Енергетична безпека України: альтернативні джерела енергії

Однією з найважливіших особливостей розвитку сучасного світу є підвищена увага світової спільноти до проблем раціональності та ефективності використання енергоресурсів, впровадження технологій енергозбереження та пошуку альтернативних джерел енергії. На сьогоднішній день у світі спостерігаються явища, які порушують усталеність цивілізованого розвитку суспільства: вичерпуються традиційні джерела енергії, зростає вартість їх видобування, інтенсивно забруднюється довкілля, руйнується біосфера, утворюється надмірна кількість органічних відходів промислового, сільськогосподарського та побутового походження. В сучасних умовах господарювання вирішення завдання підвищення рівня енергетичної безпеки України розглядається через можливість використання потенціалу альтернативних видів палива. Використання альтернативних джерел енергії має глобальну перспективу для подальшого успішного розвитку суспільства.

Питання енергетичної безпеки стало актуальним з моменту проголошення незалежності, особливо загострилося з початком російської агресії проти України. Постійні погрози зриву постачання енергетичних ресурсів з росії змусили нас принципово по-новому поглянути на питання енергетичної безпеки, яка своєю чергою є необхідною умовою існування держави.

Прийнята Урядом у серпні 2019 року «Енергетична стратегія України до 2035 року «Безпека, енергоефективність та конкурентоспроможність» особливу увагу приділяє альтернативним джерелам енергії. Згідно з планами Уряду, до 2025 року 12 % електроенергії повинно вироблятися з поновлюваних джерел, включаючи велику гідроенергетику, а в 2035-му – чверті від усієї генерації в країні.

Енергетична безпека України є одним з найважливіших елементів національної безпеки і невід’ємною складовою енергетичної безпеки Європи.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду Інтернет-ресурсів «Енергетична безпека України: альтернативні джерела енергії».

 • Акименко, О. Перспективи впровадження альтернативних джерел енергії як крок до міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] / О. Акименко, І. Костюченко // Проблеми і перспективи економіки та упр. – 2020. – № 4. – С. 43–50. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2020_4_7 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Білик, В. В. Сучасні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел [Електронний ресурс] / В. В. Білик // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 43. – С. 39–42. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_10 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Використання альтернативних джерел енергії у плануванні екотуристичних об’єктів як один із технологічних методів захисту довкілля [Електронний ресурс] / Н. В. Качмар [та ін.] // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія «Сільськогосподарські науки». – 2021. – Т. 23, № 94. – С. 16–19. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbcgn_2021_23_94_5 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гернего, Ю. О. Фінансування потенціалу розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Гернего, О. О. Ляхова // Ефективна економіка. – 2021. – № 3. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_3_5 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Виробництво біогазу в аграрному секторі – шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості ґрунтів / І. В. Гончарук // АгроСвіт. – 2020. – № 15. – С. 18–29. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3267&i=2 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку / І. В. Гончарук [Електронний ресурс] // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 17–18. – С. 29–36. –Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/7.pdf (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 19–20. – С. 64–73. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/19-20_2020/13.pdf (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // АгроСвіт. – 2020. – № 19–20. – С. 38–46. –Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3304&i=5 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Демченков, Я. Як війна в Україні пришвидшує перехід ЄС на відновлювані джерела енергії [Електронний ресурс] : [відновлювані джерела енергії є не лише дешевими й екологічними, а й дозволяють забезпечити енергетичну незалежність] / Я. Демченков // Економічна правда : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/12/686934/ (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Дехтяр, О. О. Альтернативні джерела енергії для підвищення енергоефективності зрошувальних систем [Електронний ресурс] / О. О. Дехтяр // Меліорація і водне госп-во. – 2019. – № 2. – С. 105–112. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mivg_2019_2_13 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Дороніна, І. І. Нормативно-правове забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в Україні // Держ. упр. та місцеве самоврядування. – 2020. вип. 1(44). – С. 31–43. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2020/2020_01(44)/07.pdf (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] : [розпорядж. Кабінету Міністрів України від 18 серп. 2017 р. № 605-р] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Залізко, В. Д. Перспективи інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні та світі [Електронний ресурс] / В. Д. Залізко, П. В. Кухта, І. А. Дімов // Причорноморські економічні студії. – Одеса, 2020. – Вип. 57. – С. 29–35. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_57_7 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Зябіна, Є. А. Розвиток зеленої енергетики як шлях до енергетичної незалежності національної економіки: досвід країн ЄС / Є. А. Зябіна, О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко // Наук. вісн. Полісся. – 2020. – № 3 (19). – С. 39–48. – Електрон вид. – Режим доступу: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/215959 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Іщук, Л. І. Альтернативні джерела енергії – основа економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Л. І. Іщук, А. М. Ніколаєва, С. О. Пиріг // Екон. форум. – 2019. – № 2. – С. 35–39. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_8 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Калетнік, Г. М. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Г. М. Калетнік, І. В. Гончарук // Економіка АПК. – 2020. – № 9 – С. 6. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/contents/2020/09/6 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Караханян, К. Тенденції розвитку законодавства у сфері альтернативної енергетики в Україні / К. Караханян // Знання європ. права. – 2021. – № 4. – С. 90–95. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://chernvisn.onua.edu.ua/index.php/chern/article/view/135 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Леонов, Д. М. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: перспективи та проблеми / Д. М. Леонов, Н. В. Буслова // ΛΌГOΣ.ONLINE: International scientific e-journal : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.46.html (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Михайлова, Г. Ю. Функціоналізація нанокомпозитів для альтернативної енергетики (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 31 берез. 2021 р.) [Електронний ресурс] / Г. Ю. Михайлова // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2021. – № 5. – С. 54–62. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_9 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Наскільки «зелена» альтернативна енергетика? [Електронний ресурс] / В. Д. Катенін, О. О. Лаптій, А. С. Босюк, С. О. Гринь // Молодий вчений. – 2019. – № 3 (2). – С. 205–208. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_3(2)__4 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Нетрадиційні джерела енергії : рек. бібліогр. покажч. / Б-ка Криворізького держ. пед. ун-ту / упоряд. О. Б. Поліщук ; бібліогр. ред. О. Б. Поліщук; за ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, дир. б-ки, О. М. Кравченко, заст. дир. б-ки. – Кривий Ріг, 2021. – 62 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4517/Нетрадиційні%20джерела%20енергії.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Павленко, К. С. Особливості використання альтернативних джерел енергії / К. С. Павленко, В. В. Шевченко // Енергоефективність: наука, технології, застосування : Матеріали V Всеукр. наук-практ. конф. – 2021. – С. 45–48. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/36694/Pavlenko_Shevchenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана
 • Перевозова, І. В. Оцінка соціальної складової ефективності переходу на альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, Н. В. Шиловцева, Т. О. Максименко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2019. – Вип. 10. – С. 167–174. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_10_19 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Про альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс] : [Закон України від 19.08.2022 № 2479-IX] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки [Електронний ресурс] : [розпорядж. Кабінету Міністрів України від 4 серп. 2021 р. № 907-р] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Шпикуляк, О. Г. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / О. Г. Шпикуляк, І. Д. Білокінна // Економіка АПК. – 2020. – № 8. – С. 72–81. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2020_8_11 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Що таке енергетична безпека і чому це надважливо для України? [Електронний ресурс] // Хмарочос : сайт – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/partner/energobezpeka/ (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.

Підготувала провідний бібліограф

сектору аграрних наук Оксана Шпичак

Поділитися:

Енергетична безпека України


Однією з найважливіших особливостей розвитку сучасного світу є підвищена увага світової спільноти до проблем раціональності та ефективності використання енергоресурсів, впровадження технологій енергозбереження та пошуку альтернативних джерел енергії. На сьогоднішній день у світі спостерігаються явища, які порушують усталеність цивілізованого розвитку суспільства: вичерпуються традиційні джерела енергії, зростає вартість їх видобування, інтенсивно забруднюється довкілля, руйнується біосфера, утворюється надмірна кількість органічних відходів промислового, сільськогосподарського та побутового походження. В сучасних умовах господарювання вирішення завдання підвищення рівня енергетичної безпеки України розглядається через можливість використання потенціалу альтернативних видів палива. Використання альтернативних джерел енергії має глобальну перспективу для подальшого успішного розвитку суспільства.

Питання енергетичної безпеки стало актуальним з моменту проголошення незалежності, особливо загострилося з початком російської агресії проти України. Постійні погрози зриву постачання енергетичних ресурсів з росії змусили нас принципово по-новому поглянути на питання енергетичної безпеки, яка своєю чергою є необхідною умовою існування держави.

Прийнята Урядом у серпні 2019 року «Енергетична стратегія України до 2035 року «Безпека, енергоефективність та конкурентоспроможність» особливу увагу приділяє альтернативним джерелам енергії. Згідно з планами Уряду, до 2025 року 12 % електроенергії повинно вироблятися з поновлюваних джерел, включаючи велику гідроенергетику, а в 2035-му – чверті від усієї генерації в країні.

Енергетична безпека України є одним з найважливіших елементів національної безпеки і невід’ємною складовою енергетичної безпеки Європи.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду Інтернет-ресурсів «Енергетична безпека України: альтернативні джерела енергії».

 • Акименко, О. Перспективи впровадження альтернативних джерел енергії як крок до міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] / О. Акименко, І. Костюченко // Проблеми і перспективи економіки та упр. – 2020. – № 4. – С. 43–50. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2020_4_7 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Білик, В. В. Сучасні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел [Електронний ресурс] / В. В. Білик // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 43. – С. 39–42. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_10 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Використання альтернативних джерел енергії у плануванні екотуристичних об’єктів як один із технологічних методів захисту довкілля [Електронний ресурс] / Н. В. Качмар [та ін.] // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія «Сільськогосподарські науки». – 2021. – Т. 23, № 94. – С. 16–19. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbcgn_2021_23_94_5 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гернего, Ю. О. Фінансування потенціалу розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Гернего, О. О. Ляхова // Ефективна економіка. – 2021. – № 3. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_3_5 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Виробництво біогазу в аграрному секторі – шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості ґрунтів / І. В. Гончарук // АгроСвіт. – 2020. – № 15. – С. 18–29. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3267&i=2 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку / І. В. Гончарук [Електронний ресурс] // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 17–18. – С. 29–36. –Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/7.pdf (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 19–20. – С. 64–73. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/19-20_2020/13.pdf (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Гончарук, І. В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // АгроСвіт. – 2020. – № 19–20. – С. 38–46. –Електрон. текст дані. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3304&i=5 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Демченков, Я. Як війна в Україні пришвидшує перехід ЄС на відновлювані джерела енергії [Електронний ресурс] : [відновлювані джерела енергії є не лише дешевими й екологічними, а й дозволяють забезпечити енергетичну незалежність] / Я. Демченков // Економічна правда : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/12/686934/ (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Дехтяр, О. О. Альтернативні джерела енергії для підвищення енергоефективності зрошувальних систем [Електронний ресурс] / О. О. Дехтяр // Меліорація і водне госп-во. – 2019. – № 2. – С. 105–112. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mivg_2019_2_13 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Дороніна, І. І. Нормативно-правове забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в Україні // Держ. упр. та місцеве самоврядування. – 2020. вип. 1(44). – С. 31–43. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2020/2020_01(44)/07.pdf (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] : [розпорядж. Кабінету Міністрів України від 18 серп. 2017 р. № 605-р] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Залізко, В. Д. Перспективи інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні та світі [Електронний ресурс] / В. Д. Залізко, П. В. Кухта, І. А. Дімов // Причорноморські економічні студії. – Одеса, 2020. – Вип. 57. – С. 29–35. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_57_7 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Зябіна, Є. А. Розвиток зеленої енергетики як шлях до енергетичної незалежності національної економіки: досвід країн ЄС / Є. А. Зябіна, О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко // Наук. вісн. Полісся. – 2020. – № 3 (19). – С. 39–48. – Електрон вид. – Режим доступу: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/215959 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Іщук, Л. І. Альтернативні джерела енергії – основа економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Л. І. Іщук, А. М. Ніколаєва, С. О. Пиріг // Екон. форум. – 2019. – № 2. – С. 35–39. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_8 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Калетнік, Г. М. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Г. М. Калетнік, І. В. Гончарук // Економіка АПК. – 2020. – № 9 – С. 6. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/contents/2020/09/6 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Караханян, К. Тенденції розвитку законодавства у сфері альтернативної енергетики в Україні / К. Караханян // Знання європ. права. – 2021. – № 4. – С. 90–95. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://chernvisn.onua.edu.ua/index.php/chern/article/view/135 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Леонов, Д. М. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: перспективи та проблеми / Д. М. Леонов, Н. В. Буслова // ΛΌГOΣ.ONLINE: International scientific e-journal : сайт. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.46.html (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Михайлова, Г. Ю. Функціоналізація нанокомпозитів для альтернативної енергетики (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 31 берез. 2021 р.) [Електронний ресурс] / Г. Ю. Михайлова // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2021. – № 5. – С. 54–62. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_9 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Наскільки «зелена» альтернативна енергетика? [Електронний ресурс] / В. Д. Катенін, О. О. Лаптій, А. С. Босюк, С. О. Гринь // Молодий вчений. – 2019. – № 3 (2). – С. 205–208. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_3(2)__4 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Нетрадиційні джерела енергії : рек. бібліогр. покажч. / Б-ка Криворізького держ. пед. ун-ту / упоряд. О. Б. Поліщук ; бібліогр. ред. О. Б. Поліщук; за ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, дир. б-ки, О. М. Кравченко, заст. дир. б-ки. – Кривий Ріг, 2021. – 62 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4517/Нетрадиційні%20джерела%20енергії.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Павленко, К. С. Особливості використання альтернативних джерел енергії / К. С. Павленко, В. В. Шевченко // Енергоефективність: наука, технології, застосування : Матеріали V Всеукр. наук-практ. конф. – 2021. – С. 45–48. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/36694/Pavlenko_Shevchenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана
 • Перевозова, І. В. Оцінка соціальної складової ефективності переходу на альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, Н. В. Шиловцева, Т. О. Максименко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2019. – Вип. 10. – С. 167–174. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_10_19 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Про альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс] : [Закон України від 19.08.2022 № 2479-IX] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки [Електронний ресурс] : [розпорядж. Кабінету Міністрів України від 4 серп. 2021 р. № 907-р] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Шпикуляк, О. Г. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / О. Г. Шпикуляк, І. Д. Білокінна // Економіка АПК. – 2020. – № 8. – С. 72–81. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2020_8_11 (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.
 • Що таке енергетична безпека і чому це надважливо для України? [Електронний ресурс] // Хмарочос : сайт – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/partner/energobezpeka/ (дата звернення: 03.10.2022), вільний. – Назва з екрана.

Підготувала провідний бібліограф

сектору аграрних наук Оксана Шпичак