Про реалізацію права на безоплатну правову допомогу

Історичні успіхи нації на 80 % визначаються не природними ресурсами, не економічним базисом або технологіями і навіть не талантом народу, а ефективністю управління.

Пітер Друкер

Шановні користувачі, пропонуємо ознайомитися з книжковою виставкою на тему «Управління персоналом», яку організував відділ економіки і новітніх технологій Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, І поверх). 

Управління – ключова проблема функціонування держави, регіону, організації, будь-якого соціального інституту. Від ефективного управління залежать їхні конкурентоспроможність і позиції на вітчизняному та світовому ринках. Підвищення ефективності в управлінні характеризується зростанням потенціалу, можливістю адаптації до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Тому проблема управління є предметом широкого розгляду філософських, політичних, соціологічних, психологічних, економічних, правових наук, а також менеджменту.

Чекаємо на вас!

Управління персоналом 

 1. 658 Б 48 Березін, О. В. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 308 с.
 2. 005 Б 90 Буднік, М. М. Управління змінами : підручник / М. М. Буднік, Н. М. Курилова ; Харків. торг.-економ. ін-т КНТЕУ. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.
 3. 005 Г 27 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підруч. для студентів ВНЗ / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2018. – 187 с.
 4. 005 Г 27 Гебарро, Д. Дж. Як управляти своїм босом = Managing jour Boss / Джон Дж. Гебарро, Джон П. Коттер ; пер. з англ. Лесь Белей. – Київ : КНИГОЛАВ, 2017. – 56 с.
 5. 005 Д 76 Друкер, П. Ефективний керівник. Найточніший посібник з досягнення правильних результатів / Пітер Друкер ; пер. з англ. Р. Машкової. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 248 с.
 6. 005 З-38 Захарчин, Г. М. Управління конфліктами : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 160 с.
 7. 658 І-21 Іванова, В. В. Інтелектуальний бізнес : підручник / В. В. Іванова. – Суми : Унів. кн., 2017. – 327 с.
 8. 005 Й 30 Йеттер, В. Эффективный отбор персонала. Метод структурированного интервью / В. Йеттер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. – 2-е изд., испр., доп. – Харьков : Гуманитар. центр, 2018. – 356 с.
 9. 005 Л 55 Лі, Цзиці. Лідерські якості менеджерів: вектори успіху  : монографія / Цзиці Лі ; МАУП. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 184 с.
 10. 005 Л 84 Лукашевич, В. М. Управление персоналом : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Лукашевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 501 с.
 11. 48 М 21 Мальська, М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 336 с.
 12. 9(4УКР)43 М 21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 234 с.
 13. 005 М 50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / під заг. ред. В. П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2017. – 216 с.
 14. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 544 с.
 15. 005 П 75 Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 216 с.
 16. 005 H 86 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.
 17. 005 Т 18 Танненбаум, Роберт. Як обрати стиль лідерства / Роберт Танненбаум, Воррен Г. Шмідт ; пер. з англ. Г. Прудка. – Київ : КНИГОЛАВ, 2017. – 72 с.
 18. 050.214 У 44 Уколов, В. Ф. Теория управления : учеб. для студентов вузов / В. Ф. Уколов, А. М. Масс, И. К. Быстряков. –3-е изд., доп. – Москва : Экономика, 2007. – 704 с.
 19. 050.214 У 51 Ульрих, Д. Эффективное управление персоналом: новая роль HR-менеджера в организации : монографія / Д. Ульрих; пер. с англ. Е. Э. Залуцкая. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 304 с.
 20. 005 У 67 Управління конфліктами : навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 172 с.
 21. 005 У 67 Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. П. Шевчук [та ін.] ; Київ. славістич. ун-т, Південнослов'ян. ін-т. – Київ : Професіонал, 2017. –184 с.
 22. 050 У 67 Управление по результатам / Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. Поренне ; ред. Я. А. Лейманн. – Москва : Прогресс, 1993. – 320 с.
 23. 050.214 У 67 Управление персоналом : учебник / под общ. ред. А. И. Турчинова. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : РАГС, 2008. – 608 с.
 24. 050.2 У 67 Управління людськими ресурсами: філософські засади : навч. посіб. / ред. В. Г. Воронкова. – Київ : Професіонал, 2006. – 576 с.
 25. 050.214 У 67 Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 240 с.
 26. 050.214я73 У 67 Управління персоналом фірми : навч. посіб. / ред.: В. І. Крамаренко,  Б. І. Холод. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 272 с.
 27. 050.214 У 67 Управленческое консультирование. Индустрия знаний, символический капитал или новая мода / под ред.: Матиаса Киппинга, Ларса Энгвелла ; пер. с англ.: П. К. Власова. – Харьков : Гуманитар. центр, 2008. – 416 с.
 28. 050.214 У 67 Управление персоналом организации : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. П. Э. Шлендера. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 398 с.
 29. 050.2 У 67 Управление социально-экономической системой / под ред.: А. П. Егоршина, В. А. Кожина. – Новгород : НИМБ, 2009. – 288 с.
 30. 050.214 У 67 Управление в условиях кризиса / науч. ред. О. Осадчая ; пер. с англ. А. Сатунина. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 272 с.
 31. Вербицкая, Н. О. Мотивация и стимулирование труда как основные методы управления / Н. О. Вербицкая // Держава та регіони. – – № 1. – С. 181–184.
 32. 8 способов нематериальной мотивации // Отельер-ресторатор. – – № 1. – С. 68–69.
 33. Дранник, В. А. Вплив керівника трудового колективу на рівень мотивації до праці підлеглих / В. А. Дранник // Практ. філософія : наук. журн. – – № 3. – С. 135–141.
 34. Завиновская Г. Совершенствование управления  персоналом  организации / Г. Завиновская // Персонал. – – № 3. – С. 70–73.
 35. Савенко, В. Мотивация инновационной активности персонала / В. Савенко // Менеджмент и менеджер. – – № 2. – С. 35–40.
Поділитися: