Бібліографічний рекомендаційний список «Особистісно орієнтований підхід до навчання іноземних мов»

Сьогодні в педагогічній науці яскраво заявляє про себе особистісно орієнтований підхід, який забезпечує створення нових механізмів навчання й виховання та ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, врахування індивідуальності.

В умовах навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за наслідки власних дій. Призначення особистісно орієнтованих технологій полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості дитини, її здоров’я та індивідуальні здібності, допомагати в становленні її суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості. Застосування сучасних методів робить процес навчання активним, а мислення учнів – творчим і самостійним.

До уваги всіх, хто вивчає іноземні мови, представляємо бібліографічний рекомендаційний список «Особистісно орієнтований підхід до навчання іноземних мов». 

 

Віртуальний бібліографічний рекомендаційний список

 1. 74.261.7 Б 24 Барабанова, Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ : навч. посіб. для студ. вузів / Г. В. Барабанова. – Київ : ІНКОС, 2005. – 315 с.
 2. 74.261.7АНГЛ Б 27 Басіна, А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. – Київ : Шк. світ, 2007. – 128 с.
 3. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови : посіб. для вчителів / О. І. Вишневський. – Київ : Знання, 2005. – 224 с.
 4. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.
 5. 376 К 14 Казачінер, О. С. Дислексія в процесі вивчення іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с.
 6. 74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 95 с.
 7. 74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 77 с.
 8. 373.016:811.111 К 14 Казачінер, О. С. Методика диференційованого навчання / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с.
 9. 74.261.7АНГЛ К 14 Казачінер, О. С. Навчання англійської мови обдарованих учнів / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 96 с.
 10. 376.016:811.111 К 14 Казачінер, О. С. Навчання учнів з осо
 11. бливими потребами / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с.
 12. 74.261.7АНГЛ К 48 Клевченко, Н. О. Навчайте дітей розмовляти англійською мовою : учбов. посіб. / Н. О. Клевченко. – Харків : Основа, 2003. – 144 с.
 13. 12. 81 Л 91 Льюїс, Б. Вільно за 3 місяці. Як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження / Бенні Льюїс ; пер. з англ. І. Семенюк. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 272 с.
 14. 378.016:811.1/.2 М 14 Майєр, Н. В. Практикум з методики використання сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. магістратури / Н. В. Майєр, О. М. Устименко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 224 с.
 15. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л. С. Панова [та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 328 с.
 16. 74.261.7 М 80 Морська, Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов : навч. посіб. / Л. І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2008. – 256 с.
 17. 74.261.7АНГЛ М 69 Михайлова, О. С. Розвиток особистості на уроках англійської мови / О. С. Михайлова. – Харків : Основа, 2006. – 112 с.
 18. 74.261.7 П 84 Профільне навчання. Іноземні мови / упоряд. : Т. Михайленко, Л. Горбач. – Київ : Шк. світ, 2007. – 112 с.
 19. 74.261.7 Р 98 Рябоконь, О. В. Самонавчання інших мов = Self Teaching other Languages : навч. посіб. / Олексій Рябоконь. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 160 с.
 20. 373.3/.5.016:811 Х 76 Хомишак, О. Б. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов : метод. реком. до лаборатор. занять / Оксана Хомишак ; Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка, Каф. порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. – Київ : Кондор, 2019. – 80 с.

Статті

 1. Громов, Є. Досвід польських освітян щодо мотивації студентів до вивчення іноземних мов засобами дистанційного навчання в умовах пандемічних обмежень / Євген Громов // Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – 2021. – Вип. 60. – С. 375–387.
 2. 2. Заблоцька, Л. Основні особливості пізнавальної активності учнів початкової школи в процесі вивчення англійської мови / Л. Заблоцька // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту : зб. наук. ст. – Ужгород, 2004. – Вип. 7. – С. 69–73.
 3. Лопатко Л. А. Особистісно-орієнтовний підхід у процесі фахової підготовки студентів з порушеннями слуху як чинник соціалізації [Електронний ресурс] / Л. А. Лопатко // Габітус. – 2016. – Вип. 1. – С. 21–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2016_1_6
 4. Лук'янець, О. Г. Створення гармонійного освітнього простору гімназиста через діалог культур / О. Г. Лук'янець // Обдарована дитина : наук.-практ. освітньо-популяр. журн. – 2013. – № 10. – С. 9–14.
 5. Мартинюк, Л. Педагогічні умови формування мотивації до вивчення іноземної мови в першокласників : нариси з педагогічного досвіду / Л. Мартинюк, О. Синявська // Іноземні мови в сучас. шк. : Наук.-метод. журн. – 2012. – № 6. – С. 52–55.
 6. Паладьєва А. Ф. Нові підходи до викладання теоретичних дисциплін циклу "Іноземні мови" в контексті інформатизації освітнього процесу [Електронний ресурс] / А. Ф. Паладьєва // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 6. – С. 264–270. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_35
 7. 7. Редько, В. Г. Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи: теоретико-методичний аспект / В. Г. Редько // Укр. пед. журн. : наук. журн. – 2019. – № 1. – С. 33–44.
 8. Шерстюк, О. М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов : інформація з Ради Європи / О. М. Шерстюк // Іноземні мови. – 2000. – № 1. – С. 65–72.

 

 

 

 

 

 
Поділитися:

Особистісно орієнтований підхід до навчання іноземних мов


Сьогодні в педагогічній науці яскраво заявляє про себе особистісно орієнтований підхід, який забезпечує створення нових механізмів навчання й виховання та ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, врахування індивідуальності.

В умовах навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за наслідки власних дій. Призначення особистісно орієнтованих технологій полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості дитини, її здоров’я та індивідуальні здібності, допомагати в становленні її суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості. Застосування сучасних методів робить процес навчання активним, а мислення учнів – творчим і самостійним.

До уваги всіх, хто вивчає іноземні мови, представляємо бібліографічний рекомендаційний список «Особистісно орієнтований підхід до навчання іноземних мов». 

 

Віртуальний бібліографічний рекомендаційний список

 1. 74.261.7 Б 24 Барабанова, Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ : навч. посіб. для студ. вузів / Г. В. Барабанова. – Київ : ІНКОС, 2005. – 315 с.
 2. 74.261.7АНГЛ Б 27 Басіна, А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. – Київ : Шк. світ, 2007. – 128 с.
 3. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови : посіб. для вчителів / О. І. Вишневський. – Київ : Знання, 2005. – 224 с.
 4. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.
 5. 376 К 14 Казачінер, О. С. Дислексія в процесі вивчення іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с.
 6. 74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 95 с.
 7. 74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 77 с.
 8. 373.016:811.111 К 14 Казачінер, О. С. Методика диференційованого навчання / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с.
 9. 74.261.7АНГЛ К 14 Казачінер, О. С. Навчання англійської мови обдарованих учнів / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 96 с.
 10. 376.016:811.111 К 14 Казачінер, О. С. Навчання учнів з осо
 11. бливими потребами / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с.
 12. 74.261.7АНГЛ К 48 Клевченко, Н. О. Навчайте дітей розмовляти англійською мовою : учбов. посіб. / Н. О. Клевченко. – Харків : Основа, 2003. – 144 с.
 13. 12. 81 Л 91 Льюїс, Б. Вільно за 3 місяці. Як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження / Бенні Льюїс ; пер. з англ. І. Семенюк. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 272 с.
 14. 378.016:811.1/.2 М 14 Майєр, Н. В. Практикум з методики використання сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. магістратури / Н. В. Майєр, О. М. Устименко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 224 с.
 15. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л. С. Панова [та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 328 с.
 16. 74.261.7 М 80 Морська, Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов : навч. посіб. / Л. І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2008. – 256 с.
 17. 74.261.7АНГЛ М 69 Михайлова, О. С. Розвиток особистості на уроках англійської мови / О. С. Михайлова. – Харків : Основа, 2006. – 112 с.
 18. 74.261.7 П 84 Профільне навчання. Іноземні мови / упоряд. : Т. Михайленко, Л. Горбач. – Київ : Шк. світ, 2007. – 112 с.
 19. 74.261.7 Р 98 Рябоконь, О. В. Самонавчання інших мов = Self Teaching other Languages : навч. посіб. / Олексій Рябоконь. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 160 с.
 20. 373.3/.5.016:811 Х 76 Хомишак, О. Б. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов : метод. реком. до лаборатор. занять / Оксана Хомишак ; Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка, Каф. порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. – Київ : Кондор, 2019. – 80 с.

Статті

 1. Громов, Є. Досвід польських освітян щодо мотивації студентів до вивчення іноземних мов засобами дистанційного навчання в умовах пандемічних обмежень / Євген Громов // Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – 2021. – Вип. 60. – С. 375–387.
 2. 2. Заблоцька, Л. Основні особливості пізнавальної активності учнів початкової школи в процесі вивчення англійської мови / Л. Заблоцька // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту : зб. наук. ст. – Ужгород, 2004. – Вип. 7. – С. 69–73.
 3. Лопатко Л. А. Особистісно-орієнтовний підхід у процесі фахової підготовки студентів з порушеннями слуху як чинник соціалізації [Електронний ресурс] / Л. А. Лопатко // Габітус. – 2016. – Вип. 1. – С. 21–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2016_1_6
 4. Лук'янець, О. Г. Створення гармонійного освітнього простору гімназиста через діалог культур / О. Г. Лук'янець // Обдарована дитина : наук.-практ. освітньо-популяр. журн. – 2013. – № 10. – С. 9–14.
 5. Мартинюк, Л. Педагогічні умови формування мотивації до вивчення іноземної мови в першокласників : нариси з педагогічного досвіду / Л. Мартинюк, О. Синявська // Іноземні мови в сучас. шк. : Наук.-метод. журн. – 2012. – № 6. – С. 52–55.
 6. Паладьєва А. Ф. Нові підходи до викладання теоретичних дисциплін циклу "Іноземні мови" в контексті інформатизації освітнього процесу [Електронний ресурс] / А. Ф. Паладьєва // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 6. – С. 264–270. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_35
 7. 7. Редько, В. Г. Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи: теоретико-методичний аспект / В. Г. Редько // Укр. пед. журн. : наук. журн. – 2019. – № 1. – С. 33–44.
 8. Шерстюк, О. М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов : інформація з Ради Європи / О. М. Шерстюк // Іноземні мови. – 2000. – № 1. – С. 65–72.