Виставка-історія «День Української державності – надбання тисячоліть» (до Дня Української Державності)

У 2024 році Україна втретє відзначатиме День Української Державності, встановлений Указом Президента України від 24 серпня 2021 року. Цьогоріч свято відбудеться 15 липня з огляду на перехід Православної церкви України на новоюліанський календар.

День Української Державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. У це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення – від Русі до сьогодення, і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава.

Це свято нероздільно пов’язане із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, воїнів УПА. Сучасні Збройні Сили України, стримуючи агресора – російську федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці – народ-військо. Упродовж тривалої історії українці не полишали боротьби за свободу та здобуття державності. Першу у XX столітті незалежність Україна проголосила 22 січня 1918 року. Актом 24 серпня 1991 року відновила її.

Кілька разів у XX столітті Україна здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час зовнішньої агресії. Національна єдність – обов’язкова умова збереження державності.

З нагоди свята у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук розгорнута книжкова виставка «День Української Державності – надбання тисячоліть».

Запрошуємо до перегляду!

 

«День Української державності – надбання тисячоліть»

(до Дня української державності)

Бібліографічний список

94(477)"19/20" Б 23 Прокопов, В. Геополітика та національна державність України / В. Прокопов // Бандерівські читання. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів : зб. матеріалів (9 лют. 2018 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень». – Київ ; Львів, 2018. – Вип. 5. – С. 490–508. – Бібліогр. в примітках.

63.3(4УКР)6 Б 38 Бедрій, А. Українська Держава, відновлена Актом 30 червня 1941 року / А. Бедрій. – Тернопіль : Джура, 2001. – 80 с.

91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Національна ідея, культура і українська державність : бібліогр. показн. наук. і публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; М-во аграрної політики і продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2014. – 20 с.

91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Українська державність, національна ідея та культура : бібліогр. показн. наук. та публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2011. – 28 с.

94(477)"1918/1919" Б 40 Безручко, М. Січові Стрільці в боротьбі за державність / М. Безручко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 140 с.

94(477)"18/19" Б 73 Богачевська-Хомяк, М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України, 1884–1939 / М. Богачевська-Хомяк ; Центр жіночих студій в УКУ. –Перевид., випр. і допов. – Львів : Укр. Католицький ун-т, 2018. – 520 с.

94(477) Б 82 Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. Т. 2. 1917–2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 464 с.

94(477) Б 87 Брехуненко, В. Мала Русь – центр Русі, Велика Русь – провінція / В. Брехуненко // Україна й українці. Ім’я як поле битви. – Київ, 2020. – С. 207–237 – Бібліогр. в примітках: с. 255–270.

63.3(4УКР3)6 Г 12 Гаврилів, І. О. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. О. Гаврилів. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 472 с.

32(477) Г 14 Гайдуцький, П. І. Біль за Україну / П. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2019. – 656 с.

94:323.1](477) Г 16 Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.

83.3(4УКР)6 Г 56 Гнатюк, О. Прощання з імперією : українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. – Київ : Критика, 2005. – 528 с.

63.3(4УКР) Г 68 Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2009. – 980 с. : кол. іл. – Бібліогр. в кінці розд.

63.3(4УКР) Г 68 Горєлов, М. Є. Українська етнічна нація / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 192 с.

929.6 Г 81 Гречило, А. Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення / А. Гречило ; упоряд. й заг. ред. Б. Завітій. – Київ : Родовід, 2018. – 400 с.

94(477)"18/19" Г 85 Грицак, Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX–XX століття / Я. Грицак. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с.

63.3(4УКР)6 Г 87 Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка: до 125-річчя від дня народження : зб. статей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2006. – 280 с.

63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Бажаємо до України! Змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914–1921 рр.): до 90-річчя Буковинського віча 1918 р. / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.

63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Змагання за українську державність на Буковині (1914–1921 рр.) : документи і матеріали / О. Добржанський. – Чернівці : Чернівецька обласна друкарня, 2009. – 512 с.

63.3(4УКР) І-23 Іванченко, Р. Україна від Кия до Кравчука. Короткий нарис історії української державності / Р. Іванченко. – Київ : Український письменник, 1992. – 48 с.

63.3(4УКР) І-90 Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність : матеріали «круглого столу», 22 квіт. 2008 р. / ред. Ю. О. Зерній. – Київ : НІСД, 2008. – 68 с.

94(477) І-90 Форми української державності в ХХ – на початку ХХІ ст. // Історія України: суспільство, культура, державність : навч. посіб. / П. В. Вербицька [та ін.]. – Львів, 2019. – С. 57–85.

63.3(4УКР) І-90 Історія України та її державності. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. і викл. вузів / ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.

94(477)"16/17" І-90 Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / уклад. В. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.

63.3(4УКР) К 20 Капранов, В. В. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранови. – Київ : Зелений пес, 2016. – 80 с.

94(477.41) К 56 Ковальов, А. Як гартувалася державність. Нариси до історії Української революції і Перших Визвольних змагань у Боярці-Будаївці та околицях Києва / А. Ковальов. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 592 с.

63.3(4УКР) К 72 Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.

87.6 К 79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с.

94(477) К 78 Кралюк, П. М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / П. М. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2020. – 424 с. : іл. – (Великий науковий проект).

94(477:470)"19/20"К 82 Крижанівський, В. П. Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії / В. П. Крижанівський. – Київ : Темпора, 2021. – 316 с.

63.3(4УК) К 90 Кульчицький, В. С. З історії української державності / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1992. – 88 с.

63.3(4УКР)6 К 93 Курас, І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.) / І. Ф. Курас, В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ : Укрпресполіграфекспо, 2001. – 248 с.

66.2(4УКР) Л 71 Ложкін, Б. Є. Четверта республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні – Європа / Б. Є. Ложкін ; за участю В. Федоріна. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с.

63.3(4УКР)5 М 21 Малюта, О. В. «Просвіти» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : до 140-річчя товариства «Просвіта» / О. В. Малюта. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с.

63.3(4УКР)4 М 48 Мельник, Л. Г. Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.) / Л. Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с.

63.3(4УКР) М 64 Мірошниченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності. : у 2 т. / Ю. Мірошниченко. – Київ : ВАКЛЕР, 2011.

Т. І. З найдавніших часів до створення імперії. – 744с.

Т. ІІ. Від імперії до незалежності. – 772с.

63.3(4УКР) М 74 Моісєєнко, І. Ідея гармонії. Українська національна Ідея / І. Моісєєнко. – Київ : Дніпро, 2016. – 176 с.

94(477.8)"19" М 77 Монолатій, І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918–1923 років і теорії випадковостей XX – початку XXI сторіч. / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с.

63.3(4УКР)6 М 79 Моренець, В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність / В. Моренець. – Київ : Холодний Яр ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2012. – 256 с.

63.3(4УКР) Н 28 Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 1 / Д. В. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 856 с.

66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 2 / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 848 с.

63.3(4УКР) П 14 Палій, О. 25 перемог України / О. Палій. – Вид. 2-е. – Київ : К.І.С., 2014. – 84 с.

87.3(4УКР) П 19 Пасічник, І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 220 с.

83.3(4УКР)69-8 П 88 Дзира, Я. Державницькі ідеї та джерела Шевченкової поезії «Чигрине, Чигрине...» / Я. Дзира // Публіцист мислі й серця : зб. пр. на пошану 80-річчя Р. Олійника-Рахманного / упоряд. Ф. Погребенник. – Київ, 2000. – С. 156–176. – Бібліогр. в кінці ст.

94(477) Р 32 Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2017 р. / упоряд. В. Верстюк [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядипломної освіти, 2017. – 544 с.

94(477) Р 64 Розмови про Україну. Ярослав Грицак – Іза Хруслінська / Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, Центр європейських гуманітарних досліджень ; пер. з пол. Богдани Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 360 с.

63.3(4УКР)6 С 32 Сергійчук, В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917–1921 роки з аналізом сьогодення / В. Сергійчук. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2012. – 872 с.

 63.3(4УКР)6 С 44 Скоропадський, П. П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; упоряд. І. Гирич. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с.

63.3(4УКР)61 С 60 Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.

63.3(4УКР)6 С 65 Сорока, М. М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття : статті, документи, коментарі / М. М. Сорока. – Київ : Київ. правда, 2001. – 782 с.

63.3(4УКР) Т 35 Терещенко, Ю. Скарби історичних традицій: нариси з історії української державності / Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2011. – 560 с.

94 Т 65 Баглай, М. Історична пам’ять: основа ідентифікації нації та рушійний важіль у розвитку держави / М. Баглай // Травневі студії: історія, міжнародні відносини, філософія : зб. матеріалів III Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23 квіт. 2021 р. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Ф-т історії та міжнар. відносин. – Вінниця, 2021. – Вип. 6. – С. 356–359. – Бібліогр. в кінці ст.

63.3(4УКР)6 У 31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921 / О. І. Удовиченко. – Київ : Україна, 1995. – 206 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст.: у 10 т. / ред. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Основи, 2008 – 2009 с.

Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя (Х–ХІІІ ст.) / упоряд. О. Сліпушко. – 2009. – 440 с.

63.3(4УКР) У 45 Дробот, І. До літопису боротьби за українську державність / І. Дробот // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : у 2 ч., Ч. 1. – С. 128–143. – Бібліогр. в кінці ст.

342.4 У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 1 / ред. Я. Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1992. – 226 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 5. Просфонима. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / уклад. Б. Якимович. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. – 752 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 6. Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції / упоряд. О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 374 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювілей. зб. на пошану Ф. Стеблія. Вип. 9 / упоряд.: О. Середа, О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 648 с.

66.5(4УКР) У 45 Українська державницька ідея. Антологія політичного традиціоналізму / уклад. О. Шокало. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.

Василенко, В. Українська незалежна державність як історична закономірність: визвольні змагання завершуються сьогодні / В. Василенко // Укр. тиждень. – 2021. – № 33/34. – С. 13–17.

91.9:63 У 45 Українська революція і державність, (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2001. – 816 с.

63.3(4УКР)6 У 45 Українська революція 1917–1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наук. читань (24 січ. 2008 р.) / Ін-т історії НАН України, Укр. ін-т нац. пам’яті ; відп. ред. : В. Ф. Верстюк. – Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 176 с. - Бібліогр. в кінці ст.

340(477) Ч-52 Кузьменко, О. І. Державний устрій України: сучасний стан та перспективи розвитку / О. І. Кузьменко, О. А. Павлюх // «IV Всеукраїнські науково-правові читання» пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник : зб. матеріалів : 27 жовт. 2020 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. історії права і держави та конституційного права. – Ірпінь ; Вінниця, 2020. – С. 175–179. – Бібліогр. в кінці ст.

63.3(4УКР)6 Ш 25 Шаравара, Т. О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Т. О. Шаравара. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с.

63.3(4УКР) Ш 37 Шевчук, В. О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники : істор. нарис / В. О. Шевчук. – Київ : МАУП, 2006. – 272 с.

63.3(4УКР)4 Ш 37 Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

63.3(4УКР)6 Ш 66 Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр.: спомини і роздуми / М. Шкільник. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.

94(477)16/17" Щ 61 Щербак, В. О. Державна ідея в ранньомодерній Україні : монографія / В. Щербак. – Вінниця : Твори, 2019. – 220 с.

63.3(4УКР) Ю 71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с.

811.161.2 Ю 99 Ющук, І. П. Мова – найбільший скарб: статті / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2020. – 358 с.

63.3(4УКР)6 Я 60 Яневський, Д. Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с.

Підготувала бібліотекар 1 кат. Тетяна Суржикова

 

Поділитися:

День Української державності – надбання тисячоліть


У 2024 році Україна втретє відзначатиме День Української Державності, встановлений Указом Президента України від 24 серпня 2021 року. Цьогоріч свято відбудеться 15 липня з огляду на перехід Православної церкви України на новоюліанський календар.

День Української Державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. У це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення – від Русі до сьогодення, і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава.

Це свято нероздільно пов’язане із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, воїнів УПА. Сучасні Збройні Сили України, стримуючи агресора – російську федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці – народ-військо. Упродовж тривалої історії українці не полишали боротьби за свободу та здобуття державності. Першу у XX столітті незалежність Україна проголосила 22 січня 1918 року. Актом 24 серпня 1991 року відновила її.

Кілька разів у XX столітті Україна здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час зовнішньої агресії. Національна єдність – обов’язкова умова збереження державності.

З нагоди свята у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук розгорнута книжкова виставка «День Української Державності – надбання тисячоліть».

Запрошуємо до перегляду!

 

«День Української державності – надбання тисячоліть»

(до Дня української державності)

Бібліографічний список

94(477)"19/20" Б 23 Прокопов, В. Геополітика та національна державність України / В. Прокопов // Бандерівські читання. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів : зб. матеріалів (9 лют. 2018 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень». – Київ ; Львів, 2018. – Вип. 5. – С. 490–508. – Бібліогр. в примітках.

63.3(4УКР)6 Б 38 Бедрій, А. Українська Держава, відновлена Актом 30 червня 1941 року / А. Бедрій. – Тернопіль : Джура, 2001. – 80 с.

91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Національна ідея, культура і українська державність : бібліогр. показн. наук. і публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; М-во аграрної політики і продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2014. – 20 с.

91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Українська державність, національна ідея та культура : бібліогр. показн. наук. та публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2011. – 28 с.

94(477)"1918/1919" Б 40 Безручко, М. Січові Стрільці в боротьбі за державність / М. Безручко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 140 с.

94(477)"18/19" Б 73 Богачевська-Хомяк, М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України, 1884–1939 / М. Богачевська-Хомяк ; Центр жіночих студій в УКУ. –Перевид., випр. і допов. – Львів : Укр. Католицький ун-т, 2018. – 520 с.

94(477) Б 82 Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. Т. 2. 1917–2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 464 с.

94(477) Б 87 Брехуненко, В. Мала Русь – центр Русі, Велика Русь – провінція / В. Брехуненко // Україна й українці. Ім’я як поле битви. – Київ, 2020. – С. 207–237 – Бібліогр. в примітках: с. 255–270.

63.3(4УКР3)6 Г 12 Гаврилів, І. О. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. О. Гаврилів. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 472 с.

32(477) Г 14 Гайдуцький, П. І. Біль за Україну / П. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2019. – 656 с.

94:323.1](477) Г 16 Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.

83.3(4УКР)6 Г 56 Гнатюк, О. Прощання з імперією : українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. – Київ : Критика, 2005. – 528 с.

63.3(4УКР) Г 68 Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2009. – 980 с. : кол. іл. – Бібліогр. в кінці розд.

63.3(4УКР) Г 68 Горєлов, М. Є. Українська етнічна нація / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 192 с.

929.6 Г 81 Гречило, А. Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення / А. Гречило ; упоряд. й заг. ред. Б. Завітій. – Київ : Родовід, 2018. – 400 с.

94(477)"18/19" Г 85 Грицак, Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX–XX століття / Я. Грицак. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с.

63.3(4УКР)6 Г 87 Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка: до 125-річчя від дня народження : зб. статей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2006. – 280 с.

63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Бажаємо до України! Змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914–1921 рр.): до 90-річчя Буковинського віча 1918 р. / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.

63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Змагання за українську державність на Буковині (1914–1921 рр.) : документи і матеріали / О. Добржанський. – Чернівці : Чернівецька обласна друкарня, 2009. – 512 с.

63.3(4УКР) І-23 Іванченко, Р. Україна від Кия до Кравчука. Короткий нарис історії української державності / Р. Іванченко. – Київ : Український письменник, 1992. – 48 с.

63.3(4УКР) І-90 Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність : матеріали «круглого столу», 22 квіт. 2008 р. / ред. Ю. О. Зерній. – Київ : НІСД, 2008. – 68 с.

94(477) І-90 Форми української державності в ХХ – на початку ХХІ ст. // Історія України: суспільство, культура, державність : навч. посіб. / П. В. Вербицька [та ін.]. – Львів, 2019. – С. 57–85.

63.3(4УКР) І-90 Історія України та її державності. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. і викл. вузів / ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.

94(477)"16/17" І-90 Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / уклад. В. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.

63.3(4УКР) К 20 Капранов, В. В. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранови. – Київ : Зелений пес, 2016. – 80 с.

94(477.41) К 56 Ковальов, А. Як гартувалася державність. Нариси до історії Української революції і Перших Визвольних змагань у Боярці-Будаївці та околицях Києва / А. Ковальов. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 592 с.

63.3(4УКР) К 72 Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.

87.6 К 79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с.

94(477) К 78 Кралюк, П. М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / П. М. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2020. – 424 с. : іл. – (Великий науковий проект).

94(477:470)"19/20"К 82 Крижанівський, В. П. Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії / В. П. Крижанівський. – Київ : Темпора, 2021. – 316 с.

63.3(4УК) К 90 Кульчицький, В. С. З історії української державності / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1992. – 88 с.

63.3(4УКР)6 К 93 Курас, І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.) / І. Ф. Курас, В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ : Укрпресполіграфекспо, 2001. – 248 с.

66.2(4УКР) Л 71 Ложкін, Б. Є. Четверта республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні – Європа / Б. Є. Ложкін ; за участю В. Федоріна. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с.

63.3(4УКР)5 М 21 Малюта, О. В. «Просвіти» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : до 140-річчя товариства «Просвіта» / О. В. Малюта. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с.

63.3(4УКР)4 М 48 Мельник, Л. Г. Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.) / Л. Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с.

63.3(4УКР) М 64 Мірошниченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності. : у 2 т. / Ю. Мірошниченко. – Київ : ВАКЛЕР, 2011.

Т. І. З найдавніших часів до створення імперії. – 744с.

Т. ІІ. Від імперії до незалежності. – 772с.

63.3(4УКР) М 74 Моісєєнко, І. Ідея гармонії. Українська національна Ідея / І. Моісєєнко. – Київ : Дніпро, 2016. – 176 с.

94(477.8)"19" М 77 Монолатій, І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918–1923 років і теорії випадковостей XX – початку XXI сторіч. / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с.

63.3(4УКР)6 М 79 Моренець, В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність / В. Моренець. – Київ : Холодний Яр ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2012. – 256 с.

63.3(4УКР) Н 28 Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 1 / Д. В. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 856 с.

66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 2 / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 848 с.

63.3(4УКР) П 14 Палій, О. 25 перемог України / О. Палій. – Вид. 2-е. – Київ : К.І.С., 2014. – 84 с.

87.3(4УКР) П 19 Пасічник, І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 220 с.

83.3(4УКР)69-8 П 88 Дзира, Я. Державницькі ідеї та джерела Шевченкової поезії «Чигрине, Чигрине...» / Я. Дзира // Публіцист мислі й серця : зб. пр. на пошану 80-річчя Р. Олійника-Рахманного / упоряд. Ф. Погребенник. – Київ, 2000. – С. 156–176. – Бібліогр. в кінці ст.

94(477) Р 32 Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2017 р. / упоряд. В. Верстюк [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядипломної освіти, 2017. – 544 с.

94(477) Р 64 Розмови про Україну. Ярослав Грицак – Іза Хруслінська / Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, Центр європейських гуманітарних досліджень ; пер. з пол. Богдани Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 360 с.

63.3(4УКР)6 С 32 Сергійчук, В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917–1921 роки з аналізом сьогодення / В. Сергійчук. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2012. – 872 с.

 63.3(4УКР)6 С 44 Скоропадський, П. П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; упоряд. І. Гирич. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с.

63.3(4УКР)61 С 60 Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.

63.3(4УКР)6 С 65 Сорока, М. М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття : статті, документи, коментарі / М. М. Сорока. – Київ : Київ. правда, 2001. – 782 с.

63.3(4УКР) Т 35 Терещенко, Ю. Скарби історичних традицій: нариси з історії української державності / Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2011. – 560 с.

94 Т 65 Баглай, М. Історична пам’ять: основа ідентифікації нації та рушійний важіль у розвитку держави / М. Баглай // Травневі студії: історія, міжнародні відносини, філософія : зб. матеріалів III Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23 квіт. 2021 р. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Ф-т історії та міжнар. відносин. – Вінниця, 2021. – Вип. 6. – С. 356–359. – Бібліогр. в кінці ст.

63.3(4УКР)6 У 31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921 / О. І. Удовиченко. – Київ : Україна, 1995. – 206 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст.: у 10 т. / ред. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Основи, 2008 – 2009 с.

Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя (Х–ХІІІ ст.) / упоряд. О. Сліпушко. – 2009. – 440 с.

63.3(4УКР) У 45 Дробот, І. До літопису боротьби за українську державність / І. Дробот // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : у 2 ч., Ч. 1. – С. 128–143. – Бібліогр. в кінці ст.

342.4 У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 1 / ред. Я. Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1992. – 226 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 5. Просфонима. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / уклад. Б. Якимович. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. – 752 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 6. Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції / упоряд. О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 374 с.

63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювілей. зб. на пошану Ф. Стеблія. Вип. 9 / упоряд.: О. Середа, О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 648 с.

66.5(4УКР) У 45 Українська державницька ідея. Антологія політичного традиціоналізму / уклад. О. Шокало. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.

Василенко, В. Українська незалежна державність як історична закономірність: визвольні змагання завершуються сьогодні / В. Василенко // Укр. тиждень. – 2021. – № 33/34. – С. 13–17.

91.9:63 У 45 Українська революція і державність, (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2001. – 816 с.

63.3(4УКР)6 У 45 Українська революція 1917–1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наук. читань (24 січ. 2008 р.) / Ін-т історії НАН України, Укр. ін-т нац. пам’яті ; відп. ред. : В. Ф. Верстюк. – Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 176 с. - Бібліогр. в кінці ст.

340(477) Ч-52 Кузьменко, О. І. Державний устрій України: сучасний стан та перспективи розвитку / О. І. Кузьменко, О. А. Павлюх // «IV Всеукраїнські науково-правові читання» пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник : зб. матеріалів : 27 жовт. 2020 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. історії права і держави та конституційного права. – Ірпінь ; Вінниця, 2020. – С. 175–179. – Бібліогр. в кінці ст.

63.3(4УКР)6 Ш 25 Шаравара, Т. О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Т. О. Шаравара. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с.

63.3(4УКР) Ш 37 Шевчук, В. О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники : істор. нарис / В. О. Шевчук. – Київ : МАУП, 2006. – 272 с.

63.3(4УКР)4 Ш 37 Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

63.3(4УКР)6 Ш 66 Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр.: спомини і роздуми / М. Шкільник. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.

94(477)16/17" Щ 61 Щербак, В. О. Державна ідея в ранньомодерній Україні : монографія / В. Щербак. – Вінниця : Твори, 2019. – 220 с.

63.3(4УКР) Ю 71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с.

811.161.2 Ю 99 Ющук, І. П. Мова – найбільший скарб: статті / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2020. – 358 с.

63.3(4УКР)6 Я 60 Яневський, Д. Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с.

Підготувала бібліотекар 1 кат. Тетяна Суржикова