Розвиток сільських територій: багатофункціональний підхід

Одним із найважливіших напрямів аграрної політики, спрямованої на підвищення життєвого рівня населення, є забезпечення функціонування та розвитку сільських територій.

Реформа децентралізації відкриває можливості вибору структури господарської діяльності окремого регіону. Саме це дозволить більш ефективно управляти розвитком територіальної громади, прозорість рішень зробить громади привабливими для інвесторів, що забезпечить економічний розвиток та нові робочі місця. У громадян, особливо в молоді, нарешті з’явиться можливість для реалізації власного потенціалу в тому місці, де вони народилися та виросли.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Розвиток сільських територій: багатофункціональний підхід».

 Бібліографічний список літератури

 1. Бакун, Ю. О. Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації / Ю. О. Бакун, М. М. Ксенофонтов, В. В. Байдала // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 79–87.
 2. Бондар, О. І. «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 238 с.
 3. Бондаренко, В. М. Ефективне використання сільськогосподарських земель як фактор забезпечення сталого розвитку сільських територій / В. М. Бондаренко, О. В. Бондаренко // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 12–17.
 4. Бородіна, О. М. Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України / О. М. Бородіна // Економіка АПК. – 2020. – № 2. – С. 20–32.
 5. Бурик, З. М. Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій в контексті сталого розвитку / З. М. Бурик // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 81–86.
 6. Бутко, М. П. Методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на розвиток територіальних громад / М. П. Бутко, В. П. Колоша, О. І. Рассказов // Регіон. економіка. – 2020. – № 3. – С. 14–22.
 7. Важинський, Ф. А. Передумови диверсифікації сільської економіки для комплексного соціально-економічного розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський, М. Ю. Лалакулич // Формування ринк. відносин в Україні. – 2018. – № 4. – С. 110–114.
 8. Важинський, Ф. А. Шляхи покращення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Формування ринк. відносин в Україні. – 2018. – № 12. – С. 133–137.
 9. Вакар, Т. В. Роль та особливості унікальних територіальних активів у формуванні політики сільського розвитку / Т. В. Вакар, І. О. Мороз, О. С. Штанько // АгроСвіт. – 2019. – № 5. – С. 61–66.
 10. Вдовенко, Н. М. Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки : монографія / Наталія Михайлівна Вдовенко, Анна Володимирівна Невесенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2018. – 236 с.
 11. Геєць, В. М. Інклюзивність як напрям і візія сільського розвитку в Україні: концептуальні засади / В. М. Геєць, О. М. Бородіна, І. В. Прокопа // Економіка України. – 2020. – № 11. – С. 3–20.
 12. Гончарук, І. В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти / І. В. Гончарук, І. В. Томашук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 4. – С. 19–30.
 13. Гончарук, І. В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів / І. В. Гончарук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 1. – С. 23–39.
 14. Довгаль, О. В. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону / О. В. Довгаль, Н. І. Моісєєва // АгроСвіт. – 2019. – № 5. – С. 32–40.
 15. Довгаль, О. В. Прогноз впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій / О. В. Довгаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 34–41.
 16. Довгаль, О. В. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Олена Валеріївна Довгаль // Український журн. прикладної економіки : наук. фах. вид. – 2018. – Том 3. – № 4. – С. 268–279. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/ujae_2018_r04_a31.pdf (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 17. Дороховський, О. М. Системний підхід до самоадаптації сільських територій в контексті регіонального розвитку / О. М. Дороховський, Л. Ю. Мельник // АгроСвіт. – 2019. – № 21. – С. 3–7.
 18. Дудзяк, О. А. Вплив аграрної освіти на відновлення та розвиток сільських територій / О. А. Дудзяк // АгроСвіт. – 2019. – № 4. – С. 10–14.
 19. Дудзяк, О. А. Вплив сільського господарства на працевлаштування на сільських територіях / О. А. Дудзяк // АгроСвіт. – 2019. – № 1/2. – С. 15–18.
 20. Дудзяк, О. А. Значення екології для розвитку сільських територій / О. А. Дудзяк // АгроСвіт. – 2019. – № 6. – С. 55–58.
 21. Єфремова, І. І. Правові засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації / Ірина Іванівна Єфремова // Зб. матеріалів «ІІІ Всеукр. правових наук. читань» : 17 жовт. 2019 р., м. Ірпінь: пам’яті Н. Р. Нижник / Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. теорії, історії права і держави та конституційного права. – Вінниця, 2019. – С. 105–109.
 22. Жук, В. М. Науково-прикладні основи сталого розвитку за селозберігаючою моделлю аграрного устрою / В. М. Жук, А. О. Сігайов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 28–37.
 23. Залізко, В. Д. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019–2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація / В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, Н. С. Гирба // АгроСвіт. – 2018. – № 14. – С. 16–20.
 24. Замора, О. І. Перспективи розвитку зеленого туризму в об’єднаних територіальних громадах / О. І. Замора // АгроСвіт. – 2019. – № 20. – С. 99–102.
 25. Іванова, Т. В. Публічне управління обслуговуючою кооперацією сільських територій: проблеми та перспективи розвитку / Т. В. Іванова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 77–80.
 26. Іванський, А. Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : монографія / Андрій Йосипович Іванський. – Одеса : Гельветика, 2019. – 232 с.
 27. Інституціоналізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій: теорія і практика : монографія / Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. А. С. Даниленка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 28. Калетнік, Г. М. Біогаз в домогосподарствах – запорука енергонезалежності сільських територій України / Г. М. Калетнік, Н. Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 8. – С. 7–20.
 29. Калетнік, Г. М. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні / Г. М. Калетнік, Т. В. Ємчик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 2. – С. 7–22.
 30. Клименко, М. О. Сталий розвиток місцевих громад / М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Київ : Кондор, 2018. – 296 с.
 31. Коваленко, Т. О. Правове забезпечення збереження культури українського селянства: сучасний стан та перспективи удосконалення / Т. О. Коваленко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 1. – С. 253–258.
 32. Ковальчук, С. Я. Функціональні напрями розвитку сільських територій в контексті зеленого зростання / С. Я. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 7. – С. 16–22.
 33. Колесник, Т. В. Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій / Т. В. Колесник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 3. – С. 44–61.
 34. Кононенко, О. М. Науково-методологічні засади збалансованого сільського розвитку: розв’язання глобальних проблем на локальному рівні / О. М. Кононенко // АгроСвіт. – 2018. – № 13. – С. 49–56.
 35. Кононенко, О. М. Сільські території України у вимірі регіонального людського розвитку / О. М. Кононенко // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 104–111.
 36. Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій / І. О. Яснолоб, Т. О. Чайка, О. О. Горб, Я. В. Радіонова // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 115–122.
 37. Костюченко, Д. Л. Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій / Д. Л. Костюченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 5. – С. 124–134.
 38. Костюченко, Д. Л. Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки / Д. Л. Костюченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 1. – С. 216–227.
 39. Лаврук, В. В. Економічна модернізація тваринництва як складова ефективного розвитку сільських територій / В. В. Лаврук // АгроСвіт. – 2018. – № 17. – С. 12–17.
 40. Лук’янова, М. М. Роль організацій громадського суспільства в розвитку сільських територій / М. М. Лук’янова // АгроСвіт. – 2020. – № 11. – С. 127–135.
 41. Мельник, В. Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів [Електронний ресурс] / Вікторія Мельник, Наталія Добіжа, Олег Погріщук // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2019. – № 1. – С. 70–80. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34036/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92..pdf (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 42. Мельник, Л. Ю. Діяльність економічної системи регіонів як центрів розвитку сільських територій / Л. Ю. Мельник, О. І. Радзієвський // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 10–14.
 43. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. / Н. В. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2017. – 119 с.
 44. Могилова, М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій / М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 68–79.
 45. Нові підходи розвитку сільських територій в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці [Електронний ресурс] // Інститут громадянського суспільства. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.csi.org.ua/publications/novi-pidhody-rozvytku-silskyh-terytorij-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi/ (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 46. Панасюк, І. Наскільки важливо для української економіки розвивати сільські території [Електронний ресурс] / Іванна Панасюк // AgroPortal.ua. – 2020. – 15 верес. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agroportal.ua/ua/publishing/lichnyi-vzglyad/naskolko-vazhno-dlya-ukrainskoi-ekonomiki-razvivat-selskie-territorii/ (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 47. Польська, Л. О. Земельна децентралізація як основа фінансової спроможності сільських територіальних громад / Л. О. Польська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – № 3. – С. 77–85.
 48. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / Житомир. нац. агроекологіч. ун-т, ГО «Наукові горизонти» ; за ред.: Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 357 с.
 49. Ракович, О. І. Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій / О. І. Ракович // АгроСвіт. – 2019. – № 4. – С. 67–74.
 50. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. / Г. А. Борщ [та ін.]. – Київ, 2017. – 107 с.
 51. Родащук, Г. Ю. Місце та роль транспортної складової в економічному розвитку сільських територій / Г. Ю. Родащук, С. Д. Скуртол // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2018. – № 1. – С. 31–38.
 52. Руснак, А. В. Роль споживчої кооперації у сталому розвитку сільських територій / А. В. Руснак // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 3–9.
 53. Рябоконь, В. П. Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2020. – № 1. – С. 6–17.
 54. Самайчук, С. І. Формування та використання трудового потенціалу сільських територій / С. І. Самайчук // АгроСвіт. – 2020. – № 4. – С. 58–64.
 55. Сментіна, Н. В. Бенчмаркінг у системі управління економічним розвитком об’єднаних територіальних громад / Н. В. Сментіна, А. А. Фіалковська // Економіка України. – 2019. – № 11/12. – С. 49–59.
 56. Смирнова, С. М. Державне регулювання та забезпечення розвитку сільських територій у контексті «Leader» / С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, А. О. Богомаз // АгроСвіт. – 2019. – № 18. – С. 37–43.
 57. Ставська, Ю. В. Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій / Ю. В. Ставська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 1. – С. 83–95.
 58. Сторонянська, І. З. Методичні підходи до виокремлення та ідентифікації сільських територій (у контексті імплементації європейського досвіду) / І. З. Сторонянська, І. Р. Залуцький // Економіка України. – 2020. – № 11. – С. 41–59.
 59. Сторонянська, І. З. Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика / І. З. Сторонянська, Х. О. Патицька // Економіка АПК. – 2020. – № 5. – С. 97–107.
 60. Талавиря, М. П. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації / М. П. Талавиря, А. О. Горай // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 75–79.
 61. Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій / І. О. Яснолоб, Т. О. Чайка, О. О. Горб, Я. В. Радіонова // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 97–105.
 62. Тітенко, З. М. Бюджетна децентралізація як фактор розвитку сільських територій України / З. М. Тітенко // АгроСвіт. – 2020. – № 7. – С. 87–91.
 63. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі : навч. посіб. / О. В. Берданова [та ін.]. – Київ, 2017. – 129 с.
 64. Утеченко, Д. М. Соціальне підприємництво як засіб розвитку людського капіталу сільських територій / Д. М. Утеченко // АгроСвіт. – 2020. – № 21. – С. 78–84.
 65. Шебанін, В. С. Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій / В. С. Шебанін, Ю. А. Кормишкін // Економіка АПК. – 2020. – № 8. – С. 6–12.
 66. Шемігон, О. І. Публічно-приватне партнерство як інструмент соціально-економічного розвитку села / О. І. Шемігон, М. В. Вихор, М. В. Руденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 31–36.
 67. Юхименко, П. І. Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями / П. І. Юхименко, І. М. Паска, О. М. Загурський // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 71–78.

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк

Поділитися:

Розвиток сільських територій


Одним із найважливіших напрямів аграрної політики, спрямованої на підвищення життєвого рівня населення, є забезпечення функціонування та розвитку сільських територій.

Реформа децентралізації відкриває можливості вибору структури господарської діяльності окремого регіону. Саме це дозволить більш ефективно управляти розвитком територіальної громади, прозорість рішень зробить громади привабливими для інвесторів, що забезпечить економічний розвиток та нові робочі місця. У громадян, особливо в молоді, нарешті з’явиться можливість для реалізації власного потенціалу в тому місці, де вони народилися та виросли.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Розвиток сільських територій: багатофункціональний підхід».

 Бібліографічний список літератури

 1. Бакун, Ю. О. Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації / Ю. О. Бакун, М. М. Ксенофонтов, В. В. Байдала // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 79–87.
 2. Бондар, О. І. «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 238 с.
 3. Бондаренко, В. М. Ефективне використання сільськогосподарських земель як фактор забезпечення сталого розвитку сільських територій / В. М. Бондаренко, О. В. Бондаренко // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 12–17.
 4. Бородіна, О. М. Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України / О. М. Бородіна // Економіка АПК. – 2020. – № 2. – С. 20–32.
 5. Бурик, З. М. Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій в контексті сталого розвитку / З. М. Бурик // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 81–86.
 6. Бутко, М. П. Методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на розвиток територіальних громад / М. П. Бутко, В. П. Колоша, О. І. Рассказов // Регіон. економіка. – 2020. – № 3. – С. 14–22.
 7. Важинський, Ф. А. Передумови диверсифікації сільської економіки для комплексного соціально-економічного розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський, М. Ю. Лалакулич // Формування ринк. відносин в Україні. – 2018. – № 4. – С. 110–114.
 8. Важинський, Ф. А. Шляхи покращення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Формування ринк. відносин в Україні. – 2018. – № 12. – С. 133–137.
 9. Вакар, Т. В. Роль та особливості унікальних територіальних активів у формуванні політики сільського розвитку / Т. В. Вакар, І. О. Мороз, О. С. Штанько // АгроСвіт. – 2019. – № 5. – С. 61–66.
 10. Вдовенко, Н. М. Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки : монографія / Наталія Михайлівна Вдовенко, Анна Володимирівна Невесенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2018. – 236 с.
 11. Геєць, В. М. Інклюзивність як напрям і візія сільського розвитку в Україні: концептуальні засади / В. М. Геєць, О. М. Бородіна, І. В. Прокопа // Економіка України. – 2020. – № 11. – С. 3–20.
 12. Гончарук, І. В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти / І. В. Гончарук, І. В. Томашук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 4. – С. 19–30.
 13. Гончарук, І. В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів / І. В. Гончарук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 1. – С. 23–39.
 14. Довгаль, О. В. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону / О. В. Довгаль, Н. І. Моісєєва // АгроСвіт. – 2019. – № 5. – С. 32–40.
 15. Довгаль, О. В. Прогноз впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій / О. В. Довгаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 34–41.
 16. Довгаль, О. В. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Олена Валеріївна Довгаль // Український журн. прикладної економіки : наук. фах. вид. – 2018. – Том 3. – № 4. – С. 268–279. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/ujae_2018_r04_a31.pdf (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 17. Дороховський, О. М. Системний підхід до самоадаптації сільських територій в контексті регіонального розвитку / О. М. Дороховський, Л. Ю. Мельник // АгроСвіт. – 2019. – № 21. – С. 3–7.
 18. Дудзяк, О. А. Вплив аграрної освіти на відновлення та розвиток сільських територій / О. А. Дудзяк // АгроСвіт. – 2019. – № 4. – С. 10–14.
 19. Дудзяк, О. А. Вплив сільського господарства на працевлаштування на сільських територіях / О. А. Дудзяк // АгроСвіт. – 2019. – № 1/2. – С. 15–18.
 20. Дудзяк, О. А. Значення екології для розвитку сільських територій / О. А. Дудзяк // АгроСвіт. – 2019. – № 6. – С. 55–58.
 21. Єфремова, І. І. Правові засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації / Ірина Іванівна Єфремова // Зб. матеріалів «ІІІ Всеукр. правових наук. читань» : 17 жовт. 2019 р., м. Ірпінь: пам’яті Н. Р. Нижник / Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. теорії, історії права і держави та конституційного права. – Вінниця, 2019. – С. 105–109.
 22. Жук, В. М. Науково-прикладні основи сталого розвитку за селозберігаючою моделлю аграрного устрою / В. М. Жук, А. О. Сігайов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 28–37.
 23. Залізко, В. Д. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019–2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація / В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, Н. С. Гирба // АгроСвіт. – 2018. – № 14. – С. 16–20.
 24. Замора, О. І. Перспективи розвитку зеленого туризму в об’єднаних територіальних громадах / О. І. Замора // АгроСвіт. – 2019. – № 20. – С. 99–102.
 25. Іванова, Т. В. Публічне управління обслуговуючою кооперацією сільських територій: проблеми та перспективи розвитку / Т. В. Іванова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 77–80.
 26. Іванський, А. Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : монографія / Андрій Йосипович Іванський. – Одеса : Гельветика, 2019. – 232 с.
 27. Інституціоналізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій: теорія і практика : монографія / Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. А. С. Даниленка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 28. Калетнік, Г. М. Біогаз в домогосподарствах – запорука енергонезалежності сільських територій України / Г. М. Калетнік, Н. Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 8. – С. 7–20.
 29. Калетнік, Г. М. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні / Г. М. Калетнік, Т. В. Ємчик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 2. – С. 7–22.
 30. Клименко, М. О. Сталий розвиток місцевих громад / М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Київ : Кондор, 2018. – 296 с.
 31. Коваленко, Т. О. Правове забезпечення збереження культури українського селянства: сучасний стан та перспективи удосконалення / Т. О. Коваленко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 1. – С. 253–258.
 32. Ковальчук, С. Я. Функціональні напрями розвитку сільських територій в контексті зеленого зростання / С. Я. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 7. – С. 16–22.
 33. Колесник, Т. В. Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій / Т. В. Колесник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 3. – С. 44–61.
 34. Кононенко, О. М. Науково-методологічні засади збалансованого сільського розвитку: розв’язання глобальних проблем на локальному рівні / О. М. Кононенко // АгроСвіт. – 2018. – № 13. – С. 49–56.
 35. Кононенко, О. М. Сільські території України у вимірі регіонального людського розвитку / О. М. Кононенко // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 104–111.
 36. Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій / І. О. Яснолоб, Т. О. Чайка, О. О. Горб, Я. В. Радіонова // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 115–122.
 37. Костюченко, Д. Л. Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій / Д. Л. Костюченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 5. – С. 124–134.
 38. Костюченко, Д. Л. Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки / Д. Л. Костюченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 1. – С. 216–227.
 39. Лаврук, В. В. Економічна модернізація тваринництва як складова ефективного розвитку сільських територій / В. В. Лаврук // АгроСвіт. – 2018. – № 17. – С. 12–17.
 40. Лук’янова, М. М. Роль організацій громадського суспільства в розвитку сільських територій / М. М. Лук’янова // АгроСвіт. – 2020. – № 11. – С. 127–135.
 41. Мельник, В. Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів [Електронний ресурс] / Вікторія Мельник, Наталія Добіжа, Олег Погріщук // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2019. – № 1. – С. 70–80. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34036/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92..pdf (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 42. Мельник, Л. Ю. Діяльність економічної системи регіонів як центрів розвитку сільських територій / Л. Ю. Мельник, О. І. Радзієвський // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 10–14.
 43. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. / Н. В. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2017. – 119 с.
 44. Могилова, М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій / М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 68–79.
 45. Нові підходи розвитку сільських територій в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці [Електронний ресурс] // Інститут громадянського суспільства. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.csi.org.ua/publications/novi-pidhody-rozvytku-silskyh-terytorij-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi/ (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 46. Панасюк, І. Наскільки важливо для української економіки розвивати сільські території [Електронний ресурс] / Іванна Панасюк // AgroPortal.ua. – 2020. – 15 верес. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agroportal.ua/ua/publishing/lichnyi-vzglyad/naskolko-vazhno-dlya-ukrainskoi-ekonomiki-razvivat-selskie-territorii/ (дата звернення: 08.02.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 47. Польська, Л. О. Земельна децентралізація як основа фінансової спроможності сільських територіальних громад / Л. О. Польська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – № 3. – С. 77–85.
 48. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / Житомир. нац. агроекологіч. ун-т, ГО «Наукові горизонти» ; за ред.: Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 357 с.
 49. Ракович, О. І. Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій / О. І. Ракович // АгроСвіт. – 2019. – № 4. – С. 67–74.
 50. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. / Г. А. Борщ [та ін.]. – Київ, 2017. – 107 с.
 51. Родащук, Г. Ю. Місце та роль транспортної складової в економічному розвитку сільських територій / Г. Ю. Родащук, С. Д. Скуртол // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2018. – № 1. – С. 31–38.
 52. Руснак, А. В. Роль споживчої кооперації у сталому розвитку сільських територій / А. В. Руснак // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 3–9.
 53. Рябоконь, В. П. Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2020. – № 1. – С. 6–17.
 54. Самайчук, С. І. Формування та використання трудового потенціалу сільських територій / С. І. Самайчук // АгроСвіт. – 2020. – № 4. – С. 58–64.
 55. Сментіна, Н. В. Бенчмаркінг у системі управління економічним розвитком об’єднаних територіальних громад / Н. В. Сментіна, А. А. Фіалковська // Економіка України. – 2019. – № 11/12. – С. 49–59.
 56. Смирнова, С. М. Державне регулювання та забезпечення розвитку сільських територій у контексті «Leader» / С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, А. О. Богомаз // АгроСвіт. – 2019. – № 18. – С. 37–43.
 57. Ставська, Ю. В. Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій / Ю. В. Ставська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 1. – С. 83–95.
 58. Сторонянська, І. З. Методичні підходи до виокремлення та ідентифікації сільських територій (у контексті імплементації європейського досвіду) / І. З. Сторонянська, І. Р. Залуцький // Економіка України. – 2020. – № 11. – С. 41–59.
 59. Сторонянська, І. З. Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика / І. З. Сторонянська, Х. О. Патицька // Економіка АПК. – 2020. – № 5. – С. 97–107.
 60. Талавиря, М. П. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації / М. П. Талавиря, А. О. Горай // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 75–79.
 61. Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій / І. О. Яснолоб, Т. О. Чайка, О. О. Горб, Я. В. Радіонова // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 97–105.
 62. Тітенко, З. М. Бюджетна децентралізація як фактор розвитку сільських територій України / З. М. Тітенко // АгроСвіт. – 2020. – № 7. – С. 87–91.
 63. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі : навч. посіб. / О. В. Берданова [та ін.]. – Київ, 2017. – 129 с.
 64. Утеченко, Д. М. Соціальне підприємництво як засіб розвитку людського капіталу сільських територій / Д. М. Утеченко // АгроСвіт. – 2020. – № 21. – С. 78–84.
 65. Шебанін, В. С. Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій / В. С. Шебанін, Ю. А. Кормишкін // Економіка АПК. – 2020. – № 8. – С. 6–12.
 66. Шемігон, О. І. Публічно-приватне партнерство як інструмент соціально-економічного розвитку села / О. І. Шемігон, М. В. Вихор, М. В. Руденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 31–36.
 67. Юхименко, П. І. Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями / П. І. Юхименко, І. М. Паска, О. М. Загурський // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 71–78.

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк