико-мемуарних праць до сучасних парадигм історіографії / В. Великоний // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 32–38.

Гаврилів, І. УНР і ЗУНР: проблема взаємин на тлі соборності України [Електронний ресурс] / І. Гаврилів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 275–283.

Гай-Нижник, П. Акт Злуки УНР і ЗУНР : втілення і крах ідеалу Соборної України / П. Гай-Нижник // Соборність. – 2009. – № 1. – С. 63–75.

Гай-Нижник, П. П. Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 91, № 12. – С. 25–37.

Гончарук, П. Провісник української конституційної державності : (до 335-річчя від дня народж. Пилипа Орлика) / П. Гончарук // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 11–29.

Горбань, Т. Ю. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. / Т.Ю. Горбань // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 95–103.

Гошуляк, І. Михайло Грушевський: «Єднатися, концентруватися, а не ділитися» / І. Гошуляк // Віче. – 2004. – № 8. – С. 43–47 : портр.

Гошуляк, І. Л. Проблема соборності українських земель у добу Центральної Ради / І. Л. Гошуляк // Укр. іст. журн. – 1997. – № 3. – С. 26–41.

Гошуляк, І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 467 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2B010Nk (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Дацків, І. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. / І. Дацків // Університет. – 2011. – № 5. – С. 8–17.

Дяченко, О. В. Громадська діяльність О. Я. Кониського у справі втілення соборницьких прагнень українців на початку 1890-х рр.: політика «нової ери» [Електронний ресурс] / О. В. Дяченко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Історія та археологія. – 2010. – Т. 18, вип. 18. – С. 57–61.

Коломієць, І. М. ОУН–УПА на Вінниччині в роки боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу / І. Коломієць. – Літин : Літинська районна друкарня, 2010. – 247 с.

Кондратюк, В. О. Історичні витоки соборності – чинника українського державотворення [Електронний ресурс] / В. О. Кондратюк // Вісн. Львів. комерц. акад. Серія : Гуманітарні науки. – 2015. – Вип. 13. – С. 19–24.

Курас, І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.) / І. Ф. Курас, В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. – Київ : Укрпресполіграфекспо, 2001. – 248 с.

Лазаренко, В. В. Проблема соборності української мови у працях І. І. Огієнка [Електронний ресурс] / В. В. Лазаренко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна : наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 13. – С. 105–110.

Лісіна, С. О. Програмні документи ОУН: основа творення незалежної Української Соборної Самостійної Держави [Електронний ресурс] / С. О. Лісіна // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2014. – № 809. – С. 62–66.

Літошенко, Ю. В. Соборність України в концепціях М. Драгоманова [Електронний ресурс] / Ю. В. Літошенко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 42–48.

Лозовий, В. Проголошення соборності українських земель у період революції (1918–1919 рр.) / В. Лозовий // Соборність України: історичний досвід, проблеми і перспективи : матеріали круглого столу. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 10–14. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2QzHscp (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Мизак, Н. С. УПА-«Захід» і збройне підпілля ОУН у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу у 1942–1960 рр. : монографія / Н. С. Мизак ; МОН України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Дослід. ін-т «Студіюм». – Чернівці : Прут, 2011. – 436 c. – («За тебе, свята Україно» ; кн. 7).

Міхновський, М. І. Самостійна Україна / М. І. Міхновський. – Київ : Діокор, 2002. – 80 с.

Носкова, А. Ф. Украинские националисты в борьбе за «Соборную Украину» в 1940-е годы / А. Ф. Носкова // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 130–138.

Пилипів, В. І. Брестський мирний договір 1918 року, як джерело вивчення взаємодії східно- та західноукраїнських політичних сил у боротьбі за соборність України / В. І. Пилипів // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 48, № 6. – С. 226–232.

Попович, Ю. О. Газета «Буковина» – речник соборності українців періоду її редагування Юрієм Федьковичем (1885–1888) [Електронний ресурс] / Ю. О. Попович // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2015. – Т. 60. – С. 145–151.

Реєнт, О. Ідея Соборності України у ХІХ – на початку ХХ ст.: духовне та культурне підґрунтя / О. Реєнт // Історія України. – 2013. – Січ. (№ 2). – С. 4–8.

Рубан, М. (диякон) Історичні передумови формування Української Соборно-єпископської Церкви [Електронний ресурс] / М. Рубан (диякон) // Труди Київської Духовної Академії. – 2016. – № 16. – С. 261–274.

Сергійчук, В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 1999. – 412 с.

Смолій, В. А. Україна крізь віки : В 15 т. Т. 7. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков; ред.: В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Альтернативи, 1999. – 351 c.

Степанков, В. Ідея соборності в українській революції доби гетьманату Б. Хмельницького (1648–1657 рр.) / В. Степанков // Соборність України: історичний досвід, проблеми і перспективи : матеріали круглого столу. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 5–9. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2QzHscp (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Струкевич, О. К. Ідея Соборності у сприйнятті політичної еліти Української козацької держави / О. К. Струкевич // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 18–22.

Тимченко, Р. Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗОУНР в першій половині 1919 р. / Р. Тимченко // Український історичний збірник : наук. пр. аспірантів та молодих вчених / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених. – Київ, 2010. – Вип. 13, ч.1. – С. 202–215.

1.1. Українська діаспора у боротьбі за соборну Україну

Відчайдушна боротьба української діаспори за незалежність своєї Батьківщини ще раз доводить, як сильно і непереборно прагли українці своєї державності крізь століття поневірянь, пригноблень і поразок.

Бача, Ю. Добрий день, Україно! : вибр. ст. про Україну / Ю. Бача. – Пряшів : IMPRESO, 2002. – 98 с. : іл.

Біловус, Л. І. Економічна співпраця української діаспори США із Україною як один із чинників української самоідентифікації (на матеріалах україномовної періодики США) [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 131, № 4. – С. 90–94.

Біловус, Л. І. Питання помісної української церкви у матеріалах періодики української діаспори США як один із чинників національної самоідентифікації [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2017. – № 2. – С. 89–94.

Буртик, І. Спогади про життя українського народу в ХХ столітті / І. Буртик. – Астана : Казполіграфіздат, 2015. – 216 с. : іл.

В ім’я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920–2000 роках / Коміс. допомоги укр. студентству ; ред. : М. Іщенко ; упоряд. : В. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. – 920 с.

Васильєва, В. Державотворення і суспільний ідеал в діяльності української діаспори [Електронний ресурс] / В. Васильєва // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 236–238.

Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, І. Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С. 48–53.

Дарморіз, О. Національний світогляд у творчості українських діаспорних мислителів першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Дарморіз // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 233–236.

Дибчук, Л. В. Сприяння канадської і латиноамериканської діаспори в становленні дипломатичних інституцій України / Л. В. Дибчук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 7. – С. 203–207.

Донцов, Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – Київ : Знання України, 1991. – 48 с.

Краснодемська, І. Волонтерська діяльність українців Північної Америки в умовах російської агресії 2014–2016 рр. [Електронний ресурс] / І. Краснодемська // Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 122–135.

Кульчицький, Б. Моя Україно! За Твою Волю і Свободу : життєвий шлях одного з твоїх синів / Б. Кульчицький. – [Гамильтон] : [б. в.], 2010. – 27 с. : портр., фот.

Марунчак, М. Г. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діяспорі / М. Марунчак. – Вінніпег : [б. в.], 1985. – 143 с. : іл.

Недужко, Ю. Боротьба української діаспори за демократію та державну незалежність України (кінець 70-х – початок 90-х років XX століття) [Електронний ресурс] / Ю. Недужко // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Історичні науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 90–112.

Попок, А. А. Закордонне українство як об’єкт державної політики / А. А. Попок ; Голов. упр. у справах національностей та релігії КМДА. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 227 с.

Приймас, Н. В. Національна ідея у філософії освіти представників української діаспори [Електронний ресурс] / Н. В. Приймас // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2018. – Вип. 9. – С. 17–30.

Сухобокова, О. О. Волонтерська допомога Україні від української діаспори США і Канади під час проведення АТО / О. Сухобокова // Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 143–147.

Сухобокова, О. О. Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. [Електронний ресурс] / О. О. Сухобокова // Історико-політичні студії. – 2015. – № 1. – С. 69–75.

Твардовський, П. В. Українській нації призначено вижити / П. В. Твардовський. – Клівленд ; Тернопіль ; Київ : Терно-граф, 2013. – 320 с. : іл. – (Світова духівниця Українства ; ч. 8).

Фігус-Ралько, А. А. Українська Канада : монографія / А. А. Фігус-Ралько ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – 2-ге вид., змінене й допов. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003. – 184 с.

Шолота, Х. В. Участь українського жіноцтва Канади у боротьбі за права людини та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.) / Х. В. Шолота // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 92, №. 1. – С. 69–74.

  1. Соборність України: сучасні виклики

2.1. Соборність: уроки Злуки для сьогодення України

Є боротьба за долю України.

Все інше – то велике мискоборство.

Л. Костенко

Адамович, С. В. Соборність незалежної України: дезінтеґраційні чинники та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / С. В. Адамович // Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Думка. – 2012. – № 3. – С. 188–195.

Безотосний, М. Т. Вплив української національної ідеї на соборність України [Електронний ресурс] / М. Т. Безотосний // Історична пам’ять. – 2014. – № 30/31. – С. 112–116.

Більченко, Є. В. Міфологема «Схід – Захід» та український контекст: православна соборність vs католицький персоналізм [Електронний ресурс] / Є. В. Більченко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2014. – Т. 22, вип. 24(2). – С. 21–31.

Бойко, Т. Якою має бути Українська Самостійна Соборна Держава в ХХІ столітті та «питання Москви» [Електронний ресурс] / Т. Бойко // Українознавство. – 2015. – № 1. – С. 219–221.

Вітман, К. М. Особливості політики консолідації в Україні / К. М. Вітман // Держава і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 63. – С. 276–282.

Вовканич, С. Стверджуймось і утверждаймось як нація і її держава! / С. Вовканич // Дзвін. – 2016. – № 7. – С. 163–173.

Гошовська, В. А. Збереження і зміцнення соборності як пріоритет модернізації Української держави [Електронний ресурс] / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Серія : Політичні науки. – 2016. – № 1. – С. 5–11.

Гошовська, В. А. Соборність України: історичний розвиток, сучасний стан, перспективи / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко // Вісн. НАДУ при Президентові України. Серія «Політичні науки». – 2016. – № 1. – С. 6–11. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/60/files/53855916-7f14-4e9a-8a82-7017cc4685d2.pdf (дата звернення:09.11.2018). – Назва з екрана.

Калакура, О. Етнополітичний контекст соборності України на тлі століття української революції [Електронний ресурс] / О. Калакура // Україна – Європа – Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 20. – С. 79–88.

Калакура, Я. С. Соборність України як концепт новітньої історіографії [Електронний ресурс] / Я. С. Калакура // Історична пам’ять. – 2015. – Вип. 33. – С. 116–125.

Калиновський, Ю. Ю. Українська соборність як інтегративний чинник буття правового суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Калиновський // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2014. – № 4. – С. 258–260.

Кононов, І. Донбас та Галичина: регіональні авто- та гетеростереотипи і соборність України / І. Кононов // Визвольний шлях. – 2007. – № 8. – С. 11–26.

Кріцак, І. В. Принцип соборності як запорука прогресивного розвитку української держави: православно-богословське осмислення та політико-правова практика / І. В. Кріцак // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січ. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 66–67.

Кульчицький, С. Україна на порозі об’єднаної Європи : [монографія] / С. Кульчицький, М. Міщенко ; Центр Разумкова. – Київ : [б. в.], 2018. – 232 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018-Ukr_na_porozi...pdf (дата звернення: 04.12.2018). – Назва з екрана.

Лосєв, І. Соборність правдива і «соборність» фальшива / І. Лосєв // Сучасність. – 2009. – № 6. – С. 177–182.

Окоєв, І. Молодь у творенні української самостійної соборної держави / І. Окоєв // Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерів. читань. 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Наук.-дослід. ін-т українознавства, Незалеж. аналіт. центр «Українські студії стратегічних досліджень» ; упоряд.: Т. Бойко, Ю. Сиротюк ; ред. В. Рог. – Київ ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 197–199.

Пашко, Л. Збереження соборності як завдання для української держави / Л. Пашко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., Асоц. докторів наук з держ. упр. – Харків, 2012. – № 4. – С. 69–73.

Реєнт, О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади [Електронний ресурс] / О. Реєнт // Регіональна історія України : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України, Від. іст. регіоналістики. – 2007. – Вип. 1. – С. 91–106.

Реєнт, О. П. Соборність України як наукова проблема і виклик часу [Електронний ресурс] / О. П. Реєнт // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2006. – Вип. 10. – С. 185–189.

Розумний, М. «Нам потрібна націоналізація Української держави» / М. Розумний // День. – 2016. – 21 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/sobornist-nove-prochytannya (дата звернення: 09.11.2018). – Назва з екрана.

Романюк, Т. Соборність – українська національна ідея [Електронний ресурс] / Т. Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.

Санченко, А. Ю. Ідея соборності в незалежній Україні / А. Ю. Санченко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 50, № 8. – С. 598–602.

Сергієнко, П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – Київ : Знання, 1993. – 64 с.

Соборність України: історія і сучасність : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф. 20 січ. 2005 р. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 60 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/file/book/sobornist.pdf (дата звернення: 05.11.2018). – Назва з екрана.

Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє : матеріали між регіон. відеоконф. 22 січ. 2015 р. / М. Горідько, Т. Коломоєць, В. Мільчев, М. Іванов, Т. Лушагіна, Є. Цокур, С. Адамович, Б. Волошинський, Р. Сливка, В. Бойко, Т. Демченко. – Чернігів : ЦППК, 2015. – 32 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://sivertraining.org.ua/wp-content/uploads/2016/02/Sobornist_knyga.pdf (дата звернення: 08.11.2018). – Назва з екрана.

Солдатенко, В. Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / В. Солдатенко // Україна у світовій історії / Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства та всесвіт. історії МОН України. – 2014. – № 1. – С. 104–122.

Сюндюков, І. Соборність: нове прочитання : уроки Злуки для сьогодення України / І. Сюндюков // День. – 2016. – 21 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/sobornist-nove-prochytannya (дата звернення: 09.11.2018). – Назва з екрана.

2.2. Соборність на тлі війни: символ незламності українців

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! –

а сила знову розцвіла.

П. Тичина

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви / авт. проекту та уклад. І. Штогрін ; фот. С. Лойка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. : іл.

Білі лебеді у небесах. Відлуння неоголошеної війни : мартиролог / ГО «Суспільні ініціативи Козятинщини», Козятин. центральна районна бібліотека. – Козятин : ЦРБ, 2017. – 44 с. : кольор. фот.

Винничук, В. Украина-быль и боль / В. Винничук, А. Филин, В. Янушевский. – Винница : Изд. Рогальская И. О., 2015. – 116 с. : фот. – (Бібліотечка журналу «Вінницький край» ; вип. 10).

Вознесіння духу : книга пам’яті Героїв АТО та Небесної Сотні Вінниччини / Благодійний фонд «Блаженні милостиві» ; авт.-упоряд. В. М. Щербань. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 140 с. : кольор. фот.

Добробати : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / К. Гладка [та ін.] ; передм. А. Авакова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с. : кольор. фот.

Добровольчі батальйони : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / К. Гладка [та ін.] ; упоряд. А. Шевченко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.

Зіненко, Р. А. Іловайський щоденник / Р. Зіненко. – Харків : Фоліо, 2017. – 282 с.

Книга пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України. Кн. 1. Вінницька область. Волинська область. Дніпропетровська  область. Донецька область. Житомирська область. Закарпатська область / М-во оборони України, Нац. військ.-іст. музей України ; заг. ред., упоряд. Я. Тинченко. – Київ : Лат & К, 2016. – 392 с. : кольор. іл.

Коли грянув грім / під заг. ред. М. Поплавського. – Вінниця : Крила України : Консоль, 2016. – (Станем, браття, в бій кривавий).

Ч. 1 : Український прапор – значить мир. – 480 с. : іл.

Ч. 2 : Такий народ не перемогти. – 480 с. : іл.

Ч. 2 (продовження) : Такий народ не перемогти. – 479 с. : іл.

Лойко, С. Аеропорт : головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман / С. Лойко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 376 с.

Мамалуй, А. Военный дневник (2014–2015) / А. Мамалуй. – Харьков : Фолио, 2016. – 282 с. : ил.

Марищенко, Я. С. Україна у війні / Я. Марищенко. – Житомир : Полісся, 2017. – 220 с. : портр., кольор. фот.

Музика, М. І. Савур-Могила. Військові щоденники / М. Музика, А. Пальваль, П. Потєхін. – Харків : Фоліо, 2017. – 316 с. : іл.

Небесне крило героїв. Вони не повернулися з польоту / під заг. ред. М. Поплавського. – Вінниця : Крила України : Консоль, 2016. – 224 с. : іл. – (Станем, браття, в бій кривавий)

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. Каліновська [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 512 с. : іл.

Орел, І. Хроніка одного батальйону / І. Орел. – Харків : Права людини : Фоліо, 2016. – 178 с. : фот.

Погончик, Г. О. На передньому краї / Г. Погончик ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, НАН України, Ін-т історії України при Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія Центру дослідж. Поділля . – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 432 с. : фот.

Положій, Є. В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Є. Положій. – 2-ге вид., випр. – Харків : Фоліо, 2017. – 378 с.

Прикарпатці в АТО / упоряд. І. Бондарев. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 128 с. : іл.

Снітко, А. Він став героєм у бою / А. Снітко. – Луцьк : Терен, 2016. – 40 с. : іл.

Стецько, Я. Дві революції / Я. Стецько. – Маріуполь : Вид-во Цивіл. корпусу «Азов», 2015. – 16 с. – (Бібліотека «Азову»).

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. : фот. – (Хроніка).

Фімін, Г. А. Доброволець «Сумрака». Правда про війну / Г. Фімін. – Київ : Вид. Фімін Г. А., 2016. – 64 с. : кольор. фот.

Широкинська операція. Спогади учасників наступу / Полк «Азов» ; упоряд. М. Хомерікі. – Київ ; Маріуполь ; Мена : Домінант : Орієнтир, 2016. – 72 с. : іл. – (Азовські спогади).

2.3. Сепаратизм – загроза Соборності України

Мій рідний край такий веселий,

Мій рідний край такий сумний!

Г. Чупринка

Басараб, М. Причини етнічного сепаратизму: актуальність для України [Електронний ресурс] / М. Басараб // Наук. зап. [Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. – 2009. – Вип. 44. – С. 313–322.

Василенко, О. На Закарпатті у боротьбі з сепаратизмом прокуратура, СБУ та поліція працюють як єдине ціле / О. Василенко ; фот. та інтерв’ю В. Попович // Вісн. прокуратури. – 2017. – № 2. – С. 29–31.

Віхров, М. Сепаратизм на Донбасі: аберації пам’яті і пошук ідентичності / М. Віхров // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – № 1. – С. 61–64.

Горбатенко, В. П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. П. Горбатенко, С. В. Стоєцький, Л. О. Матвійчук // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2014. – Вип. 65. – С. 306–313.

Денисюк, С. Г. «Терористичний сепаратизм» в сучасній Україні: спроба теоретико-прикладного аналізу / С. Г. Денисюк, В. О. Корнієнко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 93, № 2. – С. 342–345.

Дєдуш, О. Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі / О. Дєдуш // Нар. творчість та етнологія. – 2016. – № 3. – С. 85–89.

Костюк, Т. Сепаратизм як засіб дестабілізації українського суспільства [Електронний ресурс] / Т. Костюк // Політ. менеджмент. – 2011. – № 4. – С. 119–125.

Левчук, К. І. Зародження сепаратистських тенденцій в Україні (1990–1992 рр.) / К. І. Левчук // 25 років незалежності України: виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – С. 204–207.

Литвиненко, К. О. Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України [Електронний ресурс] / К. О. Литвиненко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 114, № 11. – С. 384–389.

Паламарчук, М. О. Виклики сепаратизму в Україні. Сучасний стан / М. О. Паламарчук // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4. – С. 64–68.

Ляшенко, О. Міф про «галицький сепаратизм» : витоки і підстави [Електронний ресурс] / О. Ляшенко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 1. – С. 163–178.

Павлятенко, О. Ідеологеми проросійського сепаратизму в Україні [Електронний ресурс] / О. Павлятенко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 14. – С. 169–176.

Павлятенко, О. В. Умови та фактори поширення сепаратистських настроїв в Україні: етнонаціональний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Павлятенко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2017. – № 1/2. – С. 64–68.

Панченко, П. П. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації [Електронний ресурс] / П. П. Панченко // Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – 2012. – Вип. 8. – С. 255–256.

Савойська, С. Мовно-сепаратистські тенденції у політичному просторі України [Електронний ресурс] / С. Савойська // Політ. менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 76–88.

Солдатенко, В. Ще про донецький сепаратизм: продовження історії 1919–1920 рр. / В. Солдатенко // Світогляд. – 2016. – № 3. – С. 64–68.

Сьомін, С. В. Сепаратизм як загроза національній безпеці України / С. В. Сьомін // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3. – С. 143–149.

Угрин, Л. Я. Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст [Електронний ресурс] / Л. Я. Угрин // Політикус. – 2016. – Вип. 1. – С. 55–59.

Черненко, Т. В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України [Електронний ресурс] / Т. В. Черненко // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 2. – С. 117–123.

Явір, В. А. Основні прояви сепаратизму в сучасної Україні [Електронний ресурс] / В. А. Явір // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2014. – Вип. 64. – С. 391–397.

2.4. Окупація Криму та вторгнення на Донбас – міжнародний злочин проти Соборної Української Держави

Виходять з Криму наші прапори,

А в Крим заходять окупанти люті,

Мов кістяки, дерева без кори,

У найновіші бетеери взуті.

Ідуть Потьомкін, Сталін, Дергачов –

Татарів геноциди, три кошмари,

Четвертий з танка на асфальт зійшов –

Тримайтеся, брати мої татари!

Д. Павличко

Анексія Криму і воєнні дії на Сході разом обірвали перехідний період у новітній історії нашої держави. Україна припинила вагатися між Сходом і Заходом. Розпочався прискорений і в силу цього – болючий процес розриву з російським імперським світом.

С. Кульчицький

Баскакова, А. С. Економічне становище Кримського півострову після анексії Російською Федерацією в березні 2014 р.: проблеми та загрози розвитку [Електронний ресурс] / А. С. Баскакова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 131, № 4. – С. 156–161.

Ванієв, Е. С. Порівняльно-правовий аспект анексії Криму до складу Росії в 1783 р. та в 2014 р. [Електронний ресурс] / Е. С. Ванієв // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2014. – Вип. 26. – С. 11–16.

Віднянський, С. В. Актуалізація «русинського питання» в Закарпатті та за його межами в контексті анексії Криму і війни на сході України [Електронний ресурс] / С. В. Віднянський // Стратегічні пріоритети. Серія : Політика. – 2017. – № 1. – С. 8–17.

Газізова, О. Безпекова стратегія України в контексті етнополітичних викликів анексованого Криму [Електронний ресурс] / О. Газізова // Українознавство. – 2018. – № 2. – С. 8–22.

Газізова, О. Кримськотатарське питання в контексті анексії півострова: регіональний вимір всеукраїнської соборності [Електронний ресурс] / О. Газізова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 15. – С. 141–147.

Газізова, О. Проблеми етнокультурного простору АР Крим в контексті анексії півострова [Електронний ресурс] / О. Газізова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – 2017. – Вип. 22. – С. 22–28.

Гай-Нижник, П. П. Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину [Електронний ресурс] / П. П. Гай-Нижник // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 118, № 3. – С. 110–125.

Головченко, В. Подвійна анексія Криму Росією: ретроспективний аналіз [Електронний ресурс] / В. Головченко, В. Матвієнко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 1. – С. 19–26.

Горюнова, Є. О. Проблема анексії Криму в зовнішньополітичній діяльності Європарламенту [Електронний ресурс] / Є. О. Горюнова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 126, № 11. – С. 459–461.

Жиров, Г. Б. Анексія Криму, причини та наслідки [Електронний ресурс] / Г. Б. Жиров // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 45. – С. 68–72.

Задорожній, О. В. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / О. В. Задорожній ; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2015. – 572 c.

Задорожній, О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / О. В. Задорожній ; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 c.

Задорожній, О. В. Порушення принципу суверенної рівності держав в агресивній війні Росії проти України [Електронний ресурс] / О. В. Задорожній // Альманах міжнародного права / Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 7. – С. 3–19.

Корнійчук, О. П. Порядок обрахунку втрат соціально-економічного потенціалу України, спричинених окупацією Донбасу та анексією Криму [Електронний ресурс] / О. П. Корнійчук // Економіка та право. Серія : Економіка. – 2016. – № 2. – С. 118–123.

Магда, Є. Початок гібридної агресії РФ проти України: точка біфуркації [Електронний ресурс] / Є. Магда // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2018. – Vol. 5, Iss. 2. – С. 41–47.

Миколаєнко, Я. Анексія Криму: історико-правовові причини та аналіз мирних засобів вирішення міжнародного конфлікту [Електронний ресурс] / Я. Миколаєнко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2017. – Vol. 4, Iss. 5. – С. 17–22.

Музика, Л. А. Російська окупація й анексія Криму 2014 року: проблеми цивільно-правової політики України [Електронний ресурс] / Л. А. Музика // Наука і правоохорона. – 2015. – № 4. – С. 247–257.

Неприцька, Т. І. Висвітлення анексії Криму Російською Федерацією у західній пресі [Електронний ресурс] / Т. І. Неприцька // Нова парадигма / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ТО «Нова парадигма». – 2014. – Вип. 124. – С. 141–150.

Офіцинський, Ю. Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети «The New York Times» 2013 – 2017 років) : монографія / Ю. Офіцинський. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 312 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/vijna2014.pdf (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана.

Степико, М. Т. Виклики та загрози українській ідентичності в умовах російської агресії [Електронний ресурс] / М. Т. Степико // Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 135–139.

Стяжкіна, О. Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти України [Електронний ресурс] / О. Стяжкіна // Нові сторінки історії Донбасу : зб. ст. / Донец. нац. ун-т. – 2016. – Кн. 25. – С. 71–99.

Судинович, С. П. Новітній російсько-український конфлікт: суть та особливості «гібридної» війни / С. П. Судинович // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 412–416.

Фігурний, Ю. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки [Електронний ресурс] / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2017. – № 3. – С. 42–56.

Чеховська, М. М. Сучасна воєнна доктрина Російської Федерації як загроза національній безпеці України / М. М. Чеховська, Ю. Г. Москальчук // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 2, т. 1. – С. 166–170.

Чирков, О. А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку Українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської федерації проти України [Електронний ресурс] / О. А. Чирков // Наук. зап. з української історії : зб. наук. ст. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – 2017. – Вип. 42. – С. 59–65.

Щодо анексії Криму [Електронний ресурс] // Бюлетень М-ва юстиції України. – 2014. – № 5. – С. 46–47.

Підготувала О. Кізян, зав. відділу наукової інформації та бібліографії