Віртуальний бібліографічний рекомендаційний список «Психолінгвістичні засади навчання іноземних мов»

У світі існує велика кількість мов. І кожна мова особлива й унікальна по-своєму. Кожна мова, якою б вона не була, важкою чи легкою, є дуже важливою в житті кожної людини. Адже мова – засіб спілкування між людьми. Вивчення іноземних мов – це шлях до успіху у світі, де спілкування та обробка великої кількості інформації є необхідним компонентом професійної діяльності фахівця будь-якого рівня, будь-якої сфери.

Для правильної організації навчання іноземної мови потрібно розглядати мову як суспільно вироблену систему знаків, що є засобом спілкування людей, а мовлення – як спосіб здійснення спілкування за допомогою мови. Закономірності мовленнєвої діяльності, механізми здійснення говоріння, аудіювання, читання, письма є психолінгвістичними засадами методики навчання іноземних мов. Психолінгвістика – галузь науки, яка виникла на межі психології та лінгвістики, вона вивчає закономірності мовленнєвої діяльності, зв’язок між мовою і мовленням, системою мови та мовними здібностями людини. Володіння іноземною мовою – це володіння системою мовленнєвих навичок. Мова існує в психіці людини передовсім у формі таких навичок, які в будь-яку мить можуть бути реалізовані. Для спілкування недостатньо лише мовленнєвих навичок, необхідні мовленнєві вміння, які передбачають творчу діяльність, пов’язану з мисленням, уявою, емоціями тощо. Вивчення іноземних мов сприяє розумінню мови на зовсім іншому рівні та має великий виховний, освітній і розвиваючий потенціал.

До уваги всіх, хто цікавиться, вивчає, вдосконалює свої знання іноземних мов, для учнів, студентів, аспірантів, учителів іноземних мов та викладачів закладів вищої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов, представляємо віртуальний бібліографічний рекомендаційний список «Психолінгвістичні засади навчання іноземних мов».

Запрошуємо до перегляду!

 

Книги

 1. 37.041:811 А 43 Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : зб. наук. ст. / Уклад. І. Ю. Сковронська. – Львів : ЛДУВС, 2022. – 175 с.
 2. 74.261.7 Б 24 Барабанова, Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ : навч. посіб. для студ. вузів / Г. В. Барабанова. – Київ : ІНКОС, 2005. – 315 с.
 3. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови : посіб. для вчителів / О. І. Вишневський. – Київ : Вища шк., 1989. – 224 с.
 4. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.
 5. 74.261.7 З 62 Зимня, І. О. Психологія навчання іноземних мов у школі / І. О. Зимня. – Київ : Знання, 1991. – 221 с.
 6. 81 К 90 Куліш, Л. Ю. Психолінгвістичні аспекти сприйняття усного іншомовного мовлення. Залежність сприйняття від мовних характеристик оратора / Л. Ю. Куліш. – Київ : Вища школа, 1982 – 208 с.
 7. 81.0 Л 47 Леонтьєв, О. О. Основи психолінгвістики / О. О. Леонтьєв. – Київ : Академія, 1997. – 287 с.
 8. 88.351.32. – 923 Л 72 Лозова, О. М. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови : навч.-метод. посіб. – Київ : КНЛУ, 2010. – 143 с.
 9. 74.261.7 М 54 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. К. І. Онищенко. – Київ : Ленвіт, 2002. – 327 с.
 10. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л. С. Панова [та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 328 с.
 11. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студентів вищих закладів освіти / укл. : С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с.
 12. 12. 261.7 Н 63 Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посіб. для студентів вузів / С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 285 с.
 13. 88.4 П 86 Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / Л. О. Калмикова [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. пед. ін-т ; Київ : Фенікс, 2008. – 325 с.
 14. 74.261.7 Р 98 Рябоконь, О. В. Самонавчання інших мов = Self Teaching other Languages : навч. посіб. / Олексій Рябоконь. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 160 с.
 15. 88.3 С 38 Синиця, І. О. Психологія усного мовлення / І. О. Синиця. – Київ : Вища шк., 1984. – 206 с.
 16. 373.2/.3.016:811.111 С 45 Скребкова-Пабат, М. А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 200 с.
 17. 17.261.7 С 60 Соловова,О. М. Методика навчання іноземних мов. Базовий курс: посібник для студентів пед. вузів та вчителів / О. М. Соловова. – Харків : Пегас, 2011. – 240 с.
 18. 378.016:811.1/.2 Т 21 Тарнопольський, О. Б. Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі : підручник / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. – 255 с.
 19. 378.016:811.1/.2 Т 21 Тарнопольський, О. Б. Методика викладання іноземних мов у вищій школі : підруч. для студентів мовних спец. закл. вищ. освіти / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 379 с.
 20. 81.0 Ф 93 Фрумкіна, Р. М. Психолінгвістика: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Р. М. Фрумкіна. – Київ : Ленвіт, 2003. – 320 с.

Статті

 1. Вєтохов, А. М. Психологічні умови самостійного вивчення іноземних мов / А. М. Вєтохов // Практична психологія та соціальна робота. – 2002 – № 3.– С. 62–64.
 2. Калмикова, Л. О. Психолінгвістика в структурі змісту вищої освіти – потреба сьогодення / Л. О. Калмикова // Проблеми освіти. – 2006. – № 44. – С. 92–96.
 3. Карп'юк, О. Психологічні основи навчання іноземних мов / О. Карп'юк // Англ. мова в початк. шк. – 2005. – № 12. – С. 6–8.
 4. Крашеніннікова, Т. Психолінгвістичні можливості людини при вивченні та використанні іноземних мов // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : зб. наук. ст. – 2022. – № 2. – 179 с.
 5. Марценюк, О. Психолінгвістика організації та проведення сучасних занять з англійської мови / О. Марценюк // Вісник науково-методичних досліджень : науково-виробниче, навчальне та довідкове видання. – 2023. – Вип. 1. – С. 82–88.

 

 

Поділитися:

Психолінгвістичні засади навчання іноземних мов


У світі існує велика кількість мов. І кожна мова особлива й унікальна по-своєму. Кожна мова, якою б вона не була, важкою чи легкою, є дуже важливою в житті кожної людини. Адже мова – засіб спілкування між людьми. Вивчення іноземних мов – це шлях до успіху у світі, де спілкування та обробка великої кількості інформації є необхідним компонентом професійної діяльності фахівця будь-якого рівня, будь-якої сфери.

Для правильної організації навчання іноземної мови потрібно розглядати мову як суспільно вироблену систему знаків, що є засобом спілкування людей, а мовлення – як спосіб здійснення спілкування за допомогою мови. Закономірності мовленнєвої діяльності, механізми здійснення говоріння, аудіювання, читання, письма є психолінгвістичними засадами методики навчання іноземних мов. Психолінгвістика – галузь науки, яка виникла на межі психології та лінгвістики, вона вивчає закономірності мовленнєвої діяльності, зв’язок між мовою і мовленням, системою мови та мовними здібностями людини. Володіння іноземною мовою – це володіння системою мовленнєвих навичок. Мова існує в психіці людини передовсім у формі таких навичок, які в будь-яку мить можуть бути реалізовані. Для спілкування недостатньо лише мовленнєвих навичок, необхідні мовленнєві вміння, які передбачають творчу діяльність, пов’язану з мисленням, уявою, емоціями тощо. Вивчення іноземних мов сприяє розумінню мови на зовсім іншому рівні та має великий виховний, освітній і розвиваючий потенціал.

До уваги всіх, хто цікавиться, вивчає, вдосконалює свої знання іноземних мов, для учнів, студентів, аспірантів, учителів іноземних мов та викладачів закладів вищої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов, представляємо віртуальний бібліографічний рекомендаційний список «Психолінгвістичні засади навчання іноземних мов».

Запрошуємо до перегляду!

 

Книги

 1. 37.041:811 А 43 Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : зб. наук. ст. / Уклад. І. Ю. Сковронська. – Львів : ЛДУВС, 2022. – 175 с.
 2. 74.261.7 Б 24 Барабанова, Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ : навч. посіб. для студ. вузів / Г. В. Барабанова. – Київ : ІНКОС, 2005. – 315 с.
 3. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови : посіб. для вчителів / О. І. Вишневський. – Київ : Вища шк., 1989. – 224 с.
 4. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.
 5. 74.261.7 З 62 Зимня, І. О. Психологія навчання іноземних мов у школі / І. О. Зимня. – Київ : Знання, 1991. – 221 с.
 6. 81 К 90 Куліш, Л. Ю. Психолінгвістичні аспекти сприйняття усного іншомовного мовлення. Залежність сприйняття від мовних характеристик оратора / Л. Ю. Куліш. – Київ : Вища школа, 1982 – 208 с.
 7. 81.0 Л 47 Леонтьєв, О. О. Основи психолінгвістики / О. О. Леонтьєв. – Київ : Академія, 1997. – 287 с.
 8. 88.351.32. – 923 Л 72 Лозова, О. М. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови : навч.-метод. посіб. – Київ : КНЛУ, 2010. – 143 с.
 9. 74.261.7 М 54 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. К. І. Онищенко. – Київ : Ленвіт, 2002. – 327 с.
 10. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л. С. Панова [та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 328 с.
 11. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студентів вищих закладів освіти / укл. : С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с.
 12. 12. 261.7 Н 63 Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посіб. для студентів вузів / С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 285 с.
 13. 88.4 П 86 Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / Л. О. Калмикова [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. пед. ін-т ; Київ : Фенікс, 2008. – 325 с.
 14. 74.261.7 Р 98 Рябоконь, О. В. Самонавчання інших мов = Self Teaching other Languages : навч. посіб. / Олексій Рябоконь. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 160 с.
 15. 88.3 С 38 Синиця, І. О. Психологія усного мовлення / І. О. Синиця. – Київ : Вища шк., 1984. – 206 с.
 16. 373.2/.3.016:811.111 С 45 Скребкова-Пабат, М. А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 200 с.
 17. 17.261.7 С 60 Соловова,О. М. Методика навчання іноземних мов. Базовий курс: посібник для студентів пед. вузів та вчителів / О. М. Соловова. – Харків : Пегас, 2011. – 240 с.
 18. 378.016:811.1/.2 Т 21 Тарнопольський, О. Б. Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі : підручник / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. – 255 с.
 19. 378.016:811.1/.2 Т 21 Тарнопольський, О. Б. Методика викладання іноземних мов у вищій школі : підруч. для студентів мовних спец. закл. вищ. освіти / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 379 с.
 20. 81.0 Ф 93 Фрумкіна, Р. М. Психолінгвістика: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Р. М. Фрумкіна. – Київ : Ленвіт, 2003. – 320 с.

Статті

 1. Вєтохов, А. М. Психологічні умови самостійного вивчення іноземних мов / А. М. Вєтохов // Практична психологія та соціальна робота. – 2002 – № 3.– С. 62–64.
 2. Калмикова, Л. О. Психолінгвістика в структурі змісту вищої освіти – потреба сьогодення / Л. О. Калмикова // Проблеми освіти. – 2006. – № 44. – С. 92–96.
 3. Карп'юк, О. Психологічні основи навчання іноземних мов / О. Карп'юк // Англ. мова в початк. шк. – 2005. – № 12. – С. 6–8.
 4. Крашеніннікова, Т. Психолінгвістичні можливості людини при вивченні та використанні іноземних мов // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : зб. наук. ст. – 2022. – № 2. – 179 с.
 5. Марценюк, О. Психолінгвістика організації та проведення сучасних занять з англійської мови / О. Марценюк // Вісник науково-методичних досліджень : науково-виробниче, навчальне та довідкове видання. – 2023. – Вип. 1. – С. 82–88.