Агропромисловий комплекс України

Агропромисловий комплекс – один з найбільших i найважливіших секторів економіки України. Від рівня розвитку, стабільності його функціонування, особливо сільського господарства, залежить стан економіки і продовольча безпека держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, матеріальний рівень життя населення.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Агропромисловий комплекс України: концептуальні аспекти розвитку».

Бібліографічний список літератури

Березівський, П. С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.

Берест, М. М. Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України / М. М. Берест, М. О. Дудка // Економіка розвитку. – 2017. – № 4. – С. 27–37.

Бойко, В. В. Механізми та інструменти управління розвитком суб’єктів малого підприємництва АПК / В. В. Бойко, В. Р. Крупа // АгроСвіт. – 2019. – № 20. – С. 3–10.

Бугай, М. Аграрна громадськість визначає напрями подальшого розвитку агрокомплексу / Марко Бугай // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лип. (№ 13). – С. 29–31.

Бутко, М. П. Методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на розвиток територіальних громад / М. П. Бутко, В. П. Колоша, О. І. Рассказов // Регіон. економіка. – 2020. – № 3. – С. 14–22.

Вініченко, І. І. Особливості формування та розвитку інтелектуального капіталу аграрних підприємств / І. І. Вініченко, В. О. Лапа // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 85–90.

Гончарук, І. В. Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку : автореф. дис. / Інна Вікторівна Гончарук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 40 с.

Гончарук, І. В. Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 2. – С. 23–38.

Гончарук, І. В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // АгроСвіт. – 2020. – № 19/20. – С. 38–46.

Денисенко, М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України / М. П. Денисенко, Д. В. Новіков // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 15–21.

Дідух, С. М. Сталий розвиток агропромислових холдингів України: особливості та напрямки вдосконалення / С. М. Дідух, А. К. Корікова // АгроСвіт. – 2020. – № 3. – С. 90–99.

Для розвитку АПК влада, бізнес і громадськість мають співпрацювати [Електронний ресурс] // AgroPolit.com : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agropolit.com/news/6815-dlya-rovitku-apk-vlada-buznes-ta-gromadskist-mayut-vzayemopratsyuvati (дата звернення: 11.11.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 258 с.

Забуранна, Л. В. Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК / Л. В. Забуранна, Н. В. Попрозман // Актуал. проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 111–118.

Згурська, О. М. Структура управління агропромисловими підприємствами в умовах розвитку інформаційних технологій / О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна // Економіка АПК. – 2020. – № 10. – С. 71–86.

Згурська, О. М. Фінансовий стан вітчизняних підприємств АПК та особливості діяльності на фондовому ринку / О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 23–27.

Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку регуляторних механізмів підприємницької діяльності аграрного виробництва / П. К. Бечко [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 88–93.

Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу, Центр наук. забезпечення АПВ Кіровогр. обл. ; за ред.: І. М. Семеняки, О. М. Гайденка. – Вінниця : Твори, 2020. – 48 с.

Кирилов, Ю. Є. Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації / Ю. Є. Кирилов // Економіка АПК. – 2016. – № 5. – С. 23–30.

Коровій, Я. В. Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального сталого розвитку : автореф. дис. / Ярослав Валерійович Коровій ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 20 с.

Кравченко, М. О. Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств / М. О. Кравченко, Ю. Ю. Касяненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 51–55.

Лико, С. М. Екологічний контроль в агропромисловому комплексі : навч.-метод. посіб. / С. М. Лико ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 304 с.

Лопатинська, Ю. В. Оцінка стану інноваційного розвитку АПК на основі інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери / Ю. В. Лопатинська // Економіка АПК. – 2020. – № 7. – С. 109–116.

Лупенко, Ю. О. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук , М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2017. – № 5. – С. 5–12.

Лутковська, С. М. Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти / С. М. Лутковська // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 87–96.

Мазур, Г. Ф. Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні : монографія / Г. Ф. Мазур ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Вінниця : Твори, 2018. – 420 с.

Масляєва, О. О. Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах / О. О. Масляєва, І. О. Ганзюр // АгроСвіт. – 2020. – № 4. – С. 105–108.

Нечипоренко, О. М. Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України / О. М. Нечипоренко // Економіка АПК. – 2020. – № 4. – С. 6–16.

Рибачук, В. П. Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону / В. П. Рибачук // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – С. 109–114.

Самборська, О. Ю. Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі / О. Ю. Самборська, Н. В. Пришляк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 6. – С. 62–71.

Спаський, Г. В. Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції / Г. В. Спаський, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 97–107.

Стан галузей АПК [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/stan-rozvitku-apk/stan-galuzej-apk (дата звернення: 11.11.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Сьомченков, О. А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва в Україні : монографія / О. А. Сьомченков. – Вінниця : Едельвейс і К, 2017. – 509 с.

Тулай, О. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору / Оксана Тулай // Світ фінансів. – 2018. – № 3. – С. 104–116.

Царенко, О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Царенко. – 2-ге вид., перероб. – Суми : Унів. кн., 2015. – 240 с.     

Шмаров, Д. Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети / Денис Шмаров // Економіст. – 2018. – № 5. – С. 28–34. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк

Поділитися:

Агропромисловий комплекс України


Агропромисловий комплекс – один з найбільших i найважливіших секторів економіки України. Від рівня розвитку, стабільності його функціонування, особливо сільського господарства, залежить стан економіки і продовольча безпека держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, матеріальний рівень життя населення.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Агропромисловий комплекс України: концептуальні аспекти розвитку».

Бібліографічний список літератури

Березівський, П. С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.

Берест, М. М. Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України / М. М. Берест, М. О. Дудка // Економіка розвитку. – 2017. – № 4. – С. 27–37.

Бойко, В. В. Механізми та інструменти управління розвитком суб’єктів малого підприємництва АПК / В. В. Бойко, В. Р. Крупа // АгроСвіт. – 2019. – № 20. – С. 3–10.

Бугай, М. Аграрна громадськість визначає напрями подальшого розвитку агрокомплексу / Марко Бугай // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лип. (№ 13). – С. 29–31.

Бутко, М. П. Методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на розвиток територіальних громад / М. П. Бутко, В. П. Колоша, О. І. Рассказов // Регіон. економіка. – 2020. – № 3. – С. 14–22.

Вініченко, І. І. Особливості формування та розвитку інтелектуального капіталу аграрних підприємств / І. І. Вініченко, В. О. Лапа // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 85–90.

Гончарук, І. В. Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку : автореф. дис. / Інна Вікторівна Гончарук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 40 с.

Гончарук, І. В. Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 2. – С. 23–38.

Гончарук, І. В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу / І. В. Гончарук // АгроСвіт. – 2020. – № 19/20. – С. 38–46.

Денисенко, М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України / М. П. Денисенко, Д. В. Новіков // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 15–21.

Дідух, С. М. Сталий розвиток агропромислових холдингів України: особливості та напрямки вдосконалення / С. М. Дідух, А. К. Корікова // АгроСвіт. – 2020. – № 3. – С. 90–99.

Для розвитку АПК влада, бізнес і громадськість мають співпрацювати [Електронний ресурс] // AgroPolit.com : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agropolit.com/news/6815-dlya-rovitku-apk-vlada-buznes-ta-gromadskist-mayut-vzayemopratsyuvati (дата звернення: 11.11.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 258 с.

Забуранна, Л. В. Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК / Л. В. Забуранна, Н. В. Попрозман // Актуал. проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 111–118.

Згурська, О. М. Структура управління агропромисловими підприємствами в умовах розвитку інформаційних технологій / О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна // Економіка АПК. – 2020. – № 10. – С. 71–86.

Згурська, О. М. Фінансовий стан вітчизняних підприємств АПК та особливості діяльності на фондовому ринку / О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 23–27.

Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку регуляторних механізмів підприємницької діяльності аграрного виробництва / П. К. Бечко [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 88–93.

Каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу, Центр наук. забезпечення АПВ Кіровогр. обл. ; за ред.: І. М. Семеняки, О. М. Гайденка. – Вінниця : Твори, 2020. – 48 с.

Кирилов, Ю. Є. Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації / Ю. Є. Кирилов // Економіка АПК. – 2016. – № 5. – С. 23–30.

Коровій, Я. В. Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального сталого розвитку : автореф. дис. / Ярослав Валерійович Коровій ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 20 с.

Кравченко, М. О. Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств / М. О. Кравченко, Ю. Ю. Касяненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 51–55.

Лико, С. М. Екологічний контроль в агропромисловому комплексі : навч.-метод. посіб. / С. М. Лико ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 304 с.

Лопатинська, Ю. В. Оцінка стану інноваційного розвитку АПК на основі інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери / Ю. В. Лопатинська // Економіка АПК. – 2020. – № 7. – С. 109–116.

Лупенко, Ю. О. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук , М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2017. – № 5. – С. 5–12.

Лутковська, С. М. Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти / С. М. Лутковська // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 87–96.

Мазур, Г. Ф. Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні : монографія / Г. Ф. Мазур ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Вінниця : Твори, 2018. – 420 с.

Масляєва, О. О. Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах / О. О. Масляєва, І. О. Ганзюр // АгроСвіт. – 2020. – № 4. – С. 105–108.

Нечипоренко, О. М. Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України / О. М. Нечипоренко // Економіка АПК. – 2020. – № 4. – С. 6–16.

Рибачук, В. П. Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону / В. П. Рибачук // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – С. 109–114.

Самборська, О. Ю. Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі / О. Ю. Самборська, Н. В. Пришляк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 6. – С. 62–71.

Спаський, Г. В. Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції / Г. В. Спаський, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 97–107.

Стан галузей АПК [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/stan-rozvitku-apk/stan-galuzej-apk (дата звернення: 11.11.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Сьомченков, О. А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва в Україні : монографія / О. А. Сьомченков. – Вінниця : Едельвейс і К, 2017. – 509 с.

Тулай, О. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору / Оксана Тулай // Світ фінансів. – 2018. – № 3. – С. 104–116.

Царенко, О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Царенко. – 2-ге вид., перероб. – Суми : Унів. кн., 2015. – 240 с.     

Шмаров, Д. Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети / Денис Шмаров // Економіст. – 2018. – № 5. – С. 28–34. 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк