Торгівля людьми: глобальний виклик сучасності

З 18 жовтня до 1 листопада у секторі правової інформації (вул. Соборна, 70, І поверх) відкрито виставку «Торгівля людьми: глобальний виклик сучасності», присвячену Європейському дню боротьби із торгівлею людьми.

Цей День був започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Україна, оголосивши курс на євроінтеграцію, приєдналася до основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми та прийняла національне законодавство.

Торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми, як у себе вдома, так і за кордоном.

Способи втягнення людей у процес торгівлі людьми різні – злочинці шукають все нові й нові методи вербування, але завжди це відбувається шляхом використання обману, шахрайства, шантажу, вразливого стану людини, із застосуванням чи погрозою застосування насильства, із використанням службового становища, матеріальної чи іншої залежності від другої особи.

Виставка призначена для співробітників слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів, психологів, соціальних працівників, суддів, адвокатів, викладачів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також усіх зацікавлених станом проблем управління процесами боротьби з торгівлею людьми. 

Документи і публікації

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми : Конвенція, Міжнародний документ від 16.05.2005. Дата ратифікації Україною: 21.09.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858 (дата звернення: 06.10.2021).

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, яка набула чинності 1 лютого 2008 року, спрямована на: запобігання торгівлі людьми; захист жертв торгівлі людьми; забезпечення ефективного слідства та кримінального переслідування; сприяння координації національних дій та міжнародного співробітництва. Конвенція застосовується до: усіх форм торгівлі людьми, незалежно від того чи є вони національними або транснаціональними, чи пов’язані з організованою злочинністю чи ні; усіх жертв торгівлі людьми (жінок, чоловіків та дітей); усіх форм експлуатації (сексуальна експлуатація, примусова праця чи послуги, рабство, поневолення, вилучення органів). 

Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами : Конвенція, Протокол, Міжнародний документ від 02.12.1949. Дата приєднання: 15.11.1954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162 (дата звернення: 06.10.2021).

15 лютого 1955 року цей документ набрав чинності в Україні. Відповідно до Конвенції сторони зобов'язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи: 1) зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи; 2) експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи.  

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. Дата ратифікації Україною: 04.02.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791 (дата звернення: 06.10.2021).

Цілі Протоколу полягають у: попередженні торгівлі людьми і боротьбі з нею, приділяючи особливу увагу жінкам і дітям; захисті та допомозі жертвам такої торгівлі при повній повазі їхніх прав людини; заохоченні співробітництва між Державами-учасницями в досягненні цих цілей. 

Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 року № 3739-І. Дата оновлення: 17.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 (дата звернення: 06.10.2021).

Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам. 

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року : Розпорядження кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 800-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2021-%D1%80 (дата звернення: 06.10.2021).

Метою Програми є удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги. 

Кримінальний кодекс України : зі змінами та допов. станом на 1 жовт. 2020 р. – Харків : Право, 2020. – 344 с. – [Зі змісту: ст. 149].

У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. 

Біленко, П. Уповноважені органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / П. Біленко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 157–161.

У статті йдеться про необхідність проведення всебічної роботи щодо запобігання протиправним діянням, пов’язаним із сексуальною експлуатацією. Під попередженням злочинності слід розуміти систему економічних, соціокультурних, освітніх та правових заходів, що проводяться державними органами та громадськими організаціями для боротьби зі злочинністю та усунення її причин. 

Гуштан, Т. В. Проблемні аспекти інноваційної діяльності підприємств оптової торгівлі людьми в Україні / Т. В. Гуштан // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – С. 11–15.

У статті досліджено особливості та перешкоди інноваційної діяльності підприємств оптової торгівлі. Досліджено зміст та основні тенденції інноваційної діяльності підприємств в Україні. Встановлено особливості інноваційної активності підприємств оптової торгівлі. Розроблено рекомендації стосовно подолання перешкод інноваційної діяльності підприємств оптової торгівлі в Україні. 

Дубина, В. І. Використання можливостей Укрбюро Інтерполу щодо протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми / В. І. Дубина // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – № 4. – С. 198–210.

Розкрито особливості діяльності оперативних підрозділів щодо використання можливостей Укрбюро Інтерполу під час протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. 

Котляр, О. І. Торгівля людьми як форма насилля над уразливими групами населення / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 325–328.

У статті йдеться про торгівлю людьми як складову проблему, яку можна розглядати з різних точок зору, включаючи права людини, боротьбу зі злочинністю та кримінальне правосуддя, міграцію, сексуальну експлуатацію і працю. 

Кравченко, К. Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації / К. Кравченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 249–253.

Статтю присвячено дослідженню тактичних особливостей проведення обшуку під час розслідування торгівлі людьми, вчиненої з метою трудової експлуатації. Особливості проведення обшуку визначаються через такі категорії: предмети пошуку, місця знаходження речей та документів, особи, в яких вони перебувають. У статті визначено проблемні питання, які безпосередньо стосуються тактики проведення обшуку, зокрема особливості проведення обшуків у місцях, які не є володінням підозрюваних

осіб, особливості проведення одночасного обшуку усіх підозрюваних осіб; запропоновано шляхи їх вирішення. 

Легенька, М. Роль та місце громадських організацій у протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс] / М. Легенька, К. Черепаха // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 11. – С. 8–11.

У статті розглядається питання формування та розвитку державної політики щодо забезпечення участі громадськості в протидії торгівлі людьми, визначення її стану, наявних проблем та шляхів подальшого розвитку. 

Миронюк, Т. В. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності [Електронний ресурс] / Т. В. Миронюк, М. Г. Король // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 259–262.

Автор висвітлює сучасні досягнення кримінологічної науки, соціально-правової характеристики, особи жертви та злочинця торгівлі людьми, а також причин, що впливають на поширення торгівлі людьми в сучасних умовах в Україні, з метою подальшого їх усунення. 

Нєбитова, Н. Взаємодія органів Національної поліції з державними органами та громадськими інституціями у протидії торгівлі людьми в Україні / Н. Нєбитова // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 11. – С. 134–137.

У статті висвітлюються проблеми взаємодії органів Національної поліції з державними органами та громадськими інституціями у протидії торгівлі людьми в Україні. Аналізуються та виокремлюються основні завдання та принципи означеної взаємодії. 

Нєбитова, Н. Взаємодія та співпраця органів Національної поліції України з іншими суб’єктами протидії торгівлі людьми / Н. Нєбитова // Підприємництво, госп-во і право. –2020. – № 10. – С. 138–141.

У статті аналізуються нормативно-правові акти, що регулюють питання взаємодії Національної поліції України з іншими суб’єктами у сфері протидії торгівлі людьми. 

Плахотнюк, Н. В. Захист прав людини як пацієнта при трансплантації органів та тканин: міжнародний та національний рівень [Електронний ресурс] / Н. В. Плахотнюк, М. В. Григоренко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 174–178.

Метою статті є уточнення прав людини як пацієнта при трансплантації органів та тканин і їх закріплення в міжнародних договорах та актах національного законодавства України. 

Плахотнюк, Н. В. Торгівля людьми як злочин проти людяності / Н. В. Плахотнюк, С. О. Іванисько // Юрид. Україна. – 2020. – № 2. – С. 62–70.

У статті підкреслено, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та злочином проти людяності. Основною причиною його поширення є неврегульовані міграційні процеси та недостатня ефективність міжнародних механізмів щодо питань протидії торгівлі людьми. Проаналізовано інституційний механізм ООН, Ради Європи та роль Міжнародного кримінального суду у сфері боротьби зі злочином торгівлі людьми. 

Плахотнюк, Н. В. Універсальний механізм ООН у сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми [Електронний ресурс] / Н. В. Плахотнюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 251–254.

Метою статті є дослідження особливостей діяльності ООН у сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми; аналіз ефективності її міжнародно-правової бази у зазначеній сфері. 

Сметаніна, Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] / Н. В. Сметаніна, Є. С. Манагарова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 186–190.

Автор звертає увагу на те, що актуальним завданням для протидії торгівлі людьми в умовах гібридної війни залишається участь у міжнародних програмах захисту постраждалих від торгівлі людьми, звернення безпосередньо осіб, які постраждали, або їх родичів чи близьких осіб до консульських та дипломатичних установ, активізація з боку правоохоронних органів стосовно викриття шляхів залучення та пошуку потенційних жертв, інформування населення про існуючу небезпеку та підтримка з боку громадського сектора. 

Чігер, В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми / В. Чігер // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 5. – С. 266–269.

У статті розглядаються проблемні питання, пов’язані з протидією торгівлі людьми. Наголошується на важливості цього питання на міжнародному та національному рівнях. Значну увагу приділено питанню нормативно-правового регулювання «торгівлі людьми». Вказується на особливості кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми в Україні. Висловлюються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. 

Чернишов Г. М. Торгівля людьми у ХХІ столітті як загроза цивілізації: кримінологічні показники та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Г. М. Чернишов, Д. В. Григорчак // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2019. – Вип. 59 (2). – С. 100–104.

Автори акцентують увагу на тому, що торгівля людьми набула глобальних масштабів і є сучасною формою работоргівлі, яка стосується всіх країн світу. Згідно з експертними оцінками такі злочини є одним з найбільш рентабельних видів кримінального бізнесу. Використання міжнародних каналів та кримінальних зв’язків у злочинній діяльності, поділ країн на поставників живого товару, транзитні території та ринки збуту роблять торгівлю людьми проблемою транснаціонального характеру. 

Корисні поради 

Захист прав та інтересів громадян за кордоном. URL: https://munich.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/5197-zahist-prav-ta-interesiv-gromadyan-za-kordonom (дата звернення: 13.10.2021). 

Контакти громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми на території України. URL: https://barcelona.mfa.gov.ua/news/8113-kontakti-gromadsykih-organizacij-jaki-pracyujuty-u-sferi-protidiji-torgivli-lyudymi-na-teritoriji-ukrajini-kontaktni-dani-pracivnikiv-oblasnih-derzhavnih-administracij-vidpovidalynih-za- (дата звернення: 13.10.2021). 

Поради, які будуть корисними перед поїздкою за кордон. URL: https://www.solor.gov.ua/docs/all/porada_zakordon.pdf (дата звернення: 13.10.2021). 

Поради: як знайти роботу за кордоном URL: https://jobian.com/news/poradi-yak-znayti-robotu-za-kordonom/ (дата звернення: 13.10.2021). 

Торгівля людьми: куди звертатись постраждалим від торгівлі людьми? URL: http://novouspenivska.gromada.org.ua/news/1595493061/ (дата звернення: 13.10.2021). 

Підготувала бібліотекар І категорії сектору правової інформації

Катерина Осадчук

Поділитися:

Торгівля людьми


З 18 жовтня до 1 листопада у секторі правової інформації (вул. Соборна, 70, І поверх) відкрито виставку «Торгівля людьми: глобальний виклик сучасності», присвячену Європейському дню боротьби із торгівлею людьми.

Цей День був започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Україна, оголосивши курс на євроінтеграцію, приєдналася до основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми та прийняла національне законодавство.

Торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми, як у себе вдома, так і за кордоном.

Способи втягнення людей у процес торгівлі людьми різні – злочинці шукають все нові й нові методи вербування, але завжди це відбувається шляхом використання обману, шахрайства, шантажу, вразливого стану людини, із застосуванням чи погрозою застосування насильства, із використанням службового становища, матеріальної чи іншої залежності від другої особи.

Виставка призначена для співробітників слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів, психологів, соціальних працівників, суддів, адвокатів, викладачів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також усіх зацікавлених станом проблем управління процесами боротьби з торгівлею людьми. 

Документи і публікації

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми : Конвенція, Міжнародний документ від 16.05.2005. Дата ратифікації Україною: 21.09.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858 (дата звернення: 06.10.2021).

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, яка набула чинності 1 лютого 2008 року, спрямована на: запобігання торгівлі людьми; захист жертв торгівлі людьми; забезпечення ефективного слідства та кримінального переслідування; сприяння координації національних дій та міжнародного співробітництва. Конвенція застосовується до: усіх форм торгівлі людьми, незалежно від того чи є вони національними або транснаціональними, чи пов’язані з організованою злочинністю чи ні; усіх жертв торгівлі людьми (жінок, чоловіків та дітей); усіх форм експлуатації (сексуальна експлуатація, примусова праця чи послуги, рабство, поневолення, вилучення органів). 

Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами : Конвенція, Протокол, Міжнародний документ від 02.12.1949. Дата приєднання: 15.11.1954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162 (дата звернення: 06.10.2021).

15 лютого 1955 року цей документ набрав чинності в Україні. Відповідно до Конвенції сторони зобов'язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи: 1) зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи; 2) експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи.  

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. Дата ратифікації Україною: 04.02.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791 (дата звернення: 06.10.2021).

Цілі Протоколу полягають у: попередженні торгівлі людьми і боротьбі з нею, приділяючи особливу увагу жінкам і дітям; захисті та допомозі жертвам такої торгівлі при повній повазі їхніх прав людини; заохоченні співробітництва між Державами-учасницями в досягненні цих цілей. 

Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 року № 3739-І. Дата оновлення: 17.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 (дата звернення: 06.10.2021).

Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам. 

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року : Розпорядження кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 800-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2021-%D1%80 (дата звернення: 06.10.2021).

Метою Програми є удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги. 

Кримінальний кодекс України : зі змінами та допов. станом на 1 жовт. 2020 р. – Харків : Право, 2020. – 344 с. – [Зі змісту: ст. 149].

У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. 

Біленко, П. Уповноважені органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / П. Біленко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 157–161.

У статті йдеться про необхідність проведення всебічної роботи щодо запобігання протиправним діянням, пов’язаним із сексуальною експлуатацією. Під попередженням злочинності слід розуміти систему економічних, соціокультурних, освітніх та правових заходів, що проводяться державними органами та громадськими організаціями для боротьби зі злочинністю та усунення її причин. 

Гуштан, Т. В. Проблемні аспекти інноваційної діяльності підприємств оптової торгівлі людьми в Україні / Т. В. Гуштан // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – С. 11–15.

У статті досліджено особливості та перешкоди інноваційної діяльності підприємств оптової торгівлі. Досліджено зміст та основні тенденції інноваційної діяльності підприємств в Україні. Встановлено особливості інноваційної активності підприємств оптової торгівлі. Розроблено рекомендації стосовно подолання перешкод інноваційної діяльності підприємств оптової торгівлі в Україні. 

Дубина, В. І. Використання можливостей Укрбюро Інтерполу щодо протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми / В. І. Дубина // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – № 4. – С. 198–210.

Розкрито особливості діяльності оперативних підрозділів щодо використання можливостей Укрбюро Інтерполу під час протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. 

Котляр, О. І. Торгівля людьми як форма насилля над уразливими групами населення / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 325–328.

У статті йдеться про торгівлю людьми як складову проблему, яку можна розглядати з різних точок зору, включаючи права людини, боротьбу зі злочинністю та кримінальне правосуддя, міграцію, сексуальну експлуатацію і працю. 

Кравченко, К. Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації / К. Кравченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 249–253.

Статтю присвячено дослідженню тактичних особливостей проведення обшуку під час розслідування торгівлі людьми, вчиненої з метою трудової експлуатації. Особливості проведення обшуку визначаються через такі категорії: предмети пошуку, місця знаходження речей та документів, особи, в яких вони перебувають. У статті визначено проблемні питання, які безпосередньо стосуються тактики проведення обшуку, зокрема особливості проведення обшуків у місцях, які не є володінням підозрюваних

осіб, особливості проведення одночасного обшуку усіх підозрюваних осіб; запропоновано шляхи їх вирішення. 

Легенька, М. Роль та місце громадських організацій у протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс] / М. Легенька, К. Черепаха // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 11. – С. 8–11.

У статті розглядається питання формування та розвитку державної політики щодо забезпечення участі громадськості в протидії торгівлі людьми, визначення її стану, наявних проблем та шляхів подальшого розвитку. 

Миронюк, Т. В. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності [Електронний ресурс] / Т. В. Миронюк, М. Г. Король // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 259–262.

Автор висвітлює сучасні досягнення кримінологічної науки, соціально-правової характеристики, особи жертви та злочинця торгівлі людьми, а також причин, що впливають на поширення торгівлі людьми в сучасних умовах в Україні, з метою подальшого їх усунення. 

Нєбитова, Н. Взаємодія органів Національної поліції з державними органами та громадськими інституціями у протидії торгівлі людьми в Україні / Н. Нєбитова // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 11. – С. 134–137.

У статті висвітлюються проблеми взаємодії органів Національної поліції з державними органами та громадськими інституціями у протидії торгівлі людьми в Україні. Аналізуються та виокремлюються основні завдання та принципи означеної взаємодії. 

Нєбитова, Н. Взаємодія та співпраця органів Національної поліції України з іншими суб’єктами протидії торгівлі людьми / Н. Нєбитова // Підприємництво, госп-во і право. –2020. – № 10. – С. 138–141.

У статті аналізуються нормативно-правові акти, що регулюють питання взаємодії Національної поліції України з іншими суб’єктами у сфері протидії торгівлі людьми. 

Плахотнюк, Н. В. Захист прав людини як пацієнта при трансплантації органів та тканин: міжнародний та національний рівень [Електронний ресурс] / Н. В. Плахотнюк, М. В. Григоренко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 174–178.

Метою статті є уточнення прав людини як пацієнта при трансплантації органів та тканин і їх закріплення в міжнародних договорах та актах національного законодавства України. 

Плахотнюк, Н. В. Торгівля людьми як злочин проти людяності / Н. В. Плахотнюк, С. О. Іванисько // Юрид. Україна. – 2020. – № 2. – С. 62–70.

У статті підкреслено, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та злочином проти людяності. Основною причиною його поширення є неврегульовані міграційні процеси та недостатня ефективність міжнародних механізмів щодо питань протидії торгівлі людьми. Проаналізовано інституційний механізм ООН, Ради Європи та роль Міжнародного кримінального суду у сфері боротьби зі злочином торгівлі людьми. 

Плахотнюк, Н. В. Універсальний механізм ООН у сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми [Електронний ресурс] / Н. В. Плахотнюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 251–254.

Метою статті є дослідження особливостей діяльності ООН у сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми; аналіз ефективності її міжнародно-правової бази у зазначеній сфері. 

Сметаніна, Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] / Н. В. Сметаніна, Є. С. Манагарова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 186–190.

Автор звертає увагу на те, що актуальним завданням для протидії торгівлі людьми в умовах гібридної війни залишається участь у міжнародних програмах захисту постраждалих від торгівлі людьми, звернення безпосередньо осіб, які постраждали, або їх родичів чи близьких осіб до консульських та дипломатичних установ, активізація з боку правоохоронних органів стосовно викриття шляхів залучення та пошуку потенційних жертв, інформування населення про існуючу небезпеку та підтримка з боку громадського сектора. 

Чігер, В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми / В. Чігер // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 5. – С. 266–269.

У статті розглядаються проблемні питання, пов’язані з протидією торгівлі людьми. Наголошується на важливості цього питання на міжнародному та національному рівнях. Значну увагу приділено питанню нормативно-правового регулювання «торгівлі людьми». Вказується на особливості кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми в Україні. Висловлюються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. 

Чернишов Г. М. Торгівля людьми у ХХІ столітті як загроза цивілізації: кримінологічні показники та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Г. М. Чернишов, Д. В. Григорчак // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2019. – Вип. 59 (2). – С. 100–104.

Автори акцентують увагу на тому, що торгівля людьми набула глобальних масштабів і є сучасною формою работоргівлі, яка стосується всіх країн світу. Згідно з експертними оцінками такі злочини є одним з найбільш рентабельних видів кримінального бізнесу. Використання міжнародних каналів та кримінальних зв’язків у злочинній діяльності, поділ країн на поставників живого товару, транзитні території та ринки збуту роблять торгівлю людьми проблемою транснаціонального характеру. 

Корисні поради 

Захист прав та інтересів громадян за кордоном. URL: https://munich.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/5197-zahist-prav-ta-interesiv-gromadyan-za-kordonom (дата звернення: 13.10.2021). 

Контакти громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми на території України. URL: https://barcelona.mfa.gov.ua/news/8113-kontakti-gromadsykih-organizacij-jaki-pracyujuty-u-sferi-protidiji-torgivli-lyudymi-na-teritoriji-ukrajini-kontaktni-dani-pracivnikiv-oblasnih-derzhavnih-administracij-vidpovidalynih-za- (дата звернення: 13.10.2021). 

Поради, які будуть корисними перед поїздкою за кордон. URL: https://www.solor.gov.ua/docs/all/porada_zakordon.pdf (дата звернення: 13.10.2021). 

Поради: як знайти роботу за кордоном URL: https://jobian.com/news/poradi-yak-znayti-robotu-za-kordonom/ (дата звернення: 13.10.2021). 

Торгівля людьми: куди звертатись постраждалим від торгівлі людьми? URL: http://novouspenivska.gromada.org.ua/news/1595493061/ (дата звернення: 13.10.2021). 

Підготувала бібліотекар І категорії сектору правової інформації

Катерина Осадчук