Максим Рильський: «Я багато й тяжко думав»

Бібліографічний анонс

Після Івана Франка в українській літературі, мабуть, не було іншої постаті з таким широким колом письменницької, наукової, публіцистичної діяльності, як Максим Рильський.

М. Міщенко

До 125-ї річниці від дня народження Максима Тадейовича Рильського, українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча, мовознавця, літературознавця, відділ наукової інформації та бібліографії пропонує ознайомитись з новими книгами, що розкривають різні грані творчого таланту письменника.

821.161.2.09'06(092) Рильський Р 50 Максим Рильський : до 125-річчя з дня народж. М. Т. Рильського / Київ. літ.-меморіал. музей М. Т. Рильського ; авт.-упоряд.: В. Є. Панченко, В. Л. Колесник. – Харків : Фоліо, 2019. – 379 с. : фот. – (Митці на прицілі).

До видання увійшли матеріали, що висвітлюють драматичну історію цькування видатного поета, перекладача, громадського діяча Максима Рильського (1895–1964). У 1920-ті роки його причетність до угруповання «неокласиків» викликала гострі напади офіційної критики, що закінчилося арештом Рильського у 1931-му. В жовтні 1947 року він знову зазнав безжально-несправедливої критики, відкритого політичного гоніння з боку літераторів і партійних діячів за «буржуазно-націоналістичний ухил, відсутність більшовицької ідейності». Дух тих часів живе в статтях, архівних матеріалах, поетичних творах, спогадах, промовах, резолюціях, що включені до цього збірника, як нагадування про жорстокі уроки тоталітаризму ХХ століття.

821.161.2'06 Р 50 Рильський, М. Т. Мудрості від Максима Рильського : вислови, поради, роздуми, настанови, звернення, міркування / М. Т. Рильський ; упоряд. М. Г. Рильський. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 264 с.

Максим Тадейович Рильський залишив по собі справжній розсип глибоких філософських роздумів, висловів, звернень, порад, утверджень, які не втратили своєї актуальності й у нашому сьогоденні. Дійсно, як наголошував сам класик, «великий поет – завжди сучасник». Утвердження рідної мови, піклування про слово й духовність людини, звернення до молоді, проблеми виховання й ставлення до природи, вияви добросердя, – все, що хвилювало поета-академіка протягом всього життя – знайшло відтворення в книжці, в окремих віршах й поетичних рядках, в цитатах та витримках з літературно-мистецьких студій і розвідок, епістолярної спадщини, публіцистики. Водночас книга розкриває світосприйняття, духовні й моральні принципи, життєві спостереження видатного національного гуманітарія та гуманіста, широчінь доброти, інтересів, уподобань, переконань мудреця і мислителя М. Т. Рильського.

Вахніна, Л. Мудрості від Максима Рильського [Електронний ресурс] / Л. Вахніна, О. Микитенко // Слов’янський світ. – 2018. – Вип. 17. – С. 332–333. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2018_17_33

У Національному музеї літератури України в Києві відбулася презентація книги «Мудрості від Максима Рильського. Вислови, поради, роздуми про філософію буття» (упорядник М. Г. Рильський, Київ, видавництво «Успіх і кар’єра», 2018 р.). Новий проект родинного фонду М. Рильського «Троянди й виноград» представив онук поета-академіка Максим Георгійович Рильський, який став ініціатором низки видань та заходів, пов’язаних зі славетною родиною Рильських.

Руда, Т. Грані великого таланту: Максим Рильський – поет, перекладач, учений : монографія / Т. Руда ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 144 с. – Рец. на кн.: Вахніна, Л. Новий дискурс наукової та поетичної спадщини Максима Рильського / Л. Вахніна // Нар. творчість та етнологія. – 2017. – № 6. – С. 103–104. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2017_6_16 (дата звернення: 02.03.2020). – Назва з екрана.

Авторка довгий час займається вивченням наукової спадщини М. Т. Рильського, аналізує його переклади й оригінальні твори, пише про його внесок у вітчизняну культуру, про актуалізацію деяких його ідей в сучасний період.

Монографія складається з трьох розділів. У першому Т. Руда досить детально зупинилася на працях М. Рильського у галузі фольклористики, теорії перекладу, на загальній характеристиці Максима Тадейовича як ученого; залучила його епістолярій, у якому є чимало наукових ідей, роздумів щодо різноманітних культурних явищ (наприклад, літературних видань, театральних спектаклів, якості перекладів тощо). Авторка зазначила, як народна пісенність впливала на його поезію, показала зв’язок між його перекладознавчою теорією і перекладацькою практикою.

До другого розділу ввійшло три статті, присвячені славістичним інтересам М. Рильського. Приділено увагу його працям про творчість письменників-класиків слов’янських країн і сучасників.

Творча рецепція Рильським поетичної спадщини Т. Шевченка і О. Пушкіна розглядається у працях третього розділу. Завершує збірник стаття про місце Криму в його біографії та творчості.

На жаль, видання відсутнє у бібліотечному фонді обласної книгозбірні.

Поділитися: