Утилізація відходів: сучасні агротехнології

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного і соціального розвитку України.

Активний розвиток сільського господарства, збільшення виробництва продукції рослинництва та тваринництва для задоволення потреб населення і промисловості призводить до збільшення обсягів утворення відходів аграрного сектору, що спричиняє до негативні екологічні наслідки.

Грамотне та виважене управління й поводження з відходами виробництва, які забруднюють довкілля, можуть бути використані в народному господарстві, що робить дуже актуальною проблему їхньої утилізації.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-повідомлення «Утилізація відходів: сучасні агротехнології», які також представлені в читальному залі (вул. Соборна, 73, ІV поверх).

Бібліографічний список літератури

 1. Андрієнко, О. Рослинні рештки: зекономити на добривах та поліпшити стан поля / О. Андрієнко, А. Андрієнко // Пропозиція. – 2015. – № 1. – С. 66–70.
 2. Бондар, О. І. «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 238 с.
 3. Василенков, В. Безвідходна технологія отримання теплоти зі спресованої соломи та утилізація попелу / Віктор Василенков // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Квіт. (№ 8). – С. 62–64.
 4. Василенков, В. Утилізація побічних відходів переробки продуктів рослинництва при виробництві тепла і одержанні гранульованих мінеральних добрив / В. Василенков // Тваринництво України. – 2016. – № 11/12. – С. 12–14.
 5. Використання відходів сільського господарства в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Н. В. Пришляк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ : Консоль, 2019. – 118 с.
 6. Виробництво та використання органічних добрив : монографія / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Асоц. «Біоконверсія» ; за ред. І. А. Шувара. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 596 с.
 7. Гелетуха, Г. Г. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Ч. 1 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Драгнєв // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering. – 2019. – Т. 41, № 3. – С. 77–84.
 8. Гелетуха, Г. Г. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Ч. 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Драгнєв // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering. – 2019. – Т. 41, № 4. – С. 44–50.
 9. Гелетуха, Г. Г. Рослинні відходи сільського господарства, що можуть бути використані для виробництва енергії / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 6. – С. 11–14.
 10. Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва : монографія / М. О. Захаренко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 536 с.
 11. Голян, В. А. Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора / В. А. Голян // АгроСвіт. – 2018. – № 13. – С. 8–14.
 12. Гончаренко, І. В. Технології побічної продукції тваринництва : конспект лекцій / І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 160 с.
 13. Дацько, Л. Біогаз на відходах позначиться на доходах / Людмила Дацько // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Лип. (№ 14). – С. 82–83.
 14. Дышкант, Д. Полезная органика нам без пользы / Дарина Дышкант // Овощи и фрукты. – 2019. – № 1. – С. 43–45.
 15. Желих, В. М. Альтернативні види палива при утилізації відходів деревини / В. М. Желих, О. О. Савченко, С. В. Багмет // Енергоефективність в галузях економіки України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 11–13 жовт. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 69–70.
 16. Інтегроване поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; № 6).
 17. Кириленко, І. Г. Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки / І. Г. Кириленко, Д. М. Токарчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2020. – № 2. – С. 66–83.
 18. Квітка, Г. Трупом землю вкриємо! Невже без варіантів? / Галина Квітка // Агробізнес Україна. – 2020. – № 2. – С. 60–61.
 19. Корнієнко, Н. Утилізація відпрацьованих мастил / Наталія Корнієнко // Баланс-Агро. – 2019. – Жовт. (№ 37–1). – С. 21–24.
 20. Козка, О. Солома: нагріє, збудує і удобрить : які способи переробки відходів виробництва зернових можуть дати прибуток і як вони впливають на екологію / Олександр Козка // Природа і сусп-во. – 2017. – 20 жовт. – С. 6.
 21. Корсун, С. Як раціонально розкладати рослинні рештки / Світлана Корсун, Сергій Гаврилов // Агроном. – 2020. – № 2. – С. 160–162.
 22. Крюкова, Л. Компостування: ефективно, екологічно, економічно! / Л. Крюкова, Д. Крюков // Тваринництво та ветеринарія. – 2019. – № 5. – С. 30–31.
 23. Кузьо, Н. Гроші під ногами (не) валяються: прості способи перетворити сміття у капітал / Наталя Кузьо // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Берез. (№ 5). – С. 104–106.
 24. Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор / В. А. Голян [та ін.] // АгроСвіт. – 2020. – № 9. – С. 27–37.
 25. Майданюк, А. Д. Удосконалення логістики використання рослинних відходів / А. Д. Майданюк // VI-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology–2017) = VI All–Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 53.
 26. Марюшкіна, В. Я. Приготування якісного компосту з рослинних решток та побутових відходів / В. Я. Мар’юшкіна // Карантин і захист рослин. – 2012. – № 4. – С. 25–28.
 27. Мельник, В. Ефективна утилізація / Володимир Мельник // Наше птахівництво. – 2020. – № 4. – С. 40–43.
 28. Мельник, В. Утилізація відходів інкубації / Володимир Мельник // Птахівництво. Україна. – 2020. – № 5. – С. 38–39.
 29. Мерефянський, Г. Все переробимо на добриво / Григорій Мереф’янський // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Листоп. (№ 21). – С. 62.
 30. Павлюх, Л. І. Енергетичний та екологічний аспекти використання органічних відходів / Л. І. Павлюх, Л. М. Черняк // Нафтогазова галузь України. – 2019. – № 1. – С. 36–40.
 31. Папір з опалого листя // Ліс. вісн. – 2020. – № 1. – С. 13.
 32. Пешук, Л. В. Технологія переробки вторинних продуктів м’ясної галузі : підручник / Л. В. Пешук ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 400 с.
 33. Пришляк, Н. В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів : монографія / Н. В. Пришляк, Д. М. Токарчук, Я. В. Паламаренко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Консоль, 2019. – 336 с.
 34. Сидорчук, О. Законодавче регулювання об’єктів утилізації та енергетичного перетворення органічних відходів і решток / Ольга Сидорчук // Agroexpert. – 2020. – № 7. – С. 108–111.
 35. Сірий, Д. Ефективний менеджмент рослинних решток – поради «БТУ-ЦЕНТР» / Дмитро Сірий // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 20). – С. 26–27.
 36. Солома та інші пожнивні рештки – органічне добриво для підвищення родючості ґрунтів : монографія / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Асоц. «Біоконверсія» ; за ред. В. М. Сендецького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 92 с.
 37. Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; № 8).
 38. Стерній, О. Істина в стерні : як повернути проблему утилізації пожнивних решток собі на користь / Олекса Стерній // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 20). – С. 24–25.
 39. Сучасний стан виробництва біогазу в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Н. В. Пришляк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ : Консоль, 2019. – 118 с.
 40. Треніна, А. С. Сухе листя : що зним робити? / А. С. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 9. – С. 14.
 41. Токарчук, Д. М. Основні тенденції утворення та поводження з відходами аграрних підприємств / Д. М. Токарчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2019. – № 4. – С. 170–180.
 42. Токарчук, Д. М. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні / Д. М. Токарчук, Н. В. Пришляк, Я. В. Паламаренко // АгроСвіт. – 2020. – № 22. – С. 51–57.
 43. Токарчук, Д. М. Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств / Д. М. Токарчук, Н. В. Пришляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 19. – С. 9–17.
 44. Тонковид, О. Техніко-технологічне рішення для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва : [наведені результати дослідження проблем утилізації побічних продуктів тваринництва та виробництва з них високоякісного біодобрива] / О. Тонковид // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 12. – С. 36–40.
 45. Тимошенко, М. Поводження з «відходами тваринництва» чи «побічними продуктами тваринного походження»: що змінилося для підприємств / Марина Тимошенко // Екологія підприємства. – 2018. – № 10. – С. 57–63.
 46. Управління та поводження з відходами : практикум / М. О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 180 с.
 47. Хромов, М. Урожай з відходів: верхівки та корінці в горщик / Микола Хромов // Садівник і городник. – 2020. – Листоп. (№ 21) – С. 23–25.
 48. Центило, Л. В. Органічні добрива для сучасних систем землеробства : монографія / Л. В. Центило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 260 с.
 49. Цилюрик, О. Мульчування ґрунту рослинними рештками / Олександр Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 19). – С. 52–53.
 50. Цилюрик, О. Рослинні рештки на покращення ґрунту / Олександр Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 19). – С. 50–51.
 51. Шевцова, О. Л. Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва / О. Л. Шевцова, Ю. О. Сологуб // АгроСвіт. – 2019. – № 15. – С. 25–31.
 52. Щербатюк, Т. Село робить килими із міського сміття / Тетяна Щербатюк // Рід. село Україна. – 2020. – Берез. (№ 6). – С. 1.
 53. Як раціонально розкладати рослинні рештки // Пропозиція. – 2020. – № 7/8. – С. 64–65 ; Агробізнес сьогодні. – 2020. – Лип. (№ 14). – С. 68–69.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак

Поділитися:

Утилізація відходів


Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного і соціального розвитку України.

Активний розвиток сільського господарства, збільшення виробництва продукції рослинництва та тваринництва для задоволення потреб населення і промисловості призводить до збільшення обсягів утворення відходів аграрного сектору, що спричиняє до негативні екологічні наслідки.

Грамотне та виважене управління й поводження з відходами виробництва, які забруднюють довкілля, можуть бути використані в народному господарстві, що робить дуже актуальною проблему їхньої утилізації.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-повідомлення «Утилізація відходів: сучасні агротехнології», які також представлені в читальному залі (вул. Соборна, 73, ІV поверх).

Бібліографічний список літератури

 1. Андрієнко, О. Рослинні рештки: зекономити на добривах та поліпшити стан поля / О. Андрієнко, А. Андрієнко // Пропозиція. – 2015. – № 1. – С. 66–70.
 2. Бондар, О. І. «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 238 с.
 3. Василенков, В. Безвідходна технологія отримання теплоти зі спресованої соломи та утилізація попелу / Віктор Василенков // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Квіт. (№ 8). – С. 62–64.
 4. Василенков, В. Утилізація побічних відходів переробки продуктів рослинництва при виробництві тепла і одержанні гранульованих мінеральних добрив / В. Василенков // Тваринництво України. – 2016. – № 11/12. – С. 12–14.
 5. Використання відходів сільського господарства в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Н. В. Пришляк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ : Консоль, 2019. – 118 с.
 6. Виробництво та використання органічних добрив : монографія / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Асоц. «Біоконверсія» ; за ред. І. А. Шувара. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 596 с.
 7. Гелетуха, Г. Г. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Ч. 1 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Драгнєв // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering. – 2019. – Т. 41, № 3. – С. 77–84.
 8. Гелетуха, Г. Г. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Ч. 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Драгнєв // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering. – 2019. – Т. 41, № 4. – С. 44–50.
 9. Гелетуха, Г. Г. Рослинні відходи сільського господарства, що можуть бути використані для виробництва енергії / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 6. – С. 11–14.
 10. Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва : монографія / М. О. Захаренко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 536 с.
 11. Голян, В. А. Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора / В. А. Голян // АгроСвіт. – 2018. – № 13. – С. 8–14.
 12. Гончаренко, І. В. Технології побічної продукції тваринництва : конспект лекцій / І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 160 с.
 13. Дацько, Л. Біогаз на відходах позначиться на доходах / Людмила Дацько // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Лип. (№ 14). – С. 82–83.
 14. Дышкант, Д. Полезная органика нам без пользы / Дарина Дышкант // Овощи и фрукты. – 2019. – № 1. – С. 43–45.
 15. Желих, В. М. Альтернативні види палива при утилізації відходів деревини / В. М. Желих, О. О. Савченко, С. В. Багмет // Енергоефективність в галузях економіки України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 11–13 жовт. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 69–70.
 16. Інтегроване поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; № 6).
 17. Кириленко, І. Г. Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки / І. Г. Кириленко, Д. М. Токарчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2020. – № 2. – С. 66–83.
 18. Квітка, Г. Трупом землю вкриємо! Невже без варіантів? / Галина Квітка // Агробізнес Україна. – 2020. – № 2. – С. 60–61.
 19. Корнієнко, Н. Утилізація відпрацьованих мастил / Наталія Корнієнко // Баланс-Агро. – 2019. – Жовт. (№ 37–1). – С. 21–24.
 20. Козка, О. Солома: нагріє, збудує і удобрить : які способи переробки відходів виробництва зернових можуть дати прибуток і як вони впливають на екологію / Олександр Козка // Природа і сусп-во. – 2017. – 20 жовт. – С. 6.
 21. Корсун, С. Як раціонально розкладати рослинні рештки / Світлана Корсун, Сергій Гаврилов // Агроном. – 2020. – № 2. – С. 160–162.
 22. Крюкова, Л. Компостування: ефективно, екологічно, економічно! / Л. Крюкова, Д. Крюков // Тваринництво та ветеринарія. – 2019. – № 5. – С. 30–31.
 23. Кузьо, Н. Гроші під ногами (не) валяються: прості способи перетворити сміття у капітал / Наталя Кузьо // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Берез. (№ 5). – С. 104–106.
 24. Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор / В. А. Голян [та ін.] // АгроСвіт. – 2020. – № 9. – С. 27–37.
 25. Майданюк, А. Д. Удосконалення логістики використання рослинних відходів / А. Д. Майданюк // VI-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology–2017) = VI All–Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 53.
 26. Марюшкіна, В. Я. Приготування якісного компосту з рослинних решток та побутових відходів / В. Я. Мар’юшкіна // Карантин і захист рослин. – 2012. – № 4. – С. 25–28.
 27. Мельник, В. Ефективна утилізація / Володимир Мельник // Наше птахівництво. – 2020. – № 4. – С. 40–43.
 28. Мельник, В. Утилізація відходів інкубації / Володимир Мельник // Птахівництво. Україна. – 2020. – № 5. – С. 38–39.
 29. Мерефянський, Г. Все переробимо на добриво / Григорій Мереф’янський // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Листоп. (№ 21). – С. 62.
 30. Павлюх, Л. І. Енергетичний та екологічний аспекти використання органічних відходів / Л. І. Павлюх, Л. М. Черняк // Нафтогазова галузь України. – 2019. – № 1. – С. 36–40.
 31. Папір з опалого листя // Ліс. вісн. – 2020. – № 1. – С. 13.
 32. Пешук, Л. В. Технологія переробки вторинних продуктів м’ясної галузі : підручник / Л. В. Пешук ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 400 с.
 33. Пришляк, Н. В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів : монографія / Н. В. Пришляк, Д. М. Токарчук, Я. В. Паламаренко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Консоль, 2019. – 336 с.
 34. Сидорчук, О. Законодавче регулювання об’єктів утилізації та енергетичного перетворення органічних відходів і решток / Ольга Сидорчук // Agroexpert. – 2020. – № 7. – С. 108–111.
 35. Сірий, Д. Ефективний менеджмент рослинних решток – поради «БТУ-ЦЕНТР» / Дмитро Сірий // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 20). – С. 26–27.
 36. Солома та інші пожнивні рештки – органічне добриво для підвищення родючості ґрунтів : монографія / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Асоц. «Біоконверсія» ; за ред. В. М. Сендецького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 92 с.
 37. Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; № 8).
 38. Стерній, О. Істина в стерні : як повернути проблему утилізації пожнивних решток собі на користь / Олекса Стерній // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 20). – С. 24–25.
 39. Сучасний стан виробництва біогазу в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Н. В. Пришляк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ : Консоль, 2019. – 118 с.
 40. Треніна, А. С. Сухе листя : що зним робити? / А. С. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 9. – С. 14.
 41. Токарчук, Д. М. Основні тенденції утворення та поводження з відходами аграрних підприємств / Д. М. Токарчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2019. – № 4. – С. 170–180.
 42. Токарчук, Д. М. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні / Д. М. Токарчук, Н. В. Пришляк, Я. В. Паламаренко // АгроСвіт. – 2020. – № 22. – С. 51–57.
 43. Токарчук, Д. М. Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств / Д. М. Токарчук, Н. В. Пришляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 19. – С. 9–17.
 44. Тонковид, О. Техніко-технологічне рішення для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва : [наведені результати дослідження проблем утилізації побічних продуктів тваринництва та виробництва з них високоякісного біодобрива] / О. Тонковид // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 12. – С. 36–40.
 45. Тимошенко, М. Поводження з «відходами тваринництва» чи «побічними продуктами тваринного походження»: що змінилося для підприємств / Марина Тимошенко // Екологія підприємства. – 2018. – № 10. – С. 57–63.
 46. Управління та поводження з відходами : практикум / М. О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 180 с.
 47. Хромов, М. Урожай з відходів: верхівки та корінці в горщик / Микола Хромов // Садівник і городник. – 2020. – Листоп. (№ 21) – С. 23–25.
 48. Центило, Л. В. Органічні добрива для сучасних систем землеробства : монографія / Л. В. Центило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 260 с.
 49. Цилюрик, О. Мульчування ґрунту рослинними рештками / Олександр Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 19). – С. 52–53.
 50. Цилюрик, О. Рослинні рештки на покращення ґрунту / Олександр Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 19). – С. 50–51.
 51. Шевцова, О. Л. Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва / О. Л. Шевцова, Ю. О. Сологуб // АгроСвіт. – 2019. – № 15. – С. 25–31.
 52. Щербатюк, Т. Село робить килими із міського сміття / Тетяна Щербатюк // Рід. село Україна. – 2020. – Берез. (№ 6). – С. 1.
 53. Як раціонально розкладати рослинні рештки // Пропозиція. – 2020. – № 7/8. – С. 64–65 ; Агробізнес сьогодні. – 2020. – Лип. (№ 14). – С. 68–69.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак