Як творилася держава. Українська революція 1917–1921 років

22 січня щорічно відзначають національне свято – День Соборності України. Саме в цей день 1919 року в Києві на Софійській площі був підписаний та оприлюднений спеціальний Універсал Директорії УНР – Акт возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Ця подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об’єднала Україну та стала підставою для відліку історії соборної України.

З нагоди відзначення Дня Соборності України сектор правової інформації пропонує до уваги тематичний перегляд «Як творилася держава. Українська революція 1917–1921 років». На перегляді представлено книги та наукові статті про становлення різних форм державності на українській етнічній території на початку ХХ століття. Найяскравішим прикладом є утворення Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки з подальшим їх об’єднанням в одну державу.

Українська держава – це не щось випадкове, що з’явилось у 1991 році, держава є закономірним результатом тривалого процесу боротьби українців за свою незалежність

В. В’ятрович

Українська держава доби Української Центральної Ради 

 • Нариси з історії української державності (ХХ століття) : монографія / В. М. Бодрухин [та ін.]. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140 с. 
 • Андрусишин, Б. Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради / Б. Андрусишин // Право України. – 2017. – № 11. – С. 117–135. 
 • Бурдін, М. Реформування земельних відносин Центральною Радою УНР / М. Бурдін // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 11. – С. 103–109. 
 • Гай-Нижник, П. П. Утвердження тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української Держави доби Центральної ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея. – 2018. – Вип. 131. – С. 21–29. 
 • Гончаренко, В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради / В. Гончаренко // Право України. – 2018. – № 4. – С. 11–24. 
 • Дутчак, Г. О. Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки / Г. О. Дутчак // Університет. наук. зап.: часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2016. – Вип. 2. – С. 254–264. 
 • Єрмолаєв, В. М. Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського / В. М. Єрмолаєв // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 1. – С. 30–46. 
 • Єрмолаєв, В. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради / В. Єрмолаєв // Право України. – 2017. – № 11. – С. 58–69. 
 • Єрмолаєв, В. Про конституційний процес в Українській Народній Республіці 1917–1918 рр. / В. Єрмолаєв // Право України. – 2018. – № 4. – С. 25–38. 
 • Захарченко, П. Зовнішньополітична діяльність Центральної Ради Української Народної Республіки на мирних переговорах у Бресті (1917–1918 рр.) / П. Захарченко // Право України. – 2017. – № 11. – С. 70–77. 
 • Захарчук, А. С. Права людини в контексті доктрини природного права періоду Української Народної Республіки й Української держави / А. С. Захарчук // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 5–13. 
 • Іванов, О. Ю. Історико-правова характеристика статусу Криму за доби Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) / О. Ю. Іванов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 28–32. 
 • Козаченко, А. Проблема реформи місцевого самоврядування за доби Української Народної Республіки / А. Козаченко // Право України. – 2017. – № 11. – С. 109–116. 
 • Козаченко, А. Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення / А. Козаченко // Право України. – 2018. – № 4. – С. 51–63. 
 • Колос, М. Конституційні основи кримінально-правової політики Української Народної Республіки (1917–1918) / М. Колос // Вісн. Конституц. суду України. – 2016. – № 2/3. – С. 216–224. 
 • Купрійчук, В. Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917–1920 років / В. Купрійчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 205–212. 
 • Купрійчук, В. Українська преса 1917–1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 258–265. 
 • Музика, І. В. Михайло Грушевський – ідеолог і творець української держави / І. В. Музика // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 9–14. 
 • Рум’янцев, В. О. Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради / В. О. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 2. – С. 16–26. 
 • Рум’янцев, В. О. Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу) / В. О. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 3. – С. 51–60. 
 • Рум’янцев, В. О. Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні / В. О. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 1. – С. 47–57. 
 • Рум’янцев, В. Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) / В. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 4. – С. 143–155. 
 • Солдатенко, В. Суспільно-політичні альтернативи революційної доби / В. Солдатенко, О. Любовець // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 8. – С. 54–62.
 • Тхоржевський, Р. Й. Паперові гроші України 1917–1920 років / Р. Й. Тхоржевський // Вісн. Нац. банку України. – 1996. – № 4. – С. 81–89.

Державницький вимір Павла Скоропадського 

Не примусиш річку йти навспак, так само і з народом: його не змусиш відмовитись від своїх ідеалів…

П. Скоропадаський 

 • Гуржій, О. І. Іван Скоропадський / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 384 с.
 • Яневський, Д. Б. Грушевський, Скоропадський, Петлюра / Д. Яневський. – Харків : Фоліо, 2020. – 795 с. 
 • Скоропадський, П. П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; упоряд. І. Гирич. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с. 
 • Андрейцев, В. І. Проблеми державного будівництва і розвиток права в добу Гетьманської держави Павла Скоропадського: публічно-правові аспекти / В. І. Андрейцев // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2014. – Вип. 2. – С. 18–27. 
 • Бондар, Н. Юридична (правнича) освіта у період визвольних змагань (1917–1921 рр.): історико-правове дослідж. / Н. Бондар // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 223–227. 
 • Захарченко, П. Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення / П. Захарченко, М. Мірошниченко // Право України. – 2018. – № 6. – С. 160–181. 
 • Купрійчук, В. Гуманітарний розвиток Української держави в добу П. Скоропадського / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 18–24. 
 • Купрійчук, В. Державне управління охороною культурної спадщини в добу Української Держави (квітень – грудень 1918 року) / В. Купрійчук, А. Дербак // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 225–232. 
 • Купрійчук, В. М. Роль Головного управління мистецтв та національної культури як суб`єкта державного управління в умовах трансформації гуманітарної політики в добу Української Держави Гетьмана Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) / В. М. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 1. – С. 88–94. 
 • Піскун, В. Олександр Шульгин – міністр закордонних справ УНР / В. Піскун // Зовніш. справи. – 2017. – № 2. – С. 37–40. 
 • Подковенко, Т. О. Законодавство про судоустрій та судочинство у період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 146–152. 
 • Рум’янцев, В. Витоки, природа влади та правові засади Української держави гетьмана Павла Скоропадського / В. Рум’янцев // Право України. – 2020. – № 1. – С. 225–241. 
 • Рум’янцев, В. До проблеми легітимності Української держави гетьмана П Скоропадського / В. Рум’янцев // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 2. – С. 79–87. 
 • Рум'янцев, В. Павло Скоропадський в українському державотворенні (до 140-річчя від дня народження) / В. Рум'янцев // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2013. – № 1. – С. 34–43. 
 • Солдатенко, В. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) / В. Солдатенко // Публіч. право. – 2019. – № 1. – С. 170–182. 
 • Солдатенко, В. Ф. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) / В. Ф. Солдатенко // Публіч. право. – 2018. – № 2. – С. 166–183 ; № 3. – С. 182–195. 
 • Трусов, С. Податкова і митна системи Української Держави гетьмана Скоропадського / С. Трусов, К. Гальський // Вісн. податк. служби України. – 2013. – № 12. – С. 66–69. 
 • Федчишина, В. В. Управління судово-експертною діяльністю України за доби правління Гетьмана Павла Скоропадського (1918) / В. В. Федчишина // Економіка та держава. – 2014. – № 5. – С. 120–123.                                                                      
 • Чернега, А. П. Гетьманат Павла Скоропадського – консервативні спроби національно-державного відродження / А. П. Чернега // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 1. – С. 43–48. 

Українська держава періоду Директорії 

Маємо розвинути силу, щоб звільнитись, маємо напружити всі сили, щоб на власній землі не стерпіти чужого ярма.

Є. Петрушевич

 • Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р. : док. і матеріали / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Вінниц. історичне товариство ; авт. вступ. ст. та упоряд.: О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк. – Вінниця : Твори, 2020. – 268 с. 
 • Копиленко, О. Л. Держава і право України. 1917–1920 : Центр. Рада. Гетьманство. Директорія: навч. посіб. / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1997. – 208 с.               
 • Варгатюк, С. В. Концептуальні засади зовнішньої політики Директорії УНР / С. В. Варгатюк // Гілея. – 2016. – № 12. – С. 52–54. 
 • Варгатюк, С. В.Українсько-польські відносини доби Директорії УНР / С. В. Варгатюк // Гілея. – 2016. – № 11. – С. 43–46. 
 • Єрмолаєв, В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів / В. Єрмолаєв // Право України. – 2017. – № 3. – С. 62–79. 
 • Кушко, І. Місце директорії у державному апараті української республіки (1919 р.) / І. Кушко // Публ. упр. і право: історія, теорія, практика : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т права, публ. упр. та адміністрування. – Вінниця : Друк, 2021. – Вип. 1. – С. 85–92. 
 • Ладний, Ю. А. Етнополітичні процеси в Україні за часів директорії УНР: історико-політологічні дискурси / Ю. А. Ладний // Гілея. – 2018. – Вип. 137. – С. 331–339. 
 • Любовець, О. М. "Трудовий принцип" як модель національно-державного будівництва доби Директорії УНР / О. М. Любовець // Гілея. – 2019. – Вип. 147, ч. 1. Іст. науки. – С. 79–83. 
 • Мина, Ж. В. Історіографічне дослідження періоду Директорії УНР та розбудови її власних Збройних сил / Ж. В. Мина // Гілея. – 2019. – Вип. 141, ч. 1. Іст. науки. – С. 108–112. 
 • Рум'янцев, В. Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто Ейхельмана / В. Рум'янцев // Право України. – 2018. – № 4. – С. 39–50. 
 • Стопчак, М. В. Діяльність Директорії УНР по створенню конституційно-правових засад української державності в сучасній вітчизняній історіографії / М. В. Стопчак // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 248–255. 
 • Хоменко, В. Партійна діяльність Михайла Грушевського у добу Директорії: свідчення мемуарів, спогадів, щоденників / В. Хоменко // Славістична збірка / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ ; Вінниця, 2018. – Вип. 4 : [До 100-річчя Української Революції (1917–1923)]. – С. 5–18. 

Західноукраїнська Народна Республіка 

У житті кожної шляхетної людини має світити ясна зірка: щаслива доля рідного краю.

С. Русова

 • Книш, З. ЗУНРО. Західноукраїнська національно-революційна організація / З. Книш. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 304 с. 
 • Монолатій, І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918–1923 років і теорії випадковостей XX – початку XXI сторіч / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с.
 • Бойко, І. Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення : (до 100-річчя проголошення) / І. Бойко // Право України. – 2018. – № 10. – С. 165–184.
 • Купрійчук, В. Державне управління у галузі освіти Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік) / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 218–225.
 • Купрійчук, В. М. Державне управління гуманітарною сферою в добу Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918–1919 рр.) / В. М. Купрійчук // Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 2 листоп. 2012 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одеський регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. – С. 36–37. 
 • Купрійчук, В. Нормативно-правове забезпечення розвитку гуманітарної політики Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 р.) / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 219–226.
 • Мищак, І. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки / І. Мищак // Право України. – 2008. – № 10. – С. 156–163.
 • Сініцький, А. Ц. Військова еліта Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1918–1920 рр. Персоналії / А. Ц. Сініцький // Гілея. – 2018. – Вип. 131. – С. 63–68. 
 • Тищик, Б.Державний устрій та законотворча діяльність Західноукраїнської Народної Республіки / Б. Тищик // Право України. – 2017. – № 3. – С. 80–86.
 • Тищик, Б. Розвиток права у Західноукраїнській Народній Республіці (1918–1919 роки) / Б. Тищик // Право України. – 2020. –№ 1. – С. 197–211. 

Акт злуки УНР і ЗУНР – втілення ідеї соборності та національної консолідації України: досвід та уроки 

Український народ по обидва боки Збруча має бути на віки однині злитий в одне ціле й разом боротися за свою долю…

В. Винниченко

 • Бойко, І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917–1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 182–191. 
 • Бойко, І. Історичне значення відродження Української державності у період визвольних змагань 1917–1921 рр. / І. Бойко // Право України. – 2017. – № 3. – С. 87–95. 
 • Мацькевич, М. Історико-правові аспекти проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 25–31. 
 • Мацькевич, М. М. Етапи юридичного оформлення об'єднання УНР і ЗУНР / М. М. Мацькевич // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 25–29. 
 • Трощинський, В. Соборність як принцип державної регіональної політики України: за матеріалами соціологічних опитувань / В. Трощинський, В. Купрійчук, Р. Небожук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 7–17. 
 • Усенко, І. Б. Акт 22 січня 1919 року крізь призму історико-правового аналізу / І. Б. Усенко // Бюл. М-ва юстиції України. –2018. – № 1. – С. 22–24. 

Повнотектові наукові публікації 

Підготувала К.Осадчук

Поділитися:

Як творилася держава


22 січня щорічно відзначають національне свято – День Соборності України. Саме в цей день 1919 року в Києві на Софійській площі був підписаний та оприлюднений спеціальний Універсал Директорії УНР – Акт возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Ця подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об’єднала Україну та стала підставою для відліку історії соборної України.

З нагоди відзначення Дня Соборності України сектор правової інформації пропонує до уваги тематичний перегляд «Як творилася держава. Українська революція 1917–1921 років». На перегляді представлено книги та наукові статті про становлення різних форм державності на українській етнічній території на початку ХХ століття. Найяскравішим прикладом є утворення Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки з подальшим їх об’єднанням в одну державу.

Українська держава – це не щось випадкове, що з’явилось у 1991 році, держава є закономірним результатом тривалого процесу боротьби українців за свою незалежність

В. В’ятрович

Українська держава доби Української Центральної Ради 

 • Нариси з історії української державності (ХХ століття) : монографія / В. М. Бодрухин [та ін.]. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140 с. 
 • Андрусишин, Б. Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради / Б. Андрусишин // Право України. – 2017. – № 11. – С. 117–135. 
 • Бурдін, М. Реформування земельних відносин Центральною Радою УНР / М. Бурдін // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 11. – С. 103–109. 
 • Гай-Нижник, П. П. Утвердження тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української Держави доби Центральної ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея. – 2018. – Вип. 131. – С. 21–29. 
 • Гончаренко, В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради / В. Гончаренко // Право України. – 2018. – № 4. – С. 11–24. 
 • Дутчак, Г. О. Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки / Г. О. Дутчак // Університет. наук. зап.: часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2016. – Вип. 2. – С. 254–264. 
 • Єрмолаєв, В. М. Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського / В. М. Єрмолаєв // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 1. – С. 30–46. 
 • Єрмолаєв, В. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради / В. Єрмолаєв // Право України. – 2017. – № 11. – С. 58–69. 
 • Єрмолаєв, В. Про конституційний процес в Українській Народній Республіці 1917–1918 рр. / В. Єрмолаєв // Право України. – 2018. – № 4. – С. 25–38. 
 • Захарченко, П. Зовнішньополітична діяльність Центральної Ради Української Народної Республіки на мирних переговорах у Бресті (1917–1918 рр.) / П. Захарченко // Право України. – 2017. – № 11. – С. 70–77. 
 • Захарчук, А. С. Права людини в контексті доктрини природного права періоду Української Народної Республіки й Української держави / А. С. Захарчук // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 5–13. 
 • Іванов, О. Ю. Історико-правова характеристика статусу Криму за доби Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) / О. Ю. Іванов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 28–32. 
 • Козаченко, А. Проблема реформи місцевого самоврядування за доби Української Народної Республіки / А. Козаченко // Право України. – 2017. – № 11. – С. 109–116. 
 • Козаченко, А. Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення / А. Козаченко // Право України. – 2018. – № 4. – С. 51–63. 
 • Колос, М. Конституційні основи кримінально-правової політики Української Народної Республіки (1917–1918) / М. Колос // Вісн. Конституц. суду України. – 2016. – № 2/3. – С. 216–224. 
 • Купрійчук, В. Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917–1920 років / В. Купрійчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 205–212. 
 • Купрійчук, В. Українська преса 1917–1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 258–265. 
 • Музика, І. В. Михайло Грушевський – ідеолог і творець української держави / І. В. Музика // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 9–14. 
 • Рум’янцев, В. О. Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради / В. О. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 2. – С. 16–26. 
 • Рум’янцев, В. О. Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу) / В. О. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 3. – С. 51–60. 
 • Рум’янцев, В. О. Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні / В. О. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 1. – С. 47–57. 
 • Рум’янцев, В. Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) / В. Рум’янцев // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2017. – № 4. – С. 143–155. 
 • Солдатенко, В. Суспільно-політичні альтернативи революційної доби / В. Солдатенко, О. Любовець // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 8. – С. 54–62.
 • Тхоржевський, Р. Й. Паперові гроші України 1917–1920 років / Р. Й. Тхоржевський // Вісн. Нац. банку України. – 1996. – № 4. – С. 81–89.

Державницький вимір Павла Скоропадського 

Не примусиш річку йти навспак, так само і з народом: його не змусиш відмовитись від своїх ідеалів…

П. Скоропадаський 

 • Гуржій, О. І. Іван Скоропадський / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 384 с.
 • Яневський, Д. Б. Грушевський, Скоропадський, Петлюра / Д. Яневський. – Харків : Фоліо, 2020. – 795 с. 
 • Скоропадський, П. П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; упоряд. І. Гирич. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с. 
 • Андрейцев, В. І. Проблеми державного будівництва і розвиток права в добу Гетьманської держави Павла Скоропадського: публічно-правові аспекти / В. І. Андрейцев // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2014. – Вип. 2. – С. 18–27. 
 • Бондар, Н. Юридична (правнича) освіта у період визвольних змагань (1917–1921 рр.): історико-правове дослідж. / Н. Бондар // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 223–227. 
 • Захарченко, П. Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення / П. Захарченко, М. Мірошниченко // Право України. – 2018. – № 6. – С. 160–181. 
 • Купрійчук, В. Гуманітарний розвиток Української держави в добу П. Скоропадського / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 18–24. 
 • Купрійчук, В. Державне управління охороною культурної спадщини в добу Української Держави (квітень – грудень 1918 року) / В. Купрійчук, А. Дербак // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 225–232. 
 • Купрійчук, В. М. Роль Головного управління мистецтв та національної культури як суб`єкта державного управління в умовах трансформації гуманітарної політики в добу Української Держави Гетьмана Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) / В. М. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 1. – С. 88–94. 
 • Піскун, В. Олександр Шульгин – міністр закордонних справ УНР / В. Піскун // Зовніш. справи. – 2017. – № 2. – С. 37–40. 
 • Подковенко, Т. О. Законодавство про судоустрій та судочинство у період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 146–152. 
 • Рум’янцев, В. Витоки, природа влади та правові засади Української держави гетьмана Павла Скоропадського / В. Рум’янцев // Право України. – 2020. – № 1. – С. 225–241. 
 • Рум’янцев, В. До проблеми легітимності Української держави гетьмана П Скоропадського / В. Рум’янцев // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 2. – С. 79–87. 
 • Рум'янцев, В. Павло Скоропадський в українському державотворенні (до 140-річчя від дня народження) / В. Рум'янцев // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2013. – № 1. – С. 34–43. 
 • Солдатенко, В. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) / В. Солдатенко // Публіч. право. – 2019. – № 1. – С. 170–182. 
 • Солдатенко, В. Ф. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) / В. Ф. Солдатенко // Публіч. право. – 2018. – № 2. – С. 166–183 ; № 3. – С. 182–195. 
 • Трусов, С. Податкова і митна системи Української Держави гетьмана Скоропадського / С. Трусов, К. Гальський // Вісн. податк. служби України. – 2013. – № 12. – С. 66–69. 
 • Федчишина, В. В. Управління судово-експертною діяльністю України за доби правління Гетьмана Павла Скоропадського (1918) / В. В. Федчишина // Економіка та держава. – 2014. – № 5. – С. 120–123.                                                                      
 • Чернега, А. П. Гетьманат Павла Скоропадського – консервативні спроби національно-державного відродження / А. П. Чернега // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 1. – С. 43–48. 

Українська держава періоду Директорії 

Маємо розвинути силу, щоб звільнитись, маємо напружити всі сили, щоб на власній землі не стерпіти чужого ярма.

Є. Петрушевич

 • Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р. : док. і матеріали / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Вінниц. історичне товариство ; авт. вступ. ст. та упоряд.: О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк. – Вінниця : Твори, 2020. – 268 с. 
 • Копиленко, О. Л. Держава і право України. 1917–1920 : Центр. Рада. Гетьманство. Директорія: навч. посіб. / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1997. – 208 с.               
 • Варгатюк, С. В. Концептуальні засади зовнішньої політики Директорії УНР / С. В. Варгатюк // Гілея. – 2016. – № 12. – С. 52–54. 
 • Варгатюк, С. В.Українсько-польські відносини доби Директорії УНР / С. В. Варгатюк // Гілея. – 2016. – № 11. – С. 43–46. 
 • Єрмолаєв, В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів / В. Єрмолаєв // Право України. – 2017. – № 3. – С. 62–79. 
 • Кушко, І. Місце директорії у державному апараті української республіки (1919 р.) / І. Кушко // Публ. упр. і право: історія, теорія, практика : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т права, публ. упр. та адміністрування. – Вінниця : Друк, 2021. – Вип. 1. – С. 85–92. 
 • Ладний, Ю. А. Етнополітичні процеси в Україні за часів директорії УНР: історико-політологічні дискурси / Ю. А. Ладний // Гілея. – 2018. – Вип. 137. – С. 331–339. 
 • Любовець, О. М. "Трудовий принцип" як модель національно-державного будівництва доби Директорії УНР / О. М. Любовець // Гілея. – 2019. – Вип. 147, ч. 1. Іст. науки. – С. 79–83. 
 • Мина, Ж. В. Історіографічне дослідження періоду Директорії УНР та розбудови її власних Збройних сил / Ж. В. Мина // Гілея. – 2019. – Вип. 141, ч. 1. Іст. науки. – С. 108–112. 
 • Рум'янцев, В. Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто Ейхельмана / В. Рум'янцев // Право України. – 2018. – № 4. – С. 39–50. 
 • Стопчак, М. В. Діяльність Директорії УНР по створенню конституційно-правових засад української державності в сучасній вітчизняній історіографії / М. В. Стопчак // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 248–255. 
 • Хоменко, В. Партійна діяльність Михайла Грушевського у добу Директорії: свідчення мемуарів, спогадів, щоденників / В. Хоменко // Славістична збірка / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ ; Вінниця, 2018. – Вип. 4 : [До 100-річчя Української Революції (1917–1923)]. – С. 5–18. 

Західноукраїнська Народна Республіка 

У житті кожної шляхетної людини має світити ясна зірка: щаслива доля рідного краю.

С. Русова

 • Книш, З. ЗУНРО. Західноукраїнська національно-революційна організація / З. Книш. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 304 с. 
 • Монолатій, І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918–1923 років і теорії випадковостей XX – початку XXI сторіч / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с.
 • Бойко, І. Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення : (до 100-річчя проголошення) / І. Бойко // Право України. – 2018. – № 10. – С. 165–184.
 • Купрійчук, В. Державне управління у галузі освіти Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік) / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 218–225.
 • Купрійчук, В. М. Державне управління гуманітарною сферою в добу Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918–1919 рр.) / В. М. Купрійчук // Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 2 листоп. 2012 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одеський регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. – С. 36–37. 
 • Купрійчук, В. Нормативно-правове забезпечення розвитку гуманітарної політики Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 р.) / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 219–226.
 • Мищак, І. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки / І. Мищак // Право України. – 2008. – № 10. – С. 156–163.
 • Сініцький, А. Ц. Військова еліта Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1918–1920 рр. Персоналії / А. Ц. Сініцький // Гілея. – 2018. – Вип. 131. – С. 63–68. 
 • Тищик, Б.Державний устрій та законотворча діяльність Західноукраїнської Народної Республіки / Б. Тищик // Право України. – 2017. – № 3. – С. 80–86.
 • Тищик, Б. Розвиток права у Західноукраїнській Народній Республіці (1918–1919 роки) / Б. Тищик // Право України. – 2020. –№ 1. – С. 197–211. 

Акт злуки УНР і ЗУНР – втілення ідеї соборності та національної консолідації України: досвід та уроки 

Український народ по обидва боки Збруча має бути на віки однині злитий в одне ціле й разом боротися за свою долю…

В. Винниченко

 • Бойко, І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917–1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 182–191. 
 • Бойко, І. Історичне значення відродження Української державності у період визвольних змагань 1917–1921 рр. / І. Бойко // Право України. – 2017. – № 3. – С. 87–95. 
 • Мацькевич, М. Історико-правові аспекти проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 25–31. 
 • Мацькевич, М. М. Етапи юридичного оформлення об'єднання УНР і ЗУНР / М. М. Мацькевич // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 25–29. 
 • Трощинський, В. Соборність як принцип державної регіональної політики України: за матеріалами соціологічних опитувань / В. Трощинський, В. Купрійчук, Р. Небожук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 7–17. 
 • Усенко, І. Б. Акт 22 січня 1919 року крізь призму історико-правового аналізу / І. Б. Усенко // Бюл. М-ва юстиції України. –2018. – № 1. – С. 22–24. 

Повнотектові наукові публікації 

Підготувала К.Осадчук