Сільське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку

Сільське господарство – один із найважливіших секторів вітчизняної економіки. Тому в розвитку аграрного виробництва важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Інноваційно-інвестиційне забезпечення є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а також адаптації сільськогосподарських підприємств до змін соціального, економічного, політичного середовища.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки-інформації «Сільське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку».

Бібліографічний список літератури 

 1. Бородіна, О. М. Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, С. В. Киризюк, О. В. Риковська // Економіка АПК. – 2019. – № 11. – С. 6–16.
 2. Бурачек, І. В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Бурачек, Н. В. Михайленко // Глобал. та нац. проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2018. – Вип. 21. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/27.pdf (дата звернення:10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 3. Вергунов, В. А. Історичний аспект розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як складова формування національної ідентичності / Віктор Анатолійович Вергунов // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2020. – № 7. – С. 27–33.
 4. Віртуальна реальність у сільському господарстві // Agroexpert. – 2019. – № 3. – С. 72–73.
 5. Войтович, О. П. Основи промислового та сільськогосподарського виробництва : підручник / О. П. Войтович, Д. В. Лико ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 388 с.
 6. Голян, В. А. Фінансово-економічна підтримка сільського господарства: специфіка органічних виробництв / В. А. Голян, Ю. Б. Заставний // АгроСвіт. – 2020. – № 4. – С. 27–34.
 7. Гонтарук, Я. В. Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі / Я. В. Гонтарук // Економіка АПК. – 2019. – № 11. – С. 105–114.
 8. Грицаєнко, М. І. Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві / М. І. Грицаєнко // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 70–78.
 9. Денисенко, М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України / М. П. Денисенко, Д. В. Новіков // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 15–21.
 10. Дорогань-Писаренко, Л. О. Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві / Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, І. Г. Панченко // Наука та інновації. – 2020. – № 3. – С. 27–38.
 11. Дюк, А. А. Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства / А. А. Дюк, В. О. Іщенко, М. В. Кравець // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2019. – № 3. – С. 33–37.
 12. Захожай, К. В. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні / К. В. Захожай, І. Й. Кравченко // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 84–91.
 13. Іванченко, В. О. Організаційно-економічні особливості функціонування підприємництва в сільському господарстві / В. О. Іванченко // Економіка АПК. – 2020. – № 5. – С. 56–65.
 14. Ігнатенко, М. М. Конкурентні переваги як джерела організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств / М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва, Л. О. Мармуль // АгроСвіт. – 2020. – № 10. – С. 4–10.
 15. Ільчук, О. М. Державна підтримка сільського господарства в Україні / О. М. Ільчук // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 93–98.
 16. Каракаш, І. Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва / Ілля Каракаш // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 1. – С. 154–155.
 17. Киризюк, С. В. Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку / С. В. Киризюк, О. В. Риковська // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 36–49.
 18. Коваленко, Т. Правові питання державної підтримки сільгоспвиробництва 2019 року / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 7). – С. 96, 98.
 19. Козмуляк, К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т. – Львів : Вид-во Кондратьєва А. В., 2017. – 192 с.
 20. Козюк, З. Здешевлення кредитів для аграріїв у 2020 році / Зінаїда Козюк // Баланс-Агро. – 2020. – Трав. (№ 22–23). – С. 15–17.
 21. Козяр, Н. О. Особливості сільського господарства як об’єкту інвестування / Н. О. Козяр // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 82–87.
 22. Кошельник, В. М. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи : монографія / В. М. Кошельник ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 304 с.
 23. Кравчук, І. І. Перспективи розвитку європейського сільського господарства: уроки для України / І. І. Кравчук, М. О. Орликовський // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 32–39.
 24. Кустріч, Л. О. Економічна оцінка впровадження інноваційних стратегій у діяльність підприємств сільського господарства / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 36–40.
 25. Куцмус, Н. М. Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації : монографія / Н. М. Куцмус ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 291 с.
 26. Лаврук, В. В. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства / В. В. Лаврук, Л. М. Будняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 5–11.
 27. Литвин, О. Договір підряду на виконання робіт у сільському господарстві: вимоги до оформлення / Оксана Литвин // Баланс-Агро. – 2020. – Черв. (№ 27). – С. 13–16.
 28. Лупенко, Ю. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 9–18.
 29. Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн., 2019. – 463 с.
 30. Молдаван, Л. В. Інституалізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України / Л. В. Молдаван // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 121–130.
 31. Молчанов, П. А. Сучасний стан іпотечного кредитування суб’єктів господарювання в сільській місцевості в Україні / П. А. Молчанов, А. В. Гевчук, Ю. І. Скоробогата // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2019. – № 4/2. – С. 50–55.
 32. Наконечна, К. В. Методологія визначення структурних змін у сільськогосподарському виробництв / К. В. Наконечна // АгроСвіт. – 2019. – № 18. – С. 44–50.
 33. Оверковська, Т. Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва / Тетяна Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 6. – С. 136–141.
 34. Патика, Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26–31.
 35. Патика, Н. І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України / Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2018. – № 15/16. – С. 25–31.
 36. Патика, Н. І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників / Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2018. – № 17. – С. 18–25.
 37. Патика, Н. І. Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій / Н. І. Патика // Економіка АПК. – 2019. – № 1. – С. 70–79.
 38. Потапов, О. С. Сільське господарство України: сучасний стан та особливості розвитку / О. С. Потапов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 9. – С. 136–147.
 39. Рада ухвалила зміни до закону про держпідтримку сільського господарства [Електронний ресурс] // Укрінформ : мультимедійна платформа іномовлення України. – 2015–2020. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3130707-rada-uhvalila-zmini-do-zakonu-pro-derzpidtrimku-silskogo-gospodarstva.html (дата звернення: 10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 40. Самборська, О. Ю. Стан та особливості розвитку плодоовочівництва у Вінницькій області / О. Ю. Самборська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 9. – С. 25–31.
 41. Слинько, М. Ю. Вплив бюджетної децентралізації на розвиток сільськогосподарських територій України / М. Ю. Слинько // АгроСвіт. – 2019. – № 23. – С. 92–96.
 42. Стадник, С. Державна підтримка сільгосптоваровиробників – 2020 / Світлана Стадник // Баланс-Агро. – 2020. – Трав. (№ 22–23). – С. 7–8.
 43. Сучасні інструменти фінансування для інвестицій в сільське господарство // Зерно. – 2019. – № 1. – С. 153.
 44. Титаренко, О. Супутникові технології у сільському господарстві / О. Титаренко // Тваринництво та ветеринарія. – 2018. – № 5. – С. 12–14.
 45. Ткачук, В. А. Економічна безпека сільського господарства України в умовах глобальної конкуренції / В. А. Ткачук, Т. О. Костюк // Економіка та держава. – 2019. – № 6. – С. 11–15.
 46. У Мінекономіки обговорили пріоритетні напрями аграрної політики з міжнародними партнерами [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний портал АПК України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/news/u-minekonomiki-obgovorili-prioritetni-napryami-agrarnoyi-politiki-z-mizhnarodnimi-partnerami (дата звернення: 10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 47. Уряд затвердив порядок використання бюджетних коштів у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України» [Електронний ресурс] // Урядовий портал : Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-vikoristannya-byudzhetnih-koshtiv-u-ramkah-proektu-priskorennya-investicij-u-silske-gospodarstvo-ukrayini (дата звернення: 10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 48. Уткіна, Г. А. Специфіка входження сільськогосподарської галузі України у процес інтелектуалізації суспільства / Галина Анатоліївна Уткіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8. – С. 9–16.
 49. Чернишев, В. Г. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України / В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Коновальова // АгроСвіт. – 2019. – № 21. – С. 36–46.
 50. Яковенко, Р. В. Соціальна відповідальність заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України в умовах пандемії COVID-19 / Р. В. Яковенко // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 72–77.
 51. Яцух, О. О. Сутність та зміст фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств / О. О. Яцух // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 10. – С. 133–145.

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк

Поділитися:

Сільське господарство


Сільське господарство – один із найважливіших секторів вітчизняної економіки. Тому в розвитку аграрного виробництва важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Інноваційно-інвестиційне забезпечення є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а також адаптації сільськогосподарських підприємств до змін соціального, економічного, політичного середовища.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки-інформації «Сільське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку».

Бібліографічний список літератури 

 1. Бородіна, О. М. Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, С. В. Киризюк, О. В. Риковська // Економіка АПК. – 2019. – № 11. – С. 6–16.
 2. Бурачек, І. В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Бурачек, Н. В. Михайленко // Глобал. та нац. проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2018. – Вип. 21. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/27.pdf (дата звернення:10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 3. Вергунов, В. А. Історичний аспект розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як складова формування національної ідентичності / Віктор Анатолійович Вергунов // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2020. – № 7. – С. 27–33.
 4. Віртуальна реальність у сільському господарстві // Agroexpert. – 2019. – № 3. – С. 72–73.
 5. Войтович, О. П. Основи промислового та сільськогосподарського виробництва : підручник / О. П. Войтович, Д. В. Лико ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 388 с.
 6. Голян, В. А. Фінансово-економічна підтримка сільського господарства: специфіка органічних виробництв / В. А. Голян, Ю. Б. Заставний // АгроСвіт. – 2020. – № 4. – С. 27–34.
 7. Гонтарук, Я. В. Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі / Я. В. Гонтарук // Економіка АПК. – 2019. – № 11. – С. 105–114.
 8. Грицаєнко, М. І. Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві / М. І. Грицаєнко // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 70–78.
 9. Денисенко, М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України / М. П. Денисенко, Д. В. Новіков // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 15–21.
 10. Дорогань-Писаренко, Л. О. Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві / Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, І. Г. Панченко // Наука та інновації. – 2020. – № 3. – С. 27–38.
 11. Дюк, А. А. Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства / А. А. Дюк, В. О. Іщенко, М. В. Кравець // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2019. – № 3. – С. 33–37.
 12. Захожай, К. В. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні / К. В. Захожай, І. Й. Кравченко // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 84–91.
 13. Іванченко, В. О. Організаційно-економічні особливості функціонування підприємництва в сільському господарстві / В. О. Іванченко // Економіка АПК. – 2020. – № 5. – С. 56–65.
 14. Ігнатенко, М. М. Конкурентні переваги як джерела організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств / М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва, Л. О. Мармуль // АгроСвіт. – 2020. – № 10. – С. 4–10.
 15. Ільчук, О. М. Державна підтримка сільського господарства в Україні / О. М. Ільчук // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 93–98.
 16. Каракаш, І. Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва / Ілля Каракаш // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 1. – С. 154–155.
 17. Киризюк, С. В. Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку / С. В. Киризюк, О. В. Риковська // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 36–49.
 18. Коваленко, Т. Правові питання державної підтримки сільгоспвиробництва 2019 року / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 7). – С. 96, 98.
 19. Козмуляк, К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т. – Львів : Вид-во Кондратьєва А. В., 2017. – 192 с.
 20. Козюк, З. Здешевлення кредитів для аграріїв у 2020 році / Зінаїда Козюк // Баланс-Агро. – 2020. – Трав. (№ 22–23). – С. 15–17.
 21. Козяр, Н. О. Особливості сільського господарства як об’єкту інвестування / Н. О. Козяр // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 82–87.
 22. Кошельник, В. М. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи : монографія / В. М. Кошельник ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 304 с.
 23. Кравчук, І. І. Перспективи розвитку європейського сільського господарства: уроки для України / І. І. Кравчук, М. О. Орликовський // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 32–39.
 24. Кустріч, Л. О. Економічна оцінка впровадження інноваційних стратегій у діяльність підприємств сільського господарства / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 36–40.
 25. Куцмус, Н. М. Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації : монографія / Н. М. Куцмус ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 291 с.
 26. Лаврук, В. В. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства / В. В. Лаврук, Л. М. Будняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 5–11.
 27. Литвин, О. Договір підряду на виконання робіт у сільському господарстві: вимоги до оформлення / Оксана Литвин // Баланс-Агро. – 2020. – Черв. (№ 27). – С. 13–16.
 28. Лупенко, Ю. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 9–18.
 29. Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн., 2019. – 463 с.
 30. Молдаван, Л. В. Інституалізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України / Л. В. Молдаван // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 121–130.
 31. Молчанов, П. А. Сучасний стан іпотечного кредитування суб’єктів господарювання в сільській місцевості в Україні / П. А. Молчанов, А. В. Гевчук, Ю. І. Скоробогата // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2019. – № 4/2. – С. 50–55.
 32. Наконечна, К. В. Методологія визначення структурних змін у сільськогосподарському виробництв / К. В. Наконечна // АгроСвіт. – 2019. – № 18. – С. 44–50.
 33. Оверковська, Т. Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва / Тетяна Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 6. – С. 136–141.
 34. Патика, Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26–31.
 35. Патика, Н. І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України / Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2018. – № 15/16. – С. 25–31.
 36. Патика, Н. І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників / Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2018. – № 17. – С. 18–25.
 37. Патика, Н. І. Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій / Н. І. Патика // Економіка АПК. – 2019. – № 1. – С. 70–79.
 38. Потапов, О. С. Сільське господарство України: сучасний стан та особливості розвитку / О. С. Потапов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 9. – С. 136–147.
 39. Рада ухвалила зміни до закону про держпідтримку сільського господарства [Електронний ресурс] // Укрінформ : мультимедійна платформа іномовлення України. – 2015–2020. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3130707-rada-uhvalila-zmini-do-zakonu-pro-derzpidtrimku-silskogo-gospodarstva.html (дата звернення: 10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 40. Самборська, О. Ю. Стан та особливості розвитку плодоовочівництва у Вінницькій області / О. Ю. Самборська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 9. – С. 25–31.
 41. Слинько, М. Ю. Вплив бюджетної децентралізації на розвиток сільськогосподарських територій України / М. Ю. Слинько // АгроСвіт. – 2019. – № 23. – С. 92–96.
 42. Стадник, С. Державна підтримка сільгосптоваровиробників – 2020 / Світлана Стадник // Баланс-Агро. – 2020. – Трав. (№ 22–23). – С. 7–8.
 43. Сучасні інструменти фінансування для інвестицій в сільське господарство // Зерно. – 2019. – № 1. – С. 153.
 44. Титаренко, О. Супутникові технології у сільському господарстві / О. Титаренко // Тваринництво та ветеринарія. – 2018. – № 5. – С. 12–14.
 45. Ткачук, В. А. Економічна безпека сільського господарства України в умовах глобальної конкуренції / В. А. Ткачук, Т. О. Костюк // Економіка та держава. – 2019. – № 6. – С. 11–15.
 46. У Мінекономіки обговорили пріоритетні напрями аграрної політики з міжнародними партнерами [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний портал АПК України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/news/u-minekonomiki-obgovorili-prioritetni-napryami-agrarnoyi-politiki-z-mizhnarodnimi-partnerami (дата звернення: 10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 47. Уряд затвердив порядок використання бюджетних коштів у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України» [Електронний ресурс] // Урядовий портал : Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-vikoristannya-byudzhetnih-koshtiv-u-ramkah-proektu-priskorennya-investicij-u-silske-gospodarstvo-ukrayini (дата звернення: 10.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 48. Уткіна, Г. А. Специфіка входження сільськогосподарської галузі України у процес інтелектуалізації суспільства / Галина Анатоліївна Уткіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8. – С. 9–16.
 49. Чернишев, В. Г. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України / В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Коновальова // АгроСвіт. – 2019. – № 21. – С. 36–46.
 50. Яковенко, Р. В. Соціальна відповідальність заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України в умовах пандемії COVID-19 / Р. В. Яковенко // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 72–77.
 51. Яцух, О. О. Сутність та зміст фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств / О. О. Яцух // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 10. – С. 133–145.

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк