Академічна доброчесність як фактор попередження порушень освітнього процесу

(віртуальний бібліографічний список)

На сьогодні, все частіше в освітянській спільноті доводиться чути термін «academic integrity» або ж «академічна доброчесність». У сучасному цивілізованому світі вона є тим наріжним каменем, який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та послідовність морального образу. На сьогоднішній день, тема академічної доброчесності є актуальною як в науковому так і в освітянському середовищі й нашої держави. Вона є досить широкою та не обмежується проблематикою плагіату. Академічна порядність – довіра, відповідальність, взаємоповага всередині наукового співтовариства, для яких є важливим поняття чесності та справедливості.

Незважаючи на всі перепони, вища освіта через елементи академічної доброчесності покликана виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття думок та ідей, реалізуючи тим самим свою соціальну місію.

Ознакою освіченої особистості є вміння навчатись від інших та використовувати ці знання при створенні власних ідей і підходів, завжди віддаючи належну шану тим, хто торував їй цей інтелектуальний шлях. У цьому суть того, що називають академічною доброчесністю.

Мері А. Сіні, доктор філософії, проректор Коледжу при Університеті Меріленду (США)

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку [Електронний ресурс] : матеріали для ознайомлення з результатами проекту №49169 / Східноукр. фонд соціал. дослідж., Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Режим доступу: https://bit.ly/2LhpplS (дата звернення: 13.12.2018). – Назва з екрана.

Аналітичний звіт про круглий стіл «Академічна доброчесність у вищій освіті: місія неможлива?!» [Електронний ресурс] // Освітня політика : портал громад. експертів / шеф-ред. порталу В. Громов. – Дані і програми. – © 2013–2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2UHiSVV (дата звернення: 13.12.2018). – Дата публ.: 12.01.2018. – Назва з екрана.

Андрущенко, В. П. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України : [проаналізовано такі характерні риси європейської освіти, як демократизм, толерантність, розвиток наукової складової, академічна мобільність, рівний доступ до якісної освіти, інформатизація, мовні стратегії, академічна чесність і т. д.] / В. Андрущенко // Вища освіта України – 2010. – № 4. – С. 5–16.

Батан, Ю. Д. Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності / Ю. Д. Батан // Часоп. цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 83–86.

Бахрушин, В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: Нормативна база і світовий досвід // Освітня політика : портал громад. експертів / шеф-ред. порталу В. Громов. – Дані і програми. – © 2013–2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2BgOPf7 (дата звернення: 13.12.2018). – Дата публ.: 07.02.2018. – Назва з екрана.

Бахрушин, В. Новий закон про освіту: що він нам дає? / В. Бахрушин // Юридич. вісн. України. – 2017. – 14 – 20 лип. (№ 28). – С. 6–7.

Bennich–Björkman, L. Academic freedom: an ultra-modern principle witholdroots : [проаналізовано акад. свободу та її важливість для дослідж. та навчання з точки зору трьох фундаментальних моментів: чим є по суті академічна свобода, як цей принцип працює в практичній площині, чому академічна свобода є критично необхідною для людської креативності] / Li Bennich-Björkman // Філософія освіти. – 2016. – №1. – С.125–135.

Берназюк, Я. О. До питань масштабу поширення плагіату в Україні та шляхів його запобігання / Я. О. Берназюк // Конституційно-правові акад. студії. – 2016. – Вип. 1. – С. 5–11.

Більченко, Є. В. Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм / Є. В. Більченко, Г. В. Чурпіта // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2018. – № 2. – С. 11–15.

Bruteničová-Kurhajcová, Ľ. Плагіат як проблема сьогодення / Ľ. Bruteničová-Kurhajcová // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2017. – Вип. 43(1). – С. 96–101.

Букач, М. М. Академічна чесність, як основа становлення майбутнього науковця / М. М. Букач, Х. А. Жело // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – 2016. – Т. 269, Вип. 257. – С. 52–56.

В Україні вперше буде створено Національний репозитарій академічних текстів: [інформація прес-служби МОН України] // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 3–4.

Галата, С. «Ведмежі послуги»: дорого / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 10.

Галата, С. Чесність – це внутрішній принцип : запозичена думка, як і запозичені гроші, лише демонструє бідність того, хто позичає / С. Галата // Освіта України. – 2016. – 10 жовт. (№ 40). – С. 10–11.

Галата, С. Школярам про плагіат / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 27 лют. (№ 7). – С. 11.

Гаруст, Ю. В. Академічна доброчесність – шлях до захистуінтелектуальноївласностіукраїнськихнауковців / Ю. В. Гаруст, Б. О. Павленко // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 88–95.

Главчев, М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 11–14.

Год, Б. Наука «доброчесності» гуманіста Еразма Роттердамського : [монографія] / Б. Год, Н. Год ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 197 с.

Грицаєнко, Л. М. Академічна доброчесність в академічному середовищі закладів вищої освіти / Л. М. Грицаєнко // Virtus. – 2018. – Iss. 22, pt. 2. – С. 126–131.

Гриценко, М. В. Академічні цінності як основа культури якості у вищій освіті / М. В. Гриценко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Вип. 128, № 1. – С. 280–286.

Денисова-Шмидт, Е. Академическая этика как глобальная проблема [Электронный ресурс] / Е. Денисова-Шмидт // Междунар. высш. образование. – 2016. – № 87. – С. 9–10.

Драч, І. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування: характеристика та закономірності / І. Драч // Вища освіта України. – 2018. –№ 3. – С. 60–65.

Зазірний, І. М. Плагіат: що це в нас і як його розуміють у Європі? / І. М. Зазірний, О. O. Коструб // Травма. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 125–126.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5.09.2017 № 2145-VIII // Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України / програмно-техніч. підтримка Упр. комп’ютериз. систем, інформ. підтримка Інформаційне упр., Прес-служба апарату Верхов. Ради України. – Дані і програми. – [Київ, 1996 – ]. – Зі змісту: Стаття 42. Академічна доброчесність Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 13.12.2018). – Назва з екрана.

Soshenko, S. The main foundations for academs chonesty formation among the participants of educational process in higher educational establishments : [визначено основ. засади формування акад. культури учасників освітнього процесу у вищ. навч. закл. доведено доцільність створення та запровадження етичного кодексу студента й викладача як необхідна умова дотримання учасниками освітнього процесу академічної культури] / S. Soshenko, A. Shmeleva // Вісн. Кременчуц. нац. ун-ту ім. М. Остроградського. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 2, ч. 2. – С. 117–121.

Зуєва, В. О. Питання визначення та форми попередження плагіату / В. О. Зуєва // Юридич. вісн. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 1. – С. 94–100.

Коваленко, А. В. Про присвоєння авторства (плагіат) / А. В. Коваленко // Наук. вісн. Міжнар. Гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. 2016. – Вип. 20. – С. 104–106.

Ковалів, І. Доки плагіатори спатимуть спокійно? : «УК» дізнався, як працюватиме нац. база наук. текстів та якою буде відповідальність за інтелектуал. крадіжку / І. Ковалів // Уряд. кур’єр. – 2017. – 4 серп. (№ 144). – С. 4.

Ковалів, І. Плагіат виявлятимуть миттєво : в Україні виховуватимуть академічну доброчесність серед викладачів та студентів і створять єдину базу наукових робіт / І. Ковалів // Уряд. кур’єр. – 2016. – 28 лип. (№ 140). – С. 3.

Кодекс академічної доброчесності молодого вченого // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. у н-ту внутріш. справ. – 2017. – № 1. – С. 357–360.

Левченко, Н. Відкритий електронний архів – важливий чинник публікаційної активності науковців / Н. Левченко // Бібл. вісн. – 2018. –№ 5. – С. 3–7.

Лук’янова, Л. Академічна культура як феномен національної освіти / Л. Лук’янова // Естетика і етика педагогічної дії. – 2017. – Вип. 16. – С. 193–195.

Мазур, В. Новації чи профанації? : подальший занепад системи вищої освіти і науки в Україні узаконили / В. Мазур // Дзеркало тижня. – 2017. – 11 листоп. (№ 42). – С. 7.

Малошонок, Н. Г. Как восприятие академической честности среди университета взаимосвязано со студенческой вовлеченностью: возможности концептуализации / Н. Г. Малошонок // Вопросы образования. – 2016. – № 1. – С. 35–60.

Меняйленко, О. Організація перевірки студентських і наукових робіт на плагіат / О. Меняйленко, О. Захожай // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2017. – № 1. – С. 157–162.

Магдич, Б. В. Задача створення автоматизованої системи для перевірки студентських робіт на плагіат для заданої предметної області / Б. В. Магдич // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29, № 1 (1). – С. 180–184.

Михайлова, Т. Плагіат, недогляд чи «науковці мислять однаково»? / Т. Михайлова // Слово і час. – 2017. – № 4. – С. 120–125.

Недогібченко, Є. Академічна доброчесність: складові елементи / Є. Недогібченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 6. – С. 13–21.

Опришко, Т. С. Етика наукових публікацій / Т. С. Опришко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 50–57.

Освіта – як дзеркало етичних норм суспільства // Завуч. Шкільний світ. – 2018. – № 10. – С. 4–11.

Пак, І. В. Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації / І. В. Пак // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – Вип. 39. – С. 323–326.

Полоцька, О. О. Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності / О. О. Полоцька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2016. – № 50/51. – С. 356–362.

Полоцька, О. Засоби запобігання і боротьби з проявами академічної та наукової недоброчесності в університетах Австралії: вивчення позитивного досвіду / О. Полоцька // Нова педагогічна думка. – 2018. – №1.– С. 8–13.

Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України. – 2017. – 6 листоп. (№ 43). – С. 7.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) : (здійснюється американ. радами з Міжнар. освіти в партнерстві із М-вом освіти і науки України та за підтримки Посольства США) // SAIUP : чесність починається з тебе : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/docs/SAIUP_Presentation.pdf (дата звернення: 17.02.2018). – Назва з екрана.

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах : лист ... від 15.08.2018 № 1/11-8681 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 9. – С. 85–89.

Рижко, О. Аксіологічний вияв проблеми плагіату / О. Рижко // Зб. пр. наук.-дослід. ін-ту пресознавства. – 2016. – Вип. 6. – С. 259–267.

Рижко, О. М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціально-комунікаційний аспект / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – № 3. – С. 40–47.

Рижко, О. М. Група «Плагіат» як сегмент антиплагіатного дискурсу / О. М. Рижко // Current issues of mass communication. – 2016. – Iss. 20. – С. 49–60.

Рижко, О. М. Зміна мотивації як неодмінна умова запобігання плагіату / О. М. Рижко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – Вип. 11. – С. 56–63.

Рижко, О. М. Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – № 4. – С. 14–20.

Рижко, О. М. Плагіат: складники розуміння / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – № 3. – С. 40–48.

Рижко, О. М. Плагіат у соціально-комунікаційному вимірі початку XXI століття: природа явища та історія боротьби: автореферат дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій / О. М. Рижко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2018. – 28 с.

Рижко, О. М. Плагіат як соціально-комунікаційне явище: монографія / О. М. Рижко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Паливода А. В., 2017. – 387 с.

Рижко, О. Поняття, види, класифікації плагіату / О. Рижко // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. Васмиля Стефаника. – 2016. – № 8. – С. 134–150.

Рижко, О. М. Право на творчість і плагіат / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – № 1. – С. 38–42.

Рижко, О. М. Співвідношення понять «ідея» та «плагіат» / О. М. Рижко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 10. – С. 45–54.

Рижко, О. Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату / О. Рижко // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. Василя Стефаника. – 2015. – Вип. 7. – С. 467–473.

Рижко, О. М. Способи вчинення плагіату / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 2. – С. 31–37.

Семеног, О. Академічна культура – фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта» / О. Семеног // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології – 2016. – № 5. – С. 192–203.

Сопова, Д. Поняття академічної чесності: науковий дискурс / Д. Сопова // Неперервна профільна освіта: теорія і практика. – 2017. – Вип. 3/4. – С. 26 – 31.

Сопова, К. А. Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях / К. А. Сопова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 31–37.

Сорока, Н. І. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: Європейський досвід / Н. І. Сорока // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 9–23.

Сташко, Ж. Середня освіта – дзеркало етичних норм суспільства / Ж. Сташко // Директор школи. Шкільний світ. – 2018. – № 4. – С. 4–9.

Тільчарова, К. О. Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету / К. О. Тільчарова // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 254–261.

Ткаченко, В. Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ / В. Ткаченко, Л. Кожекіна // Освітня аналітика України. – 2017. – Вип. 1. – С. 55–69.

Ткаченко, В. В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності / В. В. Ткаченко, Л. Ю. Кожекіна, О. Я. Денисюк // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – Вип. 38. – С. 82–86.

Троцька, В. М. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) / В. М. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 5. – С. 29–38.

Ульянова, Г. В. Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості / Г. В. Ульянова // Наука і освіта. – 2017. – № 9. – С. 88–93.

Ульянова, Г. О. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату / Г. О. Ульянова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2016. – Вип. 41(1). – С. 136–139.

Усик, В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик, Ю. В. Схулухія // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 65–67.

Федака, П. М. Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату / П. М. Федака // Наук. вісн. Ужгород. унац. н-ту. Серія : Історія. – 2016. – Вип. 2. – С. 132–134.

Хамітов, Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату / Н. Хамітов // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 13–18.

Харченко, Н. Про освіту в термінах / Н. Харченко // Завуч. Шкільний світ. – 2018. – № 7. – С. 13–18.

Школа молодого вченого – 2017: «Академічна доброчесність» [Електронний ресурс] // Металознавство та термічна обробка металів. – 2017. – № 4. – С. 54–55.

Школярам про плагіат : ...відбулася презентація довід. з акад. доброчесності для школярів та серії інфографіки «Зрозуміло про плагіат»... / підгот. С. Галата // Освіта України. – 2017. – 27 лют. (№ 7). – С. 11.

Штефан, А. С. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 68–79.

Штефан, А. С. Причини вчинення плагіату та шляхи його попередження / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 24–30.

Штефан, О. Деякі аспекти прояву плагіату / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 59–67.

Шулікін, Д. Академічна доброчесність: виклики і практики : [про семінар, який відбувся в Ін-ті вищ. освіти НАПН України] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 17 верес. (№ 36). – С. 6.

Шулікін, Д. Академічна чесність: практики ВНЗ : [про конф., організовану Американ. радою з міжнар. освіти, Проектом сприяння акад. доброчесності в Україні, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» й УБА] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С.8–9.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист ... від 23.10.2018 № 1/9-650 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 11. – С. 41–77.

Яновська, С. Г. Психологічні особливості особистості старшокласників з суб’єктивно різними рівнями академічної доброчесності / С. Г. Яновська, Р. Л. Туренко, Ю. О. Шаповал // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». –  2016. – Вип. 61. – С. 33–38.

Поділитися:

Академічна доброчесність


(віртуальний бібліографічний список)

На сьогодні, все частіше в освітянській спільноті доводиться чути термін «academic integrity» або ж «академічна доброчесність». У сучасному цивілізованому світі вона є тим наріжним каменем, який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та послідовність морального образу. На сьогоднішній день, тема академічної доброчесності є актуальною як в науковому так і в освітянському середовищі й нашої держави. Вона є досить широкою та не обмежується проблематикою плагіату. Академічна порядність – довіра, відповідальність, взаємоповага всередині наукового співтовариства, для яких є важливим поняття чесності та справедливості.

Незважаючи на всі перепони, вища освіта через елементи академічної доброчесності покликана виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття думок та ідей, реалізуючи тим самим свою соціальну місію.

Ознакою освіченої особистості є вміння навчатись від інших та використовувати ці знання при створенні власних ідей і підходів, завжди віддаючи належну шану тим, хто торував їй цей інтелектуальний шлях. У цьому суть того, що називають академічною доброчесністю.

Мері А. Сіні, доктор філософії, проректор Коледжу при Університеті Меріленду (США)

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку [Електронний ресурс] : матеріали для ознайомлення з результатами проекту №49169 / Східноукр. фонд соціал. дослідж., Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Режим доступу: https://bit.ly/2LhpplS (дата звернення: 13.12.2018). – Назва з екрана.

Аналітичний звіт про круглий стіл «Академічна доброчесність у вищій освіті: місія неможлива?!» [Електронний ресурс] // Освітня політика : портал громад. експертів / шеф-ред. порталу В. Громов. – Дані і програми. – © 2013–2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2UHiSVV (дата звернення: 13.12.2018). – Дата публ.: 12.01.2018. – Назва з екрана.

Андрущенко, В. П. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України : [проаналізовано такі характерні риси європейської освіти, як демократизм, толерантність, розвиток наукової складової, академічна мобільність, рівний доступ до якісної освіти, інформатизація, мовні стратегії, академічна чесність і т. д.] / В. Андрущенко // Вища освіта України – 2010. – № 4. – С. 5–16.

Батан, Ю. Д. Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності / Ю. Д. Батан // Часоп. цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 83–86.

Бахрушин, В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: Нормативна база і світовий досвід // Освітня політика : портал громад. експертів / шеф-ред. порталу В. Громов. – Дані і програми. – © 2013–2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2BgOPf7 (дата звернення: 13.12.2018). – Дата публ.: 07.02.2018. – Назва з екрана.

Бахрушин, В. Новий закон про освіту: що він нам дає? / В. Бахрушин // Юридич. вісн. України. – 2017. – 14 – 20 лип. (№ 28). – С. 6–7.

Bennich–Björkman, L. Academic freedom: an ultra-modern principle witholdroots : [проаналізовано акад. свободу та її важливість для дослідж. та навчання з точки зору трьох фундаментальних моментів: чим є по суті академічна свобода, як цей принцип працює в практичній площині, чому академічна свобода є критично необхідною для людської креативності] / Li Bennich-Björkman // Філософія освіти. – 2016. – №1. – С.125–135.

Берназюк, Я. О. До питань масштабу поширення плагіату в Україні та шляхів його запобігання / Я. О. Берназюк // Конституційно-правові акад. студії. – 2016. – Вип. 1. – С. 5–11.

Більченко, Є. В. Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм / Є. В. Більченко, Г. В. Чурпіта // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2018. – № 2. – С. 11–15.

Bruteničová-Kurhajcová, Ľ. Плагіат як проблема сьогодення / Ľ. Bruteničová-Kurhajcová // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2017. – Вип. 43(1). – С. 96–101.

Букач, М. М. Академічна чесність, як основа становлення майбутнього науковця / М. М. Букач, Х. А. Жело // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – 2016. – Т. 269, Вип. 257. – С. 52–56.

В Україні вперше буде створено Національний репозитарій академічних текстів: [інформація прес-служби МОН України] // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 3–4.

Галата, С. «Ведмежі послуги»: дорого / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 10.

Галата, С. Чесність – це внутрішній принцип : запозичена думка, як і запозичені гроші, лише демонструє бідність того, хто позичає / С. Галата // Освіта України. – 2016. – 10 жовт. (№ 40). – С. 10–11.

Галата, С. Школярам про плагіат / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 27 лют. (№ 7). – С. 11.

Гаруст, Ю. В. Академічна доброчесність – шлях до захистуінтелектуальноївласностіукраїнськихнауковців / Ю. В. Гаруст, Б. О. Павленко // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 4. – С. 88–95.

Главчев, М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 11–14.

Год, Б. Наука «доброчесності» гуманіста Еразма Роттердамського : [монографія] / Б. Год, Н. Год ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 197 с.

Грицаєнко, Л. М. Академічна доброчесність в академічному середовищі закладів вищої освіти / Л. М. Грицаєнко // Virtus. – 2018. – Iss. 22, pt. 2. – С. 126–131.

Гриценко, М. В. Академічні цінності як основа культури якості у вищій освіті / М. В. Гриценко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Вип. 128, № 1. – С. 280–286.

Денисова-Шмидт, Е. Академическая этика как глобальная проблема [Электронный ресурс] / Е. Денисова-Шмидт // Междунар. высш. образование. – 2016. – № 87. – С. 9–10.

Драч, І. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування: характеристика та закономірності / І. Драч // Вища освіта України. – 2018. –№ 3. – С. 60–65.

Зазірний, І. М. Плагіат: що це в нас і як його розуміють у Європі? / І. М. Зазірний, О. O. Коструб // Травма. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 125–126.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5.09.2017 № 2145-VIII // Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України / програмно-техніч. підтримка Упр. комп’ютериз. систем, інформ. підтримка Інформаційне упр., Прес-служба апарату Верхов. Ради України. – Дані і програми. – [Київ, 1996 – ]. – Зі змісту: Стаття 42. Академічна доброчесність Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 13.12.2018). – Назва з екрана.

Soshenko, S. The main foundations for academs chonesty formation among the participants of educational process in higher educational establishments : [визначено основ. засади формування акад. культури учасників освітнього процесу у вищ. навч. закл. доведено доцільність створення та запровадження етичного кодексу студента й викладача як необхідна умова дотримання учасниками освітнього процесу академічної культури] / S. Soshenko, A. Shmeleva // Вісн. Кременчуц. нац. ун-ту ім. М. Остроградського. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 2, ч. 2. – С. 117–121.

Зуєва, В. О. Питання визначення та форми попередження плагіату / В. О. Зуєва // Юридич. вісн. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 1. – С. 94–100.

Коваленко, А. В. Про присвоєння авторства (плагіат) / А. В. Коваленко // Наук. вісн. Міжнар. Гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. 2016. – Вип. 20. – С. 104–106.

Ковалів, І. Доки плагіатори спатимуть спокійно? : «УК» дізнався, як працюватиме нац. база наук. текстів та якою буде відповідальність за інтелектуал. крадіжку / І. Ковалів // Уряд. кур’єр. – 2017. – 4 серп. (№ 144). – С. 4.

Ковалів, І. Плагіат виявлятимуть миттєво : в Україні виховуватимуть академічну доброчесність серед викладачів та студентів і створять єдину базу наукових робіт / І. Ковалів // Уряд. кур’єр. – 2016. – 28 лип. (№ 140). – С. 3.

Кодекс академічної доброчесності молодого вченого // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. у н-ту внутріш. справ. – 2017. – № 1. – С. 357–360.

Левченко, Н. Відкритий електронний архів – важливий чинник публікаційної активності науковців / Н. Левченко // Бібл. вісн. – 2018. –№ 5. – С. 3–7.

Лук’янова, Л. Академічна культура як феномен національної освіти / Л. Лук’янова // Естетика і етика педагогічної дії. – 2017. – Вип. 16. – С. 193–195.

Мазур, В. Новації чи профанації? : подальший занепад системи вищої освіти і науки в Україні узаконили / В. Мазур // Дзеркало тижня. – 2017. – 11 листоп. (№ 42). – С. 7.

Малошонок, Н. Г. Как восприятие академической честности среди университета взаимосвязано со студенческой вовлеченностью: возможности концептуализации / Н. Г. Малошонок // Вопросы образования. – 2016. – № 1. – С. 35–60.

Меняйленко, О. Організація перевірки студентських і наукових робіт на плагіат / О. Меняйленко, О. Захожай // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2017. – № 1. – С. 157–162.

Магдич, Б. В. Задача створення автоматизованої системи для перевірки студентських робіт на плагіат для заданої предметної області / Б. В. Магдич // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29, № 1 (1). – С. 180–184.

Михайлова, Т. Плагіат, недогляд чи «науковці мислять однаково»? / Т. Михайлова // Слово і час. – 2017. – № 4. – С. 120–125.

Недогібченко, Є. Академічна доброчесність: складові елементи / Є. Недогібченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 6. – С. 13–21.

Опришко, Т. С. Етика наукових публікацій / Т. С. Опришко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 50–57.

Освіта – як дзеркало етичних норм суспільства // Завуч. Шкільний світ. – 2018. – № 10. – С. 4–11.

Пак, І. В. Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації / І. В. Пак // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – Вип. 39. – С. 323–326.

Полоцька, О. О. Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності / О. О. Полоцька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2016. – № 50/51. – С. 356–362.

Полоцька, О. Засоби запобігання і боротьби з проявами академічної та наукової недоброчесності в університетах Австралії: вивчення позитивного досвіду / О. Полоцька // Нова педагогічна думка. – 2018. – №1.– С. 8–13.

Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України. – 2017. – 6 листоп. (№ 43). – С. 7.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) : (здійснюється американ. радами з Міжнар. освіти в партнерстві із М-вом освіти і науки України та за підтримки Посольства США) // SAIUP : чесність починається з тебе : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/docs/SAIUP_Presentation.pdf (дата звернення: 17.02.2018). – Назва з екрана.

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах : лист ... від 15.08.2018 № 1/11-8681 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 9. – С. 85–89.

Рижко, О. Аксіологічний вияв проблеми плагіату / О. Рижко // Зб. пр. наук.-дослід. ін-ту пресознавства. – 2016. – Вип. 6. – С. 259–267.

Рижко, О. М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціально-комунікаційний аспект / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – № 3. – С. 40–47.

Рижко, О. М. Група «Плагіат» як сегмент антиплагіатного дискурсу / О. М. Рижко // Current issues of mass communication. – 2016. – Iss. 20. – С. 49–60.

Рижко, О. М. Зміна мотивації як неодмінна умова запобігання плагіату / О. М. Рижко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – Вип. 11. – С. 56–63.

