Тваринництво: основні чинники розвитку галузі

Тваринництво – одна з найбільш важливих і життєво необхідних галузей сільського господарства. Однак, незважаючи на певні позитивні зрушення, у тваринництві існує також низка проблем, які потребують вирішення. Розв’язання завдань щодо перетворення вітчизняного тваринництва на високотехнологічну та конкурентоспроможну галузь національної економіки забезпечить підвищення продуктивності праці, якості продукції, яка відповідатиме світовим стандартам, дасть змогу створити нові робочі місця, розвивати сільські території, поліпшити добробут населення країни.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду-повідомлення «Тваринництво: основні чинники розвитку галузі».

 Бібліографічний список літератури

 1. Альшанова, О. О. Як і під впливом яких чинників розвивається галузь свинарства / О. О. Альшанова // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 8. – С. 4–9.
 2. Гераймович, В. Л. Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України / В. Л. Гераймович, І. Л. Гуменюк, О. Г. Кубай // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 5. – С. 36–45.
 3. Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств : навч. посіб. / М. О. Захаренко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 580 с.
 4. Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва : монографія / М. О. Захаренко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 536 с.
 5. Дашевська, Н. С. Формування масиву маркетингової інформації підприємств галузі тваринництва / Н. С. Дашевська // АгроСвіт. – 2015. – № 18. – С. 60–63.
 6. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / за ред.: І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. – Київ : Аграр. наука, 2016. – 336 с.
 7. Замлинський, В. А. Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки / В. А. Замлинський // Економіка АПК. – 2019. – № 4. – С. 22–28.
 8. Зламанюк, Л. М. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Технологія виробництва продукції конярства : конспект лекцій / Л. М. Зламанюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 354 с.
 9. Кернасюк, Ю. В. Ринок тваринництва: тенденції та проблеми галузі / Ю. В. Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Серп. (№ 15–16). – С. 16–20.
 10. Клестова, З. С. Біобезпека тваринництва – забезпечення економічної стабільності галузі / З. С. Клестова, А. М. Головко // Тваринництво сьогодні. – 2019. – № 2. – С. 50–55.
 11. Коваленко, Т. Правові питання державної підтримки галузі тваринництва / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 8). – С. 108–111.
 12. Колодяжний, І. Стан і перспективи розвитку ринку молока та молочної продукції / Іван Колодяжний // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 8. – С. 20–21.
 13. Корилкевич, М. Сімейні ферми й фермерські кооперативи – шлях до світового лідерства України в молочній галузі / Михайло Корилкевич // Тваринництво сьогодні. – 2019. – № 8. – С. 28–35.
 14. Кропивко, В. Сучасний стан розвитку птахівництва в Україні / Валентина Кропивко // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 3. – С. 17–19.
 15. Кругляк, О. В. Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства / О. В. Кругляк // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 76–86.
 16. Крюкова, Л. Молочна галузь Польщі: досвід, який варто наслідувати / Л. Крюкова // Пропозиція. – 2016. – № 3. – С. 126–127.
 17. Лаврук, В. В. Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України / В. В. Лаврук // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 43–50.
 18. Лаврук, О. В. Тваринництво: стан та перспективи розвитку / О. В. Лаврук, Н. А. Лаврук // АгроСвіт. – 2020. – № 22. – С. 9–15.
 19. Мазуренко, О. В. Модернізація тваринництва: напрями та шляхи реалізації [Електронний ресурс] / О. В. Мазуренко // Глобал. та нац. проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2017. – Вип. 16. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/75.pdf (дата звернення:18.10.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 20. Машевська, А. А. Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва / А. А. Машевська // Аграр. наука та харч. технології : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2019. Вип. 5(108), т. 2. – С. 136–152.
 21. Машини та обладнання для тваринництва : посіб.-практикум / І. І. Ревенко [та ін.]. – Київ : Кондор, 2016. – 562 с.
 22. Моніторинг стану галузей тваринництва [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/tvarinnictvo/analiz-ta-monitoring-stanu-galuzej-tvarinnictva (дата звернення: 18.10.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 23. Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів : монографія / за ред. М. Ф. Кулика. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 220 с.
 24. Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А. К. Скороходька, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Каф. розведення с.-г. тварин і зоогігієни ; уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. Вінниця ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 248 с.
 25. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред. В. О. Проваторова. – Суми : Унів. кн., 2017. – 489 с.
 26. Носов, Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Ю. М. Носов ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 496 с.
 27. Павлюк, М. В. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / Микола Павлюк. – Київ : Агроосвіта, 2017. – 140 с.
 28. Палапа, Н. Особливості розвитку галузей тваринництва Вінницької області / Н. Палапа, С. Гончар // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 8–9. – С. 12–14.
 29. Польовий, Л. Інновації у галузі тваринництва / Л. Польовий // Тваринництво України. – 2016. – № 9–10. – С. 3.
 30. Проваторов, Г. В. Годівля сільськогосподарських тварин : підручник / Г. В. Проваторов, В. О. Проваторова. – Суми : Унів. кн., 2016. – 510 с.
 31. Рябуха, Г. І. Оцінка перспектив розвитку галузі тваринництва на основі удосконалення механізму пільгового кредитування / Г. І. Рябуха // Формування ринк. відносин в Україні. – 2019. – № 7–8. – С. 74–80.
 32. Сиротюк, В. М. Машини та обладнання для тваринництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Сиротюк. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с.
 33. Скляр, О. Г. Основи проектування тваринницьких підприємств : підручник / О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 380 с.
 34. Стан та перспективи ринку виробництва м’яса в Україні та світі // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 6. – С. 4–11.
 35. Стандартизація у тваринництві : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.
 36. Супрун, О. М. Державне регулювання галузі тваринництва / О. М. Супрун // АгроСвіт. – 2016. – № 13–14. – С. 3–6.
 37. Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних ферм : довідник / І. А. Помітун [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – Харків, 2016. – 374 с.
 38. Трофімцева, О. Тваринницька галузь: перспективні напрями і перемоги на зовнішньому ринку / Ольга Трофімцева // Тваринництво сьогодні. – 2019. – № 1. – С. 12–17.
 39. Ходаківський, В. М. Проблеми активізації розвитку підприємницької складової галузі тваринництва в сучасному ринковому середовищі / В. М. Ходаківський // АгроСвіт. – 2016. – № 5. – С. 3–9.
 40. Юрчук, Н. П. Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва / Н. П. Юрчук // АгроСвіт. – 2015. – № 20. – С. 66–71. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк   

 

 

 

Поділитися:

Тваринництво


Тваринництво – одна з найбільш важливих і життєво необхідних галузей сільського господарства. Однак, незважаючи на певні позитивні зрушення, у тваринництві існує також низка проблем, які потребують вирішення. Розв’язання завдань щодо перетворення вітчизняного тваринництва на високотехнологічну та конкурентоспроможну галузь національної економіки забезпечить підвищення продуктивності праці, якості продукції, яка відповідатиме світовим стандартам, дасть змогу створити нові робочі місця, розвивати сільські території, поліпшити добробут населення країни.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду-повідомлення «Тваринництво: основні чинники розвитку галузі».

 Бібліографічний список літератури

 1. Альшанова, О. О. Як і під впливом яких чинників розвивається галузь свинарства / О. О. Альшанова // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 8. – С. 4–9.
 2. Гераймович, В. Л. Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України / В. Л. Гераймович, І. Л. Гуменюк, О. Г. Кубай // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 5. – С. 36–45.
 3. Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств : навч. посіб. / М. О. Захаренко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 580 с.
 4. Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва : монографія / М. О. Захаренко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 536 с.
 5. Дашевська, Н. С. Формування масиву маркетингової інформації підприємств галузі тваринництва / Н. С. Дашевська // АгроСвіт. – 2015. – № 18. – С. 60–63.
 6. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / за ред.: І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. – Київ : Аграр. наука, 2016. – 336 с.
 7. Замлинський, В. А. Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки / В. А. Замлинський // Економіка АПК. – 2019. – № 4. – С. 22–28.
 8. Зламанюк, Л. М. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Технологія виробництва продукції конярства : конспект лекцій / Л. М. Зламанюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 354 с.
 9. Кернасюк, Ю. В. Ринок тваринництва: тенденції та проблеми галузі / Ю. В. Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Серп. (№ 15–16). – С. 16–20.
 10. Клестова, З. С. Біобезпека тваринництва – забезпечення економічної стабільності галузі / З. С. Клестова, А. М. Головко // Тваринництво сьогодні. – 2019. – № 2. – С. 50–55.
 11. Коваленко, Т. Правові питання державної підтримки галузі тваринництва / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 8). – С. 108–111.
 12. Колодяжний, І. Стан і перспективи розвитку ринку молока та молочної продукції / Іван Колодяжний // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 8. – С. 20–21.
 13. Корилкевич, М. Сімейні ферми й фермерські кооперативи – шлях до світового лідерства України в молочній галузі / Михайло Корилкевич // Тваринництво сьогодні. – 2019. – № 8. – С. 28–35.
 14. Кропивко, В. Сучасний стан розвитку птахівництва в Україні / Валентина Кропивко // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 3. – С. 17–19.
 15. Кругляк, О. В. Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства / О. В. Кругляк // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 76–86.
 16. Крюкова, Л. Молочна галузь Польщі: досвід, який варто наслідувати / Л. Крюкова // Пропозиція. – 2016. – № 3. – С. 126–127.
 17. Лаврук, В. В. Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України / В. В. Лаврук // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 43–50.
 18. Лаврук, О. В. Тваринництво: стан та перспективи розвитку / О. В. Лаврук, Н. А. Лаврук // АгроСвіт. – 2020. – № 22. – С. 9–15.
 19. Мазуренко, О. В. Модернізація тваринництва: напрями та шляхи реалізації [Електронний ресурс] / О. В. Мазуренко // Глобал. та нац. проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2017. – Вип. 16. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/75.pdf (дата звернення:18.10.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 20. Машевська, А. А. Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва / А. А. Машевська // Аграр. наука та харч. технології : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2019. Вип. 5(108), т. 2. – С. 136–152.
 21. Машини та обладнання для тваринництва : посіб.-практикум / І. І. Ревенко [та ін.]. – Київ : Кондор, 2016. – 562 с.
 22. Моніторинг стану галузей тваринництва [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/tvarinnictvo/analiz-ta-monitoring-stanu-galuzej-tvarinnictva (дата звернення: 18.10.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 23. Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів : монографія / за ред. М. Ф. Кулика. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 220 с.
 24. Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А. К. Скороходька, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Каф. розведення с.-г. тварин і зоогігієни ; уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. Вінниця ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 248 с.
 25. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред. В. О. Проваторова. – Суми : Унів. кн., 2017. – 489 с.
 26. Носов, Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Ю. М. Носов ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 496 с.
 27. Павлюк, М. В. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / Микола Павлюк. – Київ : Агроосвіта, 2017. – 140 с.
 28. Палапа, Н. Особливості розвитку галузей тваринництва Вінницької області / Н. Палапа, С. Гончар // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 8–9. – С. 12–14.
 29. Польовий, Л. Інновації у галузі тваринництва / Л. Польовий // Тваринництво України. – 2016. – № 9–10. – С. 3.
 30. Проваторов, Г. В. Годівля сільськогосподарських тварин : підручник / Г. В. Проваторов, В. О. Проваторова. – Суми : Унів. кн., 2016. – 510 с.
 31. Рябуха, Г. І. Оцінка перспектив розвитку галузі тваринництва на основі удосконалення механізму пільгового кредитування / Г. І. Рябуха // Формування ринк. відносин в Україні. – 2019. – № 7–8. – С. 74–80.
 32. Сиротюк, В. М. Машини та обладнання для тваринництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Сиротюк. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с.
 33. Скляр, О. Г. Основи проектування тваринницьких підприємств : підручник / О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 380 с.
 34. Стан та перспективи ринку виробництва м’яса в Україні та світі // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 6. – С. 4–11.
 35. Стандартизація у тваринництві : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.
 36. Супрун, О. М. Державне регулювання галузі тваринництва / О. М. Супрун // АгроСвіт. – 2016. – № 13–14. – С. 3–6.
 37. Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних ферм : довідник / І. А. Помітун [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – Харків, 2016. – 374 с.
 38. Трофімцева, О. Тваринницька галузь: перспективні напрями і перемоги на зовнішньому ринку / Ольга Трофімцева // Тваринництво сьогодні. – 2019. – № 1. – С. 12–17.
 39. Ходаківський, В. М. Проблеми активізації розвитку підприємницької складової галузі тваринництва в сучасному ринковому середовищі / В. М. Ходаківський // АгроСвіт. – 2016. – № 5. – С. 3–9.
 40. Юрчук, Н. П. Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва / Н. П. Юрчук // АгроСвіт. – 2015. – № 20. – С. 66–71. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк