Популяризація аграрної книги в контексті інформаційних потреб студентів

Книги – морська глибина!

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

 І. Франко 

Місія сучасних аграрних закладів вищої освіти полягає в тому, щоб створити для успішного навчання кожного студента сприятливе освітнє середовище. І саме книга в усі часи відіграє важливу роль у здобутті студентами ґрунтовних професійних знань.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують викладачам і студентській молоді та всім охочим ознайомитися з матеріалами книжкової виставки «Популяризація аграрної книги в контексті інформаційних потреб студентів», приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек.

 Бібліографічний список літератури:

 • Березівський, П. С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.
 • Вінницький національний аграрний університет (1982–2017): становлення і розвиток / упоряд. Л. М. Спірідонова. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Новий друк, 2017. – 304 с.
 • Гнатюк, О. А. Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі України : монографія / О. А. Гнатюк, О. В. Войналович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 280 с.
 • Гончарук, І. В. Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку : автореф. дис. / Інна Вікторівна Гончарук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 40 с.
 • Горьовий, В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 366 с.
 • Гривківська, О. В. Виробництво органічної продукції у підвищенні ефективності господарської діяльності аграрних підприємств: екол.-економ. аспект : монографія / О. В. Гривківська, П. С. Зоря. – Київ : Кондор, 2018. – 184 с.
 • Гринчук, Т. П. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна : автореф. дис. / Т. П. Гринчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 20 с.
 • Ґрунтознавство : навч. посіб. / М. Ф. Бережняк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 612 с.
 • Євсюков, Т. О. Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель : монографія / Т. О. Євсюков. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 296 с.
 • Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 258 с.
 • Забуранна, Л. В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 292 с.
 • Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; за ред.: Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. – Житомир ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 352 с.
 • Інституціоналізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій: теорія і практика : монографія / Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. А. С. Даниленка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 • Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу, Центр наук. забезпечення АПВ Кіровогр. обл. ; за ред.: І. М. Семеняки, О. М. Гайденка. – Вінниця : Твори, 2020. – 48 с.
 • Клименко, М. О. Навчальні польові практики / М. О. Клименко, Д. В. Лико ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с.
 • Клочко, О. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / О. В. Клочко ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Барановська Т. П., 2018. – 350 с.
 • Козмуляк, К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т. – Львів : Кондратьєва А. В., 2017. – 192 с.
 • Коровій, Я. В. Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального сталого розвитку : автореф. дис. / Ярослав Валерійович Коровій ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 20 с.
 • Коханець, О. М. Сільськогосподарська ентомологія : навч. посіб. / О. М. Коханець, Ю. С. Голячук, Г. О. Косилович. – Львів : Камула, 2017. – 160 с.
 • Кошельник, В. М. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи : монографія / В. М. Кошельник ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 304 с.
 • Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 152 с.
 • Курган, В. П. Економіка аграрних підприємств : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Курган. – Суми : Унів. кн., 2017. – 270 с.
 • Куцмус, Н. М. Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації : монографія / Н. М. Куцмус ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 291 с.
 • Мазур, Г. Ф. Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні : монографія / Г. Ф. Мазур ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Вінниця : Твори, 2018. – 420 с.
 • Макарова, В. В. Еколого-економічні детермінанти формування земельно-орендних відносин в сільськогосподарському виробництві : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2019. – 177 с.
 • Макарова, В. В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2018. – 114 с.
 • Мартин, А. Г. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 194 с.
 • Марченко, А. Б. Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus Chinensis L. Nees : монографія / А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2017. – 230 с.
 • Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн., 2019. – 463 с.
 • Науменко, С. І. Практикум із фітофармакології : навч. посіб. / С. І. Науменко. – Київ : Кондор, 2018. – 314 с.
 • Носко, Б. С. Фосфор у ґрунтах і землеробстві України / Б. С. Носко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Харків : Вид. Бровін О. В., 2017. –  476 с.
 • Панас, Р. М. Картування ґрунтів : польовий практикум / Р. М. Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 212 с.
 • Панас, Р. М. Раціональне використання та охорона земель : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).
 • Перович, Л. М. Теоретичні засади землеустрою : навч. посіб. / Л. М. Перович, В. М. Сай, М. С. Маланчук ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 236 с.
 • Полупан, М. І. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства: генетичні та виробничі аспекти / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Київ : Аграр. наука, 2015. – 400 с.
 • Прядка, Т. М. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Т. М. Прядка. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 276 с.
 • Рослинництво з основами технології переробки. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред.: А. В. Мельника, В. І. Троценка. – Суми : Унів. кн., 2017. – 384 с.
 • Сільськогосподарська фітопатологія : підручник / за ред. І. Л. Маркова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 572 с.
 • Соколюк, К. Ю. Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки : автореф. дис. / Катерина Юріївна Соколюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.
 • Ступень, Н. Р. Еколого-економічний механізм відтворення земель сільськогосподарського призначення : монографія / Н. Р. Ступень. – Київ : ДКС Центр, 2017. – 176 с.
 • Сьомченков, О. А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва в Україні : монографія / О. А. Сьомченков. – Вінниця : Едельвейс і К, 2017. – 509 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 334 с.
 • Ткаченко, О. В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в аграрних університетах : автореф. дис. / О. В. Ткаченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2018. – 20 с.
 • Управління земельними ресурсами : підручник / за ред. В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.
 • Фітопатологія : підручник / І. Л. Марков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.
 • Царенко, О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Царенко. – 2-ге вид., перероб. – Суми : Унів. кн., 2015. – 240 с.
 • Цицюра, Я. Г. Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання : монографія / Я. Г. Цицюра, Л. Ф. Броннікова, Л. В. Пелех ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 452 с. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк 

Поділитися:

Популяризація аграрної книги в контексті інформаційних потреб студентів


Книги – морська глибина!

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

 І. Франко 

Місія сучасних аграрних закладів вищої освіти полягає в тому, щоб створити для успішного навчання кожного студента сприятливе освітнє середовище. І саме книга в усі часи відіграє важливу роль у здобутті студентами ґрунтовних професійних знань.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують викладачам і студентській молоді та всім охочим ознайомитися з матеріалами книжкової виставки «Популяризація аграрної книги в контексті інформаційних потреб студентів», приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек.

 Бібліографічний список літератури:

 • Березівський, П. С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.
 • Вінницький національний аграрний університет (1982–2017): становлення і розвиток / упоряд. Л. М. Спірідонова. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Новий друк, 2017. – 304 с.
 • Гнатюк, О. А. Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі України : монографія / О. А. Гнатюк, О. В. Войналович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 280 с.
 • Гончарук, І. В. Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку : автореф. дис. / Інна Вікторівна Гончарук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 40 с.
 • Горьовий, В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 366 с.
 • Гривківська, О. В. Виробництво органічної продукції у підвищенні ефективності господарської діяльності аграрних підприємств: екол.-економ. аспект : монографія / О. В. Гривківська, П. С. Зоря. – Київ : Кондор, 2018. – 184 с.
 • Гринчук, Т. П. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна : автореф. дис. / Т. П. Гринчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 20 с.
 • Ґрунтознавство : навч. посіб. / М. Ф. Бережняк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 612 с.
 • Євсюков, Т. О. Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель : монографія / Т. О. Євсюков. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 296 с.
 • Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 258 с.
 • Забуранна, Л. В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 292 с.
 • Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; за ред.: Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. – Житомир ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 352 с.
 • Інституціоналізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій: теорія і практика : монографія / Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. А. С. Даниленка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 • Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу, Центр наук. забезпечення АПВ Кіровогр. обл. ; за ред.: І. М. Семеняки, О. М. Гайденка. – Вінниця : Твори, 2020. – 48 с.
 • Клименко, М. О. Навчальні польові практики / М. О. Клименко, Д. В. Лико ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с.
 • Клочко, О. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / О. В. Клочко ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Барановська Т. П., 2018. – 350 с.
 • Козмуляк, К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т. – Львів : Кондратьєва А. В., 2017. – 192 с.
 • Коровій, Я. В. Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального сталого розвитку : автореф. дис. / Ярослав Валерійович Коровій ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 20 с.
 • Коханець, О. М. Сільськогосподарська ентомологія : навч. посіб. / О. М. Коханець, Ю. С. Голячук, Г. О. Косилович. – Львів : Камула, 2017. – 160 с.
 • Кошельник, В. М. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи : монографія / В. М. Кошельник ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 304 с.
 • Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 152 с.
 • Курган, В. П. Економіка аграрних підприємств : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Курган. – Суми : Унів. кн., 2017. – 270 с.
 • Куцмус, Н. М. Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації : монографія / Н. М. Куцмус ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 291 с.
 • Мазур, Г. Ф. Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні : монографія / Г. Ф. Мазур ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Вінниця : Твори, 2018. – 420 с.
 • Макарова, В. В. Еколого-економічні детермінанти формування земельно-орендних відносин в сільськогосподарському виробництві : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2019. – 177 с.
 • Макарова, В. В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2018. – 114 с.
 • Мартин, А. Г. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 194 с.
 • Марченко, А. Б. Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus Chinensis L. Nees : монографія / А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2017. – 230 с.
 • Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн., 2019. – 463 с.
 • Науменко, С. І. Практикум із фітофармакології : навч. посіб. / С. І. Науменко. – Київ : Кондор, 2018. – 314 с.
 • Носко, Б. С. Фосфор у ґрунтах і землеробстві України / Б. С. Носко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Харків : Вид. Бровін О. В., 2017. –  476 с.
 • Панас, Р. М. Картування ґрунтів : польовий практикум / Р. М. Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 212 с.
 • Панас, Р. М. Раціональне використання та охорона земель : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).
 • Перович, Л. М. Теоретичні засади землеустрою : навч. посіб. / Л. М. Перович, В. М. Сай, М. С. Маланчук ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 236 с.
 • Полупан, М. І. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства: генетичні та виробничі аспекти / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Київ : Аграр. наука, 2015. – 400 с.
 • Прядка, Т. М. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Т. М. Прядка. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 276 с.
 • Рослинництво з основами технології переробки. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред.: А. В. Мельника, В. І. Троценка. – Суми : Унів. кн., 2017. – 384 с.
 • Сільськогосподарська фітопатологія : підручник / за ред. І. Л. Маркова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 572 с.
 • Соколюк, К. Ю. Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки : автореф. дис. / Катерина Юріївна Соколюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.
 • Ступень, Н. Р. Еколого-економічний механізм відтворення земель сільськогосподарського призначення : монографія / Н. Р. Ступень. – Київ : ДКС Центр, 2017. – 176 с.
 • Сьомченков, О. А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва в Україні : монографія / О. А. Сьомченков. – Вінниця : Едельвейс і К, 2017. – 509 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 334 с.
 • Ткаченко, О. В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в аграрних університетах : автореф. дис. / О. В. Ткаченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2018. – 20 с.
 • Управління земельними ресурсами : підручник / за ред. В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.
 • Фітопатологія : підручник / І. Л. Марков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.
 • Царенко, О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Царенко. – 2-ге вид., перероб. – Суми : Унів. кн., 2015. – 240 с.
 • Цицюра, Я. Г. Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання : монографія / Я. Г. Цицюра, Л. Ф. Броннікова, Л. В. Пелех ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 452 с. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк