Феномен толерантності (терпимості) в сучасному суспільстві

Шановні користувачі!

До Міжнародного дня толерантності відділ наукової інформації та бібліографії підготував віртуальний бібліографічний список літератури «Феномен толерантності», який стане в нагоді учням, студентам, вчителям, педагогам, соціальним працівникам, всім, хто має на меті формувати і розвивати толерантне освітнє середовище.

Усіх охочих запрошуємо до перегляду.

Життя суспільства, як і життя окремої людини, ґрунтується на впливі ідей, поглядів, теорій. За часи історії людства їх промайнуло чимало. Вони оволодівали розумом людей на більший чи менший термін. Деякі з них закликали до барикад, призводили до війн, ставали підставою для створення «образу ворога» з іншого народу.

Але з розвитком суспільства до людей прийшло розуміння, що Земля не є надто великою, вона – наш спільний дім, всі люди в якому – сусіди. А для того, щоб людство успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. У безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн на планеті, на допомогу має прийти «рятувальне коло» толерантності.

Толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Це єдність у різноманітті. Перехід від війни до культури миру.

Понад 12 років 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей День був проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 р. на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО.

До цієї дати відділ наукової інформації та бібліографії підготував віртуальний бібліографічний список літератури «Феномен толерантності», який стане в нагоді учням, студентам, вчителям, педагогам, соціальним працівникам, всім, хто має на меті формувати і розвивати толерантне освітнє середовище.

Толерантність та культура миру: етимологія поняття

Толерантність – це повага права іншого бути таким, яким він є.

 1. Аксьонова, В. І. Культура толерантності: витоки метафізичних сенсів / В. І. Аксьонова // Грані. – 2018. – Т. 21, № 9. – С. 118–123.
 2. Афанасьєва, Л. Толерантність як соціальний маркер повсякденного буття людини / Л. Афанасьєва, М. Семікін // Соціологічні студії. – 2019. – № 2. – С. 35–41.
 3. Бафаев, М. М. Структура и критерии классификации толерантности / М. М. Бафаев // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2019. – № 3. – С. 44–51.
 4. Бірюкова, Т. Ф. Технології формування соціальної толерантності в Україні: соціологічний аналіз / Т. Ф. Бірюкова // Грані. – 2017. – № 11. – С. 42–49.
 5. Бринов, В. В. Толерантність і співіснування соціальних груп у працях Рейнхольда Нібура / В. В. Бринов // Освітній дискурс. – 2020. – Вип. 20. – С. 68–77.
 6. Войтенко, І. Толерантність врятує світ / І. Войтенко // Deutsch = Шк. світ. – 2018. – № 2. – С. 15–17.
 7. Гаврилюк, Л. П. Виховання толерантності особистості як запорука попередження проявів ксенофобії у суспільстві / Л. П. Гаврилюк, Н. І. Куб’як // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2019. – Вип. 32. – С. 40–53.
 8. Глинська, Л. Феномен толерантності в соціально-філософських інтерпретаціях / Л. Глинська, Р. Скляров // Соціологічні студії. – 2019. – № 2. – С. 42–47.
 9. Голованова, Т. П. Толерантність і педагогіка: історико-теоретичний аспект / Т. П. Голованова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Педагогічні науки. – 2018. – № 2. – С. 21–24.
 10. Губа, Н. O. Теоретичний аналіз психологічних чинників, які впливають на формування толерантності / Н. O. Губа, Ж. Г. Гладких // Психологічні перспективи. – 2018. – Вип. 32. – С. 97–108.
 11. Демчина, О. Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен / О. Демчина // Зб. наук. пр. Психологія. – 2019. – Вип. 23. – С. 35–41.
 12. Котова, С. «Націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі: витоки, ідеологія, соціальна структура» / С. Котова, С. Стельмах // Європейські історичні студії. – 2018. – № 11. – С. 282–291.
 13. Кузьменко, Р. І. Толерантність як основа спільної дії в бутті людини / Р. І. Кузьменко // Вісн. Нац. авіаційного ун-ту. Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 93–98.
 14. Кузьменко, Р. І. Феномен толерантності: етимологія і семантика / Р. І. Кузьменко // Гілея: наук. вісн. – 2018. – Вип. 128. – С. 223–227.
 15. Лещенко, М. Є. Толерантність як чинник формування успішної особистості / М. Є. Лещенко // Проблеми соц. роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2019. – № 1. – С. 46–51.
 16. Лисенко, Н. Г. Толерантність як науково-педагогічна проблема сучасної педагогіки Франції / Н. Г. Лисенко // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 103–107.
 17. Литвин, С. В. Толерантність до невизначеності як психологічний конструкт / С. В. Литвин // Психол. часоп. – 2019. – № 1. – С. 90–107.
 18. Ляпіна, Л. А. Толерантність у міжкультурній взаємодії: соціологічна концепція М. Уоцера / Л. А. Ляпіна // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2019. – Вип. 81. – С. 19–26.
 19. Саннікова, О. П. Психологічний ресурс толерантності: самоприйняття та його функції / О. П. Саннікова, І. О. Гордієнко // Вісн. післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 9. – С. 107–123.
 20. Семенів, Н. М. Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості / Н. М. Семенів // Молодий вчений. – 2019. – № 10(2). – С. 470–476.
 21. Смазнова, І. С. Синергетична ефективність парності агресії і толерантності / І. С. Смазнова // Правова держава. – 2019. – № 35. – С. 16–24.
 22. Таланова, Ю. Толерантність чи єдність у багатогранності : програма проведення тижня психологічного комфорту / Ю. Таланова // Соціальний педагог. – 2018. – Січ., № 1. – С. 24–35.
 23. Таргоній, І. Наукові підходи до виховання толерантності зарубіжними дослідниками / І. Таргоній // Педагог. часоп. Волині. – 2019. – № 2. – С. 47–52.
 24. Фурман, А. В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування / А. В. Фурман, О. Шаюк // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2019. – № 2. – С. 5–26.
 25. Хоменко, Г. В. Освіта в конфліктному суспільстві: розвиток ідей толерантності / Г. В. Хоменко // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. – 2019. – Вип. 15. – С. 38–50.
 26. Черемський, М. Толерантність освітнього середовища як умова творчого самовираження особистості / М. Черемський // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2018. – № 2. – С. 75–82.
 27. Юдко, Л. В. Концепт толерантність: генетичний аспект дослідження / Л. В. Юдко // Мовознавство. – 2017. – № 5. – С. 63–72.
 28. Яланська, С. П. Толерантне освітнє середовище як умова психологічного здоров'я особистості / С. П. Яланська // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 лист. 2017 р. / Донец. нац. Ун-т ім. В. Стуса, Каф. психології, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. вікової психофізіології, Донец. нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 253–256.

Формування толерантності в закладах освіти

Розвиток толерантних якостей учнів та студентів – це один з напрямів соціалізації особистості.

У закладах дошкільної освіти

 1. Бикова, М. Толерантність як актуальна проблема виховання в закладах дошкільної освіти / М. Бикова // Педагог. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 10. – С. 117–130.
 2. З толерантністю на «ти» : практичне заняття з елементами казкотерапії // Психолог дошкілля. – 2020. – Квіт., № 4. – С. 20–33.
 3. Кривошея, Н. Б. Формування толерантності дошкільника засобами родинного виховання / Н. Б. Кривошея // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2020. – Вип. 1. – С. 277–283.
 4. Луценко, Т. Р. Формирование толерантности у детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного обучения / Т. Р. Луценко // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених 29 берез. 2018 р. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Філол. ф-т, Каф. психології, Вроцлав. ун-т, Ін-т психології. – Вінниця, 2018. – С. 107–110.
 5. Максимова, О. Експериментальне дослідження рівня міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного віку в когнітивній та емоційній сферах / О. Максимова, М. Федорова // Педагог. освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 27. – С. 323–328.
 6. Максимова, О. О. Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського / О. О. Максимова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 5. – С. 62–66.
 7. Шинкарьова, Ж. В. Виховання міжетничної толерантності дітей дошкільного віку в контексті конструктивного досвіду зарубіжжя / Ж. В. Шинкарьова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2019. – Вип. 3. – С. 247–257.

У шкільній освіті

 1. Бессараб, Н. Педагогічні умови виховання міжкультурної толерантності молодших школярів / Н. Бессараб // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 3. – С. 114–118.
 2. Бідонько, І. В. Соціальна толерантність старшокласників як індикатор їхньої соціальної компетентності / І. В. Бідонько // Вісн. післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2018. – Вип. 6. – С. 35–48.
 3. Висоцька, Л. В. Культура толерантності у контексті Болонського процесу / Л. В. Висоцька // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Т. Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2017. – Вип. 7. – С. 3–7.
 4. Джерело толерантності : виховна година. 4-й клас // Початк. освіта. – 2017. – Верес., № 18. – С. 28–31.
 5. Довбенко, С. Ю. Виховання толерантності у школярів в умовах полікультурного суспільства / С. Ю. Довбенко // Освітній дискурс. – 2020. – Вип. 20. – С. 32–43.
 6. Довга, Т. Педагогічна толерантність як інструмент протидії булінгу в освітньому середовищі початкової школи / Т. Довга, Т. Прибора // Рідна шк. – 2019. – № 2. – С. 39–43.
 7. Жилка, О. Етикет спілкування : година спілкування з елементами тренінгу в початкових класах / О. Жилка // Дефектолог. – 2018. – Берез., № 3. – С. 46–49.
 8. Зубалій, В. Толерантна та інтолерантна особистість: 9 відмінностей : матеріали для клас. керівника / В. Зубалій // Шк. світ. – 2018. – Лют., № 3. – С. 5–7.
 9. Іваничко, І. І. Толерантність як багатоаспектне педагогічне поняття / І. І. Іваничко // Соц.-гуманіт. вісн. – 2019. – Вип. 29/30. – С. 45–46.
 10. Карпюк, Ю. Я. Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної толерантності у підлітковому віці / Ю. Я. Карпюк // Virtus : Scientific Journal. – 2019. – № 30. – С. 50–56.
 11. Кузнєцова, О. В. Школа толерантності : класна година / О. В. Кузнєцова // Класному керівнику усе для роботи. – 2018. – № 1. – С. 39–41.
 12. Ланова, В. Будь толерантним / В Ланова, С Тодосійчук // Початк. шк. – 2020. – № 7. – С. 61–62.
 13. Лаппо, В. Теоретико-методичні засади оптимізації процесу формування толерантності в учнів старшої школи / В. Лаппо // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2018. – № 2. – С. 57–63.
 14. Лисенко Н. Г. Виховання толерантності в учнів шкіл Франції у контексті моральної та громадянської освіти / Н. Г. Лисенко // Теорія та методика навчання та виховання. – 2019. – Вип. 47. – С. 50–62.
 15. Лисенко, О. В. «Усе починається з тебе...» : (до Міжнар. дня толерантності) / О. В. Лисенко // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 10. – С. 2–4.
 16. Лисенко, О. В. Все починається з тебе! (вихов. година до Міжнар. дня толерантності) / О. В. Лисенко // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 10. – С. 8–11.
 17. Мірошник, С. І. Формування толерантності учнів у вивченні української літератури в закладі загальної середньої освіти / С. І. Мірошник // Народна освіта. – 2019. – Вип. 2. – С. 112–117.
 18. Мотуз, Т. В. Педагогічні умови виховання толерантності учнівської молоді / Т. В. Мотуз // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2017. – Вип. 8. – С. 96–103.
 19. Муляр, О. П. Методичні умови формування толерантності школярів у процесі навчання суспільствознавчих предметів / О. П. Муляр // Педагог. пошук. – 2019. – № 3. – С. 33–35.
 20. Накладова, М. Будьмо толерантними : науково-практична конференція / М. Накладова // Початк. шк. – 2018. – № 1. – С. 52–54.
 21. Подчерняєва, Н. Д. Виховання у старшокласників міжнаціональної толерантності засобами євроклубу загальноосвітнього навчального закладу / Н. Д. Подчерняєва // Теорія та методика навчання та виховання. – 2018. – Вип. 45. – С. 141–153.
 22. Попіль, Лілія. Бути сучасним – бути толерантним : година спілкування / Л. Попіль // Шк. світ. – 2018. – Черв., № 11. – С. 36–40.
 23. Попова, Г. Проєкт «Джерело толерантності» : 4 клас / Г. Попова // Початк. шк. – 2018. – № 4. – С. 50–52.
 24. Рябуха, А. Назустріч толерантності : заняття-практикум для батьків / А. Рябуха // Психолог дошкілля. – 2019. – Берез., № 3. – С. 29–34.
 25. Садова, І. Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами / І. Садова // Педагог: освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (1). – С. 260–265.
 26. Сидорова, О. П. Учимося бути толерантними : виховний захід / О. П. Сидорова // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 8. – С. 12–14.
 27. Стукаленко, З. М. Толерантність як засіб регулярних гендерних відносин у навчально-виховному процесі / З. М. Стукаленко // Наук. зап. [Центральноукр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 180. – С. 155–158.
 28. Толерантність – риса соціальної зрілості людини : тренінг для учнів 9–11 класів // Позаклас. час. – 2019. – Квіт., № 4. – С. 36–38.
 29. Третиннікова, Л. «У житті важливе кожне слово...» : тренінгове заняття для учнів 9–11-х класів / Л. Третиннікова // Соціал. педагог. – 2017. – Груд., № 12. – С. 24–30.
 30. Трубавіна, І. М. Формування толерантності та культури миру в учнів закладів середньої освіти: соціально-педагогічний аспект / І. М. Трубавіна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 3. – С. 115–124.
 31. Чабаненко, І. Виховання толерантності : цикл мінізанять / І. Чабаненко // Соціал. педагог. – 2019. – Серп, № 8. – С. 25–32.
 32. Шквир, О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання етнічної толерантності / О. Шквир // Молодь і ринок. – 2020. – № 1. – С. 26–30.

У вищій освіті

 1. Волощук, І. А. Розвиток толерантних якостей майбутніх вчителів в системі фахової підготовки / І. А. Волощук, А. В. Вакуліна // Наук. вісн. Льотної академії. Серія : Педагог. науки. – 2020. – Вип. 7. – С. 20–25.
 2. Гаврилюк, О. К. Толерантність і ксенофобія в міжетнічних взаємовідносинах київських студентів / О. К. Гаврилюк // Демографія та соціальна економіка. – 2020. – № 1. – С. 111–127.
 3. Гнатовська, К. С. Виховання толерантності в майбутніх учителів початкових класів / К. С. Гнатовська // Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 59. – С. 277–283.
 4. Дичківська, І. Формування міжетнічної толерантності майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки / І. Дичківська // Наук. зап. Бердянськ. держ. педагог. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 2. – С. 189–197.
 5. Добровіцька, О. О. Визначення толерантної освіченості у майбутніх соціальних працівників / О. О. Добровіцька // Вісн. Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагог. науки. – 2018. – № 8(2). – С. 12–21.
 6. Дрозд, О. В. Аксіологічний аспект формування толерантної особистості в умовах закладу вищої освіти / О. В. Дрозд // Наук. вісн. Миколаївського нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – № 2. – С. 85–89.
 7. Єфименко, Л. М. Педагогічна практика як засіб виховання комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільної освіти / Л. М. Єфименко // Молодий вчений. – 2019. – № 6(1). – С. 81–84.
 8. Зіньковська, О. В. Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх учителів іноземної мови / О. В. Зіньковська // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. – 2019. – № 2. – С. 347–351.
 9. Калаур, С. М. Психолого-педагогічні підходи до формування міжетнічної толерантності студентів у закладах вищої освіти / С. М. Калаур // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2020. – Вип. 34. – С. 76–84.
 10. Канішевська, Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності / Л. Канішевська // Інноватика у вихованні. – 2020. – Вип. 11(2). – С. 22–27.
 11. Куценко, О. Педагогічні умови формування толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами / О. Куценко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – 2020. – Вип. 1. – С. 113–120.
 12. Манжос, Е. О. Особливості формування міжетнічної толерантності у студентів аграрних навчальних закладів України / Е. О. Манжос, О. С. Матієнко // Сільське госп-во та лісівництво. – 2017. – № 6 (1). – С. 222–228.
 13. Панасенко, Е. Формування комунікативної толерантності у майбутніх практичних психологів: теоретико-прикладний аспект / Е. Панасенко // Професіоналізм педагога: теорет. й метод. аспекти. – 2019. – Вип. 10. – С. 127–140.
 14. Пермінова, Л. Комунікативна толерантність як умова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи / Л. Пермінова // Педагог: інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2019. – Вип. 2. – С. 33–38.
 15. Пономарьова, Г. Ф. Формувавання толерантності в майбутніх педагогів в інклюзивному середовищі закладу вищої педагогічної освіти / Г. Ф. Пономарьова // Наук. зап. каф. педагогіки. – 2019. – Вип. 44. – С. 245–256.
 16. Семенів, Н. М. Дослідження етнічної толерантності в студентському середовищі / Н. М. Семенів // Молодий вчений. – 2019. – № 3 (2). – С. 275–280.
 17. Стукаленко, З. Функції професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва / З. Стукаленко // Молодь і ринок. – 2019. – № 12. – С. 75–79.
 18. Таргоній, І. В. Готовність кураторів студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів / І. В. Таргоній // Вісн. Луган. нац. ун-ту і. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 6 (2). – С. 109–117.
 19. Таргоній, І. В. До питання використання потенціалу позааудиторної діяльності педагогічних коледжів у контексті проблеми виховання толерантності студентів / І. В. Таргоній // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2020. – № 1. – С. 272–276.
 20. Таргоній, І. Методична підготовка наставників студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів / І. Таргоній // Пед. часоп. Волині. – 2019. – № 4. – С. 85–90.
 21. Хілько, С. О. Дослідження впливу рефлексії на формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціал. та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 10. – С. 97–119.
 22. Шаюк, О. Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування / О. Шаюк // Психологія і суспільство . – 2020. – № 1. – С. 78–89.
 23. Швирка, В. М. Педагогічний підхід до визначення поняття «толерантність» / В. М. Швирка // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 6. – С. 347–353.
 24. Щербан, Т. Д. Психологічні особливості толерантності у педагогічному спілкуванні / Т. Д. Щербан // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 1. – С. 254–258.

Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога

Толерантний педагог готовий проявити терпіння, він налаштований на те, щоб не принизити дитину, не зламати її, побачити та прийняти її особливості й пристосуватися до них, спрямований на пошук шляхів корекції проблем розвитку вихованців, розв’язання конфліктів у дитячому та юнацькому колективі.

