Слов’янська писемність – безцінне надбання людства

Щорічно 24 травня в Україні відзначається День слов’янської писемності та культури. Це свято приурочують до дня вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – слов’янських просвітителів, які зробили величезний внесок у золотий фонд світової науки. Саме Кирило і Мефодій дали нам писемність, використовуючи простий і зрозумілий алфавіт.

Писемність дозволяє спілкуватися з людьми іншої культури та іншого часу, засвоювати збережений досвід народу та вічні духовні цінності, передаючи їх з покоління в покоління. Неповторність та незборимість українства утверджувалася завдяки саме писемності й рідній мові, спираючись на спільну духовну скарбницю всього слов’янського світу. Писемність і культура – це поняття взаємопов’язані та невід’ємні. Вони є не лише необхідністю для людини, а й показником народності, важливою частиною ідентичності українців, ознакою нашого національного визнання.

З нагоди свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував книжково-ілюстративну виставку «Слов’янська писемність – безцінне надбання людства».

Запрошуємо до перегляду всіх охочих!

 

Слов’янська писемність – безцінне надбання людства

(до Дня слов’янської писемності і культури)

Бібліографічний список

 

Біля витоків слов’янської писемності

 

Белей, Л. Український літопис слов’янства / Л. Белей // Слов’янський світ у його минулому й сучасному / Д. Дорошенко ; упоряд., вступ. ст. Л. Белей. – Київ, 2010. – С. 7–22.

Біленька-Свистович, Л. В. Церковно-слов’янська мова : підруч. зі слов. (понад 3500 сл.) / Л. В. Біленька-Свистович, Н. Р. Рибак. – Київ : Криниця, 2000. – 334 с. – (Україна : новий суспільний проект).

Боровський, Я. Першопочатки східнослов’янської писемності / Я. Боровський // Отчий край’90 : іст.-літ. зб. Вип. 4 / упоряд. С. А. Гальченко. – Київ, 1990. – С. 16–22.

Брайчевський, М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2002. – 154 с. – (Книжки викладачів НаУКМА).

Булаховський, К. Цікаве мовознавство / К. Булаховський. – 2-ге вид., перероб. і розшир. – Львів : Апріорі, 2019. – 200 с. : іл.

Великий неспокій: друга половина XII–XIII ст. / упоряд. В. М. Ричка. – Київ : Україна, 1992. – 432 с. – (Історія України в прозових творах та документах).

Винар, Л. Християнізація України і розвиток писемної культури й освіти в Києві в Х і ХІ століттях / Л. Винар // Хроніка-2000. – 2002. – Вип. 49-50. – С. 246–289.

Виникнення слов’янської писемності // Священні книги і віроповчальні тексти : у 2 т. : навч. посіб. і хрестоматія. / М. Лубська [та ін.] ; за ред. М. Лубської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 28–38.

Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформац. фонд, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – 420 с.

Гнатенко, Л. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог, кодиколого-палеографічне та графіко-орфоргаф. дослідження, палеограф. альб. / Л. Гнатенко ; голов. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 154 с.

Громик, Ю. В. Старослов’янська мова: історія, фонетика, словозміна : зб. завдань та вправ: навч. посіб. / Ю. В. Громик. – Київ : Кондор, 2018. – 184 с.

Державин, Н. Славяне в древности : культурно-ист. очерк / Н. Державин. – Киев : Изд. Филюк О., 2015. – 252 с.

Запаско, Я. П. «Доброписці тоді славні були» : (нариси з історії укр. рукопис. мистецтва) / Я. П. Запаско. – Львів : Афіша, 2003. – 176 с. : іл.

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.) : курс лекцій / ред. В. І. Яровий. – Київ : Либідь, 2001. – 632 с.

Кирило та Мефодій // Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / авт.-уклад. Г. Мунін ; пер. укр. на болг. мову Д. Павленко. – Київ, 2012. – С. 34–49.

Клименко, Н. Збереження самобутності слов’янських мов у добу глобалізації / Н. Клименко // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. Вип. 3 / Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; голов. ред. О. С. Онищенко. – Київ, 2010. – С. 22–31.

Леута, О. І. Старослов’янська мова : підручник / О. І. Леута. – Київ : ІНКОС : Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с.

