Шлюб. Сім’я. Діти: права і обов’язки

(до Міжнародного дня сім’ї)

Бібліографічний список 

15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім’ї. Сім’я впродовж століть у всіх своїх проявах і формах була не лише джерелом розвитку людського суспільства, а й закладала в нього основи духовності, культури моралі, а також економічні підвалини розвитку держави вцілому. Пріоритет сім’ї, її неминуща цінність для життя і розвитку людини й суспільства закріплені в багатьох нормативних актах. Одне з основних положень цих документів – зміцнення й захист інституту сім’ї з боку суспільства, розробка всіма державами національної сімейної політики.

До Міжнародного дня сім’ї сектор правової інформації пропонує ознайомитися з бібліографічним списком літератури, в якому представлено законодавство про сімейні правовідносини, наукові праці вчених-юристів, які розглядали проблеми сім’ї, шлюбу, підстави, порядок та правові наслідки виникнення та припинення цих правовідносин. 

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. 

Ст. 3 Сімейного кодексу України 

347.6 С 37Сімейний кодекс України : станом на 24 жовт. 2018 р.: відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. – Харків : Право, 2018. – 104 с. 

347.6 Ш 69 Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу : законодавство, міжнар. конвенції, судова практика, метод. рек., роз’яснення: практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 264 с. 

349.3 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 черв. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 32 с. 

67.9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с. 

67.51 К 64 Конвенція ООН про права дитини . – Київ : ЮНІСЕФ, [2011]. – 47 с. 

347.2 Б 21 Балюк, Ю. О. Право спільної власності фізичних осіб на житло : монографія / Ю. О. Балюк ; Європейський ун-т. – Київ ; Чернівці : Вид. Кондратьєв А. В., 2018. – 344 с. 

343 Д 44 Дідківська, Г. В. Сімейне неблагополуччя в системі детермінантів злочинності неповнолітніх в Україні : монографія / Г. В. Дідківська ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 202 с. 

347.961 Ж 91 Журавльов, Д. В. Державний реєстр актів цивільного стану. Алгоритм роботи нотаріуса : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь ; М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти. – Київ : ОВК, 2018. – 72 с. 

392 І-26 Ігнатенко, І. В. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців / І. Ігнатенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 240 с. 

347 Н 34 Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків / С. М. Кавун [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2018. – 360 с. 

347.6 Н 62 Нікітюк, О. М. Охорона та захист права спільної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / О. М. Нікітюк ; за заг. ред. С. Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр правових досліджень Фурси. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2018. – 208 с. 

347.6 С 21 Сафончик, О. І. Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики : монографія / О. І. Сафончик ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2018. – 378 с. 

347.6 Я 45 Якименко, О. О. Майно подружжя : судові спори / О. О. Якименко. – Вінниця : Консоль, 2017. – 616 с. 

Ленчук, О. М. Соціальний захист дітей від насильства в сім’ї / О. М. Ленчук // Наука і навчальний процес : матеріали XVIIІ звіт. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-екон. ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна». – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 31–34. 

376 С 78 Статеве виховання - порадник для батьків та законних представників молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень : посіб. для батьків / Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця», Вінниц. обл. центр соц.-психолог. реабілітації дітей та молоді з функціонал. обмеженнями "Обрій". – Вінниця : [б. и.], 2017. – 48 с. 

Антонова, О. Р. Конституційно-правові засади шлюбу і сім’ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення / О. Р. Антонова // Юрид. Україна. – 2017. – № 7/8. – С. 4–11. 

Бережний, А. А. Укладання та визнання шлюбів за участю громадян України в державах ЄС / А. А. Бережний // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 305–307. 

Бойків, І. Особливості визначення судом виду провадження для розгляду справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу / І. Бойків // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 5–9. 

Бондар, І. Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у нотаріальних провадженнях / І. Бондар // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 5–9. 

Борисова, В. Проблемні питання форм сімейного влаштування дитини, що залишилася без батьківського піклування, за законодавством України / В. Борисова // Право України. – 2019. – № 2. – С. 133–147. 

Бурлака, О. Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні / О. Бурлака // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 60–64. 

Бурлака, О. Сучасний стан правового регулювання соціального захисту сімї, дитинства, материнства та батьківства в Україні / О. Бурлака // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 2. – С. 128–133. 

Бурлака, О. Щодо проблеми визначення поняття й особливостей соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства / О. Бурлака // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – С. 123–128. 

Гавінська, О. А. Правові наслідки укладення шлюбного договору / О. А. Гавінська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 150–158. 

Грицик, А. С. Відповідальність у разі невиконання чи неналежного виконання умов шлюбного договору / А. С. Грицик // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 4. – С. 411–414. 

Дакал, А. В. Проблематика захисту прав і законних інтересів дитини: європейські стандарти та практичний досвід / А. В. Дакал // Інвестиції: практика та досвід. – 2019.Сімейні права та інтереси як об’єкт правової охорони та захисту нотаріусом / М. М. Дякович // Адвокат. – 2014. – № 3. – С. 28–31. 

Дякович, М. Охорона і захист прав та інтересів дітей при укладенні батьками договорів щодо виховання дітей або здійснення батьками батьківських прав та виконання обов’язків / М. Дякович // Довід. нотаріуса. – 2018. – № 3/4. – С. 3–20. 

Єфіменко, Л. Правове регулювання відносин за участю інших, крім батьків та дітей, членів сім’ї та їх родичів / Л. Єфіменко // Юрид. Україна. – 2015. – № 4/5. – С. 46–54. 

Єфремова, І. Заходи сімейно-правової відповідальності як способи захисту сімейних прав та інтересів / І. Єфремова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 21–24. 

Завальна, Ж. Договірне регулювання відносин організації державної реєстрації шлюбу за 24 години / Ж. Завальна, О. Розгон // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 19–22. 

Захист інтересів держави у сфері охорони дитинства є провідним напрямом діяльності органів прокуратури Чернігівщини // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 7. – С. 40–46. 

Килинник, Н. Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу / Н. Килинник, І. Ковальчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 5. – С. 24–27. 

Клекоцюк, Р. Р. Правовий статус дитини: взаємозв'язок міжнародного та національного права / Р. Р. Клекоцюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 4. – С. 372–376. 

Кожевникова, В. Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя / В. Кожевникова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 12. – С. 35–39. 

Кожевникова, В. Обмеження права чоловіка та жінки на укладення шлюбу без наміру створити сім’ю / В. Кожевникова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 8. – С. 32–34. 

Кожевникова, В. О. Межі здійснення суб'єктивних сімейних прав / В. Кожевникова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 4. – С. 179–184. 

Кожевникова, В. О. Правове регулювання здійснення та обмеження окремих майнових прав подружжя / В. О. Кожевникова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 3. – С. 154–157. 

Кожевникова, В. Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя / В. Кожевникова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 12. – С. 35–39. 

Козак, О. Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю / О. Козак // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 6. – С. 19–23. 

Козак О. Особисті немайнові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при влаштуванні їх на виховання у прийомну сім’ю / О. Козак // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 11. – С. 30–35. 

Козак, О. Особливості виконання зобов’язань за договором про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю / О. Козак // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 32–36. 

Корнієнкова, К. Право спільної сумісної власності подружжя / Карина Корнієнкова // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. – С. 41–44.

Красвітна, Т. Поняття та правова природа зобов’язання подружжя по утриманню / Т. Красвітна // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 21–25. 

Кривачук, Л. Ф. Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності / Л. Ф. Кривачук, Е. І. Костишин // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2014. – Вип. 4. – С. 204–210.

Купира, З. Шлюб без реєстрації / З. Купира // Охорона праці. – 2018. – № 7. – С. 51–53. 

Лук’янчук, О. Підстави виникнення обов’язку дітей утримувати непрацездатних батьків / О. Лук’янчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 21–25. 

Мазур, К. С. Сучасний стан правового регулювання соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні / К. С. Мазур // Наука і навчальний процес : матеріали XVIIІ звіт. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-екон. ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна». – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 35–40. 

Маковецька, В. Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання / В. Маковецька // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 35–39. 

Маковій, В. Двостороннє батьківство: загалом судова практика з питань батьківства досить правильно вибудовує правову позицію як при поданні позову, так і при захисті, адже суд намагається привести сторони до примирення / В. Маковій // Судов. вісн. – 2018. – № 2. – С. 11. 

Матвієнко, А. Умови й перешкоди укладення шлюбу у вітчизняному сімейному та канонічному праві / А. Матвієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 34–39. 

Машика, В. Основні новели законодавства України, що стосуються посилення захисту особистих немайнових та майнових прав учасників сімейних правовідносин / В. Машика // Історія та правознавство. – 2018. – № 24. – С. 7–18. 

Мельник, Л. А. Стан імплементації європейських стандартів щодо захисту прав дитини в законодавстві України / Л. А. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 114–21. 

Найман, Н. Сімейно-правовий статус дитини / Н. Найман // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 38–43. 

Оніщук, О. Поняття та особливості батьківських прав / О. Оніщук // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 26–30. 

Онуфрієнко, С. Укладання шлюбного договору при міжнаціональних шлюбах: національний та європейський досвід / С. Онуфрієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 361–365. 

Опікуни та піклувальники дітей: права та гарантії // Бібліотека кадровика : унікальн. довід. для кадровика та бухгалтера. – 2013. – № 12. – С. 45–51. 

Про підсудність справи за позовом про розірвання шлюбу з іноземним елементом // Право України. – 2018. – № 10. – С. 223–225. 

Радченко, Л. Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання / Л. Радченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 9. – С. 38–41. 

Розгон, О. Припинення шлюбу в разі його розірвання та визнання фіктивним: відмінності між правовими наслідками на прикладах судової практики / О. Розгон // Вісн. Нац. асоціації адвокатів України. – 2018. – № 9. – С. 25–35.

Розгон, О. Утримання одного із подружжя після розірвання шлюбу: проблеми судової практики / О. Розгон // Вісн. Нац. асоціації адвокатів України. – 2018. – № 10. – С. 27–35. 

Самотієвич, В. Кримінально-правовий захист права на життя новонародженої дитини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Самотієвич // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 4. – С. 222–227. 

Сербіна, А. Визначення місця проживання дитини із бабусею за наявності батька / А. Сербіна // Спецвипуск «Юрид. практики». – 2019. – № 1/1. – Січ. – С. 13–15. 

Сербіна, А. Особливості розлучення із особами, які зареєстровані в РФ / А. Сербіна // Вісн. Нац. асоціації адвокатів України. – 2018. – № 6. – С. 35–39. 

Сидоренко, Д. І. Загальні юридичні наслідки недійсності шлюбу за сімейним законодавством України / Д. І. Сидоренко // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 3/4. – С. 148–157. 

Сидоренко, Д. І. Підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством, що діяло на українських землях у Х–ХХІ ст. ст. / Д. І. Сидоренко // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 1. – С. 45–56. 

Сидоренко, Д. І. Теоретичні засади визначення поняття та юридичної сутності недійсності шлюбу у сімейному праві / Д. І. Сидоренко // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2017. – Вип. 3. – С. 141–148. 

Ткаченко, В. Становлення й розвиток конституційного та законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в Україні / В. Ткаченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 6. – С. 198–204. 

Устименко, Т. П. Проблеми розподілу кредитного майна та боргових зобов’язань подружжя / Т. П. Устименко, Л. І. Шаповал // Держава і право. – 2018. – Вип. 80. – С. 104–113. 

Хабор, Р. Особливості регулювання зобов’язальних відносин подружжя у шлюбному договорі / Р. Хабор // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 61–67. 

Ханович, Є. Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах / Є. Ханович // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 5. – С. 286–29. 

Хобор, Р. Б. Основні етапи розвитку шлюбного договору на українських землях: загальний огляд / Р. Б. Хобор // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 229–233. 

Хоміцька, Н. М. Захист прав дитини та його основні аспекти / Н. М. Хоміцька // Вісн. науково- методичних досліджень. – 2018. – Вип. 4. – С. 71–76. 

Чумак, О. Особливості колізійного регулювання укладання шлюбу / О. Чумак // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 2. – С. 74–78. 

Шпак, С. В. Основи сімейного права. Законодавство про шлюб та сім’ю.  Правознавство. 10 клас / С. В. Шпак // Історія та правознавство. – 2018. – № 12. – С. 22–31. 

Юхта, О. Г. Теоретико-правовий аналіз концептуального поняття «правовий статус дитини» / О. Г. Юхта // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 12. – С. 71–76.

Ющенко, М. В. Порядок усиновлення та отримання свідоцтва про народження / М. В. Ющенко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2018. – № 9. – С. 32–37. 

Явор, О. Договір як юридичний факт у сімейному праві / О. Явор // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2014. – № 4. – С. 123–132. 

Яцина, О. Ф. Конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства: механізми, предиктори, самореференція ідентичностей / О. Ф. Яцина // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2019. – № 1. – С. 87–93. 

Підготувала зав. сектору правової інформації

К. Осадчук

Поділитися:

Шлюб. Сім’я. Діти


(до Міжнародного дня сім’ї)

Бібліографічний список 

15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім’ї. Сім’я впродовж століть у всіх своїх проявах і формах була не лише джерелом розвитку людського суспільства, а й закладала в нього основи духовності, культури моралі, а також економічні підвалини розвитку держави вцілому. Пріоритет сім’ї, її неминуща цінність для життя і розвитку людини й суспільства закріплені в багатьох нормативних актах. Одне з основних положень цих документів – зміцнення й захист інституту сім’ї з боку суспільства, розробка всіма державами національної сімейної політики.

До Міжнародного дня сім’ї сектор правової інформації пропонує ознайомитися з бібліографічним списком літератури, в якому представлено законодавство про сімейні правовідносини, наукові праці вчених-юристів, які розглядали проблеми сім’ї, шлюбу, підстави, порядок та правові наслідки виникнення та припинення цих правовідносин. 

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. 

Ст. 3 Сімейного кодексу України 

347.6 С 37Сімейний кодекс України : станом на 24 жовт. 2018 р.: відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. – Харків : Право, 2018. – 104 с. 

347.6 Ш 69 Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу : законодавство, міжнар. конвенції, судова практика, метод. рек., роз’яснення: практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 264 с. 

349.3 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 черв. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 32 с. 

67.9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с. 

67.51 К 64 Конвенція ООН про права дитини . – Київ : ЮНІСЕФ, [2011]. – 47 с. 

347.2 Б 21 Балюк, Ю. О. Право спільної власності фізичних осіб на житло : монографія / Ю. О. Балюк ; Європейський ун-т. – Київ ; Чернівці : Вид. Кондратьєв А. В., 2018. – 344 с. 

343 Д 44 Дідківська, Г. В. Сімейне неблагополуччя в системі детермінантів злочинності неповнолітніх в Україні : монографія / Г. В. Дідківська ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 202 с. 

347.961 Ж 91 Журавльов, Д. В. Державний реєстр актів цивільного стану. Алгоритм роботи нотаріуса : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь ; М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти. – Київ : ОВК, 2018. – 72 с. 

392 І-26 Ігнатенко, І. В. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців / І. Ігнатенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 240 с. 

347 Н 34 Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків / С. М. Кавун [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2018. – 360 с. 

347.6 Н 62 Нікітюк, О. М. Охорона та захист права спільної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / О. М. Нікітюк ; за заг. ред. С. Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр правових досліджень Фурси. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2018. – 208 с. 

347.6 С 21 Сафончик, О. І. Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики : монографія / О. І. Сафончик ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2018. – 378 с. 

347.6 Я 45 Якименко, О. О. Майно подружжя : судові спори / О. О. Якименко. – Вінниця : Консоль, 2017. – 616 с. 

Ленчук, О. М. Соціальний захист дітей від насильства в сім’ї / О. М. Ленчук // Наука і навчальний процес : матеріали XVIIІ звіт. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-екон. ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна». – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 31–34. 

376 С 78 Статеве виховання - порадник для батьків та законних представників молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень : посіб. для батьків / Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця», Вінниц. обл. центр соц.-психолог. реабілітації дітей та молоді з функціонал. обмеженнями "Обрій". – Вінниця : [б. и.], 2017. – 48 с. 

Антонова, О. Р. Конституційно-правові засади шлюбу і сім’ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення / О. Р. Антонова // Юрид. Україна. – 2017. – № 7/8. – С. 4–11. 

Бережний, А. А. Укладання та визнання шлюбів за участю громадян України в державах ЄС / А. А. Бережний // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 305–307. 

Бойків, І. Особливості визначення судом виду провадження для розгляду справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу / І. Бойків // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 5–9. 

Бондар, І. Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у нотаріальних провадженнях / І. Бондар // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 5–9. 

Борисова, В. Проблемні питання форм сімейного влаштування дитини, що залишилася без батьківського піклування, за законодавством України / В. Борисова // Право України. – 2019. – № 2. – С. 133–147. 

Бурлака, О. Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні / О. Бурлака // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 60–64. 

Бурлака, О. Сучасний стан правового регулювання соціального захисту сімї, дитинства, материнства та батьківства в Україні / О. Бурлака // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 2. – С. 128–133. 

Бурлака, О. Щодо проблеми визначення поняття й особливостей соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства / О. Бурлака // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – С. 123–128. 

Гавінська, О. А. Правові наслідки укладення шлюбного договору / О. А. Гавінська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 150–158. 

Грицик, А. С. Відповідальність у разі невиконання чи неналежного виконання умов шлюбного договору / А. С. Грицик // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 4. – С. 411–414. 

Дакал, А. В. Проблематика захисту прав і законних інтересів дитини: європейські стандарти та практичний досвід / А. В. Дакал // Інвестиції: практика та досвід. – 2019.Сімейні права та інтереси як об’єкт правової охорони та захисту нотаріусом / М. М. Дякович // Адвокат. – 2014. – № 3. – С. 28–31. 

Дякович, М. Охорона і захист прав та інтересів дітей при укладенні батьками договорів щодо виховання дітей або здійснення батьками батьківських прав та виконання обов’язків / М. Дякович // Довід. нотаріуса. – 2018. – № 3/4. – С. 3–20. 

Єфіменко, Л. Правове регулювання відносин за участю інших, крім батьків та дітей, членів сім’ї та їх родичів / Л. Єфіменко // Юрид. Україна. – 2015. – № 4/5. – С. 46–54. 

Єфремова, І. Заходи сімейно-правової відповідальності як способи захисту сімейних прав та інтересів / І. Єфремова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 21–24. 

Завальна, Ж. Договірне регулювання відносин організації державної реєстрації шлюбу за 24 години / Ж. Завальна, О. Розгон // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 19–22. 

Захист інтересів держави у сфері охорони дитинства є провідним напрямом діяльності органів прокуратури Чернігівщини // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 7. – С. 40–46. 

Килинник, Н. Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу / Н. Килинник, І. Ковальчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 5. – С. 24–27. 

Клекоцюк, Р. Р. Правовий статус дитини: взаємозв'язок міжнародного та національного права / Р. Р. Клекоцюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 4. – С. 372–376. 

Кожевникова, В. Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя / В. Кожевникова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 12. – С. 35–39. 

Кожевникова, В. Обмеження права чоловіка та жінки на укладення шлюбу без наміру створити сім’ю / В. Кожевникова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 8. – С. 32–34. 

Кожевникова, В. О. Межі здійснення суб'єктивних сімейних прав / В. Кожевникова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 4. – С. 179–184. 

Кожевникова, В. О. Правове регулювання здійснення та обмеження окремих майнових прав подружжя / В. О. Кожевникова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 3. – С. 154–157. 

Кожевникова, В. Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя / В. Кожевникова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 12. – С. 35–39. 

Козак, О. Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю / О. Козак // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 6. – С. 19–23. 

Козак О. Особисті немайнові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при влаштуванні їх на виховання у прийомну сім’ю / О. Козак // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 11. – С. 30–35. 

Козак, О. Особливості виконання зобов’язань за договором про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю / О. Козак // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 32–36. 

Корнієнкова, К. Право спільної сумісної власності подружжя / Карина Корнієнкова // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. – С. 41–44.

Красвітна, Т. Поняття та правова природа зобов’язання подружжя по утриманню / Т. Красвітна // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 21–25. 

Кривачук, Л. Ф. Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності / Л. Ф. Кривачук, Е. І. Костишин // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2014. – Вип. 4. – С. 204–210.

Купира, З. Шлюб без реєстрації / З. Купира // Охорона праці. – 2018. – № 7. – С. 51–53. 

Лук’янчук, О. Підстави виникнення обов’язку дітей утримувати непрацездатних батьків / О. Лук’янчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 21–25. 

Мазур, К. С. Сучасний стан правового регулювання соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні / К. С. Мазур // Наука і навчальний процес : матеріали XVIIІ звіт. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-екон. ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна». – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 35–40. 

Маковецька, В. Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання / В. Маковецька // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 35–39. 

Маковій, В. Двостороннє батьківство: загалом судова практика з питань батьківства досить правильно вибудовує правову позицію як при поданні позову, так і при захисті, адже суд намагається привести сторони до примирення / В. Маковій // Судов. вісн. – 2018. – № 2. – С. 11. 

Матвієнко, А. Умови й перешкоди укладення шлюбу у вітчизняному сімейному та канонічному праві / А. Матвієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 34–39. 

Машика, В. Основні новели законодавства України, що стосуються посилення захисту особистих немайнових та майнових прав учасників сімейних правовідносин / В. Машика // Історія та правознавство. – 2018. – № 24. – С. 7–18. 

Мельник, Л. А. Стан імплементації європейських стандартів щодо захисту прав дитини в законодавстві України / Л. А. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 114–21. 

Найман, Н. Сімейно-правовий статус дитини / Н. Найман // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 38–43. 

Оніщук, О. Поняття та особливості батьківських прав / О. Оніщук // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 26–30. 

Онуфрієнко, С. Укладання шлюбного договору при міжнаціональних шлюбах: національний та європейський досвід / С. Онуфрієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 361–365. 

Опікуни та піклувальники дітей: права та гарантії // Бібліотека кадровика : унікальн. довід. для кадровика та бухгалтера. – 2013. – № 12. – С. 45–51. 

Про підсудність справи за позовом про розірвання шлюбу з іноземним елементом // Право України. – 2018. – № 10. – С. 223–225. 

Радченко, Л. Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання / Л. Радченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 9. – С. 38–41. 

Розгон, О. Припинення шлюбу в разі його розірвання та визнання фіктивним: відмінності між правовими наслідками на прикладах судової практики / О. Розгон // Вісн. Нац. асоціації адвокатів України. – 2018. – № 9. – С. 25–35.

Розгон, О. Утримання одного із подружжя після розірвання шлюбу: проблеми судової практики / О. Розгон // Вісн. Нац. асоціації адвокатів України. – 2018. – № 10. – С. 27–35. 

Самотієвич, В. Кримінально-правовий захист права на життя новонародженої дитини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Самотієвич // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 4. – С. 222–227. 

Сербіна, А. Визначення місця проживання дитини із бабусею за наявності батька / А. Сербіна // Спецвипуск «Юрид. практики». – 2019. – № 1/1. – Січ. – С. 13–15. 

Сербіна, А. Особливості розлучення із особами, які зареєстровані в РФ / А. Сербіна // Вісн. Нац. асоціації адвокатів України. – 2018. – № 6. – С. 35–39. 

Сидоренко, Д. І. Загальні юридичні наслідки недійсності шлюбу за сімейним законодавством України / Д. І. Сидоренко // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 3/4. – С. 148–157. 

Сидоренко, Д. І. Підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством, що діяло на українських землях у Х–ХХІ ст. ст. / Д. І. Сидоренко // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 1. – С. 45–56. 

Сидоренко, Д. І. Теоретичні засади визначення поняття та юридичної сутності недійсності шлюбу у сімейному праві / Д. І. Сидоренко // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2017. – Вип. 3. – С. 141–148. 

Ткаченко, В. Становлення й розвиток конституційного та законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в Україні / В. Ткаченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 6. – С. 198–204. 

Устименко, Т. П. Проблеми розподілу кредитного майна та боргових зобов’язань подружжя / Т. П. Устименко, Л. І. Шаповал // Держава і право. – 2018. – Вип. 80. – С. 104–113. 

Хабор, Р. Особливості регулювання зобов’язальних відносин подружжя у шлюбному договорі / Р. Хабор // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 61–67. 

Ханович, Є. Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах / Є. Ханович // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 5. – С. 286–29. 

Хобор, Р. Б. Основні етапи розвитку шлюбного договору на українських землях: загальний огляд / Р. Б. Хобор // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 229–233. 

Хоміцька, Н. М. Захист прав дитини та його основні аспекти / Н. М. Хоміцька // Вісн. науково- методичних досліджень. – 2018. – Вип. 4. – С. 71–76. 

Чумак, О. Особливості колізійного регулювання укладання шлюбу / О. Чумак // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 2. – С. 74–78. 

Шпак, С. В. Основи сімейного права. Законодавство про шлюб та сім’ю.  Правознавство. 10 клас / С. В. Шпак // Історія та правознавство. – 2018. – № 12. – С. 22–31. 

Юхта, О. Г. Теоретико-правовий аналіз концептуального поняття «правовий статус дитини» / О. Г. Юхта // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 12. – С. 71–76.

Ющенко, М. В. Порядок усиновлення та отримання свідоцтва про народження / М. В. Ющенко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2018. – № 9. – С. 32–37. 

Явор, О. Договір як юридичний факт у сімейному праві / О. Явор // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2014. – № 4. – С. 123–132. 

Яцина, О. Ф. Конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства: механізми, предиктори, самореференція ідентичностей / О. Ф. Яцина // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2019. – № 1. – С. 87–93. 

Підготувала зав. сектору правової інформації

К. Осадчук