Віртуальний бібліографічний список «Наталія Полонська-Василенко – в ім’я науки, всупереч усьому» (до 140-річчя від дня народження української науковиці, історикині, археологині, архівістки)

Відділ наукової інформації та бібліографії репрезентує бібліографічний список «Наталія Полонська-Василенко –  в ім’я науки, всупереч усьому», підготовлений на вшанування 140-річчя від дня народження талановитої вченої, історикині архівістки, археологині Наталії Полонської-Василенко, яка все своє життя присвятила дослідженню історії.
 

У сузір’ї видатних постатей України яскравою зіркою сяє ім’я української вченої, історикині, архівістки, археологині Наталії Полонської-Василенко, яка все своє життя присвятила дослідженню історії. Щира патріотка України, вона твердо стояла на передових позиціях української історичної науки, а її невтомна праця та науковий талант дали можливість посісти одне з найпочесніших місць у пантеоні діячів вітчизняної історіографії.

Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко прожила довге, непросте, але яскраве життя. На її долю випало чимало випробувань, важких подій і втрат, багатьох років вимушеної еміграції. Попри труднощі, ця виняткова жінка зберегла людську гідність, самоповагу, відданість улюбленій справі. На своєму тернистому і непростому науковому шляху вона відчула не лише приємні моменті визнання, а й зазнала жахливих утисків, гонінь і моральних цькувань.

Ще донедавна про цю талановиту вчену навіть не згадувалося в радянській історії науки. Ім’я Н. Полонської-Василенко було відоме лише вузькому колу фахівців і фігурувало переважно в контексті боротьби із націоналістичними теоріями. Довгий час її наукові труди кваліфікувалися як націонал-буржуазні та великодержавницькі. Все ж, за десятки років творчої діяльності на ниві історичної науки, дослідниця зуміла створити сотні монументальних праць, багато з яких визнані на рівні світового українознавства.

Інтелектуальна спадщина видатної вченої налічує майже 200 наукових статей, які увійшли до золотого фонду української історіографії. Перу Н. Полонської-Василенко належить цілий ряд праць з історії України: «Хмельниччина», «Історія української церкви», «До історії повстання на Запоріжжі 1768», Гетьман Мазепа і його доба», «Український вільний університет», «Українська Академія наук», «Київ – стольний град Володимира та Ярослава», «Київський князь Аскольд і перше хрещення Русі», «Початок держави України-Руси» та ін.

Найвидатнішою науковою працею Полонської-Василенко є монографія «Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734-1774)». На дослідження цієї теми вона витратила майже 20 років в архівах України, Криму та Москви. Українські історики О. Оглоблин, В. Пічета вважають, що Полонська-Василенко «відвоювала» Південну Україну від Москви, яка привласнила собі її, найменувавши «Новоросією».

Особливе місце в дослідженнях історикині посідають статті-спогади про М. Грушевського, А. Кримського, М. Зерова, Д. Дорошенка, В. Короленка, С. Єфремова, В. Василенка.

Підсумком наукової діяльності вченої стало двотомне видання «Історії України», в якому висвітлено багатовікову боротьбу українського народу за свою державність, подано огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви з найдавніших часів і до початку 20-х рр. XX ст.

Полонська-Василенко народилася 13 лютого (31.01.) 1884 р. у Харкові в родині військового. Початкову освіту отримала вдома під керівництвом домашніх педагогів. У 1900 р. закінчила зі срібною медаллю Маріїнську жіночу гімназію у Києві.

Значний вплив на інтелектуальне формування майбутньої вченої мав її батько. Він досліджував військову історію і з дитинства прищепив доньці любов до історії і археології. Велика зацікавленість історичними науками спонукала дівчину до подальшого навчання. Вона здобула ґрунтовну освіту на Київських вищих жіночих курсах при Київському університеті Св. Володимира, що дало можливість не лише викладати, а й займатися науковою працею. Згодом закінчила історико-філологічний факультет університету.

Наукову діяльність дослідниця розпочала в 1909 р. під керівництвом відомого історика М. Довнар-Запольського. В цей же час були надруковані її перші наукові праці, написані на великому фактичному матеріалі, який вона збирала, працюючи в археологічній експедиції під керівництвом відомого українського вченого В. Хвойки.

Особливе місце в науковій діяльності Н. Полонської-Василенко посідали дослідження історії Київської держави, зокрема проблеми її зародження. Працюючи над історичною концепцією виникнення Київської держави, вчена відмовилася від існуючих стереотипів і висунула й обґрунтувала власну теорію. Вона доводила, що українці є корінним народом на своїй землі і жили на цій території починаючи з неоліту, а саме – від IV–ІІІ тис. до н. е.

Важливу частину в творчому доробку науковиці займали археографічні студії. Вона плідно працювала в архівах, розшукувала і опрацьовувала унікальні матеріали давньої історії, які потім використовувала для своїх наукових праць. Все її життя було тісно пов’язане з архівною справою, яка давала дослідниці справжнє задоволення від творчого пошуку.

Наполеглива і цілеспрямована, вона була дійсним членом багатьох наукових історичних товариств: Київського товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва, Історичного товариства Нестора-літописця, Таврійської вченої архівної комісії.

Напружена наукова праця не перешкоджала Н. Полонській-Василенко активно займатись педагогічною діяльністю. Вона викладала історію, етнографію, історичну географію, первісну культуру, археологію в середніх та вищих навчальних закладах, працювала приват-доцентом у Київському університеті Св. Володимира.

З утвердженням радянської влади в житті Н. Полонської-Василенко настав особливо важкий і болісний період. Вона втратила роботу, з друку були вилучені її статті, активна науково-педагогічна діяльність перервалась. Сталінська репресивна машина безжально нищила українську наукову інтелігенцію, серед яких були видатні вчені, друзі і колеги Н. Полонської-Василенко: М. Грушевський, А. Кримський, С. Єфремов, Л. Старицька-Черняхівська, О. Оглоблин, М. Слабченко. Чоловік Наталії Дмитрівни, відомий український вчений, колишній міністр народної освіти в уряді П. Скоропадського, академік М. Василенко також зазнав переслідувань і знущань, які згодом призвели до його смерті.

На тлi цього тривожного часу відбулося становлення Н. Полонської-Василенко як вченої-україністки. «Великороска за походженням, я була далека від українських кіл, хоча ніколи й не займала стосовно них ворожої позиції, – писала згодом Наталя Дмитрівна. Скептично і дещо стримано ставлячись до українства та української ідеї, вона усвідомила всю важливість національної справи і, надалі, ревно відстоювала в своїх наукових працях її основні принципи.

В 1940 р. Н. Полонська-Василенко захистила докторську дисертацію на тему «Нариси з історії заселення Південної України в середині XVIII ст. (1734-1775)». Водночас, вона відновила викладацьку роботу на історичному факультеті Київського університету, де була обрана професором.

На початку німецько-радянської війни Н. Полонська-Василенко залишилась в окупації. Очолювала Інститут археології та історії України, була директором Київського архіву давніх актів. Переважно, займалася науковими проблемами, дослідженням і упорядкуванням архівних документів.

У 1943 р. вчена емігрувала на Захід. Незважаючи на свій поважний вік, вона активно долучилася до творення української історичної науки в еміграції: займалася відновленням Українського вільного університету в Мюнхені, була деканом філософського факультету університету, впродовж багатьох років стояла на чолі Мюнхенської філії Українського історичного товариства, редагувала «Енциклопедію українознавства» та журнал «Український історик», працювала над науковими статтями.

8 червня 1973 р Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко померла. Останні її роки минули в притулку для самотніх, але до кінця свого життя вона жваво цікавилася подіями, що відбувалися в науковому житті України. Відомий історик Л. Винар писав: «…перервалося трудолюбиве життя одного з найвизначніших сучасних українських істориків, блискучого педагога, видатної організаторки українського наукового життя і людини високої культури». Поховано видатну вчену в містечку Новий Ульм, неподалік Мюнхена.

Пропонуємо долучитися до інтелектуальної спадщини невтомної дослідниці української історії, справжньої українки Н. Полонської-Василенко, щоб вивчати, знати і популяризувати її велике творче надбання Відділ наукової інформації та бібліографії запрошує ознайомитися із бібліографічним списком, до якого вміщені найвизначніші праці вченої, а також наукові розвідки та популярні статті про її життя та діяльність. Для ознайомлення із запропонованими джерелами в повному обсязі, переважна їх кількість представлена у зручному для користувачів е-форматі.

З наукової спадщини Н. Полонської-Василенко

Київ часів Володимира та Ярослава / Н. Д. Полонська-Василенко. – Прага : Вид-во Юрія Тищенка, 1944. – 65 с. – (Наукова бібліотека «Ют» ; ч. 27). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/15757/file.pdf (дата звернення: 16.12.2023). – Назва з екрана.

Теорія ІІІ Риму в Росії протягом ХVІІІ та ХІХ стол. / Н. Полонська-Василенко ; під ред. І. Мірчука – Мюнхен : [Церковно-археографічна комісія Апостольського Візитатора для українців у Західній Європі], 1951. – 48 с. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/14903/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Українська Академія наук = The Ukrainian Academy of Sciences = Die Ukrainische Akademie der Wissenschaften : (нарис історії) : [в 2 ч.] / Н. Полонська-Василенко ; Ін-т для вивчення СССР. – Мюнхен : Logos.

Ч. 1 : 1918–1930. – 1955. – 150 с. – (Досліди і матеріяли. Серія, 1 ; ч. 21). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/11535/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Ч. 2 : 1931–1941. – 1958. – 215 с. – (Досліди і матеріяли. Серія, 1 ; ч. 43). ). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/11536/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734–1775) / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Укр. Вільний Ун-т, 1960.

Ч. 1 : (Заселення Нової Сербії та Слов’яносербії). – 222 с.

Ч. 2 : (Заселення Новоросійської губернії). – 186 с. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/21705/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Дві концепції історії України і Росії = Zwei Konzeptionen der Geschichte der Ukraine und Russlands / Н. Полонська-Василенко ; Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен : [б. в.], 1964. – 52 c. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/istoriya/3342-polonska-vasilenko-n-dvi-kontseptsiyi-istoriyi-ukrayini-i-rosiyi/ (дата звернення: 09.12.2023). – Назва з екрана.

Історичні підвалини УАПЦ / Н. Полонська-Василенко. – 2-ге вид. – Рим : [б. в.], 1964. – 125 с. – (Серія II ; «Записки ЧСВВ» ; секція I.). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/religiya/1867-polonska-vasilenko-n-istorichni-pidvalini-uapts/ (дата звернення: 09.12.2023). – Назва з екрана.

Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко ; Укр. Вільна Акад. Наук у Німеччині. – Мюнхен : Дніпрова хвиля.

Т. 1 – 1965. – 397 с.

Т. 2 – 1967. – 247 с.

Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Вінніпег; Мюнхен : Trident Press Ltd, 1969. – 160 c.

Українська історіографія = Ukrainische Geschichtsschreibung / Н. Полонська-Василенко ; Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен : [б. в.], 1971. – 104 c. – (Серія : Скрипти ; ч. 38). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1735/file.pdf (дата звернення: 09.12.2023). – Назва з екрана.

Історія України 1900–1923 рр. / Н. Полонська-Василенко. – Київ : Офорт, 1992. – 136 с. : іл.

Історія України. : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1995.

Т. 1 : До середини ХVІІ століття. – 600 с.

Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року – 608 с.

Українська Академія Наук : нарис історії / Н. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Наук. думка, 1993. – 414 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

Спогади / Н. Полонська-Василенко ; упоряд. вступ. ст. та імен. покаж. В. Шевчук. – Київ : Києво-Могил. акад., 2011. – 591 с. : портр.

Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 162 с. : іл., портр.

Дві концепції історії України і Росії / Н. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 52 с.

Праці у збірниках, монографіях, періодичних виданнях

Маніфест 3 серпня року 1775 в світлі тогочасних ідей / Н. Полонська-Василенко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН / за голов. ред. А. Кримського. – Київ, 1927. – Кн. 12. – С. 165–203. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zapysky_istorychno-filolohichnoho_viddilu/Knyha_12.pdf (дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Нездійснений архітектурний проект : (до історії Катеринослава) / Н. Василенко-Полонська // Зап. іст.-філол. від. ВУАН / за голов. ред. А. Кримського. – Київ, 1929. – Кн. 25. – С. 307–315. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zapysky_istorychno-filolohichnoho_viddilu/Knyha_25.pdf (дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Південна Україна р. 1787 : (з студій з історії колонізації) / Н. Полонська-Василенко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН / за ред. М. Грушевського та О. Грушевського. – Київ, 1929. – Кн. 24. – С. 303–366. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zapysky_istorychno-filolohichnoho_viddilu/Knyha_24.pdf (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана.

Матеріали до історії гірничої промисловості Донбасу / Н. Полонська-Василенко // Нариси з соціально-економічної історії України : пр. Коміс. соц.-екон. історії України / за ред. Д. І. Багалія. – Київ, 1932. – Т. 1. – С. 207–229.

До історії повстання на Запоріжжі 1768 року / Н. Полонська-Василенко // Наук. зб. / голов. ред. М. Ветухів ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1952. – [Вип.] 1. – С. 85–104. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2133/file.pdf (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків. Історична наука в Україні до кінця 1920-х років / Н. Полонська-Василенко // Зб. на пошану українських учених знищених большевицькою Москвою / ред. М. Овчаренко. – Париж ; Чикаго, 1962. – С. 7–111 – (Записки НТШ : іст.-філософ. секція ; т. 173). – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://archive.org/details/znyscheni_moskvoiu/page/20/mode/2up (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Південна Україна після зруйнування Січі / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап. / за ред. В. Янова ; Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1963. – Ч. 7. – С. 101–127. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2598/file.pdf (дата звернення: 26.12.2023). – Назва з екрана.

Сторінки спогадів. Український Вільний Університет / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1965. – №. 3/4. – С. 39–47. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1965_N3-4_07-08.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Микола Прокопович Василенко – життя та наукова діяльність / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1966. – №. 3/4. – С. 41–51. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1966_N3-4_11-12.djvu (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Петро Петрович Курінний : (з нагоди 70-ліття) / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап., 1965–66 / Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1967. – Ч. 8. – С. 5–18. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8637/file.djvu (дата звернення: 26.12.2023). – Назва з екрана.

Професор Павло Іванович Зайцев (1886–1965) : (з приводу ювілею Олександра Петровича Оглоблина / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап., 1965–66 / Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1967. – Ч. 8. – С. 225–228. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8637/file.djvu (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана.

