Єдиний скарб у тебе - рідна мова

до Дня української писемності та мови

Щороку 9 листопада в Україні відзначається важливе державне свято –День української писемності та мови. За православним календарем – це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця – письменника-агіографа, першого історика Київської Русі, ченця Києво-Печерського монастиря, зачинателя писемної української мови.

Мова відіграє важливу роль у консолідації суспільства, його самоідентифікації, є одним з головних здобутків культури кожного народу, відображаючи його історичний шлях. Українська мова відрізняється з-поміж інших співучістю та мелодійністю. Її джерела сягають глибокої давнини. Фундатором сучасної літературної української мови вважається Іван Котляревський, проте найбільший вклад у формування єдиної мовностилістичної системи української мови, її піднесення до загальнонародного рівня належить Тарасу Шевченку. Сьогодні українська мова є рідною для понад 40 мільйонів людей, які мешкають в Україні та світі, та однією з найпоширеніших серед слов’янських мов.

З нагоди свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував виставку-посвяту «Єдиний скарб у тебе – рідна мова».

Запрошуємо до перегляду!

Мова – найбільший духовний скарб, в якому народ виявляє

себе творцем, передає нащадкам свій досвід і мудрість.

 Іван Романович Вихованець 

Бороденко, Л. М. Графічно-орфографічні маркери іншомовності в художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ століття : монографія / Л. М. Бороденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 180 с.

Вихованець, І. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / І. Вихованець. – Київ : Пульсари, 2012. – 160 с.

Від звука до тексту: аналіз мовних одиниць різних рівнів : навч. посіб. / за ред. А. А. Силки. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Суми : Унів. кн., 2017. – 348 с. Селезньов, В. Мовні війни. Міф про «зіпсованість» української мови / В. Селезньов. – Харків : Віват, 2016. – 256 с.

Вінтонів, М. Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі : монографія / М. Вінтонів, Т. Вінтонів, Ю. Мала ; Вінниц. коледж будівництва і архітектури КНУБА. – Вінниця : Твори, 2018. – 336 с.

Губерначук, С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. Губерначук. – Київ : БЛІЦ-ІНФОРМ, 2002. – 234 с.

Діалектологічні студії : зб. на пошану Дмитра Гринчишина. Вип. 1. Мова в часі і просторі / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. – 362 с. : портр.

Єрмоленко, С. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови) : навч. посіб. для студ. вузів / С. Єрмоленко. – Київ : Довіра, 1999. – 430 с.

Зубков, М. Норми й культура української мови фахової спрямованости : присвяч. 90-річчю ухвалення соборного (харківського) правопису / М. Зубков. – Київ : Арій, 2018. – 608 с.

Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / НАН України ; уклад. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – Київ : Наук. думка, 2004. – 585 с.

Караванський, С. Секрети української мови / С. Караванський. – Вид. 2-ге, розширене. – Львів : БаК, 2009. – 344 с.

Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К. Я. Климова. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 240 с.

Кубайчук, В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2004. – 176 с.

Масенко, Л. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – 135 с.

Матвієнко, А. М. Рідне слово / А.М. Матвієнко. – Київ : Просвіта, 1996. – 160 с.

Микитюк, О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Микитюк. – 4-е вид., зі змін. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 440 с. :

Мовчун, Л. Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці / Л. Мовчун. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2017. – 312 с.

Мозер, М. Причинки до історії української мови / М. Мозер. – Вид. 2-е, поліпшене. – Харків : Прапор, 2009. – 832 с.

Німчук, В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В. В. Німчук. – Київ : Наук. думка, 1992. – 416 с.

Огієнко, І. (Митрополит). Історія української літературної мови / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 326 с.

Панько, Т. Слово в духовному житті нації / Т. Панько. – Київ : Знання України, 1995. – 96 с.

Піддубний, С. Українська мова – мова вільних людей / С. Піддубний. – Київ : Вид. Стебеляк О. М., 2019. – 208 с. : іл.

Пономарів, О. Культура слова. Мовностилістичні поради / О. Пономарів. – 4-е вид., доп. – Київ : Либідь, 2011. – 272 с.

Радевич-Винницький, Я. Історія української мови: іноетнічні персоналії / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Апріорі, 2020. – 260 с. : портр.

Скрипник, Н. Основи культури і техніки мовлення : навч.-метод. комплекс із курсу для студ. пед. коледжу спец. 013 «Початкова освіта»/ Н. Скрипник ; Вінниц. обл. комун. гуманіт.-пед. коледж, Каф. укр. філології. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 202 с.

Ткач, Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття : в 2 ч. / Л. Ткач. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – Ч. 2 : Джерела і соціокультурні чинники розвитку. – 704 с.

Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / Ін-т укр. мови НАН України ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Грамота, 2007. –368 с.

Українська мова: унормування, розунормування, перевнормування (1920–2015) / ред. С. Вакуленко, К. Каруник. – Харків : ХІФТ, 2018. – 713 с.

Українська реальність крізь призму терміна : монографія / З. Й. Куньч [та ін.] ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2019. – 232 с.

Український правопис (новий) : офіційний текст. – Київ : Кондор, 2019. – 284 с.Українські розмови для учнів і вчителів / уклад. Я. Славутич. – Київ : Дніпро, 1998. – 80 с.

Цимбалюк, В. Мова як генетичний код народу : навч. посіб. для факультатив. занять / В. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 176 с.

Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 544 с.

Юрченко, О. С. Формування фразеологічного фонду української літературної мова : кінець VIII – початок ХІХ ст. / О. С. Юрченко. – Київ : Вища шк., 1984. – 208 с.

Ющук, І. П. Мова – найбільший скарб : статті / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2020. – 358 с.

Ющук, І. Словник української мови VI століття / І. Ющук. – Львів : Астролябія, 2019. – 496 с. : портр., карти.

Діалекти живуть не тільки як розмовна мова певної місцевості, але і тому, що численними ручаями та потоками від говорів пливуть сили до літературної мови на всьому протязі її історичного буття.

Федот Трохимович Жилко

Аркушин, Г. Голоси з Волинського Полісся : (Тексти) / Г. Аркушин ; Західнополіський ономастико-діалектолог. центр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 542 с.

Бабичева, Е. Л. Говоры Левобережнополесского порубежья (Земледельческая лексика) / Е. Л. Бабичева. – Сумы : Унив. кн., 2018. – 494 с.

Бабичева, Е. Л. Словообразовательная структура земледельческой лексики Северо-Восточного Полесья : монография / Е. Л. Бабичева. – Сумы : Унив. кн., 2018. – 280 с.

Береза, Т. Скажи мені українською : [укр.-рос. словник правдивої мови] / Т. Береза. – Львів : Апріорі, 2019. – 456 с.

Броніцька, Ю. Особливості говірки смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області / Ю. Броніцька // Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали IV Регіон. наук. студ. конф. (м. Вінниця, 2–3 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики ; відп. ред. І. В. Гороф’янюк. – Вінниця, 2015. – С. 32–37.

Гарбера, І. В. Мовноареальне поле концепту людина: фразеокодовий рівень і лінгвокомп’ютерне моделювання : монографія / І. В. Гарбера. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 172 с.

Говірка села Машеве Чорнобильського району : в 4 ч. – Київ : Довіра, 2003. – Ч. 1 : Тексти / уклад. : Ю. І. Бідношия, Л. В. Дика. – 455 с. : іл.

Говірки Чорнобильської зони : тексти / Ін-т укр. мови НАН України ; уклад. П. Ю. Гриценко. – Київ : Довіра, 1996. – 358 с.

Гороф’янюк, І. В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія / І. В. Гороф’нюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 632 с. : табл. – (Студії з українського мовознавства).

Дедухно, А. В. Перформативи в мові й мовленні (на матеріалі української мови) : монографія / А. В. Дедухно. – Київ : Ліра-К, 2017. – 212 с.

Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. – Вип. 2 : Мова і культура. –  362 с.

Дослідження з української діалектології : зб. наук. пр. / відп. ред. Гриценко П.Ю. – Київ : Наук. думка, 1991. – 264 с.

Жилко, Ф. Т. Говори української мови / Ф. Т. Жилко. – Київ : Рад. шк., 1958. – 172 с.

Жилко, Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Ф. Т. Жилко. – Київ : Рад. шк., 1965. – 315 с.

Загнітко, А. Мовний простір граматики : монографія / А. Загнітко ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Твори, 2018. – 448 с.

Космеда, Т. А. Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі : монографія / Т. А. Космеда, Н. В. Плотнікова. – Львів : ПАІС, 2010. – 408 с. : іл., табл.

Курило, І. Нюанси слововживання : наук.-практ. довід. / І. Курило. – Львів : Піраміда, 2017. – 564 с.

Курило, І. Як правильно: помилки мовлення засобів масового інформування / І. Курило. – Львів : Піраміда, 2018. – 848 с.

Луценко, А.  Структурна організація лексики на позначення назв продуктів та страв тваринного походження в центральноподільських говірках / А. Луценко // Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали V Регіон. наук. студ. конф. (м. Вінниця, 28 квіт. 2016 р.) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики ; відп. ред. І. В. Гороф’янюк. – Вінниця, 2016. – С. 114–121.

Луценко, А. Структурна організація лексики на позначення назв продуктів та страв тваринного походження в центральноподільський говірках / А. Луценко // Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2006. – Вип. 6 : Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації. – С. 114–121.

Мартинова Г. «Черкаський говір» як джерело дослідження особливостей середньонаддніпрянського діалекту / Г. Мартинова // Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2003. – Вип. 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – С. 268–274.

Матвіяс, І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс. – Київ : Наук. думка, 1990. – 168 с.

Мовна палітра Поділля : щорічник: філолог. зб. з регіональних проблем / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; ред. А. В. Костюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – Вип. 1. – 200 с.

Омельчук, С. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців : монографія / С. Омельчук ; Херсон. держ. ун-т. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2019. – 356 с.

Островський, В. І. А українською кажуть так... / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. – 2-е вид., доп. й виправл. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 456 с.

Сербенська, О. Голос і звуки рідної мови / О. Сербенська. – Львів : Апріорі, 2020. – 280 с.

Ставицька, Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників (обсценізми, евфемізми, сексуалізми) / Л. Ставицька. – Київ : Критика, 2008. – 455 с.

Степаненко, М. Політичне сьогодення української мови. Актуальний перифрастикон : монографія / М. Степаненко. – Харків : Вид. Іванченко І. С., 2017. – 616 с.

Стецик (Іванишин), О. Тлумачний словник новосільської говірки / О. Стецик (Іванишин). – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 52 с.

Територіальні діалекти і власні назви / відп. ред. К. К. Цілуйко. – Київ : Наук. думка, 1965. – 288 с.

Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. – Київ : Наук. Думка, 202 с.

Усне побутове літературне мовлення / відп. ред. А. П. Грищенко. – Київ : Наук. думка, 1970. – 202 с.

Хобзей, Н. З історії львівської діалектології / Н. Хобзей // Діалектологічні студії. / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2004. – Вип. 4 : Школи, постаті, проблеми. – С. 63–72.

Хобзей, Н. Записи закарпатських говірок: від давнини до сучасності / Н. Хобзей // Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2005. – Вип. 5 : Фонетика, морфологія, словотвір. – С. 373–377.

Чумарна, М. Королівство мови / М. Чумарна. – Львів : Апріорі, 2018. – 124 с.

 

Поділитися:

Єдиний скарб у тебе - рідна мова


до Дня української писемності та мови

Щороку 9 листопада в Україні відзначається важливе державне свято –День української писемності та мови. За православним календарем – це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця – письменника-агіографа, першого історика Київської Русі, ченця Києво-Печерського монастиря, зачинателя писемної української мови.

Мова відіграє важливу роль у консолідації суспільства, його самоідентифікації, є одним з головних здобутків культури кожного народу, відображаючи його історичний шлях. Українська мова відрізняється з-поміж інших співучістю та мелодійністю. Її джерела сягають глибокої давнини. Фундатором сучасної літературної української мови вважається Іван Котляревський, проте найбільший вклад у формування єдиної мовностилістичної системи української мови, її піднесення до загальнонародного рівня належить Тарасу Шевченку. Сьогодні українська мова є рідною для понад 40 мільйонів людей, які мешкають в Україні та світі, та однією з найпоширеніших серед слов’янських мов.

З нагоди свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував виставку-посвяту «Єдиний скарб у тебе – рідна мова».

Запрошуємо до перегляду!

Мова – найбільший духовний скарб, в якому народ виявляє

себе творцем, передає нащадкам свій досвід і мудрість.

 Іван Романович Вихованець 

Бороденко, Л. М. Графічно-орфографічні маркери іншомовності в художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ століття : монографія / Л. М. Бороденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 180 с.

Вихованець, І. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / І. Вихованець. – Київ : Пульсари, 2012. – 160 с.

Від звука до тексту: аналіз мовних одиниць різних рівнів : навч. посіб. / за ред. А. А. Силки. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Суми : Унів. кн., 2017. – 348 с. Селезньов, В. Мовні війни. Міф про «зіпсованість» української мови / В. Селезньов. – Харків : Віват, 2016. – 256 с.

Вінтонів, М. Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі : монографія / М. Вінтонів, Т. Вінтонів, Ю. Мала ; Вінниц. коледж будівництва і архітектури КНУБА. – Вінниця : Твори, 2018. – 336 с.

Губерначук, С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. Губерначук. – Київ : БЛІЦ-ІНФОРМ, 2002. – 234 с.

Діалектологічні студії : зб. на пошану Дмитра Гринчишина. Вип. 1. Мова в часі і просторі / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. – 362 с. : портр.

Єрмоленко, С. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови) : навч. посіб. для студ. вузів / С. Єрмоленко. – Київ : Довіра, 1999. – 430 с.

Зубков, М. Норми й культура української мови фахової спрямованости : присвяч. 90-річчю ухвалення соборного (харківського) правопису / М. Зубков. – Київ : Арій, 2018. – 608 с.

Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / НАН України ; уклад. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – Київ : Наук. думка, 2004. – 585 с.

Караванський, С. Секрети української мови / С. Караванський. – Вид. 2-ге, розширене. – Львів : БаК, 2009. – 344 с.

Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К. Я. Климова. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 240 с.

Кубайчук, В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2004. – 176 с.

Масенко, Л. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – 135 с.

Матвієнко, А. М. Рідне слово / А.М. Матвієнко. – Київ : Просвіта, 1996. – 160 с.

Микитюк, О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Микитюк. – 4-е вид., зі змін. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 440 с. :

Мовчун, Л. Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці / Л. Мовчун. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2017. – 312 с.

Мозер, М. Причинки до історії української мови / М. Мозер. – Вид. 2-е, поліпшене. – Харків : Прапор, 2009. – 832 с.

Німчук, В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В. В. Німчук. – Київ : Наук. думка, 1992. – 416 с.

Огієнко, І. (Митрополит). Історія української літературної мови / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 326 с.

Панько, Т. Слово в духовному житті нації / Т. Панько. – Київ : Знання України, 1995. – 96 с.

Піддубний, С. Українська мова – мова вільних людей / С. Піддубний. – Київ : Вид. Стебеляк О. М., 2019. – 208 с. : іл.

Пономарів, О. Культура слова. Мовностилістичні поради / О. Пономарів. – 4-е вид., доп. – Київ : Либідь, 2011. – 272 с.

Радевич-Винницький, Я. Історія української мови: іноетнічні персоналії / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Апріорі, 2020. – 260 с. : портр.

Скрипник, Н. Основи культури і техніки мовлення : навч.-метод. комплекс із курсу для студ. пед. коледжу спец. 013 «Початкова освіта»/ Н. Скрипник ; Вінниц. обл. комун. гуманіт.-пед. коледж, Каф. укр. філології. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 202 с.

Ткач, Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття : в 2 ч. / Л. Ткач. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – Ч. 2 : Джерела і соціокультурні чинники розвитку. – 704 с.

Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / Ін-т укр. мови НАН України ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Грамота, 2007. –368 с.

Українська мова: унормування, розунормування, перевнормування (1920–2015) / ред. С. Вакуленко, К. Каруник. – Харків : ХІФТ, 2018. – 713 с.

Українська реальність крізь призму терміна : монографія / З. Й. Куньч [та ін.] ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2019. – 232 с.

Український правопис (новий) : офіційний текст. – Київ : Кондор, 2019. – 284 с.Українські розмови для учнів і вчителів / уклад. Я. Славутич. – Київ : Дніпро, 1998. – 80 с.

Цимбалюк, В. Мова як генетичний код народу : навч. посіб. для факультатив. занять / В. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 176 с.

Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 544 с.

Юрченко, О. С. Формування фразеологічного фонду української літературної мова : кінець VIII – початок ХІХ ст. / О. С. Юрченко. – Київ : Вища шк., 1984. – 208 с.

Ющук, І. П. Мова – найбільший скарб : статті / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2020. – 358 с.

Ющук, І. Словник української мови VI століття / І. Ющук. – Львів : Астролябія, 2019. – 496 с. : портр., карти.

Діалекти живуть не тільки як розмовна мова певної місцевості, але і тому, що численними ручаями та потоками від говорів пливуть сили до літературної мови на всьому протязі її історичного буття.

Федот Трохимович Жилко

Аркушин, Г. Голоси з Волинського Полісся : (Тексти) / Г. Аркушин ; Західнополіський ономастико-діалектолог. центр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 542 с.

Бабичева, Е. Л. Говоры Левобережнополесского порубежья (Земледельческая лексика) / Е. Л. Бабичева. – Сумы : Унив. кн., 2018. – 494 с.

Бабичева, Е. Л. Словообразовательная структура земледельческой лексики Северо-Восточного Полесья : монография / Е. Л. Бабичева. – Сумы : Унив. кн., 2018. – 280 с.

Береза, Т. Скажи мені українською : [укр.-рос. словник правдивої мови] / Т. Береза. – Львів : Апріорі, 2019. – 456 с.

Броніцька, Ю. Особливості говірки смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області / Ю. Броніцька // Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали IV Регіон. наук. студ. конф. (м. Вінниця, 2–3 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики ; відп. ред. І. В. Гороф’янюк. – Вінниця, 2015. – С. 32–37.

Гарбера, І. В. Мовноареальне поле концепту людина: фразеокодовий рівень і лінгвокомп’ютерне моделювання : монографія / І. В. Гарбера. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 172 с.

Говірка села Машеве Чорнобильського району : в 4 ч. – Київ : Довіра, 2003. – Ч. 1 : Тексти / уклад. : Ю. І. Бідношия, Л. В. Дика. – 455 с. : іл.

Говірки Чорнобильської зони : тексти / Ін-т укр. мови НАН України ; уклад. П. Ю. Гриценко. – Київ : Довіра, 1996. – 358 с.

Гороф’янюк, І. В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія / І. В. Гороф’нюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 632 с. : табл. – (Студії з українського мовознавства).

Дедухно, А. В. Перформативи в мові й мовленні (на матеріалі української мови) : монографія / А. В. Дедухно. – Київ : Ліра-К, 2017. – 212 с.

Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. – Вип. 2 : Мова і культура. –  362 с.

Дослідження з української діалектології : зб. наук. пр. / відп. ред. Гриценко П.Ю. – Київ : Наук. думка, 1991. – 264 с.

Жилко, Ф. Т. Говори української мови / Ф. Т. Жилко. – Київ : Рад. шк., 1958. – 172 с.

Жилко, Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Ф. Т. Жилко. – Київ : Рад. шк., 1965. – 315 с.

Загнітко, А. Мовний простір граматики : монографія / А. Загнітко ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Твори, 2018. – 448 с.

Космеда, Т. А. Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі : монографія / Т. А. Космеда, Н. В. Плотнікова. – Львів : ПАІС, 2010. – 408 с. : іл., табл.

Курило, І. Нюанси слововживання : наук.-практ. довід. / І. Курило. – Львів : Піраміда, 2017. – 564 с.

Курило, І. Як правильно: помилки мовлення засобів масового інформування / І. Курило. – Львів : Піраміда, 2018. – 848 с.

Луценко, А.  Структурна організація лексики на позначення назв продуктів та страв тваринного походження в центральноподільських говірках / А. Луценко // Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали V Регіон. наук. студ. конф. (м. Вінниця, 28 квіт. 2016 р.) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики ; відп. ред. І. В. Гороф’янюк. – Вінниця, 2016. – С. 114–121.

Луценко, А. Структурна організація лексики на позначення назв продуктів та страв тваринного походження в центральноподільський говірках / А. Луценко // Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2006. – Вип. 6 : Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації. – С. 114–121.

Мартинова Г. «Черкаський говір» як джерело дослідження особливостей середньонаддніпрянського діалекту / Г. Мартинова // Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2003. – Вип. 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – С. 268–274.

Матвіяс, І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс. – Київ : Наук. думка, 1990. – 168 с.

Мовна палітра Поділля : щорічник: філолог. зб. з регіональних проблем / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; ред. А. В. Костюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – Вип. 1. – 200 с.

Омельчук, С. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців : монографія / С. Омельчук ; Херсон. держ. ун-т. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2019. – 356 с.

Островський, В. І. А українською кажуть так... / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. – 2-е вид., доп. й виправл. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 456 с.

Сербенська, О. Голос і звуки рідної мови / О. Сербенська. – Львів : Апріорі, 2020. – 280 с.

Ставицька, Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників (обсценізми, евфемізми, сексуалізми) / Л. Ставицька. – Київ : Критика, 2008. – 455 с.

Степаненко, М. Політичне сьогодення української мови. Актуальний перифрастикон : монографія / М. Степаненко. – Харків : Вид. Іванченко І. С., 2017. – 616 с.

Стецик (Іванишин), О. Тлумачний словник новосільської говірки / О. Стецик (Іванишин). – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 52 с.

Територіальні діалекти і власні назви / відп. ред. К. К. Цілуйко. – Київ : Наук. думка, 1965. – 288 с.

Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. – Київ : Наук. Думка, 202 с.

Усне побутове літературне мовлення / відп. ред. А. П. Грищенко. – Київ : Наук. думка, 1970. – 202 с.

Хобзей, Н. З історії львівської діалектології / Н. Хобзей // Діалектологічні студії. / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2004. – Вип. 4 : Школи, постаті, проблеми. – С. 63–72.

Хобзей, Н. Записи закарпатських говірок: від давнини до сучасності / Н. Хобзей // Діалектологічні студії / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2005. – Вип. 5 : Фонетика, морфологія, словотвір. – С. 373–377.

Чумарна, М. Королівство мови / М. Чумарна. – Львів : Апріорі, 2018. – 124 с.