Лукінова, Т. Б. Числівники в слов’янських мовах (Порівняльно-іст. нарис) : монографія / Т. Б. Лукінова. – Київ : Наук. думка, 2000. –370 с.

Лучик, В. В. Слов’янські народи і мови / В. В. Лучик // Вступ до слов’янської філології : підручник / В. В. Лучик. – Київ, 2008. – С. 16–36.

Палійчук, Ю. Чому ми – слов’яни? / Ю. Палійчук // Наук. світ. – 2008. – № 10. – С. 18–20.

Першокнига / упоряд. М. Федоришин ; передм. Є. Шморгун. – Рівне : Світоч, 1992. – 40 с.

Повість врем’яних літ / худ. А. С. Ленчик. – Харків : Фоліо, 2005. – 317 с.

Прискока, О. В. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О. В. Прискока, В. Ю. Франчук // Мовознавство. – 2008. – № 2/3. – С. 111–123.

Слов’янські культури в європейській цивілізації : до 60-річ. д-ра іст. наук., проф. Ю. М. Алексєєва / ред. В. І. Наулко. – Київ : КіСУ, 2001. – 400 с.

Словянські культури в європейському гуманітарному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. XX річниці незалежності України, Карлові Вари, Чехія, 20–22 жовт. 2011 р. / Київ. славіст. ун-т. – Київ : ЕксОб, 2012. – 176 с.

Спадщина поколінь : Прадавні укр. літ. пам’ятки : навч. посіб. / уклад., передм. і комент. О. Г. Мукомела. – Київ : Грамота, 2002. – 591 с. – (Шкільна бібліотека).

Тютюн, О. Доля народів: Слов’янський ребус. Русь : монографія / О. Тютюн. – Київ : Укр. письменник, 2010. – 640 с.

Щекин, Г. В. Славянство: его место и роль в европейской истории : монографія / Г. В. Щекин. – Київ : МАУП, 2004. – 56 с. 

Мовна палітра слов’ян

 

Баран, В. Державотворчі та етнокультурні процеси в період Київської Русі / В. Баран // Слов’янські обрії : міждисциплінар. зб. наук. праць / ред. Л. О. Зашкільняк. – Київ : НБУВ, 2006. – Вип. 1. – С. 23–39.

Висоцький, С. О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст.: до історії української писемності / С. О. Висоцький. – Львів : М.П. Коць, 1998. – 247 с.

Гордієнко, Д. Укаїнсько-болгарські відносини доби середньовіччя в дослідженні Павла Соханя / Д. Гордієнко // Славістична збірка = Works in Slavic Studies. Вип. 2. Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Г. Папакін ; за ред.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – Київ, 2016. – С. 5–21.

Європейська та українська культура в нарисах : навч. посіб. / ред. І. З. Цехмістро,  В. І. Штанько. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 320 с.

Жиленко, І. «Читання» преподобного Нестора про святих Бориса і Гліба : джерела та вірогідність змісту / І. Жиленко // Пам’ятки України. – 2015. –№ 10/12. – С. 20–24.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки : збірка / упоряд. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с. : іл.

Києво-Печерський патерик : пер. з церковносл. – Львів : Свічадо, 2001. – 192 с. – (Джерела Християнського Сходу. Середньовіччя VI–XIV ст.).

Макарчук, С. А. Писемні джерела з історії України: курс лекцій / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 1999. – 352 с. : іл.

Мицик, Ю. Рукопис білоруського шляхтича першої половини ХVІІ ст. / Ю. Мицик // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 2009. – Вип. 13. – 464 с.

Мовознавство : матеріали VI Міжнар. конгресу україністів, 29 черв. – 2 лип.: зб. наук. ст. / Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Донец. нац. ун-т, НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Донец. нац. ун-т, НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ ; Донецьк : [б. и.], 2007. – Кн. 5. – 680 с.

Пересопницьке Євангєліє. Витоки і сьогодення / за ред.: П. П. Толочка, П. Ю. Гриценка, П. М. Кралюка. – Київ : АДЕФ-Україна, [2011]. – 21 с.

Півторак, Г. Українсько-білоруська мисемно-літературна мова ХІV–ХVІІ ст.: діалектична основа та сфери використання / Г. Півторак // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. / Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 16–21.

Рігельман, О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / О. І. Рігельман ; упоряд., вступ. ст. та приміт. П. М. Саса. – Київ : Либідь, 1994. – 768 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

Сербенська, О. Голос і звуки рідної мови / О. Сербенська. – Львів : Апріорі, 2020. – 280 с.

Скляренко, В. М. Прадавня українська література. Література часів Київської Русі. Давня Українська література / В. М. Скляренко // Література України : фольклор, літописи, «історія русів», літ. XVII–XVIII ст., літ. XIX–XX ст., «розстріляне відродження», письменники діаспори: для дітей серед. шк. віку  / В. М. Скляренко, Я. О. Батій. – Харків, 2015. – С. 35–95.

Сліпушко, О. Софія Київська : укр. літ. середньовіччя: доба Київської Русі ( Х–ХІІІ ст.) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 399 с.

«Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12). Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи [Текст] / Український католицький ун-т, Філософсько-богословський ф-т, Гуманітарний ф-т ; за ред. Галини Теслюк. - Львів : Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2017. – 336 с. : іл., фот. – (Київське християнство ; т. 8).

Слово многоцінне : хрестоматія укр. л-ри, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.): в 4 кн.  / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Аконіт, 2006 –   

Кн. 2 : Література  високого Бароко (1632–1709 рік). – 799 с.

Кн. 3 : Література  високого Бароко (1632–1709 рік). – 798 с.

Тошкова, С. З джерела вічної книги: Спроба економічного прочитання Біблії: монографія / С. Тошкова ; пер. з болг. : М. Ярмолюк, Т. Ярмолюк. – Львів : Кальварія, 2005. – 168 с. : портр авт. – (Public management).

Українська література ХІ–ХVIII ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. –  2-е вид., стер. –Київ : Академія, 2013. – 688 с.

Юхимець Г. М. Пересопницьке Євангеліє – шедевр мистецтва української рукописної книжності / Г. М. Юхимець // Рукописна та книжкова спадщина Украіни : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 14 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 2010. – 420 с.

 

Поділитися:

Слов’янська писемність – безцінне надбання людства


Щорічно 24 травня в Україні відзначається День слов’янської писемності та культури. Це свято приурочують до дня вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – слов’янських просвітителів, які зробили величезний внесок у золотий фонд світової науки. Саме Кирило і Мефодій дали нам писемність, використовуючи простий і зрозумілий алфавіт.

Писемність дозволяє спілкуватися з людьми іншої культури та іншого часу, засвоювати збережений досвід народу та вічні духовні цінності, передаючи їх з покоління в покоління. Неповторність та незборимість українства утверджувалася завдяки саме писемності й рідній мові, спираючись на спільну духовну скарбницю всього слов’янського світу. Писемність і культура – це поняття взаємопов’язані та невід’ємні. Вони є не лише необхідністю для людини, а й показником народності, важливою частиною ідентичності українців, ознакою нашого національного визнання.

З нагоди свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував книжково-ілюстративну виставку «Слов’янська писемність – безцінне надбання людства».

Запрошуємо до перегляду всіх охочих!

 

Слов’янська писемність – безцінне надбання людства

(до Дня слов’янської писемності і культури)

Бібліографічний список

 

Біля витоків слов’янської писемності

 

Белей, Л. Український літопис слов’янства / Л. Белей // Слов’янський світ у його минулому й сучасному / Д. Дорошенко ; упоряд., вступ. ст. Л. Белей. – Київ, 2010. – С. 7–22.

Біленька-Свистович, Л. В. Церковно-слов’янська мова : підруч. зі слов. (понад 3500 сл.) / Л. В. Біленька-Свистович, Н. Р. Рибак. – Київ : Криниця, 2000. – 334 с. – (Україна : новий суспільний проект).

Боровський, Я. Першопочатки східнослов’янської писемності / Я. Боровський // Отчий край’90 : іст.-літ. зб. Вип. 4 / упоряд. С. А. Гальченко. – Київ, 1990. – С. 16–22.

Брайчевський, М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2002. – 154 с. – (Книжки викладачів НаУКМА).

Булаховський, К. Цікаве мовознавство / К. Булаховський. – 2-ге вид., перероб. і розшир. – Львів : Апріорі, 2019. – 200 с. : іл.

Великий неспокій: друга половина XII–XIII ст. / упоряд. В. М. Ричка. – Київ : Україна, 1992. – 432 с. – (Історія України в прозових творах та документах).

Винар, Л. Християнізація України і розвиток писемної культури й освіти в Києві в Х і ХІ століттях / Л. Винар // Хроніка-2000. – 2002. – Вип. 49-50. – С. 246–289.

Виникнення слов’янської писемності // Священні книги і віроповчальні тексти : у 2 т. : навч. посіб. і хрестоматія. / М. Лубська [та ін.] ; за ред. М. Лубської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 28–38.

Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформац. фонд, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – 420 с.

Гнатенко, Л. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог, кодиколого-палеографічне та графіко-орфоргаф. дослідження, палеограф. альб. / Л. Гнатенко ; голов. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 154 с.

Громик, Ю. В. Старослов’янська мова: історія, фонетика, словозміна : зб. завдань та вправ: навч. посіб. / Ю. В. Громик. – Київ : Кондор, 2018. – 184 с.

Державин, Н. Славяне в древности : культурно-ист. очерк / Н. Державин. – Киев : Изд. Филюк О., 2015. – 252 с.

Запаско, Я. П. «Доброписці тоді славні були» : (нариси з історії укр. рукопис. мистецтва) / Я. П. Запаско. – Львів : Афіша, 2003. – 176 с. : іл.

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.) : курс лекцій / ред. В. І. Яровий. – Київ : Либідь, 2001. – 632 с.

Кирило та Мефодій // Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / авт.-уклад. Г. Мунін ; пер. укр. на болг. мову Д. Павленко. – Київ, 2012. – С. 34–49.

Клименко, Н. Збереження самобутності слов’янських мов у добу глобалізації / Н. Клименко // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. Вип. 3 / Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; голов. ред. О. С. Онищенко. – Київ, 2010. – С. 22–31.

Леута, О. І. Старослов’янська мова : підручник / О. І. Леута. – Київ : ІНКОС : Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с.

Лукінова, Т. Б. Числівники в слов’янських мовах (Порівняльно-іст. нарис) : монографія / Т. Б. Лукінова. – Київ : Наук. думка, 2000. –370 с.

Лучик, В. В. Слов’янські народи і мови / В. В. Лучик // Вступ до слов’янської філології : підручник / В. В. Лучик. – Київ, 2008. – С. 16–36.

Палійчук, Ю. Чому ми – слов’яни? / Ю. Палійчук // Наук. світ. – 2008. – № 10. – С. 18–20.

Першокнига / упоряд. М. Федоришин ; передм. Є. Шморгун. – Рівне : Світоч, 1992. – 40 с.

Повість врем’яних літ / худ. А. С. Ленчик. – Харків : Фоліо, 2005. – 317 с.

Прискока, О. В. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О. В. Прискока, В. Ю. Франчук // Мовознавство. – 2008. – № 2/3. – С. 111–123.

Слов’янські культури в європейській цивілізації : до 60-річ. д-ра іст. наук., проф. Ю. М. Алексєєва / ред. В. І. Наулко. – Київ : КіСУ, 2001. – 400 с.

Словянські культури в європейському гуманітарному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. XX річниці незалежності України, Карлові Вари, Чехія, 20–22 жовт. 2011 р. / Київ. славіст. ун-т. – Київ : ЕксОб, 2012. – 176 с.

Спадщина поколінь : Прадавні укр. літ. пам’ятки : навч. посіб. / уклад., передм. і комент. О. Г. Мукомела. – Київ : Грамота, 2002. – 591 с. – (Шкільна бібліотека).

Тютюн, О. Доля народів: Слов’янський ребус. Русь : монографія / О. Тютюн. – Київ : Укр. письменник, 2010. – 640 с.

Щекин, Г. В. Славянство: его место и роль в европейской истории : монографія / Г. В. Щекин. – Київ : МАУП, 2004. – 56 с. 

Мовна палітра слов’ян

 

Баран, В. Державотворчі та етнокультурні процеси в період Київської Русі / В. Баран // Слов’янські обрії : міждисциплінар. зб. наук. праць / ред. Л. О. Зашкільняк. – Київ : НБУВ, 2006. – Вип. 1. – С. 23–39.

Висоцький, С. О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст.: до історії української писемності / С. О. Висоцький. – Львів : М.П. Коць, 1998. – 247 с.

Гордієнко, Д. Укаїнсько-болгарські відносини доби середньовіччя в дослідженні Павла Соханя / Д. Гордієнко // Славістична збірка = Works in Slavic Studies. Вип. 2. Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Г. Папакін ; за ред.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – Київ, 2016. – С. 5–21.

Європейська та українська культура в нарисах : навч. посіб. / ред. І. З. Цехмістро,  В. І. Штанько. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 320 с.

Жиленко, І. «Читання» преподобного Нестора про святих Бориса і Гліба : джерела та вірогідність змісту / І. Жиленко // Пам’ятки України. – 2015. –№ 10/12. – С. 20–24.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки : збірка / упоряд. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с. : іл.

Києво-Печерський патерик : пер. з церковносл. – Львів : Свічадо, 2001. – 192 с. – (Джерела Християнського Сходу. Середньовіччя VI–XIV ст.).

Макарчук, С. А. Писемні джерела з історії України: курс лекцій / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 1999. – 352 с. : іл.

Мицик, Ю. Рукопис білоруського шляхтича першої половини ХVІІ ст. / Ю. Мицик // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 2009. – Вип. 13. – 464 с.

Мовознавство : матеріали VI Міжнар. конгресу україністів, 29 черв. – 2 лип.: зб. наук. ст. / Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Донец. нац. ун-т, НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Донец. нац. ун-т, НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ ; Донецьк : [б. и.], 2007. – Кн. 5. – 680 с.

Пересопницьке Євангєліє. Витоки і сьогодення / за ред.: П. П. Толочка, П. Ю. Гриценка, П. М. Кралюка. – Київ : АДЕФ-Україна, [2011]. – 21 с.

Півторак, Г. Українсько-білоруська мисемно-літературна мова ХІV–ХVІІ ст.: діалектична основа та сфери використання / Г. Півторак // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. / Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 16–21.

Рігельман, О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / О. І. Рігельман ; упоряд., вступ. ст. та приміт. П. М. Саса. – Київ : Либідь, 1994. – 768 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

Сербенська, О. Голос і звуки рідної мови / О. Сербенська. – Львів : Апріорі, 2020. – 280 с.

Скляренко, В. М. Прадавня українська література. Література часів Київської Русі. Давня Українська література / В. М. Скляренко // Література України : фольклор, літописи, «історія русів», літ. XVII–XVIII ст., літ. XIX–XX ст., «розстріляне відродження», письменники діаспори: для дітей серед. шк. віку  / В. М. Скляренко, Я. О. Батій. – Харків, 2015. – С. 35–95.

Сліпушко, О. Софія Київська : укр. літ. середньовіччя: доба Київської Русі ( Х–ХІІІ ст.) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 399 с.

«Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12). Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи [Текст] / Український католицький ун-т, Філософсько-богословський ф-т, Гуманітарний ф-т ; за ред. Галини Теслюк. - Львів : Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2017. – 336 с. : іл., фот. – (Київське християнство ; т. 8).

Слово многоцінне : хрестоматія укр. л-ри, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.): в 4 кн.  / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Аконіт, 2006 –   

Кн. 2 : Література  високого Бароко (1632–1709 рік). – 799 с.

Кн. 3 : Література  високого Бароко (1632–1709 рік). – 798 с.

Тошкова, С. З джерела вічної книги: Спроба економічного прочитання Біблії: монографія / С. Тошкова ; пер. з болг. : М. Ярмолюк, Т. Ярмолюк. – Львів : Кальварія, 2005. – 168 с. : портр авт. – (Public management).

Українська література ХІ–ХVIII ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. –  2-е вид., стер. –Київ : Академія, 2013. – 688 с.

Юхимець Г. М. Пересопницьке Євангеліє – шедевр мистецтва української рукописної книжності / Г. М. Юхимець // Рукописна та книжкова спадщина Украіни : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 14 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 2010. – 420 с.