Бідність в Україні: сучасні виміри

Бібліографічний список

17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю, який був запроваджений за ініціативою неурядових організацій у 1992 році Генеральною Асамблеєю ООН.

У світі, який характеризується безпрецедентним рівнем економічного розвитку, технологій та фінансових ресурсів, морально неприйнятним є те, що мільйони людей все ще живуть в умовах крайньої бідності.

Бідність – це не лише економічне питання, це – багатовимірне явище, яке включає низький дохід та відсутність можливостей для гідного життя.

Бідність позбавляє людей необхідних можливостей та умов, які дозволяють прожити довге, здорове, творче життя, домогтися свободи й поваги до людської гідності, забезпечити потрібний рівень життя.

Пропонуємо бібліографічний список «Бідність в Україні: сучасні виміри», який включає матеріали, що висвітлюють теоретичні основи визначення сутності бідності, оцінюють її вплив на соціально-економічний розвиток суспільства та визначають основні принципи щодо вдосконалення заходів державної політики у сфері подолання бідності.

Найкращий спосіб допомогти

бідним – це не стати одним із них.

Ланґ Ганкок

Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності : Наказ М-ва соц. політики України, М-ва екон. розвитку і торгівлі України, М-ва фінансів України, Держ. служби статистики України, Нац. акад. наук України від 18.05.2017 № 827/403/507/113/232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17 (дата звернення: 2.10.2020).

Банерджі, А. Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів / А. Банерджі, Е. Дуфло ; пер. з англ. В. Плискін. – Київ : Наш формат, 2018. – 312 с.

П’ятнадцять років роботи з бідними людьми в десятках країн на п’яти континентах дали змогу Банерджі й Дуфло радикально переосмислити економіку бідності. Як переконують автори, щоб подолати світову бідність, варто насамперед зрозуміти обставини, які формують основу вибору людей. Спираючись на численні дослідження й зібрані дані, автори пропонують доволі прості заходи, що допоможуть підвищити рівень життя бідних у всьому світі.

Віхров, М. Арифметика злиднів: наскільки поширена бідність в Україні, чим вона загрожує і чи є шанси її подолати? / М. Віхров // Укр. тиждень. – 2018. – № 9. – С. 18–19.

Оцінити реальний рівень бідності в Україні завдання не з простих. Найочевидніший спосіб «промацати» її зіставити доходи населення з прожитковим мінімумом. Однак у наших реаліях надійність цього методу сумнівна. Передусім тому, що значна частина людей зайнята в тіньовій економіці, тож про їхні доходи можна лише здогадуватися. Та й установлений в Україні прожитковий мінімум небезпідставно вважають заниженим.

Гусаревич, Н. В. Оцінка стану бідності в Україні та шляхи її подолання / Н. В. Гусаревич, О. С. Сергієнко, Ю. В. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 1. – С. 86–91.

Соціальна політика є вагомою складовою економічного розвитку будь-якої держави, тому проблема подолання бідності в Україні є одним із головних завдань, що стоїть перед урядом на сьогоднішній день. Однією з причин бідності є нерівномірність розподілу доходів між різними верствами населення. На відміну від європейських країн в Україні не існує чітких концепцій та стратегій подолання бідності.

Зварич, Р. Системні детермінанти нерівномірного економічного розвитку глобалізованого світу / Р. Зварич // Світ фінансів. – 2018. – № 1. – С. 139–149.

Проаналізовано тенденції економічного розвитку та зростання, конвергенцію доходів країн, що розвиваються, в масштабах світової економіки. Досліджено заходи з подолання бідності та неекономічні фактори і геополітичні ризики, що загрожують подальшому зростанню країн, що розвиваються.

Когатько, Ю. Л. Бідність сільських дітей в Україні / Ю. Л. Когатько // Демографія та соц. економіка. – 2020. – № 2. – С. 89–102.

Метою статті є виявлення і дослідження особливостей монетарної і немонетарної бідності сільських дітей, а також їх соціального відторгнення. Новизною роботи є доведення факту, що сільські діти перебувають у суттєво гіршому становищі, порівняно з міськими, не стільки за монетарною бідністю, скільки за позбавленнями, і що для вирішення цієї проблеми недостатньо лише зростання доходів у домогосподарствах сіл.

Крамар, О. Без бідних пенсіонерів: як подолати бідність серед людей похилого віку / О. Крамар // Укр. тиждень. – 2018. – № 38. – С. 28–30.

Українські пенсіонери залишаються найбільш скривдженою і кинутою напризволяще в умовах тіньової економіки частиною населення. У ситуації безпрецедентного перетягування ковдри між різними олігархічними, політичними і навіть соціальними групами впродовж останніх десятиліть та особливо років саме люди похилого віку виявилися тією категорію громадян, яких стало не шкода. Тож більшість із них викинули на соціальний маргінес далеко за межу бідності.

Міщук, Г. Ю. Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні / Г. Ю. Міщук, Г. М. Юрчик // Демографія та соц. економіка. – 2019. – № 1. – С. 166–181.

За результатами дослідження соціального виключення уточнено його сутність і визначено відмінності в системі суміжних соціально-економічних категорій: бідність (як фактор та індикатор ризику соціального виключення); депривація (один із різновидів соціального виключення, що передбачає обмежену соціальну співучасть у певній сфері суспільного життя внаслідок наявних позбавлень, в основі яких лежать набуті статуси, соціальні умови та обставини); дискримінація (фактор соціального виключення, що обумовлений порушенням принципу рівності); маргіналізація та люмпенізація (граничні прояви соціального виключення, що обумовлюють формування «соціального дна»). 

Полякова, С. В. Бідність літніх людей в Україні: основні тенденції та рекомендації до політики / С. В. Полякова // Демографія та соц. економіка. – 2017. – № 3. – С. 113–123.

Проаналізовано основні чинники бідності серед літніх людей в Україні, специфіку формування їх доходів та структуру витрат, оцінено ризики бідності залежно від соціально-демографічного складу домогосподарств. Визначено, що серйозною проблемою в Україні є практично повна відсутність комфортного для літніх людей середовища проживання: облаштування міського житлового фонду та інфраструктура сільських населених пунктів у більшості випадків не відповідає їх потребам. 

Стрільчук, В. А. Муніципально-правове регулювання подолання бідності як одна з основних цілей сталого розвитку: зарубіжний досвід / В. А. Стрільчук // Юрид. Україна. – 2018. – № 11/12. – С. 61–67.

Досліджено зарубіжний досвід муніципально-правового регулювання подолання бідності як однієї з основних цілей сталого розвитку. На підставі аналізу положень міжнародних документів, а також муніципального законодавства окремих країн Європи автор доходить висновку, що глобальна проблема бідності стосується не тільки органів державної влади, а й органів місцевого самоврядування, а отже, є предметом муніципально-правового регулювання.

Фтомова, О. С. Вплив фіскальної політики на зменшення рівня бідності та нерівності в Україні та країнах Європейського Союзу після глобальної фінансової кризи 2007 року / О. С. Фтомова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 8. – С. 13–19.

Після світової кризи 2007 року багатьма країнами були застосовані фіскальні заходи для подолання наслідків економічного спаду та підтримки населення. Водночас зростаючий дефіцит державного бюджету та боргу змушував уряди багатьох країн проводити фіскальну консолідацію. В даній роботі були досліджені питання впливу фіскальної політики на зменшення рівня бідності та нерівності в Європейських країнах та Україні. Проаналізована політика державних витрат на категорії, які безпосередньо впливають на рівень і якість життя, а саме на соціальну допомогу, освіту та охорону здоров’я.

Шнит, Л. Подолання бідності як підстава ефективного захисту й реалізації прав людини на національному та міжнародному рівнях / Л. Шнит // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 11. – С. 259–261.

У статті досліджено проблему бідності та її вплив на рівень життя людини, вказано негативні наслідки, до яких призводить бідність. Аналізується вплив рівня життя людини в бідності на стан виконання й дотримання її основоположних прав і свобод. На основі отриманих результатів зроблено відповідні висновки щодо врегулювання проблем подолання бідності.

Електронні ресурси

Адамик, В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності [Електронний ресурс] / В. Адамик // Журн. європ. економіки. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 299–316.

Розглянуто проблему вибору країнами, що розвиваються, оптимальної зовнішньоторговельної стратегії крізь призму подолання бідності. Зосереджено увагу на проблемах реалізації експортоорієнтованої стратегії розвитку бідних країн світу і наведено ті групи країн периферії, де ця стратегія може бути успішною. Визначено основні причини низької ефективності експортної експансії країн, що розвиваються, та запропоновано напрямки її підвищення, які стосуються насамперед необхідності внутрішньої інституційної трансформації цих держав.

Борейко, В. І. Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності [Електронний ресурс] / В. І. Борейко // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2019. – № 12. – С. 4–8.

У статті досліджено досвід забезпечення розвитку економік і подолання бідності країнами, які зазнали поразки у Другій світовій війні, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Китаю, Туреччини та Східної Європи.

Розкрито, що країни, які досягли економічного успіху, зробили це за рахунок стимулювання наукових розвідок та експортної діяльності, здешевлення кредитів, страхування ризиків експортерів, залучення інвестицій та впровадження пріоритетних програм. Запропоновано заходи із забезпечення розвитку національної економіки.

Васютинський, В. Бідність у контексті ціннісно-орієнтаційного самовизначення особи: методичні підходи [Електронний ресурс] / В. Васютинський // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Психологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 15–18.

За результатами аналізу методичних підходів до вивчення бідності зроблено висновок про важливість визначення критеріїв суб'єктивної бідності. За найбільш ефективні методи дослідження визнано психосемантичні методи, контентаналіз, інтерв’ю, кейс-стаді, масове опитування, експертну оцінку, особистісні питальники.

Гріненко, А. Ю. Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці [Електронний ресурс] / А. Ю. Гріненко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – С. 216–223.

Експерти України та міжнародних організацій, в тому числі ООН, по-різному оцінюють масштаби бідності в Україні, посилаючись на різні методи підрахунків. Проте, які б оцінки не давалися цьому соціальному явищу, всі експерти сходяться в одному – бідність в Україні поглиблюється і охоплює все ширші верстви населення країни. Феномен української бідності полягає в тому, що протягом більш ніж чверть століття зростає нерівність у доходах населення, падає ціна робочої сили, і, що саме парадоксальне, влада спонукає до зростання бідності своєю регуляцією і дерегуляцією економіки, фінансової та соціальної сфери.

Дарчин, В. Б. Дослідження категорії «бідність» в сучасних реаліях суспільного розвитку [Електронний ресурс] / В. Б. Дарчин // Економіка та держава. Серія : Державне управління. – 2020. – № 2. – С. 99–102.

Обґрунтовано, що бідність існує в будь-якому суспільстві, але в різній формі, і до сих пір немає однозначного і загальноприйнятого її визначення, тому що за своєю природою поняття бідності постійно змінюється. Встановлено, що переважають дві концепції бідності, з яких і випливає характер її визначень. Перша виходить з того, що бідність – категорія абсолютна. Інші виходять з поняття граничного споживання. Сучасна соціально-економічна теорія трактує бідність як багатоаспектне явище, розрізняючи такі її форми: об’єктивна та суб’єктивна, абсолютна та відносна, тимчасова і застійна.

Дем’янчук, І. А. Бідність як стійка уразливість людського розвитку [Електронний ресурс] / І. А. Дем’янчук // Екон. простір. – 2015. – № 95. – С. 82–91.

Стаття присвячена прогресивному розвитку бідності в Україні, як соціально-економічного явища і фінансової проблеми. Виявлено, що в результаті групування населення за розміром місячного доходу, українці отримують менше пільг від держави, ніж заможне населення. Окреслено принципи організації системи адресної соціальної допомоги в Україні, що сприятиме підвищенню ефективності адресності допомоги, цільовому використанню коштів, що спрямовуються на надання соціальних послуг. Здійснено оцінку результативності соціальної політики української держави та визначено основні принципи щодо вдосконалення заходів державної політики у сфері подолання бідності.

Домрачев, В. М. Подолання бідності в Україні: від стратегії до стратегії [Електронний ресурс] / В. М. Домрачев, Т. О. Семенко // Економіка і управління. – 2018. – № 1. – С. 5–13.

Сучасний стан економіки України характеризується різким зубожінням населення на фоні корупційного збагачення олігархів. Результат – політична нестабільність у країні. «Бідність нашого часу не схожа на бідність інших віків. Вона обумовлена не природнім дефіцитом ресурсів, як раніше, а низкою пріоритетів, нав’язаних багатими людьми усім іншим. Отже, сучасних бідняків не жаліють…, а просто списують, наче сміття».

Жорнова, О. І. Освітня кар’єра особистості: про можливості подолання бідності як стилю життя [Електронний ресурс] / О. І. Жорнова // Психологічні науки: проблеми і здобутки. – 2015. – Вип. 7. – С. 36–51.

У статті розглядається здатність особистості, яка має недостатній рівень ресурсозабезпеченості, до вибудовування освітньої кар’єри. Наслідки самовизначення особистості у сфері освіти розглядаються в контексті її намагань збалансувати ресурси життєдіяльності і подолати бідність як стиль життя. 

Задорожна, С. М. Інституційні механізми подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Задорожна // Публічне адміністрування: наук. дослідж. та розвиток. – 2016. – № 2. – С. 37–55.

У статті досліджено теоретичні питання сутності бідності, механізми її формування та подолання, стан рівня життя в Україні та тенденції його падіння, визначено критерії оцінки та чинники поглиблення бідності в Україні, розкрито зміст державних Стратегій подолання бідності та розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня українців через удосконалення інституційних механізмів.

Коваль, О. П. Вплив бідності на національну безпеку держави [Електронний ресурс] / О. П. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 3–4. – С. 73–83.

Автор доводить, що бідність і національна безпека є надзвичайно складними та багатогранними. Тому слід припустити, що вплив одного явища на інше є досить складним, багатоканальним, неоднозначним, а подеколи й суперечливим.

Більшість людей цілком справедливо сприймають бідність як негативне явище переважно на індивідуальному рівні. Жодна нормальна людина не бажає бідності собі особисто, своїй сім’ї, рідним та близьким. Разом з тим, люди інтуїтивно підозрюють існування певного зв’язку між бідністю як соціально-економічним явищем та загальним станом справ у державі. Одначе лише виявлення всієї повноти зв’язків та впливів бідності на національну безпеку дозволить приймати правильні управлінські рішення, щоб укріплювати безпеку держави.

Комарова, О. О. Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві [Електронний ресурс] / О. О. Комарова, Л. Є. Братченко // Соц. технології: актуал. проблеми теорії та практики. – 2018. – Вип. 79. – С. 117–124.

У роботі автори досліджують проблему бідності в Україні, зокрема методи її вимірювання, сучасний стан захищеності та платоспроможності окремих соціально-демографічних верств населення, зокрема працюючого населення. Розглядаються способи пом’якшення бідності серед населення, а саме: дії пасивного характеру (адресні грошові виплати, субсидії характеру (допомога у працевлаштуванні, відкритті власної справи, зокрема безоплатні консультаційні послуги юридичного характеру, а також сприяння в отриманні необхідної кваліфікації та перекваліфікації певних видів професій).

Куцяк, В. О. Основні парадигми та можливості подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Куцяк, Т. М. Чопенко // Молодий вчений. – 2019. – № 6(2). – С. 179–182.

Визначено поняття рентної моделі економіки країни, що разом із високим рівнем монополізму є однією із наймасштабніших причин бідності українського населення. Розглянуто класифікацію причин існуючого рівня бідності в Україні. Досліджено прояв теорії порівняльних переваг на прикладі України.

Лавренкова, І. М. Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності [Електронний ресурс] / І. М. Лавренкова // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Економічні науки. – 2015. – Вип. 28. – С. 75–86.

Розглянуто проблематику та основні передумови диференціації доходів населення та проявів явища бідності в Україні; визначено основні фактори, що впливають на формування доходів населення. Для покращення ситуації та вирішення поставлених задач, запропоновано внести зміни до законодавства, акцентувати увагу на розвитку та підтримці села, підвищити офіційні заробітки населення задля зменшення відсотку отримання неформальних доходів, проводити політику підтримки середнього класу.

Махсма, М. Б. Бідність сільського населення як перешкода його продуктивної зайнятості [Електронний ресурс] / М. Б. Махсма // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 2. – С. 18–23.

Стаття присвячена проблемам бідності і безробіття сільського населення в Україні. Досліджено сучасний стан, тенденції, пропорції бідності та зайнятості сільського населення. Запропоновано заходи скорочення сільської бідності та забезпечення зайнятості населення сільських територій.