 1. Балахтар, К. С. Професійна толерантність як складова готовності викладачів іноземної мови до креативної професійної діяльності у закладах вищої освіти / К. С. Балахтар // Психол. часоп. – 2019. – Т. 5, № 12. – С. 9–20.
 2. Брюховецька, О. В. Асертивність як складова професійної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 8. – С. 36–49.
 3. Брюховецька, О. В. Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 7. – С. 21–33.
 4. Брюховецька, О. В. Результати апробації системи організаційно-психологічного супроводу процесу формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2020. – Вип. 11. – С. 28–47.
 5. Брюховецька, О. В. Формування толерантності до професійного стресу у керівників закладів середньої освіти / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 9. – С. 10–24.
 6. Василенко, О. Н. Формування толерантного ставлення до дітей у фаховій підготовці соціальних працівників / О. Н. Василенко. // Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. – 2019. – Вип. 6. (11). – 15 с.
 7. Васюкова, Н. В. Етика і толерантність науково-педагогічного працівника як моральні принципи культури педагогічного спілкування / Н. В. Васюкова, Р. М. Лиман // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2018. – Вип. 1. – С. 144–149.
 8. Гайдук, Г. А. Модель структурної організації професійної толерантності педагога / Г. А. Гайдук // Психологічні перспективи. – 2018. – Вип. 32. – С. 73–84.
 9. Гладких, Ж. Толерантність як показник комунікативної компетентності викладача / Ж. Гладких // Гуманітарний корпус : зб. наук. ст. з актуал. проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т філософії та суспільствознавства, Ф-т педагогіки та психології, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Акад. розвитку психол. науки і практики. – Вінниця, 2019. – Вип. 27, Т. 1. – С. 70–73.
 10. Демиденко, О. Жила-була толерантність... : тренінгове заняття з педагогами / О. Демиденко // Психолог дошкілля. – 2018. – Груд., № 12. – С. 7–13.
 11. Казакова, С. І. Педагогічна толерантність учителя початкових класів / С. І. Казакова // Пед. майстерня. – 2019. – № 4. – С. 5–8.
 12. Коваль, Г. Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти / Г. Коваль, В. Логвиненко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – 2020. – Вип. 1. – С. 87–94.
 13. Козубовський, Р. В. Міжетнічна толерантність соціального працівника в полікультурному регіоні як умова ефективної професійної діяльності / Р. В. Козубовський // Соціал.-гуманіт. вісн. – 2020. – Вип. 32–33. – С. 91–94.
 14. Люлька, Г. А. Місце комунікативної толерантності у взаємодії вчителя початкових класів зі школярами / Г. А. Люлька // Молодий вчений. – 2019. – № 10(2). – С. 559–563.
 15. Люлька, Г. Критерії толерантності сучасного вчителя початкових класів / Г. Люлька // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 24. – С. 122–126.
 16. Томусяк, В. І. Тренінг толерантності для вчителів / В. І. Томусяк // Педагогічна майстерня – 2018. – № 8. – С. 26–32.

Аспекти формування толерантності в умовах інклюзивної освіти

Інклюзія є соціальною концепцією, яка передбачає розуміння мети – гуманізація суспільних відносин і прийняття прав осіб з обмеженими можливостями на якісну та доступну освіту.

 1. Добровіцька, О. О. Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища / О. О. Добровіцька // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». – 2018. – № 1. – С. 73–77.
 2. Жилка, О. І. Основні правила етичного спілкування з людьми з особливими потребами : година спілкування з елементами тренінгу для учнів 5-го класу / О. І. Жилка // Шк. психологу. Усе для роботи – 2019. – № 1. – С. 22–25.
 3. Заверико, Н. В. Виховання толерантності у школярів як умова розвитку інклюзивної освіти в Україні / Н. В. Заверико, Т. Г. Соловйова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2018. – № 29. – С. 60–66.
 4. Залановська, Л. І. Психолого-педагогічні аспекти формування толерантності до роботи в умовах іклюзивної освіти / Л. І. Залановська // Психол. часоп. – 2019. – № 3. – С. 180–193.
 5. Іваній, О. Принципи рівності, недискримінації та толерантності в реалізації права на освіту дітьми з особливими освітніми потребами / О. Іваній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 8. – С. 390–401.
 6. Козлюк, О. Виховання толерантного ставлення до дошкільників з особливими освітніми потребами / О. Козлюк // Інноватика у вихованні. – 2019. – Вип. 10. – С. 170–175.
 7. Косарєва, Г. Аналіз сформованості поведінкового компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів / Г. Косарєва, Н. Руденко // Педагог. освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24(1). – С. 138–143.
 8. Косарєва, Г. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх логопедів / Г. Косарєва // Інноватика у вихованні. – 2019. – Вип. 10. – С. 176–182.
 9. Кушнір, Ю. В. Особливості формування толерантного інклюзивного простору у навчальному закладі / Ю. В. Кушнір, В. А. Оверчук // Наук. пр. Вищого навч. закл. «Донецький національний технічний університет». Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2018. – № 2. – С. 63–66.
 10. Лапа, В. М. Інклюзивне навчання як передумова розвитку комунікативної толерантності старшокласників та модель її формування у процесі внутрішікільної інтеграції / В. М. Лапа // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2018. – № 1. – С. 181–198.
 11. Оспанова, Я. Н. Роль клубной деятельности в формировании у подростков толерантности к детям с особыми образовательными потребностями / Я. Н. Оспанова, Н. В. Слюсаренко // Пед. альм. – 2020. – Вип. 45. – С. 10–17.
 12. Рудницька, Є. Прихильність : Емоційне укриття для дитини з аутизмом / Є. Рудницька // Психолог. – 2020. – № 1, січ. – С. 54–61.
 13. Славінська, О. М. Розвиток толерантності у батьків, учителів до людей з особливими потребами. Тренінговий модуль / О. М. Славінська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2018. – № 5. – С. 24–26.; № 6. – С. 9–10.
 14. Суховієнко, Н. А. Роль інклюзивної освіти для підтримки рівності і толерантності у суспільств / Н. А. Суховієнко // Молодий вчений. – 2019. – № 8(1). – С. 79–83.

Підготувала бібліограф I категорії

відділу наукової інформації та бібліографії

Пахомова, Т. С.

Поділитися:

Феномен толерантності


Шановні користувачі!

До Міжнародного дня толерантності відділ наукової інформації та бібліографії підготував віртуальний бібліографічний список літератури «Феномен толерантності», який стане в нагоді учням, студентам, вчителям, педагогам, соціальним працівникам, всім, хто має на меті формувати і розвивати толерантне освітнє середовище.

Усіх охочих запрошуємо до перегляду.

Життя суспільства, як і життя окремої людини, ґрунтується на впливі ідей, поглядів, теорій. За часи історії людства їх промайнуло чимало. Вони оволодівали розумом людей на більший чи менший термін. Деякі з них закликали до барикад, призводили до війн, ставали підставою для створення «образу ворога» з іншого народу.

Але з розвитком суспільства до людей прийшло розуміння, що Земля не є надто великою, вона – наш спільний дім, всі люди в якому – сусіди. А для того, щоб людство успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. У безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн на планеті, на допомогу має прийти «рятувальне коло» толерантності.

Толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Це єдність у різноманітті. Перехід від війни до культури миру.

Понад 12 років 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей День був проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 р. на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО.

До цієї дати відділ наукової інформації та бібліографії підготував віртуальний бібліографічний список літератури «Феномен толерантності», який стане в нагоді учням, студентам, вчителям, педагогам, соціальним працівникам, всім, хто має на меті формувати і розвивати толерантне освітнє середовище.

Толерантність та культура миру: етимологія поняття

Толерантність – це повага права іншого бути таким, яким він є.

 1. Аксьонова, В. І. Культура толерантності: витоки метафізичних сенсів / В. І. Аксьонова // Грані. – 2018. – Т. 21, № 9. – С. 118–123.
 2. Афанасьєва, Л. Толерантність як соціальний маркер повсякденного буття людини / Л. Афанасьєва, М. Семікін // Соціологічні студії. – 2019. – № 2. – С. 35–41.
 3. Бафаев, М. М. Структура и критерии классификации толерантности / М. М. Бафаев // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2019. – № 3. – С. 44–51.
 4. Бірюкова, Т. Ф. Технології формування соціальної толерантності в Україні: соціологічний аналіз / Т. Ф. Бірюкова // Грані. – 2017. – № 11. – С. 42–49.
 5. Бринов, В. В. Толерантність і співіснування соціальних груп у працях Рейнхольда Нібура / В. В. Бринов // Освітній дискурс. – 2020. – Вип. 20. – С. 68–77.
 6. Войтенко, І. Толерантність врятує світ / І. Войтенко // Deutsch = Шк. світ. – 2018. – № 2. – С. 15–17.
 7. Гаврилюк, Л. П. Виховання толерантності особистості як запорука попередження проявів ксенофобії у суспільстві / Л. П. Гаврилюк, Н. І. Куб’як // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2019. – Вип. 32. – С. 40–53.
 8. Глинська, Л. Феномен толерантності в соціально-філософських інтерпретаціях / Л. Глинська, Р. Скляров // Соціологічні студії. – 2019. – № 2. – С. 42–47.
 9. Голованова, Т. П. Толерантність і педагогіка: історико-теоретичний аспект / Т. П. Голованова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Педагогічні науки. – 2018. – № 2. – С. 21–24.
 10. Губа, Н. O. Теоретичний аналіз психологічних чинників, які впливають на формування толерантності / Н. O. Губа, Ж. Г. Гладких // Психологічні перспективи. – 2018. – Вип. 32. – С. 97–108.
 11. Демчина, О. Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен / О. Демчина // Зб. наук. пр. Психологія. – 2019. – Вип. 23. – С. 35–41.
 12. Котова, С. «Націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі: витоки, ідеологія, соціальна структура» / С. Котова, С. Стельмах // Європейські історичні студії. – 2018. – № 11. – С. 282–291.
 13. Кузьменко, Р. І. Толерантність як основа спільної дії в бутті людини / Р. І. Кузьменко // Вісн. Нац. авіаційного ун-ту. Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 93–98.
 14. Кузьменко, Р. І. Феномен толерантності: етимологія і семантика / Р. І. Кузьменко // Гілея: наук. вісн. – 2018. – Вип. 128. – С. 223–227.
 15. Лещенко, М. Є. Толерантність як чинник формування успішної особистості / М. Є. Лещенко // Проблеми соц. роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2019. – № 1. – С. 46–51.
 16. Лисенко, Н. Г. Толерантність як науково-педагогічна проблема сучасної педагогіки Франції / Н. Г. Лисенко // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 103–107.
 17. Литвин, С. В. Толерантність до невизначеності як психологічний конструкт / С. В. Литвин // Психол. часоп. – 2019. – № 1. – С. 90–107.
 18. Ляпіна, Л. А. Толерантність у міжкультурній взаємодії: соціологічна концепція М. Уоцера / Л. А. Ляпіна // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2019. – Вип. 81. – С. 19–26.
 19. Саннікова, О. П. Психологічний ресурс толерантності: самоприйняття та його функції / О. П. Саннікова, І. О. Гордієнко // Вісн. післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 9. – С. 107–123.
 20. Семенів, Н. М. Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості / Н. М. Семенів // Молодий вчений. – 2019. – № 10(2). – С. 470–476.
 21. Смазнова, І. С. Синергетична ефективність парності агресії і толерантності / І. С. Смазнова // Правова держава. – 2019. – № 35. – С. 16–24.
 22. Таланова, Ю. Толерантність чи єдність у багатогранності : програма проведення тижня психологічного комфорту / Ю. Таланова // Соціальний педагог. – 2018. – Січ., № 1. – С. 24–35.
 23. Таргоній, І. Наукові підходи до виховання толерантності зарубіжними дослідниками / І. Таргоній // Педагог. часоп. Волині. – 2019. – № 2. – С. 47–52.
 24. Фурман, А. В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування / А. В. Фурман, О. Шаюк // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2019. – № 2. – С. 5–26.
 25. Хоменко, Г. В. Освіта в конфліктному суспільстві: розвиток ідей толерантності / Г. В. Хоменко // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. – 2019. – Вип. 15. – С. 38–50.
 26. Черемський, М. Толерантність освітнього середовища як умова творчого самовираження особистості / М. Черемський // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2018. – № 2. – С. 75–82.
 27. Юдко, Л. В. Концепт толерантність: генетичний аспект дослідження / Л. В. Юдко // Мовознавство. – 2017. – № 5. – С. 63–72.
 28. Яланська, С. П. Толерантне освітнє середовище як умова психологічного здоров'я особистості / С. П. Яланська // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 лист. 2017 р. / Донец. нац. Ун-т ім. В. Стуса, Каф. психології, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. вікової психофізіології, Донец. нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 253–256.

Формування толерантності в закладах освіти

Розвиток толерантних якостей учнів та студентів – це один з напрямів соціалізації особистості.

У закладах дошкільної освіти

 1. Бикова, М. Толерантність як актуальна проблема виховання в закладах дошкільної освіти / М. Бикова // Педагог. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 10. – С. 117–130.
 2. З толерантністю на «ти» : практичне заняття з елементами казкотерапії // Психолог дошкілля. – 2020. – Квіт., № 4. – С. 20–33.
 3. Кривошея, Н. Б. Формування толерантності дошкільника засобами родинного виховання / Н. Б. Кривошея // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2020. – Вип. 1. – С. 277–283.
 4. Луценко, Т. Р. Формирование толерантности у детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного обучения / Т. Р. Луценко // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених 29 берез. 2018 р. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Філол. ф-т, Каф. психології, Вроцлав. ун-т, Ін-т психології. – Вінниця, 2018. – С. 107–110.
 5. Максимова, О. Експериментальне дослідження рівня міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного віку в когнітивній та емоційній сферах / О. Максимова, М. Федорова // Педагог. освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 27. – С. 323–328.
 6. Максимова, О. О. Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського / О. О. Максимова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 5. – С. 62–66.
 7. Шинкарьова, Ж. В. Виховання міжетничної толерантності дітей дошкільного віку в контексті конструктивного досвіду зарубіжжя / Ж. В. Шинкарьова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2019. – Вип. 3. – С. 247–257.

У шкільній освіті

 1. Бессараб, Н. Педагогічні умови виховання міжкультурної толерантності молодших школярів / Н. Бессараб // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 3. – С. 114–118.
 2. Бідонько, І. В. Соціальна толерантність старшокласників як індикатор їхньої соціальної компетентності / І. В. Бідонько // Вісн. післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2018. – Вип. 6. – С. 35–48.
 3. Висоцька, Л. В. Культура толерантності у контексті Болонського процесу / Л. В. Висоцька // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Т. Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2017. – Вип. 7. – С. 3–7.
 4. Джерело толерантності : виховна година. 4-й клас // Початк. освіта. – 2017. – Верес., № 18. – С. 28–31.
 5. Довбенко, С. Ю. Виховання толерантності у школярів в умовах полікультурного суспільства / С. Ю. Довбенко // Освітній дискурс. – 2020. – Вип. 20. – С. 32–43.
 6. Довга, Т. Педагогічна толерантність як інструмент протидії булінгу в освітньому середовищі початкової школи / Т. Довга, Т. Прибора // Рідна шк. – 2019. – № 2. – С. 39–43.
 7. Жилка, О. Етикет спілкування : година спілкування з елементами тренінгу в початкових класах / О. Жилка // Дефектолог. – 2018. – Берез., № 3. – С. 46–49.
 8. Зубалій, В. Толерантна та інтолерантна особистість: 9 відмінностей : матеріали для клас. керівника / В. Зубалій // Шк. світ. – 2018. – Лют., № 3. – С. 5–7.
 9. Іваничко, І. І. Толерантність як багатоаспектне педагогічне поняття / І. І. Іваничко // Соц.-гуманіт. вісн. – 2019. – Вип. 29/30. – С. 45–46.
 10. Карпюк, Ю. Я. Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної толерантності у підлітковому віці / Ю. Я. Карпюк // Virtus : Scientific Journal. – 2019. – № 30. – С. 50–56.
 11. Кузнєцова, О. В. Школа толерантності : класна година / О. В. Кузнєцова // Класному керівнику усе для роботи. – 2018. – № 1. – С. 39–41.
 12. Ланова, В. Будь толерантним / В Ланова, С Тодосійчук // Початк. шк. – 2020. – № 7. – С. 61–62.
 13. Лаппо, В. Теоретико-методичні засади оптимізації процесу формування толерантності в учнів старшої школи / В. Лаппо // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2018. – № 2. – С. 57–63.
 14. Лисенко Н. Г. Виховання толерантності в учнів шкіл Франції у контексті моральної та громадянської освіти / Н. Г. Лисенко // Теорія та методика навчання та виховання. – 2019. – Вип. 47. – С. 50–62.
 15. Лисенко, О. В. «Усе починається з тебе...» : (до Міжнар. дня толерантності) / О. В. Лисенко // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 10. – С. 2–4.
 16. Лисенко, О. В. Все починається з тебе! (вихов. година до Міжнар. дня толерантності) / О. В. Лисенко // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 10. – С. 8–11.
 17. Мірошник, С. І. Формування толерантності учнів у вивченні української літератури в закладі загальної середньої освіти / С. І. Мірошник // Народна освіта. – 2019. – Вип. 2. – С. 112–117.
 18. Мотуз, Т. В. Педагогічні умови виховання толерантності учнівської молоді / Т. В. Мотуз // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2017. – Вип. 8. – С. 96–103.
 19. Муляр, О. П. Методичні умови формування толерантності школярів у процесі навчання суспільствознавчих предметів / О. П. Муляр // Педагог. пошук. – 2019. – № 3. – С. 33–35.
 20. Накладова, М. Будьмо толерантними : науково-практична конференція / М. Накладова // Початк. шк. – 2018. – № 1. – С. 52–54.
 21. Подчерняєва, Н. Д. Виховання у старшокласників міжнаціональної толерантності засобами євроклубу загальноосвітнього навчального закладу / Н. Д. Подчерняєва // Теорія та методика навчання та виховання. – 2018. – Вип. 45. – С. 141–153.
 22. Попіль, Лілія. Бути сучасним – бути толерантним : година спілкування / Л. Попіль // Шк. світ. – 2018. – Черв., № 11. – С. 36–40.
 23. Попова, Г. Проєкт «Джерело толерантності» : 4 клас / Г. Попова // Початк. шк. – 2018. – № 4. – С. 50–52.
 24. Рябуха, А. Назустріч толерантності : заняття-практикум для батьків / А. Рябуха // Психолог дошкілля. – 2019. – Берез., № 3. – С. 29–34.
 25. Садова, І. Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами / І. Садова // Педагог: освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24 (1). – С. 260–265.
 26. Сидорова, О. П. Учимося бути толерантними : виховний захід / О. П. Сидорова // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 8. – С. 12–14.
 27. Стукаленко, З. М. Толерантність як засіб регулярних гендерних відносин у навчально-виховному процесі / З. М. Стукаленко // Наук. зап. [Центральноукр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 180. – С. 155–158.
 28. Толерантність – риса соціальної зрілості людини : тренінг для учнів 9–11 класів // Позаклас. час. – 2019. – Квіт., № 4. – С. 36–38.
 29. Третиннікова, Л. «У житті важливе кожне слово...» : тренінгове заняття для учнів 9–11-х класів / Л. Третиннікова // Соціал. педагог. – 2017. – Груд., № 12. – С. 24–30.
 30. Трубавіна, І. М. Формування толерантності та культури миру в учнів закладів середньої освіти: соціально-педагогічний аспект / І. М. Трубавіна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 3. – С. 115–124.
 31. Чабаненко, І. Виховання толерантності : цикл мінізанять / І. Чабаненко // Соціал. педагог. – 2019. – Серп, № 8. – С. 25–32.
 32. Шквир, О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання етнічної толерантності / О. Шквир // Молодь і ринок. – 2020. – № 1. – С. 26–30.

У вищій освіті

 1. Волощук, І. А. Розвиток толерантних якостей майбутніх вчителів в системі фахової підготовки / І. А. Волощук, А. В. Вакуліна // Наук. вісн. Льотної академії. Серія : Педагог. науки. – 2020. – Вип. 7. – С. 20–25.
 2. Гаврилюк, О. К. Толерантність і ксенофобія в міжетнічних взаємовідносинах київських студентів / О. К. Гаврилюк // Демографія та соціальна економіка. – 2020. – № 1. – С. 111–127.
 3. Гнатовська, К. С. Виховання толерантності в майбутніх учителів початкових класів / К. С. Гнатовська // Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 59. – С. 277–283.
 4. Дичківська, І. Формування міжетнічної толерантності майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки / І. Дичківська // Наук. зап. Бердянськ. держ. педагог. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 2. – С. 189–197.
 5. Добровіцька, О. О. Визначення толерантної освіченості у майбутніх соціальних працівників / О. О. Добровіцька // Вісн. Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагог. науки. – 2018. – № 8(2). – С. 12–21.
 6. Дрозд, О. В. Аксіологічний аспект формування толерантної особистості в умовах закладу вищої освіти / О. В. Дрозд // Наук. вісн. Миколаївського нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – № 2. – С. 85–89.
 7. Єфименко, Л. М. Педагогічна практика як засіб виховання комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільної освіти / Л. М. Єфименко // Молодий вчений. – 2019. – № 6(1). – С. 81–84.
 8. Зіньковська, О. В. Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх учителів іноземної мови / О. В. Зіньковська // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. – 2019. – № 2. – С. 347–351.
 9. Калаур, С. М. Психолого-педагогічні підходи до формування міжетнічної толерантності студентів у закладах вищої освіти / С. М. Калаур // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2020. – Вип. 34. – С. 76–84.
 10. Канішевська, Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності / Л. Канішевська // Інноватика у вихованні. – 2020. – Вип. 11(2). – С. 22–27.
 11. Куценко, О. Педагогічні умови формування толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами / О. Куценко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – 2020. – Вип. 1. – С. 113–120.
 12. Манжос, Е. О. Особливості формування міжетнічної толерантності у студентів аграрних навчальних закладів України / Е. О. Манжос, О. С. Матієнко // Сільське госп-во та лісівництво. – 2017. – № 6 (1). – С. 222–228.
 13. Панасенко, Е. Формування комунікативної толерантності у майбутніх практичних психологів: теоретико-прикладний аспект / Е. Панасенко // Професіоналізм педагога: теорет. й метод. аспекти. – 2019. – Вип. 10. – С. 127–140.
 14. Пермінова, Л. Комунікативна толерантність як умова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи / Л. Пермінова // Педагог: інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2019. – Вип. 2. – С. 33–38.
 15. Пономарьова, Г. Ф. Формувавання толерантності в майбутніх педагогів в інклюзивному середовищі закладу вищої педагогічної освіти / Г. Ф. Пономарьова // Наук. зап. каф. педагогіки. – 2019. – Вип. 44. – С. 245–256.
 16. Семенів, Н. М. Дослідження етнічної толерантності в студентському середовищі / Н. М. Семенів // Молодий вчений. – 2019. – № 3 (2). – С. 275–280.
 17. Стукаленко, З. Функції професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва / З. Стукаленко // Молодь і ринок. – 2019. – № 12. – С. 75–79.
 18. Таргоній, І. В. Готовність кураторів студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів / І. В. Таргоній // Вісн. Луган. нац. ун-ту і. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 6 (2). – С. 109–117.
 19. Таргоній, І. В. До питання використання потенціалу позааудиторної діяльності педагогічних коледжів у контексті проблеми виховання толерантності студентів / І. В. Таргоній // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2020. – № 1. – С. 272–276.
 20. Таргоній, І. Методична підготовка наставників студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів / І. Таргоній // Пед. часоп. Волині. – 2019. – № 4. – С. 85–90.
 21. Хілько, С. О. Дослідження впливу рефлексії на формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціал. та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 10. – С. 97–119.
 22. Шаюк, О. Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування / О. Шаюк // Психологія і суспільство . – 2020. – № 1. – С. 78–89.
 23. Швирка, В. М. Педагогічний підхід до визначення поняття «толерантність» / В. М. Швирка // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 6. – С. 347–353.
 24. Щербан, Т. Д. Психологічні особливості толерантності у педагогічному спілкуванні / Т. Д. Щербан // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 1. – С. 254–258.

Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога

Толерантний педагог готовий проявити терпіння, він налаштований на те, щоб не принизити дитину, не зламати її, побачити та прийняти її особливості й пристосуватися до них, спрямований на пошук шляхів корекції проблем розвитку вихованців, розв’язання конфліктів у дитячому та юнацькому колективі.

 1. Балахтар, К. С. Професійна толерантність як складова готовності викладачів іноземної мови до креативної професійної діяльності у закладах вищої освіти / К. С. Балахтар // Психол. часоп. – 2019. – Т. 5, № 12. – С. 9–20.
 2. Брюховецька, О. В. Асертивність як складова професійної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 8. – С. 36–49.
 3. Брюховецька, О. В. Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 7. – С. 21–33.
 4. Брюховецька, О. В. Результати апробації системи організаційно-психологічного супроводу процесу формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2020. – Вип. 11. – С. 28–47.
 5. Брюховецька, О. В. Формування толерантності до професійного стресу у керівників закладів середньої освіти / О. В. Брюховецька // Вісн. післядиплом. освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. – 2019. – Вип. 9. – С. 10–24.
 6. Василенко, О. Н. Формування толерантного ставлення до дітей у фаховій підготовці соціальних працівників / О. Н. Василенко. // Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. – 2019. – Вип. 6. (11). – 15 с.
 7. Васюкова, Н. В. Етика і толерантність науково-педагогічного працівника як моральні принципи культури педагогічного спілкування / Н. В. Васюкова, Р. М. Лиман // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2018. – Вип. 1. – С. 144–149.
 8. Гайдук, Г. А. Модель структурної організації професійної толерантності педагога / Г. А. Гайдук // Психологічні перспективи. – 2018. – Вип. 32. – С. 73–84.
 9. Гладких, Ж. Толерантність як показник комунікативної компетентності викладача / Ж. Гладких // Гуманітарний корпус : зб. наук. ст. з актуал. проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т філософії та суспільствознавства, Ф-т педагогіки та психології, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Акад. розвитку психол. науки і практики. – Вінниця, 2019. – Вип. 27, Т. 1. – С. 70–73.
 10. Демиденко, О. Жила-була толерантність... : тренінгове заняття з педагогами / О. Демиденко // Психолог дошкілля. – 2018. – Груд., № 12. – С. 7–13.
 11. Казакова, С. І. Педагогічна толерантність учителя початкових класів / С. І. Казакова // Пед. майстерня. – 2019. – № 4. – С. 5–8.
 12. Коваль, Г. Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти / Г. Коваль, В. Логвиненко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – 2020. – Вип. 1. – С. 87–94.
 13. Козубовський, Р. В. Міжетнічна толерантність соціального працівника в полікультурному регіоні як умова ефективної професійної діяльності / Р. В. Козубовський // Соціал.-гуманіт. вісн. – 2020. – Вип. 32–33. – С. 91–94.
 14. Люлька, Г. А. Місце комунікативної толерантності у взаємодії вчителя початкових класів зі школярами / Г. А. Люлька // Молодий вчений. – 2019. – № 10(2). – С. 559–563.
 15. Люлька, Г. Критерії толерантності сучасного вчителя початкових класів / Г. Люлька // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 24. – С. 122–126.
 16. Томусяк, В. І. Тренінг толерантності для вчителів / В. І. Томусяк // Педагогічна майстерня – 2018. – № 8. – С. 26–32.

Аспекти формування толерантності в умовах інклюзивної освіти

Інклюзія є соціальною концепцією, яка передбачає розуміння мети – гуманізація суспільних відносин і прийняття прав осіб з обмеженими можливостями на якісну та доступну освіту.

 1. Добровіцька, О. О. Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища / О. О. Добровіцька // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». – 2018. – № 1. – С. 73–77.
 2. Жилка, О. І. Основні правила етичного спілкування з людьми з особливими потребами : година спілкування з елементами тренінгу для учнів 5-го класу / О. І. Жилка // Шк. психологу. Усе для роботи – 2019. – № 1. – С. 22–25.
 3. Заверико, Н. В. Виховання толерантності у школярів як умова розвитку інклюзивної освіти в Україні / Н. В. Заверико, Т. Г. Соловйова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2018. – № 29. – С. 60–66.
 4. Залановська, Л. І. Психолого-педагогічні аспекти формування толерантності до роботи в умовах іклюзивної освіти / Л. І. Залановська // Психол. часоп. – 2019. – № 3. – С. 180–193.
 5. Іваній, О. Принципи рівності, недискримінації та толерантності в реалізації права на освіту дітьми з особливими освітніми потребами / О. Іваній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 8. – С. 390–401.
 6. Козлюк, О. Виховання толерантного ставлення до дошкільників з особливими освітніми потребами / О. Козлюк // Інноватика у вихованні. – 2019. – Вип. 10. – С. 170–175.
 7. Косарєва, Г. Аналіз сформованості поведінкового компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів / Г. Косарєва, Н. Руденко // Педагог. освіта: теорія і практика. – 2018. – Вип. 24(1). – С. 138–143.
 8. Косарєва, Г. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх логопедів / Г. Косарєва // Інноватика у вихованні. – 2019. – Вип. 10. – С. 176–182.
 9. Кушнір, Ю. В. Особливості формування толерантного інклюзивного простору у навчальному закладі / Ю. В. Кушнір, В. А. Оверчук // Наук. пр. Вищого навч. закл. «Донецький національний технічний університет». Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2018. – № 2. – С. 63–66.
 10. Лапа, В. М. Інклюзивне навчання як передумова розвитку комунікативної толерантності старшокласників та модель її формування у процесі внутрішікільної інтеграції / В. М. Лапа // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2018. – № 1. – С. 181–198.
 11. Оспанова, Я. Н. Роль клубной деятельности в формировании у подростков толерантности к детям с особыми образовательными потребностями / Я. Н. Оспанова, Н. В. Слюсаренко // Пед. альм. – 2020. – Вип. 45. – С. 10–17.
 12. Рудницька, Є. Прихильність : Емоційне укриття для дитини з аутизмом / Є. Рудницька // Психолог. – 2020. – № 1, січ. – С. 54–61.
 13. Славінська, О. М. Розвиток толерантності у батьків, учителів до людей з особливими потребами. Тренінговий модуль / О. М. Славінська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2018. – № 5. – С. 24–26.; № 6. – С. 9–10.
 14. Суховієнко, Н. А. Роль інклюзивної освіти для підтримки рівності і толерантності у суспільств / Н. А. Суховієнко // Молодий вчений. – 2019. – № 8(1). – С. 79–83.

Підготувала бібліограф I категорії

відділу наукової інформації та бібліографії

Пахомова, Т. С.