Бібліографічний список «Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури»

Найбільшого успіху досягає той, хто має в своєму розпорядженні кращу інформацію

Б. Дізраелі

Сьогодні становлення інформаційного суспільства в усьому світі залежить від безлічі різних факторів, серед яких одним з найважливіших є його інформатизація. Стан інформаційного перевантаження призводить до виникнення різних проблем, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки як самого суб’єкта, так і наявної у нього інформації. Рівень інформаційної культури суб’єкта прямо пропорційний рівню інформаційної безпеки, водночас, що вище рівень інформаційної культури – то менше загроз останньої (тобто то вище рівень інформаційної безпеки).

Шановні користувачі! Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтв пропонує ознайомитися з бібліографічним списком літератури до Всесвітнього дня інформації «Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури»

Запрошуємо до перегляду!

 

Виноградчий, В. І. Сучасні інформаційні технології – джерело інформаційної небезпеки / В. І. Виноградчий // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 1. – С. 7–10.

Воронкова, В. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / В. Воронкова // Зовнішні справи. – 2014. – № 12. – С. 36–40.

Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2010. – 260 с.

Дзьобань, О. П. Філософія інформаційних комунікацій : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2012. – 224 с.

Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Ippi.org.ua: [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://ippi.org.ua/sites/default/files/10_3.pdf (дата звернення: 13.11.2023). – Назва з екрана.

Дзьобань, О. П. Методологічний контекст дослідження проблеми інформаційної безпеки / О. П. Дзьобань, О. Ю. Панфілов, Р. А. Чемчикаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 171–180.

Дудатьєв, А. В. Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту : монографія / А. В. Дудатьєв. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 128 с.

Інформаційна безпека : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; за заг. ред.: Ю. Я. Бобала, І. В. Горбатого. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 580 с.

Конах, В. К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73 – 78.

Лужецький, В. А. Основи інформаційної безпеки : навч. посіб. / В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 221 с.

Маркозова, О. О. Досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного перевантаження / О. О. Маркозова // Вісн. нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія / редкол. : А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (31). – С. 175–182.

Олексин, О. І. Кібер(не)безпека / О. І. Олексин. – Київ : Шкільний світ, 2020. – 176 с.

Остапов, С. Е. Кібербезпека: сучасні технології захисту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 678 с.

Панченко, О. А. Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О. А. Панченко, Л. В. Панченко // Правова інформатика. – 2015. – № 2. – С. 32–38.

Панченко, О. Інформаційна безпека держави як елемент соціокультури / О. Панченко // Аспекти публічного управління / Дніпропетров. регіон.  ін-т  держ.  упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпро, 2020. – Т. 8, № 1. – С. 58–67.

Прудникова, О. В. Інформаційна культура : концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова. – Харків : Право, 2015. – 352 с.

Прудникова, О. В. Інформаційна культура в інформаційному суспільстві // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 7, Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. П. Андрущенка. – Київ, 2013. – Вип. 30 (43). – С. 159–166.

Рижук, О. М. Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів та гібридної війни / О. М. Рижук ; за ред. В. М. Бебика ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Університет «Україна», 2019. – 177 с.

Соснін, О. Неодмінна складова суверенітету: інформаційна культура суспільства в контексті інформаційної безпеки України / О. Соснін // Політика і час. – 2002. – № 7. – С. 33–40.

Степанов, В. Ю. Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики / В. Ю. Степанов. – Харків : Естет Прінт, 2023. – 155 с.

Теплицький, І. О. Інформаційна безпека як нова складова інформаційної культури [Електронний ресурс] / І. О Теплицький, С. О. Семеріков // Сore.ac.uk : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/77240925.pdf (дата звернення: 13.11.2023). – Назва з екрана.

 

Підготувала Л. Ю. Колосова, бібліограф І категорії сектору наукової інформації з питань культури і мистецтв.

 

 

Поділитися:

Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури


Найбільшого успіху досягає той, хто має в своєму розпорядженні кращу інформацію

Б. Дізраелі

Сьогодні становлення інформаційного суспільства в усьому світі залежить від безлічі різних факторів, серед яких одним з найважливіших є його інформатизація. Стан інформаційного перевантаження призводить до виникнення різних проблем, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки як самого суб’єкта, так і наявної у нього інформації. Рівень інформаційної культури суб’єкта прямо пропорційний рівню інформаційної безпеки, водночас, що вище рівень інформаційної культури – то менше загроз останньої (тобто то вище рівень інформаційної безпеки).

Шановні користувачі! Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтв пропонує ознайомитися з бібліографічним списком літератури до Всесвітнього дня інформації «Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури»

Запрошуємо до перегляду!

 

Виноградчий, В. І. Сучасні інформаційні технології – джерело інформаційної небезпеки / В. І. Виноградчий // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 1. – С. 7–10.

Воронкова, В. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / В. Воронкова // Зовнішні справи. – 2014. – № 12. – С. 36–40.

Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2010. – 260 с.

Дзьобань, О. П. Філософія інформаційних комунікацій : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2012. – 224 с.

Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Ippi.org.ua: [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://ippi.org.ua/sites/default/files/10_3.pdf (дата звернення: 13.11.2023). – Назва з екрана.

Дзьобань, О. П. Методологічний контекст дослідження проблеми інформаційної безпеки / О. П. Дзьобань, О. Ю. Панфілов, Р. А. Чемчикаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 171–180.

Дудатьєв, А. В. Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту : монографія / А. В. Дудатьєв. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 128 с.

Інформаційна безпека : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; за заг. ред.: Ю. Я. Бобала, І. В. Горбатого. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 580 с.

Конах, В. К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73 – 78.

Лужецький, В. А. Основи інформаційної безпеки : навч. посіб. / В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 221 с.

Маркозова, О. О. Досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного перевантаження / О. О. Маркозова // Вісн. нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія / редкол. : А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (31). – С. 175–182.

Олексин, О. І. Кібер(не)безпека / О. І. Олексин. – Київ : Шкільний світ, 2020. – 176 с.

Остапов, С. Е. Кібербезпека: сучасні технології захисту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 678 с.

Панченко, О. А. Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О. А. Панченко, Л. В. Панченко // Правова інформатика. – 2015. – № 2. – С. 32–38.

Панченко, О. Інформаційна безпека держави як елемент соціокультури / О. Панченко // Аспекти публічного управління / Дніпропетров. регіон.  ін-т  держ.  упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпро, 2020. – Т. 8, № 1. – С. 58–67.

Прудникова, О. В. Інформаційна культура : концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова. – Харків : Право, 2015. – 352 с.

Прудникова, О. В. Інформаційна культура в інформаційному суспільстві // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 7, Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. П. Андрущенка. – Київ, 2013. – Вип. 30 (43). – С. 159–166.

Рижук, О. М. Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів та гібридної війни / О. М. Рижук ; за ред. В. М. Бебика ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Університет «Україна», 2019. – 177 с.

Соснін, О. Неодмінна складова суверенітету: інформаційна культура суспільства в контексті інформаційної безпеки України / О. Соснін // Політика і час. – 2002. – № 7. – С. 33–40.

Степанов, В. Ю. Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики / В. Ю. Степанов. – Харків : Естет Прінт, 2023. – 155 с.

Теплицький, І. О. Інформаційна безпека як нова складова інформаційної культури [Електронний ресурс] / І. О Теплицький, С. О. Семеріков // Сore.ac.uk : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/77240925.pdf (дата звернення: 13.11.2023). – Назва з екрана.

 

Підготувала Л. Ю. Колосова, бібліограф І категорії сектору наукової інформації з питань культури і мистецтв.