Медична реформа: наближення української медицини до світових стандартів

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ медичних наук                       

 

  

Медична реформа: наближення української медицини до світових стандартів

 

Бібліографічний список

 

 

 

Вінниця, 2022

Держава поставила амбітну мету – кардинальне реформування охорони здоров’я, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Саме тому розвиток медичної галузі в Україні органічно пов’язаний зі змінами, що відбуваються в суспільстві, яке інтегрується в європейський простір і визначає сучасний вектор свого розвитку.

Реформування охорони здоров’я відбувається відповідно до міжнародних зобов’язань України та за підтримки авторитетних міжнародних організацій.

Не всі закордонні практики прийнятні в українських реаліях, тому ми маємо напрацьовувати свій досвід, вивчаючи і впроваджуючи позитивні досягнення розвитку та реформування медичної галузі зарубіжних країн.

Бібліографічний список знайомить організаторів охорони здоров’я, практикуючих лікарів та викладачів з публікаціями наукових статей з питань впровадження основних напрямків і завдань реформування системи охорони здоров'я України, удосконалення системи фінансування, підготовки медичних кадрів, висвітлює досвід і напрацювання європейських країн.

Список джерел вибірковий, хронологічно охоплює період 2017–2021р. Відбір літератури завершено у серпні 2022 року. Матеріал українською і російською мовами поділяється на 5 розділів (всього 67 джерел), бібліографічні записи в межах кожного розділу подано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. 

 

КНИГИ

 

 1. Білинська, М. М. Управління змінами сфери охорони здоров‘я : навч. посіб. / М. М. Білинська, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ : НАДУ, 2017. – 108 с.
 2. Зеленяк, О. П. Звіт щодо стану процесу формування госпітальних округів та госпітальних рад : звіт / О. П. Зеленяк, В. В. Таран. – Київ : Ейдос, 2018. – 36 с.
 3. Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я : закони та законодавчі акти. Вип. 3 / МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [б. в.], 2017. – 542 с.
 4. Політика та управління в секторі економіки та фінансування системи охорони здоров’я в Україні : навч. посіб. / М. М. Білинська, Н. О. Васюк, С. Г. Бойко ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ : НАДУ, 2017. – 98 с.
 5. Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров'я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : метод. рек. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України ; укл. В. М. Мельник [та ін.]. – [Б. м. : б. в.] [Київ], 2017. – 44 с.
 6. Удовенко, В. Професійна підготовка фізичних терапевтів: український та європейський досвід / Вероніка Удовенко // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку / Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. Ю. Бугая, Кафедра ЮНЕСКО «Інформ.-комунікаційні технології в освіті». – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2018. – С. 264– 267.
 7. Управління якістю медичної допомоги як основа національної політики у сфері охорони здоров‘я : конспект лекцій / М. М. Білинська [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ : НАДУ, 2017. – 108 с.

 

СТАТТІ

Європейський досвід

 1. Здравоохранение Эстонии – форпост е-медицины в Европе // Therapia. Укр. мед. вісн. – 2017. – № 3. – С. 3–5.
 2. Кареллі, Ф. Сучасний стан та індикатори якості освіти в підготовці сімейних лікарів в Європі / Ф. Кареллі // Б-ка сімейн. лікаря та сімейн. медсестри. – 2018. – № 3. – С. 24–28.
 3. Мовсесян, А. С. Етапи регулювання ринку медичних виробів в Європейському Союзі / А. С. Мовсесян // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 17. – С. 32–37.
 4. Навчання та організація дитячої неврології в Європі: спеціальний звіт Європейського товариства дитячих неврологів та Комітету національних радників / D. Craiu [та ін.] // Міжнар. невролог. журн. – 2021. – Т. 17. – № 1. – С. 9–24
 5. Пинчук, И. Я. Формирование современной системы психосоциальной реабилитации: опыт Литвы / И. Я. Пинчук // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2017. – № 4. – С. 19.
 6. Поповичева, М. еHealth электронизация здравоохранения в Словакии / М. Поповичева, М. Беловичева // Україна. Здоров'я нації. – 2020. – № – С. 23–27.
 7. Процедури ліцензування та реєстрації лікарів у Європейському Союзі / E. Kovacs [та ін.] ; пер. О. М. Щербань // Жіноч. лікар. – 2020. – № 1. – С. 60–66.
 8. Рью, Д. Глобальная визуальная трансформация информационных систем здравоохранения на примере британского госпиталя женского здоровья / Д. Рью // Акушерство и гинекология. – 2019. – № 9. – С. 57–66.
 9. Салманов А. Характеристика современных больниц / А. Салманов // Практика упр. мед. закл. – 2017. – № 9. – С. 28–34.
 10. Система охорони здоров’я європейських країн очима сімейних лікарів / В. І. Ткаченко [та ін.] // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 31–34.
 11. Чорна, В. В. Порівняльний аналіз фінансування сфери охорони здоров'я України та країн Європейського Союзу / В. В. Чорна // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2021. – № 1. – С. 45–49.
 12. Щодо можливості застосування незареєстрованих лікарських засобів, дотримуючись принципу «використання зі співчуття» // Мед. право. – 2020. – № 2. – С. 84–85.

Головні напрями реформи

 1. Аналіз забезпеченості медичними кадрами населення України у період реформування медичної галузі / Н. В. Гричишкіна [та ін.] // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 1. – С. 48–57.
 2. Аналіз кадрового забезпечення та принципів підготовки фахівців для служби громадського здоров'я в Україні / Т. С. Грузєва [та ін.] // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2017. – № 1. – С. 29–38.
 3. Аналіз основних аспектів законодавства щодо госпітальних округів / М. П. Стовбан [та ін.] // Укр. мед. часоп. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 50–54.
 4. Бабич, Е. Реформирование медицины и модернизация медицинского права / Е. Бабич // Приват. лікар. – 2018. – № 2. – С. 4–7.
 5. Госпітальні округи: сучасна проблематика діяльності / М. П. Стовбан [та ін.] // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5, № 5(27). – С. 229–235.
 6. Гущук, І. В. Стратегічні напрями розбудови системи охорони громадського здоров'я України / І. В. Гущук, А. І. Анчишкін, О. В. Волощук // Довкілля та здоров'я. – 2020. – № 3. – С. 4–9.
 7. Дячук, Д. Д. Обгрунтування перспективних напрямів стандартизації медичного обслуговування населення України на рубежі 2020 рр. / Д. Д. Дячук, О. Л. Зюков, О. М. Ліщишина // Клініч. та профілакт. медицина. – 2020. – № 3. – С. 4–11.
 8. Довганюк, Оксана. Реформа медицини: нове фінансування / Оксана Довганюк // Фінанс. контроль : Всеукр. наук.-практ. журн. – 2019. – № 12. – С. 16–19.
 9. Коваленко, О. О. Стан впровадження європейських програм за допомогою медичних стандартів у систему охорони здоров'я України / О. О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2017. – № 20. – С. 93–96.
 10. Островская, Е. Медицинская реформа способствует развитию конкурентной среды и создает предпосылки для внедрения медицинского маркетинга / Екатерина Островская // Маркетинг и реклама. – 2019. – № 6. – С. 34–37.
 11. Пакети медичних послуг // Практика упр. мед. закл. – 2020. – № 2. – С. 14–19.
 12. Паненко, В. Три завдання медреформи: думка практика / В. Паненко // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2020. – № 11. – С. 74–75.
 13. Програма медичних гарантій – 2020 // Практика упр. медичн. закл. – 2019. – № 12. – С. 12–13.
 14. Смірнов, В. 4 головні напрями в дизайні охорони здоров'я в 2020–х роках / В. Смірнов // Практика упр. медичн. закл. – 2021. – № 2. – С. 58–61.
 15. Тулай, Оксана. Фінансування первинної медичної допомоги: реалії та проблеми імплементації британського досвіду в Україні / Оксана Тулай, Святослав Нитка // Світ фінансів : наук. журн. – 2021. – № 4. – С. 39–52.
 16. Чередник, Л. А. Використання електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров'я України / Л. А. Чередник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 2. – С. 57–62.
 17. Шкільняк, М. М. Розвиток концептуальних підходів до управління якістю медичних послуг закладів охорони здоров'я / М. М. Шкільняк, Н. М. Кривокульська // Вісн. соціал. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2020. – № 2. – С. 22–30

Реформа окремих галузей медицини

 1. Бакай, А. Є. Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції / А. Є. Бакай, Д. А. Купрієнко // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2020. – № 1. – С. 134–141.
 2. Балабанова, К. Медсестринство за стандартами Європи: три важливі зміни в роботі / К. Балабанова // Довід. головн. мед. сестри. – 2020. – № 1. – С. 7–8.
 3. Брич, В. В. Можливості реалізації медичної реабілітації в умовах реформування та нової системи фінансування закладів охорони здоров'я України / В. В. Брич // Укр. мед. часоп. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 27–30.
 4. Волкославська, В. М. Дерматовенерологічна служба України в умовах реорганізації, що триває / В. М. Волкославська, І. Є. Намли // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2021. – № 4. – С. 11–15.
 5. Горошко, В. І. Діджиталізація ринку послуг реабілітації, ерготерапії та занять спортом / В. І. Горошко, О. В. Гордієнко // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 1. – С. 73–82.
 6. Завдання, недоліки і застереження під час реалізації реформування спеціалізованої дерматовенерологічної ланки охорони здоров'я / В. Г. Кравченко [та ін.] // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2021. – № 4. – С. 5–10.
 7. Казан, Е. М. Військово-медична служба в Україні: становлення, особливості функціонування та можливі напрями реформування / Е. М. Казан // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 75–79.
 8. Координація інтегративних відносин дерматовенерологічної галузі з первинною ланкою на етапі реформування вітчизняної системи охорони здоров'я / В. Г. Кравченко [та ін.] // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2020. – № 3. – С. 7–14.
 9. Коржик, Н. П. Структура амбулаторних оперативних втручань та використання міжнародного досвіду в процесі реформування хірургічної служби в Україні / Н. П. Коржик // Клін. хірургія. – 2019. – Т. 86, № 10. – С. 42–45.
 10. Коса, Т. В. Проблеми удосконалення екстреної медичної допомоги на різних етапах її надання через призму медичної реформи / Т. В. Коса, О. Н. Литвинова // Медсестринство. – 2020. – № 2. – С. 22–26.
 11. Лобойко, О. І. Оптимальні шляхи розвитку відомчої (військової) медицини на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров'я України / О. І. Лобойко // Медицина невідклад. станів. – 2019. – № 8. – С. 110–113.
 12. Міжвідомча цивільно-військова уніфікація екстреної медичної допомоги відповідно до реформування системи охорони здоров'я України (аналітичний огляд літератури) / Г. Г. Рощін [та ін.] // Медицина невідклад. станів. – 2020. – Т. 16, № 4. – С. 41–57.
 13. Нагорянський, А. О. Удосконалення державного управління системою медичної реабілітації як складової частини державної політики у сфері охорони здоров'я України / А. О. Нагорянський // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 2. – С. 63 – 69.
 14. Наконечна, Т. Реорганізація українського медсестринства по-англійськи: міф чи реальність? / Т. Наконечна, Н. Савченко // Довід. головн. мед. сестри. – 2018. – № 11. – С. 7–15.
 15. Паненко, В. Неонатальна допомога: як вплинула медична реформа / В. Паненко // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2020. – № 5. – С. 75–76.
 16. Пацієнт зі стабільною ішемічною хворобою серця в Україні та Європі: результати 5-річного реєстру CLARIFY / М. І. Лутай [та ін.] // Укр. кардіолог. журн. – 2018. – № 4. – С. 19–30.
 17. Пінчук, І. Для чого створювати мобільні мультидисциплінарні команди з психічного здоров’я? / І. Пінчук // НейроN – 2021. – № 4. – С. 5.
 18. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров'я / Ю. О. Мочалов [та ін.] // Сучасна стоматологія. – 2021. – № 1. – С. 96–101.
 19. Реформа геріатричних пансіонатів // Журн. голов. мед. сестри. – 2020. – № 2. – С. 10–11.
 20. Реформування дерматовенерологічної галузі і шляхи налаштування інтегративних відносин з первинною ланкою охорони здоров'я / В. Г. Кравченко [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2020. – № 2. – С. 125–130.
 21. Реформування системи екстреної медичної допомоги постраждалим на ранньому госпітальному етапі / Г. Г. Рощін [та ін.] // Клін. хірургія. – 2019. – Т. 86, № 5. – С. 75–78.
 22. Сімейна медицина в Україні та у Європі: досягнення, проблеми і перспективи / Л. В. Матюха [та ін.] // Здоров’я України. Пульмонологія. Алергологія. –2017. – № 3. – С. 62–63
 23. Сімейна медицина в Україні та у Європі: досягнення, проблеми і перспективи / Л. Ф. Матюха [та ін.] // Здоров’я України. –2017. – № 18. – С. 51–52.
 24. Функціонування Медичних сил Збройних Сил України в умовах реформування системи охорони здоров'я України / В. О. Жаховський [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2020. – № 4. – С. 24–33.
 25. Чорна, В. В. Реформування охорони здоров'я для зміцнення психічного здоров'я населення України та досвід країн ЄС / В. В. Чорна // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 469–478.

Реформа медичної освіти

 1. Астап’єва, О. М. Сучасні тенденції викладання у вищій школі (за матеріалами курсу стажування та міжнародної конференції з інтернаціоналізації освіти) / О. М. Астап’єва, О. І. Паскевич, Ю. Я. Федуленкова // Укр. радіолог. журн. – 2019. – Т. 27, № 2. – С. 150–153.
 2. Бойчук, А. В. Особливості навчального процесу на кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору / А. В. Бойчук, В. С. Шадріна, О. І. Хлібовська // Мед. освіта. – 2021. – № 3. – С. 17–22.
 3. Герасимчук, П. О. Впровадження інноваційних технологій у викладання навчальної дисципліни на кафедрі загальної хірургії / П. О. Герасимчук, А. В. Павлишин, Д. Б. Фіра // Мед. освіта. – 2021. – № 1. – С. 17–22.
 4. Євроінтеграційний напрям у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як вимога сьогодення / Ю. Кучин [та ін.] // Вища шк. – 2021. – № 10. – С. 7–14.
 5. Жавріченко, К. В. Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців медичної галузі / К. В. Жавріченко // Медсестринство. – 2020. – № 2. – С. 43–45.
 6. Перспектива вищої медичної освіти в Україні в епоху реформ / Л. Д. Тодоріко [та ін.] // Туберкульоз, Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2021. – № 1. – С. 100–106.

  

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ

 

 

Укладачі, комп’ютерний набір:

Ю. В. Виноградська, О. Є. Гаєвик

 

Редактор К. Л. Горячкіна

Поділитися:

Медична реформа: наближення української медицини до світових стандартів


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ медичних наук                       

 

  

Медична реформа: наближення української медицини до світових стандартів

 

Бібліографічний список

 

 

 

Вінниця, 2022

Держава поставила амбітну мету – кардинальне реформування охорони здоров’я, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Саме тому розвиток медичної галузі в Україні органічно пов’язаний зі змінами, що відбуваються в суспільстві, яке інтегрується в європейський простір і визначає сучасний вектор свого розвитку.

Реформування охорони здоров’я відбувається відповідно до міжнародних зобов’язань України та за підтримки авторитетних міжнародних організацій.

Не всі закордонні практики прийнятні в українських реаліях, тому ми маємо напрацьовувати свій досвід, вивчаючи і впроваджуючи позитивні досягнення розвитку та реформування медичної галузі зарубіжних країн.

Бібліографічний список знайомить організаторів охорони здоров’я, практикуючих лікарів та викладачів з публікаціями наукових статей з питань впровадження основних напрямків і завдань реформування системи охорони здоров'я України, удосконалення системи фінансування, підготовки медичних кадрів, висвітлює досвід і напрацювання європейських країн.

Список джерел вибірковий, хронологічно охоплює період 2017–2021р. Відбір літератури завершено у серпні 2022 року. Матеріал українською і російською мовами поділяється на 5 розділів (всього 67 джерел), бібліографічні записи в межах кожного розділу подано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. 

 

КНИГИ

 

 1. Білинська, М. М. Управління змінами сфери охорони здоров‘я : навч. посіб. / М. М. Білинська, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ : НАДУ, 2017. – 108 с.
 2. Зеленяк, О. П. Звіт щодо стану процесу формування госпітальних округів та госпітальних рад : звіт / О. П. Зеленяк, В. В. Таран. – Київ : Ейдос, 2018. – 36 с.
 3. Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я : закони та законодавчі акти. Вип. 3 / МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [б. в.], 2017. – 542 с.
 4. Політика та управління в секторі економіки та фінансування системи охорони здоров’я в Україні : навч. посіб. / М. М. Білинська, Н. О. Васюк, С. Г. Бойко ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ : НАДУ, 2017. – 98 с.
 5. Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров'я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : метод. рек. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України ; укл. В. М. Мельник [та ін.]. – [Б. м. : б. в.] [Київ], 2017. – 44 с.
 6. Удовенко, В. Професійна підготовка фізичних терапевтів: український та європейський досвід / Вероніка Удовенко // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку / Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. Ю. Бугая, Кафедра ЮНЕСКО «Інформ.-комунікаційні технології в освіті». – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2018. – С. 264– 267.
 7. Управління якістю медичної допомоги як основа національної політики у сфері охорони здоров‘я : конспект лекцій / М. М. Білинська [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ : НАДУ, 2017. – 108 с.

 

СТАТТІ

Європейський досвід

 1. Здравоохранение Эстонии – форпост е-медицины в Европе // Therapia. Укр. мед. вісн. – 2017. – № 3. – С. 3–5.
 2. Кареллі, Ф. Сучасний стан та індикатори якості освіти в підготовці сімейних лікарів в Європі / Ф. Кареллі // Б-ка сімейн. лікаря та сімейн. медсестри. – 2018. – № 3. – С. 24–28.
 3. Мовсесян, А. С. Етапи регулювання ринку медичних виробів в Європейському Союзі / А. С. Мовсесян // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 17. – С. 32–37.
 4. Навчання та організація дитячої неврології в Європі: спеціальний звіт Європейського товариства дитячих неврологів та Комітету національних радників / D. Craiu [та ін.] // Міжнар. невролог. журн. – 2021. – Т. 17. – № 1. – С. 9–24
 5. Пинчук, И. Я. Формирование современной системы психосоциальной реабилитации: опыт Литвы / И. Я. Пинчук // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2017. – № 4. – С. 19.
 6. Поповичева, М. еHealth электронизация здравоохранения в Словакии / М. Поповичева, М. Беловичева // Україна. Здоров'я нації. – 2020. – № – С. 23–27.
 7. Процедури ліцензування та реєстрації лікарів у Європейському Союзі / E. Kovacs [та ін.] ; пер. О. М. Щербань // Жіноч. лікар. – 2020. – № 1. – С. 60–66.
 8. Рью, Д. Глобальная визуальная трансформация информационных систем здравоохранения на примере британского госпиталя женского здоровья / Д. Рью // Акушерство и гинекология. – 2019. – № 9. – С. 57–66.
 9. Салманов А. Характеристика современных больниц / А. Салманов // Практика упр. мед. закл. – 2017. – № 9. – С. 28–34.
 10. Система охорони здоров’я європейських країн очима сімейних лікарів / В. І. Ткаченко [та ін.] // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 31–34.
 11. Чорна, В. В. Порівняльний аналіз фінансування сфери охорони здоров'я України та країн Європейського Союзу / В. В. Чорна // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2021. – № 1. – С. 45–49.
 12. Щодо можливості застосування незареєстрованих лікарських засобів, дотримуючись принципу «використання зі співчуття» // Мед. право. – 2020. – № 2. – С. 84–85.

Головні напрями реформи

 1. Аналіз забезпеченості медичними кадрами населення України у період реформування медичної галузі / Н. В. Гричишкіна [та ін.] // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 1. – С. 48–57.
 2. Аналіз кадрового забезпечення та принципів підготовки фахівців для служби громадського здоров'я в Україні / Т. С. Грузєва [та ін.] // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2017. – № 1. – С. 29–38.
 3. Аналіз основних аспектів законодавства щодо госпітальних округів / М. П. Стовбан [та ін.] // Укр. мед. часоп. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 50–54.
 4. Бабич, Е. Реформирование медицины и модернизация медицинского права / Е. Бабич // Приват. лікар. – 2018. – № 2. – С. 4–7.
 5. Госпітальні округи: сучасна проблематика діяльності / М. П. Стовбан [та ін.] // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5, № 5(27). – С. 229–235.
 6. Гущук, І. В. Стратегічні напрями розбудови системи охорони громадського здоров'я України / І. В. Гущук, А. І. Анчишкін, О. В. Волощук // Довкілля та здоров'я. – 2020. – № 3. – С. 4–9.
 7. Дячук, Д. Д. Обгрунтування перспективних напрямів стандартизації медичного обслуговування населення України на рубежі 2020 рр. / Д. Д. Дячук, О. Л. Зюков, О. М. Ліщишина // Клініч. та профілакт. медицина. – 2020. – № 3. – С. 4–11.
 8. Довганюк, Оксана. Реформа медицини: нове фінансування / Оксана Довганюк // Фінанс. контроль : Всеукр. наук.-практ. журн. – 2019. – № 12. – С. 16–19.
 9. Коваленко, О. О. Стан впровадження європейських програм за допомогою медичних стандартів у систему охорони здоров'я України / О. О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2017. – № 20. – С. 93–96.
 10. Островская, Е. Медицинская реформа способствует развитию конкурентной среды и создает предпосылки для внедрения медицинского маркетинга / Екатерина Островская // Маркетинг и реклама. – 2019. – № 6. – С. 34–37.
 11. Пакети медичних послуг // Практика упр. мед. закл. – 2020. – № 2. – С. 14–19.
 12. Паненко, В. Три завдання медреформи: думка практика / В. Паненко // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2020. – № 11. – С. 74–75.
 13. Програма медичних гарантій – 2020 // Практика упр. медичн. закл. – 2019. – № 12. – С. 12–13.
 14. Смірнов, В. 4 головні напрями в дизайні охорони здоров'я в 2020–х роках / В. Смірнов // Практика упр. медичн. закл. – 2021. – № 2. – С. 58–61.
 15. Тулай, Оксана. Фінансування первинної медичної допомоги: реалії та проблеми імплементації британського досвіду в Україні / Оксана Тулай, Святослав Нитка // Світ фінансів : наук. журн. – 2021. – № 4. – С. 39–52.
 16. Чередник, Л. А. Використання електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров'я України / Л. А. Чередник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 2. – С. 57–62.
 17. Шкільняк, М. М. Розвиток концептуальних підходів до управління якістю медичних послуг закладів охорони здоров'я / М. М. Шкільняк, Н. М. Кривокульська // Вісн. соціал. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2020. – № 2. – С. 22–30

Реформа окремих галузей медицини

 1. Бакай, А. Є. Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції / А. Є. Бакай, Д. А. Купрієнко // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2020. – № 1. – С. 134–141.
 2. Балабанова, К. Медсестринство за стандартами Європи: три важливі зміни в роботі / К. Балабанова // Довід. головн. мед. сестри. – 2020. – № 1. – С. 7–8.
 3. Брич, В. В. Можливості реалізації медичної реабілітації в умовах реформування та нової системи фінансування закладів охорони здоров'я України / В. В. Брич // Укр. мед. часоп. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 27–30.
 4. Волкославська, В. М. Дерматовенерологічна служба України в умовах реорганізації, що триває / В. М. Волкославська, І. Є. Намли // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2021. – № 4. – С. 11–15.
 5. Горошко, В. І. Діджиталізація ринку послуг реабілітації, ерготерапії та занять спортом / В. І. Горошко, О. В. Гордієнко // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 1. – С. 73–82.
 6. Завдання, недоліки і застереження під час реалізації реформування спеціалізованої дерматовенерологічної ланки охорони здоров'я / В. Г. Кравченко [та ін.] // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2021. – № 4. – С. 5–10.
 7. Казан, Е. М. Військово-медична служба в Україні: становлення, особливості функціонування та можливі напрями реформування / Е. М. Казан // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 75–79.
 8. Координація інтегративних відносин дерматовенерологічної галузі з первинною ланкою на етапі реформування вітчизняної системи охорони здоров'я / В. Г. Кравченко [та ін.] // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2020. – № 3. – С. 7–14.
 9. Коржик, Н. П. Структура амбулаторних оперативних втручань та використання міжнародного досвіду в процесі реформування хірургічної служби в Україні / Н. П. Коржик // Клін. хірургія. – 2019. – Т. 86, № 10. – С. 42–45.
 10. Коса, Т. В. Проблеми удосконалення екстреної медичної допомоги на різних етапах її надання через призму медичної реформи / Т. В. Коса, О. Н. Литвинова // Медсестринство. – 2020. – № 2. – С. 22–26.
 11. Лобойко, О. І. Оптимальні шляхи розвитку відомчої (військової) медицини на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров'я України / О. І. Лобойко // Медицина невідклад. станів. – 2019. – № 8. – С. 110–113.
 12. Міжвідомча цивільно-військова уніфікація екстреної медичної допомоги відповідно до реформування системи охорони здоров'я України (аналітичний огляд літератури) / Г. Г. Рощін [та ін.] // Медицина невідклад. станів. – 2020. – Т. 16, № 4. – С. 41–57.
 13. Нагорянський, А. О. Удосконалення державного управління системою медичної реабілітації як складової частини державної політики у сфері охорони здоров'я України / А. О. Нагорянський // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 2. – С. 63 – 69.
 14. Наконечна, Т. Реорганізація українського медсестринства по-англійськи: міф чи реальність? / Т. Наконечна, Н. Савченко // Довід. головн. мед. сестри. – 2018. – № 11. – С. 7–15.
 15. Паненко, В. Неонатальна допомога: як вплинула медична реформа / В. Паненко // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2020. – № 5. – С. 75–76.
 16. Пацієнт зі стабільною ішемічною хворобою серця в Україні та Європі: результати 5-річного реєстру CLARIFY / М. І. Лутай [та ін.] // Укр. кардіолог. журн. – 2018. – № 4. – С. 19–30.
 17. Пінчук, І. Для чого створювати мобільні мультидисциплінарні команди з психічного здоров’я? / І. Пінчук // НейроN – 2021. – № 4. – С. 5.
 18. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров'я / Ю. О. Мочалов [та ін.] // Сучасна стоматологія. – 2021. – № 1. – С. 96–101.
 19. Реформа геріатричних пансіонатів // Журн. голов. мед. сестри. – 2020. – № 2. – С. 10–11.
 20. Реформування дерматовенерологічної галузі і шляхи налаштування інтегративних відносин з первинною ланкою охорони здоров'я / В. Г. Кравченко [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2020. – № 2. – С. 125–130.
 21. Реформування системи екстреної медичної допомоги постраждалим на ранньому госпітальному етапі / Г. Г. Рощін [та ін.] // Клін. хірургія. – 2019. – Т. 86, № 5. – С. 75–78.
 22. Сімейна медицина в Україні та у Європі: досягнення, проблеми і перспективи / Л. В. Матюха [та ін.] // Здоров’я України. Пульмонологія. Алергологія. –2017. – № 3. – С. 62–63
 23. Сімейна медицина в Україні та у Європі: досягнення, проблеми і перспективи / Л. Ф. Матюха [та ін.] // Здоров’я України. –2017. – № 18. – С. 51–52.
 24. Функціонування Медичних сил Збройних Сил України в умовах реформування системи охорони здоров'я України / В. О. Жаховський [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2020. – № 4. – С. 24–33.
 25. Чорна, В. В. Реформування охорони здоров'я для зміцнення психічного здоров'я населення України та досвід країн ЄС / В. В. Чорна // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 469–478.

Реформа медичної освіти

 1. Астап’єва, О. М. Сучасні тенденції викладання у вищій школі (за матеріалами курсу стажування та міжнародної конференції з інтернаціоналізації освіти) / О. М. Астап’єва, О. І. Паскевич, Ю. Я. Федуленкова // Укр. радіолог. журн. – 2019. – Т. 27, № 2. – С. 150–153.
 2. Бойчук, А. В. Особливості навчального процесу на кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору / А. В. Бойчук, В. С. Шадріна, О. І. Хлібовська // Мед. освіта. – 2021. – № 3. – С. 17–22.
 3. Герасимчук, П. О. Впровадження інноваційних технологій у викладання навчальної дисципліни на кафедрі загальної хірургії / П. О. Герасимчук, А. В. Павлишин, Д. Б. Фіра // Мед. освіта. – 2021. – № 1. – С. 17–22.
 4. Євроінтеграційний напрям у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як вимога сьогодення / Ю. Кучин [та ін.] // Вища шк. – 2021. – № 10. – С. 7–14.
 5. Жавріченко, К. В. Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців медичної галузі / К. В. Жавріченко // Медсестринство. – 2020. – № 2. – С. 43–45.
 6. Перспектива вищої медичної освіти в Україні в епоху реформ / Л. Д. Тодоріко [та ін.] // Туберкульоз, Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2021. – № 1. – С. 100–106.

  

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ

 

 

Укладачі, комп’ютерний набір:

Ю. В. Виноградська, О. Є. Гаєвик

 

Редактор К. Л. Горячкіна