Аграрне виробництво: пріоритетні напрями інноваційної діяльності

В умовах інтеграції України в міжнародний економічний простір виникає необхідність переходу аграрного сектору на інноваційну модель розвитку. Інноваційна діяльність є важливою складовою частиною системи заходів для прискорення розвитку аграрних підприємств, підвищення їхньої продуктивності та конкурентоспроможності.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Аграрне виробництво: пріоритетні напрями інноваційної діяльності».  

Бібліографічний список літератури

 • Водянка, Л. Д. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України / Л. Д. Водянка, В. С. Підгірна, І. М. Антохова // АгроСвіт. – 2019. – № 8. – С. 26–32.
 • Водянка, Л. Д. Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору / Л. Д. Водянка, Т. П. Юрій // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – С. 67–73.
 • Гоменюк, М. О. Реінжиніринг як одна з форм інноваційного бізнес-управління на підприємствах аграрної сфери / М. О. Гоменюк // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 3–8.
 • Григорук, І. О. Сучасні фінансові інновації при формуванні вторинного ринку іпотечного кредитування підприємств АПК / І. О. Григорук, А. А. Безкоровайна // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2019. – № 1. – С. 56–65.
 • Дивнич, О. Д. Інновації в рослинництві та джерела їх фінансування / О. Д. Дивнич, Л. М. Демиденко // Актуал. проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 184–192.
 • Дудар, Т. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Т. Дудар // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2019. – № 1. – С. 60–69.
 • Забуранна, Л. В. Розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері / Л. В. Забуранна, С. В. Забуранний // АгроСвіт. – 2015. – № 18. – С. 3–9.
 • Задорожна, Л. М. Інституційне забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері : автореф. дис. / Лариса Михайлівна Задорожна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Планер, 2015. – 20 с.
 • Задорожна, Л. М. Інституціоналізація моніторингу ринку та прогнозування інноваційної діяльності в аграрній сфері / Л. М. Задорожна // АгроСвіт. – 2015. – № 13. – С. 48–52.
 • Задорожня, Г. П. Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері / Г. П. Задорожня, Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко // Агроекол. журн. – 2016. – № 3. – С. 162–168.
 • Зось-Кіор, М. В. Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб’єктів підприємницької діяльності / М. В. Зось-Кіор, О. О. Мірошниченко // АгроСвіт. – 2020. – № 5. – С. 3–10.
 • Іжболдіна, О. О. Обгрунтування напрямів розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва / О. О. Іжболдіна, В. В. Мереніченко, О. С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 22. – С. 34–40.
 • Ільчук, В. П. Інновації у розвитку підприємств галузі рослинництва / В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 1. – С. 17–20.
 • Інновації – потреба сьогодення // Пропозиція. – 2019. – № 9. – С. 22–23.
 • Інноваційний розвиток аграрного виробництва : навч.-метод. посіб. / О. О. Вінюков [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Донец. держ. с.-г. дослід. ст. – Вінниця : Твори, 2019. – 80 с.
 • Кальний, С. В. Інновації в аграрному секторі України як фактор розвитку сільських територій / С. В. Кальний // Формування ринк. відносин в Україні. – 2016. – № 12. – С. 41–48.
 • Карпенко, О. Через терни до інновацій, або Як прискорити технологічний прогрес в аграрному секторі України / Олександр Карпенко // Зерно. – 2019. – № 7. – С. 38–43.
 • Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу, Центр наук. забезпеч. АПВ Кіровоград. обл. ; за ред.: І. М. Семеняка, О. М. Гайденко. – Вінниця : Твори, 2020. – 48 с.
 • Кирилов, Ю. Є. Забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств шляхом впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // АгроСвіт. – 2019. – № 23. – С. 3–7.
 • Кирилов, Ю. Є. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 24. – С. 5–9.
 • Кириченко, Н. В. Механізм активізації впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // АгроСвіт. – 2015. – № 2. – С. 55–61.
 • Кисіль, С. С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С. С. Кисіль // АгроСвіт. – 2017. – № 23. – С. 66–70.
 • Коломієць, Т. В. Взаємозв’язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств / Т. В. Коломієць // АгроСвіт. – 2020. – № 24. – С. 65–71.
 • Корнієнко, Г. С. Аграрні інновації як чинник становлення національного агробізнесу / Г. С. Корнієнко // Право та інновації. – 2020. – № 3. – С. 18–23.
 • Коровій, Я. В. Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального сталого розвитку : автореф. дис. / Ярослав Валерійович Коровій ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 20 с.
 • Круть, М. В. Інновації з прогнозування фітосанітарного стану агроценозів зернових культур / М. В. Круть // Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 лют. – 2021. – С. 545–548.
 • Крутякова, В. І. Інноваційні підходи до створення системи виробництв біологічних засобів захисту рослин в Україні / В. І. Крутякова // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 12. – С. 54–58.
