Новинки правової літератури

Шановні користувачі!

Фонд Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в цьому році поповнився новими надходженнями правових навчальних та наукових видань. Це: монографії, підручники, навчальні посібники та практикуми з різних питань юриспруденції. Видання можна отримати в секторі правової інформації (вул. Соборна, 70, ІІІ поверх).

Список новинок:

343.8

А 22

Автухов, К. А. Кримінально-виконавче право України. Академічний курс : підручник / К. А. Автухов, А. П. Гель, І. С. Яковець. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 432 с.

 

 

35.08

А 65

Андрєєв, А. В. Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України : монографія / А. В. Андрєєв ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 408 с.

 

341.2

Б 91

Буняк, В. С.  Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право : наук.-практ. посіб. / В. С. Буняк. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 156 с.

 

 

347.961

Ж 91

Журавльов, Д. В. Векселі в нотаріальній практиці. Протести векселів : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь ; М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти. – Київ : ОВК, 2020. – 76 с.

 

 

347.961

Ж 91

Журавльов, Д. В. Іноземні документи в нотаріальній практиці: особливості консульської легалізації офіційних документів, випадки прийняття документів без легалізації, основні аспекти проставлення апостиля : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь ; НДІ публічного права. – Київ : ОВК, 2020. – 32 с.

 

 

343.13

З 38

Захист у кримінальному процесі. Досудове розслідування : зразки заяв, скарг, клопотань / за заг. ред. Д. М. Щербаня. – Київ : ОВК, 2020. – 432 с.

 

 

 

342.4(477)

К 18

Кампо, В. М. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки) / В. Кампо. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2019. – 172 с.

 

 

 

343.1

К 56

Ковтун, О. В. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів : монографія / О. В. Ковтун, О. Ю. Татаров. – Херсон : Гельветика, 2019. – 228 с. 

Дивитись зміст

 

 

 

346.9

К 57

Кодекс України з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України / уклад. О. В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 352 с.

 

 

347.961

К 57

Когутич, І. І. Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні : монографія / І. І. Когутич ; за заг. ред. О. Ю. Дрозда. – Київ : Гельветика, 2019. – 236 с. 

Дивитись зміст

 

342.9

К 61

Коломоєць, О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї: навч. посіб. / О. Д. Коломоєць ; за ред. С. В. Пєткова. – Київ : Дакор, 2020. – 224 с. 

Дивитись зміст

 

 

342.4(477)

К 65

Конституції України XIX-XXI століть : зб. нормат.-прав. актів / уклад. і авт. кол.: О. В. Коротюк, О. В. Лавринович. – Київ : ОВК, 2020. – 510 с. 

Дивитись зміст

 

 

342(100)

К 65

Конституційне право зарубіжних країн : підручник / за ред.: Н. В. Мішиної, В. О. Міхальова. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 644 с. 

Дивитись зміст

 

343.13 К

82

Кримінальне провадження на підставі угод : навч.-наоч. посіб. / за заг. ред. А. В. Столітнього. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Норма права, 2020. 

Дивитись зміст

 

 

341.1

Л 89

Львова, Є. О. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування : монографія / Є. Львова ; за ред. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 294 с. 

Дивитись зміст

 

 

 

340.1

М 54

Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / Південний регіональний центр, Нац. акад. правових наук України, Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; за ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 420 с. 

Дивитись зміст

 

 

 

 

341.2

М 58

Міжнародно-правовий захист прав людини : навч.-метод. посіб. з тест. завданнями для підгот. до ЗНО / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; за ред. М. Р. Аракеляна. – Одеса : Фенікс, 2019. – 194 с. 

Дивитись зміст

 

 

349.2(477)

Н 34

Науково-практичний коментар Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» : станом на 20 трав. 2020 р. / за заг. ред. Ю. В. Чижмаря. – Київ : Професіонал, 2020. – 408 с.

 

 

 

 

342.9

П 29

Пєтков, С. В. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку : навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь. – Київ : КНТ, 2020. – 207 с. 

Дивитись зміст

 

 

342.9.03

П 29

Пєтков, С. В. Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади: навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь ; під заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2020. – 153 с.

Дивитись зміст

 

 

346.9

Р 63

Рожнов, О. В. Судочинство в господарських судах : навч. посіб. для ЗВО / О. В. Рожнов. – Харків : Право, 2020. – 170 с.

 

 

 

347.99

С 40

Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського суду з прав людини / уклад.: Л. Зуєвич, Р. Вітюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 1072 с. 

Дивитись зміст

 

 

351.86

С 91

Сухонос, В. В. Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми : монографія / В. Сухонос, В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2020. – 288 с.

 

342.228(477)

У 45

Україна: герби та прапори / авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 496 с.

 

 

 

 

 

340.1

Х 20

Харитонов, Р. Ф. Концепція галузевої юридичної компаративістики: науковий та освітній аспекти : монографія / Р. Ф. Харитонов ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2019. – 220 с.

Дивитись зміст

 

347.965

Я 87

Ятвецький, Б. Адвокат єврейського народу / Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель. – Одеса : Фенікс, 2019. – 98 с. 

Дивитись зміст

 

Поділитися:

Новинки правової літератури


Шановні користувачі!

Фонд Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в цьому році поповнився новими надходженнями правових навчальних та наукових видань. Це: монографії, підручники, навчальні посібники та практикуми з різних питань юриспруденції. Видання можна отримати в секторі правової інформації (вул. Соборна, 70, ІІІ поверх).

Список новинок:

343.8

А 22

Автухов, К. А. Кримінально-виконавче право України. Академічний курс : підручник / К. А. Автухов, А. П. Гель, І. С. Яковець. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 432 с.

 

 

35.08

А 65

Андрєєв, А. В. Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України : монографія / А. В. Андрєєв ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 408 с.

 

341.2

Б 91

Буняк, В. С.  Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право : наук.-практ. посіб. / В. С. Буняк. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 156 с.

 

 

347.961

Ж 91

Журавльов, Д. В. Векселі в нотаріальній практиці. Протести векселів : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь ; М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти. – Київ : ОВК, 2020. – 76 с.

 

 

347.961

Ж 91

Журавльов, Д. В. Іноземні документи в нотаріальній практиці: особливості консульської легалізації офіційних документів, випадки прийняття документів без легалізації, основні аспекти проставлення апостиля : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь ; НДІ публічного права. – Київ : ОВК, 2020. – 32 с.

 

 

343.13

З 38

Захист у кримінальному процесі. Досудове розслідування : зразки заяв, скарг, клопотань / за заг. ред. Д. М. Щербаня. – Київ : ОВК, 2020. – 432 с.

 

 

 

342.4(477)

К 18

Кампо, В. М. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки) / В. Кампо. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2019. – 172 с.

 

 

 

343.1

К 56

Ковтун, О. В. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів : монографія / О. В. Ковтун, О. Ю. Татаров. – Херсон : Гельветика, 2019. – 228 с. 

Дивитись зміст

 

 

 

346.9

К 57

Кодекс України з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України / уклад. О. В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 352 с.

 

 

347.961

К 57

Когутич, І. І. Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні : монографія / І. І. Когутич ; за заг. ред. О. Ю. Дрозда. – Київ : Гельветика, 2019. – 236 с. 

Дивитись зміст

 

342.9

К 61

Коломоєць, О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї: навч. посіб. / О. Д. Коломоєць ; за ред. С. В. Пєткова. – Київ : Дакор, 2020. – 224 с. 

Дивитись зміст

 

 

342.4(477)

К 65

Конституції України XIX-XXI століть : зб. нормат.-прав. актів / уклад. і авт. кол.: О. В. Коротюк, О. В. Лавринович. – Київ : ОВК, 2020. – 510 с. 

Дивитись зміст

 

 

342(100)

К 65

Конституційне право зарубіжних країн : підручник / за ред.: Н. В. Мішиної, В. О. Міхальова. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 644 с. 

Дивитись зміст

 

343.13 К

82

Кримінальне провадження на підставі угод : навч.-наоч. посіб. / за заг. ред. А. В. Столітнього. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Норма права, 2020. 

Дивитись зміст

 

 

341.1

Л 89

Львова, Є. О. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування : монографія / Є. Львова ; за ред. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 294 с. 

Дивитись зміст

 

 

 

340.1

М 54

Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / Південний регіональний центр, Нац. акад. правових наук України, Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; за ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 420 с. 

Дивитись зміст

 

 

 

 

341.2

М 58

Міжнародно-правовий захист прав людини : навч.-метод. посіб. з тест. завданнями для підгот. до ЗНО / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; за ред. М. Р. Аракеляна. – Одеса : Фенікс, 2019. – 194 с. 

Дивитись зміст

 

 

349.2(477)

Н 34

Науково-практичний коментар Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» : станом на 20 трав. 2020 р. / за заг. ред. Ю. В. Чижмаря. – Київ : Професіонал, 2020. – 408 с.

 

 

 

 

342.9

П 29

Пєтков, С. В. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку : навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь. – Київ : КНТ, 2020. – 207 с. 

Дивитись зміст

 

 

342.9.03

П 29

Пєтков, С. В. Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади: навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь ; під заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2020. – 153 с.

Дивитись зміст

 

 

346.9

Р 63

Рожнов, О. В. Судочинство в господарських судах : навч. посіб. для ЗВО / О. В. Рожнов. – Харків : Право, 2020. – 170 с.

 

 

 

347.99

С 40

Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського суду з прав людини / уклад.: Л. Зуєвич, Р. Вітюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 1072 с. 

Дивитись зміст

 

 

351.86

С 91

Сухонос, В. В. Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми : монографія / В. Сухонос, В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2020. – 288 с.

 

342.228(477)

У 45

Україна: герби та прапори / авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 496 с.

 

 

 

 

 

340.1

Х 20

Харитонов, Р. Ф. Концепція галузевої юридичної компаративістики: науковий та освітній аспекти : монографія / Р. Ф. Харитонов ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2019. – 220 с.

Дивитись зміст

 

347.965

Я 87

Ятвецький, Б. Адвокат єврейського народу / Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель. – Одеса : Фенікс, 2019. – 98 с. 

Дивитись зміст