Юрій Липа: думки крізь час

Єдина правда, що є, – це дивитись у себе, бути самим собою, ставати самим собою.

Ю. Липа

Юрій Іванович Липа (1900–1944), – видатний український письменник, лікар, громадський діяч, автор української геополітичної концепції, один з ідеологів українського націоналізму.Він був і залишається однією з найбільш помітних постатей України ХХ ст., який увічнив своє ім’я серед визначних ідеологів та теоретиків українського державотворення.

На вшанування цієї непересічної особистості відділ наукової інформації та бібліографії пропонує прочитати окремі твори письменника, публікації останніх років про нові факти громадської, політичної, літературної та культурної діяльності Ю. І. Липи.

821.161.2'06Л 61 Липа, Ю. І. Твори : дод. том: у 6 кн. : біобібліогр. дослідж. Кн. 1. «Три брати» Юрія Липи: творча, наукова і публіцистична спадщина (1917–2017) / Ю. І. Липа ; упоряд. С. Кучеренко. – Львів : Каменяр, 2017. – 302 с. : портр.

66.1(4УКР)Л 61 Липа, Ю. Геополітичні орієнтири нової України / Ю. Липа. – Маріуполь : Вид-во Цивіл. корпусу «Азов», 2015. – 12 с.

821.161.2'06 Л 61 94(477) Л 61 Липа, Ю. І. Призначення України / Ю. І Липа. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 270 с.

821.161.2'06 Л 61 Липа, Ю. Проклятий скарб «Козаки в Московії» / Ю. Липа. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 448 с.

84.4УКР6 Л 61 Липа, Ю. І. Суворість : патріотичні поезії / Ю. І. Липа. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с. – (Патріотична бібліотека).

Глибокі дослідження життєвого і творчого шляху Ю. І. Липи вміщує збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, який зберігається у фонді обласної книгозбірні:

821.161.2.09'06(092) Д 25 Дев’яті Липівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 11–12 трав. 2018 р.) / ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ), Полтав. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Благод. фонд ім. Івана та Юрія Лип (Одеса) ; [упоряд. С. В. Кучеренко]. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 294, [1] с. : фот. – Зі змісту:

Баран, В. Д. Юрій Липа: думки крізь час. – С. 18–25.

Гончаренко, Н.ЮрійЛипапро вибір геополітичного вектора розвитку України. – С. 39–43.

Кобзар, О.Юрій Липа: перекладацькі студії з німецької. – С. 241–247.

Комариця, М. Коріння сучасності: Юрій Липа про призначення митця. – С. 165–173.

Луньо, Є. Юрій Липа – викладач медичних курсів у оповідній традиції Яворівщини. – С. 141–149.

Остапчук, Г.ЮрійЛипаяк провідник трасології. – С. 30–39.

Пасічник, В.ЮрійЛипапро призначення України та сьогодення. – С. 13–18.

821.161.2.09'06(092) С 88Кучеренко, С. В.Життєтворці: ЮрійЛипата Василь Стус / С. В. Кучеренко // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : матеріали VI Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. вшануванню пам’яті відомого укр. поета, перекладача, літературознавця і правозахисника (Вінниця, 20–21 квіт. 2018 р.) / редкол.: Р. Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2018. – С. 65–69.

83.3(4УКР)5-8 Липа С 76Стамбол, І. І. Іван та Юрій Липи / І. І Стамбол, С. Кучеренко. – Харків : Бібколектор, 2016. – 121 с.

Електронні ресурси

Астаф’єв, О. Г. Де розходяться дороги: Юрій Липа про топос втраченого раю в польській прозі 20–30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Г. Астаф’єв // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2017. – Вип. 1(1). – С. 45–62.

Атаманчук, В. Проблема внутрішніх перетворень у драматичних поемах Юрія Липи («Вербунок», «Сон про ярмарок», «Парада вночі», «Цар-дівиця») [Електронний ресурс] / В. Атаманчук // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2018. – Вип. 10. – С. 21–24.

Атаманчук, В. П. Проблема особистісної трансформації у драматичних поемах Юрія Липи «Поєдинок» та «Бенкет» [Електронний ресурс] / В. П. Атаманчук // Прикарпат. вісн. НТШ. Слово. – 2017–2018. – № 4–3. – С. 508–515.

Блажеєвська, Ю. М.Геополітичні орієнтири України в історіософському баченніЮріяЛипи (за матеріалами праці «Геополітичні орієнтири нової України»): журналістико знав. аспект [Електронний ресурс] / Ю. М. Блажеєвська // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2014. – № 1–2. – С. 45–50.

Блажеєвська, Ю. М.ТворчістьЮріяЛипи в оцінці критики й журналістикознавства [Електронний ресурс] / Ю. М. Блажеєвська //Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 9. – С. 21–27.

Поділитися:

Юрій Іванович Липа


Єдина правда, що є, – це дивитись у себе, бути самим собою, ставати самим собою.

Ю. Липа

Юрій Іванович Липа (1900–1944), – видатний український письменник, лікар, громадський діяч, автор української геополітичної концепції, один з ідеологів українського націоналізму.Він був і залишається однією з найбільш помітних постатей України ХХ ст., який увічнив своє ім’я серед визначних ідеологів та теоретиків українського державотворення.

На вшанування цієї непересічної особистості відділ наукової інформації та бібліографії пропонує прочитати окремі твори письменника, публікації останніх років про нові факти громадської, політичної, літературної та культурної діяльності Ю. І. Липи.

821.161.2'06Л 61 Липа, Ю. І. Твори : дод. том: у 6 кн. : біобібліогр. дослідж. Кн. 1. «Три брати» Юрія Липи: творча, наукова і публіцистична спадщина (1917–2017) / Ю. І. Липа ; упоряд. С. Кучеренко. – Львів : Каменяр, 2017. – 302 с. : портр.

66.1(4УКР)Л 61 Липа, Ю. Геополітичні орієнтири нової України / Ю. Липа. – Маріуполь : Вид-во Цивіл. корпусу «Азов», 2015. – 12 с.

821.161.2'06 Л 61 94(477) Л 61 Липа, Ю. І. Призначення України / Ю. І Липа. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 270 с.

821.161.2'06 Л 61 Липа, Ю. Проклятий скарб «Козаки в Московії» / Ю. Липа. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 448 с.

84.4УКР6 Л 61 Липа, Ю. І. Суворість : патріотичні поезії / Ю. І. Липа. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с. – (Патріотична бібліотека).

Глибокі дослідження життєвого і творчого шляху Ю. І. Липи вміщує збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, який зберігається у фонді обласної книгозбірні:

821.161.2.09'06(092) Д 25 Дев’яті Липівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 11–12 трав. 2018 р.) / ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ), Полтав. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Благод. фонд ім. Івана та Юрія Лип (Одеса) ; [упоряд. С. В. Кучеренко]. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 294, [1] с. : фот. – Зі змісту:

Баран, В. Д. Юрій Липа: думки крізь час. – С. 18–25.

Гончаренко, Н.ЮрійЛипапро вибір геополітичного вектора розвитку України. – С. 39–43.

Кобзар, О.Юрій Липа: перекладацькі студії з німецької. – С. 241–247.

Комариця, М. Коріння сучасності: Юрій Липа про призначення митця. – С. 165–173.

Луньо, Є. Юрій Липа – викладач медичних курсів у оповідній традиції Яворівщини. – С. 141–149.

Остапчук, Г.ЮрійЛипаяк провідник трасології. – С. 30–39.

Пасічник, В.ЮрійЛипапро призначення України та сьогодення. – С. 13–18.

821.161.2.09'06(092) С 88Кучеренко, С. В.Життєтворці: ЮрійЛипата Василь Стус / С. В. Кучеренко // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : матеріали VI Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. вшануванню пам’яті відомого укр. поета, перекладача, літературознавця і правозахисника (Вінниця, 20–21 квіт. 2018 р.) / редкол.: Р. Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2018. – С. 65–69.

83.3(4УКР)5-8 Липа С 76Стамбол, І. І. Іван та Юрій Липи / І. І Стамбол, С. Кучеренко. – Харків : Бібколектор, 2016. – 121 с.

Електронні ресурси

Астаф’єв, О. Г. Де розходяться дороги: Юрій Липа про топос втраченого раю в польській прозі 20–30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Г. Астаф’єв // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2017. – Вип. 1(1). – С. 45–62.

Атаманчук, В. Проблема внутрішніх перетворень у драматичних поемах Юрія Липи («Вербунок», «Сон про ярмарок», «Парада вночі», «Цар-дівиця») [Електронний ресурс] / В. Атаманчук // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2018. – Вип. 10. – С. 21–24.

Атаманчук, В. П. Проблема особистісної трансформації у драматичних поемах Юрія Липи «Поєдинок» та «Бенкет» [Електронний ресурс] / В. П. Атаманчук // Прикарпат. вісн. НТШ. Слово. – 2017–2018. – № 4–3. – С. 508–515.

Блажеєвська, Ю. М.Геополітичні орієнтири України в історіософському баченніЮріяЛипи (за матеріалами праці «Геополітичні орієнтири нової України»): журналістико знав. аспект [Електронний ресурс] / Ю. М. Блажеєвська // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2014. – № 1–2. – С. 45–50.

Блажеєвська, Ю. М.ТворчістьЮріяЛипи в оцінці критики й журналістикознавства [Електронний ресурс] / Ю. М. Блажеєвська //Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 9. – С. 21–27.