Свято української науки : (з приводу ювілею Олександра Петровича Оглоблина) / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап., 1965–66 / Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1967. – Ч. 8. – С. 55–60. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8637/file.djvu (дата звернення: 19.12.2023). – Назва з екрана.

До історії архівів Києва / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1968. – №. 1/4. – С. 90, 91. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1968_N1-4_17-20.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Олександер Петрович Оглоблин в очах сучасниці / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Вінар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1970. – №. 1/3 : На пошану проф. д-ра Олександра П. Оглоблина з нагоди 70-ліття життя та 50-ліття наук. пр. – С. 33–37. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/PolonskaVasylenko_Nataliia/Oleksander_Petrovych_Ohloblyn_v_ochakh_suchasnytsi.pdf (дата звернення: 19.12.2023). – Назва з екрана.

Пам’яті Домета Олянчина. (6. VII. 1891 – 25. VI. 1970) / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1970. – №. 4. – С. 83–89. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1970_N4_28.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Академік Агатангел Юхимович Кримський. 1871–1941 : (століття з дня народж. та тридцятиліття з дня смерти) / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1971. – №. 3/4. – С. 90–98. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1971_N3-4_31-32.djvu (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Український Вільний Університет. (1921–1971) / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1971. – №. 1/2. – С. 17–37. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1971_N1-2_29-30.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Наукова спадщина академіка А. Ю. Кримського : (у справі рукоп. «Історії Хазар») / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1973. – №. 3/4. – С. 142–145. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1973_N3-4_39-40.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Рюрик та Аскольд / Н. Полонська-Василенко // Зб. на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина / відп. ред. В. Омельченко ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1977. – С. 377–388. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/6496/file.djvu (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана

Моя наукова праця (війна, 1913–1916) : уривок із спогадів / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен,1983. – № 2/4. – С. 28–49. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/18903/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Революція 1917 : спогади / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1988. – № 1/4 : У тисячоліття хрищення України – С. 119–128. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3392/file.pdf (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана. ; Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен,1989. – № 1/3. – С. 106–113. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1989_N1-3_101-103.djvu (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Бібліотеки Київської Русі [Електронний ресурс] / Н. Полонська-Василенко // Бібл. вісн. : наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1994. – № 1. – С. 27.

Гетьманство Данили Апостола / Н. Полонська-Василенко // Наука і суспільство. – 1995. – № 3/4. – С. 34–39 ; № 5/6. – С. 27–31.

Князь Київський Аскольд і перше хрещення Руси / Н. Полонська-Василенко // Іст. календар’2000. – Київ, 1999. – С. 40–43.

Проф. Олександер Петрович Оглоблин / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Торонто ; Париж, 2000. – Вип. 1/3. – С. 149–154. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/2000_N1-3_144-146.djvu (дата звернення: 23.12.2023). – Назва з екрана.

Цензурні утиски на Україні: До історії російської цензури на Україні поч. ХХ ст. / Н. Полонська-Василенко // Хроніка–2000. – 2002. – Вип. 51/52. – С. 312–318.

Академік В. І. Вернадський : (спогад) / Н. Полонська-Василенко // Хроніка–2000. – 2004. – Вип. 57/58. – С. 496–508.

Нездійснений архітектурний проект : (до історії Катеринослава) / Н. Полонська-Василенко // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 287–294.

Ольгерд (1341–1377) / Н. Д. Полонська-Василенко // Українське Куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи : зб. док., ст., уривків з наук. пр. : до 650-річчя іст. битви на річці Сині Води / Вінниц. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2010. – С. 22–23.

Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький, його життя і наукова праця (1894–1956) / Н. Полонська-Василенко ; підгот. до друку Ф. Г. Турченко // Наук. пр. істор. ф-ту Запоріз. нац. у-ту. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 34. – С. 253–270. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/34/titul_34.pdf (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана.

Київська держава і Захід [Електронний ресурс] / Н. Полонська-Василенко ; публ., комент. Д. Гордієнка // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського ; відп. ред. Ю. А. Мицик. – Київ, 2014. – Вип. 4 : зб. наук. пр. присвяч. 170-літтю з дня народж. Н. П. Кондакова (1844-1925). – С. 586–592.

До історії першої Новоросійської губернії (1764–1774) / Н. Полонська-Василенко ; публ., комент. Д. Гордієнка // Славістична зб. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Вип. 2 : Зб. ст. за матеріалами Других Міжнар. наук. Соханівських читань (м. Київ, 18 листоп. 2015 р.) – С. 305–326. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Slavistychna_zbirka/Vypusk_2_Zbirka_statei_za_materialamy_Druhykh_Mizhnarodnykh_naukovykh_Sokhanivskykh_chytan

_m_Kyiv_18.pdf?PHPSESSID=bll3lbs3m767un1amrbtvhfeo2 (дата звернення: 28.12.2023). – Назва з екрана.

Особливості Української Православної церкви / Н. Полонська-Василенко // Славістична зб. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – Київ, 2017. – Вип 3 : Зб. ст. за матеріалами Третього Міжнар. славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народж. члена-кореспондента НАН України, д-ра істор наук, проф. П. С. Соханя (1926–2013). До 25-річчя заснування Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, 18 листоп. 2016 р.)  – С. 334–364. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/ (дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Ольга, велика княгиня України-Руси / Н. Полонська-Василенко // Ucrainica Mediaevalia : наук. вид. / Нац. акад. наук. України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 143–159. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/1_Ucrainica-Mediaevalia.pdf.(дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Життя та діяльність Н. Полонської-Василенко

Оглоблин, О. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко : (з нагоди 80-ліття) / О. Оглоблин // Наук. зап. / за ред. В. Янова ; Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1963. – Ч. 7. – С. 95–100. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2598/file.pdf (дата звернення: 26.12.2023). – Назва з екрана.

Винар, Л. Професор Наталія Полонська-Василенко і Українське Історичне Товариство / Л. Винар // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1969. – №. 1/3. – С. 102–105. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3010/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Омельченко, В. Наталія Полонська-Василенко : (з нагоди 85-ої річниці з дня народж. і 60-ої річниці наук.-акад. діяльності) / В. Омельченко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1969. – №. 1/3. – С. 86–94. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3010/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Ґерус-Тарнавецька, І. Наталія Полонська = Natalia Polonska : біогр. нарис / І. Ґерус-Тарнавецька. – Вінніпег : УВАН : Ін-т дослідів Волині, 1974. – 40 c. : іл. – (Українські вчені / УВАН ; ч. 17). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1565/file.pdf (дата звернення: 23.01.2024). – Назва з екрана.

Винар, Л. Матеріали до біографії проф. Наталії Полонської-Василенко / Л. Винар // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1983. – № 2/4. – С. 55–73. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/18903/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Моргун, О. До життєпису Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко-Моргун / О. Моргун // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1983. – № 2/4. – С. 51–54. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/18903/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Верба, І. В. Н. Д. Полонська-Василенко: сторінки життєвого та творчого шляху / І. В. Верба // Укр. істор. журн. – Київ, 1993. – №7/8. – С. 70–84.

Омельченко, В. Професор Наталія Полонська-Василенко / В. Омельченко // На службі Кліо : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльності / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [ред.: М. Брайчевський та ін.]. – Жовква, 2000. – С. 346–356.

Верба, І. Стаття Наталії Полонської-Василенко «До історіографії Запоріжжя XVIII сторіччя (Леклерк і Болтін)» : датування, інтерпретації [Електронний ресурс] / І. Верба // Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. / Укр. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 89–90.

«ЇЇ життя – це частина української історіографії» : до 120-річчя від дня народж. Н. Д. Полонської-Василенко // Знаменні дати. Календар–2004 / авт.-упоряд. В. О. Кононенко. – Київ, 2004. – С. 48–54.

Пивовар, С. Наталія Полонська-Василенко – видатна вчена-історик / С. Пивовар // Українки в історії / за ред. В. Борисенко. – Київ, 2004. – С. 67–71.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна 1884–1973 // Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті / авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; голов. ред. В. Скопенко. – Київ, 2005. – С. 207, 208.

Швайба, Н. Н. Д. Полонська-Василенко : спадщина історика Південної України та проблеми її дослідження [Електронний ресурс] / Н. Швайба // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Історичні науки / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2007. – Вип. 9. – С. 190–200.

Верба, І. В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884–1973) / І. В. Верба ; Центр пам’яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам’яток історії і культури – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с.

Моргунова, І. Наталя Полонська-Василенко : період становлення [Електронний ресурс] / І. Моргунова // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Історія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 98. – С. 27–29.

Швайба, Н. І. Наталія Полонська-Василенко: від дослідника Новоросії до історика Південної України / Н. І. Швайба // Покликання : зб. пр. на пошану проф. о. Юрія Мицика / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; редкол.: П. Сохань [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 456–471.

Моргунова,  І. Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира [Електронний ресурс] / І. Моргунова // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 100. – С. 40–43.

Ясь, О. В. Н. Полонська-Василенко. Спогади [Електронний ресурс] / О. В. Ясь // Укр. іст. журн. : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 199–201.

Верба, І. Південна Україна і Запоріжжя в археографічній діяльності Наталії Полонської-Василенко [Електронний ресурс] / І. Верба // Емінак : наук. щоквартальник / Н.-д. центр «Лукомор’є» Ін-ту археології НАН України. – Миколаїв, 2015. – № 1/2. – С. 67–87.

Стариков, Г. М. Нариси Наталі Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України [Електронний ресурс] / Г. М. Стариков // Укр. археограф. щорічник = Ukrainian archeographic year book : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Археограф. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Вип. 19/20.

Кобченко, К. Наталія Полонська-Василенко: становлення вченої на початках наукової освіти жіноцтва [Електронний ресурс] / К. Кобченко // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 461–474.

Макаренко, Т. Документи Наталії Полонської-Василенко у фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки [Електронний ресурс] / Т. Макаренко // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 453–457.

Миронець, Н. Матеріали до просопографічного портрета Наталії Полонської-Василенко в публікаціях журналу «Український історик» [Електронний ресурс] / Н. Миронець // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 417–437.

Троян, В. Використання доробку Наталії Полонської-Василенко в роботі громадської організації «Жінки в науці» [Електронний ресурс] / В. Троян, Н. Таран // Ucraina magna. : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 458–460.

Ляшко, С. М. Літописці Української академії наук: Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко [Електронний ресурс] / С. М. Ляшко // Укр. біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 56–77.

Тарасенко, О. Наталія Полонська-Василенко / О. Тарасенко // Благословенне жіноче ім’я – Україна. Жіночі портрети країни / О. Тарасенко. – Київ, 2021. – С. 154–160.

З епістолярної спадщини Н. Полонської-Василенко

Василюк, О. Д. Взаємини А. Ю. Кримського та Н. Д. Полонської-Василенко (за епістолярними джерелами) [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Сходознавство = The oriental studies : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 3–12.

Гедьо, А. В. Гендерний аспект у дослідженні повсякденності українських істориків 1920-1930-х рр.: аналіз епістолярної спадщини А. Кримського, К. Харламповича та Н. Полонської-Василенко [Електронний ресурс] / А. В. Гедьо, Ю. В. Іорданова // Історичні і політологічні дослідж. : наук. журн. / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, Іст. ф-т. – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 23–31.

Корнієнко, В. Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко [Електронний ресурс] / В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 308–326.

Мицик, Ю. А. З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком) [Електронний ресурс] / Ю. А. Мицик, І. Ю. Тарасенко // Наук. зап. НаУКМА. Історичні науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.». – Київ, 2015. – Т. 169. – С. 94–101.

Сидорчук, Т. М. Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії українських студій»(1970–1971) / Т. М. Сидорчук // Укр. археограф. щорічник = Ukrainian archeographic year book : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Археограф. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Вип. 19/20. – С. 60–72.

Преловська, І. «Ще й ще дякую за щирість і дружнє ставлення до мене…» Листування між Н. Д. Полонською-Василенко та митрополитом Іларіоном (Огієнком) як джерело до вивчення дискусійних проблем історії Української Православної Церкви у 1950-1960-х рр. [Електронний ресурс] / І. Преловська // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 438–452.

Опацький, І. Ю. Взаємини родини Курінних із Н. Д. Полонською-Василенко : (за матеріалами листування) [Електронний ресурс] / І. Ю. Опацький // Архіви України : наук.-практ. журн. / Держ. архівна служба України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 234–243.

Михайло Могилянський. Листування з Наталією Полонською-Василенко 1929–1941 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; упоряд. [та передм.] В. Сергієнко. – Харків : Права людини, 2023. – 492 с. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://library.khpg.org/files/docs/1684865807.pdf (дата звернення: 01.01.2023). – Назва з екрана.

Довідкові матеріали

Бібліографія наукових та науково-популярних праць проф. д-р Наталі Полонської-Василенко : (темат.-хронолог. показник голов. пр.) // Наук. зап. / за ред. В. Янова ; Укр. Вільний Ун-т, Філософічний ф-т. – Мюнхен, 1963. – Ч. 7. – С. 128–137. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2598/file.pdf (дата звернення: 01.01.2024). – Назва з екрана.

Білокінь, С. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Вчені Інституту історії України : біобібліогр. довід. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Фонд розвитку іст. дослідж. ; голов. ред. В. А. Смолій. – Київ, 1998. – С. 253–255. – (Серія Українські історики ; вип. 1.). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-02-0021-8/966-02-0021-8.pdf (дата звернення: 20.01.2024). – Назва з екрана.

Білокінь, С. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна / С. Білокінь // Українські історики ХХ століття : біобібліограф. довід. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; голов. ред. В. А. Смолій. – Київ ; Львів, 2003. – С. 264. – (Серія Українські історики ; вип. 2, ч. 2.). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Image_file_name=book/0001137.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 (дата звернення: 20.01.2024). – Назва з екрана.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна : укр. історик // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 520–521.

Н. Д. Полонська-Василенко : покажч. док. матеріалів в архівах України / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавство ім. М. С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. Ін-т усної історії ЗНУ ; упоряд.: І. Л. Верба, С. Г. Водотика, Н. І. Швайба. – Київ ; Запоріжжя : Тандем-У, 2008. – 366 с. – (Старожитності Південної України ; вип. 19).

Верба, І. В. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Т. 8 : Па–Прик. – С. 356, 357. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21

COLORTERMS=0&S21STR=Polonska_V (дата звернення: 20.01.2024). – Назва з екрана.

Поділитися:

Наталія Полонська-Василенко


Відділ наукової інформації та бібліографії репрезентує бібліографічний список «Наталія Полонська-Василенко –  в ім’я науки, всупереч усьому», підготовлений на вшанування 140-річчя від дня народження талановитої вченої, історикині архівістки, археологині Наталії Полонської-Василенко, яка все своє життя присвятила дослідженню історії.
 

У сузір’ї видатних постатей України яскравою зіркою сяє ім’я української вченої, історикині, архівістки, археологині Наталії Полонської-Василенко, яка все своє життя присвятила дослідженню історії. Щира патріотка України, вона твердо стояла на передових позиціях української історичної науки, а її невтомна праця та науковий талант дали можливість посісти одне з найпочесніших місць у пантеоні діячів вітчизняної історіографії.

Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко прожила довге, непросте, але яскраве життя. На її долю випало чимало випробувань, важких подій і втрат, багатьох років вимушеної еміграції. Попри труднощі, ця виняткова жінка зберегла людську гідність, самоповагу, відданість улюбленій справі. На своєму тернистому і непростому науковому шляху вона відчула не лише приємні моменті визнання, а й зазнала жахливих утисків, гонінь і моральних цькувань.

Ще донедавна про цю талановиту вчену навіть не згадувалося в радянській історії науки. Ім’я Н. Полонської-Василенко було відоме лише вузькому колу фахівців і фігурувало переважно в контексті боротьби із націоналістичними теоріями. Довгий час її наукові труди кваліфікувалися як націонал-буржуазні та великодержавницькі. Все ж, за десятки років творчої діяльності на ниві історичної науки, дослідниця зуміла створити сотні монументальних праць, багато з яких визнані на рівні світового українознавства.

Інтелектуальна спадщина видатної вченої налічує майже 200 наукових статей, які увійшли до золотого фонду української історіографії. Перу Н. Полонської-Василенко належить цілий ряд праць з історії України: «Хмельниччина», «Історія української церкви», «До історії повстання на Запоріжжі 1768», Гетьман Мазепа і його доба», «Український вільний університет», «Українська Академія наук», «Київ – стольний град Володимира та Ярослава», «Київський князь Аскольд і перше хрещення Русі», «Початок держави України-Руси» та ін.

Найвидатнішою науковою працею Полонської-Василенко є монографія «Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734-1774)». На дослідження цієї теми вона витратила майже 20 років в архівах України, Криму та Москви. Українські історики О. Оглоблин, В. Пічета вважають, що Полонська-Василенко «відвоювала» Південну Україну від Москви, яка привласнила собі її, найменувавши «Новоросією».

Особливе місце в дослідженнях історикині посідають статті-спогади про М. Грушевського, А. Кримського, М. Зерова, Д. Дорошенка, В. Короленка, С. Єфремова, В. Василенка.

Підсумком наукової діяльності вченої стало двотомне видання «Історії України», в якому висвітлено багатовікову боротьбу українського народу за свою державність, подано огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви з найдавніших часів і до початку 20-х рр. XX ст.

Полонська-Василенко народилася 13 лютого (31.01.) 1884 р. у Харкові в родині військового. Початкову освіту отримала вдома під керівництвом домашніх педагогів. У 1900 р. закінчила зі срібною медаллю Маріїнську жіночу гімназію у Києві.

Значний вплив на інтелектуальне формування майбутньої вченої мав її батько. Він досліджував військову історію і з дитинства прищепив доньці любов до історії і археології. Велика зацікавленість історичними науками спонукала дівчину до подальшого навчання. Вона здобула ґрунтовну освіту на Київських вищих жіночих курсах при Київському університеті Св. Володимира, що дало можливість не лише викладати, а й займатися науковою працею. Згодом закінчила історико-філологічний факультет університету.

Наукову діяльність дослідниця розпочала в 1909 р. під керівництвом відомого історика М. Довнар-Запольського. В цей же час були надруковані її перші наукові праці, написані на великому фактичному матеріалі, який вона збирала, працюючи в археологічній експедиції під керівництвом відомого українського вченого В. Хвойки.

Особливе місце в науковій діяльності Н. Полонської-Василенко посідали дослідження історії Київської держави, зокрема проблеми її зародження. Працюючи над історичною концепцією виникнення Київської держави, вчена відмовилася від існуючих стереотипів і висунула й обґрунтувала власну теорію. Вона доводила, що українці є корінним народом на своїй землі і жили на цій території починаючи з неоліту, а саме – від IV–ІІІ тис. до н. е.

Важливу частину в творчому доробку науковиці займали археографічні студії. Вона плідно працювала в архівах, розшукувала і опрацьовувала унікальні матеріали давньої історії, які потім використовувала для своїх наукових праць. Все її життя було тісно пов’язане з архівною справою, яка давала дослідниці справжнє задоволення від творчого пошуку.

Наполеглива і цілеспрямована, вона була дійсним членом багатьох наукових історичних товариств: Київського товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва, Історичного товариства Нестора-літописця, Таврійської вченої архівної комісії.

Напружена наукова праця не перешкоджала Н. Полонській-Василенко активно займатись педагогічною діяльністю. Вона викладала історію, етнографію, історичну географію, первісну культуру, археологію в середніх та вищих навчальних закладах, працювала приват-доцентом у Київському університеті Св. Володимира.

З утвердженням радянської влади в житті Н. Полонської-Василенко настав особливо важкий і болісний період. Вона втратила роботу, з друку були вилучені її статті, активна науково-педагогічна діяльність перервалась. Сталінська репресивна машина безжально нищила українську наукову інтелігенцію, серед яких були видатні вчені, друзі і колеги Н. Полонської-Василенко: М. Грушевський, А. Кримський, С. Єфремов, Л. Старицька-Черняхівська, О. Оглоблин, М. Слабченко. Чоловік Наталії Дмитрівни, відомий український вчений, колишній міністр народної освіти в уряді П. Скоропадського, академік М. Василенко також зазнав переслідувань і знущань, які згодом призвели до його смерті.

На тлi цього тривожного часу відбулося становлення Н. Полонської-Василенко як вченої-україністки. «Великороска за походженням, я була далека від українських кіл, хоча ніколи й не займала стосовно них ворожої позиції, – писала згодом Наталя Дмитрівна. Скептично і дещо стримано ставлячись до українства та української ідеї, вона усвідомила всю важливість національної справи і, надалі, ревно відстоювала в своїх наукових працях її основні принципи.

В 1940 р. Н. Полонська-Василенко захистила докторську дисертацію на тему «Нариси з історії заселення Південної України в середині XVIII ст. (1734-1775)». Водночас, вона відновила викладацьку роботу на історичному факультеті Київського університету, де була обрана професором.

На початку німецько-радянської війни Н. Полонська-Василенко залишилась в окупації. Очолювала Інститут археології та історії України, була директором Київського архіву давніх актів. Переважно, займалася науковими проблемами, дослідженням і упорядкуванням архівних документів.

У 1943 р. вчена емігрувала на Захід. Незважаючи на свій поважний вік, вона активно долучилася до творення української історичної науки в еміграції: займалася відновленням Українського вільного університету в Мюнхені, була деканом філософського факультету університету, впродовж багатьох років стояла на чолі Мюнхенської філії Українського історичного товариства, редагувала «Енциклопедію українознавства» та журнал «Український історик», працювала над науковими статтями.

8 червня 1973 р Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко померла. Останні її роки минули в притулку для самотніх, але до кінця свого життя вона жваво цікавилася подіями, що відбувалися в науковому житті України. Відомий історик Л. Винар писав: «…перервалося трудолюбиве життя одного з найвизначніших сучасних українських істориків, блискучого педагога, видатної організаторки українського наукового життя і людини високої культури». Поховано видатну вчену в містечку Новий Ульм, неподалік Мюнхена.

Пропонуємо долучитися до інтелектуальної спадщини невтомної дослідниці української історії, справжньої українки Н. Полонської-Василенко, щоб вивчати, знати і популяризувати її велике творче надбання Відділ наукової інформації та бібліографії запрошує ознайомитися із бібліографічним списком, до якого вміщені найвизначніші праці вченої, а також наукові розвідки та популярні статті про її життя та діяльність. Для ознайомлення із запропонованими джерелами в повному обсязі, переважна їх кількість представлена у зручному для користувачів е-форматі.

З наукової спадщини Н. Полонської-Василенко

Київ часів Володимира та Ярослава / Н. Д. Полонська-Василенко. – Прага : Вид-во Юрія Тищенка, 1944. – 65 с. – (Наукова бібліотека «Ют» ; ч. 27). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/15757/file.pdf (дата звернення: 16.12.2023). – Назва з екрана.

Теорія ІІІ Риму в Росії протягом ХVІІІ та ХІХ стол. / Н. Полонська-Василенко ; під ред. І. Мірчука – Мюнхен : [Церковно-археографічна комісія Апостольського Візитатора для українців у Західній Європі], 1951. – 48 с. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/14903/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Українська Академія наук = The Ukrainian Academy of Sciences = Die Ukrainische Akademie der Wissenschaften : (нарис історії) : [в 2 ч.] / Н. Полонська-Василенко ; Ін-т для вивчення СССР. – Мюнхен : Logos.

Ч. 1 : 1918–1930. – 1955. – 150 с. – (Досліди і матеріяли. Серія, 1 ; ч. 21). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/11535/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Ч. 2 : 1931–1941. – 1958. – 215 с. – (Досліди і матеріяли. Серія, 1 ; ч. 43). ). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/11536/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734–1775) / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Укр. Вільний Ун-т, 1960.

Ч. 1 : (Заселення Нової Сербії та Слов’яносербії). – 222 с.

Ч. 2 : (Заселення Новоросійської губернії). – 186 с. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/21705/file.pdf (дата звернення: 02.01.2024). – Назва з екрана.

Дві концепції історії України і Росії = Zwei Konzeptionen der Geschichte der Ukraine und Russlands / Н. Полонська-Василенко ; Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен : [б. в.], 1964. – 52 c. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/istoriya/3342-polonska-vasilenko-n-dvi-kontseptsiyi-istoriyi-ukrayini-i-rosiyi/ (дата звернення: 09.12.2023). – Назва з екрана.

Історичні підвалини УАПЦ / Н. Полонська-Василенко. – 2-ге вид. – Рим : [б. в.], 1964. – 125 с. – (Серія II ; «Записки ЧСВВ» ; секція I.). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/religiya/1867-polonska-vasilenko-n-istorichni-pidvalini-uapts/ (дата звернення: 09.12.2023). – Назва з екрана.

Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко ; Укр. Вільна Акад. Наук у Німеччині. – Мюнхен : Дніпрова хвиля.

Т. 1 – 1965. – 397 с.

Т. 2 – 1967. – 247 с.

Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Вінніпег; Мюнхен : Trident Press Ltd, 1969. – 160 c.

Українська історіографія = Ukrainische Geschichtsschreibung / Н. Полонська-Василенко ; Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен : [б. в.], 1971. – 104 c. – (Серія : Скрипти ; ч. 38). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1735/file.pdf (дата звернення: 09.12.2023). – Назва з екрана.

Історія України 1900–1923 рр. / Н. Полонська-Василенко. – Київ : Офорт, 1992. – 136 с. : іл.

Історія України. : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1995.

Т. 1 : До середини ХVІІ століття. – 600 с.

Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року – 608 с.

Українська Академія Наук : нарис історії / Н. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Наук. думка, 1993. – 414 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

Спогади / Н. Полонська-Василенко ; упоряд. вступ. ст. та імен. покаж. В. Шевчук. – Київ : Києво-Могил. акад., 2011. – 591 с. : портр.

Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 162 с. : іл., портр.

Дві концепції історії України і Росії / Н. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 52 с.

Праці у збірниках, монографіях, періодичних виданнях

Маніфест 3 серпня року 1775 в світлі тогочасних ідей / Н. Полонська-Василенко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН / за голов. ред. А. Кримського. – Київ, 1927. – Кн. 12. – С. 165–203. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zapysky_istorychno-filolohichnoho_viddilu/Knyha_12.pdf (дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Нездійснений архітектурний проект : (до історії Катеринослава) / Н. Василенко-Полонська // Зап. іст.-філол. від. ВУАН / за голов. ред. А. Кримського. – Київ, 1929. – Кн. 25. – С. 307–315. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zapysky_istorychno-filolohichnoho_viddilu/Knyha_25.pdf (дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Південна Україна р. 1787 : (з студій з історії колонізації) / Н. Полонська-Василенко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН / за ред. М. Грушевського та О. Грушевського. – Київ, 1929. – Кн. 24. – С. 303–366. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zapysky_istorychno-filolohichnoho_viddilu/Knyha_24.pdf (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана.

Матеріали до історії гірничої промисловості Донбасу / Н. Полонська-Василенко // Нариси з соціально-економічної історії України : пр. Коміс. соц.-екон. історії України / за ред. Д. І. Багалія. – Київ, 1932. – Т. 1. – С. 207–229.

До історії повстання на Запоріжжі 1768 року / Н. Полонська-Василенко // Наук. зб. / голов. ред. М. Ветухів ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1952. – [Вип.] 1. – С. 85–104. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2133/file.pdf (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків. Історична наука в Україні до кінця 1920-х років / Н. Полонська-Василенко // Зб. на пошану українських учених знищених большевицькою Москвою / ред. М. Овчаренко. – Париж ; Чикаго, 1962. – С. 7–111 – (Записки НТШ : іст.-філософ. секція ; т. 173). – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://archive.org/details/znyscheni_moskvoiu/page/20/mode/2up (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Південна Україна після зруйнування Січі / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап. / за ред. В. Янова ; Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1963. – Ч. 7. – С. 101–127. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2598/file.pdf (дата звернення: 26.12.2023). – Назва з екрана.

Сторінки спогадів. Український Вільний Університет / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1965. – №. 3/4. – С. 39–47. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1965_N3-4_07-08.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Микола Прокопович Василенко – життя та наукова діяльність / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1966. – №. 3/4. – С. 41–51. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1966_N3-4_11-12.djvu (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Петро Петрович Курінний : (з нагоди 70-ліття) / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап., 1965–66 / Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1967. – Ч. 8. – С. 5–18. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8637/file.djvu (дата звернення: 26.12.2023). – Назва з екрана.

Професор Павло Іванович Зайцев (1886–1965) : (з приводу ювілею Олександра Петровича Оглоблина / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап., 1965–66 / Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1967. – Ч. 8. – С. 225–228. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8637/file.djvu (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана.

Свято української науки : (з приводу ювілею Олександра Петровича Оглоблина) / Н. Полонська-Василенко // Наук. зап., 1965–66 / Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1967. – Ч. 8. – С. 55–60. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8637/file.djvu (дата звернення: 19.12.2023). – Назва з екрана.

До історії архівів Києва / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1968. – №. 1/4. – С. 90, 91. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1968_N1-4_17-20.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Олександер Петрович Оглоблин в очах сучасниці / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Вінар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1970. – №. 1/3 : На пошану проф. д-ра Олександра П. Оглоблина з нагоди 70-ліття життя та 50-ліття наук. пр. – С. 33–37. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/PolonskaVasylenko_Nataliia/Oleksander_Petrovych_Ohloblyn_v_ochakh_suchasnytsi.pdf (дата звернення: 19.12.2023). – Назва з екрана.

Пам’яті Домета Олянчина. (6. VII. 1891 – 25. VI. 1970) / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1970. – №. 4. – С. 83–89. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1970_N4_28.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Академік Агатангел Юхимович Кримський. 1871–1941 : (століття з дня народж. та тридцятиліття з дня смерти) / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1971. – №. 3/4. – С. 90–98. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1971_N3-4_31-32.djvu (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Український Вільний Університет. (1921–1971) / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1971. – №. 1/2. – С. 17–37. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1971_N1-2_29-30.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Наукова спадщина академіка А. Ю. Кримського : (у справі рукоп. «Історії Хазар») / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1973. – №. 3/4. – С. 142–145. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1973_N3-4_39-40.djvu (дата звернення: 21.12.2023). – Назва з екрана.

Рюрик та Аскольд / Н. Полонська-Василенко // Зб. на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина / відп. ред. В. Омельченко ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1977. – С. 377–388. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/6496/file.djvu (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана

Моя наукова праця (війна, 1913–1916) : уривок із спогадів / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен,1983. – № 2/4. – С. 28–49. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/18903/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Революція 1917 : спогади / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1988. – № 1/4 : У тисячоліття хрищення України – С. 119–128. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3392/file.pdf (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана. ; Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен,1989. – № 1/3. – С. 106–113. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/1989_N1-3_101-103.djvu (дата звернення: 20.12.2023). – Назва з екрана.

Бібліотеки Київської Русі [Електронний ресурс] / Н. Полонська-Василенко // Бібл. вісн. : наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1994. – № 1. – С. 27.

Гетьманство Данили Апостола / Н. Полонська-Василенко // Наука і суспільство. – 1995. – № 3/4. – С. 34–39 ; № 5/6. – С. 27–31.

Князь Київський Аскольд і перше хрещення Руси / Н. Полонська-Василенко // Іст. календар’2000. – Київ, 1999. – С. 40–43.

Проф. Олександер Петрович Оглоблин / Н. Полонська-Василенко // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Торонто ; Париж, 2000. – Вип. 1/3. – С. 149–154. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_istoryk/2000_N1-3_144-146.djvu (дата звернення: 23.12.2023). – Назва з екрана.

Цензурні утиски на Україні: До історії російської цензури на Україні поч. ХХ ст. / Н. Полонська-Василенко // Хроніка–2000. – 2002. – Вип. 51/52. – С. 312–318.

Академік В. І. Вернадський : (спогад) / Н. Полонська-Василенко // Хроніка–2000. – 2004. – Вип. 57/58. – С. 496–508.

Нездійснений архітектурний проект : (до історії Катеринослава) / Н. Полонська-Василенко // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 287–294.

Ольгерд (1341–1377) / Н. Д. Полонська-Василенко // Українське Куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи : зб. док., ст., уривків з наук. пр. : до 650-річчя іст. битви на річці Сині Води / Вінниц. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2010. – С. 22–23.

Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький, його життя і наукова праця (1894–1956) / Н. Полонська-Василенко ; підгот. до друку Ф. Г. Турченко // Наук. пр. істор. ф-ту Запоріз. нац. у-ту. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 34. – С. 253–270. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/34/titul_34.pdf (дата звернення: 25.12.2023). – Назва з екрана.

Київська держава і Захід [Електронний ресурс] / Н. Полонська-Василенко ; публ., комент. Д. Гордієнка // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського ; відп. ред. Ю. А. Мицик. – Київ, 2014. – Вип. 4 : зб. наук. пр. присвяч. 170-літтю з дня народж. Н. П. Кондакова (1844-1925). – С. 586–592.

До історії першої Новоросійської губернії (1764–1774) / Н. Полонська-Василенко ; публ., комент. Д. Гордієнка // Славістична зб. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Вип. 2 : Зб. ст. за матеріалами Других Міжнар. наук. Соханівських читань (м. Київ, 18 листоп. 2015 р.) – С. 305–326. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Slavistychna_zbirka/Vypusk_2_Zbirka_statei_za_materialamy_Druhykh_Mizhnarodnykh_naukovykh_Sokhanivskykh_chytan

_m_Kyiv_18.pdf?PHPSESSID=bll3lbs3m767un1amrbtvhfeo2 (дата звернення: 28.12.2023). – Назва з екрана.

Особливості Української Православної церкви / Н. Полонська-Василенко // Славістична зб. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – Київ, 2017. – Вип 3 : Зб. ст. за матеріалами Третього Міжнар. славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народж. члена-кореспондента НАН України, д-ра істор наук, проф. П. С. Соханя (1926–2013). До 25-річчя заснування Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, 18 листоп. 2016 р.)  – С. 334–364. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/ (дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Ольга, велика княгиня України-Руси / Н. Полонська-Василенко // Ucrainica Mediaevalia : наук. вид. / Нац. акад. наук. України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 143–159. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/1_Ucrainica-Mediaevalia.pdf.(дата звернення: 27.12.2023). – Назва з екрана.

Життя та діяльність Н. Полонської-Василенко

Оглоблин, О. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко : (з нагоди 80-ліття) / О. Оглоблин // Наук. зап. / за ред. В. Янова ; Укр. Вільний Ун-т, Філософіч. ф-т. – Мюнхен, 1963. – Ч. 7. – С. 95–100. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2598/file.pdf (дата звернення: 26.12.2023). – Назва з екрана.

Винар, Л. Професор Наталія Полонська-Василенко і Українське Історичне Товариство / Л. Винар // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1969. – №. 1/3. – С. 102–105. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3010/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Омельченко, В. Наталія Полонська-Василенко : (з нагоди 85-ої річниці з дня народж. і 60-ої річниці наук.-акад. діяльності) / В. Омельченко // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1969. – №. 1/3. – С. 86–94. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3010/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Ґерус-Тарнавецька, І. Наталія Полонська = Natalia Polonska : біогр. нарис / І. Ґерус-Тарнавецька. – Вінніпег : УВАН : Ін-т дослідів Волині, 1974. – 40 c. : іл. – (Українські вчені / УВАН ; ч. 17). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1565/file.pdf (дата звернення: 23.01.2024). – Назва з екрана.

Винар, Л. Матеріали до біографії проф. Наталії Полонської-Василенко / Л. Винар // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1983. – № 2/4. – С. 55–73. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/18903/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Моргун, О. До життєпису Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко-Моргун / О. Моргун // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1983. – № 2/4. – С. 51–54. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/18903/file.pdf (дата звернення: 06.01.2024). – Назва з екрана.

Верба, І. В. Н. Д. Полонська-Василенко: сторінки життєвого та творчого шляху / І. В. Верба // Укр. істор. журн. – Київ, 1993. – №7/8. – С. 70–84.

Омельченко, В. Професор Наталія Полонська-Василенко / В. Омельченко // На службі Кліо : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльності / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [ред.: М. Брайчевський та ін.]. – Жовква, 2000. – С. 346–356.

Верба, І. Стаття Наталії Полонської-Василенко «До історіографії Запоріжжя XVIII сторіччя (Леклерк і Болтін)» : датування, інтерпретації [Електронний ресурс] / І. Верба // Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. / Укр. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 89–90.

«ЇЇ життя – це частина української історіографії» : до 120-річчя від дня народж. Н. Д. Полонської-Василенко // Знаменні дати. Календар–2004 / авт.-упоряд. В. О. Кононенко. – Київ, 2004. – С. 48–54.

Пивовар, С. Наталія Полонська-Василенко – видатна вчена-історик / С. Пивовар // Українки в історії / за ред. В. Борисенко. – Київ, 2004. – С. 67–71.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна 1884–1973 // Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті / авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; голов. ред. В. Скопенко. – Київ, 2005. – С. 207, 208.

Швайба, Н. Н. Д. Полонська-Василенко : спадщина історика Південної України та проблеми її дослідження [Електронний ресурс] / Н. Швайба // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Історичні науки / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2007. – Вип. 9. – С. 190–200.

Верба, І. В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884–1973) / І. В. Верба ; Центр пам’яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам’яток історії і культури – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с.

Моргунова, І. Наталя Полонська-Василенко : період становлення [Електронний ресурс] / І. Моргунова // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Історія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 98. – С. 27–29.

Швайба, Н. І. Наталія Полонська-Василенко: від дослідника Новоросії до історика Південної України / Н. І. Швайба // Покликання : зб. пр. на пошану проф. о. Юрія Мицика / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; редкол.: П. Сохань [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 456–471.

Моргунова,  І. Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира [Електронний ресурс] / І. Моргунова // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 100. – С. 40–43.

Ясь, О. В. Н. Полонська-Василенко. Спогади [Електронний ресурс] / О. В. Ясь // Укр. іст. журн. : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 199–201.

Верба, І. Південна Україна і Запоріжжя в археографічній діяльності Наталії Полонської-Василенко [Електронний ресурс] / І. Верба // Емінак : наук. щоквартальник / Н.-д. центр «Лукомор’є» Ін-ту археології НАН України. – Миколаїв, 2015. – № 1/2. – С. 67–87.

Стариков, Г. М. Нариси Наталі Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України [Електронний ресурс] / Г. М. Стариков // Укр. археограф. щорічник = Ukrainian archeographic year book : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Археограф. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Вип. 19/20.

Кобченко, К. Наталія Полонська-Василенко: становлення вченої на початках наукової освіти жіноцтва [Електронний ресурс] / К. Кобченко // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 461–474.

Макаренко, Т. Документи Наталії Полонської-Василенко у фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки [Електронний ресурс] / Т. Макаренко // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 453–457.

Миронець, Н. Матеріали до просопографічного портрета Наталії Полонської-Василенко в публікаціях журналу «Український історик» [Електронний ресурс] / Н. Миронець // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 417–437.

Троян, В. Використання доробку Наталії Полонської-Василенко в роботі громадської організації «Жінки в науці» [Електронний ресурс] / В. Троян, Н. Таран // Ucraina magna. : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 458–460.

Ляшко, С. М. Літописці Української академії наук: Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко [Електронний ресурс] / С. М. Ляшко // Укр. біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 56–77.

Тарасенко, О. Наталія Полонська-Василенко / О. Тарасенко // Благословенне жіноче ім’я – Україна. Жіночі портрети країни / О. Тарасенко. – Київ, 2021. – С. 154–160.

З епістолярної спадщини Н. Полонської-Василенко

Василюк, О. Д. Взаємини А. Ю. Кримського та Н. Д. Полонської-Василенко (за епістолярними джерелами) [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Сходознавство = The oriental studies : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 3–12.

Гедьо, А. В. Гендерний аспект у дослідженні повсякденності українських істориків 1920-1930-х рр.: аналіз епістолярної спадщини А. Кримського, К. Харламповича та Н. Полонської-Василенко [Електронний ресурс] / А. В. Гедьо, Ю. В. Іорданова // Історичні і політологічні дослідж. : наук. журн. / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, Іст. ф-т. – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 23–31.

Корнієнко, В. Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко [Електронний ресурс] / В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 308–326.

Мицик, Ю. А. З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком) [Електронний ресурс] / Ю. А. Мицик, І. Ю. Тарасенко // Наук. зап. НаУКМА. Історичні науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.». – Київ, 2015. – Т. 169. – С. 94–101.

Сидорчук, Т. М. Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії українських студій»(1970–1971) / Т. М. Сидорчук // Укр. археограф. щорічник = Ukrainian archeographic year book : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Археограф. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Вип. 19/20. – С. 60–72.

Преловська, І. «Ще й ще дякую за щирість і дружнє ставлення до мене…» Листування між Н. Д. Полонською-Василенко та митрополитом Іларіоном (Огієнком) як джерело до вивчення дискусійних проблем історії Української Православної Церкви у 1950-1960-х рр. [Електронний ресурс] / І. Преловська // Ucraina magna : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 438–452.

Опацький, І. Ю. Взаємини родини Курінних із Н. Д. Полонською-Василенко : (за матеріалами листування) [Електронний ресурс] / І. Ю. Опацький // Архіви України : наук.-практ. журн. / Держ. архівна служба України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 234–243.

Михайло Могилянський. Листування з Наталією Полонською-Василенко 1929–1941 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; упоряд. [та передм.] В. Сергієнко. – Харків : Права людини, 2023. – 492 с. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: https://library.khpg.org/files/docs/1684865807.pdf (дата звернення: 01.01.2023). – Назва з екрана.

Довідкові матеріали

Бібліографія наукових та науково-популярних праць проф. д-р Наталі Полонської-Василенко : (темат.-хронолог. показник голов. пр.) // Наук. зап. / за ред. В. Янова ; Укр. Вільний Ун-т, Філософічний ф-т. – Мюнхен, 1963. – Ч. 7. – С. 128–137. – Електрон. версія журн. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2598/file.pdf (дата звернення: 01.01.2024). – Назва з екрана.

Білокінь, С. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Вчені Інституту історії України : біобібліогр. довід. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Фонд розвитку іст. дослідж. ; голов. ред. В. А. Смолій. – Київ, 1998. – С. 253–255. – (Серія Українські історики ; вип. 1.). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-02-0021-8/966-02-0021-8.pdf (дата звернення: 20.01.2024). – Назва з екрана.

Білокінь, С. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна / С. Білокінь // Українські історики ХХ століття : біобібліограф. довід. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; голов. ред. В. А. Смолій. – Київ ; Львів, 2003. – С. 264. – (Серія Українські історики ; вип. 2, ч. 2.). – Електрон. версія кн. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Image_file_name=book/0001137.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 (дата звернення: 20.01.2024). – Назва з екрана.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна : укр. історик // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 520–521.

Н. Д. Полонська-Василенко : покажч. док. матеріалів в архівах України / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавство ім. М. С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. Ін-т усної історії ЗНУ ; упоряд.: І. Л. Верба, С. Г. Водотика, Н. І. Швайба. – Київ ; Запоріжжя : Тандем-У, 2008. – 366 с. – (Старожитності Південної України ; вип. 19).

Верба, І. В. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Т. 8 : Па–Прик. – С. 356, 357. – Електрон. версія кн. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21

COLORTERMS=0&S21STR=Polonska_V (дата звернення: 20.01.2024). – Назва з екрана.