Рижко, О. М. Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – № 4. – С. 14–20.

Рижко, О. М. Плагіат: складники розуміння / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – № 3. – С. 40–48.

Рижко, О. М. Плагіат у соціально-комунікаційному вимірі початку XXI століття: природа явища та історія боротьби: автореферат дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій / О. М. Рижко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2018. – 28 с.

Рижко, О. М. Плагіат як соціально-комунікаційне явище: монографія / О. М. Рижко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Паливода А. В., 2017. – 387 с.

Рижко, О. Поняття, види, класифікації плагіату / О. Рижко // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. Васмиля Стефаника. – 2016. – № 8. – С. 134–150.

Рижко, О. М. Право на творчість і плагіат / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – № 1. – С. 38–42.

Рижко, О. М. Співвідношення понять «ідея» та «плагіат» / О. М. Рижко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 10. – С. 45–54.

Рижко, О. Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату / О. Рижко // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. Василя Стефаника. – 2015. – Вип. 7. – С. 467–473.

Рижко, О. М. Способи вчинення плагіату / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 2. – С. 31–37.

Семеног, О. Академічна культура – фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта» / О. Семеног // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології – 2016. – № 5. – С. 192–203.

Сопова, Д. Поняття академічної чесності: науковий дискурс / Д. Сопова // Неперервна профільна освіта: теорія і практика. – 2017. – Вип. 3/4. – С. 26 – 31.

Сопова, К. А. Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях / К. А. Сопова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 31–37.

Сорока, Н. І. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: Європейський досвід / Н. І. Сорока // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 9–23.

Сташко, Ж. Середня освіта – дзеркало етичних норм суспільства / Ж. Сташко // Директор школи. Шкільний світ. – 2018. – № 4. – С. 4–9.

Тільчарова, К. О. Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету / К. О. Тільчарова // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 254–261.

Ткаченко, В. Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ / В. Ткаченко, Л. Кожекіна // Освітня аналітика України. – 2017. – Вип. 1. – С. 55–69.

Ткаченко, В. В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності / В. В. Ткаченко, Л. Ю. Кожекіна, О. Я. Денисюк // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – Вип. 38. – С. 82–86.

Троцька, В. М. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) / В. М. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 5. – С. 29–38.

Ульянова, Г. В. Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості / Г. В. Ульянова // Наука і освіта. – 2017. – № 9. – С. 88–93.

Ульянова, Г. О. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату / Г. О. Ульянова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2016. – Вип. 41(1). – С. 136–139.

Усик, В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик, Ю. В. Схулухія // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 65–67.

Федака, П. М. Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату / П. М. Федака // Наук. вісн. Ужгород. унац. н-ту. Серія : Історія. – 2016. – Вип. 2. – С. 132–134.

Хамітов, Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату / Н. Хамітов // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 13–18.

Харченко, Н. Про освіту в термінах / Н. Харченко // Завуч. Шкільний світ. – 2018. – № 7. – С. 13–18.

Школа молодого вченого – 2017: «Академічна доброчесність» [Електронний ресурс] // Металознавство та термічна обробка металів. – 2017. – № 4. – С. 54–55.

Школярам про плагіат : ...відбулася презентація довід. з акад. доброчесності для школярів та серії інфографіки «Зрозуміло про плагіат»... / підгот. С. Галата // Освіта України. – 2017. – 27 лют. (№ 7). – С. 11.

Штефан, А. С. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 68–79.

Штефан, А. С. Причини вчинення плагіату та шляхи його попередження / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – С. 24–30.

Штефан, О. Деякі аспекти прояву плагіату / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 59–67.

Шулікін, Д. Академічна доброчесність: виклики і практики : [про семінар, який відбувся в Ін-ті вищ. освіти НАПН України] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 17 верес. (№ 36). – С. 6.

Шулікін, Д. Академічна чесність: практики ВНЗ : [про конф., організовану Американ. радою з міжнар. освіти, Проектом сприяння акад. доброчесності в Україні, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» й УБА] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С.8–9.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист ... від 23.10.2018 № 1/9-650 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 11. – С. 41–77.

Яновська, С. Г. Психологічні особливості особистості старшокласників з суб’єктивно різними рівнями академічної доброчесності / С. Г. Яновська, Р. Л. Туренко, Ю. О. Шаповал // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». –  2016. – Вип. 61. – С. 33–38.