Нові дослідження про Миколу Леонтовича

бібліографічний список публікацій 2017–2020 рр.: до 100-річчя з дня загибелі

Напередодні трагічної дати – 100-річчя з дня вбивства Миколи Дмитровича Леонтовича – геніального українського композитора, хорового диригента, педагога, громадського діяча, відділ наукової інформації та бібліографії пропонує ознайомитися з бібліографічним списком, до якого вміщено документи, що вийшли в кінці 2017 до 2020 рр., присвячені дослідженню життя і творчості митця та вшанування його пам’яті в Україні, на Поділлі і Вінниччині, та не увійшли до біобібліографічного покажчика «Микола Леонтович – славетний український композитор» (Вінниця, 2017), підготовленого Вінницькою ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до 140-ї річниці від дня народження славетного земляка.

Творець прекрасних зразків української пісенності, хорових та сакральних творів, автор «Щедрика» М Леонтович повертається в українське культуротворення як містичний тотем з енергоінформаційною силою музичного осмислення. Українство має подбати, аби світ знав ім’я композитора, твір якого уже понад 100 років звучить поза межами його батьківщини.

Л. Костюк

Дослідження життя і творчості композитора

Бакало, Л. К. Музично-образна семантика хорових обробок М. Леонтовича у проєкції на параметри сучасної педагогічної практики : [з’ясовано фундамент. засади муз.-образ. семантики хор. творчості композитора (на прикладі аналізу хор. оброб. і, зокрема, твору «Пряля»), розглянувши їх крізь призму муз.-пед. практики у площині підгот. диригентів-хормейстерів] / Л. К. Бакало // Молодий вчений. – 2018. – № 3 (1). – С. 9–13.

Барабан, Л. Композитор Микола Леонтович : Тиврів, 1903 рік. Невідомі матеріали / Л. Барабан // Вінницький альбом : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / упоряд. В. Б. Петров. – Вид. випр. та допов. – Вінниця, 2018. – Вип. 4. – С. 46–51 : фот.

Баранецька, Ю. Музичний лекторій як особлива форма позааудиторної виховної роботи зі студентською молоддю у вищому навчальному закладі : (за матеріалами муз. лекторію «Уславлений майстер обробки української народної пісні М. Д. Леонтович», присвяч. 140-річчю від дня народж. композитора) / Ю. Баранецька // Актуальні питання мистецької педагогіки – 2019. – Вип. 10. – С. 4–7.

Барановська, І. Новаторські принципи творчості Миколи Леонтовича : [висвітлюється твор. шлях композитора, розкрито та проаналізовано естетику, новатор. принципи, зокрема емоційних, тембрових, фактурних, тональних контрастів на прикладах хор. мініатюр, схарактеризовано вагомий внесок композитора у розвиток укр. нац. музики] / І. Барановська, Т. Зелінська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (2). – С. 15–20.

Барвінський, В. «Діду мій, дударику...» : (до 140-річчя з дня народж. Миколи Леонтовича та 100-річчя його хор. шедевра «Дударик») : [посилаючись на дослідж. Н. Королюка, В. Кузик, авт. аналізує геніал. хор. оброб. «Дударик», здійснену композитором за фольклор. джерелом Я. Багдая «Пісні чорноморські» (1896). За кн. М. Степаненка «Музично-історичні етюди (Київ, 2012), наводить історію муз. інструмента – дуди та укр. дударя, зображ. на німец. гравюрі кінця XV ст., що належить худож. А. Дюреру] / В. Барвінський // Наука і суспільство. – 2018. – № 3/4. – С. 61–63.

Бондарук, Л. 140-річний ювілей Миколи Леонтовича – автора всесвітньовідомого «Щедрика» [Електронний ресурс] : [у загал. рисах висвітлено біогр. та твор. шлях митця] / Л. Бондарук // Український інститут національної пам’яті : вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/news/140-richnii-yuvilei-mikoli-leontovicha-avtora-vsesvitnovidomogo-shchedrika (дата звернення: 08.12.2020). – Назва з екрана.

Бояринова, О. «Біографічний рейтинг», або Як найліпше популяризувати та модернізувати українську біографіку : [про започаткований Ін-том біогр. дослідж. Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського та успішно проведений І Всеукр. бібл. «Біографічний рейтинг». У номінації «Біобібліографічний покажчик» переможцем визнано покажч. «Микола Леонтович – славетний український композитор», підгот. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Він же отримав і грамоту «глядацьких симпатій»] / О. Бояринова // День. – 2018. – 29 груд. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/kultura/biografichnyy-reytyng-abo-yak-naylipshe-populyaryzuvaty-ta-modernizuvaty-ukrayinsku (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Бугаєва, О. Новітній підхід до укладання біобібліографії діячів мистецького профілю / О. Бугаєва // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019 – Вип. 17. – С. 266–273. – Рец. на біобібліогр. покажч.: Микола Леонтович – славетний український композитор / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; комп’ютер. верстка, дизайн Н. В. Спиця. – Вінниця, 2017. – 412 с.

Вавренчук, І. Виявлення західноєвропейської сецесійної моделі в українській музиці на прикладі опери М. Леонтовича «На Русалчин Великдень» : [розглянувши елементи муз. мови композитора, авт. виокремлює модерність його вислову. Розвиваючи засади нац. муз. мови, він доповнив їх не лише новим відчуттям звич. елементів, але упровадив інновац. елементи муз. вислову, «матрицею» яких стала європ. сецесійна муз. модель, яка виявила себе на різних рівнях: інтонац., ладогармон., ритм. тощо] / І. Вавренчук // Наук. зб. Львів. нац. муз. академії імені Миколи Лисенка. – 2017. – Вип. 41. – С. 72–83.

Висоцька, К. І. Священницький рід Леонтовичів [Електронний ресурс] : [даний виступ був репрезентований 13 груд. 2017 р. на наук.-практ. конф. «Микола Леонтович: музична легенда Поділля», що відбулася на базі філії Вінниц. обл. краєзнав. музею – «Музею М. Д. Леонтовича» в с. Марківка Теплиц. р-ну Вінниц. обл.] / К. І. Висоцька, М. П. Кошельник // Вінницький обласний краєзнавчий музей : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://vinnytsia-museum.in.ua/science/articles/leontovych-priestly-family (дата звернення: 08.12.2020). – Назва з екрана.

Воловоденко, О. Історичні факти: створення та розповсюдження всесвітньо відомої обробки «Щедрика» : [зазначено, що існує п’ять авт. ред. оброб.: перша датується часом до 1901–1902 рр., друга – 1906–1908 рр., третя – 1914 р., четверта – 1916 р., і п’ята – 1919 р. У рік написання четвертої ред. «Щедрик» був вперше виконаний публічно. Це зробив хор Київ. ун-ту у 1916 р., коли Леонтович працював у Києві. Через два роки після написання п’ятої ред. – вперше залунав на Заході – це відбулося 5 жовт. 1921 р. на концерті в Карнегі Холл в американ. Нью-Йорку] // 34 телеканал : [вебсайт] / ген. дир. каналу Ю. А. Позигун. – Електрон. дані і програми. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: https://34.ua/istorichni-fakti-stvorennya-ta-rozpovsyudzhennya-vsesvitnoyi-vidomoyi-obrobki-shchedrika_n85087 (дата звернення: 01.04.2020). – Назва з екрана.

Гаврилюк, А. Сучасна візія використання музичного твору «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича як туристичного ресурсу дестинації : [розглянуто та обґрунтовано маркетинг. засоби турист. промоції муз. твору «Щедрик» в оброб. М. Леонтовича. Уперше науково обґрунтовано та розроблено комплекс маркетинг. засобів, спрямованих на популяризацію турист. ресурсів, об’єднаних під брендом «Музичний твір «Щедрик» в оброб. Миколи Леонтовича» на турист. мапі України і світу] / А. Гаврилюк, Н. Янчук // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія : Туризм. – 2019. – Т. 2, № 2. – С. 178–190.

Герей, В. Микола Леонтович: таємниця вбивства : [про відомі факти з життя, творчості та подробиці вбивства композитора] / В. Герей // Краяни. – 2020. – 10 верес. – С. 5.

Гриськов, А. «З капелою ж Стеценка я тут був» : (до сторіччя перебування в Одесі Павла Тичини з капелою Кирила Стеценка) : [маршрут Другої мандрів. капели під орудою К. Стеценка проліг і через Вінниччину (Тульчин, Вапнярка, Жмеринка, Вінниця, Козятин), згадується, що до репертуару хору входили оброб. М. Леонтовича «Про Почаївську Божу матір», «Із-за гори сніжок летить», «Над річкою бережком», «Мак», «Як не женився», «Коза», «Попід терном стежечка», «За городом качки пливуть», «Щедрик», «Моя пісня»] / А. Гриськов // Чорномор. новини. – 2020. – 8 жовт. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://chornomorka.com/archive/22196/a-14407.html (дата звернення: 21.12.2020). – Назва з екрана.

Губаль, А. Особистісний вплив Клавдії Леонтович на музично-просвітницьку та педагогічну діяльність М. Д. Леонтовича : [висвітлено маловідомі факти з біогр. дружини композитора, яка розумілася в музиці, живопису, грала на фортепіано і гітарі, була обізнана в світ. літ. та вплив її світогляду на творчість М. Леонтовича] / А. Губаль // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих учених та студ., 20-21 лист. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв ім. В. Волошиної, Каф. вокал.-хор. підготовки, теорії та методики муз. освіти ; голова редкол. Т. В. Белінська. – Вінниця, 2019. – С. 102–107.

Демченко, А. Истинный самородок : (к 140-летию со дня рождения Николая Леонтовича) : [вагому частку доробку композитора складає оброб. укр. нар. пісень. Присвятивши себе цій справі, він домігся видат. результатів, виразивши одну з важливих тенденцій мистецтва свого часу – заглиблення у світ нар. життя. Творчість М. Леонтовича репрезентує худож. зріз життя народу, що перебувало на поч. стадії переходу від укладу ХІХ до свого зміненого стану в ХХ ст.] / А. Демченко // Студії мистецтвознавчі. – 2017. – Число 1. – С. 88–93.

Джужук, М. Останній концерт Микола Леонтович дав у Бершаді в 1920-му році : [учасник нар. аматор. хору ветеранів праці міськ. будинку культури за спогадами І. С. Чорноволюка розповідає про приїзд у другій половині груд. 1920 р. композитора до Берщаді, щоб послухати шк. хор. Концерт відбувся в місц. театрі. З особливим піднесенням хор виконав «Щедрик» під диригуванням М. Леонтовича] / М. Джужук // Бершад. край. – 2019. – 27 груд. – С. 9.

Житкевич, А. Правда про вбивство Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] : [авт. нарису особисто працював з арх. матеріалами про життя і творчість композитора в Кам’янець-Поділ. і Вінниц. архівах та наводить деталі вбивства композитора агентом Гайсин. від. повітчека Афанасієм Грищенком, який ще довго ходив по землі і далі чинив свої криваві справи. А. Житкевич зазначає: «Стверджую це тому, що з листів до відомого байкаря Микити Годованця, який намагався з’ясувати причини загибелі Миколи Леонтовича, один із його знайомих писав, що давно знав, хто й за що вбив композитора. Він же повідомляв, що ще в 50-х роках Грищенка бачили в Теплику, куди він приїздив із Росії] / А. Житкевич // Україна для українців : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://bit.ly/3mu68Po (дата звернення: 17.12.2020). – Назва з екрана.

Завальнюк, А. Духовні твори М. Д. Леонтовича [розглядаються основні жанри реліг. хор. творів композитора, зокрема такі, як старовин. піснеспіви, реліг. колядки, псалми і канти, херувим. пісні та «Літургія Іоанна Златоуста». Авт. зазначає, що в усіх видах церков. піснеспіву М. Леонтович проявив себе як непереверш. майстер жанру та свою громадян. відданість нац. духов. музиці] / А. Завальнюк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2018. – Вип. 26. – С. 34–39.

Завальнюк, А. Як чекісти прибрали автора «Щедрика» : [про вже відомі обставини загибелі Миколи Леонтовича, які особисто досліджував А. Завальнюк, проф. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського] / А. Завальнюк ; записала Ю. Голодрига // Експрес. – 2019. – 10–17 січ. – С. 17.

Зонова, І. Зачарований мелодикою «Щедрика», Родіон Скалецький став послідовником Леонтовича : [по-справжньому Родіон Андрійович захопився музикою в Тульчині, куди був направлений на роботу в школу. Там він вивчав творчість Миколи Леонтовича, про якого писали: «…лунає «Щедрик» на весь світ, він став архітектонікою звуків…». У 1927 р. Окружна співоча капела Тульчина дала перший концерт. Донька Леонтовича, Надія, була концертмейстером, а Родіон Скалецький – диригентом] / І. Зонова // 33-й канал. – 2020. – 2 січ. – С. 17 : фот.

Карпенко, Є. В. Теоретико-методичні основи вивчення творчої спадщини Миколи Леонтовича на заняттях з хорового аранжування : [розглядаються питання актуальності вивч. творчості видат. укр. композитора, доведено важливість усвідомлення студентами значення новатор. досягнень композитора як в іст. аспекті, так і для сучас. етапу розвитку укр. хор. мистецтва] / Є. В. Карпенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – 2017. – Вип. 2. – С. 125–133.

Карпенко, Є. В. Усвідомлення новаторських тенденцій у творчості Миколи Леонтовича як засіб формування художньо-ціннісних орієнтирів на заняттях з хорового аранжування : [висвітлено новатор. досягнення композитора, особливо виділено набуток митця у галузі хор. оркестровки, форми оброб. нар. пісень і підняття рівня вокальності хор. партій на недосяжну висоту] / Є. В. Карпенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2017. – № 1. – С. 115–119.

Кириленко, М. Про Миколу Леонтовича – мовою синтезу мистецтв [Електронний ресурс] : [у б-ці Східноєвроп. нац. ун-ту було проведено наук. флешартмоб «Микола Леонтович в контексті епохи»] / М. Кириленко // Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки : вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://eenu.edu.ua/uk/articles/pro-mikolu-leontovicha-movoyu-sintezu-mistectv (дата звернення: 08.12.2020). – Назва з екрана.

Кириленко, Я. О. «Концерт» (пам’яті Миколи Леонтовича) В. Степурка як втілення меморіально-неорелігійної моделі українського хорового концерту : [висвітлено індивідуально-стильове трактування жанру хор. концерту на прикладі твору видат. укр. композитора В. Степурка «Концерт» (пам‘яті Миколи Леонтовича), який репрезентує мемор.-неореліг. модель укр. сучас. хор. концерту] / Я. О. Кириленко // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 1. – С. 337–342.

Коба, Т. А. Я – українець і цим пишаюся! : (М. Леонтович, В. Івасюк, В. Верховинець, М. Макаренко, Л. Биков, герої «Майдану») : [бесіда, присвяч. укр. композиторам, музикантам, співакам] / Т. А. Коба // Шк. бібліотекар. – 2018. – № 9. – С. 14–25.

Коваль, О. В. Педагогіка музичного мистецтва ХХІ століття: уроки М. Леонтовича : [здійснено аналіз муз.-пед. ідей композитора в контексті становлення сучас. педагогіки муз. мистецтва, вказується на необхідність подальших дослідж. пед. доробку митця] / О. В. Коваль // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія, 14 : Теорія і методика мистецької освіти. – 2017. – Вип. 22 (2). – С. 195–200.

Коменда, О. І. Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму : [розглянуто композитора як універс. твор. особистість, проаналізовано низку матеріалів, присвяч. творчості митця, спогади рідних, друзів, учнів, що розкривають його багатогран. пед., диригент., композитор., фольклорист. та громад. діяльність] / О. І. Коменда // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2017. – Вип. 120. – С. 225–252.

Костюк, Л. К. Із когорти представників українського культуротворення ХХ століття: Микола Леонтович – автор світового музичного шедевру : [наведено огляд публ., у яких дослідж. життя і творчість М. Леонтовича та переосмислюється муз. спадщина митця у контексті культуротворення ХХ ст., запропоновано шляхи популяризації «Щедрика» та внесення цього твору до списку ЮНЕСКО] / Л. К. Костюк, О. П. Король // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. – Рівне, 2018. – Вип. 28. – С. 246–251.

Костюк, Н. Стилістика літургійних піснеспівів Миколи Леонтовича : [авт. зауважує, що створені на різних етапах творчості композитора зазнач. твори відображають практ. завдання, що ставили у його діяльності викл. церков. співу. У цих творах композитор демонструє особливу увагу до інтонац. архетипів церков. співу, а також тембр.-фактур. моделей місц. традицій. Стиліст. особливості піснеспівів доповнюють уяву про авт. стиль і кристалізацію рис «нової школи» укр. церков. музики] / Н. Костюк // Українська музика. – 2017. – Число 1. – С. 40–55.

Кузик, В. Леонтовичезнавство. Новий простір наукового пошуку : [в іст. аспекті простежено різноманіт. заходи із вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича та імена дослідників життя і творчості композитора, починаючи з 20-х рр. ХХ ст. Висвітлено перебіг V наук.-практ. конф. «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура», що відбулася 14–15 груд. 2017 р. в Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана Огієнка і була присвяч. 140-річчю від дня народж. митця] / В. Кузик // Музика. – 2018. – № 1. – С. 35–38 : кольор. фот.

Кузик, В. «Твори Миколи Леонтовича несуть терапевтичний ефект», – музикознавиця, доктор філософії мистецтва Валентина Кузик [Електронний ресурс]: [авт. інтерв’ю про власні ґрунтов. дослідж. щодо «магічного коду «Щедрика», його унікальність і вплив на людину та чим особливі твори Леонтовича у сенсі музикотерапії] / В. Кузик ; розмову вела Н. Журбенко // Малі міста – великі враження : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bigimpression.uccs.org.ua/novyny/tvory-mykoly-leontovycha-nesut-terapevtychnyj-efekt-muzykoznavytsia-doktor-filosofii-mystetstva-valentyna-kuzyk/ (дата звернення: 15.12.2020). – Назва з екрана.

Кузик, М. Тріумф «Щедрика» : [про відкриття вист. просвіт. проєкту «Світовий тріумф «Щедрика»», що відбувся в Дипломат. акад. України ім. Г. Удовенка] / М. Кузик // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – № 6. – С. 84, 85.

Кулик, В. В. Микола Леонтович: проблеми академічного видання творчої спадщини : [окреслено перспективи вид. акад. типу спадщини композитора для розвитку подальших дослідж. твор. постаті митця. З’ясовано джерел. базу усіх публ. композитор. доробку. Проаналізовано наявні в укр. музикознавстві вид. твор. спадщини митця з точки зору їх відповідності вид. акад. типу. Визначено коло наук. проблем, пов’язаних із підгот. акад. вид. твор. доробку М. Леонтовича] / В. В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 121. – С. 72–84.

Литвиненко, Г. Леонтович у Вінниці : [про перебування композитора в місті] / Г. Литвиненко, Б. Хоменко // Легенди та історії Вінниці / М. Пащенко. – Вінниця, 2019. – С. 154–157.

Мельник, В. І обірвався славний рід... : [А. Порожня, наук. співробітник Тульчин. музею-квартири М. Леонтовича розповіла читачам газ. «Вінниччина» багато достовір. фактів про композитора та його родину, звернувши особливу увагу на його перебування в Тульчині. Рід М. Д. Леонтовича обірвався, адже його доньки заміж не вийшли і не залишили по собі нащадків, а «талант – Божий дар Миколи Дмитровича не переродився у спадкоємцях»] / В. Мельник // Вінниччина. – 2018. – 23 берез. – С. 5.

Мендюк, Н. Особливості втілення міфологеми русалки в операх «Утоплена» М. Лисенка та «На русалчин Великдень» М. Леонтовича : [на прикладі міфологеми русалки простежені основні закономірності її втілення в операх, виявлено особливості їх муз.-драм. прочитання] / Н. Мендюк // Укр. музика. – 2017. – Число 3. – С. 69–75.

Мірошник, Г. Про творця «Щедрика», щедрих серцем людей і черстві душі : [про Миколу Леонтовича, який входив до переліку жертв більшовиц. терору супроти укр. мистец. еліти] / Г. Мірошник // Голос України. – 2019. – 6 черв.

Названо кращі біографічні видання 2017 року [Електронний ресурс] : [відбір видань-переможців І Всеукр. бібл. «Біографічного рейтингу» здійснювали 25 авторитет. експертів із числа провід. вітчизн. дослідників-біографістів, діяльність яких пов’язана зі створенням, аналізом, рецензуванням біогр. літ., поширенням біогр. знання. Серед експертів рейтингу – 15 д-рів наук із різних галузей гуманітаристики (історики, філологи, філософи, педагоги, фахівці з соціальних комунікацій), які представляють наук. й освіт. центри Дрогобича, Запоріжжя, Києва, Кропивницького, Львова, Одеси, Острога, Харкова, Чернігова. У номінації «Біобібліографічний покажчик» перемогу отримав покажч. «Микола Леонтович – славетний український композитор» Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // Національна академія наук України : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4077 (дата звернення: 28.12.2020). – Дата публ. 15.06.2018. – Назва з екрана.

Найда, В. Особливості хорового виконавства Поділля на початку ХХ ст. : [висвітлено особливості хор. виконавства Поділля на початку ХХ ст. шляхом аналізу діяльності видат. хор. колективів краю, зокрема Тульчин. нар. хор. капели ім. М. Д. Леонтовича, основні етапи їх формування та вплив окремих особистостей, у т. ч. М. Леонтовича на піднесення хор. мистецтва в контексті розвитку муз. освіти] / В. Найда, Ю. Найда // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2019.– Вип. 10. – С. 31–37.

Новакович, М. Микола Леонтович: трагічна доля автора всесвітньо відомого «Щедрика» : розмова із мистецтвознавцем Мирославом Новаковичем : Ін-т просвіти, 18 груд 2018 р. : [авт. зауважує, що це було зумисне вбивство талановит. укр. композитора агентом Всерос. надзвич. коміс. з боротьби з контрреволюцією і саботажем при РНК РРФСР. «Це був точковий відстріл української інтелігенції, спланована політика знищення нашої культурної еліти»] / М. Новакович ; розмовляла М. Гречка // Zaxid.net : перше аналіт. інтернет-вид. Львова. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://zaxid.net/mikola_leontovich_tragichna_dolya_avtora_vsesvitno_vidomogo_shhedrika_n1472151 (дата звернення: 13.02.2020). – Дата публ.: 18.12.2018. – Назва з екрана.

Олійник, І. Таємниця «Щедрика»: чи справді легендарну колядку Микола Леонтович записав… на Ізяславщині? : [припускається, що композитор вперше почув щедрівку в с. Підлісці, звідки родом його дружина. Цю версію заперечує О. Прокопенко, завідувачка музею Миколи Леонтовича (с. Марківка). Всесвітньо відома оброб. «Щедрик» належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже усе життя. Всього було п’ять ред. – перша у 1901-му, а остання у 1919 р. У 1902 р. М. Леонтович з Клавдією вже одружився. На той час він вчителював в Чукові на Вінниччині. На думку О. Прокопенко він почав працювати над «Щедриком» ще до знайомства з Клавдією. Крім того, за дослідж. етимологів, варіант цієї щедрівки ближчий Поділлю, ніж Волині] / І. Олійник // Є : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу:. https://ye.ua/istiriya/37744_Tayemnicya_Schedrika___chi_spravdi_legendarnu_kolyadku_Mikola_Leontovich_zapisav%E2%80%A6_na_izyaslavschini.html (дата звернення: 01.04.2020). – Назва з екрана.

Осока, С. Муза і смерть автора Carol of the bells Миколи Леонтовича : [висвітлено біогр. композитора та за свідченнями Г. Яструбецького і спогадами М. Тележинського наведено деталі загибелі композитора. Авт. зазначає, що нібито письменник і міністр внутрішніх справ УРСР І. Головченко, розслідуючи причини вбивства композитора, власноруч написав спогади родичів Леонтовича у яких простежується «петлюрівсько-розбійницька» версія] / С. Осока // Вісті Тепличчини. – 2019. – 17 січ. – С. 8.

Пересунько, Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія Капели Олександра Кошиця, (1919–1924) : [вперше оприлюднено унікал. хроніку тріумф. турне Української Республіканської Капели під орудою диригента О. Кошиця країнами Європи, Північ. та Півден. Америки 1919–1924 рр. Проєкт приурочено до відзначення у 2019 р. 140-річчя з дня народж. Симона Петлюри, 100-річчя європ. прем’єри «Щедрика» і 100-річчя культур. дипломатії України] / Т. Пересунько ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України. – Київ : АртЕк, 2019. – 312 с.

Пилипчук, І. Календарно-обрядові жанри фольклору в творчості М. Леонтовича : [проаналізовано специфіку календар.-обряд. жанру з мистецтвознав. позиції та обґрунтовано жанр. концепцію обряд. пісенності у композитор. творчості М. Леонтовича] / І. Пилипчук // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих учених та студ., 20–21 лист. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв ім. В. Волошиної, Каф. вокал.-хор. підгот., теорії та методики муз. освіти ; голова редкол. Т. В. Белінська. – Вінниця, 2019. – С. 141–143.

Пшемінська, Л. Духовно-сакральна музична спадщина М. Леонтовича як важливий чинник формування у молодого покоління ціннісних орієнтацій : [характеризуючи духов. спадщину М. Д. Леонтовича, укр. диригент і музикознавець М. Юрченко зауважує: «авторське начало у них – сильніше, ніж у К. Стеценка, тому твори Леонтовича виглядають ефектніше і є складнішими за образною драматургією...» Його духов. спадщина – новий стиль укр. церков. музики з яскравою нац. специфікою, вони формують морал.-цінніс. орієнтації молоді, виховують худож. смак, інтелектуал., емоційний та твор. потенціал, розвивають критич. мислення] / Л. Пшемінська // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 30. – С.57–65.

Пшемінська, Л. О. Організація освітнього процесу та особливості професійної підготовки вчителів у Тульчинському єпархіальному жіночому училищі (1864–1918 рр.) : [згадується про вокал.-муз. вечори в Тульчин. єпарх. училищі за часів роботи М. Д. Леонтовича (1908–1921 рр.) на посаді вчителя церков. співу. Композитор організовував співочо-муз. вечори, на яких вихованки третього класу ставили дитячу оперу «Коза-Дереза», четвертого класу – п’єсу «Снігова королева» та «Червоненька квіточка», а п’ятого – дві картини-сцени з «Мазепи» та «Бориса Годунова», які супроводжувалися драм. грою. У трав. 1915 р. під керівництвом композитора було організовано платний випуск. муз.-літ. вечір, завданням якого був збір коштів для допомоги біженцям та іншим людям, які постраждали в результаті військ. дій] / Л. О. Пшемінська // Історико-педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 1. – С. 47–56.

Пшемінська, Л. О. Принципи музично-педагогічної діяльності М. Д. Леонтовича у Тульчинському державному хорі (1920–1921 рр.) : [за арх. матеріалами та спогадами дослідж. муз.-пед. діяльність композитора у створеному ним у верес. 1920 р. першого Тульчин. держ. аматор. хору] / Л. О. Пшемінська // European Humanities Studies: State and Society. – 2019. – Т. 20, вип. 4. – С. 165–176.

Пшемінська, Л. О. Синопсичні пошуки в педагогічній діяльності М. Леонтовича : [авт. зауважує, що пошуки нових шляхів і засобів вихов. впливу музики на молодь привели М. Леонтовича до розробки теорії, в основі якої було покладено асоціатив. співвідношення світлотіней і кольорів із звучанням муз. твору. Цілісне сприйняття муз. образу М. Леонтович розглядав у комплексі із кольором, порівнюючи фарби в музиці і живописі] / Л. О. Пшемінська// Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 18–19 кв. 2019 р. / Уман. держ. пед.. ун-т ім. Павла Тичини, Ф-т мистецтв [редкол.: І. Г.Терешко, (голов. ред.), О. М. Побірченко та ін.] Умань, 2019. – С. 98–103.

Пшемінська, Л. О. Синтез мистецтв у музично-педагогічній діяльності Миколи Леонтовича : [композитор залучав своїх вихованців до муз. театралізації, суть якої – інтегроване поєднання різних за своєю природою мистец. елементів (музики, театру, хореографії, живопису)] / Л. О. Пшемінська // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. пр. / [упоряд. Ю. І. Колісник-Гуменюк]. – Київ ; Львів ; Бережани ; Гомель, 2019. – Вип. 5. – С. 139–143. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/37I48yV (дата звернення: 22.12.2020). – Назва з екрана.

Пшемінська, Л. О. Учнівський хоровий театр у музично-педагогічній діяльності М. Д. Леонтовича : [залучаючи вихованок Тульчин. жіночого єпарх. училища до театр. мистецтва, композитор і педагог упроваджував у практику нову форму худож.-твор. діяльності – учнів. хор. театр, застосовуючи принцип поєднання різних видів твор. діяльності, у якому хор трактується як актив. учасник муз. вистави] / Л. О. Пшемінська // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 9–10 квіт. 2020 р.) / МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол.: І. Г. Терешко (голов. ред.), О. М. Побірченко, Л. М. Андрощук [та ін.]. – Умань, 2020. – С. 94–98.

Пшемінська, Л. О. Формування педагогічних ідей Миколи Леонтовича у Тульчинський період творчості : [Тульчин став основним місцем життя та творчості М. Леонтовича з 1908 по 1921 рр., де він викладав музику та співи в жіночому епарх. училищі та в жіночій приват. гімназії. Це був плід. період, як на композитор. доробки так і на формування його пед. поглядів щодо мистец. освіти, зокрема виникнення задуму створення підруч. з нот. грамоти] / Л. О. Пшемінська // Зб. матеріалів наук. конф. і семінарів ф-ту мистецтв за 2018 р. / МОН України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол: І. Г.Терешко, (голов. ред.), О. М. Побірченко та ін.] Умань, 2018.– С. 104–108.

Роздобудько, І. В. Прилетіла ластівочка : роман : [авт. версія життя, творчості та загибелі М. Д. Леонтовича] / І. В. Роздобудько. – Київ : Нора-друк, 2018. – 304 с.

Полевіна, О. Розповіді про музикантів : [Семен Гулак-Артемовський, Микола Леонтович, М. В. Лисенко] / О. Полевіна // Дзвін. – 2020. – № 7. – С. 110–119.

Семенко, Л. Пізнати, щоб відстояти : дослідниця Лариса Семенко про таємниці, які приховує легендарний «Щедрик» Миколи Леонтовича : [зав. наук.-дослід. від. новіт. історії Вінниц. обл. краєзнав. музею, детально дослідивши історію написання і виконання «Щедрика», зазначає, що більшість науковців і джерел стверджують, що перше викон. «Щедрика» відбулося 25 груд. 1916 р., тобто за старим стилем у день Різдва, додаючи, що виступ відбувся в будівлі Київського університету св. Володимира. Насправді ж вперше «Щедрик» прозвучав 29 груд. 1916 р. в залі Київ. Купец. зібрання (нині – приміщення Нац. філармонії) на четвертому щоріч. концерті укр. Різдвяних колядок, які традиц. виконував міш. хор під орудою диригента О. Кошиця. Причина помилки в тому, що 25 груд. в газ. «Киевская мысль» з’явився лише анонс виступу на четвер, 29 груд.] / Л. Семенко ; записала О. Шуткевич // День. – 2019. – 18–19 січ. – С. 23.

Сенета, Т. В. Роль творчості М. Д. Леонтовича у становленні української культури ХХ століття : [висвітлено життєвий та твор. шлях композитора, розкрито грані його композитор. діяльності, схарактеризовано вагомий внесок у муз.-хор. культуру України та проаналізовано муз. спадщину, що складають хор. мініатюри – оброб. укр. нар. пісень] / Т. В. Сенета // Молодий вчений. – 2017. – № 4.2. – С. 74–77.

Сізова, Н. Діяльність Миколи Леонтовича в галузі професіоналізації хорового життя Вінниччини початку ХХ століття : [систематизовано й проаналізовано види проф. діяльності М. Леонтовича в різні періоди його перебування на Вінниччині та визначено її вплив на загал. розвиток хор. творчості регіону, розкрито формування муз.-пед. досвіду самого М. Леонтовича. Висвітлено ключові аспекти його диригент. діяльності в Кам’янці- Подільському, Чукові, Тиврові, Вінниці, Тульчині. Простежено твор. зв’язки композитора з Ю. Богдановим, К. Стеценком і П. Тичиною в контексті їх впливу на формування і розвиток композитор. стилю М. Леонтовича] / Н. Сізова // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2018. – Вип. 19 (2). – С. 45–50.

Слободянюк, П. Я. Велет пісні народної : [життя і творчість М. Д. Леонтовича – це подвиг громадянина і трудівника, який в утвердженні нац. духовності і культури, ідеї служіння народові вбачав мету і зміст свого життя] / П. Я. Слободянюк // Україна – моя доля : [зб. наук. пр. та публ.] / П. Я. Слободянюк. – Хмельницький ; Вінниця, 2018. – С. 278–282.

Совік, Т. Етнокультурне виховання студента-музиканта засобами музично-педагогічної спадщини М. Д. Леонтовича : [здійснено аналіз муз.-пед. спадщини митця, її вплив та використання у процесі етнокультур. виховання студента-музиканта] / Т. Совік // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (2). – С. 147–152.

Стефіна, Н. Талант М. Д. Леонтовича непідвладний часу: минувшина і сьогодення : [розглянуто деякі грані життя і творчості композитора, хор. диригента, педагога, громад. діяча з точки зору минувшини та сьогодення. Авт. зазначає, що у його ориг. творах «Легенда», «Льодолом», «Моя пісня», «Літні тони» та одноакт. опері «На Русалчин Великдень» «яскраво і самобутньо змальоване життя українського народу – мрії і маленькі радощі, думи і надії»] / Н. Стефіна // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв. – Вінниця, 2017. – С. 13–15.

Терешко, І. Фольклористичний доробок М. Леонтовича у контексті нової української школи : [авт. доводять, що використання у твор. доробку композитора фольклор. матеріалу як комплексу духов. сутності нар. життя, його світосприймання, естетич. ідеалів, морал. норм, психології дає підстави упроваджувати твор. надбання митця-педагога у практику нової укр. шк.] / І. Терешко І., Л. Пшемінська // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 156–164.

Ткачук, Л. Ранні духовні хорові жанри малої форми у творчості М. Леонтовича : [викладено інформацію про основні жанри малої форми духов. музики композитора. Звернуто увагу на канти, псалми, колядки та щедрівки, у яких широко використані мистец. досягнення митця, яких він домігся у роботі над нар. мелодіями] / Л. Ткачук // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв. – Вінниця, 2017. – С. 205–207.

Урчик, О. Ю. Музична освіта як соціокультурний феномен діяльності В. Верховинця, П. Козицького, Ф. Колесси, М. Леонтовича, К. Стеценка. / О. Ю. Урчик // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кременчук,13 берез. 2020 р. – Кременчук, 2020. – C. 493–498.

Щербань, Д. «Загадка» смерті Леонтовича : 23 січ. – 99-та річниця з дня смерті М. Д. Леонтовича : [ветеран прокуратури детально аналізує існуючі публ. про загибель композитора і навіть записи Г. Яструбецького та зауважує, як колиш. слідчий, що жодна з них не переконлива] / Л. Щербань // Юрид. вісн. України. – 2020. – 1–23 січ. (№ 1/2). – С. 18, 19 ; Вісті Тепличчини. – 2020. – 23 січ. – С. 8 ; 30 січ. – С. 8.

Якимчук, С. Педагогічно-хорові засади діяльності Миколи Леонтовича [висвітлюється твор. діяльність педагога-хормейстера М. Леонтовича. Звертається увага на особливості вивч. хор. сольфеджіо та шляхи практ. втілення у творчо-виконав. колективі, особливо аматор., для розвитку муз. грамотності співаків через упровадження системи муз. вправ] / С. Якимчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24(2). – С. 192–197.

Яропуд, З. Підготовка студентів до диригування духовних творів з безрозмірним немензурованим письмом (на матеріалі творів М. Леонтовича) : [розглянуто основні метод. засади підгот. студентів до диригування духов. творів з безрозмірним немензурованим письмом. Авт. стверджує, що використання у класі диригування літург. і церков. піснеспівів якнайкраще сприяє хормейстер. підгот. майбут. фахівця] / З. Яропуд // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (2). – С. 197–204.

Вшанування пам’яті митця

Про премію імені М. Д. Леонтовича : рішення 25 сесії Вінниц. облради 7 скликання від 12 жовт. 2017 р. № 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/25PozaSes/500.pdf (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про журі з присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 7 листоп. 2017 р. № 783. – Режим доступу: https://bit.ly/3mWzwio (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 11 груд. 2017 р. № 893 : [присуджено премію за 2017 р.: у номінації «Професійні композитори» композитору М. Б. Шведу; у номінації «Професійні хорові колективи» – концерт. закл. культури «Муніципальному академічному камерному хору «Київ»]. – Режим доступу: https://bit.ly/3lVAPwu (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про Вінницьку обласну філармонію [Електронний ресурс] : рішення 27 сесії Вінниц. облради 7 скликання від 20 груд. 2017 р. № 540 : [про присвоєння закл. ім’я М. Д. Леонтовича]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/27Ses/540.pdf (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 10 груд. 2018 р. № 952 : [присуджено премію за 2018 р.: у номінації «Професійні композитори» – Г. В. Білявському; у номінації «Професійні хорові колективи» – Акад. камер. хору ім. Бортнянського (м. Чернігів)]. – Режим доступу: https://bit.ly/2VPiias (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 9 груд. 2019 р. № 938 : [присуджено премію за 2019 р.: у номінації «Професійні композитори» – Б. Д. Сегіну; у номінації «Професійні хорові колективи» – Акад. хору ім. П. Майбороди Укррадіо]. – Режим доступу: https://bit.ly/2Jyawj1 (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про комунальний заклад «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» [Електронний ресурс] : рішення 42-ї позачерг. сесії Вінниц. облради 7 скликання від 21 лют. 2020 р. № 934 : [про зміну повного та скороч. найменування комунал. закл. «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» визначивши його повне найменування: Вінницький обласний центр культури «Щедрик» та скорочене найменування: ВОЦК «Щедрик»]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/42pozases/934.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Про внесення змін та доповнень до Положення про премію імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : рішення 44-ї сесії Вінниц. облради 7 скликання від 23 лип. 2020 р. № 963 : [на здобуття премії можуть висуватися: 1. проф. композитори, твори яких написані та опубл. протягом остан. двох років та стали відомі громадськості не пізніше, як за два місяці до дати присудження премії і зробили значний внесок у розвиток муз. мистецтва; 2. проф. хор. колективи, програми яких створені і показані впродовж останніх дванадцяти місяців та зробили значний внесок у розвиток хор. мистецтва і популяризацію творчості Миколи Леонтовича; 3. учбові та аматор. хор. колективи за популяризацію творчості М. Леонтовича, високий викон. рівень та значний внесок у розвиток хор. мистецтва впродовж двох останніх років. Грошова винагорода в розмірі 60 тис. грн розподіляється в залежності від кількості номінантів і виплачується за рахунок коштів, передбачених в обл. бюджеті на ін. заходи в галузі культури і мистецтва]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/44Ses/963.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Про внесення змін до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 07 листоп. 2017 р. № 783 [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 16 верес. 2020 р. № 592 : [внесено зміни до складу журі з присудження премії ім. М. Д. Леонтовича та внесено нову номінацію – «Учбові та аматорські хорові колективи»]. – Режим доступу: https://bit.ly/37HF89v (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовт. 2020 р. № 951 : [у т. ч. у Вінниці перейменовано Парк-пам’ятку садово-парк. мистецтва загальнодерж. значення «Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького» на Парк-пам’ятку садово-парк. мистецтва загальнодерж. значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича»]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/951-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 30 листоп. 2020 р. № 733 [Електронний ресурс] : [присуджено премію за 2020 р. у номінації «Професійні композитори» – О. М. Мануляку; у номінації «Професійні хорові колективи» – Акад. хору ім. В’ячеслава Палкіна КП Харківська обласна філармонія»; у номінації «Учбові та аматорські хорові колективи» – хору Вінниц. фах. коледжу мистецтв ім. М. Д. Леонтовича]. – Режим доступу: https://bit.ly/2Jy1dzB (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

2017

Єфимов, В. Відбулося фольклорне свято «Щедрівочка» : [13 січ. 2017 р. у Будинку укр. мистецтв м. Дніпро за ініціативи дир. В. Слободи відбулося фольклор. свято у межах мистец. акції всієї України «Щедрик-100» на відзначення 100-річчя першого виконання всесвіт. відомого укр. «Щедрика», створеного композитором Миколою Леонтовичем] // Свобода. – 2017. –20 січ. (№ 3). – С. 9. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2017-03.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Орел, С. «Щедрик» став темою вечора : [26 січ. 2017 р., у перший день Всеукр. фестивалю-конкурсу укр. акад. музики «Класик-проєкт», що з 2003 р. приводиться у м. Кропивницький в пам’ять земляка-композитора Юлія Мейтуса, відбулася моновистава «Екуменічний код України – вікова історія «Щедрика». Провід. наук. співробітник Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України В. Кузик присвятила «Щедрикові» М. Леонтовича чимало своїх дослідж., тож її розповідь була багатогран., з багатьма цікавими деталями] / С. Орел // Свобода. – 2017. – 10 лют. (№ 6). – С. 9. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2017-06.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Олійник, О. Провели концерт коляд і щедрівок : [22 січ. на концерті колядок і щедрівок, який влаштувало Українське Музичне Товариство Альберти, став частиною різдвяних свят в українській громаді Едмонтона звучав улюбл. світом «Щедрик» М. Леонтовича, який заспівав хор «Капеля Кіріе» (диригент д-р М. Туржон) / О. Олійник // Свобода. – 2017. – 17 лют. (№ 7). – С. 8. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2017-07.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Мельник, В. Композиторська премія : [депутат. корпус Вінниц. облради підтримав проєкт рішення «Про премію ім. Миколи Леонтовича», яку започаткували з нагоди 140-річчя від дня народж. композитора] / В. Мельник // Вінниччина. – 2017. – 18 жовт. – С. 8.

Кирей, Р. Вінничани започаткували премію імені Леонтовича : [сесія Вінниц. облради заснувала премію ім. М. Д. Леонтовича з нагоди 140-річчя від дня його народж. та задля збереження духов. традицій укр. народу, формування нац. свідомості і підтримки мистец. колективів] / Р. Кирей // Уряд. кур’єр. – 2017. – 19 жовт. – С. 16.

На Вінниччині відбувся літературно-мистецький захід, присвячений 140-й річниці від дня народження Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] : [6 груд. 2017 р. у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся літ.-мистец. вечір «Великий подолянин»] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц.. вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://bit.ly/358ov6I (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 07.12.2017. – Назва з екрана.

Скрипник, В. Сто творів Леонтовича на день його народження : [Всеукр. фестиваль хор. мистецтва, присвяч. 140-й річниці від дня народж. М. Леонтовича у Вінниці завершився великим гала-концертом. Протягом трьох днів хор. колективи з різних обл. держави – проф. і аматор. – виконали понад сто творів композитора] / В. Скрипник // Голос України. – 2017. – 13 груд. – С. 8 : кольор. фот.

Пустіва, В. Премія, рекорд, діброва і флешмоб : як на Вінниччині відзначали ювілей Миколи Леонтовича / В. Пустіва // Вінниц. газ. – 2017. – 15 груд. – С. 1 : кольор. фот.

Рязанова, Ю. Тиждень Леонтовича : [про заходи, що відбулися на Вінниччині з нагоди 140-річчя від дня народж. видат. земляка] / Ю. Рязанова // Вінниччина. – 2017. – 15 груд. – С. 2 : фот.

[140 років від дня народження виповнилося українському композитору Миколі Леонтовичу, чий «Щедрик» став улюбленою мелодією Різдва для мільйонів людей у всьому світі. У Києві відбувся благод. вечір «Leontovych Heart» та концерт за участю скрипала-віртуоза І. Бондаренка. Зібрані кошти підуть на підтримку занедбаного будинку в с. Шершні на Вінниччині, де минуло дитинство М. Леонтовича] // Голос України. – 2017. – 16 груд. – С. 14.

Вільчинська, О. Заспівали «Щедрик» тисячею голосів 20 хорів з усієї України : [заходи, що відбулися на Вінниччині до 140-річчя від дня народж. видат. композитора М. Д. Леонтовича] / О. Вільчинська // Поділ. порадниця. – 2017. – 20 груд. – С. 4 : кольор. фот.

Гандзюк, М. «Щедрик» у 1000 голосів і національний рекорд : 13 груд. у Вінниці на площі Шевченка зустрілись 20 хорів з усієї України, щоб встановити нац. рекорд / М. Гандзюк // Місто. – 2017. – 20 груд. – С. 3.

Катеринич, А. Фестиваль вокально-хорового мистецтва започаткували в Шаргороді : [на честь 140-річчя від дня народж. видат. земляка М. Леонтовича] / А. Катеринич // Вінниччина. – 2017. – 20 груд. – С. 7 : кольор. фот.

Літургія на музику Леонтовича прозвучала у кафедральному соборі м. Вінниця : гала-концерт відбувся в рамках Першого Всеукр. фестивалю ім. Миколи Леонтовича. Зафіксовано рекорд України – виконання понад 100 творів Леонтовича в одному заході // Православ. Вінниччина. – 2017. – Груд. (№ 12). – С. 5 : іл.

У Вінниці встановили рекорд України по виконанню творів Леонтовича : [експерт. коміс., перебуваючи три дні на Вінниччині, зaфіксувaлa рекорд України «Виконання понад 100 творів Миколи Леонтовича на Всеукраїнському фестивалі хор. мистецтва імені Леонтовича». Це культур.-мистец. явище увійшло до «Книги рекордів України»] // Новини Вінниччини. – 2017. – 20 груд. – С. 1 : фот.

Будзей, О. Присвячено Леонтовичу [Електронний ресурс] : [14–15 груд. в Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана Огієнка відбулася V Міжнар. наук.-практ. конф. «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура», присвяч. 140-річчю від дня народж. композитора] // Подолянин. – 2017. – 22 груд. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://podolyanin.com.ua/history/8057/ (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Вінницькій обласній філармонії присвоїли ім’я композитора Миколи Леонтовича // Вінниччина. – 2017. – 22 груд. – С. 2.

Вінницькій філармонії присвоєно ім’я Леонтовича : [рішенням сесії облради Вінниц. обл. філармонії присвоєно ім’я Миколи Дмитровича Леонтовича : [ відтепер вона має офіц. назву «Вінницька обласна філармонія ім. М.Д. Леонтовича». Ген. директор закл. А. Левицький, назвав це рішення історично справедливим, адже розвиток муз. життя у Вінниці розпочався саме з М. Леонтовича та його хор. капели] // Вінницька обласна філармонія : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://filarm.vn.ua/vinnickij–filarmoni%D1%97–prisvoyeno–imya–leontovicha/ (дата звернення: 13.02.2020). – Назва з екрана.

2018

Рекута, О. «Щедрик» у музиці, камені та світлі з’явиться у Вінниці..., а Леонтович постане замість Горького? : [про реконструкцію входу у Центр. парк розповів голов. архітектор Вінниці О. Рекута] / О. Рекута ; інтерв’ю взяв Р. Ковальський // Поділ. порадниця. – 2018. – 3 січ. – С. 1 : кольор. фот.

Красножон, В. Микола Леонтович: український ювелір хорової музики : інформ. бібліогр. список для організаторів дит. читання / В. Красножон // Шкільний світ. – 2018. –Січ. (№ 2). – С. 10–22.

Хмельковський, Л. Наталя Пасічник – посланець української культури у Швеції : [Український інститут у Стокгольмі піаністка Н. Пасічник заснувала на громад. засадах у 2014 р., коли Росія почала війну проти України. Однією з причин цього кроку була не лише любов до укр. музики, а й усвідомлення того, що про Україну шведи майже нічого не знають. 30 жовт. 2017 р. відбувся фестиваль укр. музики у Швеції «Переосмислюючи Європу: Україна» на престиж. концерт. майданчику «Musikaliska». Чи не вперше в такому обсязі швед. публіка відкрила для себе музику укр. композиторів від Д. Бортнянського, М. Лисенка, М. Леонтовича до сучасників М. Скорика, Г. Гаврилець та ін.] // Свобода. – 2018. – 12 січ. (№ 2). – С. 11. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2018-02.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Медведєва, І. На честь Леонтовича : [м. Тульчин виграв конкурс М-ва культури та увійшов до переліку насел. пунктів, які візьмуть участь у проєкті «Малі міста – великі враження». На реалізацію проєкту «Леонтович Арт Квартал» громада отримає не менше 500 тис. грн від уряду] / І. Медведєва // Вінниччина. – 2018. – 9 лют. – С. 2 : фот.

Чебан, О. Твори Леонтовича зібрали в монографію : [у Вінниц. держ. пед. ун-ті ім. Михайла Коцюбинського відбулась презентація кн. Анатолія Завальнюка «Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини Миколи Леонтовича», що за словами ректора Н. Лазаренко, є неординар. подією всеукр. і навіть світ. значення] / О. Чебан // Уряд. кур’єр. – 2018. – 14 лют. – С. 16 : іл.

Знято в Тульчині: джерела духовності : [про зйомки п’ятисер. оповіді про життя і творчість композитора М. Д. Леонтовича, знято в стилі худож. реконструкції] // Тульчин. край. – 2018. – 23 лют. – С. 4.

Про видатних вінничан знімають документальні короткометражки : на Вінниччині відбулись зйомки док. кінофільму про М. Д. Леонтовича. Роль композитора зіграв вінниц. священник та диригент хору «Соломія» Назарій Давидовський // Новини Вінниччини. – 2018. – 14 берез. – С. 4 : фот.

Вільчинська, О. Вінницький священник зіграв Леонтовича у фільмі про нього : [ роль М. Леонтовича у першій серії док.-ігрового кіно про відомих людей Вінниччини дісталась священнику Вознесен. церкви Вінниці, керівнику нар. жіночої капели педколеджу «Соломія» та ініціатору всесвіт. флешмобу «#Щедрик 100challenge» протоієрею о. Назарію Давидовському. Батюшка, будучи зав. іст. від. Вінниц. єпархії, працює над спадщиною композитора та вивч. сторінки його життя] / О. Вільчинська // 33-й канал. – 2018. – 21 берез. – С. 1.

Малі міста – великі враження : [міністр культури України Є. Нищук представив 8 проєктів-переможців масштаб. конкурсу культур. проєктів м-ва «Малі міста – великі враження», котрі під час реалізації перетворяться у своєрід. культур. стартапи. Одним із переможців став проєкт – фестиваль «Леонтович Арт квартал» у Тульчині Вінниц. обл., що має на меті створити велику мистец. майстерню, яка збиратиме митців зі всіх регіонів України. Тут робитимуть стінописи та просторові інсталяції «Мелодії пісні Щедрик»] // Молодь України. – 2018. – 13 квіт. – С. 2.

Базів, Л. «Щедрик», Ван Гог та спеціальна гостя з Італії. Путівник по «Книжковому Арсеналу» від «Нора-друк» : [про VIII Міжнар. фестиваль «Книжковий Арсенал», де серед видань представлена нова кн. І. Роздобудько «Прилетіла ластівочка» про М. Д. Леонтовича, що вийшла у вид-ві «Нора-Друк»] / Л. Базів // Демокр. Україна. – 2018. – 25 трав. – С. 13.

Шуткевич, О. Інструмент Леонтовича «оживе» : на Вінниччині легендар. піаніно, на якому композитор виконував «Щедрик» та оперу «Євгеній Онєгін», готується до реставрації : [експонат зберігається у мемор.. музеї М. Леонтовича в с. Марківка Теплиц. р-ну] / О. Шуткевич // День. – 2018. – 19 лип. – С. 6.

Как сейчас выглядит улица Леонтовича в Киеве после капитального ремонта [Електронний ресурс] // Информатор : [регіон. інтернет-вид.]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://kiev.informator.ua/2018/08/28/kak-sejchas-vyglyadit-ulitsa-leontovicha-v-kieve-posle-kapitalnogo-remonta/ (дата звернення: 28.12.2020). – Дата публ.: 28.08.2018. – Назва з екрана.

Гончаренко, Л. Будинок родини Леонтовича буде врятований! : [проєкт відновлення в с. Шершні Тиврів. р-ну будівлі, де провів дит. роки композитор, здійснюється за допомогою Фонду гуманітар. розвитку України у рамках започаткованої ним громад. платформи «SOS майбутнє». У планах – створення центру мистецтв і розвитку для місц. дітей та побудова біля нього сучас. культур.-мистец. осередку, де зможуть навчатися, спілкуватися й демонструвати своє мистецтво нові покоління митців та музикантів] / Л. Гончаренко // Голос України. – 2018. – 23 серп. – С. 20.

Кущ, П. У Покровську відкрили пам’ятник авторові «Щедрика» : [скульптуру М. Леонтовича із бронзи встановили в міськ. парку] / П. Кущ // Уряд. кур’єр. – 2018. – 29 серп. – С. 12 : фот.

Скрипник, В. Музична лавка Леонтовича даруватиме чотири його мелодії : [проєкт «Меридіан «Щедрик» з живою муз. інсталяцією реалізує Тульчин. ОТГ] / В. Скрипник // Голос України. – 2018. – 27 жовт. – С. 6.

Чебан, О. У Тульчині створять креативний простір «Меридіан «Щедрик» [він продовжить мистец. трансформацію території міста і стане унікал. платформою для комунікації між митцями задля культур. розвитку. Формування такого середовища закріплює за Тульчином статус столиці «Щедрика» та одного з найцікавіших малих міст України», – зазначила викон. дир. проєкту І. Матковська. Проєкт – продовження унікал. «Леонтович Арт Кварталу»] / О. Чебан // Уряд. кур’єр. – 2018. – 1 листоп. – С. 20.

Тульчин тепер має Алею музичних інструментів і «співочу» лавку Леонтовича : [1 груд. 2018 р., в Тульчині відкрили креатив. простір просто неба «Меридіан «Щедрик». Серед його турист. «родзинок» – арт-об’єкти, гігант. стінописи, мистец. інсталяції та нові фотозони] // Місто. – 2018. – 5 груд. – С. 32.

Виступ новоствореної «Леонтович-капели» відкрив обласний фестиваль хорового мистецтва «Співає Поділля Леонтовича» [Електронний ресурс] : [12 груд. у концерт. залі Вінниц. коледжу культури і мистецтв ім. М. Леонтовича відбулось урочисте відкриття обл. фестивалю хор. мистецтва «Співає Поділля Леонтовича» з нагоди відзначення 141-ї річниці від дня народж. композитора. На поч. заходу відбулась презентація нового хор. колективу – Поділ. камер. хору «Леонтович-капела» Вінниц. обл. філармонії ім. М. Леонтовича (худож. керівник та диригент О. Бабошина)] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/15263-vystup-novostvorenoi-leontovych-kapely-vidkryv-oblasnyi-festyval-khorovoho-mystetstva-spivaie-podillia-leontovycha (дата звернення: 09.12.2020). – Назва з екрана.

Скрипник, В. Тут «Щедрик» відлунює в серці кожного [Електронний ресурс] : [мистец. проєкт просто неба «Меридіан «Щедрик» створено на батьківщині М. Леонтовича, в м. Тульчин. Його реалізувала міська об’єднана територ. громада спільно з Укр. культур. фондом, держ. інституцією, що опікується розвитком культури і мистецтва, зокрема малих міст держави] / В. Скрипник // Голос України. – 2018. – 11 груд. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/311160 (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Лук’янчук, Г. «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії України» : [у залі Дипломат. акад. ім. Геннадія Удовенка при МЗС України Укр. центр культур. дослідж. провів уроч. презентацію вист. просвітниц. проєкту] / Г. Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2018. – 13–19 груд. (№ 50). – С. 13.

«Співає Поділля Леонтовича» : про відзначення 141-ї річниці від дня народження М. Д. Леонтовича в районі // Тульчин. край. – 2018. – 14 груд.

Біла, А. «Щедрик» та інші... : [до 100-річчя культур. дипломатії УНР в Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка представили мистец. проєкт, мета якого – показати модель дипломатії високого рівня, а також те, що політика і мистецтво йдуть пліч-о-пліч, якщо цього стратегічно потребує держава. На вист. представлено зб. дослідниці Т. Пересунько, що вміщ. унікал. док. про подорожі Укр. Респ. Капели під орудою О. Кошиця світом, вирізки із закордон. публ., відгуки президентів різних країн, послів, дипломатів, арх. світлини. Одним із акцентів вист. є легендар. «Щедрик» М. Леонтовича як велике свідчення укр. присутності в світі] / А. Біла // День. – 2018. – 14–15 груд. – С. 29.

Реставрують 120-річне піаніно Миколи Леонтовича : [Вінниц. обл. краєзнав. музей займається реставрацією піаніно всесвітньо відомого авт. «Щедрика». Виготовлено інструмент у 1896 р. На ньому вчилися грати діти брата Миколи Леонтовича Олександра і сестри – Марія, Вікторія, Олена. За усі роки піаніно жодного разу не реставрували] // Вінниччина. – 2018. – 19 груд. – С. 2 : фот.

Терлецький, Г. Співає поділля Леонтовича : [про обл. фестиваль хор. мистецтва «Співає Поділля Леонтовича». Липовеччину представляв нар. аматор. хор. колектив Липовец. район. будинку культури] / Г. Терлецький // Липовец. вісті. – 2018. – 19 груд. : фот.

У Вінниці нагородили лауреатів премії Леонтовича : [12 груд. у Вінниці відзначили переможців Всеукр. премії Миколи Леонтовича. Премію в номінації «Професійні хорові колективи» отримав Акад. камер. хор ім. Дмитра Бортнянського з Чернігова. (худож. керівник і диригент І. Богданов). У номінації «професійні композитори» переміг Г. Білявський з Вінниці] // Новини Вінниччини. – 2018. – 19 груд. – С. 1 : фот.

Першу премію ім. М. Леонтовича на Вінниччині отримали кияни [Електронний ресурс] : [у Вінниці 13 груд. нагородили перших лауреатів обл. премії ім. М. Д. Леонтовича. Її заснували задля підтримки мистец. колективів, що популяризують твор. надбання М. Леонтовича та заохочення сучас. композиторів. Грошовий еквівалент премії становить 20 тис. грн. і виплачується з обл. бюджету] // VIN. Інформаційна Вінниччина : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://i-vin.info/news/pershu-premiyu-im-m-leontovycha-na-vinnychchyni-otrymaly-kyyany-23486 (дата звернення: 15.02.2020). – Назва з екрана.

Горішнянська, О. Творець різдвяного бренду : [17 груд. у Нац. музеї історії України відбулося уроч. відкриття вист. «Маестро Різдва», яка представила життєвий шлях і творчість авт. найвідом. укр. пісні генія укр. поліфонії, композитора, хор. диригента, педагога М. Леонтовича] / О. Горішнянська // Україна молода. – 2018. – 21–22 груд. – С. 13.

Джус, Н. «Співає Поділля Леонтовича – 2018» : 12-13 груд. 2018 р. на Вінниччині відбувся обл. фестиваль хор. мистецтва з нагоди 141-річниці від дня народж. композитора / Н. Джус // Світлиця. – 2018. – № 4. – С. 43–47 : кольор. фот.

Роздобудько, І. Ноти, що облетіли весь світ : письменниця Ірен Роздобудько презентувала роман про вбитого агентом ЧК композитора Миколу Леонтовича і його знаменитий «Щедрик» [під назвою «Прилетіла ластівочка»] / І. Роздобудько ; інтерв’ю записала Н. Капустянська // Україна молода. – 2018. – 28–29 груд. – С. 14.

Самченко, В. «Щедрик» об’єднує : на Донеччині назвуть хор, який гастролюватиме світом з українськими піснями : [у Києві стартував Всеукр. конкурс хор. колективів «ЩедрикФест», який пропагує творчість Миколи Леонтовича і його відому в усьому світі різдвяну муз. композицію. Захід продовжився у м. Покровськ, що на Донеччині] / В. Самченко // Україна молода. – 2018. – 28–29 груд. – С. 2.

Щедрик–2018. Вінницька версія [Відеозапис] : [хор «Соломія» під орудою Назарія Давидовського спільно з інструмент. ансамблем Pagoda до Різдва презентують усім вінничанам та всій Україні нову версію безсмертного «Щедрика» Миколи Леонтовича] // YouTube. – Електрон. відеодані (1 файл, 3:34 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=aBEb89K3uYA (дата звернення: 31.03.2020). – Назва з екрана.

2019

Заболотна, Н. Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора? [Електронний ресурс] : [ст. на захист приналежності будинку в с. Шершні Тиврів. р-ну Вінниц. обл. родині Леонтовичів із наведенням розвідки О. Коваля, місц. краєзнавця викл. гімназії № 2 м. Гнівань Вінниц. обл., котрий дуже переконливо доводить абсурдність вигадок про те, що спадку Леонтовича у Шершнях нібито немає] // Music-review Ukraine : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/1FC363D13FBA6A55C22583780070D9C8?OpenDocument (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 04.01.2019. – Назва з екрана.

Засадна, О. Яскраві тони VIII Всеукраїнського конкурсу імені Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] : [у конкурсі взяло участь понад сорок колективів, до фінал., другого туру пройшли 18 хорів у трьох номінаціях: однорідні, камерні та мішані хори. Найвищу нагороду конкурсу – Гран-прі здобув міш. хор студентів Одес. нац. муз. акад. ім. Антоніни Нежданової (диригент Г. Шпак). У номінації «Однорідні хори» І премію отримав Жіночий хор ім. Світлани Фоміних (Миколаїв, диригент Т. Островська), у номінації «Камерні хори» – Муніципал. камер. хор «Галицькі передзвони» (Івано-Франківськ, диригент І. Дем’янець), у номінації «Мішані хори» першу премію розділили Хор студентів Житомир. муз. училища ім. Віктора Косенка (диригент А. Морозюк) і студент. хор «Subito» Чернівец. обл. коледжу мистецтв ім. Сидора Воробкевича (диригент В. Гордей)] // Музика : укр. інтернет-журн. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/yaskravi-tony-viii-vseukrains-koho-konkursu-imeni-mykoly-leontovycha/ (дата звернення: 22.12.2020). – Дата публ.: 26.01. 2019. – Назва з екрана.

Вітковський, В. Підставляйте свої плечі : [про проєкт реконструкції садиби Леонтовича в с. Шершні Тиврів. р-ну] / В. Вітковський // RIA. – 2019. – 30 січ. – С. 2.

Подобєд, О. Маестро Різдва : [про вист. в Нац. музеї історії України, присвяч. М. Леонтовичу, який подарував світові найпопулярнішу мелодію Різдва] / О. Подобєд // Історія України. – 2019. – Січ. (№ 2). – С. 4.

У Києві експонують валізу Леонтовича, в якій він приніс «Щедрика» [Електронний ресурс] : [у січ. 2019 р. на виставці «Маестро Різдва» в Нац. музеї історії України експонували дорож. валізу М. Леонтовича, в якій, ймовірно, знаходився «Щедрик»», який згодом, після блискучої обробки композитора, став улюбленою різдвян. мелодією світу] // Історична правда : [онлайнове сусп.-іст., наук.-попул. вид.]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/5c39a2bf98cf6/ (дата звернення: 15.12.2020). – Назва з екрана.

Лук’янчук, Г. Концерт присвятили 175-літтю хорової капелі «Дніпро» : [3 груд. 2018 р. у Великій залі ім. Героя України Василя Сліпака Нац. муз. акад. України ім. Петра Чайковського відбувся святковий концерт, присвяч. 175-літтю народ. хор. капели «Дніпро» Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. У різні роки колектив очолювали та співпрацювали з ним В. Станіславський, М. Лисенко, Я. Яциневич, О. Кошиць, К. Стеценко та М. Леонтович. Саме хор. капела ун-ту 25 груд. 1916 р. вперше виконала всесвіт. відомий «Щедрик» М. Леонтовича. Хор став основою капели О. Кошиця, яку Симон Петлюра в берез. 1919 р. відправив за кордон для попул. укр. культури] // Свобода. – 2019. – 25 січ. (№ 4). – С. 8. – Електрон. версія. газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2019-04.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Скрипник, В. З цієї книги вчувається мелодія «Щедрика» : [про кн. «Микола Леонтович. Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини» (Вінниця, 2017) А. Ф. Завальнюка, канд. мистецтвознавства, проф. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського, який багато років збирає матеріали про Миколу Леонтовича та уперше систематизував не лише всі хор. твори композитора, а й детально розповів про його викладац. роботу, майстерність хор. диригента тощо] / В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 21 лют. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/313979 (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Шуткевич, О. «Місія: розповісти світові, хто такий Леонтович» : у Вінниці знімають фільм про легендар. композитора та його світовий хіт «Щедрик» : [за сюжетом події розгортаються в Тульчині, де жив, творив і працював Леонтович, а також у Вінниці, куди композитора у 1902–1903 рр. запросили на роботу. Ідея відзняти кінострічку про диригента-земляка виникла у режисера В. Медяного під час поїздки за кордон на Різдвяні свята. На свій подив він виявив, що світ не чув про легендар. укр. композитора і не знає, що музику до попул. різдвяної композиції «Carol of the Bells» написав саме Леонтович] / О. Шуткевич // День. – 2019. – 28 берез. – С. 12 : фот.

Скрипник, В. Головну роль зіграє священник : док. фільм про Миколу Леонтовича, авт. всесвіт. відомого «Щедрика», знімають у Вінниці. Чому режисер Василь Медяний запросив на голов. роль не проф. актора, а.... священника? [Назарія Давидовського] / В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 30 берез. – С. 10 : фот.

Маковецька, О. Леонтовича покажуть у кіно : [у Вінниці знімають док. кінострічку про композитора М. Леонтовича] / О. Маковецька // Місто. – 2019. – 3 квіт. – С. 24.

Вальтер, І. «Шершнями Леонтовича» зацікавились вчені з Вашингтона : [ініціатором та організатором фестивалю є місц. жителька В. Чайковська. Співорганізаторами також виступили дир. комунал. установи «Видавничий дім. Моя Вінниччина» В. Вітковський, староста Шершнів. сільради Н. Михайлова та волонтери. Фестивалем зацікавилися в США, де у Вашингтоні, в Укр. ун-ті розробили програму підтримки «Врятуємо садибу Миколи Леонтовича»] / І. Вальтер // 33-й канал. – 2019. – 14 серп. – С. 10 : кольор. фот. – (Субот. вип. «Поділ. порадниця»).

Леошко, В. Щоденники присвятили автору «Щедрика» : [кожен школяр Покровська на поч. нового навч. року отримає щоденник, присвяч. композитору Миколі Леонтовичу, з написом «Тут творився «Щедрик»] / В. Леошко // Голос України. – 2019. – 23 серп. – С. 3.

Мохар, І. Фестиваль : [16 листоп. у Тульчині, в рамках конкурсу «Малі міста – великі враження», проведено наук.-практ. конф. «Щедрик – мистецький арсенал України» та фестиваль «Від Щедрика до «Carol of The Bells», присвяч. М. Леонтовичу] / І. Мохар // Місто. – 2019. – 30 жовт. – С. 5.

Гусак, О. У Тульчині готуються до чергового грандіозного фестивалю : [проєкт «Ревіталізація Музею-квартири М. Д. Леонтовича в Музей мелодії пісні «Щедрик» шляхом діджиталізації фондів та створення фізичного та віртуального інтерактивно-комунікативних просторів» став переможцем грант. програми «Малі міста – великі враження», в рамках якого відбуватиметься фестиваль «Від «Щедрика» до «Сarol of the bells»] / О. Гусак // Вінниц. газ. – 2019. – 1 листоп. – С. 16.

Кирильчук, В. «Щедрик» оживе у віртуалі і вогняному шоу : [анонс про перший фестиваль «Від Щедрика до «Carol of the bells», що пройшов у Тульчині] / В. Кирильчук // RIA. – 2019. – 6 листоп. – С. 17 : фот.

Вербицька, Т. «Щедрик» кличе в Тульчин на свято різдвяного гімну : [музей-квартира композитора в Тульчині перетворився на віртуал. інтерактив.-комунікат. простір. Зачарувала слухачів Держ. чоловіча хор. капела ім. Л. Ревуцького, хор Акад. ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельниц. філармонії. Виступила нар. хор. капела «Соломія», худож. керівник та диригент котрої Назарій Давидовський зіграв роль Миколи Леонтовича у док. фільмі] / Т. Вербицька // 33-й канал. – 2019. – 6 листоп. – С. 15.

Скрипник, В. Тут народився «Щедрик» Леонтовича : [десятки варіантів «Щедрика» звучали в іст. Тульчині на Вінниччині, де його написав Микола Леонтович. Знану в багатьох країнах мелодію виконували у рамках фестивалю мистецтв «Від «Щедрика» до «Carol of the bells» (колядки дзвонів), приуроч. до відкриття оновл. музею композитора] / В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 15 листоп. – С. 7.

Родинна садиба Миколи Леонтовича знову відкрита для гостей [Електронний ресурс] : [у Тульчині відкрили реконструйовану та оновлену музей-садибу авт. легендар. «Щедрика». Головна «фішка» музею – інтерактив. табло, що знаходяться біля стендів з експонатами] // Малі міста – великі враження : вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bigimpression.uccs.org.ua/novyny/rodynna-sadyba-mykoly-leontovycha-znovu-vidkryta-dlia-hostej/ (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Мелодія «Щедрика» – як українська душа... : [про осін. фестиваль «Від Щедрика до «Carol of the bells», що відбувся 16 листоп. у Тульчині за участю шести хор. колективів, театру вогню «East fire show» з Харкова, Центру пісоч. анімації «MS-ART», DJ Muzon та багатьох ін. викон.] // Вінниччина. – 2019. – 20 листоп. – С. 1 : кольор. фот.

Новий тріумф «Щедрика» і оновленого Музею-квартири Леонтовича : [грандіоз. вогняне шоу і пісоч. анімація, хор. марафон, якого ще не бачила Україна,«Щедрик» у рок-версії та електрон. музиці – все це 16 листоп. захоплювало і вражало тисячі глядачів фестивалю «Від Щедрика до «Carol of the bells», що вперше пройшов у Тульчині] // Місто. – 2019. – 20 листоп. – С. 24.

У Вінниці стартує мистецький проєкт «Співає Поділля Леонтовича» [Електронний ресурс] : [на честь 142-ї річниці від дня народж. видат. композитора-земляка М. Леонтовича відбувся обл. мистец. проєкт хор. співу] // Укрінформ : мультимед. платформа іномовлення України. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2836529-u-vinnici-startue-misteckij-proekt-spivae-podilla-leontovica.html (дата звернення: 09.12.2020). – Назва з екрана.

142 роки тому народився геніальний український композитор Микола Леонтович [Електронний ресурс] : [поряд з описом біогр. і твор. шляху композитора, представлено різні незвич. та ориг. версії виконання знаменитого «Щедрика»] // Ukrrain. Український дощ : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://ukrrain.com/142_roki_tomu_narodivsya_genialnij_ukrainskij_kompozitor_mikola_leontovich.html (дата звернення: 10.12.2020). – Назва з екрана.

Терлецький, Г. Співає Поділля Леонтовича : [про обл. мистец. проєкт хор. співу «Співає Поділля Леонтовича», що проходив у Вінниці, на якому Липовеччину представляв нар. аматор. хор. колектив район. будинку культури] / Г. Терлецький // Липовец. вісті. – 2019. – 20 груд.

У Вінниці оркестр Нацгвардії виконав оновлену версію «Щедрика» [Електронний ресурс] // Vinbaz : вінниц. бізнес портал. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://vinbazar.com/news/kultura-i-sport/u-vinnitsii-orkestr-natsigvardi-vikonav-onovlenu-versiyu-shchedrika-fotovideo (дата звернення: 31.03.2020). – Дата публ.: 26.12.2019. – Назва з екрана.

2020

Скрипник, В. Будинок Леонтовичів згорів? А балкон Ромео і Джульєтти вцілів? : Фонд гуманітар. розвитку України є ініціатором відновлення будинку Леонтовичів в с. Шершні, що на Вінниччині : [«Щедрик» на руїнах виконував відомий скрипаль І. Бондаренко, один з тих, хто збирає кошти на відновлення садиби. Те саме роблять в укр. діаспорі у США. Тим часом в обл. з’ясовують, чи справді Леонтовичі проживали у цьому будинку] / В. Скрипник // Голос України. – 2020. – 14 січ. – С. 9 : фот.

Фазульянов, С. Фейковий «будинок Леонтовича», який збираються відновлювати [Електронний ресурс] : знову і знову виринає на просторах інтернету чергова кампанія по збору коштів на відновлення фейкового «будинку Леонтовича» в Шершнях : [авт. публ., посилаючись на клірові відомості церкви доходить висновку, що справжній будинок священника в Шершнях був дерев’яним і проіснував тільки 18 років – з 1880 по 1898 та зазначає: «Річ у тому, що у відомій та шанованій сучасними дослідниками праці «Приходы и церкви Подольской епархии», яку редагував Сіцінський бачимо наступну інформацію про хату священника в Шершнях: «Священнические помещения сгорели в 1898 году»] // Історична правда : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/01/20/156906/ (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 20.01.2020. – Назва з екрана.

Заболотна, Н. Повторний розстріл після смерті: до питання замахів на пам’ять Леонтовича [Електронний ресурс] : уже три роки Фонд гуманітарного розвитку України веде боротьбу за збереження будинку, в якому наприкінці XIX ст. провів своє дитинство легендар. композитор Микола Леонтович. І який сьогодні знаходиться на межі руйнування : [у публ. президента Фонду гуманітар. розвитку доводиться, що будівля в с. Шершні належала родині Леонтовичів із наведенням виписки з рішення влади Вінниц. обл. за 1997 р., про те, що будинок внесений до реєстру пам’яток місц. значення, спогадів доньки композитора Галини Леонтович, яка наводить світлину саме цього будинку як родин. гнізда батьків, а також згадок старожилів села] / Н. Заболотна // Історична правда : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/columns/5e2978d9a6cfe/ (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 23.01.2020. – Назва з екрана.

Щедрик – мелодія Вінниччини [Електронний ресурс] : [24 січ. 2020 р. за ініціативи упр. культури і мистецтв, під головуванням заст. голови Вінниц. облдержадмін. І. Івасюка відбулось засід. круглого столу щодо створення бренду «Щедрик» М. Д. Леонтовича, який стане логотипом і в майбутньому головним символом подій Всеукр. та міжнар. масштабу, які пов’язані з іменем видат. земляка. У засід. взяли участь науковці, дослідники творчості Леонтовича, культур. діячі, представники виконав. влади та органів місц. самоврядування, мешканці територій, де жив і творив митець] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/23817-shchedryk-melodiia-vinnychchyny (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Фещенко, Є. «Щедрик» хоче повернутися в дитинство : на відновлення будинку Миколи Леонтовича зібрали 150 тисяч гривень : [ініціативу президентки Фонду гуманітар. розвитку України Н. Заболотної привернути увагу до факту руйнації будинку М. Леонтовича в с. Шершні підтримали артисти та митці. Відкрили вечір вшанування М. Леонтовича хор «Щедрик», поет і видавець І. Малкович та юний скрипаль-віртуоз І. Бондаренко. На сцені культур. центру Freedom Hall у Києві виступили також Н. Могилевська, Тayanna, Т. Матвієнко та ін.] / Є. Фещенко // Україна молода. – 2020. – 28 січ. – С. 3 : фот.

Макарова, О. Що означає «Щедрик» для Вінниччини : [у Вінниц. облдержадмін. відбулося засід. круглого столу на тему створення бренду «Щедрик – мелодія Вінниччини»] / О. Макарова // Вінниц. газ. – 2020. – 31 січ. – С. 8.

Черемош, В. Благодійний концерт у Києві для порятунку будинку М. Леонтовича : [І. Бондаренко (скрипаль), з іншими знаменитостями у Києві провели благод. концерт задля порятунку і відновлення будинку М. Леонтовича в с. Шершні Тиврів. р-ну] / В. Черемош // Маяк. – 2020. – 31 січ. – С. 1, 3.

«Щедрик», замість «Кіно-Поділля» : [у Вінниц. облраді до сесії підготували проєкт рішення, яким пропонується змінити найменування комунал. закл. «Кіно-Поділля» на «Щедрик» та затвердити новий Статут Центру культури «Щедрик», який буде розміщуватись у Вінниці по вул. Ботанічна, 15] // Новини Вінниччини. – 2020. – 12 лют. – С. 4.

«Щедрик» – мелодія Вінниччини [Електронний ресурс] : [протягом кількох місяців команда однодумців працювала над створенням голов. культур. бренду Вінниц. обл. – логотипу «Щедрик». Враховуючи всесвіт. славу твору М. Леонтовича, в логотипі поєднано символи, які асоціюються зі «Щедриком» як в Україні, так і за кордоном: ластівка і сонце, дзвоники і нотний стан та перші чотири ноти твору, за якими «Щедрик» впізнають в усьому світі] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/26879-shdfchedryk-melodiia-vinnychchyny (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ.: 12 трав. 2020 р. – Назва з екрана.

Щедрик – мелодія Вінниччини – відтепер лунатиме всюди [Електронний ресурс] : [під час онлайн брифінгу, що відбувся 19 трав. 2020 р. О. Дернова, нач. упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. зазначила: «Культурна спадщина Вінниччини – надзвичайно багата, але не завжди є ідентифікованою та усвідомленою. Як приклад, історія з мелодією «Щедрика» Миколи Леонтовича. Ця мелодія відома в кожному куточку нашої держави та далеко за її межами. Але зовсім мало людей знають, що і мелодія, і сам автор родом з Вінниччини. «Щедрик» не лише привернув увагу світової спільноти до нашої самобутньої культури, а й заявив про цілий народ, який прагне до ідентичності та визнання за ним права на власну самостійну державу»] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/27100-shchedryk-melodiia-vinnychchyny-vidteper-lunatyme-vsiudy (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ.: 19 трав. 2020 р. – Назва з екрана.

Вербицька, Т. Хористи з Вінниці встановили рекорд в «Книзі рекордів України» : [найбільший віртуал. хор в Україні, до котрого увійшли 111 співвітчизників з усього світу, виконали пісню М. Леонтовича «Не стій, вербо, над рікою»] / Т. Вербицька // 33-й канал. – 2020. – 20 трав. – С. 9 : кольор. фот. – (газ. в газ. «Подільська порадниця»).

Фахівці області проводять дослідження життя та творчості Миколи Леонтовича на Вінниччині [Електронний ресурс] : [за результатами засід. круглого столу «Щедрик» М. Леонтовича як бренд та складова маркетингової стратегії Вінницької області», ініційованого і проведеного у січ. 2020 р. упр. культури і мистецтв, було здійснено робочі поїздки з метою дослідж., збору та фіксації інформації щодо культур. спадщини, пов’язаної з життям та творчістю М. Леонтовича, її подальшої попул., створення турист. маршрутів «Шляхами Леонтовича», планування проведення мистец. заходів, присвяч. творчості композитора] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/28379-fakhivtsi-oblasti-provodiat-doslidzhennia-zhyttia-ta-tvorchosti-mykoly-leontovycha-na-vinnychchyni (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ.: 07.07.2020. – Назва з екрана.

Зеленюк, В. Стежками Леонтовича : [в регіоні розробляють новий турист. маршрут «Шляхами Леонтовича»] / В. Зеленюк // Сіл. вісті. – 2020. – 21 лип. – С. 3.

Чорний, Ю. Крок до відновлення історичної справедливості : [про зміну назви вінниц. Центр. парку культури і відпочинку ім. Горького на Центр. парк ім. М. Леонтовича] / Ю. Чорний // Вінниччина. – 2020. – 21 жовт. – С. 2 : фот.

Вальтер, І. Піаніно Леонтовича помирає без реставрації : [на те, щоб вдихнути життя у цей старовин. інструмент, на котрому народжувалася всесвітньовідома мелодія «Щедрик», не вистачає грошей] / І. Вальтер // 33-й канал. – 2020. – 11 листоп. – С. 9.

Разанова, Ю. Творчість надихає, і зцілює : [Вінниц. обл. худож. музей на вшанування пам’яті Миколи Леонтовича оголосив благодійну пленер-акцію візуал. творчості «Прилетіла ластівонька»] / Ю. Разанова // Вінниччина. – 2020. – 11 листоп. – С. 9 : кольор. фот.

Скрипник, В. Названо лауреатів премії імені Леонтовича  : [четвертий рік поспіль Вінниц. облдержадмін. виділяє кошти для нагородження переможців Всеукр. премії ім. Миколи Леонтовича. По 20 тис. грн отримає кожен із трьох лауреатів. У номінації «Професійні композитори» переможцем названо львів. композитора О. Мануляка. Серед проф. хор. колективів – Акад. хор В’ячеслава Палкіна з Харків. обл. філармонії. У номінації «Учбові та аматорські хорові колективи» – хор Вінниц. коледжу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича] / В. Скрипник // Голос України. – 2020. – 4 груд. – С. 7 : кольор. іл.

Борзов, С. Сергій Борзов: Сьогодні маємо можливість нагадати усім, що «Щедрик» – українська мелодія, яка народилась на Вінниччині : [11 груд. напередодні дня народж. М. Д. Леонтовича (13 груд.) в залі Вінниц. обл. філармонії ім. М. Д. Леонтовича відбулось уроч. відкриття проєкту «Хорові асамблеї Леонтовича», який зібрав поваж. представництво зі всієї України. Святкування продовжилось у м. Тульчин, де пройшло вшанування капели Леонтовича, якій виповнилося 100 років. Були також вручені почес. нагороди переможцям Всеукр. премії ім. Миколи Леонтовича] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/32365-serhii-borzov-sohodni-maiemo-mozhlyvist-nahadaty-usim-shcho-shchedryk-ukrainska-melodiia-iaka-narodylas-na-vinnychchyni-2 (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ. 13.12. 2020.– Назва з екрана.

Лашко, Я. В. Увіковічнення композитора-подолянина у монументальному мистецтві Кам’янця-Подільського : [в Україні небагато пам’ятних дошок, що увіковічують пам’ять композитора, дві з них знаходяться у м. Кам’янець-Подільський. Ці меморіальні дошки, присвячені пам’яті композитора-подолянина та виконані знаними кам’янец. худож. – Борисом Негодою, заслуж. худож. України та Володимиром Лашком, заслуж. майстром нар. творчості України] / Я. В. Лашко // ΛΌГOΣ : зб. наук. пр. – 2020. – № 3. – С. 121–127.

Музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича

Кузів, М. Діяльність Кам’янець-Подільської філії музичного товариства імені Миколи Леонтовича в першій половині XX сторіччя : [розглянуто на основі арх., док. та іст. матеріалів. Дослідж. діяльність його учасників, що активно займалися муз.-пед. та просвітниц. роботою, зокрема: В. П. Бесядовський – диригент, муз.-громад. діяч, співробітник арх. упр.; Д. В. Білобржицький – учитель співів у шк.; Л. А. Бялошицький – піаніст, співак, хорист міськ. хор. гуртка; І. П. Вікул – диригент, муз.-громад. діяч; З. Р. Комінек – керівник оркестру, викл.; Є. Г. Кондрацький – історик, учитель, громад. діяч; Ю. Й. Сіцінський – педагог, історик, мистецтвознавець, засновник Кам’янець-Поділ. іст.-археолог. музею; Т. Д. Ганицький – композитор, диригент, скрипаль, педагог, муз. критик] / М. Кузів // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2017. – № 1. – С. 120–126.

Сізова, Н. С. Роль музичного товариства імені Миколи Леонтовича у розвитку хорового руху на Вінниччині у 1920-х роках [розглянуто специфіку діяльності хор. колективів, які існували при муз. т-ві ім. М. Леонтовича на Вінниччині, їх творчість, репертуар, виступи] / Н. С. Сізова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2018. – № 2. – С. 149–157.

Шеремета, І. Музична періодика Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича: сторінки історії : [за арх. док. висвітлено історію створення та вид. часоп. «Музика» та «Української музичної газети», що виходили в Києві у 1926 р.] / І. Шеремета // Студії мистецтвознавчі. – 2018. –№ 1. – С. 65–74.

Підготувала О. Кізян,

зав. відділу наукової інформації та бібліографії

Поділитися:

Нові дослідження про Миколу Леонтовича


бібліографічний список публікацій 2017–2020 рр.: до 100-річчя з дня загибелі

Напередодні трагічної дати – 100-річчя з дня вбивства Миколи Дмитровича Леонтовича – геніального українського композитора, хорового диригента, педагога, громадського діяча, відділ наукової інформації та бібліографії пропонує ознайомитися з бібліографічним списком, до якого вміщено документи, що вийшли в кінці 2017 до 2020 рр., присвячені дослідженню життя і творчості митця та вшанування його пам’яті в Україні, на Поділлі і Вінниччині, та не увійшли до біобібліографічного покажчика «Микола Леонтович – славетний український композитор» (Вінниця, 2017), підготовленого Вінницькою ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до 140-ї річниці від дня народження славетного земляка.

Творець прекрасних зразків української пісенності, хорових та сакральних творів, автор «Щедрика» М Леонтович повертається в українське культуротворення як містичний тотем з енергоінформаційною силою музичного осмислення. Українство має подбати, аби світ знав ім’я композитора, твір якого уже понад 100 років звучить поза межами його батьківщини.

Л. Костюк

Дослідження життя і творчості композитора

Бакало, Л. К. Музично-образна семантика хорових обробок М. Леонтовича у проєкції на параметри сучасної педагогічної практики : [з’ясовано фундамент. засади муз.-образ. семантики хор. творчості композитора (на прикладі аналізу хор. оброб. і, зокрема, твору «Пряля»), розглянувши їх крізь призму муз.-пед. практики у площині підгот. диригентів-хормейстерів] / Л. К. Бакало // Молодий вчений. – 2018. – № 3 (1). – С. 9–13.

Барабан, Л. Композитор Микола Леонтович : Тиврів, 1903 рік. Невідомі матеріали / Л. Барабан // Вінницький альбом : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / упоряд. В. Б. Петров. – Вид. випр. та допов. – Вінниця, 2018. – Вип. 4. – С. 46–51 : фот.

Баранецька, Ю. Музичний лекторій як особлива форма позааудиторної виховної роботи зі студентською молоддю у вищому навчальному закладі : (за матеріалами муз. лекторію «Уславлений майстер обробки української народної пісні М. Д. Леонтович», присвяч. 140-річчю від дня народж. композитора) / Ю. Баранецька // Актуальні питання мистецької педагогіки – 2019. – Вип. 10. – С. 4–7.

Барановська, І. Новаторські принципи творчості Миколи Леонтовича : [висвітлюється твор. шлях композитора, розкрито та проаналізовано естетику, новатор. принципи, зокрема емоційних, тембрових, фактурних, тональних контрастів на прикладах хор. мініатюр, схарактеризовано вагомий внесок композитора у розвиток укр. нац. музики] / І. Барановська, Т. Зелінська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (2). – С. 15–20.

Барвінський, В. «Діду мій, дударику...» : (до 140-річчя з дня народж. Миколи Леонтовича та 100-річчя його хор. шедевра «Дударик») : [посилаючись на дослідж. Н. Королюка, В. Кузик, авт. аналізує геніал. хор. оброб. «Дударик», здійснену композитором за фольклор. джерелом Я. Багдая «Пісні чорноморські» (1896). За кн. М. Степаненка «Музично-історичні етюди (Київ, 2012), наводить історію муз. інструмента – дуди та укр. дударя, зображ. на німец. гравюрі кінця XV ст., що належить худож. А. Дюреру] / В. Барвінський // Наука і суспільство. – 2018. – № 3/4. – С. 61–63.

Бондарук, Л. 140-річний ювілей Миколи Леонтовича – автора всесвітньовідомого «Щедрика» [Електронний ресурс] : [у загал. рисах висвітлено біогр. та твор. шлях митця] / Л. Бондарук // Український інститут національної пам’яті : вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/news/140-richnii-yuvilei-mikoli-leontovicha-avtora-vsesvitnovidomogo-shchedrika (дата звернення: 08.12.2020). – Назва з екрана.

Бояринова, О. «Біографічний рейтинг», або Як найліпше популяризувати та модернізувати українську біографіку : [про започаткований Ін-том біогр. дослідж. Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського та успішно проведений І Всеукр. бібл. «Біографічний рейтинг». У номінації «Біобібліографічний покажчик» переможцем визнано покажч. «Микола Леонтович – славетний український композитор», підгот. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Він же отримав і грамоту «глядацьких симпатій»] / О. Бояринова // День. – 2018. – 29 груд. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/kultura/biografichnyy-reytyng-abo-yak-naylipshe-populyaryzuvaty-ta-modernizuvaty-ukrayinsku (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Бугаєва, О. Новітній підхід до укладання біобібліографії діячів мистецького профілю / О. Бугаєва // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019 – Вип. 17. – С. 266–273. – Рец. на біобібліогр. покажч.: Микола Леонтович – славетний український композитор / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; комп’ютер. верстка, дизайн Н. В. Спиця. – Вінниця, 2017. – 412 с.

Вавренчук, І. Виявлення західноєвропейської сецесійної моделі в українській музиці на прикладі опери М. Леонтовича «На Русалчин Великдень» : [розглянувши елементи муз. мови композитора, авт. виокремлює модерність його вислову. Розвиваючи засади нац. муз. мови, він доповнив їх не лише новим відчуттям звич. елементів, але упровадив інновац. елементи муз. вислову, «матрицею» яких стала європ. сецесійна муз. модель, яка виявила себе на різних рівнях: інтонац., ладогармон., ритм. тощо] / І. Вавренчук // Наук. зб. Львів. нац. муз. академії імені Миколи Лисенка. – 2017. – Вип. 41. – С. 72–83.

Висоцька, К. І. Священницький рід Леонтовичів [Електронний ресурс] : [даний виступ був репрезентований 13 груд. 2017 р. на наук.-практ. конф. «Микола Леонтович: музична легенда Поділля», що відбулася на базі філії Вінниц. обл. краєзнав. музею – «Музею М. Д. Леонтовича» в с. Марківка Теплиц. р-ну Вінниц. обл.] / К. І. Висоцька, М. П. Кошельник // Вінницький обласний краєзнавчий музей : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://vinnytsia-museum.in.ua/science/articles/leontovych-priestly-family (дата звернення: 08.12.2020). – Назва з екрана.

Воловоденко, О. Історичні факти: створення та розповсюдження всесвітньо відомої обробки «Щедрика» : [зазначено, що існує п’ять авт. ред. оброб.: перша датується часом до 1901–1902 рр., друга – 1906–1908 рр., третя – 1914 р., четверта – 1916 р., і п’ята – 1919 р. У рік написання четвертої ред. «Щедрик» був вперше виконаний публічно. Це зробив хор Київ. ун-ту у 1916 р., коли Леонтович працював у Києві. Через два роки після написання п’ятої ред. – вперше залунав на Заході – це відбулося 5 жовт. 1921 р. на концерті в Карнегі Холл в американ. Нью-Йорку] // 34 телеканал : [вебсайт] / ген. дир. каналу Ю. А. Позигун. – Електрон. дані і програми. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: https://34.ua/istorichni-fakti-stvorennya-ta-rozpovsyudzhennya-vsesvitnoyi-vidomoyi-obrobki-shchedrika_n85087 (дата звернення: 01.04.2020). – Назва з екрана.

Гаврилюк, А. Сучасна візія використання музичного твору «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича як туристичного ресурсу дестинації : [розглянуто та обґрунтовано маркетинг. засоби турист. промоції муз. твору «Щедрик» в оброб. М. Леонтовича. Уперше науково обґрунтовано та розроблено комплекс маркетинг. засобів, спрямованих на популяризацію турист. ресурсів, об’єднаних під брендом «Музичний твір «Щедрик» в оброб. Миколи Леонтовича» на турист. мапі України і світу] / А. Гаврилюк, Н. Янчук // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія : Туризм. – 2019. – Т. 2, № 2. – С. 178–190.

Герей, В. Микола Леонтович: таємниця вбивства : [про відомі факти з життя, творчості та подробиці вбивства композитора] / В. Герей // Краяни. – 2020. – 10 верес. – С. 5.

Гриськов, А. «З капелою ж Стеценка я тут був» : (до сторіччя перебування в Одесі Павла Тичини з капелою Кирила Стеценка) : [маршрут Другої мандрів. капели під орудою К. Стеценка проліг і через Вінниччину (Тульчин, Вапнярка, Жмеринка, Вінниця, Козятин), згадується, що до репертуару хору входили оброб. М. Леонтовича «Про Почаївську Божу матір», «Із-за гори сніжок летить», «Над річкою бережком», «Мак», «Як не женився», «Коза», «Попід терном стежечка», «За городом качки пливуть», «Щедрик», «Моя пісня»] / А. Гриськов // Чорномор. новини. – 2020. – 8 жовт. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://chornomorka.com/archive/22196/a-14407.html (дата звернення: 21.12.2020). – Назва з екрана.

Губаль, А. Особистісний вплив Клавдії Леонтович на музично-просвітницьку та педагогічну діяльність М. Д. Леонтовича : [висвітлено маловідомі факти з біогр. дружини композитора, яка розумілася в музиці, живопису, грала на фортепіано і гітарі, була обізнана в світ. літ. та вплив її світогляду на творчість М. Леонтовича] / А. Губаль // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих учених та студ., 20-21 лист. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв ім. В. Волошиної, Каф. вокал.-хор. підготовки, теорії та методики муз. освіти ; голова редкол. Т. В. Белінська. – Вінниця, 2019. – С. 102–107.

Демченко, А. Истинный самородок : (к 140-летию со дня рождения Николая Леонтовича) : [вагому частку доробку композитора складає оброб. укр. нар. пісень. Присвятивши себе цій справі, він домігся видат. результатів, виразивши одну з важливих тенденцій мистецтва свого часу – заглиблення у світ нар. життя. Творчість М. Леонтовича репрезентує худож. зріз життя народу, що перебувало на поч. стадії переходу від укладу ХІХ до свого зміненого стану в ХХ ст.] / А. Демченко // Студії мистецтвознавчі. – 2017. – Число 1. – С. 88–93.

Джужук, М. Останній концерт Микола Леонтович дав у Бершаді в 1920-му році : [учасник нар. аматор. хору ветеранів праці міськ. будинку культури за спогадами І. С. Чорноволюка розповідає про приїзд у другій половині груд. 1920 р. композитора до Берщаді, щоб послухати шк. хор. Концерт відбувся в місц. театрі. З особливим піднесенням хор виконав «Щедрик» під диригуванням М. Леонтовича] / М. Джужук // Бершад. край. – 2019. – 27 груд. – С. 9.

Житкевич, А. Правда про вбивство Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] : [авт. нарису особисто працював з арх. матеріалами про життя і творчість композитора в Кам’янець-Поділ. і Вінниц. архівах та наводить деталі вбивства композитора агентом Гайсин. від. повітчека Афанасієм Грищенком, який ще довго ходив по землі і далі чинив свої криваві справи. А. Житкевич зазначає: «Стверджую це тому, що з листів до відомого байкаря Микити Годованця, який намагався з’ясувати причини загибелі Миколи Леонтовича, один із його знайомих писав, що давно знав, хто й за що вбив композитора. Він же повідомляв, що ще в 50-х роках Грищенка бачили в Теплику, куди він приїздив із Росії] / А. Житкевич // Україна для українців : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://bit.ly/3mu68Po (дата звернення: 17.12.2020). – Назва з екрана.

Завальнюк, А. Духовні твори М. Д. Леонтовича [розглядаються основні жанри реліг. хор. творів композитора, зокрема такі, як старовин. піснеспіви, реліг. колядки, псалми і канти, херувим. пісні та «Літургія Іоанна Златоуста». Авт. зазначає, що в усіх видах церков. піснеспіву М. Леонтович проявив себе як непереверш. майстер жанру та свою громадян. відданість нац. духов. музиці] / А. Завальнюк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2018. – Вип. 26. – С. 34–39.

Завальнюк, А. Як чекісти прибрали автора «Щедрика» : [про вже відомі обставини загибелі Миколи Леонтовича, які особисто досліджував А. Завальнюк, проф. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського] / А. Завальнюк ; записала Ю. Голодрига // Експрес. – 2019. – 10–17 січ. – С. 17.

Зонова, І. Зачарований мелодикою «Щедрика», Родіон Скалецький став послідовником Леонтовича : [по-справжньому Родіон Андрійович захопився музикою в Тульчині, куди був направлений на роботу в школу. Там він вивчав творчість Миколи Леонтовича, про якого писали: «…лунає «Щедрик» на весь світ, він став архітектонікою звуків…». У 1927 р. Окружна співоча капела Тульчина дала перший концерт. Донька Леонтовича, Надія, була концертмейстером, а Родіон Скалецький – диригентом] / І. Зонова // 33-й канал. – 2020. – 2 січ. – С. 17 : фот.

Карпенко, Є. В. Теоретико-методичні основи вивчення творчої спадщини Миколи Леонтовича на заняттях з хорового аранжування : [розглядаються питання актуальності вивч. творчості видат. укр. композитора, доведено важливість усвідомлення студентами значення новатор. досягнень композитора як в іст. аспекті, так і для сучас. етапу розвитку укр. хор. мистецтва] / Є. В. Карпенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – 2017. – Вип. 2. – С. 125–133.

Карпенко, Є. В. Усвідомлення новаторських тенденцій у творчості Миколи Леонтовича як засіб формування художньо-ціннісних орієнтирів на заняттях з хорового аранжування : [висвітлено новатор. досягнення композитора, особливо виділено набуток митця у галузі хор. оркестровки, форми оброб. нар. пісень і підняття рівня вокальності хор. партій на недосяжну висоту] / Є. В. Карпенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2017. – № 1. – С. 115–119.

Кириленко, М. Про Миколу Леонтовича – мовою синтезу мистецтв [Електронний ресурс] : [у б-ці Східноєвроп. нац. ун-ту було проведено наук. флешартмоб «Микола Леонтович в контексті епохи»] / М. Кириленко // Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки : вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://eenu.edu.ua/uk/articles/pro-mikolu-leontovicha-movoyu-sintezu-mistectv (дата звернення: 08.12.2020). – Назва з екрана.

Кириленко, Я. О. «Концерт» (пам’яті Миколи Леонтовича) В. Степурка як втілення меморіально-неорелігійної моделі українського хорового концерту : [висвітлено індивідуально-стильове трактування жанру хор. концерту на прикладі твору видат. укр. композитора В. Степурка «Концерт» (пам‘яті Миколи Леонтовича), який репрезентує мемор.-неореліг. модель укр. сучас. хор. концерту] / Я. О. Кириленко // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 1. – С. 337–342.

Коба, Т. А. Я – українець і цим пишаюся! : (М. Леонтович, В. Івасюк, В. Верховинець, М. Макаренко, Л. Биков, герої «Майдану») : [бесіда, присвяч. укр. композиторам, музикантам, співакам] / Т. А. Коба // Шк. бібліотекар. – 2018. – № 9. – С. 14–25.

Коваль, О. В. Педагогіка музичного мистецтва ХХІ століття: уроки М. Леонтовича : [здійснено аналіз муз.-пед. ідей композитора в контексті становлення сучас. педагогіки муз. мистецтва, вказується на необхідність подальших дослідж. пед. доробку митця] / О. В. Коваль // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія, 14 : Теорія і методика мистецької освіти. – 2017. – Вип. 22 (2). – С. 195–200.

Коменда, О. І. Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму : [розглянуто композитора як універс. твор. особистість, проаналізовано низку матеріалів, присвяч. творчості митця, спогади рідних, друзів, учнів, що розкривають його багатогран. пед., диригент., композитор., фольклорист. та громад. діяльність] / О. І. Коменда // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2017. – Вип. 120. – С. 225–252.

Костюк, Л. К. Із когорти представників українського культуротворення ХХ століття: Микола Леонтович – автор світового музичного шедевру : [наведено огляд публ., у яких дослідж. життя і творчість М. Леонтовича та переосмислюється муз. спадщина митця у контексті культуротворення ХХ ст., запропоновано шляхи популяризації «Щедрика» та внесення цього твору до списку ЮНЕСКО] / Л. К. Костюк, О. П. Король // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. – Рівне, 2018. – Вип. 28. – С. 246–251.

Костюк, Н. Стилістика літургійних піснеспівів Миколи Леонтовича : [авт. зауважує, що створені на різних етапах творчості композитора зазнач. твори відображають практ. завдання, що ставили у його діяльності викл. церков. співу. У цих творах композитор демонструє особливу увагу до інтонац. архетипів церков. співу, а також тембр.-фактур. моделей місц. традицій. Стиліст. особливості піснеспівів доповнюють уяву про авт. стиль і кристалізацію рис «нової школи» укр. церков. музики] / Н. Костюк // Українська музика. – 2017. – Число 1. – С. 40–55.

Кузик, В. Леонтовичезнавство. Новий простір наукового пошуку : [в іст. аспекті простежено різноманіт. заходи із вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича та імена дослідників життя і творчості композитора, починаючи з 20-х рр. ХХ ст. Висвітлено перебіг V наук.-практ. конф. «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура», що відбулася 14–15 груд. 2017 р. в Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана Огієнка і була присвяч. 140-річчю від дня народж. митця] / В. Кузик // Музика. – 2018. – № 1. – С. 35–38 : кольор. фот.

Кузик, В. «Твори Миколи Леонтовича несуть терапевтичний ефект», – музикознавиця, доктор філософії мистецтва Валентина Кузик [Електронний ресурс]: [авт. інтерв’ю про власні ґрунтов. дослідж. щодо «магічного коду «Щедрика», його унікальність і вплив на людину та чим особливі твори Леонтовича у сенсі музикотерапії] / В. Кузик ; розмову вела Н. Журбенко // Малі міста – великі враження : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bigimpression.uccs.org.ua/novyny/tvory-mykoly-leontovycha-nesut-terapevtychnyj-efekt-muzykoznavytsia-doktor-filosofii-mystetstva-valentyna-kuzyk/ (дата звернення: 15.12.2020). – Назва з екрана.

Кузик, М. Тріумф «Щедрика» : [про відкриття вист. просвіт. проєкту «Світовий тріумф «Щедрика»», що відбувся в Дипломат. акад. України ім. Г. Удовенка] / М. Кузик // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – № 6. – С. 84, 85.

Кулик, В. В. Микола Леонтович: проблеми академічного видання творчої спадщини : [окреслено перспективи вид. акад. типу спадщини композитора для розвитку подальших дослідж. твор. постаті митця. З’ясовано джерел. базу усіх публ. композитор. доробку. Проаналізовано наявні в укр. музикознавстві вид. твор. спадщини митця з точки зору їх відповідності вид. акад. типу. Визначено коло наук. проблем, пов’язаних із підгот. акад. вид. твор. доробку М. Леонтовича] / В. В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 121. – С. 72–84.

Литвиненко, Г. Леонтович у Вінниці : [про перебування композитора в місті] / Г. Литвиненко, Б. Хоменко // Легенди та історії Вінниці / М. Пащенко. – Вінниця, 2019. – С. 154–157.

Мельник, В. І обірвався славний рід... : [А. Порожня, наук. співробітник Тульчин. музею-квартири М. Леонтовича розповіла читачам газ. «Вінниччина» багато достовір. фактів про композитора та його родину, звернувши особливу увагу на його перебування в Тульчині. Рід М. Д. Леонтовича обірвався, адже його доньки заміж не вийшли і не залишили по собі нащадків, а «талант – Божий дар Миколи Дмитровича не переродився у спадкоємцях»] / В. Мельник // Вінниччина. – 2018. – 23 берез. – С. 5.

Мендюк, Н. Особливості втілення міфологеми русалки в операх «Утоплена» М. Лисенка та «На русалчин Великдень» М. Леонтовича : [на прикладі міфологеми русалки простежені основні закономірності її втілення в операх, виявлено особливості їх муз.-драм. прочитання] / Н. Мендюк // Укр. музика. – 2017. – Число 3. – С. 69–75.

Мірошник, Г. Про творця «Щедрика», щедрих серцем людей і черстві душі : [про Миколу Леонтовича, який входив до переліку жертв більшовиц. терору супроти укр. мистец. еліти] / Г. Мірошник // Голос України. – 2019. – 6 черв.

Названо кращі біографічні видання 2017 року [Електронний ресурс] : [відбір видань-переможців І Всеукр. бібл. «Біографічного рейтингу» здійснювали 25 авторитет. експертів із числа провід. вітчизн. дослідників-біографістів, діяльність яких пов’язана зі створенням, аналізом, рецензуванням біогр. літ., поширенням біогр. знання. Серед експертів рейтингу – 15 д-рів наук із різних галузей гуманітаристики (історики, філологи, філософи, педагоги, фахівці з соціальних комунікацій), які представляють наук. й освіт. центри Дрогобича, Запоріжжя, Києва, Кропивницького, Львова, Одеси, Острога, Харкова, Чернігова. У номінації «Біобібліографічний покажчик» перемогу отримав покажч. «Микола Леонтович – славетний український композитор» Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // Національна академія наук України : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4077 (дата звернення: 28.12.2020). – Дата публ. 15.06.2018. – Назва з екрана.

Найда, В. Особливості хорового виконавства Поділля на початку ХХ ст. : [висвітлено особливості хор. виконавства Поділля на початку ХХ ст. шляхом аналізу діяльності видат. хор. колективів краю, зокрема Тульчин. нар. хор. капели ім. М. Д. Леонтовича, основні етапи їх формування та вплив окремих особистостей, у т. ч. М. Леонтовича на піднесення хор. мистецтва в контексті розвитку муз. освіти] / В. Найда, Ю. Найда // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2019.– Вип. 10. – С. 31–37.

Новакович, М. Микола Леонтович: трагічна доля автора всесвітньо відомого «Щедрика» : розмова із мистецтвознавцем Мирославом Новаковичем : Ін-т просвіти, 18 груд 2018 р. : [авт. зауважує, що це було зумисне вбивство талановит. укр. композитора агентом Всерос. надзвич. коміс. з боротьби з контрреволюцією і саботажем при РНК РРФСР. «Це був точковий відстріл української інтелігенції, спланована політика знищення нашої культурної еліти»] / М. Новакович ; розмовляла М. Гречка // Zaxid.net : перше аналіт. інтернет-вид. Львова. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://zaxid.net/mikola_leontovich_tragichna_dolya_avtora_vsesvitno_vidomogo_shhedrika_n1472151 (дата звернення: 13.02.2020). – Дата публ.: 18.12.2018. – Назва з екрана.

Олійник, І. Таємниця «Щедрика»: чи справді легендарну колядку Микола Леонтович записав… на Ізяславщині? : [припускається, що композитор вперше почув щедрівку в с. Підлісці, звідки родом його дружина. Цю версію заперечує О. Прокопенко, завідувачка музею Миколи Леонтовича (с. Марківка). Всесвітньо відома оброб. «Щедрик» належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже усе життя. Всього було п’ять ред. – перша у 1901-му, а остання у 1919 р. У 1902 р. М. Леонтович з Клавдією вже одружився. На той час він вчителював в Чукові на Вінниччині. На думку О. Прокопенко він почав працювати над «Щедриком» ще до знайомства з Клавдією. Крім того, за дослідж. етимологів, варіант цієї щедрівки ближчий Поділлю, ніж Волині] / І. Олійник // Є : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу:. https://ye.ua/istiriya/37744_Tayemnicya_Schedrika___chi_spravdi_legendarnu_kolyadku_Mikola_Leontovich_zapisav%E2%80%A6_na_izyaslavschini.html (дата звернення: 01.04.2020). – Назва з екрана.

Осока, С. Муза і смерть автора Carol of the bells Миколи Леонтовича : [висвітлено біогр. композитора та за свідченнями Г. Яструбецького і спогадами М. Тележинського наведено деталі загибелі композитора. Авт. зазначає, що нібито письменник і міністр внутрішніх справ УРСР І. Головченко, розслідуючи причини вбивства композитора, власноруч написав спогади родичів Леонтовича у яких простежується «петлюрівсько-розбійницька» версія] / С. Осока // Вісті Тепличчини. – 2019. – 17 січ. – С. 8.

Пересунько, Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія Капели Олександра Кошиця, (1919–1924) : [вперше оприлюднено унікал. хроніку тріумф. турне Української Республіканської Капели під орудою диригента О. Кошиця країнами Європи, Північ. та Півден. Америки 1919–1924 рр. Проєкт приурочено до відзначення у 2019 р. 140-річчя з дня народж. Симона Петлюри, 100-річчя європ. прем’єри «Щедрика» і 100-річчя культур. дипломатії України] / Т. Пересунько ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України. – Київ : АртЕк, 2019. – 312 с.

Пилипчук, І. Календарно-обрядові жанри фольклору в творчості М. Леонтовича : [проаналізовано специфіку календар.-обряд. жанру з мистецтвознав. позиції та обґрунтовано жанр. концепцію обряд. пісенності у композитор. творчості М. Леонтовича] / І. Пилипчук // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих учених та студ., 20–21 лист. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв ім. В. Волошиної, Каф. вокал.-хор. підгот., теорії та методики муз. освіти ; голова редкол. Т. В. Белінська. – Вінниця, 2019. – С. 141–143.

Пшемінська, Л. Духовно-сакральна музична спадщина М. Леонтовича як важливий чинник формування у молодого покоління ціннісних орієнтацій : [характеризуючи духов. спадщину М. Д. Леонтовича, укр. диригент і музикознавець М. Юрченко зауважує: «авторське начало у них – сильніше, ніж у К. Стеценка, тому твори Леонтовича виглядають ефектніше і є складнішими за образною драматургією...» Його духов. спадщина – новий стиль укр. церков. музики з яскравою нац. специфікою, вони формують морал.-цінніс. орієнтації молоді, виховують худож. смак, інтелектуал., емоційний та твор. потенціал, розвивають критич. мислення] / Л. Пшемінська // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 30. – С.57–65.

Пшемінська, Л. О. Організація освітнього процесу та особливості професійної підготовки вчителів у Тульчинському єпархіальному жіночому училищі (1864–1918 рр.) : [згадується про вокал.-муз. вечори в Тульчин. єпарх. училищі за часів роботи М. Д. Леонтовича (1908–1921 рр.) на посаді вчителя церков. співу. Композитор організовував співочо-муз. вечори, на яких вихованки третього класу ставили дитячу оперу «Коза-Дереза», четвертого класу – п’єсу «Снігова королева» та «Червоненька квіточка», а п’ятого – дві картини-сцени з «Мазепи» та «Бориса Годунова», які супроводжувалися драм. грою. У трав. 1915 р. під керівництвом композитора було організовано платний випуск. муз.-літ. вечір, завданням якого був збір коштів для допомоги біженцям та іншим людям, які постраждали в результаті військ. дій] / Л. О. Пшемінська // Історико-педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 1. – С. 47–56.

Пшемінська, Л. О. Принципи музично-педагогічної діяльності М. Д. Леонтовича у Тульчинському державному хорі (1920–1921 рр.) : [за арх. матеріалами та спогадами дослідж. муз.-пед. діяльність композитора у створеному ним у верес. 1920 р. першого Тульчин. держ. аматор. хору] / Л. О. Пшемінська // European Humanities Studies: State and Society. – 2019. – Т. 20, вип. 4. – С. 165–176.

Пшемінська, Л. О. Синопсичні пошуки в педагогічній діяльності М. Леонтовича : [авт. зауважує, що пошуки нових шляхів і засобів вихов. впливу музики на молодь привели М. Леонтовича до розробки теорії, в основі якої було покладено асоціатив. співвідношення світлотіней і кольорів із звучанням муз. твору. Цілісне сприйняття муз. образу М. Леонтович розглядав у комплексі із кольором, порівнюючи фарби в музиці і живописі] / Л. О. Пшемінська// Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 18–19 кв. 2019 р. / Уман. держ. пед.. ун-т ім. Павла Тичини, Ф-т мистецтв [редкол.: І. Г.Терешко, (голов. ред.), О. М. Побірченко та ін.] Умань, 2019. – С. 98–103.

Пшемінська, Л. О. Синтез мистецтв у музично-педагогічній діяльності Миколи Леонтовича : [композитор залучав своїх вихованців до муз. театралізації, суть якої – інтегроване поєднання різних за своєю природою мистец. елементів (музики, театру, хореографії, живопису)] / Л. О. Пшемінська // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. пр. / [упоряд. Ю. І. Колісник-Гуменюк]. – Київ ; Львів ; Бережани ; Гомель, 2019. – Вип. 5. – С. 139–143. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/37I48yV (дата звернення: 22.12.2020). – Назва з екрана.

Пшемінська, Л. О. Учнівський хоровий театр у музично-педагогічній діяльності М. Д. Леонтовича : [залучаючи вихованок Тульчин. жіночого єпарх. училища до театр. мистецтва, композитор і педагог упроваджував у практику нову форму худож.-твор. діяльності – учнів. хор. театр, застосовуючи принцип поєднання різних видів твор. діяльності, у якому хор трактується як актив. учасник муз. вистави] / Л. О. Пшемінська // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 9–10 квіт. 2020 р.) / МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол.: І. Г. Терешко (голов. ред.), О. М. Побірченко, Л. М. Андрощук [та ін.]. – Умань, 2020. – С. 94–98.

Пшемінська, Л. О. Формування педагогічних ідей Миколи Леонтовича у Тульчинський період творчості : [Тульчин став основним місцем життя та творчості М. Леонтовича з 1908 по 1921 рр., де він викладав музику та співи в жіночому епарх. училищі та в жіночій приват. гімназії. Це був плід. період, як на композитор. доробки так і на формування його пед. поглядів щодо мистец. освіти, зокрема виникнення задуму створення підруч. з нот. грамоти] / Л. О. Пшемінська // Зб. матеріалів наук. конф. і семінарів ф-ту мистецтв за 2018 р. / МОН України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол: І. Г.Терешко, (голов. ред.), О. М. Побірченко та ін.] Умань, 2018.– С. 104–108.

Роздобудько, І. В. Прилетіла ластівочка : роман : [авт. версія життя, творчості та загибелі М. Д. Леонтовича] / І. В. Роздобудько. – Київ : Нора-друк, 2018. – 304 с.

Полевіна, О. Розповіді про музикантів : [Семен Гулак-Артемовський, Микола Леонтович, М. В. Лисенко] / О. Полевіна // Дзвін. – 2020. – № 7. – С. 110–119.

Семенко, Л. Пізнати, щоб відстояти : дослідниця Лариса Семенко про таємниці, які приховує легендарний «Щедрик» Миколи Леонтовича : [зав. наук.-дослід. від. новіт. історії Вінниц. обл. краєзнав. музею, детально дослідивши історію написання і виконання «Щедрика», зазначає, що більшість науковців і джерел стверджують, що перше викон. «Щедрика» відбулося 25 груд. 1916 р., тобто за старим стилем у день Різдва, додаючи, що виступ відбувся в будівлі Київського університету св. Володимира. Насправді ж вперше «Щедрик» прозвучав 29 груд. 1916 р. в залі Київ. Купец. зібрання (нині – приміщення Нац. філармонії) на четвертому щоріч. концерті укр. Різдвяних колядок, які традиц. виконував міш. хор під орудою диригента О. Кошиця. Причина помилки в тому, що 25 груд. в газ. «Киевская мысль» з’явився лише анонс виступу на четвер, 29 груд.] / Л. Семенко ; записала О. Шуткевич // День. – 2019. – 18–19 січ. – С. 23.

Сенета, Т. В. Роль творчості М. Д. Леонтовича у становленні української культури ХХ століття : [висвітлено життєвий та твор. шлях композитора, розкрито грані його композитор. діяльності, схарактеризовано вагомий внесок у муз.-хор. культуру України та проаналізовано муз. спадщину, що складають хор. мініатюри – оброб. укр. нар. пісень] / Т. В. Сенета // Молодий вчений. – 2017. – № 4.2. – С. 74–77.

Сізова, Н. Діяльність Миколи Леонтовича в галузі професіоналізації хорового життя Вінниччини початку ХХ століття : [систематизовано й проаналізовано види проф. діяльності М. Леонтовича в різні періоди його перебування на Вінниччині та визначено її вплив на загал. розвиток хор. творчості регіону, розкрито формування муз.-пед. досвіду самого М. Леонтовича. Висвітлено ключові аспекти його диригент. діяльності в Кам’янці- Подільському, Чукові, Тиврові, Вінниці, Тульчині. Простежено твор. зв’язки композитора з Ю. Богдановим, К. Стеценком і П. Тичиною в контексті їх впливу на формування і розвиток композитор. стилю М. Леонтовича] / Н. Сізова // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2018. – Вип. 19 (2). – С. 45–50.

Слободянюк, П. Я. Велет пісні народної : [життя і творчість М. Д. Леонтовича – це подвиг громадянина і трудівника, який в утвердженні нац. духовності і культури, ідеї служіння народові вбачав мету і зміст свого життя] / П. Я. Слободянюк // Україна – моя доля : [зб. наук. пр. та публ.] / П. Я. Слободянюк. – Хмельницький ; Вінниця, 2018. – С. 278–282.

Совік, Т. Етнокультурне виховання студента-музиканта засобами музично-педагогічної спадщини М. Д. Леонтовича : [здійснено аналіз муз.-пед. спадщини митця, її вплив та використання у процесі етнокультур. виховання студента-музиканта] / Т. Совік // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (2). – С. 147–152.

Стефіна, Н. Талант М. Д. Леонтовича непідвладний часу: минувшина і сьогодення : [розглянуто деякі грані життя і творчості композитора, хор. диригента, педагога, громад. діяча з точки зору минувшини та сьогодення. Авт. зазначає, що у його ориг. творах «Легенда», «Льодолом», «Моя пісня», «Літні тони» та одноакт. опері «На Русалчин Великдень» «яскраво і самобутньо змальоване життя українського народу – мрії і маленькі радощі, думи і надії»] / Н. Стефіна // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв. – Вінниця, 2017. – С. 13–15.

Терешко, І. Фольклористичний доробок М. Леонтовича у контексті нової української школи : [авт. доводять, що використання у твор. доробку композитора фольклор. матеріалу як комплексу духов. сутності нар. життя, його світосприймання, естетич. ідеалів, морал. норм, психології дає підстави упроваджувати твор. надбання митця-педагога у практику нової укр. шк.] / І. Терешко І., Л. Пшемінська // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 156–164.

Ткачук, Л. Ранні духовні хорові жанри малої форми у творчості М. Леонтовича : [викладено інформацію про основні жанри малої форми духов. музики композитора. Звернуто увагу на канти, псалми, колядки та щедрівки, у яких широко використані мистец. досягнення митця, яких він домігся у роботі над нар. мелодіями] / Л. Ткачук // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т дошкіл., поч. освіти та мистецтв. – Вінниця, 2017. – С. 205–207.

Урчик, О. Ю. Музична освіта як соціокультурний феномен діяльності В. Верховинця, П. Козицького, Ф. Колесси, М. Леонтовича, К. Стеценка. / О. Ю. Урчик // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кременчук,13 берез. 2020 р. – Кременчук, 2020. – C. 493–498.

Щербань, Д. «Загадка» смерті Леонтовича : 23 січ. – 99-та річниця з дня смерті М. Д. Леонтовича : [ветеран прокуратури детально аналізує існуючі публ. про загибель композитора і навіть записи Г. Яструбецького та зауважує, як колиш. слідчий, що жодна з них не переконлива] / Л. Щербань // Юрид. вісн. України. – 2020. – 1–23 січ. (№ 1/2). – С. 18, 19 ; Вісті Тепличчини. – 2020. – 23 січ. – С. 8 ; 30 січ. – С. 8.

Якимчук, С. Педагогічно-хорові засади діяльності Миколи Леонтовича [висвітлюється твор. діяльність педагога-хормейстера М. Леонтовича. Звертається увага на особливості вивч. хор. сольфеджіо та шляхи практ. втілення у творчо-виконав. колективі, особливо аматор., для розвитку муз. грамотності співаків через упровадження системи муз. вправ] / С. Якимчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24(2). – С. 192–197.

Яропуд, З. Підготовка студентів до диригування духовних творів з безрозмірним немензурованим письмом (на матеріалі творів М. Леонтовича) : [розглянуто основні метод. засади підгот. студентів до диригування духов. творів з безрозмірним немензурованим письмом. Авт. стверджує, що використання у класі диригування літург. і церков. піснеспівів якнайкраще сприяє хормейстер. підгот. майбут. фахівця] / З. Яропуд // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (2). – С. 197–204.

Вшанування пам’яті митця

Про премію імені М. Д. Леонтовича : рішення 25 сесії Вінниц. облради 7 скликання від 12 жовт. 2017 р. № 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/25PozaSes/500.pdf (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про журі з присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 7 листоп. 2017 р. № 783. – Режим доступу: https://bit.ly/3mWzwio (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 11 груд. 2017 р. № 893 : [присуджено премію за 2017 р.: у номінації «Професійні композитори» композитору М. Б. Шведу; у номінації «Професійні хорові колективи» – концерт. закл. культури «Муніципальному академічному камерному хору «Київ»]. – Режим доступу: https://bit.ly/3lVAPwu (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про Вінницьку обласну філармонію [Електронний ресурс] : рішення 27 сесії Вінниц. облради 7 скликання від 20 груд. 2017 р. № 540 : [про присвоєння закл. ім’я М. Д. Леонтовича]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/27Ses/540.pdf (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 10 груд. 2018 р. № 952 : [присуджено премію за 2018 р.: у номінації «Професійні композитори» – Г. В. Білявському; у номінації «Професійні хорові колективи» – Акад. камер. хору ім. Бортнянського (м. Чернігів)]. – Режим доступу: https://bit.ly/2VPiias (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 9 груд. 2019 р. № 938 : [присуджено премію за 2019 р.: у номінації «Професійні композитори» – Б. Д. Сегіну; у номінації «Професійні хорові колективи» – Акад. хору ім. П. Майбороди Укррадіо]. – Режим доступу: https://bit.ly/2Jyawj1 (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про комунальний заклад «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» [Електронний ресурс] : рішення 42-ї позачерг. сесії Вінниц. облради 7 скликання від 21 лют. 2020 р. № 934 : [про зміну повного та скороч. найменування комунал. закл. «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» визначивши його повне найменування: Вінницький обласний центр культури «Щедрик» та скорочене найменування: ВОЦК «Щедрик»]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/42pozases/934.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Про внесення змін та доповнень до Положення про премію імені М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] : рішення 44-ї сесії Вінниц. облради 7 скликання від 23 лип. 2020 р. № 963 : [на здобуття премії можуть висуватися: 1. проф. композитори, твори яких написані та опубл. протягом остан. двох років та стали відомі громадськості не пізніше, як за два місяці до дати присудження премії і зробили значний внесок у розвиток муз. мистецтва; 2. проф. хор. колективи, програми яких створені і показані впродовж останніх дванадцяти місяців та зробили значний внесок у розвиток хор. мистецтва і популяризацію творчості Миколи Леонтовича; 3. учбові та аматор. хор. колективи за популяризацію творчості М. Леонтовича, високий викон. рівень та значний внесок у розвиток хор. мистецтва впродовж двох останніх років. Грошова винагорода в розмірі 60 тис. грн розподіляється в залежності від кількості номінантів і виплачується за рахунок коштів, передбачених в обл. бюджеті на ін. заходи в галузі культури і мистецтва]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/44Ses/963.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Про внесення змін до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 07 листоп. 2017 р. № 783 [Електронний ресурс] : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 16 верес. 2020 р. № 592 : [внесено зміни до складу журі з присудження премії ім. М. Д. Леонтовича та внесено нову номінацію – «Учбові та аматорські хорові колективи»]. – Режим доступу: https://bit.ly/37HF89v (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

Про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовт. 2020 р. № 951 : [у т. ч. у Вінниці перейменовано Парк-пам’ятку садово-парк. мистецтва загальнодерж. значення «Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького» на Парк-пам’ятку садово-парк. мистецтва загальнодерж. значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича»]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/951-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.12.2020). – Назва з екрана.

Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича : розпорядження Голови Вінниц. облдержадмін. від 30 листоп. 2020 р. № 733 [Електронний ресурс] : [присуджено премію за 2020 р. у номінації «Професійні композитори» – О. М. Мануляку; у номінації «Професійні хорові колективи» – Акад. хору ім. В’ячеслава Палкіна КП Харківська обласна філармонія»; у номінації «Учбові та аматорські хорові колективи» – хору Вінниц. фах. коледжу мистецтв ім. М. Д. Леонтовича]. – Режим доступу: https://bit.ly/2Jy1dzB (дата звернення: 07.12.2020). – Назва з екрана.

2017

Єфимов, В. Відбулося фольклорне свято «Щедрівочка» : [13 січ. 2017 р. у Будинку укр. мистецтв м. Дніпро за ініціативи дир. В. Слободи відбулося фольклор. свято у межах мистец. акції всієї України «Щедрик-100» на відзначення 100-річчя першого виконання всесвіт. відомого укр. «Щедрика», створеного композитором Миколою Леонтовичем] // Свобода. – 2017. –20 січ. (№ 3). – С. 9. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2017-03.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Орел, С. «Щедрик» став темою вечора : [26 січ. 2017 р., у перший день Всеукр. фестивалю-конкурсу укр. акад. музики «Класик-проєкт», що з 2003 р. приводиться у м. Кропивницький в пам’ять земляка-композитора Юлія Мейтуса, відбулася моновистава «Екуменічний код України – вікова історія «Щедрика». Провід. наук. співробітник Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України В. Кузик присвятила «Щедрикові» М. Леонтовича чимало своїх дослідж., тож її розповідь була багатогран., з багатьма цікавими деталями] / С. Орел // Свобода. – 2017. – 10 лют. (№ 6). – С. 9. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2017-06.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Олійник, О. Провели концерт коляд і щедрівок : [22 січ. на концерті колядок і щедрівок, який влаштувало Українське Музичне Товариство Альберти, став частиною різдвяних свят в українській громаді Едмонтона звучав улюбл. світом «Щедрик» М. Леонтовича, який заспівав хор «Капеля Кіріе» (диригент д-р М. Туржон) / О. Олійник // Свобода. – 2017. – 17 лют. (№ 7). – С. 8. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2017-07.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Мельник, В. Композиторська премія : [депутат. корпус Вінниц. облради підтримав проєкт рішення «Про премію ім. Миколи Леонтовича», яку започаткували з нагоди 140-річчя від дня народж. композитора] / В. Мельник // Вінниччина. – 2017. – 18 жовт. – С. 8.

Кирей, Р. Вінничани започаткували премію імені Леонтовича : [сесія Вінниц. облради заснувала премію ім. М. Д. Леонтовича з нагоди 140-річчя від дня його народж. та задля збереження духов. традицій укр. народу, формування нац. свідомості і підтримки мистец. колективів] / Р. Кирей // Уряд. кур’єр. – 2017. – 19 жовт. – С. 16.

На Вінниччині відбувся літературно-мистецький захід, присвячений 140-й річниці від дня народження Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] : [6 груд. 2017 р. у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся літ.-мистец. вечір «Великий подолянин»] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц.. вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://bit.ly/358ov6I (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 07.12.2017. – Назва з екрана.

Скрипник, В. Сто творів Леонтовича на день його народження : [Всеукр. фестиваль хор. мистецтва, присвяч. 140-й річниці від дня народж. М. Леонтовича у Вінниці завершився великим гала-концертом. Протягом трьох днів хор. колективи з різних обл. держави – проф. і аматор. – виконали понад сто творів композитора] / В. Скрипник // Голос України. – 2017. – 13 груд. – С. 8 : кольор. фот.

Пустіва, В. Премія, рекорд, діброва і флешмоб : як на Вінниччині відзначали ювілей Миколи Леонтовича / В. Пустіва // Вінниц. газ. – 2017. – 15 груд. – С. 1 : кольор. фот.

Рязанова, Ю. Тиждень Леонтовича : [про заходи, що відбулися на Вінниччині з нагоди 140-річчя від дня народж. видат. земляка] / Ю. Рязанова // Вінниччина. – 2017. – 15 груд. – С. 2 : фот.

[140 років від дня народження виповнилося українському композитору Миколі Леонтовичу, чий «Щедрик» став улюбленою мелодією Різдва для мільйонів людей у всьому світі. У Києві відбувся благод. вечір «Leontovych Heart» та концерт за участю скрипала-віртуоза І. Бондаренка. Зібрані кошти підуть на підтримку занедбаного будинку в с. Шершні на Вінниччині, де минуло дитинство М. Леонтовича] // Голос України. – 2017. – 16 груд. – С. 14.

Вільчинська, О. Заспівали «Щедрик» тисячею голосів 20 хорів з усієї України : [заходи, що відбулися на Вінниччині до 140-річчя від дня народж. видат. композитора М. Д. Леонтовича] / О. Вільчинська // Поділ. порадниця. – 2017. – 20 груд. – С. 4 : кольор. фот.

Гандзюк, М. «Щедрик» у 1000 голосів і національний рекорд : 13 груд. у Вінниці на площі Шевченка зустрілись 20 хорів з усієї України, щоб встановити нац. рекорд / М. Гандзюк // Місто. – 2017. – 20 груд. – С. 3.

Катеринич, А. Фестиваль вокально-хорового мистецтва започаткували в Шаргороді : [на честь 140-річчя від дня народж. видат. земляка М. Леонтовича] / А. Катеринич // Вінниччина. – 2017. – 20 груд. – С. 7 : кольор. фот.

Літургія на музику Леонтовича прозвучала у кафедральному соборі м. Вінниця : гала-концерт відбувся в рамках Першого Всеукр. фестивалю ім. Миколи Леонтовича. Зафіксовано рекорд України – виконання понад 100 творів Леонтовича в одному заході // Православ. Вінниччина. – 2017. – Груд. (№ 12). – С. 5 : іл.

У Вінниці встановили рекорд України по виконанню творів Леонтовича : [експерт. коміс., перебуваючи три дні на Вінниччині, зaфіксувaлa рекорд України «Виконання понад 100 творів Миколи Леонтовича на Всеукраїнському фестивалі хор. мистецтва імені Леонтовича». Це культур.-мистец. явище увійшло до «Книги рекордів України»] // Новини Вінниччини. – 2017. – 20 груд. – С. 1 : фот.

Будзей, О. Присвячено Леонтовичу [Електронний ресурс] : [14–15 груд. в Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана Огієнка відбулася V Міжнар. наук.-практ. конф. «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура», присвяч. 140-річчю від дня народж. композитора] // Подолянин. – 2017. – 22 груд. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://podolyanin.com.ua/history/8057/ (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Вінницькій обласній філармонії присвоїли ім’я композитора Миколи Леонтовича // Вінниччина. – 2017. – 22 груд. – С. 2.

Вінницькій філармонії присвоєно ім’я Леонтовича : [рішенням сесії облради Вінниц. обл. філармонії присвоєно ім’я Миколи Дмитровича Леонтовича : [ відтепер вона має офіц. назву «Вінницька обласна філармонія ім. М.Д. Леонтовича». Ген. директор закл. А. Левицький, назвав це рішення історично справедливим, адже розвиток муз. життя у Вінниці розпочався саме з М. Леонтовича та його хор. капели] // Вінницька обласна філармонія : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://filarm.vn.ua/vinnickij–filarmoni%D1%97–prisvoyeno–imya–leontovicha/ (дата звернення: 13.02.2020). – Назва з екрана.

2018

Рекута, О. «Щедрик» у музиці, камені та світлі з’явиться у Вінниці..., а Леонтович постане замість Горького? : [про реконструкцію входу у Центр. парк розповів голов. архітектор Вінниці О. Рекута] / О. Рекута ; інтерв’ю взяв Р. Ковальський // Поділ. порадниця. – 2018. – 3 січ. – С. 1 : кольор. фот.

Красножон, В. Микола Леонтович: український ювелір хорової музики : інформ. бібліогр. список для організаторів дит. читання / В. Красножон // Шкільний світ. – 2018. –Січ. (№ 2). – С. 10–22.

Хмельковський, Л. Наталя Пасічник – посланець української культури у Швеції : [Український інститут у Стокгольмі піаністка Н. Пасічник заснувала на громад. засадах у 2014 р., коли Росія почала війну проти України. Однією з причин цього кроку була не лише любов до укр. музики, а й усвідомлення того, що про Україну шведи майже нічого не знають. 30 жовт. 2017 р. відбувся фестиваль укр. музики у Швеції «Переосмислюючи Європу: Україна» на престиж. концерт. майданчику «Musikaliska». Чи не вперше в такому обсязі швед. публіка відкрила для себе музику укр. композиторів від Д. Бортнянського, М. Лисенка, М. Леонтовича до сучасників М. Скорика, Г. Гаврилець та ін.] // Свобода. – 2018. – 12 січ. (№ 2). – С. 11. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2018-02.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Медведєва, І. На честь Леонтовича : [м. Тульчин виграв конкурс М-ва культури та увійшов до переліку насел. пунктів, які візьмуть участь у проєкті «Малі міста – великі враження». На реалізацію проєкту «Леонтович Арт Квартал» громада отримає не менше 500 тис. грн від уряду] / І. Медведєва // Вінниччина. – 2018. – 9 лют. – С. 2 : фот.

Чебан, О. Твори Леонтовича зібрали в монографію : [у Вінниц. держ. пед. ун-ті ім. Михайла Коцюбинського відбулась презентація кн. Анатолія Завальнюка «Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини Миколи Леонтовича», що за словами ректора Н. Лазаренко, є неординар. подією всеукр. і навіть світ. значення] / О. Чебан // Уряд. кур’єр. – 2018. – 14 лют. – С. 16 : іл.

Знято в Тульчині: джерела духовності : [про зйомки п’ятисер. оповіді про життя і творчість композитора М. Д. Леонтовича, знято в стилі худож. реконструкції] // Тульчин. край. – 2018. – 23 лют. – С. 4.

Про видатних вінничан знімають документальні короткометражки : на Вінниччині відбулись зйомки док. кінофільму про М. Д. Леонтовича. Роль композитора зіграв вінниц. священник та диригент хору «Соломія» Назарій Давидовський // Новини Вінниччини. – 2018. – 14 берез. – С. 4 : фот.

Вільчинська, О. Вінницький священник зіграв Леонтовича у фільмі про нього : [ роль М. Леонтовича у першій серії док.-ігрового кіно про відомих людей Вінниччини дісталась священнику Вознесен. церкви Вінниці, керівнику нар. жіночої капели педколеджу «Соломія» та ініціатору всесвіт. флешмобу «#Щедрик 100challenge» протоієрею о. Назарію Давидовському. Батюшка, будучи зав. іст. від. Вінниц. єпархії, працює над спадщиною композитора та вивч. сторінки його життя] / О. Вільчинська // 33-й канал. – 2018. – 21 берез. – С. 1.

Малі міста – великі враження : [міністр культури України Є. Нищук представив 8 проєктів-переможців масштаб. конкурсу культур. проєктів м-ва «Малі міста – великі враження», котрі під час реалізації перетворяться у своєрід. культур. стартапи. Одним із переможців став проєкт – фестиваль «Леонтович Арт квартал» у Тульчині Вінниц. обл., що має на меті створити велику мистец. майстерню, яка збиратиме митців зі всіх регіонів України. Тут робитимуть стінописи та просторові інсталяції «Мелодії пісні Щедрик»] // Молодь України. – 2018. – 13 квіт. – С. 2.

Базів, Л. «Щедрик», Ван Гог та спеціальна гостя з Італії. Путівник по «Книжковому Арсеналу» від «Нора-друк» : [про VIII Міжнар. фестиваль «Книжковий Арсенал», де серед видань представлена нова кн. І. Роздобудько «Прилетіла ластівочка» про М. Д. Леонтовича, що вийшла у вид-ві «Нора-Друк»] / Л. Базів // Демокр. Україна. – 2018. – 25 трав. – С. 13.

Шуткевич, О. Інструмент Леонтовича «оживе» : на Вінниччині легендар. піаніно, на якому композитор виконував «Щедрик» та оперу «Євгеній Онєгін», готується до реставрації : [експонат зберігається у мемор.. музеї М. Леонтовича в с. Марківка Теплиц. р-ну] / О. Шуткевич // День. – 2018. – 19 лип. – С. 6.

Как сейчас выглядит улица Леонтовича в Киеве после капитального ремонта [Електронний ресурс] // Информатор : [регіон. інтернет-вид.]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://kiev.informator.ua/2018/08/28/kak-sejchas-vyglyadit-ulitsa-leontovicha-v-kieve-posle-kapitalnogo-remonta/ (дата звернення: 28.12.2020). – Дата публ.: 28.08.2018. – Назва з екрана.

Гончаренко, Л. Будинок родини Леонтовича буде врятований! : [проєкт відновлення в с. Шершні Тиврів. р-ну будівлі, де провів дит. роки композитор, здійснюється за допомогою Фонду гуманітар. розвитку України у рамках започаткованої ним громад. платформи «SOS майбутнє». У планах – створення центру мистецтв і розвитку для місц. дітей та побудова біля нього сучас. культур.-мистец. осередку, де зможуть навчатися, спілкуватися й демонструвати своє мистецтво нові покоління митців та музикантів] / Л. Гончаренко // Голос України. – 2018. – 23 серп. – С. 20.

Кущ, П. У Покровську відкрили пам’ятник авторові «Щедрика» : [скульптуру М. Леонтовича із бронзи встановили в міськ. парку] / П. Кущ // Уряд. кур’єр. – 2018. – 29 серп. – С. 12 : фот.

Скрипник, В. Музична лавка Леонтовича даруватиме чотири його мелодії : [проєкт «Меридіан «Щедрик» з живою муз. інсталяцією реалізує Тульчин. ОТГ] / В. Скрипник // Голос України. – 2018. – 27 жовт. – С. 6.

Чебан, О. У Тульчині створять креативний простір «Меридіан «Щедрик» [він продовжить мистец. трансформацію території міста і стане унікал. платформою для комунікації між митцями задля культур. розвитку. Формування такого середовища закріплює за Тульчином статус столиці «Щедрика» та одного з найцікавіших малих міст України», – зазначила викон. дир. проєкту І. Матковська. Проєкт – продовження унікал. «Леонтович Арт Кварталу»] / О. Чебан // Уряд. кур’єр. – 2018. – 1 листоп. – С. 20.

Тульчин тепер має Алею музичних інструментів і «співочу» лавку Леонтовича : [1 груд. 2018 р., в Тульчині відкрили креатив. простір просто неба «Меридіан «Щедрик». Серед його турист. «родзинок» – арт-об’єкти, гігант. стінописи, мистец. інсталяції та нові фотозони] // Місто. – 2018. – 5 груд. – С. 32.

Виступ новоствореної «Леонтович-капели» відкрив обласний фестиваль хорового мистецтва «Співає Поділля Леонтовича» [Електронний ресурс] : [12 груд. у концерт. залі Вінниц. коледжу культури і мистецтв ім. М. Леонтовича відбулось урочисте відкриття обл. фестивалю хор. мистецтва «Співає Поділля Леонтовича» з нагоди відзначення 141-ї річниці від дня народж. композитора. На поч. заходу відбулась презентація нового хор. колективу – Поділ. камер. хору «Леонтович-капела» Вінниц. обл. філармонії ім. М. Леонтовича (худож. керівник та диригент О. Бабошина)] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/15263-vystup-novostvorenoi-leontovych-kapely-vidkryv-oblasnyi-festyval-khorovoho-mystetstva-spivaie-podillia-leontovycha (дата звернення: 09.12.2020). – Назва з екрана.

Скрипник, В. Тут «Щедрик» відлунює в серці кожного [Електронний ресурс] : [мистец. проєкт просто неба «Меридіан «Щедрик» створено на батьківщині М. Леонтовича, в м. Тульчин. Його реалізувала міська об’єднана територ. громада спільно з Укр. культур. фондом, держ. інституцією, що опікується розвитком культури і мистецтва, зокрема малих міст держави] / В. Скрипник // Голос України. – 2018. – 11 груд. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/311160 (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Лук’янчук, Г. «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії України» : [у залі Дипломат. акад. ім. Геннадія Удовенка при МЗС України Укр. центр культур. дослідж. провів уроч. презентацію вист. просвітниц. проєкту] / Г. Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2018. – 13–19 груд. (№ 50). – С. 13.

«Співає Поділля Леонтовича» : про відзначення 141-ї річниці від дня народження М. Д. Леонтовича в районі // Тульчин. край. – 2018. – 14 груд.

Біла, А. «Щедрик» та інші... : [до 100-річчя культур. дипломатії УНР в Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка представили мистец. проєкт, мета якого – показати модель дипломатії високого рівня, а також те, що політика і мистецтво йдуть пліч-о-пліч, якщо цього стратегічно потребує держава. На вист. представлено зб. дослідниці Т. Пересунько, що вміщ. унікал. док. про подорожі Укр. Респ. Капели під орудою О. Кошиця світом, вирізки із закордон. публ., відгуки президентів різних країн, послів, дипломатів, арх. світлини. Одним із акцентів вист. є легендар. «Щедрик» М. Леонтовича як велике свідчення укр. присутності в світі] / А. Біла // День. – 2018. – 14–15 груд. – С. 29.

Реставрують 120-річне піаніно Миколи Леонтовича : [Вінниц. обл. краєзнав. музей займається реставрацією піаніно всесвітньо відомого авт. «Щедрика». Виготовлено інструмент у 1896 р. На ньому вчилися грати діти брата Миколи Леонтовича Олександра і сестри – Марія, Вікторія, Олена. За усі роки піаніно жодного разу не реставрували] // Вінниччина. – 2018. – 19 груд. – С. 2 : фот.

Терлецький, Г. Співає поділля Леонтовича : [про обл. фестиваль хор. мистецтва «Співає Поділля Леонтовича». Липовеччину представляв нар. аматор. хор. колектив Липовец. район. будинку культури] / Г. Терлецький // Липовец. вісті. – 2018. – 19 груд. : фот.

У Вінниці нагородили лауреатів премії Леонтовича : [12 груд. у Вінниці відзначили переможців Всеукр. премії Миколи Леонтовича. Премію в номінації «Професійні хорові колективи» отримав Акад. камер. хор ім. Дмитра Бортнянського з Чернігова. (худож. керівник і диригент І. Богданов). У номінації «професійні композитори» переміг Г. Білявський з Вінниці] // Новини Вінниччини. – 2018. – 19 груд. – С. 1 : фот.

Першу премію ім. М. Леонтовича на Вінниччині отримали кияни [Електронний ресурс] : [у Вінниці 13 груд. нагородили перших лауреатів обл. премії ім. М. Д. Леонтовича. Її заснували задля підтримки мистец. колективів, що популяризують твор. надбання М. Леонтовича та заохочення сучас. композиторів. Грошовий еквівалент премії становить 20 тис. грн. і виплачується з обл. бюджету] // VIN. Інформаційна Вінниччина : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://i-vin.info/news/pershu-premiyu-im-m-leontovycha-na-vinnychchyni-otrymaly-kyyany-23486 (дата звернення: 15.02.2020). – Назва з екрана.

Горішнянська, О. Творець різдвяного бренду : [17 груд. у Нац. музеї історії України відбулося уроч. відкриття вист. «Маестро Різдва», яка представила життєвий шлях і творчість авт. найвідом. укр. пісні генія укр. поліфонії, композитора, хор. диригента, педагога М. Леонтовича] / О. Горішнянська // Україна молода. – 2018. – 21–22 груд. – С. 13.

Джус, Н. «Співає Поділля Леонтовича – 2018» : 12-13 груд. 2018 р. на Вінниччині відбувся обл. фестиваль хор. мистецтва з нагоди 141-річниці від дня народж. композитора / Н. Джус // Світлиця. – 2018. – № 4. – С. 43–47 : кольор. фот.

Роздобудько, І. Ноти, що облетіли весь світ : письменниця Ірен Роздобудько презентувала роман про вбитого агентом ЧК композитора Миколу Леонтовича і його знаменитий «Щедрик» [під назвою «Прилетіла ластівочка»] / І. Роздобудько ; інтерв’ю записала Н. Капустянська // Україна молода. – 2018. – 28–29 груд. – С. 14.

Самченко, В. «Щедрик» об’єднує : на Донеччині назвуть хор, який гастролюватиме світом з українськими піснями : [у Києві стартував Всеукр. конкурс хор. колективів «ЩедрикФест», який пропагує творчість Миколи Леонтовича і його відому в усьому світі різдвяну муз. композицію. Захід продовжився у м. Покровськ, що на Донеччині] / В. Самченко // Україна молода. – 2018. – 28–29 груд. – С. 2.

Щедрик–2018. Вінницька версія [Відеозапис] : [хор «Соломія» під орудою Назарія Давидовського спільно з інструмент. ансамблем Pagoda до Різдва презентують усім вінничанам та всій Україні нову версію безсмертного «Щедрика» Миколи Леонтовича] // YouTube. – Електрон. відеодані (1 файл, 3:34 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=aBEb89K3uYA (дата звернення: 31.03.2020). – Назва з екрана.

2019

Заболотна, Н. Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора? [Електронний ресурс] : [ст. на захист приналежності будинку в с. Шершні Тиврів. р-ну Вінниц. обл. родині Леонтовичів із наведенням розвідки О. Коваля, місц. краєзнавця викл. гімназії № 2 м. Гнівань Вінниц. обл., котрий дуже переконливо доводить абсурдність вигадок про те, що спадку Леонтовича у Шершнях нібито немає] // Music-review Ukraine : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/1FC363D13FBA6A55C22583780070D9C8?OpenDocument (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 04.01.2019. – Назва з екрана.

Засадна, О. Яскраві тони VIII Всеукраїнського конкурсу імені Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] : [у конкурсі взяло участь понад сорок колективів, до фінал., другого туру пройшли 18 хорів у трьох номінаціях: однорідні, камерні та мішані хори. Найвищу нагороду конкурсу – Гран-прі здобув міш. хор студентів Одес. нац. муз. акад. ім. Антоніни Нежданової (диригент Г. Шпак). У номінації «Однорідні хори» І премію отримав Жіночий хор ім. Світлани Фоміних (Миколаїв, диригент Т. Островська), у номінації «Камерні хори» – Муніципал. камер. хор «Галицькі передзвони» (Івано-Франківськ, диригент І. Дем’янець), у номінації «Мішані хори» першу премію розділили Хор студентів Житомир. муз. училища ім. Віктора Косенка (диригент А. Морозюк) і студент. хор «Subito» Чернівец. обл. коледжу мистецтв ім. Сидора Воробкевича (диригент В. Гордей)] // Музика : укр. інтернет-журн. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/yaskravi-tony-viii-vseukrains-koho-konkursu-imeni-mykoly-leontovycha/ (дата звернення: 22.12.2020). – Дата публ.: 26.01. 2019. – Назва з екрана.

Вітковський, В. Підставляйте свої плечі : [про проєкт реконструкції садиби Леонтовича в с. Шершні Тиврів. р-ну] / В. Вітковський // RIA. – 2019. – 30 січ. – С. 2.

Подобєд, О. Маестро Різдва : [про вист. в Нац. музеї історії України, присвяч. М. Леонтовичу, який подарував світові найпопулярнішу мелодію Різдва] / О. Подобєд // Історія України. – 2019. – Січ. (№ 2). – С. 4.

У Києві експонують валізу Леонтовича, в якій він приніс «Щедрика» [Електронний ресурс] : [у січ. 2019 р. на виставці «Маестро Різдва» в Нац. музеї історії України експонували дорож. валізу М. Леонтовича, в якій, ймовірно, знаходився «Щедрик»», який згодом, після блискучої обробки композитора, став улюбленою різдвян. мелодією світу] // Історична правда : [онлайнове сусп.-іст., наук.-попул. вид.]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/5c39a2bf98cf6/ (дата звернення: 15.12.2020). – Назва з екрана.

Лук’янчук, Г. Концерт присвятили 175-літтю хорової капелі «Дніпро» : [3 груд. 2018 р. у Великій залі ім. Героя України Василя Сліпака Нац. муз. акад. України ім. Петра Чайковського відбувся святковий концерт, присвяч. 175-літтю народ. хор. капели «Дніпро» Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. У різні роки колектив очолювали та співпрацювали з ним В. Станіславський, М. Лисенко, Я. Яциневич, О. Кошиць, К. Стеценко та М. Леонтович. Саме хор. капела ун-ту 25 груд. 1916 р. вперше виконала всесвіт. відомий «Щедрик» М. Леонтовича. Хор став основою капели О. Кошиця, яку Симон Петлюра в берез. 1919 р. відправив за кордон для попул. укр. культури] // Свобода. – 2019. – 25 січ. (№ 4). – С. 8. – Електрон. версія. газ. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2019-04.pdf (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Скрипник, В. З цієї книги вчувається мелодія «Щедрика» : [про кн. «Микола Леонтович. Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини» (Вінниця, 2017) А. Ф. Завальнюка, канд. мистецтвознавства, проф. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського, який багато років збирає матеріали про Миколу Леонтовича та уперше систематизував не лише всі хор. твори композитора, а й детально розповів про його викладац. роботу, майстерність хор. диригента тощо] / В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 21 лют. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/313979 (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Шуткевич, О. «Місія: розповісти світові, хто такий Леонтович» : у Вінниці знімають фільм про легендар. композитора та його світовий хіт «Щедрик» : [за сюжетом події розгортаються в Тульчині, де жив, творив і працював Леонтович, а також у Вінниці, куди композитора у 1902–1903 рр. запросили на роботу. Ідея відзняти кінострічку про диригента-земляка виникла у режисера В. Медяного під час поїздки за кордон на Різдвяні свята. На свій подив він виявив, що світ не чув про легендар. укр. композитора і не знає, що музику до попул. різдвяної композиції «Carol of the Bells» написав саме Леонтович] / О. Шуткевич // День. – 2019. – 28 берез. – С. 12 : фот.

Скрипник, В. Головну роль зіграє священник : док. фільм про Миколу Леонтовича, авт. всесвіт. відомого «Щедрика», знімають у Вінниці. Чому режисер Василь Медяний запросив на голов. роль не проф. актора, а.... священника? [Назарія Давидовського] / В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 30 берез. – С. 10 : фот.

Маковецька, О. Леонтовича покажуть у кіно : [у Вінниці знімають док. кінострічку про композитора М. Леонтовича] / О. Маковецька // Місто. – 2019. – 3 квіт. – С. 24.

Вальтер, І. «Шершнями Леонтовича» зацікавились вчені з Вашингтона : [ініціатором та організатором фестивалю є місц. жителька В. Чайковська. Співорганізаторами також виступили дир. комунал. установи «Видавничий дім. Моя Вінниччина» В. Вітковський, староста Шершнів. сільради Н. Михайлова та волонтери. Фестивалем зацікавилися в США, де у Вашингтоні, в Укр. ун-ті розробили програму підтримки «Врятуємо садибу Миколи Леонтовича»] / І. Вальтер // 33-й канал. – 2019. – 14 серп. – С. 10 : кольор. фот. – (Субот. вип. «Поділ. порадниця»).

Леошко, В. Щоденники присвятили автору «Щедрика» : [кожен школяр Покровська на поч. нового навч. року отримає щоденник, присвяч. композитору Миколі Леонтовичу, з написом «Тут творився «Щедрик»] / В. Леошко // Голос України. – 2019. – 23 серп. – С. 3.

Мохар, І. Фестиваль : [16 листоп. у Тульчині, в рамках конкурсу «Малі міста – великі враження», проведено наук.-практ. конф. «Щедрик – мистецький арсенал України» та фестиваль «Від Щедрика до «Carol of The Bells», присвяч. М. Леонтовичу] / І. Мохар // Місто. – 2019. – 30 жовт. – С. 5.

Гусак, О. У Тульчині готуються до чергового грандіозного фестивалю : [проєкт «Ревіталізація Музею-квартири М. Д. Леонтовича в Музей мелодії пісні «Щедрик» шляхом діджиталізації фондів та створення фізичного та віртуального інтерактивно-комунікативних просторів» став переможцем грант. програми «Малі міста – великі враження», в рамках якого відбуватиметься фестиваль «Від «Щедрика» до «Сarol of the bells»] / О. Гусак // Вінниц. газ. – 2019. – 1 листоп. – С. 16.

Кирильчук, В. «Щедрик» оживе у віртуалі і вогняному шоу : [анонс про перший фестиваль «Від Щедрика до «Carol of the bells», що пройшов у Тульчині] / В. Кирильчук // RIA. – 2019. – 6 листоп. – С. 17 : фот.

Вербицька, Т. «Щедрик» кличе в Тульчин на свято різдвяного гімну : [музей-квартира композитора в Тульчині перетворився на віртуал. інтерактив.-комунікат. простір. Зачарувала слухачів Держ. чоловіча хор. капела ім. Л. Ревуцького, хор Акад. ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельниц. філармонії. Виступила нар. хор. капела «Соломія», худож. керівник та диригент котрої Назарій Давидовський зіграв роль Миколи Леонтовича у док. фільмі] / Т. Вербицька // 33-й канал. – 2019. – 6 листоп. – С. 15.

Скрипник, В. Тут народився «Щедрик» Леонтовича : [десятки варіантів «Щедрика» звучали в іст. Тульчині на Вінниччині, де його написав Микола Леонтович. Знану в багатьох країнах мелодію виконували у рамках фестивалю мистецтв «Від «Щедрика» до «Carol of the bells» (колядки дзвонів), приуроч. до відкриття оновл. музею композитора] / В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 15 листоп. – С. 7.

Родинна садиба Миколи Леонтовича знову відкрита для гостей [Електронний ресурс] : [у Тульчині відкрили реконструйовану та оновлену музей-садибу авт. легендар. «Щедрика». Головна «фішка» музею – інтерактив. табло, що знаходяться біля стендів з експонатами] // Малі міста – великі враження : вебсайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bigimpression.uccs.org.ua/novyny/rodynna-sadyba-mykoly-leontovycha-znovu-vidkryta-dlia-hostej/ (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з екрана.

Мелодія «Щедрика» – як українська душа... : [про осін. фестиваль «Від Щедрика до «Carol of the bells», що відбувся 16 листоп. у Тульчині за участю шести хор. колективів, театру вогню «East fire show» з Харкова, Центру пісоч. анімації «MS-ART», DJ Muzon та багатьох ін. викон.] // Вінниччина. – 2019. – 20 листоп. – С. 1 : кольор. фот.

Новий тріумф «Щедрика» і оновленого Музею-квартири Леонтовича : [грандіоз. вогняне шоу і пісоч. анімація, хор. марафон, якого ще не бачила Україна,«Щедрик» у рок-версії та електрон. музиці – все це 16 листоп. захоплювало і вражало тисячі глядачів фестивалю «Від Щедрика до «Carol of the bells», що вперше пройшов у Тульчині] // Місто. – 2019. – 20 листоп. – С. 24.

У Вінниці стартує мистецький проєкт «Співає Поділля Леонтовича» [Електронний ресурс] : [на честь 142-ї річниці від дня народж. видат. композитора-земляка М. Леонтовича відбувся обл. мистец. проєкт хор. співу] // Укрінформ : мультимед. платформа іномовлення України. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2836529-u-vinnici-startue-misteckij-proekt-spivae-podilla-leontovica.html (дата звернення: 09.12.2020). – Назва з екрана.

142 роки тому народився геніальний український композитор Микола Леонтович [Електронний ресурс] : [поряд з описом біогр. і твор. шляху композитора, представлено різні незвич. та ориг. версії виконання знаменитого «Щедрика»] // Ukrrain. Український дощ : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://ukrrain.com/142_roki_tomu_narodivsya_genialnij_ukrainskij_kompozitor_mikola_leontovich.html (дата звернення: 10.12.2020). – Назва з екрана.

Терлецький, Г. Співає Поділля Леонтовича : [про обл. мистец. проєкт хор. співу «Співає Поділля Леонтовича», що проходив у Вінниці, на якому Липовеччину представляв нар. аматор. хор. колектив район. будинку культури] / Г. Терлецький // Липовец. вісті. – 2019. – 20 груд.

У Вінниці оркестр Нацгвардії виконав оновлену версію «Щедрика» [Електронний ресурс] // Vinbaz : вінниц. бізнес портал. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://vinbazar.com/news/kultura-i-sport/u-vinnitsii-orkestr-natsigvardi-vikonav-onovlenu-versiyu-shchedrika-fotovideo (дата звернення: 31.03.2020). – Дата публ.: 26.12.2019. – Назва з екрана.

2020

Скрипник, В. Будинок Леонтовичів згорів? А балкон Ромео і Джульєтти вцілів? : Фонд гуманітар. розвитку України є ініціатором відновлення будинку Леонтовичів в с. Шершні, що на Вінниччині : [«Щедрик» на руїнах виконував відомий скрипаль І. Бондаренко, один з тих, хто збирає кошти на відновлення садиби. Те саме роблять в укр. діаспорі у США. Тим часом в обл. з’ясовують, чи справді Леонтовичі проживали у цьому будинку] / В. Скрипник // Голос України. – 2020. – 14 січ. – С. 9 : фот.

Фазульянов, С. Фейковий «будинок Леонтовича», який збираються відновлювати [Електронний ресурс] : знову і знову виринає на просторах інтернету чергова кампанія по збору коштів на відновлення фейкового «будинку Леонтовича» в Шершнях : [авт. публ., посилаючись на клірові відомості церкви доходить висновку, що справжній будинок священника в Шершнях був дерев’яним і проіснував тільки 18 років – з 1880 по 1898 та зазначає: «Річ у тому, що у відомій та шанованій сучасними дослідниками праці «Приходы и церкви Подольской епархии», яку редагував Сіцінський бачимо наступну інформацію про хату священника в Шершнях: «Священнические помещения сгорели в 1898 году»] // Історична правда : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/01/20/156906/ (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 20.01.2020. – Назва з екрана.

Заболотна, Н. Повторний розстріл після смерті: до питання замахів на пам’ять Леонтовича [Електронний ресурс] : уже три роки Фонд гуманітарного розвитку України веде боротьбу за збереження будинку, в якому наприкінці XIX ст. провів своє дитинство легендар. композитор Микола Леонтович. І який сьогодні знаходиться на межі руйнування : [у публ. президента Фонду гуманітар. розвитку доводиться, що будівля в с. Шершні належала родині Леонтовичів із наведенням виписки з рішення влади Вінниц. обл. за 1997 р., про те, що будинок внесений до реєстру пам’яток місц. значення, спогадів доньки композитора Галини Леонтович, яка наводить світлину саме цього будинку як родин. гнізда батьків, а також згадок старожилів села] / Н. Заболотна // Історична правда : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/columns/5e2978d9a6cfe/ (дата звернення: 05.01.2021). – Дата публ.: 23.01.2020. – Назва з екрана.

Щедрик – мелодія Вінниччини [Електронний ресурс] : [24 січ. 2020 р. за ініціативи упр. культури і мистецтв, під головуванням заст. голови Вінниц. облдержадмін. І. Івасюка відбулось засід. круглого столу щодо створення бренду «Щедрик» М. Д. Леонтовича, який стане логотипом і в майбутньому головним символом подій Всеукр. та міжнар. масштабу, які пов’язані з іменем видат. земляка. У засід. взяли участь науковці, дослідники творчості Леонтовича, культур. діячі, представники виконав. влади та органів місц. самоврядування, мешканці територій, де жив і творив митець] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/23817-shchedryk-melodiia-vinnychchyny (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з екрана.

Фещенко, Є. «Щедрик» хоче повернутися в дитинство : на відновлення будинку Миколи Леонтовича зібрали 150 тисяч гривень : [ініціативу президентки Фонду гуманітар. розвитку України Н. Заболотної привернути увагу до факту руйнації будинку М. Леонтовича в с. Шершні підтримали артисти та митці. Відкрили вечір вшанування М. Леонтовича хор «Щедрик», поет і видавець І. Малкович та юний скрипаль-віртуоз І. Бондаренко. На сцені культур. центру Freedom Hall у Києві виступили також Н. Могилевська, Тayanna, Т. Матвієнко та ін.] / Є. Фещенко // Україна молода. – 2020. – 28 січ. – С. 3 : фот.

Макарова, О. Що означає «Щедрик» для Вінниччини : [у Вінниц. облдержадмін. відбулося засід. круглого столу на тему створення бренду «Щедрик – мелодія Вінниччини»] / О. Макарова // Вінниц. газ. – 2020. – 31 січ. – С. 8.

Черемош, В. Благодійний концерт у Києві для порятунку будинку М. Леонтовича : [І. Бондаренко (скрипаль), з іншими знаменитостями у Києві провели благод. концерт задля порятунку і відновлення будинку М. Леонтовича в с. Шершні Тиврів. р-ну] / В. Черемош // Маяк. – 2020. – 31 січ. – С. 1, 3.

«Щедрик», замість «Кіно-Поділля» : [у Вінниц. облраді до сесії підготували проєкт рішення, яким пропонується змінити найменування комунал. закл. «Кіно-Поділля» на «Щедрик» та затвердити новий Статут Центру культури «Щедрик», який буде розміщуватись у Вінниці по вул. Ботанічна, 15] // Новини Вінниччини. – 2020. – 12 лют. – С. 4.

«Щедрик» – мелодія Вінниччини [Електронний ресурс] : [протягом кількох місяців команда однодумців працювала над створенням голов. культур. бренду Вінниц. обл. – логотипу «Щедрик». Враховуючи всесвіт. славу твору М. Леонтовича, в логотипі поєднано символи, які асоціюються зі «Щедриком» як в Україні, так і за кордоном: ластівка і сонце, дзвоники і нотний стан та перші чотири ноти твору, за якими «Щедрик» впізнають в усьому світі] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/26879-shdfchedryk-melodiia-vinnychchyny (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ.: 12 трав. 2020 р. – Назва з екрана.

Щедрик – мелодія Вінниччини – відтепер лунатиме всюди [Електронний ресурс] : [під час онлайн брифінгу, що відбувся 19 трав. 2020 р. О. Дернова, нач. упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. зазначила: «Культурна спадщина Вінниччини – надзвичайно багата, але не завжди є ідентифікованою та усвідомленою. Як приклад, історія з мелодією «Щедрика» Миколи Леонтовича. Ця мелодія відома в кожному куточку нашої держави та далеко за її межами. Але зовсім мало людей знають, що і мелодія, і сам автор родом з Вінниччини. «Щедрик» не лише привернув увагу світової спільноти до нашої самобутньої культури, а й заявив про цілий народ, який прагне до ідентичності та визнання за ним права на власну самостійну державу»] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/27100-shchedryk-melodiia-vinnychchyny-vidteper-lunatyme-vsiudy (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ.: 19 трав. 2020 р. – Назва з екрана.

Вербицька, Т. Хористи з Вінниці встановили рекорд в «Книзі рекордів України» : [найбільший віртуал. хор в Україні, до котрого увійшли 111 співвітчизників з усього світу, виконали пісню М. Леонтовича «Не стій, вербо, над рікою»] / Т. Вербицька // 33-й канал. – 2020. – 20 трав. – С. 9 : кольор. фот. – (газ. в газ. «Подільська порадниця»).

Фахівці області проводять дослідження життя та творчості Миколи Леонтовича на Вінниччині [Електронний ресурс] : [за результатами засід. круглого столу «Щедрик» М. Леонтовича як бренд та складова маркетингової стратегії Вінницької області», ініційованого і проведеного у січ. 2020 р. упр. культури і мистецтв, було здійснено робочі поїздки з метою дослідж., збору та фіксації інформації щодо культур. спадщини, пов’язаної з життям та творчістю М. Леонтовича, її подальшої попул., створення турист. маршрутів «Шляхами Леонтовича», планування проведення мистец. заходів, присвяч. творчості композитора] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/28379-fakhivtsi-oblasti-provodiat-doslidzhennia-zhyttia-ta-tvorchosti-mykoly-leontovycha-na-vinnychchyni (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ.: 07.07.2020. – Назва з екрана.

Зеленюк, В. Стежками Леонтовича : [в регіоні розробляють новий турист. маршрут «Шляхами Леонтовича»] / В. Зеленюк // Сіл. вісті. – 2020. – 21 лип. – С. 3.

Чорний, Ю. Крок до відновлення історичної справедливості : [про зміну назви вінниц. Центр. парку культури і відпочинку ім. Горького на Центр. парк ім. М. Леонтовича] / Ю. Чорний // Вінниччина. – 2020. – 21 жовт. – С. 2 : фот.

Вальтер, І. Піаніно Леонтовича помирає без реставрації : [на те, щоб вдихнути життя у цей старовин. інструмент, на котрому народжувалася всесвітньовідома мелодія «Щедрик», не вистачає грошей] / І. Вальтер // 33-й канал. – 2020. – 11 листоп. – С. 9.

Разанова, Ю. Творчість надихає, і зцілює : [Вінниц. обл. худож. музей на вшанування пам’яті Миколи Леонтовича оголосив благодійну пленер-акцію візуал. творчості «Прилетіла ластівонька»] / Ю. Разанова // Вінниччина. – 2020. – 11 листоп. – С. 9 : кольор. фот.

Скрипник, В. Названо лауреатів премії імені Леонтовича  : [четвертий рік поспіль Вінниц. облдержадмін. виділяє кошти для нагородження переможців Всеукр. премії ім. Миколи Леонтовича. По 20 тис. грн отримає кожен із трьох лауреатів. У номінації «Професійні композитори» переможцем названо львів. композитора О. Мануляка. Серед проф. хор. колективів – Акад. хор В’ячеслава Палкіна з Харків. обл. філармонії. У номінації «Учбові та аматорські хорові колективи» – хор Вінниц. коледжу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича] / В. Скрипник // Голос України. – 2020. – 4 груд. – С. 7 : кольор. іл.

Борзов, С. Сергій Борзов: Сьогодні маємо можливість нагадати усім, що «Щедрик» – українська мелодія, яка народилась на Вінниччині : [11 груд. напередодні дня народж. М. Д. Леонтовича (13 груд.) в залі Вінниц. обл. філармонії ім. М. Д. Леонтовича відбулось уроч. відкриття проєкту «Хорові асамблеї Леонтовича», який зібрав поваж. представництво зі всієї України. Святкування продовжилось у м. Тульчин, де пройшло вшанування капели Леонтовича, якій виповнилося 100 років. Були також вручені почес. нагороди переможцям Всеукр. премії ім. Миколи Леонтовича] // Вінницька обласна державна адміністрація : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/32365-serhii-borzov-sohodni-maiemo-mozhlyvist-nahadaty-usim-shcho-shchedryk-ukrainska-melodiia-iaka-narodylas-na-vinnychchyni-2 (дата звернення: 16.12.2020). – Дата публ. 13.12. 2020.– Назва з екрана.

Лашко, Я. В. Увіковічнення композитора-подолянина у монументальному мистецтві Кам’янця-Подільського : [в Україні небагато пам’ятних дошок, що увіковічують пам’ять композитора, дві з них знаходяться у м. Кам’янець-Подільський. Ці меморіальні дошки, присвячені пам’яті композитора-подолянина та виконані знаними кам’янец. худож. – Борисом Негодою, заслуж. худож. України та Володимиром Лашком, заслуж. майстром нар. творчості України] / Я. В. Лашко // ΛΌГOΣ : зб. наук. пр. – 2020. – № 3. – С. 121–127.

Музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича

Кузів, М. Діяльність Кам’янець-Подільської філії музичного товариства імені Миколи Леонтовича в першій половині XX сторіччя : [розглянуто на основі арх., док. та іст. матеріалів. Дослідж. діяльність його учасників, що активно займалися муз.-пед. та просвітниц. роботою, зокрема: В. П. Бесядовський – диригент, муз.-громад. діяч, співробітник арх. упр.; Д. В. Білобржицький – учитель співів у шк.; Л. А. Бялошицький – піаніст, співак, хорист міськ. хор. гуртка; І. П. Вікул – диригент, муз.-громад. діяч; З. Р. Комінек – керівник оркестру, викл.; Є. Г. Кондрацький – історик, учитель, громад. діяч; Ю. Й. Сіцінський – педагог, історик, мистецтвознавець, засновник Кам’янець-Поділ. іст.-археолог. музею; Т. Д. Ганицький – композитор, диригент, скрипаль, педагог, муз. критик] / М. Кузів // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2017. – № 1. – С. 120–126.

Сізова, Н. С. Роль музичного товариства імені Миколи Леонтовича у розвитку хорового руху на Вінниччині у 1920-х роках [розглянуто специфіку діяльності хор. колективів, які існували при муз. т-ві ім. М. Леонтовича на Вінниччині, їх творчість, репертуар, виступи] / Н. С. Сізова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2018. – № 2. – С. 149–157.

Шеремета, І. Музична періодика Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича: сторінки історії : [за арх. док. висвітлено історію створення та вид. часоп. «Музика» та «Української музичної газети», що виходили в Києві у 1926 р.] / І. Шеремета // Студії мистецтвознавчі. – 2018. –№ 1. – С. 65–74.

Підготувала О. Кізян,

зав. відділу наукової інформації та бібліографії