Оліфіренко, Л. Макроекономічні аспекти реформування системи соціального захисту населення в реалізації стратегії подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Оліфіренко, К. Коваль // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – № 1. – С. 7–16.

Досліджено зв’язок рівня економічного розвитку з рівнем соціального захисту населення щодо вирішення проблем соціальної сфери та подолання бідності. Проведено аналіз основних макроекономічних показників, що слугують індикаторами економічного розвитку країни, а також моніторинг рівня життя населення України як за власною оцінкою громадян, так і за офіційними даними Державної служби статистики України. Виявлені нагальні проблеми соціального захисту населення та запропоновано шляхи удосконалення системи надання соціальних послуг та підвищення якості послуг.

Полякова, С. В. Бідність населення за споживанням: нові виміри [Електронний ресурс] / С. В. Полякова, Т. В. Новосільська // Демографія та соц. економіка. – 2015. – № 1. – С. 22–31.

Доведено, що застосування у якості критеріїв лише частки витрат на харчування або енергетичної цінності раціону має певні застереження та не відображає реальної картини бідності населення за споживанням. Відповідність одному, окремо взятому критерію, не завжди означає бідність, а може бути результатом споживчого вибору. Натомість застосування комбінованих критеріїв дасть змогу виокремлювати населення, яке не з власної волі, а через нестачу коштів не в змозі забезпечити споживання на характерному для українського суспільства рівні.

Рамський, А. Ю. Проблема бідності працюючого населення в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Рамський, В. В. Лойко // Вчені зап. ун-ту «КРОК». Серія : Економіка. – 2018. – Вип. 4. – С. 78–85.

Авторами виявлені чинники і відповідні їм ризики виникнення бідності серед працюючого населення України. Доводиться, що причини виникнення бідності лежать у площині специфіки економічного розвитку країни: особливості проходження економічних циклів на хвилі спаду та кризи і якості економічного зростання на хвилі підйому.

Тютюнникова, С. В. Багатовимірна бідність як глобальна проблема сучасного соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Тютюнникова, К. Л. Пивоварова // Соц. економіка. – 2018. – Вип. 55. – С. 70–79.

У статті доводиться, що бідність у сучасних умовах не тільки є тяжким, до сих пір не подоланим супутником економічного розвитку, але й явищем, яке стає все більш різноманітним. Саме зниження рівня бідності є однією з необхідних умов переходу до економіки сталого розвитку і підвищення якості життя.

На основі аналізу сучасних концептуальних підходів до оцінки добробуту запропонована система різних аспектів бідності, в яку входять не тільки недостатній дохід або споживання, але й недостатній рівень здоров’я, харчування та освіти, брак соціальних зв’язків, незахищеність і безпорадність.

Систематизовано економічні, соціальні, демографічні, освітньо-кваліфікаційні, інституціональні, регіонально-географічні причини бідності.

Фатюха, Н. Г. Подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Екон. простір. – 2018. – № 132. – С. 107–117.

Визначено причини бідності в Україні та її вплив на макроекономічні процеси. Проаналізовано динаміку зміни мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні. Проведено аналіз сукупних доходів та сукупних витрат домогосподарств статистичним методом та методом кореляційно-регресійного аналізу. Авторами розроблені напрямки вирішення проблеми бідності в Україні шляхом реформування майже всіх сфер діяльності людства. Реалізація цих заходів створить умови для підвищення рівня життя населення, зменшення рівня безробіття, покращення демографічних показників країни та економічного зростання України в цілому.

Хомяк, М. Я. Бідність в Україні: сучасні виміри [Електронний ресурс] / М. Я. Хомяк // Грані. – 2014. – № 3. – С. 145–150.

У статті розглянуто основні концепції оцінювання бідності. Охарактеризовано основні методики об’єктивного та суб’єктивного вимірів. На основі аналізу даних Держкомстату та даних деяких соціологічних досліджень проблеми бідності визначено рівень бідності в сучасній Україні відповідно до розглянутих методик вимірювання даного явища.

Шинкарук, Л. В. Бідність як прояв дисбалансу ринку праці України в умовах цивілізаційних змін [Електронний ресурс] / Л. В. Шинкарук, А. А. Вдовічен // Вісн. Чернівец. торговельно-економ. ін-ту. Економічні науки. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 34–51.

Досліджується сучасна соціально-економічна політика України, яка впливає на підвищення рівня добробуту населення. Подолання ж бідності виступає основним із складових завдань досягнення даної політики. Посилення виробничо-економічної диференціації регіонів, зростаюча диспропорція рівня життя населення міських та сільських поселень, зниження рівня та якості освіти і кваліфікації, депопуляція населення, високий рівень захворюваності, війна – все це є наслідком неухильного негативного впливу бідності на всі сфери життєдіяльності суспільства, що вже на сьогодні спричиняє зростання соціальної напруги у суспільстві, стримує та дестабілізує соціально-економічний розвиток країни в умовах сьогоднішніх цивілізаційних змін.

Шишкін, В. С. Бідність населення України за житловими умовами [Електронний ресурс] / В. С. Шишкін // Демографія та соц. економіка. – 2016. – № 1. – С. 51–64.

Мета роботи комплексна оцінка бідності населення за житловими умовами, визначення профілів бідності за цим аспектом. Доведено необхідність оцінки бідності за житловими умовами та сформовано систему показників. Подано диференціацію населення за основними індикаторами житлової бідності у розрізі місцевості проживання та типів домогосподарств. Побудовано інтегральний показник бідності населення за житловими умовами.

Підготувала бібліотекар І категорії Наталія Мамчур

Поділитися:

Бідність в Україні


Бібліографічний список

17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю, який був запроваджений за ініціативою неурядових організацій у 1992 році Генеральною Асамблеєю ООН.

У світі, який характеризується безпрецедентним рівнем економічного розвитку, технологій та фінансових ресурсів, морально неприйнятним є те, що мільйони людей все ще живуть в умовах крайньої бідності.

Бідність – це не лише економічне питання, це – багатовимірне явище, яке включає низький дохід та відсутність можливостей для гідного життя.

Бідність позбавляє людей необхідних можливостей та умов, які дозволяють прожити довге, здорове, творче життя, домогтися свободи й поваги до людської гідності, забезпечити потрібний рівень життя.

Пропонуємо бібліографічний список «Бідність в Україні: сучасні виміри», який включає матеріали, що висвітлюють теоретичні основи визначення сутності бідності, оцінюють її вплив на соціально-економічний розвиток суспільства та визначають основні принципи щодо вдосконалення заходів державної політики у сфері подолання бідності.

Найкращий спосіб допомогти

бідним – це не стати одним із них.

Ланґ Ганкок

Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності : Наказ М-ва соц. політики України, М-ва екон. розвитку і торгівлі України, М-ва фінансів України, Держ. служби статистики України, Нац. акад. наук України від 18.05.2017 № 827/403/507/113/232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17 (дата звернення: 2.10.2020).

Банерджі, А. Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів / А. Банерджі, Е. Дуфло ; пер. з англ. В. Плискін. – Київ : Наш формат, 2018. – 312 с.

П’ятнадцять років роботи з бідними людьми в десятках країн на п’яти континентах дали змогу Банерджі й Дуфло радикально переосмислити економіку бідності. Як переконують автори, щоб подолати світову бідність, варто насамперед зрозуміти обставини, які формують основу вибору людей. Спираючись на численні дослідження й зібрані дані, автори пропонують доволі прості заходи, що допоможуть підвищити рівень життя бідних у всьому світі.

Віхров, М. Арифметика злиднів: наскільки поширена бідність в Україні, чим вона загрожує і чи є шанси її подолати? / М. Віхров // Укр. тиждень. – 2018. – № 9. – С. 18–19.

Оцінити реальний рівень бідності в Україні завдання не з простих. Найочевидніший спосіб «промацати» її зіставити доходи населення з прожитковим мінімумом. Однак у наших реаліях надійність цього методу сумнівна. Передусім тому, що значна частина людей зайнята в тіньовій економіці, тож про їхні доходи можна лише здогадуватися. Та й установлений в Україні прожитковий мінімум небезпідставно вважають заниженим.

Гусаревич, Н. В. Оцінка стану бідності в Україні та шляхи її подолання / Н. В. Гусаревич, О. С. Сергієнко, Ю. В. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 1. – С. 86–91.

Соціальна політика є вагомою складовою економічного розвитку будь-якої держави, тому проблема подолання бідності в Україні є одним із головних завдань, що стоїть перед урядом на сьогоднішній день. Однією з причин бідності є нерівномірність розподілу доходів між різними верствами населення. На відміну від європейських країн в Україні не існує чітких концепцій та стратегій подолання бідності.

Зварич, Р. Системні детермінанти нерівномірного економічного розвитку глобалізованого світу / Р. Зварич // Світ фінансів. – 2018. – № 1. – С. 139–149.

Проаналізовано тенденції економічного розвитку та зростання, конвергенцію доходів країн, що розвиваються, в масштабах світової економіки. Досліджено заходи з подолання бідності та неекономічні фактори і геополітичні ризики, що загрожують подальшому зростанню країн, що розвиваються.

Когатько, Ю. Л. Бідність сільських дітей в Україні / Ю. Л. Когатько // Демографія та соц. економіка. – 2020. – № 2. – С. 89–102.

Метою статті є виявлення і дослідження особливостей монетарної і немонетарної бідності сільських дітей, а також їх соціального відторгнення. Новизною роботи є доведення факту, що сільські діти перебувають у суттєво гіршому становищі, порівняно з міськими, не стільки за монетарною бідністю, скільки за позбавленнями, і що для вирішення цієї проблеми недостатньо лише зростання доходів у домогосподарствах сіл.

Крамар, О. Без бідних пенсіонерів: як подолати бідність серед людей похилого віку / О. Крамар // Укр. тиждень. – 2018. – № 38. – С. 28–30.

Українські пенсіонери залишаються найбільш скривдженою і кинутою напризволяще в умовах тіньової економіки частиною населення. У ситуації безпрецедентного перетягування ковдри між різними олігархічними, політичними і навіть соціальними групами впродовж останніх десятиліть та особливо років саме люди похилого віку виявилися тією категорію громадян, яких стало не шкода. Тож більшість із них викинули на соціальний маргінес далеко за межу бідності.

Міщук, Г. Ю. Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні / Г. Ю. Міщук, Г. М. Юрчик // Демографія та соц. економіка. – 2019. – № 1. – С. 166–181.

За результатами дослідження соціального виключення уточнено його сутність і визначено відмінності в системі суміжних соціально-економічних категорій: бідність (як фактор та індикатор ризику соціального виключення); депривація (один із різновидів соціального виключення, що передбачає обмежену соціальну співучасть у певній сфері суспільного життя внаслідок наявних позбавлень, в основі яких лежать набуті статуси, соціальні умови та обставини); дискримінація (фактор соціального виключення, що обумовлений порушенням принципу рівності); маргіналізація та люмпенізація (граничні прояви соціального виключення, що обумовлюють формування «соціального дна»). 

Полякова, С. В. Бідність літніх людей в Україні: основні тенденції та рекомендації до політики / С. В. Полякова // Демографія та соц. економіка. – 2017. – № 3. – С. 113–123.

Проаналізовано основні чинники бідності серед літніх людей в Україні, специфіку формування їх доходів та структуру витрат, оцінено ризики бідності залежно від соціально-демографічного складу домогосподарств. Визначено, що серйозною проблемою в Україні є практично повна відсутність комфортного для літніх людей середовища проживання: облаштування міського житлового фонду та інфраструктура сільських населених пунктів у більшості випадків не відповідає їх потребам. 

Стрільчук, В. А. Муніципально-правове регулювання подолання бідності як одна з основних цілей сталого розвитку: зарубіжний досвід / В. А. Стрільчук // Юрид. Україна. – 2018. – № 11/12. – С. 61–67.

Досліджено зарубіжний досвід муніципально-правового регулювання подолання бідності як однієї з основних цілей сталого розвитку. На підставі аналізу положень міжнародних документів, а також муніципального законодавства окремих країн Європи автор доходить висновку, що глобальна проблема бідності стосується не тільки органів державної влади, а й органів місцевого самоврядування, а отже, є предметом муніципально-правового регулювання.

Фтомова, О. С. Вплив фіскальної політики на зменшення рівня бідності та нерівності в Україні та країнах Європейського Союзу після глобальної фінансової кризи 2007 року / О. С. Фтомова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 8. – С. 13–19.

Після світової кризи 2007 року багатьма країнами були застосовані фіскальні заходи для подолання наслідків економічного спаду та підтримки населення. Водночас зростаючий дефіцит державного бюджету та боргу змушував уряди багатьох країн проводити фіскальну консолідацію. В даній роботі були досліджені питання впливу фіскальної політики на зменшення рівня бідності та нерівності в Європейських країнах та Україні. Проаналізована політика державних витрат на категорії, які безпосередньо впливають на рівень і якість життя, а саме на соціальну допомогу, освіту та охорону здоров’я.

Шнит, Л. Подолання бідності як підстава ефективного захисту й реалізації прав людини на національному та міжнародному рівнях / Л. Шнит // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 11. – С. 259–261.

У статті досліджено проблему бідності та її вплив на рівень життя людини, вказано негативні наслідки, до яких призводить бідність. Аналізується вплив рівня життя людини в бідності на стан виконання й дотримання її основоположних прав і свобод. На основі отриманих результатів зроблено відповідні висновки щодо врегулювання проблем подолання бідності.

Електронні ресурси

Адамик, В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності [Електронний ресурс] / В. Адамик // Журн. європ. економіки. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 299–316.

Розглянуто проблему вибору країнами, що розвиваються, оптимальної зовнішньоторговельної стратегії крізь призму подолання бідності. Зосереджено увагу на проблемах реалізації експортоорієнтованої стратегії розвитку бідних країн світу і наведено ті групи країн периферії, де ця стратегія може бути успішною. Визначено основні причини низької ефективності експортної експансії країн, що розвиваються, та запропоновано напрямки її підвищення, які стосуються насамперед необхідності внутрішньої інституційної трансформації цих держав.

Борейко, В. І. Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності [Електронний ресурс] / В. І. Борейко // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2019. – № 12. – С. 4–8.

У статті досліджено досвід забезпечення розвитку економік і подолання бідності країнами, які зазнали поразки у Другій світовій війні, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Китаю, Туреччини та Східної Європи.

Розкрито, що країни, які досягли економічного успіху, зробили це за рахунок стимулювання наукових розвідок та експортної діяльності, здешевлення кредитів, страхування ризиків експортерів, залучення інвестицій та впровадження пріоритетних програм. Запропоновано заходи із забезпечення розвитку національної економіки.

Васютинський, В. Бідність у контексті ціннісно-орієнтаційного самовизначення особи: методичні підходи [Електронний ресурс] / В. Васютинський // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Психологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 15–18.

За результатами аналізу методичних підходів до вивчення бідності зроблено висновок про важливість визначення критеріїв суб'єктивної бідності. За найбільш ефективні методи дослідження визнано психосемантичні методи, контентаналіз, інтерв’ю, кейс-стаді, масове опитування, експертну оцінку, особистісні питальники.

Гріненко, А. Ю. Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці [Електронний ресурс] / А. Ю. Гріненко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – С. 216–223.

Експерти України та міжнародних організацій, в тому числі ООН, по-різному оцінюють масштаби бідності в Україні, посилаючись на різні методи підрахунків. Проте, які б оцінки не давалися цьому соціальному явищу, всі експерти сходяться в одному – бідність в Україні поглиблюється і охоплює все ширші верстви населення країни. Феномен української бідності полягає в тому, що протягом більш ніж чверть століття зростає нерівність у доходах населення, падає ціна робочої сили, і, що саме парадоксальне, влада спонукає до зростання бідності своєю регуляцією і дерегуляцією економіки, фінансової та соціальної сфери.

Дарчин, В. Б. Дослідження категорії «бідність» в сучасних реаліях суспільного розвитку [Електронний ресурс] / В. Б. Дарчин // Економіка та держава. Серія : Державне управління. – 2020. – № 2. – С. 99–102.

Обґрунтовано, що бідність існує в будь-якому суспільстві, але в різній формі, і до сих пір немає однозначного і загальноприйнятого її визначення, тому що за своєю природою поняття бідності постійно змінюється. Встановлено, що переважають дві концепції бідності, з яких і випливає характер її визначень. Перша виходить з того, що бідність – категорія абсолютна. Інші виходять з поняття граничного споживання. Сучасна соціально-економічна теорія трактує бідність як багатоаспектне явище, розрізняючи такі її форми: об’єктивна та суб’єктивна, абсолютна та відносна, тимчасова і застійна.

Дем’янчук, І. А. Бідність як стійка уразливість людського розвитку [Електронний ресурс] / І. А. Дем’янчук // Екон. простір. – 2015. – № 95. – С. 82–91.

Стаття присвячена прогресивному розвитку бідності в Україні, як соціально-економічного явища і фінансової проблеми. Виявлено, що в результаті групування населення за розміром місячного доходу, українці отримують менше пільг від держави, ніж заможне населення. Окреслено принципи організації системи адресної соціальної допомоги в Україні, що сприятиме підвищенню ефективності адресності допомоги, цільовому використанню коштів, що спрямовуються на надання соціальних послуг. Здійснено оцінку результативності соціальної політики української держави та визначено основні принципи щодо вдосконалення заходів державної політики у сфері подолання бідності.

Домрачев, В. М. Подолання бідності в Україні: від стратегії до стратегії [Електронний ресурс] / В. М. Домрачев, Т. О. Семенко // Економіка і управління. – 2018. – № 1. – С. 5–13.

Сучасний стан економіки України характеризується різким зубожінням населення на фоні корупційного збагачення олігархів. Результат – політична нестабільність у країні. «Бідність нашого часу не схожа на бідність інших віків. Вона обумовлена не природнім дефіцитом ресурсів, як раніше, а низкою пріоритетів, нав’язаних багатими людьми усім іншим. Отже, сучасних бідняків не жаліють…, а просто списують, наче сміття».

Жорнова, О. І. Освітня кар’єра особистості: про можливості подолання бідності як стилю життя [Електронний ресурс] / О. І. Жорнова // Психологічні науки: проблеми і здобутки. – 2015. – Вип. 7. – С. 36–51.

У статті розглядається здатність особистості, яка має недостатній рівень ресурсозабезпеченості, до вибудовування освітньої кар’єри. Наслідки самовизначення особистості у сфері освіти розглядаються в контексті її намагань збалансувати ресурси життєдіяльності і подолати бідність як стиль життя. 

Задорожна, С. М. Інституційні механізми подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Задорожна // Публічне адміністрування: наук. дослідж. та розвиток. – 2016. – № 2. – С. 37–55.

У статті досліджено теоретичні питання сутності бідності, механізми її формування та подолання, стан рівня життя в Україні та тенденції його падіння, визначено критерії оцінки та чинники поглиблення бідності в Україні, розкрито зміст державних Стратегій подолання бідності та розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня українців через удосконалення інституційних механізмів.

Коваль, О. П. Вплив бідності на національну безпеку держави [Електронний ресурс] / О. П. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 3–4. – С. 73–83.

Автор доводить, що бідність і національна безпека є надзвичайно складними та багатогранними. Тому слід припустити, що вплив одного явища на інше є досить складним, багатоканальним, неоднозначним, а подеколи й суперечливим.

Більшість людей цілком справедливо сприймають бідність як негативне явище переважно на індивідуальному рівні. Жодна нормальна людина не бажає бідності собі особисто, своїй сім’ї, рідним та близьким. Разом з тим, люди інтуїтивно підозрюють існування певного зв’язку між бідністю як соціально-економічним явищем та загальним станом справ у державі. Одначе лише виявлення всієї повноти зв’язків та впливів бідності на національну безпеку дозволить приймати правильні управлінські рішення, щоб укріплювати безпеку держави.

Комарова, О. О. Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві [Електронний ресурс] / О. О. Комарова, Л. Є. Братченко // Соц. технології: актуал. проблеми теорії та практики. – 2018. – Вип. 79. – С. 117–124.

У роботі автори досліджують проблему бідності в Україні, зокрема методи її вимірювання, сучасний стан захищеності та платоспроможності окремих соціально-демографічних верств населення, зокрема працюючого населення. Розглядаються способи пом’якшення бідності серед населення, а саме: дії пасивного характеру (адресні грошові виплати, субсидії характеру (допомога у працевлаштуванні, відкритті власної справи, зокрема безоплатні консультаційні послуги юридичного характеру, а також сприяння в отриманні необхідної кваліфікації та перекваліфікації певних видів професій).

Куцяк, В. О. Основні парадигми та можливості подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Куцяк, Т. М. Чопенко // Молодий вчений. – 2019. – № 6(2). – С. 179–182.

Визначено поняття рентної моделі економіки країни, що разом із високим рівнем монополізму є однією із наймасштабніших причин бідності українського населення. Розглянуто класифікацію причин існуючого рівня бідності в Україні. Досліджено прояв теорії порівняльних переваг на прикладі України.

Лавренкова, І. М. Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності [Електронний ресурс] / І. М. Лавренкова // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Економічні науки. – 2015. – Вип. 28. – С. 75–86.

Розглянуто проблематику та основні передумови диференціації доходів населення та проявів явища бідності в Україні; визначено основні фактори, що впливають на формування доходів населення. Для покращення ситуації та вирішення поставлених задач, запропоновано внести зміни до законодавства, акцентувати увагу на розвитку та підтримці села, підвищити офіційні заробітки населення задля зменшення відсотку отримання неформальних доходів, проводити політику підтримки середнього класу.

Махсма, М. Б. Бідність сільського населення як перешкода його продуктивної зайнятості [Електронний ресурс] / М. Б. Махсма // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 2. – С. 18–23.

Стаття присвячена проблемам бідності і безробіття сільського населення в Україні. Досліджено сучасний стан, тенденції, пропорції бідності та зайнятості сільського населення. Запропоновано заходи скорочення сільської бідності та забезпечення зайнятості населення сільських територій.

Оліфіренко, Л. Макроекономічні аспекти реформування системи соціального захисту населення в реалізації стратегії подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Оліфіренко, К. Коваль // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – № 1. – С. 7–16.

Досліджено зв’язок рівня економічного розвитку з рівнем соціального захисту населення щодо вирішення проблем соціальної сфери та подолання бідності. Проведено аналіз основних макроекономічних показників, що слугують індикаторами економічного розвитку країни, а також моніторинг рівня життя населення України як за власною оцінкою громадян, так і за офіційними даними Державної служби статистики України. Виявлені нагальні проблеми соціального захисту населення та запропоновано шляхи удосконалення системи надання соціальних послуг та підвищення якості послуг.

Полякова, С. В. Бідність населення за споживанням: нові виміри [Електронний ресурс] / С. В. Полякова, Т. В. Новосільська // Демографія та соц. економіка. – 2015. – № 1. – С. 22–31.

Доведено, що застосування у якості критеріїв лише частки витрат на харчування або енергетичної цінності раціону має певні застереження та не відображає реальної картини бідності населення за споживанням. Відповідність одному, окремо взятому критерію, не завжди означає бідність, а може бути результатом споживчого вибору. Натомість застосування комбінованих критеріїв дасть змогу виокремлювати населення, яке не з власної волі, а через нестачу коштів не в змозі забезпечити споживання на характерному для українського суспільства рівні.

Рамський, А. Ю. Проблема бідності працюючого населення в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Рамський, В. В. Лойко // Вчені зап. ун-ту «КРОК». Серія : Економіка. – 2018. – Вип. 4. – С. 78–85.

Авторами виявлені чинники і відповідні їм ризики виникнення бідності серед працюючого населення України. Доводиться, що причини виникнення бідності лежать у площині специфіки економічного розвитку країни: особливості проходження економічних циклів на хвилі спаду та кризи і якості економічного зростання на хвилі підйому.

Тютюнникова, С. В. Багатовимірна бідність як глобальна проблема сучасного соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Тютюнникова, К. Л. Пивоварова // Соц. економіка. – 2018. – Вип. 55. – С. 70–79.

У статті доводиться, що бідність у сучасних умовах не тільки є тяжким, до сих пір не подоланим супутником економічного розвитку, але й явищем, яке стає все більш різноманітним. Саме зниження рівня бідності є однією з необхідних умов переходу до економіки сталого розвитку і підвищення якості життя.

На основі аналізу сучасних концептуальних підходів до оцінки добробуту запропонована система різних аспектів бідності, в яку входять не тільки недостатній дохід або споживання, але й недостатній рівень здоров’я, харчування та освіти, брак соціальних зв’язків, незахищеність і безпорадність.

Систематизовано економічні, соціальні, демографічні, освітньо-кваліфікаційні, інституціональні, регіонально-географічні причини бідності.

Фатюха, Н. Г. Подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Екон. простір. – 2018. – № 132. – С. 107–117.

Визначено причини бідності в Україні та її вплив на макроекономічні процеси. Проаналізовано динаміку зміни мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні. Проведено аналіз сукупних доходів та сукупних витрат домогосподарств статистичним методом та методом кореляційно-регресійного аналізу. Авторами розроблені напрямки вирішення проблеми бідності в Україні шляхом реформування майже всіх сфер діяльності людства. Реалізація цих заходів створить умови для підвищення рівня життя населення, зменшення рівня безробіття, покращення демографічних показників країни та економічного зростання України в цілому.

Хомяк, М. Я. Бідність в Україні: сучасні виміри [Електронний ресурс] / М. Я. Хомяк // Грані. – 2014. – № 3. – С. 145–150.

У статті розглянуто основні концепції оцінювання бідності. Охарактеризовано основні методики об’єктивного та суб’єктивного вимірів. На основі аналізу даних Держкомстату та даних деяких соціологічних досліджень проблеми бідності визначено рівень бідності в сучасній Україні відповідно до розглянутих методик вимірювання даного явища.

Шинкарук, Л. В. Бідність як прояв дисбалансу ринку праці України в умовах цивілізаційних змін [Електронний ресурс] / Л. В. Шинкарук, А. А. Вдовічен // Вісн. Чернівец. торговельно-економ. ін-ту. Економічні науки. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 34–51.

Досліджується сучасна соціально-економічна політика України, яка впливає на підвищення рівня добробуту населення. Подолання ж бідності виступає основним із складових завдань досягнення даної політики. Посилення виробничо-економічної диференціації регіонів, зростаюча диспропорція рівня життя населення міських та сільських поселень, зниження рівня та якості освіти і кваліфікації, депопуляція населення, високий рівень захворюваності, війна – все це є наслідком неухильного негативного впливу бідності на всі сфери життєдіяльності суспільства, що вже на сьогодні спричиняє зростання соціальної напруги у суспільстві, стримує та дестабілізує соціально-економічний розвиток країни в умовах сьогоднішніх цивілізаційних змін.

Шишкін, В. С. Бідність населення України за житловими умовами [Електронний ресурс] / В. С. Шишкін // Демографія та соц. економіка. – 2016. – № 1. – С. 51–64.

Мета роботи комплексна оцінка бідності населення за житловими умовами, визначення профілів бідності за цим аспектом. Доведено необхідність оцінки бідності за житловими умовами та сформовано систему показників. Подано диференціацію населення за основними індикаторами житлової бідності у розрізі місцевості проживання та типів домогосподарств. Побудовано інтегральний показник бідності населення за житловими умовами.

Підготувала бібліотекар І категорії Наталія Мамчур