Яка вона, наша Незалежність?

24 серпня 1991 року назавжди увійшло в історію українського народу. Тоді в Києві було прийнято доленосний документ – Акт проголошення незалежності України, а 1 грудня того ж року українці схвалили його на референдумі.

Сучасна Українська держава нині налічує 31 рік своєї офіційної історії, але має багаторічний досвід у питаннях розбудови державності, становлення політичної нації, розвитку політико-правових ідей і власних традицій.

Сьогодні НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ – запорука вільного розвитку держав і народів Європи, яка є головною перешкодою на шляху експансії росії.

З нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України сектор правової інформації підготував книжкову виставку «Яка вона, наша Незалежність?».

В експозиції представлено документи та публікації з фондів Вінницької ОУНБ, які висвітлюють питання державотворчих процесів, розвиток демократії та громадянського суспільства в Україні, презентують Україну на міжнародній арені, розкривають економічний розвиток та соціальні трансформації українського суспільства.

 

Яка вона, наша Незалежність?

 

Розділ 1. Проголошення та творення Незалежності України

(08.1991 р. – 06.1996 р.)

Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 // Відом. Верховн. Ради України. – 1991 – № 38 – Ст. 502.

Про Державний герб України : Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 // Відом. Верховн. Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.

Про Державний прапор України : Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 // Відом. Верховн. Ради України. – 1992. – № 19.– Ст. 257.

63.3(4 УКР) В 48 Богатчук, С. С. Історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. / С. С. Богатчук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 159–164.

67.9(4УКР)300 Д 36 Державний гімн України : попул. іст. нарис. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с. : іл.

67.3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 1 : 2011. – 751 с. : іл., табл., [16] арк. іл. 

67.3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 2 : 2011. – 894 с., [16] арк. іл.

67.9(4УКР)300 К 52 Ключковський, Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : Час Друку, 2011. – 132 с.

63.3(4УКР) К 78 Кравчук, Л. «Є така держава – Україна». Матеріали з виступів, інтерв'ю, прес-конференцій, брифінгів, відповідей на запитання / Л. Кравчук. – Київ : Глобус, 1992. – 223 с.

67.9(4УКР)300 С 37 Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів ; упорядкув. І. Ігнатова. – Вид. 2-е, переробл., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 64 с.

67.9(4УКР)300 У 45 Закон України «Про громадянство України»; Закон України «Про національні меншини в Україні». – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1994. – 49 с.

Овчар, І. Референдум 1991 року та подальші спроби «забезпечити народ владою»: політико-правове підгрунтя українських реалій / І. Овчар // Вибори та демократія. – 2009. – № 2. – С. 54-61.

Юхновський, І. Так народжувалася держава : ідея референдуму проклала шлях до проголошення Незалежності / І. Юхновський // Сучасність. – 2008. –№ 8. – С. 5–19.

 

Розділ 2. Конституція України: шлях державотворення

67.9(4УКР)300 А 72 Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с. 

342.4(477) К 18 Кампо, В. М. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014–2018 роки) / В. Кампо. – Київ : Гамазин : Зелений пес, 2019. – 172 с. 

342.4(477) К 65 Конституція і конституційні зміни в Україні : зб., присвяч. пам'яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. – Київ : Заповіт, 2020. – 300 с. : портр. 

67.9(4УКР)300 К 65 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ : Укр. Прав. Фундація, 1996. – 128 с. 

67.9(4УКР)300 Т 56 Томенко, М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 299 с. 

67.9(4УКР)300 Т 56 Томенко, М. В. Україна: історія Конституції : навч. посіб. / М. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с. : іл. 

342.5 Ш 28 Шатіло, В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) : монографія / В. А. Шатіло. – Київ : Юридична думка, 2017. – 364 с. 

Демченко, Д. Концепція соціальної держави у Конституції України / Д. Демченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 5. – С. 159–163. 

Красовський, К. Прийняття Конституції України як визначний крок в імплементації природних прав людини / К. Красовський // Публіч. право. – 2019. –№ 1. – С. 35–48. 

Мартинюк, Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації / Р. Мартинюк // Право України. – 2020. № 12. – С. 173–183.

 

Розділ 3. Стратегія модернізації України 

351.86 Б 81 Бондаренко, К. В. Публічне адміністрування національно-безпековою сферою в Україні: теоретичні, правові та організаційні засади : монографія / К. В. Бондаренко ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2019. – 406 с. 

342(477) Г 87 Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : монографія: у 2 т. Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред.: Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юридична думка, 2017. – 676 с. 

342.25 Д 39 Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природоресурсних правовідносин : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Н. Р. Малишева. – Харків : Право, 2019. – 304 с. 

352 Д 39 Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. –Київ : НІСД, 2020. – 196 с. 

67.51 Д 58 Довгань, В. М. Право Світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В. М. Довгань. – Київ. : КНТ, 2009. – 448 с. 

342.725(477) З-19 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» : наук.-практ. комент. / за заг. ред. К. І. Чижмарь. – Київ : Професіонал, 2019. – 408 с. 

340(477)(091) Є 74 Єрмолаєв, В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика : монографія / В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – 448 с. 

342.7(477) К 43 Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с. 

351.86 К 64 Кондратов, С. І. Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки : аналіт. доп. / С. І. Кондратов, О. М. Суходоля ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпекових дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 36 с. 

67.300 К 96 Куян, І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Академія, 2013. – 560 с. 

342.2 М 29 Марусик, Т. П. 30 років Незалежності: мовні акти, які змінюють Україну / Т. П. Марусик. – Київ : Кліо, 2021. – 464 с. : іл., портр. 

342(477) О-21 Оболенцев, В. Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України : монографія / В. Ф. Оболенцев. – Харків : Право, 2018. – 98 с. 

340(477) П 68 Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2017. – 560 с. 

351.9 П 83  Протидія і запобігання корупції в Україні. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 486 с. 

65.9(4УКР)26 С 44 Скоморович, І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І. Г. Скоморович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 518 с. 

342.4 С 84 Стрєльцова, О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика : монографія / О. В. Стрєльцова ; за наук. ред. О. В. Марцеляка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 532 с. 

351.86 С 91 Сухонос, В. В. Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми : монографія / В. Сухонос, В. Сухонос. – Суми : Університет. кн., 2020. – 288 с. 

66.2(4УКР) С 83 Черненко, Т. В. Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання та актуальні проблеми освіти як стратегічної галузі модернізації України / Т. В. Черненко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2 (19). – С. 62–66. 

67.51 Я 47 Яковюк, І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 760 с. 

Головань, В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод / В. Головань // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 136–140. 

Конєв, І. Інтеграція міжнародних стандартів із захисту прав людини в національну правову систему України / І. Конєв // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 10. – С. 199–204. 

Костюченко, Я. Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Я. Костюченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 133–137. 

Лощихін, О. М. Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України / О. М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 77–81. 

Наумець, Г. Українська Православна Церква Київського Патріархату / Г. Наумець // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2013. – № 2. – С. 138–141. 

Покатаєв, П. С. Процеси декомунізації в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшої реалізації / П. С. Покатаєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 78–81. 

Скрипнюк, О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України. – 2021. – № 12. – С. 159–175.

Собуцький, С. Співпраця з МВФ: перспективи для громадян України / С. Собуцький // Вісн. М-ва доходів і зборів України. – 2014. – № 13. – С. 50–52. 

Шереметьєва, О. Правовий статус та роль міжнародної фінансової організації як суб'єкта валютних правовідносин у глобалізаційному процесі / О. Шереметьєва // Право України. – 2020. – № 2. – С. 244–259. 

Ющик, О. Демократія і народовладдя в Україні як предмет юридичної доктрини / О. Ющик // Право України. – 2019. – № 10. – С. 25–39. 

Як безвізовий режим із ЄС вплине на життя пересічного громадянина в Україні? // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 7. – С. 53–55. 

 

Підготувала Катерина Осадчук, бібліотекар І категорії

сектору правової інформації

Поділитися:

Яка вона, наша Незалежність?


24 серпня 1991 року назавжди увійшло в історію українського народу. Тоді в Києві було прийнято доленосний документ – Акт проголошення незалежності України, а 1 грудня того ж року українці схвалили його на референдумі.

Сучасна Українська держава нині налічує 31 рік своєї офіційної історії, але має багаторічний досвід у питаннях розбудови державності, становлення політичної нації, розвитку політико-правових ідей і власних традицій.

Сьогодні НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ – запорука вільного розвитку держав і народів Європи, яка є головною перешкодою на шляху експансії росії.

З нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України сектор правової інформації підготував книжкову виставку «Яка вона, наша Незалежність?».

В експозиції представлено документи та публікації з фондів Вінницької ОУНБ, які висвітлюють питання державотворчих процесів, розвиток демократії та громадянського суспільства в Україні, презентують Україну на міжнародній арені, розкривають економічний розвиток та соціальні трансформації українського суспільства.

 

Яка вона, наша Незалежність?

 

Розділ 1. Проголошення та творення Незалежності України

(08.1991 р. – 06.1996 р.)

Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 // Відом. Верховн. Ради України. – 1991 – № 38 – Ст. 502.

Про Державний герб України : Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 // Відом. Верховн. Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.

Про Державний прапор України : Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 // Відом. Верховн. Ради України. – 1992. – № 19.– Ст. 257.

63.3(4 УКР) В 48 Богатчук, С. С. Історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. / С. С. Богатчук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 159–164.

67.9(4УКР)300 Д 36 Державний гімн України : попул. іст. нарис. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с. : іл.

67.3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 1 : 2011. – 751 с. : іл., табл., [16] арк. іл. 

67.3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін. ; фото: О. Хилюк та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. Т. 2 : 2011. – 894 с., [16] арк. іл.

67.9(4УКР)300 К 52 Ключковський, Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : Час Друку, 2011. – 132 с.

63.3(4УКР) К 78 Кравчук, Л. «Є така держава – Україна». Матеріали з виступів, інтерв'ю, прес-конференцій, брифінгів, відповідей на запитання / Л. Кравчук. – Київ : Глобус, 1992. – 223 с.

67.9(4УКР)300 С 37 Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів ; упорядкув. І. Ігнатова. – Вид. 2-е, переробл., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 64 с.

67.9(4УКР)300 У 45 Закон України «Про громадянство України»; Закон України «Про національні меншини в Україні». – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1994. – 49 с.

Овчар, І. Референдум 1991 року та подальші спроби «забезпечити народ владою»: політико-правове підгрунтя українських реалій / І. Овчар // Вибори та демократія. – 2009. – № 2. – С. 54-61.

Юхновський, І. Так народжувалася держава : ідея референдуму проклала шлях до проголошення Незалежності / І. Юхновський // Сучасність. – 2008. –№ 8. – С. 5–19.

 

Розділ 2. Конституція України: шлях державотворення

67.9(4УКР)300 А 72 Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с. 

342.4(477) К 18 Кампо, В. М. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014–2018 роки) / В. Кампо. – Київ : Гамазин : Зелений пес, 2019. – 172 с. 

342.4(477) К 65 Конституція і конституційні зміни в Україні : зб., присвяч. пам'яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. – Київ : Заповіт, 2020. – 300 с. : портр. 

67.9(4УКР)300 К 65 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ : Укр. Прав. Фундація, 1996. – 128 с. 

67.9(4УКР)300 Т 56 Томенко, М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 299 с. 

67.9(4УКР)300 Т 56 Томенко, М. В. Україна: історія Конституції : навч. посіб. / М. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с. : іл. 

342.5 Ш 28 Шатіло, В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) : монографія / В. А. Шатіло. – Київ : Юридична думка, 2017. – 364 с. 

Демченко, Д. Концепція соціальної держави у Конституції України / Д. Демченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 5. – С. 159–163. 

Красовський, К. Прийняття Конституції України як визначний крок в імплементації природних прав людини / К. Красовський // Публіч. право. – 2019. –№ 1. – С. 35–48. 

Мартинюк, Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації / Р. Мартинюк // Право України. – 2020. № 12. – С. 173–183.

 

Розділ 3. Стратегія модернізації України 

351.86 Б 81 Бондаренко, К. В. Публічне адміністрування національно-безпековою сферою в Україні: теоретичні, правові та організаційні засади : монографія / К. В. Бондаренко ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2019. – 406 с. 

342(477) Г 87 Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : монографія: у 2 т. Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред.: Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юридична думка, 2017. – 676 с. 

342.25 Д 39 Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природоресурсних правовідносин : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Н. Р. Малишева. – Харків : Право, 2019. – 304 с. 

352 Д 39 Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. –Київ : НІСД, 2020. – 196 с. 

67.51 Д 58 Довгань, В. М. Право Світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В. М. Довгань. – Київ. : КНТ, 2009. – 448 с. 

342.725(477) З-19 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» : наук.-практ. комент. / за заг. ред. К. І. Чижмарь. – Київ : Професіонал, 2019. – 408 с. 

340(477)(091) Є 74 Єрмолаєв, В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика : монографія / В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – 448 с. 

342.7(477) К 43 Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с. 

351.86 К 64 Кондратов, С. І. Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки : аналіт. доп. / С. І. Кондратов, О. М. Суходоля ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпекових дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 36 с. 

67.300 К 96 Куян, І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Академія, 2013. – 560 с. 

342.2 М 29 Марусик, Т. П. 30 років Незалежності: мовні акти, які змінюють Україну / Т. П. Марусик. – Київ : Кліо, 2021. – 464 с. : іл., портр. 

342(477) О-21 Оболенцев, В. Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України : монографія / В. Ф. Оболенцев. – Харків : Право, 2018. – 98 с. 

340(477) П 68 Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2017. – 560 с. 

351.9 П 83  Протидія і запобігання корупції в Україні. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 486 с. 

65.9(4УКР)26 С 44 Скоморович, І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І. Г. Скоморович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 518 с. 

342.4 С 84 Стрєльцова, О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика : монографія / О. В. Стрєльцова ; за наук. ред. О. В. Марцеляка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 532 с. 

351.86 С 91 Сухонос, В. В. Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми : монографія / В. Сухонос, В. Сухонос. – Суми : Університет. кн., 2020. – 288 с. 

66.2(4УКР) С 83 Черненко, Т. В. Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання та актуальні проблеми освіти як стратегічної галузі модернізації України / Т. В. Черненко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2 (19). – С. 62–66. 

67.51 Я 47 Яковюк, І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 760 с. 

Головань, В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод / В. Головань // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 136–140. 

Конєв, І. Інтеграція міжнародних стандартів із захисту прав людини в національну правову систему України / І. Конєв // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 10. – С. 199–204. 

Костюченко, Я. Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Я. Костюченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 133–137. 

Лощихін, О. М. Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України / О. М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 77–81. 

Наумець, Г. Українська Православна Церква Київського Патріархату / Г. Наумець // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2013. – № 2. – С. 138–141. 

Покатаєв, П. С. Процеси декомунізації в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшої реалізації / П. С. Покатаєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 78–81. 

Скрипнюк, О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України. – 2021. – № 12. – С. 159–175.

Собуцький, С. Співпраця з МВФ: перспективи для громадян України / С. Собуцький // Вісн. М-ва доходів і зборів України. – 2014. – № 13. – С. 50–52. 

Шереметьєва, О. Правовий статус та роль міжнародної фінансової організації як суб'єкта валютних правовідносин у глобалізаційному процесі / О. Шереметьєва // Право України. – 2020. – № 2. – С. 244–259. 

Ющик, О. Демократія і народовладдя в Україні як предмет юридичної доктрини / О. Ющик // Право України. – 2019. – № 10. – С. 25–39. 

Як безвізовий режим із ЄС вплине на життя пересічного громадянина в Україні? // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 7. – С. 53–55. 

 

Підготувала Катерина Осадчук, бібліотекар І категорії

сектору правової інформації