Вистояти в єдності

Видатному історику України, лідеру Української революції доби Центральної Ради Михайлу Грушевському належать такі слова: «Є події, які служать висхідною точкою для дальших поколінь на довший час, ставлять для нас цілком нові обставини, виносять наверх змагання й ідеї, що стають бойовим прапором для віків, святощами для одних і страхом для других». Саме до таких вікопомних подій у житті нашого народу безперечно відноситься акт Злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 року, яким було започатковано свято Соборності України. «Однині, – наголошувалося в цьому історичному документі, – воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини Єдиної України – Західна Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка».

До цієї визначної дати 16 січня влаштована книжково-ілюстративна виставка «Вистояти в єдності», яка експонується у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук.

Запрошуємо до перегляду!

Поділитися:

Народ без ідеї, що храм без Бога

Атлас історії України / упоряд. Д. Ісаєв ; наук. ред. Г. Боряк. – Київ : Картографія, 2012. – 152 с.

Брехуненко, В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / В. Брехуненко ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : Вид-во Брехуненко Наталія, 2009. – 64 с.

Винниченко, В. Відродження нації. Заповіт борця за визволення / В. Винниченко. – Київ : Книга Роду, 2008. – 800 с. – (Мемуари).

Гирич, І. Формування модерної української нації: теорія і суспільні виклики (ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Гирич. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан 2014. – 112 с.

Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.

Гошуляк, І. Михайло Грушевський: "Єднатися, концентруватися, а не ділитися" / І. Гошуляк // Віче. – 2004. – № 8. – С. 43–47.

Грушевський, М. Повороту не буде! Соціально-політичні праці, 1917–1918 рр. / М. Грушевський. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2015. – 480 с.

Грушевський, М. Як жив український народ : для серед. та ст. шк. віку / М. Грушевський. – Київ : Веселка, 1999. – 111 с. (Українське відродження).

Загоронюк, Л. Єднання в ім'я майбутнього України / Л. Загоронюк // Військо України. – 2006. – № 1. – С. 26–27.

Ільєнко, І. В пазурах у двоглавого. Українство під царським гнітом (1654–1917) / І. Ільєнко. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 228 с.

Історія України та її державності. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. і викл. вузів / за наук. ред. Л. Дещинського. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.

Історія України. Джерельний літопис / за ред. : В. Червінського, М. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

Кн. 1. – 2011. – 388 с.

Кн. 2. – 2012. - 462 с.

Костюк, С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / Світлана Костюк // Віче. – 2010. – № 2. – С. 12–16.

Курас, І. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.) / І. Курас, В. Солдатенко ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ : Укрпресполіграфекспо, 2001. – 248 с.

Кучерук, О. Українська Центральна Рада : 1917–1918 роки / О. Кучерук. – Київ : Укр. Картографічна Група, 2018. – 128 с.

Литвин, В. Україна: доба війн і революцій, (1914–1920) : монографія / В. Литвин. – Київ : Альтернативи, 2003. – 488 с.

Литвин, С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну / С. Литвин. – Київ : Смолоскип, 2018. – 680 с.

Мазепа, І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 : 1. Центральна Рада–Гетьманщина–Директорія. 2. Кам'янецька  доба / І. Прохорович Мазепа. – Дніпропетровськ : Прометей, 2001. – 415 с.

Нариси історії Української революції 1917–1921 років : у 2 кн. / кер. авт. кол. В. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 2011–2012.

Павличко, Д. Резолюція Всеукраїнського віча «Від соборності українських земель до єдності нації» / Д. Павличко // Українська національна ідея : Статті, виступи, інтерв’ю. Документи : в 2 т. / Д. Павличко. – Київ, 2012. – Т. 2. – С. 728–730.

Палій, О. Історія України / О. Палій. – Вид. 3-є. – Київ : К.І.С., 2017. – 596 с.

Палій, О. Короткий курс історії України / О. Палій. – Вид. 2-е, допов. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 464 с.

Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 480 с.

Світленко, С. Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. / С. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – 480 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / ред. Т. Гунчак. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : (90-ті роки ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.). – 660 с.

Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / Укр. Всесвіт. Координ. Рада ; ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Основи, 2008. – Т. 7 : Відродження української державності / упоряд., передм. та прим. Д. Павличка. – 704 с.

Україна: перша половина XX століття : нариси політ. іст. / Т. Гунчак. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 288 с.

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. В. І. Попика. – Київ : НБУВ, 2017. – Вип. 15. – 384 с.

Українська державницька ідея. Антологія політичного традиціоналізму / укл. й передм. : О. Шокало, Я. Орос. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.

Усе найцікавіше про історію і звичаї України / К. Галушко [та ін.]. – Харків : Віват, 2018. – 320 с.

Федорович, В. «Віднині воєдино…» / В. Федорович // Україна і світова політика: етапи на шляху українського державотворення : вибр. ст. / В. Федорович. – Київ, 2003. – С. 127–138.

Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 520 с.

Чугуєнко, М. Шлях до незалежності / М. Чугуєнко // Моя Україна : ілюстр. енцикл. для дітей / М. В. Чугуєнко ; вед. ред. : Н. В. Бірічева. – Харків. – 2008. – С.96–97.

Шаповал, Ю. Директорія УНР і Західноукраїнська Народ Республіка / Ю. Шаповал // Держава: ілюстр. енцикл. України / Ю. Шаповал. – Київ, 2008. – С. 106–113.

Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. : спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.

XIX століття. Україна: шлях до воскресіння

Бойко, О. Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи української революції / О. Бойко // Історія в сучасній школі : наук.-метод. журн. – 2012. – № 4. – С. 39–42.

Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.

Гирич, І. Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації : до 150-річчя з дня народж. М. Грушевського / І. Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ : Смолоскип, 2016. – 840 с.

Главацький, М. Володимир Винниченко / М. Главацький. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 114 с.

Гошуляк, І. День Соборності України // Іст. календар 2002. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 11–12.

Дашкевич, Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.

Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей Гетьманства ; голова редкол. Г. Папакін ; упоряд. : Д. Гордієнко, Л. Бевз. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Гордукова І. Є., 2018. – 240 с.

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч.посіб. / ред. М.І. Панова. – Київ : Ін Юре, 2002. – Кн.1. – 476 с.

Журавльов, Д. Хто є хто в українській історії / Д. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 416 с

Іванис, В. Симон Петлюра – президент України, 1879–1926 / В. Іванис. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 258 с.

Литовченко, Т. Чуття єдиної держави : 22 січня – День Соборності України / Т. Литовченко // Політика і культура. – 2002. – № 3. – С. 34–35.

Міхновський, М. Суспільно-політичні твори / М. Міхновський. – Київ : Смолоскип, 2015. – 464 с.

На бій за волю. Перемога через поразку. Україна у війнах і революціях, 1914–1921 рр. / А. Руккас [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Омелянович-Павленко, М. Спогади командарма (1917–1920) / М. Омелянович-Павленко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 584 с.

Перша світова війна 1914–1918 рр. і Україна. Українські землі у центрі цивілізаційної кризи / упоряд. О. П. Реєнт. – Київ : Кліо, 2015. – 64 с.

Реєнт, О. Українські визвольні змагання, 1917–1921 років / О. Реєнт. – Київ : Арій, 2016. – 280 с.

Скоропадський, П. Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 / П. Скоропадський ; із рос. пер. Елеонора Соловей. – Київ : Наш формат, 2017. – 456 с.

Слабченко, Є. Дипломатична історія України / Є. Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 496 с.

Солдатенко, В. Проект "Україна". 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 511 с.

Удовиченко, О. Україна у війні за державність. Історія організаціїї і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921 / О. Удовиченко. – Київ : Україна, 1995. – 206 с

Файзулін, Я. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с.

Яневський, Д. Загублена історія втраченої держави / Д. Яневський. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с.

Яневський, Д. Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с.

Соборність України: від ідеї до життя

Великоний, В. Українська соборність 1918–1919 рр.: від перших історико-мемуарних праць до сучасних парадигм історіографії / В. Великоний // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 32–38.

Верстюк, В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта злуки) / В. Верстюк // Укр. іст. журн. – 2019. – № 1. – С. 67–93.

Журавльов, Д. 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 400 с.

Журавльов, Д. 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 400 с.

Іванченко, Р. Історія без міфів: бесіди з історії української державності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Раїса Іванченко. – 3-е вид., випр. і доп. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 624 с.

Капранов, В. Мальована історія Незалежності України / Брати Капранови ; худож. Ю. Журавель [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2013. – 80 с.

Кононенко, П. Україна у нас одна : у 3 кн. / П. Кононенко, Т. Кононенко. – Тернопіль : Джура, 2015. – Кн. 3. – 664 с.

Санченко, А. Ю. Ідея соборності в незалежній Україні / А. Ю. Санченко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ, 2011. – Вип. 50 (№ 8). – С. 598–602.

Сергієнко, П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – Київ : Знання, 1993. – 64 с.

Сергійчук, В. Етнічні межі і державний кордон України : науково-популярна література / В. Сергійчук. – 2-е вид., доп. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2000. – 430 с.

Сергійчук, В. Соборна пам’ять України : календар-альманах, 2007 р. / В. Сергійчук. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2006. – 288 с.

Сергійчук, В. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 1999. – 412 с.

Сушко, Р. 21 січня 1990 року / Р. Сушко // Хроніка Народного Руху України / Р. Сушко, І. Ольховський. – смт. Брошнів-Осада, 2009. – С. 18. 

19 січня до відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук завітали військовослужбовці військової частини 3008 НГУ м. Вінниці. Їм було презентовано книжково-ілюстративну виставку «Вистояти в єдності», яка була організована до Дня Соборності України.

Експозиція спонукала відвідувачів бібліотеки замислитись над історією нашої країни, сьогоденням та майбутнім українського народу.

Матеріали, представлені на виставці, акцентують увагу на історичних фактах, що передували злуці та об’єднавчому русі, який наприкінці 1918-початку 1919 року охопив майже всю Україну. Також представлені історичні постаті, які брали активну участь у ході цих подій.

Фотоматеріали