Соборна. Вільна. Неподільна

Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх славних сил, має змогу об’єднаними зусиллями всіх своїх синів будувати самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду. 

З універсалу Директорії УНР 

Двадцяте століття залишило нам у спадок вершинні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї значущості та актуальності, потребуючи осмислення сконцентрованого в них історичного досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність. До таких подій належить 22 січня 1919 року – день ухвали Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цій даті судилося навічно вкарбуватися в історію України величним національним святом – Днем Соборності.

Відзначення Дня Соборності України, вшанування творців Акта злуки – це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов’язок берегти світлу пам’ять незліченних жертв, принесених українським народом на вівтар незалежності, соборності, державності.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує для ознайомлення з цією темою бібліографічний список «Соборна. Вільна. Неподільна».

Запрошуємо до перегляду!

 Бібліографічний список 

22 січня – День Соборності України // Сучас. освіта. – 2011. – № 1/2. – С. 21.

Бойко, О. Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи української революції / О. Бойко // Історія в сучас. шк. – 2012. – № 4. – С. 39–42.

Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – Т. 2 : 1917–2017 рр. – 464 с.

В єдності наша сила : до 85-річчя Акта Злуки // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 2. – С. 54.

Верстюк, В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта Злуки) / В. Верстюк // Укр. іст. журн. – 2019. – № 1. – С. 67–93.

Вєдєнєєв, Д. Система дипломатичного представництва за доби Директорії Української Народної Республіки. 1918–1920 рр. (Організаційно-функціональна побудова) / Д. Вєдєнєєв // Україна дипломатична. – 2007. – Вип. 8. – С. 92–115.

Гай-Нижник, П. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу соборної України / П. Гай-Нижник // Соборність. – 2009. – № 1. – С. 63–75.

Гай-Нижник, П. П. Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея : наук. вісн. – 2014. – № 12. – С. 25–37.

Гирич, І. Формування модерної української нації : теорія і суспільні виклики (ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. Гирич. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 109 с.

Гошуляк, І. Акт Злуки 22 січня 1919 року / І. Гошуляк // Визвол. шлях. – 2000. – № 1. – С. 10–13.

Гошуляк, І. Вистояти в єдності : [атаки проти ідеї соборності України не припиняються впродовж усього періоду існування нашої держави] / І. Гошуляк // День. – 2019. – 22 січ. – С. 4.

Дашко, М. День Соборності України. Від минулого до сьогодення / М. Дашко // Школа : інформ.-метод. журн. для заступників директорів навч. закл. – 2019. – № 10. – С. 50–61.

Дорошенко, Д. І. Історія України 1917–1923 рр. У 2 т. Т. 1. Доба Центральної Ради / Дорошенко Д. І. – Київ : Темпора, 2002. – 320 с.

Журавльов, Д. В. Акт злуки УНР і ЗУНР // 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків, 2014. – С. 299–303.

Звернення президії Української Національної Ради і Ради Державних Секретарів до Директорії Української Народної Республіки з приводу Злуки ЗУНР і УНР // Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; редкол.: І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 452–453.

Злука УНР і ЗУНР // На бій за волю. Перемога через поразку. Україна у війнах і революціях, 1914–1921 рр. / А. Руккас [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 178–182.

Іванченко, Р. Історія без міфів: бесіди з історії української державності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Іванченко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 624 с.

Кондратюк, К. Акт Злуки / К. Кондратюк // Новітня історія України. 1914–1945 рр. : навч. посіб. / К. Кондратюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів, 2018. – С. 109–112.

Костюк, С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / С. Костюк // Віче. – 2010. – № 2. – С. 12–16.

Коцирій, Л. Ю. За Україну, за її волю ! : День Соборності України (1919) / Л. Ю. Коцирій // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2004. – І кв. – С. 40–43.

Криворучко, О. Питання соборності українських земель у міжнародних відносинах 1918–1919 рр. / О. Криворучко // Наук. зап. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – Вип. 28. – С. 25–29.

Левицька, Н. М. Відновлення Української Народної Республіки Директорією. Утворення Західно-Української республіки. Акт Злуки УНР і ЗУНР // Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2011. – С. 215–235.

Липовецький, С. Визрівання соборності : українська ідея, незважаючи на кордони імперій, пройшла шлях зі Сходу на Захід / С. Липовецький // Укр. тиждень. – 2019. – № 1/2. – С. 52–54.

Липовецький, С. Визрівання соборності : як гуртувалося українство напередодні Першої світової / С. Липовецький // Укр. тиждень. – 2019. – № 4. –

С. 52–54.

Литвин, В. Єдність нації : [до Дня Соборності України] / В. Литвин // Голос України. – 2006. – 24 січ. – С. 1, 2–3.

Литвин, В. Українська революція та національний державотворчий процес (1917–1920) / В. Литвин // Історія України : підручник / В. Литвин. – 3-тє, доопрац. та допов. вид. – Київ, 2009. – С. 409–459.

Литвин, М. Р. Історія ЗУНР : монографія / М. Р. Литвин, К. Е. Науменко. – Львів : ОЛІР, 1995. – 368 с.

Махун, С. Нація в пошуках держави – друга спроба / С. Махун // Дзеркало тижня. – 2005. – 21 серп. (№ 33). – С. 23.

Мацькевич, М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 25–31.

Мацькевич, М. М. Етапи юридичного оформлення об’єднання УНР і ЗУНР / М. М. Мацькевич // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 25–29.

Нагнибіда, О. Ідейні та історичні передумови Акта Злуки / О. Нагнибіда // Наука і сусп-во. – 2013. – № 1/2. – С. 14–21.

Нариси історії Української революції 1917–1921 років. У 2 кн. Кн. 1. / керівник авт. кол. В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 2011. – 388 с.

Наша соборність / О. Барський // Військо України. – 2014. – № 1. – С. 38–41.

Реєнт, О. Ідея соборності України у ХІХ – на початку ХХ ст. : духовне та культурне підґрунтя / О. Реєнт // Історія України. – 2013. – Січ.(№ 2). – С. 4–8.

Політична історія України. ХХ ст. : у 6 т. / ред. І. Ф. Курас. – Київ : Генеза, 2003.

Т. 2 : Революції в Україні : політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / В. Ф. Верстюк, В. Ф. Солдатенко. – 488 с.

Проголошення соборної Української Народної Республіки і її боротьба за незалежність // Історія України та її державності: курс лекцій : навч. посіб. / за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Львів, 2009. – С. 276–282.

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: В. Верстюк [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2017. – 544 с.

Реєнт, О. П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації : до 90-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР / О. П. Реєнт // Укр. іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 4–11.

Романюк, Т. Соборність – українська національна ідея / Т. Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.

Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 480 с.

Санченко, А. Ю. Ідея соборності в незалежній Україні / А. Ю. Санченко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 50. – С. 598–602.

Сергієнко, П. П. Соборність України: поняття, ідея і реальність / П. П. Сергієнко. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; № 2).

Сергієнко, П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – Київ : Знання, 1993. – 64 с.

Сергійчук, В. Київ як символ державної соборності України : (від епохи Середньовіччя до ХХІ століття) / В. Сергійчук // Трансформація української національної ідеї / упоряд. О. Доній. – Київ, 2019. – С. 447–461.

Сергійчук, В. І. Соборна пам’ять України : календар-альм. 2011 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2010. – 288 с.

Сергійчук, В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. вид. спілка, 1999. – 412 с.

Солдатенко, В. Ф. Осінь 1919 р.: доля об’єднаного фронту : до 90-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР / В. Ф. Солдатенко // Укр. іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 11–28.

Солдатенко, В. Ф. Українська революція. Історичний нарис : монографія / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с.

Сорока, Ю. Подписание акта воссоединения УНР и ЗУНР / Ю. Сорока // 100 важных событий истории Украины. Настоящая история / Ю. Сорока ; пер. с укр. М. Згурский. – Харьков, 2019. – С. 132–133.

Тимченко, Р. Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗУНР в першій половині 1919 р. / Р. Тимченко // Український історичний збірник 2010. Вип. 13. Ч. 1 / НАН України, Ін-т історії України ; голов. ред. Т. Чухліб. – Київ, 2010. – С. 202–215.

Титаренко, Л. Він проголосив Акт про Соборність України : [укр. громад. та політ. діяч, професор Федір Швець] / Л. Титаренко // Голос України. – 2005. – 22 листоп. – С. 12–13.

Трощинський, В. Соборність як принцип державної регіональної політики України : за матеріалами соціолог. опитувань / В. Трощинський, В. Купрійчук, Р. Небожук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 7–17.

Українська Революція 1917–1921 років // Атлас історії України. – Київ, 2012. – С. 97–106.

Українська Центральна Рада : док. та матеріали : у 2 т. / упоряд. В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 1996–1997. – (Пам’ятки історії України ; серія V. Джерела новітньої історії).

Т. 1 : 4 берез. – 9 груд. 1917. – 1996. – 587 с.

Т. 2 : 10 груд. – 29 квіт. 1918 р. – 1997. – 422 с.

Черкашин, Ю. Кордони Соборної України / Ю. Черкашин // Бандерівські читання. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів : зб. матеріалів (9 лют. 2018 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Недерж. аналіт. центр «Українські студії стратегічних досліджень». – Київ ; Львів, 2018. – Вип. 5. – С. 190–204.

Четвертий Універсал Української Центральної Ради // Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2008.

Т. 7 : Відродження української державності / упоряд. Д. Павличко. – С. 300–303.

Шаповал, Ю. Директорія УНР і Західноукраїнська Народна Республіка / Ю. Шаповал // Держава : іл. енциклопедія України / Ю. Шаповал. – Київ, 2008. – С. 106–113.

Шевченко, В. Злука в ім’я України / В. Шевченко // Військо України. – 2009. – № 1. – С. 36–38.

Шевченко, В. Одна родина – одна Україна! : [соборність укр. земель] / В. Шевченко // Військо України. – 2011. – № 11/12. – С. 80–83. 

Підготувала провідний бібліограф Юлія Момотюк

Поділитися:

Соборна. Вільна. Неподільна


Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх славних сил, має змогу об’єднаними зусиллями всіх своїх синів будувати самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду. 

З універсалу Директорії УНР 

Двадцяте століття залишило нам у спадок вершинні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї значущості та актуальності, потребуючи осмислення сконцентрованого в них історичного досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність. До таких подій належить 22 січня 1919 року – день ухвали Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цій даті судилося навічно вкарбуватися в історію України величним національним святом – Днем Соборності.

Відзначення Дня Соборності України, вшанування творців Акта злуки – це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов’язок берегти світлу пам’ять незліченних жертв, принесених українським народом на вівтар незалежності, соборності, державності.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує для ознайомлення з цією темою бібліографічний список «Соборна. Вільна. Неподільна».

Запрошуємо до перегляду!

 Бібліографічний список 

22 січня – День Соборності України // Сучас. освіта. – 2011. – № 1/2. – С. 21.

Бойко, О. Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи української революції / О. Бойко // Історія в сучас. шк. – 2012. – № 4. – С. 39–42.

Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – Т. 2 : 1917–2017 рр. – 464 с.

В єдності наша сила : до 85-річчя Акта Злуки // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 2. – С. 54.

Верстюк, В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта Злуки) / В. Верстюк // Укр. іст. журн. – 2019. – № 1. – С. 67–93.

Вєдєнєєв, Д. Система дипломатичного представництва за доби Директорії Української Народної Республіки. 1918–1920 рр. (Організаційно-функціональна побудова) / Д. Вєдєнєєв // Україна дипломатична. – 2007. – Вип. 8. – С. 92–115.

Гай-Нижник, П. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу соборної України / П. Гай-Нижник // Соборність. – 2009. – № 1. – С. 63–75.

Гай-Нижник, П. П. Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея : наук. вісн. – 2014. – № 12. – С. 25–37.

Гирич, І. Формування модерної української нації : теорія і суспільні виклики (ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. Гирич. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 109 с.

Гошуляк, І. Акт Злуки 22 січня 1919 року / І. Гошуляк // Визвол. шлях. – 2000. – № 1. – С. 10–13.

Гошуляк, І. Вистояти в єдності : [атаки проти ідеї соборності України не припиняються впродовж усього періоду існування нашої держави] / І. Гошуляк // День. – 2019. – 22 січ. – С. 4.

Дашко, М. День Соборності України. Від минулого до сьогодення / М. Дашко // Школа : інформ.-метод. журн. для заступників директорів навч. закл. – 2019. – № 10. – С. 50–61.

Дорошенко, Д. І. Історія України 1917–1923 рр. У 2 т. Т. 1. Доба Центральної Ради / Дорошенко Д. І. – Київ : Темпора, 2002. – 320 с.

Журавльов, Д. В. Акт злуки УНР і ЗУНР // 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків, 2014. – С. 299–303.

Звернення президії Української Національної Ради і Ради Державних Секретарів до Директорії Української Народної Республіки з приводу Злуки ЗУНР і УНР // Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; редкол.: І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 452–453.

Злука УНР і ЗУНР // На бій за волю. Перемога через поразку. Україна у війнах і революціях, 1914–1921 рр. / А. Руккас [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 178–182.

Іванченко, Р. Історія без міфів: бесіди з історії української державності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Іванченко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 624 с.

Кондратюк, К. Акт Злуки / К. Кондратюк // Новітня історія України. 1914–1945 рр. : навч. посіб. / К. Кондратюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів, 2018. – С. 109–112.

Костюк, С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / С. Костюк // Віче. – 2010. – № 2. – С. 12–16.

Коцирій, Л. Ю. За Україну, за її волю ! : День Соборності України (1919) / Л. Ю. Коцирій // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2004. – І кв. – С. 40–43.

Криворучко, О. Питання соборності українських земель у міжнародних відносинах 1918–1919 рр. / О. Криворучко // Наук. зап. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – Вип. 28. – С. 25–29.

Левицька, Н. М. Відновлення Української Народної Республіки Директорією. Утворення Західно-Української республіки. Акт Злуки УНР і ЗУНР // Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2011. – С. 215–235.

Липовецький, С. Визрівання соборності : українська ідея, незважаючи на кордони імперій, пройшла шлях зі Сходу на Захід / С. Липовецький // Укр. тиждень. – 2019. – № 1/2. – С. 52–54.

Липовецький, С. Визрівання соборності : як гуртувалося українство напередодні Першої світової / С. Липовецький // Укр. тиждень. – 2019. – № 4. –

С. 52–54.

Литвин, В. Єдність нації : [до Дня Соборності України] / В. Литвин // Голос України. – 2006. – 24 січ. – С. 1, 2–3.

Литвин, В. Українська революція та національний державотворчий процес (1917–1920) / В. Литвин // Історія України : підручник / В. Литвин. – 3-тє, доопрац. та допов. вид. – Київ, 2009. – С. 409–459.

Литвин, М. Р. Історія ЗУНР : монографія / М. Р. Литвин, К. Е. Науменко. – Львів : ОЛІР, 1995. – 368 с.

Махун, С. Нація в пошуках держави – друга спроба / С. Махун // Дзеркало тижня. – 2005. – 21 серп. (№ 33). – С. 23.

Мацькевич, М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 25–31.

Мацькевич, М. М. Етапи юридичного оформлення об’єднання УНР і ЗУНР / М. М. Мацькевич // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 25–29.

Нагнибіда, О. Ідейні та історичні передумови Акта Злуки / О. Нагнибіда // Наука і сусп-во. – 2013. – № 1/2. – С. 14–21.

Нариси історії Української революції 1917–1921 років. У 2 кн. Кн. 1. / керівник авт. кол. В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 2011. – 388 с.

Наша соборність / О. Барський // Військо України. – 2014. – № 1. – С. 38–41.

Реєнт, О. Ідея соборності України у ХІХ – на початку ХХ ст. : духовне та культурне підґрунтя / О. Реєнт // Історія України. – 2013. – Січ.(№ 2). – С. 4–8.

Політична історія України. ХХ ст. : у 6 т. / ред. І. Ф. Курас. – Київ : Генеза, 2003.

Т. 2 : Революції в Україні : політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / В. Ф. Верстюк, В. Ф. Солдатенко. – 488 с.

Проголошення соборної Української Народної Республіки і її боротьба за незалежність // Історія України та її державності: курс лекцій : навч. посіб. / за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Львів, 2009. – С. 276–282.

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: В. Верстюк [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2017. – 544 с.

Реєнт, О. П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації : до 90-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР / О. П. Реєнт // Укр. іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 4–11.

Романюк, Т. Соборність – українська національна ідея / Т. Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.

Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 480 с.

Санченко, А. Ю. Ідея соборності в незалежній Україні / А. Ю. Санченко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 50. – С. 598–602.

Сергієнко, П. П. Соборність України: поняття, ідея і реальність / П. П. Сергієнко. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; № 2).

Сергієнко, П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – Київ : Знання, 1993. – 64 с.

Сергійчук, В. Київ як символ державної соборності України : (від епохи Середньовіччя до ХХІ століття) / В. Сергійчук // Трансформація української національної ідеї / упоряд. О. Доній. – Київ, 2019. – С. 447–461.

Сергійчук, В. І. Соборна пам’ять України : календар-альм. 2011 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2010. – 288 с.

Сергійчук, В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. вид. спілка, 1999. – 412 с.

Солдатенко, В. Ф. Осінь 1919 р.: доля об’єднаного фронту : до 90-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР / В. Ф. Солдатенко // Укр. іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 11–28.

Солдатенко, В. Ф. Українська революція. Історичний нарис : монографія / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с.

Сорока, Ю. Подписание акта воссоединения УНР и ЗУНР / Ю. Сорока // 100 важных событий истории Украины. Настоящая история / Ю. Сорока ; пер. с укр. М. Згурский. – Харьков, 2019. – С. 132–133.

Тимченко, Р. Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗУНР в першій половині 1919 р. / Р. Тимченко // Український історичний збірник 2010. Вип. 13. Ч. 1 / НАН України, Ін-т історії України ; голов. ред. Т. Чухліб. – Київ, 2010. – С. 202–215.

Титаренко, Л. Він проголосив Акт про Соборність України : [укр. громад. та політ. діяч, професор Федір Швець] / Л. Титаренко // Голос України. – 2005. – 22 листоп. – С. 12–13.

Трощинський, В. Соборність як принцип державної регіональної політики України : за матеріалами соціолог. опитувань / В. Трощинський, В. Купрійчук, Р. Небожук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 7–17.

Українська Революція 1917–1921 років // Атлас історії України. – Київ, 2012. – С. 97–106.

Українська Центральна Рада : док. та матеріали : у 2 т. / упоряд. В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 1996–1997. – (Пам’ятки історії України ; серія V. Джерела новітньої історії).

Т. 1 : 4 берез. – 9 груд. 1917. – 1996. – 587 с.

Т. 2 : 10 груд. – 29 квіт. 1918 р. – 1997. – 422 с.

Черкашин, Ю. Кордони Соборної України / Ю. Черкашин // Бандерівські читання. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів : зб. матеріалів (9 лют. 2018 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Недерж. аналіт. центр «Українські студії стратегічних досліджень». – Київ ; Львів, 2018. – Вип. 5. – С. 190–204.

Четвертий Універсал Української Центральної Ради // Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2008.

Т. 7 : Відродження української державності / упоряд. Д. Павличко. – С. 300–303.

Шаповал, Ю. Директорія УНР і Західноукраїнська Народна Республіка / Ю. Шаповал // Держава : іл. енциклопедія України / Ю. Шаповал. – Київ, 2008. – С. 106–113.

Шевченко, В. Злука в ім’я України / В. Шевченко // Військо України. – 2009. – № 1. – С. 36–38.

Шевченко, В. Одна родина – одна Україна! : [соборність укр. земель] / В. Шевченко // Військо України. – 2011. – № 11/12. – С. 80–83. 

Підготувала провідний бібліограф Юлія Момотюк