 • Лимар, В. В. Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект / В. В. Лимар // АгроСвіт. – 2018. – № 5. – С. 21–27.
 • Лопатинська, Ю. В. Оцінка стану інноваційного розвитку АПК на основі інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери / Ю. В. Лопатинська // Економіка АПК. – 2020. – № 7. – С. 109–116.
 • Лупенко, Ю. О. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції / Ю. О. Лупенко, Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2019. – № 11. – С. 16–23.
 • Мазур, І. І. Світовий досвід господарювання та впровадження інновацій в аграрний сектор економіки [Електронний ресурс] / І. І. Мазур, Ю. А. Фесун // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2021. – № 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/10.pdf (дата звернення: 28.12.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Мазуренко, О. В. Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану / О. В. Мазуренко, Н. М. Столярчук // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 37–45.
 • Мазуренко, О. В. Інноваційно-технологічний розвиток тваринництва як умова продовольчої безпеки / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 89.
 • Маркетинговий огляд ринку інноваційного продукту Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в системі трансферу інновацій в АПК : монографія / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля ; за ред. А. А. Бабич-Побережної. – Вінниця : Рогальська І. О., 2015. – 144 с.
 • Марченко, В. Полігон агроінновацій Digital Field: підсумки 2020 року / Віктор Марченко // Agroexpert. – 2020. – № 11. – С. 60–61.
 • Олійник, О. В. Інноваційність розвитку окремих галузей аграрного сектору і його фінансове забезпечення / О. В. Олійник, Г. С. Морозова, В. М. Шевченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 4. – С. 53–66.
 • Оцифрування ідей // Зерно. – 2020. – № 11. – С. 133–135.
 • Павлик, П. В. Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва / П. В. Павлик, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 75–83.
 • Павлова, Г. Є. Застосування системного підходу до управління процесом впровадження інноваційних технологій в аграрний сектор національної економіки / Г. Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. –С. 45–50.
 • Павлова, Г. Є. Теоретичні основи еволюції розвитку аграрного сектору за рахунок використання інновацій в національній економіці України / Г. Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 39–44.
 • Пікторак, В. С. Шляхи підвищення інноваційної активності малого підприємництва / В. С. Пікторак // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 71–75.
 • Польова, О. Л. Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства : монографія / О. Л. Польова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 384 с.
 • Пугач, А. М. Сучасний стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу України / А. М. Пугач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 121–124.
 • Радченко, О. Д. Державне регулювання та підтримка аграрних інновацій в Україні / О. Д. Радченко, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2020. – № 11. – С. 119–136.
 • Самойлик, Ю. В. Еколого-енергетичні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств / Ю. В. Самойлик, В. В. Сімон // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 40–46.
 • Славкова, О. П. Сільськогосподарська кооперація як механізм стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України / О. П. Славкова // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 17–20.
 • Смолінський, В. Б. Інновації в аграрному секторі: зарубіжний досвід та перспективи використання в Україні / В. Б. Смолінський // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 6. – С. 24–26.
 • Соколюк, С. Ю. Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки / С. Ю. Соколюк // АгроСвіт. – 2019. – № 6. – С. 49–54.
 • Шестаковська, Т. Л. Світовий досвід формування та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору / Т. Л. Шестаковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 14. – С. 65–70.
 • Юрчук, Н. П. Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Н. П. Юрчук, І. І. Людвік // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2021. – № 5. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/100.pdf (дата звернення: 28.12.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Ярмоленко, Ю. О. Стан та напрями покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного виробництва України / Ю. О. Ярмоленко // АгроСвіт. – 2017. – № 18. – С. 52–58. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк

Поділитися:

Аграрне виробництво


В умовах інтеграції України в міжнародний економічний простір виникає необхідність переходу аграрного сектору на інноваційну модель розвитку. Інноваційна діяльність є важливою складовою частиною системи заходів для прискорення розвитку аграрних підприємств, підвищення їхньої продуктивності та конкурентоспроможності.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Аграрне виробництво: пріоритетні напрями інноваційної діяльності».  

Бібліографічний список літератури

 • Водянка, Л. Д. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України / Л. Д. Водянка, В. С. Підгірна, І. М. Антохова // АгроСвіт. – 2019. – № 8. – С. 26–32.
 • Водянка, Л. Д. Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору / Л. Д. Водянка, Т. П. Юрій // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – С. 67–73.
 • Гоменюк, М. О. Реінжиніринг як одна з форм інноваційного бізнес-управління на підприємствах аграрної сфери / М. О. Гоменюк // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 3–8.
 • Григорук, І. О. Сучасні фінансові інновації при формуванні вторинного ринку іпотечного кредитування підприємств АПК / І. О. Григорук, А. А. Безкоровайна // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2019. – № 1. – С. 56–65.
 • Дивнич, О. Д. Інновації в рослинництві та джерела їх фінансування / О. Д. Дивнич, Л. М. Демиденко // Актуал. проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 184–192.
 • Дудар, Т. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Т. Дудар // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2019. – № 1. – С. 60–69.
 • Забуранна, Л. В. Розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері / Л. В. Забуранна, С. В. Забуранний // АгроСвіт. – 2015. – № 18. – С. 3–9.
 • Задорожна, Л. М. Інституційне забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері : автореф. дис. / Лариса Михайлівна Задорожна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Планер, 2015. – 20 с.
 • Задорожна, Л. М. Інституціоналізація моніторингу ринку та прогнозування інноваційної діяльності в аграрній сфері / Л. М. Задорожна // АгроСвіт. – 2015. – № 13. – С. 48–52.
 • Задорожня, Г. П. Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері / Г. П. Задорожня, Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко // Агроекол. журн. – 2016. – № 3. – С. 162–168.
 • Зось-Кіор, М. В. Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб’єктів підприємницької діяльності / М. В. Зось-Кіор, О. О. Мірошниченко // АгроСвіт. – 2020. – № 5. – С. 3–10.
 • Іжболдіна, О. О. Обгрунтування напрямів розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва / О. О. Іжболдіна, В. В. Мереніченко, О. С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 22. – С. 34–40.
 • Ільчук, В. П. Інновації у розвитку підприємств галузі рослинництва / В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 1. – С. 17–20.
 • Інновації – потреба сьогодення // Пропозиція. – 2019. – № 9. – С. 22–23.
 • Інноваційний розвиток аграрного виробництва : навч.-метод. посіб. / О. О. Вінюков [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Донец. держ. с.-г. дослід. ст. – Вінниця : Твори, 2019. – 80 с.
 • Кальний, С. В. Інновації в аграрному секторі України як фактор розвитку сільських територій / С. В. Кальний // Формування ринк. відносин в Україні. – 2016. – № 12. – С. 41–48.
 • Карпенко, О. Через терни до інновацій, або Як прискорити технологічний прогрес в аграрному секторі України / Олександр Карпенко // Зерно. – 2019. – № 7. – С. 38–43.
 • Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу, Центр наук. забезпеч. АПВ Кіровоград. обл. ; за ред.: І. М. Семеняка, О. М. Гайденко. – Вінниця : Твори, 2020. – 48 с.
 • Кирилов, Ю. Є. Забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств шляхом впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // АгроСвіт. – 2019. – № 23. – С. 3–7.
 • Кирилов, Ю. Є. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 24. – С. 5–9.
 • Кириченко, Н. В. Механізм активізації впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // АгроСвіт. – 2015. – № 2. – С. 55–61.
 • Кисіль, С. С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С. С. Кисіль // АгроСвіт. – 2017. – № 23. – С. 66–70.
 • Коломієць, Т. В. Взаємозв’язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств / Т. В. Коломієць // АгроСвіт. – 2020. – № 24. – С. 65–71.
 • Корнієнко, Г. С. Аграрні інновації як чинник становлення національного агробізнесу / Г. С. Корнієнко // Право та інновації. – 2020. – № 3. – С. 18–23.
 • Коровій, Я. В. Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального сталого розвитку : автореф. дис. / Ярослав Валерійович Коровій ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 20 с.
 • Круть, М. В. Інновації з прогнозування фітосанітарного стану агроценозів зернових культур / М. В. Круть // Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 лют. – 2021. – С. 545–548.
 • Крутякова, В. І. Інноваційні підходи до створення системи виробництв біологічних засобів захисту рослин в Україні / В. І. Крутякова // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 12. – С. 54–58.
 • Лимар, В. В. Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект / В. В. Лимар // АгроСвіт. – 2018. – № 5. – С. 21–27.
 • Лопатинська, Ю. В. Оцінка стану інноваційного розвитку АПК на основі інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери / Ю. В. Лопатинська // Економіка АПК. – 2020. – № 7. – С. 109–116.
 • Лупенко, Ю. О. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції / Ю. О. Лупенко, Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2019. – № 11. – С. 16–23.
 • Мазур, І. І. Світовий досвід господарювання та впровадження інновацій в аграрний сектор економіки [Електронний ресурс] / І. І. Мазур, Ю. А. Фесун // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2021. – № 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/10.pdf (дата звернення: 28.12.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Мазуренко, О. В. Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану / О. В. Мазуренко, Н. М. Столярчук // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 37–45.
 • Мазуренко, О. В. Інноваційно-технологічний розвиток тваринництва як умова продовольчої безпеки / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 89.
 • Маркетинговий огляд ринку інноваційного продукту Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в системі трансферу інновацій в АПК : монографія / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля ; за ред. А. А. Бабич-Побережної. – Вінниця : Рогальська І. О., 2015. – 144 с.
 • Марченко, В. Полігон агроінновацій Digital Field: підсумки 2020 року / Віктор Марченко // Agroexpert. – 2020. – № 11. – С. 60–61.
 • Олійник, О. В. Інноваційність розвитку окремих галузей аграрного сектору і його фінансове забезпечення / О. В. Олійник, Г. С. Морозова, В. М. Шевченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 4. – С. 53–66.
 • Оцифрування ідей // Зерно. – 2020. – № 11. – С. 133–135.
 • Павлик, П. В. Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва / П. В. Павлик, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 75–83.
 • Павлова, Г. Є. Застосування системного підходу до управління процесом впровадження інноваційних технологій в аграрний сектор національної економіки / Г. Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. –С. 45–50.
 • Павлова, Г. Є. Теоретичні основи еволюції розвитку аграрного сектору за рахунок використання інновацій в національній економіці України / Г. Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 39–44.
 • Пікторак, В. С. Шляхи підвищення інноваційної активності малого підприємництва / В. С. Пікторак // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 71–75.
 • Польова, О. Л. Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства : монографія / О. Л. Польова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 384 с.
 • Пугач, А. М. Сучасний стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу України / А. М. Пугач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 121–124.
 • Радченко, О. Д. Державне регулювання та підтримка аграрних інновацій в Україні / О. Д. Радченко, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2020. – № 11. – С. 119–136.
 • Самойлик, Ю. В. Еколого-енергетичні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств / Ю. В. Самойлик, В. В. Сімон // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 40–46.
 • Славкова, О. П. Сільськогосподарська кооперація як механізм стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України / О. П. Славкова // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 17–20.
 • Смолінський, В. Б. Інновації в аграрному секторі: зарубіжний досвід та перспективи використання в Україні / В. Б. Смолінський // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 6. – С. 24–26.
 • Соколюк, С. Ю. Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки / С. Ю. Соколюк // АгроСвіт. – 2019. – № 6. – С. 49–54.
 • Шестаковська, Т. Л. Світовий досвід формування та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору / Т. Л. Шестаковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 14. – С. 65–70.
 • Юрчук, Н. П. Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Н. П. Юрчук, І. І. Людвік // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2021. – № 5. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/100.pdf (дата звернення: 28.12.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Ярмоленко, Ю. О. Стан та напрями покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного виробництва України / Ю. О. Ярмоленко // АгроСвіт. – 2017. – № 18. – С. 52–58. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк