Аграрний сектор: кадрове забезпечення

Стратегічна мета розвитку аграрної галузі – це забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення якості життя всіх верств населення. У складних соціально-економічних умовах розвитку аграрної сфери України забезпечення конкурентоспроможності та ефективності аграрної галузі багато в чому залежить від організації ефективної кадрової політики. Тому кадрове забезпечення сільського господарства сьогодні є стратегічним завданням державного масштабу. 

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-повідомлення «Аграрний сектор: кадрове забезпечення». 

Бібліографічний список літератури

 1. Булгаков, В. Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів у галузі агроінженерії / В. Булгаков // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 12. – С. 7–10.
 2. Вдовенко, Н. М. Трудові ресурси рибогосподарських підприємств / Н. М. Вдовенко // Економіка рибогосподарських підприємств : підруч. для студентів ВНЗ / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ, 2017. – С. 35–71.
 3. Гнибіденко, О. М. Проблеми забезпечення кадрами сільськогосподарських підприємств / О. М. Гнибіденко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 239–245. – Електрон. версія. – Режим доступу:file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/stvttp_2015_2_31%20(3).pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 4. Грицаєнко, М. І. Кадрове забезпечення аграрної науки України / М. І. Грицаєнко // Економіка розвитку. – 2014. – № 4. – С. 19–25. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Діалог влади, освіти та бізнесу для якісного кадрового забезпечення аграрного сектору [Електронний ресурс] // Сумський національний аграрний університет : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://snau.edu.ua/dialog-vladi-osviti-ta-biznesu-dlya-yakisnogo-kadrovogo-zabezpechennya-agrarnogo-sektoru/ (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 6. Дороніна, О. А. Забезпечення мотиваційної ролі кадрової політики аграрного підприємства як чинник його конкурентоспроможності / О. А. Дороніна // Зб. наук. пр. Таврійс. держ. агротехнол. ун-ту (економ. науки). – 2013. – № 2(5). – С. 137–144. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(5)__19 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 7. Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики // Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 194–206.
 8. Кальченко, С. В. Особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері / С. В. Кальченко // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 52–56. – Бібліогр. в кінці ст.
 9. Кальченко, С. В. Сучасні проблеми кадрового забезпечення аграрного сектора / С. В. Кальченко // Зб. наук. пр. Таврійс. держ. агротехнол. ун-ту (економ. науки). – 2013. – № 3. – С. 102–104. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_3_23 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 10. Киш, Л. М. Реалізація кадрової політики на підприємствах АПК / Л. М. Киш // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 2. – С. 27–37.
 11. Коваленко, С. Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва як предмет регулювання аграрного права / Сергій Коваленко // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 7. – С. 28–31. – Бібліогр. в кінці ст.
 12. Коваленко, С. В. Соціально-економічні передумови кадрового забезпечення інтегрованих структур в АПК: стан та перспективи розвитку в міжнародному контексті / С. В. Коваленко, І. О. Царенко // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 32. – С. 140–151. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2017_32_16 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 13. Коваленко, С. В. Тенденції кадрового забезпечення агропромислового сектору Кіровоградської області // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку : наук.-практ. конф., 07 черв. 2017 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Кіровоград. облдержадмін., Центральноукр. нац. техн. ун-т ; редкол.: А. О. Коломійцев, О. М. Левченко (відп. за вип.), Н. А. Рахуба [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 41–42. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7176/1/ZBIRNYK%2008.08.2017-4142.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 14. Лімонт, А. Виробництво рошенцевої льонотрести і розмір льонарських аграрних формувань та їх технічна і кадрова забезпеченість / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 10. – С. 31–35. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. Мазур, В. А. Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах / В. А. Мазур, Н. В. Германюк, Р. В. Дмитрук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 1. – С. 7–20.
 16. Маслак, М. М. Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва / М. М. Маслак // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 106–112.
 17. Механізми формування та розвитку трудового потенціалу сільських територій // Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; за ред.: Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. – Житомир ; Київ, 2018. – С. 151–176.
 18. Микитенко, С. Кадри й наука вирішують / Сергій Микитенко // Садівництво по-українськи. – 2019. – № 6. – С. 22–27.
 19. Мистецтво управління агропідприємством, або секрети успішних директорів // Зерно. – 2017. – № 9. – С. 80–81.
 20. Михайлова, Л. І. Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади / Л. І. Михайлова // Економіка АПК. – 2015. – № 2. – С. 50–54.
 21. Молдаван, Л. В. Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва / Л. В. Молдаван // Аграр. і сіл. розвиток для зростання та оновлення укр. економіки : наук. доп. / за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної, О. В. Шубравської ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2018. – С. 41–44. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/sr/298.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 22. Новак, О. В. Проблеми кадрового забезпечення системи менеджменту в агропідприємствах / О. В. Новак, В. П. Горьовий, М. М. Тимошенко // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 7. – С. 70–72. – Бібліогр. в кінці ст.
 23. Охота, Ю. В. Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері / Ю. В. Охота // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 126–132. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. Паска, І. М. Формування та реалізація державної підтримки кадрової політики в аграрному секторі України / І. М. Паска // Економіка та упр. АПК. – 2015. – № 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://econommeneg.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/economika/paska.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 25. Перелигін, М. Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектору: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / М. Перелигін // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 17–21.
 26. Пивовар, А. М. Соціально-економічна сутність трудового потенціалу сільського господарства / А. М. Пивовар, П. В. Пивовар // Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; за ред. Т. О. Зінчук. – Київ, 2020. – С. 187–200.
 27. Стоянова-Коваль, С. С. Ефективність використання трудового потенціалу аграрними підприємствами / С. С. Стоянова-Коваль, В. В. Попович // АгроСвіт. – 2014. – № 20. – С. 15–18.
 28. Томілін, О. О. Напрями удосконалення системи підготовки кадрів для аграрного сектору економіки // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. : зб. наук. пр. Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 2 (36). – С. 200–204. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1540 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 29. Томілін, О. Стратегія державної політики щодо кадрового забезпечення аграрного сектору економіки / О. Томілін, А. Томіліна // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2020. – С. 160–162. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8189/1/%D1%81.160-162.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 30. Турчіна, С. Г. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С. Г. Турчіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2011. – Т. 1, № 3. – С. 118–121. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_1/118-121.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 31. Шебанін, В. С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 5–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 32. Шебанін, В. С. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 5–14. – Бібліогр. в кінці ст.
 33. Шпортюк, Н. Пріоритетні напрями державної політики щодо кадрового забезпечення агропромислового комплексу / Н. Шпортюк // Держ. упр. та місцеве самоврядування. – 2019. – Вип. 2(41). – С. 92–98. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_02(41)/13.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана. 

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак

Поділитися:

Аграрний сектор


Стратегічна мета розвитку аграрної галузі – це забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення якості життя всіх верств населення. У складних соціально-економічних умовах розвитку аграрної сфери України забезпечення конкурентоспроможності та ефективності аграрної галузі багато в чому залежить від організації ефективної кадрової політики. Тому кадрове забезпечення сільського господарства сьогодні є стратегічним завданням державного масштабу. 

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-повідомлення «Аграрний сектор: кадрове забезпечення». 

Бібліографічний список літератури

 1. Булгаков, В. Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів у галузі агроінженерії / В. Булгаков // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 12. – С. 7–10.
 2. Вдовенко, Н. М. Трудові ресурси рибогосподарських підприємств / Н. М. Вдовенко // Економіка рибогосподарських підприємств : підруч. для студентів ВНЗ / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ, 2017. – С. 35–71.
 3. Гнибіденко, О. М. Проблеми забезпечення кадрами сільськогосподарських підприємств / О. М. Гнибіденко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 239–245. – Електрон. версія. – Режим доступу:file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/stvttp_2015_2_31%20(3).pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 4. Грицаєнко, М. І. Кадрове забезпечення аграрної науки України / М. І. Грицаєнко // Економіка розвитку. – 2014. – № 4. – С. 19–25. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Діалог влади, освіти та бізнесу для якісного кадрового забезпечення аграрного сектору [Електронний ресурс] // Сумський національний аграрний університет : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://snau.edu.ua/dialog-vladi-osviti-ta-biznesu-dlya-yakisnogo-kadrovogo-zabezpechennya-agrarnogo-sektoru/ (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 6. Дороніна, О. А. Забезпечення мотиваційної ролі кадрової політики аграрного підприємства як чинник його конкурентоспроможності / О. А. Дороніна // Зб. наук. пр. Таврійс. держ. агротехнол. ун-ту (економ. науки). – 2013. – № 2(5). – С. 137–144. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(5)__19 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 7. Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики // Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 194–206.
 8. Кальченко, С. В. Особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері / С. В. Кальченко // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 52–56. – Бібліогр. в кінці ст.
 9. Кальченко, С. В. Сучасні проблеми кадрового забезпечення аграрного сектора / С. В. Кальченко // Зб. наук. пр. Таврійс. держ. агротехнол. ун-ту (економ. науки). – 2013. – № 3. – С. 102–104. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_3_23 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 10. Киш, Л. М. Реалізація кадрової політики на підприємствах АПК / Л. М. Киш // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 2. – С. 27–37.
 11. Коваленко, С. Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва як предмет регулювання аграрного права / Сергій Коваленко // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 7. – С. 28–31. – Бібліогр. в кінці ст.
 12. Коваленко, С. В. Соціально-економічні передумови кадрового забезпечення інтегрованих структур в АПК: стан та перспективи розвитку в міжнародному контексті / С. В. Коваленко, І. О. Царенко // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 32. – С. 140–151. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2017_32_16 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 13. Коваленко, С. В. Тенденції кадрового забезпечення агропромислового сектору Кіровоградської області // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку : наук.-практ. конф., 07 черв. 2017 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Кіровоград. облдержадмін., Центральноукр. нац. техн. ун-т ; редкол.: А. О. Коломійцев, О. М. Левченко (відп. за вип.), Н. А. Рахуба [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 41–42. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7176/1/ZBIRNYK%2008.08.2017-4142.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 14. Лімонт, А. Виробництво рошенцевої льонотрести і розмір льонарських аграрних формувань та їх технічна і кадрова забезпеченість / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 10. – С. 31–35. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. Мазур, В. А. Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах / В. А. Мазур, Н. В. Германюк, Р. В. Дмитрук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 1. – С. 7–20.
 16. Маслак, М. М. Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва / М. М. Маслак // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 106–112.
 17. Механізми формування та розвитку трудового потенціалу сільських територій // Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; за ред.: Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. – Житомир ; Київ, 2018. – С. 151–176.
 18. Микитенко, С. Кадри й наука вирішують / Сергій Микитенко // Садівництво по-українськи. – 2019. – № 6. – С. 22–27.
 19. Мистецтво управління агропідприємством, або секрети успішних директорів // Зерно. – 2017. – № 9. – С. 80–81.
 20. Михайлова, Л. І. Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади / Л. І. Михайлова // Економіка АПК. – 2015. – № 2. – С. 50–54.
 21. Молдаван, Л. В. Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва / Л. В. Молдаван // Аграр. і сіл. розвиток для зростання та оновлення укр. економіки : наук. доп. / за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної, О. В. Шубравської ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2018. – С. 41–44. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/sr/298.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 22. Новак, О. В. Проблеми кадрового забезпечення системи менеджменту в агропідприємствах / О. В. Новак, В. П. Горьовий, М. М. Тимошенко // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 7. – С. 70–72. – Бібліогр. в кінці ст.
 23. Охота, Ю. В. Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері / Ю. В. Охота // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 126–132. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. Паска, І. М. Формування та реалізація державної підтримки кадрової політики в аграрному секторі України / І. М. Паска // Економіка та упр. АПК. – 2015. – № 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://econommeneg.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/economika/paska.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 25. Перелигін, М. Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектору: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / М. Перелигін // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 17–21.
 26. Пивовар, А. М. Соціально-економічна сутність трудового потенціалу сільського господарства / А. М. Пивовар, П. В. Пивовар // Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; за ред. Т. О. Зінчук. – Київ, 2020. – С. 187–200.
 27. Стоянова-Коваль, С. С. Ефективність використання трудового потенціалу аграрними підприємствами / С. С. Стоянова-Коваль, В. В. Попович // АгроСвіт. – 2014. – № 20. – С. 15–18.
 28. Томілін, О. О. Напрями удосконалення системи підготовки кадрів для аграрного сектору економіки // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. : зб. наук. пр. Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 2 (36). – С. 200–204. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1540 (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 29. Томілін, О. Стратегія державної політики щодо кадрового забезпечення аграрного сектору економіки / О. Томілін, А. Томіліна // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2020. – С. 160–162. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8189/1/%D1%81.160-162.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 30. Турчіна, С. Г. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С. Г. Турчіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2011. – Т. 1, № 3. – С. 118–121. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_1/118-121.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 31. Шебанін, В. С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 5–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 32. Шебанін, В. С. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 5–14. – Бібліогр. в кінці ст.
 33. Шпортюк, Н. Пріоритетні напрями державної політики щодо кадрового забезпечення агропромислового комплексу / Н. Шпортюк // Держ. упр. та місцеве самоврядування. – 2019. – Вип. 2(41). – С. 92–98. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_02(41)/13.pdf (дата звернення: 16.11.2020), вільний. – Назва з титул. екрана. 

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак