Державна інформаційна політика України

Розвиток сучасного світу та зростаюча роль нових інформаційно-комунікаційних технологій вимагають підвищені вимоги до інформаційної політики країн. Ефективна інформаційна політика у частині використання нових методів підтримки взаємодії владних структур з інститутом громадянського суспільства є основою соціально-економічного розвитку країни й визначає успішність функціонування державної влади загалом.

Наразі не існує універсального підходу, чи єдиної моделі регулювання інформаційної сфери. У кожному регіоні світу та країні існують свої внутрішні особливості, які визначають специфіку цього процесу. Разом із загальними рисами становлення певної моделі на світовому рівні, національні та регіональні особливості країн впливають на специфіку її побудови і розвитку.

До Всесвітнього дня інформації відділ наукової інформації та бібліографії пропонує ознайомитися з сучасними дослідженнями, вміщеними до віртуального бібліографічного списку «Державна інформаційна політика України», що різнобічно висвітлюють питання інформаційної політики Української держави.

Віртуальний бібліографічний список

Апостолюк, О. З. Державна інформаційна політика як стратегічна ціль України [Електронний ресурс] / О. З. Апостолюк // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 33. – С. 48–54.

Бєгун, В. Країна в смартфоні як показник розвитку інформаційних технологій / В. Бєгун // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 9. – С. 18, 19.

Божкова, В. В. Сутність державної інформаційної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні / В. В. Божкова, А. О. Білан // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 106–110.

378 Н 34 Бондаренко, С. В. Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів України: інституційний вимір / С. В. Бондаренко // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи = Science, Education, Society: Reality, Challenges, Perspectives : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., м. Вінниця / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 24–26.

63.3(4УКР) М 74 Бондаренко, С. Інформаційна політика органів влади у контексті брендингу територій / С. Бондаренко // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14–15 трав., м. Житомир, м. Вінниця. – Вінниця, 2015. – С. 223, 224.

Голованова, Н. В. Питання створення ціннісної моделі інформаційної політики у медіапросторі Україна – ЄС / Н. В. Голованова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2018. – Вип. 2. – С. 60–80.

Дацків, І. Вплив світового досвіду на формування основних засад інформаційної політики країни [Електронний ресурс] / І. Дацків // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед.. ун-ту ім.. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2019. – Вип. 2. – С. 97–109.

Захаренко, К. В. Особливості формування ефективної державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / К. В. Захаренко // Політичне життя. – 2019. – № 3. – С. 71–76.

Захаренко, К. Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 44–49.

Кирилюк, Н. А. Державні політичні рішення як елемент інформаційної політики [Електронний ресурс] / Н. А. Кирилюк // Соціально-гуманітар. вісн. – 2020. – Вип. 36. – С. 127, 128.

Кобко, Є. В. Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / Є. В. Кобко, В. А. Кобко // Право і Безпека. – 2021. – № 2. – С. 104–110.

Костецька, Т. А. Унітаризм і нова парадигма державної інформаційної політики України / Т. А. Костецька // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 2. – С. 195–197.

Кушнір, В. О. Пропозиції щодо удосконалення організаційного механізму з питань стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України / В. О. Кушнір // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 17/18. – С. 124–128.

Литвин, Н. А. Наукові підходи щодо визначення поняття державної інформаційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Н. А. Литвин // Наука і правоохорона. – 2019. – № 1. – С. 253–261.

Михайлюк, О. В. Інформаційна політика: сенс та зміст поняття [Електронний ресурс] / О. В. Михайлюк, В. А. Вершина // Epistemological studies in philosophy, social and political science. – 2019. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 105-115.

Мохова, Ю. Л. Сутність та головні напрямки державної інформаційної політики України [Електронний ресурс] / Ю. Л. Мохова, А. І. Луцька. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 12.

378 Н 34 Осмоловська, А. О. Світові тенденції формування інформаційного простору після 2014 року та їх вплив на Україну / А. О. Осмоловська // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи = Science, Education, Society: Reality, Challenges, Perspectives : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., м. Вінниця / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 21–23.

Панченко, О. А. Засоби масової комунікації як платформа державної інформаційної політики / О. А. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 7/8. – С. 29–33.

Прав, Р. Ю. Інноваційні методи реалізації державної політики протидії зовнішнім інформаційним загрозам / Р. Ю. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 113–118.

Прав, Р. Ю. Oснови реалізації державної політики органами влади щодо протидії інформаційним загрозам в Україні [Електронний ресурс] / Р. Ю. Прав // Економічний простір. – 2019. – № 142. – С. 65–77.

Сиваківський, Я. Державна інформаційна політика як захисний бар’єр від ворожої пропаганди [Електронний ресурс] / Я. Сиваківський, І. Імбіровська-Сиваківська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 207–213.

Соснін, О. В. Право на інформаційну діяльність громадянина як джерело утворення нової інтегрованої науки про комунікацію / О. В. Соснін // Юридична Україна. – 2020. – № 1. – С. 10–23.

Співак, К. Інформаційна політика протидії російської пропаганди в Україні [Електронний ресурс] / К. Співак, М. Саврук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 46. – С. 189–198.

Твердохліб, Ю. Державна політика України щодо забезпечення інформаційно-психологічної безпеки [Електронний ресурс] / Ю. Твердохліб // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2019. – Вип. 23. – С. 214–224.

Твердохліб, О. Фундаментальні засади стратегування державної політики в умовах новітніх загроз і викликів для інформаційного простору України [Електронний ресурс] / О. Твердохліб // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2021. – Вип. 1. – С. 113–120.

Тихомирова, О. Інформаційна політика незалежної України: періодизація та вплив на громадянське суспільство / О. Тихомирова // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2020. – Т. 23, № 10. – С. 24–35.

Торічний, В. О. Інформаційне забезпечення державної політики як найважливіший фактор безпеки держави [Електронний ресурс] / В. О. Торічний // Актуальні проблеми державного управління. – 2019. – № 1. – С. 77–85.

Турчак, А. В. Основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в Україні / А. В. Турчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 123–127.

Турчак, А. Основні стандарти інформаційної безпеки держави / А. Турчак // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7, № 5. – С. 44–56.

Шевчук, О. Р. Реалізація політики державної інформаційної безпеки України в контексті запобігання корупції: адміністративно-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Р. Шевчук, Н. Ф. Ментух // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2021. – Вип. 64. – С. 282–287.

Поділитися:

Державна інформаційна політика України


Розвиток сучасного світу та зростаюча роль нових інформаційно-комунікаційних технологій вимагають підвищені вимоги до інформаційної політики країн. Ефективна інформаційна політика у частині використання нових методів підтримки взаємодії владних структур з інститутом громадянського суспільства є основою соціально-економічного розвитку країни й визначає успішність функціонування державної влади загалом.

Наразі не існує універсального підходу, чи єдиної моделі регулювання інформаційної сфери. У кожному регіоні світу та країні існують свої внутрішні особливості, які визначають специфіку цього процесу. Разом із загальними рисами становлення певної моделі на світовому рівні, національні та регіональні особливості країн впливають на специфіку її побудови і розвитку.

До Всесвітнього дня інформації відділ наукової інформації та бібліографії пропонує ознайомитися з сучасними дослідженнями, вміщеними до віртуального бібліографічного списку «Державна інформаційна політика України», що різнобічно висвітлюють питання інформаційної політики Української держави.

Віртуальний бібліографічний список

Апостолюк, О. З. Державна інформаційна політика як стратегічна ціль України [Електронний ресурс] / О. З. Апостолюк // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 33. – С. 48–54.

Бєгун, В. Країна в смартфоні як показник розвитку інформаційних технологій / В. Бєгун // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 9. – С. 18, 19.

Божкова, В. В. Сутність державної інформаційної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні / В. В. Божкова, А. О. Білан // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 106–110.

378 Н 34 Бондаренко, С. В. Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів України: інституційний вимір / С. В. Бондаренко // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи = Science, Education, Society: Reality, Challenges, Perspectives : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., м. Вінниця / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 24–26.

63.3(4УКР) М 74 Бондаренко, С. Інформаційна політика органів влади у контексті брендингу територій / С. Бондаренко // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14–15 трав., м. Житомир, м. Вінниця. – Вінниця, 2015. – С. 223, 224.

Голованова, Н. В. Питання створення ціннісної моделі інформаційної політики у медіапросторі Україна – ЄС / Н. В. Голованова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2018. – Вип. 2. – С. 60–80.

Дацків, І. Вплив світового досвіду на формування основних засад інформаційної політики країни [Електронний ресурс] / І. Дацків // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед.. ун-ту ім.. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2019. – Вип. 2. – С. 97–109.

Захаренко, К. В. Особливості формування ефективної державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / К. В. Захаренко // Політичне життя. – 2019. – № 3. – С. 71–76.

Захаренко, К. Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 44–49.

Кирилюк, Н. А. Державні політичні рішення як елемент інформаційної політики [Електронний ресурс] / Н. А. Кирилюк // Соціально-гуманітар. вісн. – 2020. – Вип. 36. – С. 127, 128.

Кобко, Є. В. Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / Є. В. Кобко, В. А. Кобко // Право і Безпека. – 2021. – № 2. – С. 104–110.

Костецька, Т. А. Унітаризм і нова парадигма державної інформаційної політики України / Т. А. Костецька // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 2. – С. 195–197.

Кушнір, В. О. Пропозиції щодо удосконалення організаційного механізму з питань стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України / В. О. Кушнір // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 17/18. – С. 124–128.

Литвин, Н. А. Наукові підходи щодо визначення поняття державної інформаційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Н. А. Литвин // Наука і правоохорона. – 2019. – № 1. – С. 253–261.

Михайлюк, О. В. Інформаційна політика: сенс та зміст поняття [Електронний ресурс] / О. В. Михайлюк, В. А. Вершина // Epistemological studies in philosophy, social and political science. – 2019. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 105-115.

Мохова, Ю. Л. Сутність та головні напрямки державної інформаційної політики України [Електронний ресурс] / Ю. Л. Мохова, А. І. Луцька. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 12.

378 Н 34 Осмоловська, А. О. Світові тенденції формування інформаційного простору після 2014 року та їх вплив на Україну / А. О. Осмоловська // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи = Science, Education, Society: Reality, Challenges, Perspectives : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., м. Вінниця / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 21–23.

Панченко, О. А. Засоби масової комунікації як платформа державної інформаційної політики / О. А. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 7/8. – С. 29–33.

Прав, Р. Ю. Інноваційні методи реалізації державної політики протидії зовнішнім інформаційним загрозам / Р. Ю. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 113–118.

Прав, Р. Ю. Oснови реалізації державної політики органами влади щодо протидії інформаційним загрозам в Україні [Електронний ресурс] / Р. Ю. Прав // Економічний простір. – 2019. – № 142. – С. 65–77.

Сиваківський, Я. Державна інформаційна політика як захисний бар’єр від ворожої пропаганди [Електронний ресурс] / Я. Сиваківський, І. Імбіровська-Сиваківська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 207–213.

Соснін, О. В. Право на інформаційну діяльність громадянина як джерело утворення нової інтегрованої науки про комунікацію / О. В. Соснін // Юридична Україна. – 2020. – № 1. – С. 10–23.

Співак, К. Інформаційна політика протидії російської пропаганди в Україні [Електронний ресурс] / К. Співак, М. Саврук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 46. – С. 189–198.

Твердохліб, Ю. Державна політика України щодо забезпечення інформаційно-психологічної безпеки [Електронний ресурс] / Ю. Твердохліб // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2019. – Вип. 23. – С. 214–224.

Твердохліб, О. Фундаментальні засади стратегування державної політики в умовах новітніх загроз і викликів для інформаційного простору України [Електронний ресурс] / О. Твердохліб // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2021. – Вип. 1. – С. 113–120.

Тихомирова, О. Інформаційна політика незалежної України: періодизація та вплив на громадянське суспільство / О. Тихомирова // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2020. – Т. 23, № 10. – С. 24–35.

Торічний, В. О. Інформаційне забезпечення державної політики як найважливіший фактор безпеки держави [Електронний ресурс] / В. О. Торічний // Актуальні проблеми державного управління. – 2019. – № 1. – С. 77–85.

Турчак, А. В. Основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в Україні / А. В. Турчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 123–127.

Турчак, А. Основні стандарти інформаційної безпеки держави / А. Турчак // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7, № 5. – С. 44–56.

Шевчук, О. Р. Реалізація політики державної інформаційної безпеки України в контексті запобігання корупції: адміністративно-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Р. Шевчук, Н. Ф. Ментух // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2021. – Вип. 64. – С. 282–287.