Незалежна Україна – вільна, суверенна, єдина

24 серпня Україна відзначає 32-гу річницю проголошення незалежності.

День Незалежності України встановлено на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України.

До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Перша українська держава – Київська Русь була колискою державно-правових традицій української нації. Довгий час вона була могутньою державою в економічному, політичному, військовому, культурному напрямах; з нею рахувались сусіди. Після її розпаду спадкоємницею українського державотворення стала Галицько-Волинська держава. Далі було Литовсько-Руське велике князівство, у складі якого Київська і Волинська землі користувалися значною автономією.

У XVII ст. на території сучасної України починає формуватися Козацька держава. Понад сто років козаки боролися за незалежність України, але досягти її їм так і не вдалося. У XVIII ст. український народ втратив свою державність та опинився у межах двох імперій – російської та Австрійської на наступних двісті років.

У XIX – на початку XX ст. зароджується і розвивається український національний рух, який привів до Української революції 1917–1921 pр. та відродження української державності. Формується Центральна Рада, яка своїм ІІІ Універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки, а IV Універсалом оголошує незалежність УНР. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак УНР як держава проіснувала не довго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ ст.

Одним із перших кроків до незалежності можна вважати прийняття Верховною радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України. Значення цього документу полягало в тому, що він продемонстрував волю українського народу до незалежності, він став поштовхом до запуску процесів, які завершилися 24 серпня 1991 року.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України – політико-правововий документ, який засвідчував новий статус Української держави. Легітимність цих кроків Верховної Ради підтвердив Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року.

За 32 роки Незалежності Україна досягла значних успіхів на всіх напрямках державного будівництва. Розпочавши повномасштабну війну проти України, росія намагається знищити її як незалежну та суверенну державу, але досягла протилежного. Українська держава стала сильнішою й отримала стимули для потужного розвитку.

Напередодні 32-ї річниці проголошення незалежності України у секторі правової інформації відкрито книжкову виставку «Незалежна Україна – вільна, суверенна, єдина». На експозиції представлені документи, праці та публікації провідних науковців з історії, права, міжнародних відносин, які досліджували актуальні проблеми становлення і розвитку державності в незалежній Україні. 

Незалежна Україна – вільна, суверенна, єдина

Без власної української держави не може бути української нації, а без української нації не може бути на українській землі громадського життя.

                                                                                              В. Липинський

 

Український шлях до незалежності 

 • 9(4УКР)300 Д 28 Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація народних депутатів України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.
 • 3(4УКР) Г 84 Гримич, М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття : монографія / М. В. Гримич. – Київ : Арістей, 2006. – 560 с.
 • 9(4УКР)300 Д 36 Державотворення і правотворення в Україні : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : [б. в.], 2001. – 656 с.
 • 3(4УКР) М 64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (з найдавніших часів до початку ХІХ ст.) / М. І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2006. – 544 с.
 • 340(477)(091) О-57 Омарова, А. А. Правовий статус України у період перебудови (1985–1991 рр.) : монографія / А. А. Омарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 192 с.
 • 3(4УКР) П 29 Пєтков, С. В. Україна багатонаціональна (історико-правові основи формування багатонаціонального складу населення на теренах Східної Європи з найдавніших часів до XIX cт.) / С. В. Пєтков. – Київ : КНТ, 2008. – 156 с.
 • 340(477)(091) Т 35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – Київ : Кондор, 2018. – 772 с.
 • Гончаренко, В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 2. – С. 85–95.
 • Колісник, В. Національний суверенітет та право нації на самовизначення / В. Колісник // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 1. – С. 33–39.
 • Прієшкіна, О. В. Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави / О. В. Прієшкіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 91–94.
 • Саннікова, М. В. До питання про значення Декларації про державний суверенітет / М. В. Саннікова // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 65–72.

 

Державотворчі процеси в незалежній Україні 

Здобуття Україною незалежності дає змогу будувати власну політичну систему,  яка ґрунтуватиметься на загальнолюдських цінностях, враховуватиме історичну та національну самобутність українського народу.

О. Семків 

 • Акт проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.1991 // Відом. Верховн. Ради України. – 1991 – № 38 – Ст. 502.
 • Про Державний герб України : Постанова Верховної Ради України від 02.1992 // Відом. Верховн. Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.
 • Про Державний прапор України : Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 19.– Ст. 257.
 • 4(477) У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 2 черв. 2016 р.: офіц. вид. / Україна. Конституція, Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2018. – 112 с.
 • 3(4 УКР) В 48 Богатчук, С. С. Історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. / С. С. Богатчук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 159–164.
 • 342(477) Г 87 Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : монографія: у 2 т. Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред.: Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юрид. думка, 2017. – 676 с.
 • 9(4УКР)300 Д 36 Державний гімн України : попул. іст. нарис. – Київ : Муз. Україна, 2006. – 55 с.
 • 3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 1 : 2011. – 751 с.
 • 3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 2 : 2011. – 894 с.
 • 9(4УКР)300 А 72 Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с.
 • 0 Д 63 Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – Київ : Ліра-К, 2015. – 440 с.
 • 340(477)(091) Є 74 Єрмолаєв, В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика : монографія / В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – 448 с.
 • 2 З-69 Зміни до Конституції у частині децентралізації через консенсус. Звіт за результатами інклюзивних позапарламентських публічних консультацій / голов. ред. та упоряд. В. Драженко. – [Київ] : [б. в.], 2020. – 480 с.
 • 4(477) К 18 Кампо, В. М. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014–2018 роки) / В. Кампо. – Київ : Гамазин : Зелений пес, 2019. – 172 с.
 • 342(477) К 65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. ф-т ; за ред. Т. Є. Кагановської. – Харків : Право, 2017. – 304 с.
 • 4(477) К 65 Конституція і конституційні зміни в Україні : зб. присвяч. пам'яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. – Київ : Заповіт, 2020. – 300 с.
 • 9(4УКР)300 К 65 Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – Київ : Час Друку, 2008. – 270 с.
 • 97 К 93 Курилюк, Ю. Б. Державний кордон і правопорядок (законодавство, теорія, практика) : монографія / Ю. Б. Курилюк ; наук. ред. В. К. Матвійчук ; Нац. акад. управління. – Харків : Право, 2020. – 446 с.
 • 9(4УКР)300 Л 80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с.
 • 1 Л 89 Львова, Є. О. Глобальний конституціоналізм : теоретичні підходи та правові виклики до формування : монографія / Є. Львова ; за ред. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 294 с.
 • 2 Л 93 Любашенко, В. І. Концепція «обов'язок захищати» і права людини : монографія / В. І. Любашенко ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. – Одеса : Фенікс, 2019. – 260 с.
 • 2 М 29 Марусик, Т. П. 30 років Незалежності: мовні акти, які змінюють Україну / Т. Марусик. – Київ : Кліо, 2021. – 464 с.
 • 25 М 65Місцеве самоврядування в Україні. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 452 с.
 • 9(4УКР)300 М 75 Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с.
 • 342(477) О-21 Оболенцев, В. Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України : монографія / В. Ф. Оболенцев. – Харків : Право, 2018. – 98 с.
 • 342 С 91 Сухонос, В. В. Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі : монографія / В. В. Сухонос ; Сумський держ. ун-т, ННІ права. – Суми : Університет. кн., 2019. – 287 с.
 • 9(4УКР)300 У 45 Україна. Адміністративно-територіальний устрій : станом на 1 січ. 2012 р. / Верховна Рада України ; за заг. ред. В. О. Зайчука ; відп. ред. Г. П. Скопненко ; упоряд. В. І. Гапотченко. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 784 с.
 • 228(477) У 45 Україна: герби та прапори / авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – Київ : Парламент. вид-во, 2020. – 496 с.
 • 5 Ш 28 Шатіло, В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) : монографія / В. А. Шатіло. – Київ : Юрид. думка, 2017. – 364 с.
 • 9(4УКР)300 Ю 99 Ющик, О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України: навч. посіб. / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 156 с.
 • 3 Я 92 Яценко, І. С. Принцип поділу влади: ідейно-теоретичні засади та практика реалізації на прикладі республіки Польща (історико-правовий аналіз) : монографія / І. С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 436 с.
 • Скрипнюк, О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України. – 2021. – № 12. – С. 159–175.
 • Шевченко А. Є. Незалежність України: ретроспективний аналіз, сучасність, перспектива / А.Є. Шевченко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2016. № 8. – С. 6–8.

                                     Євроінтеграційний поступ України 

             Головні інтереси і майбутнє України саме в Європі. Консолідація українців навколо європейської ідеї має стати нашим головним завданням

                                                                                                              Б. Тарасюк 

 • 341 Б 18 Баймуратов, М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі ; Маріупольський держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університет. кн., 2017. – 300 с.
 • 7(477) К 43 Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с.
 • 1 К 80 Кресін, О. В. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України: наук. записки / О. В. Кресін, І. М. Проценко, К. О. Савчук ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Норма права, 2019. – 212 с.
 • 51 М 58 Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу : двосторон. та багатосторон. міжнар. договори: офіц. вид. / ред. Л. М. Горбунова. – Київ : Ін Юре, 2007. – 912 с.
 • 2 П 68 Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред.: А. В. Столітнього, М. В. Рябенко. – Херсон : Гельветика, 2019. – 448 с.
 • 4 С 84 Стрєльцова, О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика : монографія / О. В. Стрєльцова ; за наук. ред. О. В. Марцеляка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 532 с.
 • 51 Я 47 Яковюк, І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 760 с.
 • Конєв, І. Інтеграція міжнародних стандартів із захисту прав людини в національну правову систему України / І. Конєв // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 10. – С. 199–204.
 • Костюченко, Я. Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Я. Костюченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 133–137.
Поділитися:

Незалежна Україна – вільна, суверенна, єдина


24 серпня Україна відзначає 32-гу річницю проголошення незалежності.

День Незалежності України встановлено на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України.

До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Перша українська держава – Київська Русь була колискою державно-правових традицій української нації. Довгий час вона була могутньою державою в економічному, політичному, військовому, культурному напрямах; з нею рахувались сусіди. Після її розпаду спадкоємницею українського державотворення стала Галицько-Волинська держава. Далі було Литовсько-Руське велике князівство, у складі якого Київська і Волинська землі користувалися значною автономією.

У XVII ст. на території сучасної України починає формуватися Козацька держава. Понад сто років козаки боролися за незалежність України, але досягти її їм так і не вдалося. У XVIII ст. український народ втратив свою державність та опинився у межах двох імперій – російської та Австрійської на наступних двісті років.

У XIX – на початку XX ст. зароджується і розвивається український національний рух, який привів до Української революції 1917–1921 pр. та відродження української державності. Формується Центральна Рада, яка своїм ІІІ Універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки, а IV Універсалом оголошує незалежність УНР. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак УНР як держава проіснувала не довго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ ст.

Одним із перших кроків до незалежності можна вважати прийняття Верховною радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України. Значення цього документу полягало в тому, що він продемонстрував волю українського народу до незалежності, він став поштовхом до запуску процесів, які завершилися 24 серпня 1991 року.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України – політико-правововий документ, який засвідчував новий статус Української держави. Легітимність цих кроків Верховної Ради підтвердив Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року.

За 32 роки Незалежності Україна досягла значних успіхів на всіх напрямках державного будівництва. Розпочавши повномасштабну війну проти України, росія намагається знищити її як незалежну та суверенну державу, але досягла протилежного. Українська держава стала сильнішою й отримала стимули для потужного розвитку.

Напередодні 32-ї річниці проголошення незалежності України у секторі правової інформації відкрито книжкову виставку «Незалежна Україна – вільна, суверенна, єдина». На експозиції представлені документи, праці та публікації провідних науковців з історії, права, міжнародних відносин, які досліджували актуальні проблеми становлення і розвитку державності в незалежній Україні. 

Незалежна Україна – вільна, суверенна, єдина

Без власної української держави не може бути української нації, а без української нації не може бути на українській землі громадського життя.

                                                                                              В. Липинський

 

Український шлях до незалежності 

 • 9(4УКР)300 Д 28 Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація народних депутатів України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.
 • 3(4УКР) Г 84 Гримич, М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття : монографія / М. В. Гримич. – Київ : Арістей, 2006. – 560 с.
 • 9(4УКР)300 Д 36 Державотворення і правотворення в Україні : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : [б. в.], 2001. – 656 с.
 • 3(4УКР) М 64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (з найдавніших часів до початку ХІХ ст.) / М. І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2006. – 544 с.
 • 340(477)(091) О-57 Омарова, А. А. Правовий статус України у період перебудови (1985–1991 рр.) : монографія / А. А. Омарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 192 с.
 • 3(4УКР) П 29 Пєтков, С. В. Україна багатонаціональна (історико-правові основи формування багатонаціонального складу населення на теренах Східної Європи з найдавніших часів до XIX cт.) / С. В. Пєтков. – Київ : КНТ, 2008. – 156 с.
 • 340(477)(091) Т 35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – Київ : Кондор, 2018. – 772 с.
 • Гончаренко, В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 2. – С. 85–95.
 • Колісник, В. Національний суверенітет та право нації на самовизначення / В. Колісник // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 1. – С. 33–39.
 • Прієшкіна, О. В. Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави / О. В. Прієшкіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 91–94.
 • Саннікова, М. В. До питання про значення Декларації про державний суверенітет / М. В. Саннікова // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 65–72.

 

Державотворчі процеси в незалежній Україні 

Здобуття Україною незалежності дає змогу будувати власну політичну систему,  яка ґрунтуватиметься на загальнолюдських цінностях, враховуватиме історичну та національну самобутність українського народу.

О. Семків 

 • Акт проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.1991 // Відом. Верховн. Ради України. – 1991 – № 38 – Ст. 502.
 • Про Державний герб України : Постанова Верховної Ради України від 02.1992 // Відом. Верховн. Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.
 • Про Державний прапор України : Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 19.– Ст. 257.
 • 4(477) У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 2 черв. 2016 р.: офіц. вид. / Україна. Конституція, Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2018. – 112 с.
 • 3(4 УКР) В 48 Богатчук, С. С. Історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. / С. С. Богатчук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 159–164.
 • 342(477) Г 87 Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : монографія: у 2 т. Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред.: Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юрид. думка, 2017. – 676 с.
 • 9(4УКР)300 Д 36 Державний гімн України : попул. іст. нарис. – Київ : Муз. Україна, 2006. – 55 с.
 • 3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 1 : 2011. – 751 с.
 • 3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 2 : 2011. – 894 с.
 • 9(4УКР)300 А 72 Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с.
 • 0 Д 63 Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – Київ : Ліра-К, 2015. – 440 с.
 • 340(477)(091) Є 74 Єрмолаєв, В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика : монографія / В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – 448 с.
 • 2 З-69 Зміни до Конституції у частині децентралізації через консенсус. Звіт за результатами інклюзивних позапарламентських публічних консультацій / голов. ред. та упоряд. В. Драженко. – [Київ] : [б. в.], 2020. – 480 с.
 • 4(477) К 18 Кампо, В. М. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014–2018 роки) / В. Кампо. – Київ : Гамазин : Зелений пес, 2019. – 172 с.
 • 342(477) К 65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. ф-т ; за ред. Т. Є. Кагановської. – Харків : Право, 2017. – 304 с.
 • 4(477) К 65 Конституція і конституційні зміни в Україні : зб. присвяч. пам'яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. – Київ : Заповіт, 2020. – 300 с.
 • 9(4УКР)300 К 65 Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – Київ : Час Друку, 2008. – 270 с.
 • 97 К 93 Курилюк, Ю. Б. Державний кордон і правопорядок (законодавство, теорія, практика) : монографія / Ю. Б. Курилюк ; наук. ред. В. К. Матвійчук ; Нац. акад. управління. – Харків : Право, 2020. – 446 с.
 • 9(4УКР)300 Л 80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с.
 • 1 Л 89 Львова, Є. О. Глобальний конституціоналізм : теоретичні підходи та правові виклики до формування : монографія / Є. Львова ; за ред. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 294 с.
 • 2 Л 93 Любашенко, В. І. Концепція «обов'язок захищати» і права людини : монографія / В. І. Любашенко ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. – Одеса : Фенікс, 2019. – 260 с.
 • 2 М 29 Марусик, Т. П. 30 років Незалежності: мовні акти, які змінюють Україну / Т. Марусик. – Київ : Кліо, 2021. – 464 с.
 • 25 М 65Місцеве самоврядування в Україні. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 452 с.
 • 9(4УКР)300 М 75 Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с.
 • 342(477) О-21 Оболенцев, В. Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України : монографія / В. Ф. Оболенцев. – Харків : Право, 2018. – 98 с.
 • 342 С 91 Сухонос, В. В. Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі : монографія / В. В. Сухонос ; Сумський держ. ун-т, ННІ права. – Суми : Університет. кн., 2019. – 287 с.
 • 9(4УКР)300 У 45 Україна. Адміністративно-територіальний устрій : станом на 1 січ. 2012 р. / Верховна Рада України ; за заг. ред. В. О. Зайчука ; відп. ред. Г. П. Скопненко ; упоряд. В. І. Гапотченко. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 784 с.
 • 228(477) У 45 Україна: герби та прапори / авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – Київ : Парламент. вид-во, 2020. – 496 с.
 • 5 Ш 28 Шатіло, В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) : монографія / В. А. Шатіло. – Київ : Юрид. думка, 2017. – 364 с.
 • 9(4УКР)300 Ю 99 Ющик, О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України: навч. посіб. / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 156 с.
 • 3 Я 92 Яценко, І. С. Принцип поділу влади: ідейно-теоретичні засади та практика реалізації на прикладі республіки Польща (історико-правовий аналіз) : монографія / І. С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 436 с.
 • Скрипнюк, О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України. – 2021. – № 12. – С. 159–175.
 • Шевченко А. Є. Незалежність України: ретроспективний аналіз, сучасність, перспектива / А.Є. Шевченко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2016. № 8. – С. 6–8.

                                     Євроінтеграційний поступ України 

             Головні інтереси і майбутнє України саме в Європі. Консолідація українців навколо європейської ідеї має стати нашим головним завданням

                                                                                                              Б. Тарасюк 

 • 341 Б 18 Баймуратов, М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі ; Маріупольський держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університет. кн., 2017. – 300 с.
 • 7(477) К 43 Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с.
 • 1 К 80 Кресін, О. В. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України: наук. записки / О. В. Кресін, І. М. Проценко, К. О. Савчук ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Норма права, 2019. – 212 с.
 • 51 М 58 Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу : двосторон. та багатосторон. міжнар. договори: офіц. вид. / ред. Л. М. Горбунова. – Київ : Ін Юре, 2007. – 912 с.
 • 2 П 68 Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред.: А. В. Столітнього, М. В. Рябенко. – Херсон : Гельветика, 2019. – 448 с.
 • 4 С 84 Стрєльцова, О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика : монографія / О. В. Стрєльцова ; за наук. ред. О. В. Марцеляка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 532 с.
 • 51 Я 47 Яковюк, І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 760 с.
 • Конєв, І. Інтеграція міжнародних стандартів із захисту прав людини в національну правову систему України / І. Конєв // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 10. – С. 199–204.
 • Костюченко, Я. Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Я. Костюченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 133–137.