Сходинки духовності Русі-України

988 року  на берегах Дніпра біля стін Києва відбулася подія, історичну значимість якої для всього слов’янського світу годі переоцінити й у наші дні.

Саме тут у момент першого хрещення нашого народу князем Володимиром народилася східнослов’янська православна цивілізація. І саме Київ став містом-основоположником історичної, культурної, моральної й духовної епохи в житті всіх слов’янських народів, центром християнства, центром духовного збагачення.

День хрещення Київської Русі-України відзначається в Україні щорічно 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. З нагоди свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував виставку-історію «Сходинки духовності Русі-України». Запрошуємо до перегляду!

Бібліографічний список

З прийняттям християнства укріплюються міжнародні зв’язки Київської Русі, вона стає рівноправним партнером для держав християнської Європи.

На Русь приходить загальнослов’янська кирилична писемність, в колі книжників Київської митрополії зростає багатовікове дерево руського літописання.

Тут витоки руської літератури, архітектури, живопису, музики…

Олександр Бєлов 

Християнство: сторінки історії 

 • Баран, О. Причини прийняття християнства Володимиром Великим / О. Баран // Збірник тисячоліття християнства в Україні. 988–1988 / О. Баран, О. Герус. – Вінніпег, 1991. – С. 35–41.
 • Брайчевський, М. Твори : монографія / М. Брайчевський ; упоряд. Ю. Кухарчук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – Т. 1 : Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. – 720 с.
 • Бурмило, І. (протоієрей). Історія Церкви / І. Бурмило. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 424 с. : іл.
 • Власто, А. Запровадження християнства у слов’ян : вступ до середньовіч. історії слов’янства / А. Власто ; пер. з англ.: Р. Ткачук, Ю. Терех. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. : іл. – (Історична думка).
 • Гілл, Дж. Історія християнства : пер. з англ. / Дж. Гілл. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с.
 • Голобуцький, П. В. Запровадження християнства на Русі – правда і вигадки / П. В. Голобуцький. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Політвидав України, 1987. – 95 с.
 • Ісіченко, І. (архієпископ). Загальна Церковна Історія : курс лекцій для вищ. духов. шк. / І. Ісіченко. – Харків : Акта, 2001. – 608 с.
 • Котляр, М. Ф. Історія давньоруської державності / М. Ф. Котляр ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2002. – 234 с.
 • Кралюк, П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 136 с.
 • Мірошниченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності : в 2 т. / Ю. Мірошниченко, С. Удовік. – Київ : ВАКЛЕР, 2011. – Т. І : З найдавніших часів до створення імперії . – 744 с.
 • Мойсеєнко, В. Хрещення Русі: міфи / В. Мойсеєнко // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2012. – С. 132–144.
 • Никитенко, Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской / Н. Никитенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна = Saint Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine : зб. наук. пр. Вип. 3 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 415–441.
 • Пінкерс, С. (Теодор). Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія : пер. з фр. / С. (Теодор) Пінкерс ; комент., прим., бібліогр. матеріали: О. Хома, Е. Чухрай. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 608 с.
 • Православ’я: український вимір : навч. посіб. / ред. П. Ю. Саух. – Київ : Кондор, 2004. – 384 с.
 • Пріцак, О. Походження Русі : стародавні скандинавські джерела (крім ісландських caг) : в 2 т.  / О. Пріцак, відп. ред. О. Мишанич, редкол.: О. Пріцак (голова), О. Мишанич (заст.), Я. Ісаєвич, І. Шевченко. – Київ : НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 1997 – 2003.
 • Т. 1. – Київ : АТ «Обереги». – 1997. – 1074 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії. ; т. 2).
 • Ричка, В. Володимир Великий: Лицар Духу / В. Ричка. – Київ : Парлам. вид-во, 2020. – 308 с. : іл.
 • Толочко, П. Київська Русь / П. Толочко. – Київ : Абрис, 1996. – 360 с.  
 • Тютюн, О. Доля народів : монографія / О. Тютюн. – Київ : Укр. письменник, 2010. – 640 с.
 • Україна: хронологія розвитку. Т. 2 : Давні слов’яни. Київська Русь / голов. ред. П. П. Толочко. – Київ : Кріон, 2009. – 688 с. : іл. 

Світло духовності та культури 

 • Брайчевський, М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2002. – 154 с.
 • Вечерський, В. Українські монастирі / В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – (Невідома Україна).
 • Горський, В. С. Біля джерел : нариси з історії філос. культури України / В. С. Горський. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 262 с.
 • Давньоруське любомудріє: тексти і контексти : збірник / упоряд.: О. Вдовина, Ю. Завгородній. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 398 с.
 • Давньоруські любомудри / В. Горський [та ін.]. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2004. – 304 с.
 • Демин, О. Византийская философия и создание Кириллом и Мефодием славянской письменности: взгляд историка / О. Демин // Медієвістика : зб. наук. ст. Вип. 5 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; за ред. О. Александрова. – Одеса, 2009. – С. 61–67.
 • Жулинський, М. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : портр., іл.
 • Замалеев, А. Ф. Мыслители Киевской Руси / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Київ : Вища шк., 1987. – 182 с.
 • Зінченко, А. Л. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр.: традиція, епоха, творці / А. Л. Зінченко. – Київ : Укр. православ. церква Київ. патріархату, 2011. – 110 с.
 • Іванова, О. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат., палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко. – Київ : НБУВ, 2010. – 791 с. : іл.
 • Івченко, А. С. Найвидатніші храми України / А. С. Івченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 224 с. : кольор. іл.
 • Калінін, Ю. А. Ікона в православному культі: естетико-атеїстичний аналіз / Ю. А. Калінін. – Київ : Знання УРСР, 1990. – 32 с. : іл.
 • Кислашко, О. Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених / О. Кислашко. – Київ : Грамота, 2007. – 328 с.
 • Климов, В. В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії / В. В. Климов. – Київ : Ін-т філософії НАН України, 2008. – 883 с.
 • Леута, О. І. Старослов’янська мова : підручник / О. І. Леута. – Київ : ІНКОС, 2007. – 256 с.
 • Образ Христа в українській культурі / В. С. Горський, Ю. І. Сватко, О. Б. Киричок. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2001. – 200 с. : іл.
 • Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Українське монашество / І. Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396 с. : іл. – (Рукописна спадщина).
 • Отечественная философская мысль ХІ–ХVІІ вв. и греческая культура : сб. науч. тр. / АН Украины, Ин-т философии. – Київ : Наук. думка, 1991. – 340 с.
 • Писемність Київської Русі і становлення української літератури : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1988. – 315 с.
 • Сверстюк, Є. Українська література і християнська традиція / Є. Сверстюк // Сучасність. – 1992. – № 12. – С. 137–144.
 • Сліпушко, О. М. Софія Київська: українська література середньовіччя : доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / О. М. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 399 с.
 • Софонович, Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Ф. Софонович ; АН України, Археогр. коміс., Ін-т Укр. археографії НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 1992. – 336 с. : іл.
 • Сулима, В. І. Біблія і українська література : навч. посіб. / В. І. Сулима. – Київ : Освіта, 1998. – 399 с. : іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 • Українська література XI–XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. – Київ : Академія, 2011. – 688 с.
 • Хведченя, С. Таємниці лаврських святинь / С. Хведченя. – Київ : Географіка, 2004. – 284 с. : іл.

 

Поділитися:

Сходинки духовності Русі-України


988 року  на берегах Дніпра біля стін Києва відбулася подія, історичну значимість якої для всього слов’янського світу годі переоцінити й у наші дні.

Саме тут у момент першого хрещення нашого народу князем Володимиром народилася східнослов’янська православна цивілізація. І саме Київ став містом-основоположником історичної, культурної, моральної й духовної епохи в житті всіх слов’янських народів, центром християнства, центром духовного збагачення.

День хрещення Київської Русі-України відзначається в Україні щорічно 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. З нагоди свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував виставку-історію «Сходинки духовності Русі-України». Запрошуємо до перегляду!

Бібліографічний список

З прийняттям християнства укріплюються міжнародні зв’язки Київської Русі, вона стає рівноправним партнером для держав християнської Європи.

На Русь приходить загальнослов’янська кирилична писемність, в колі книжників Київської митрополії зростає багатовікове дерево руського літописання.

Тут витоки руської літератури, архітектури, живопису, музики…

Олександр Бєлов 

Християнство: сторінки історії 

 • Баран, О. Причини прийняття християнства Володимиром Великим / О. Баран // Збірник тисячоліття християнства в Україні. 988–1988 / О. Баран, О. Герус. – Вінніпег, 1991. – С. 35–41.
 • Брайчевський, М. Твори : монографія / М. Брайчевський ; упоряд. Ю. Кухарчук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – Т. 1 : Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. – 720 с.
 • Бурмило, І. (протоієрей). Історія Церкви / І. Бурмило. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 424 с. : іл.
 • Власто, А. Запровадження християнства у слов’ян : вступ до середньовіч. історії слов’янства / А. Власто ; пер. з англ.: Р. Ткачук, Ю. Терех. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. : іл. – (Історична думка).
 • Гілл, Дж. Історія християнства : пер. з англ. / Дж. Гілл. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с.
 • Голобуцький, П. В. Запровадження християнства на Русі – правда і вигадки / П. В. Голобуцький. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Політвидав України, 1987. – 95 с.
 • Ісіченко, І. (архієпископ). Загальна Церковна Історія : курс лекцій для вищ. духов. шк. / І. Ісіченко. – Харків : Акта, 2001. – 608 с.
 • Котляр, М. Ф. Історія давньоруської державності / М. Ф. Котляр ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2002. – 234 с.
 • Кралюк, П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 136 с.
 • Мірошниченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності : в 2 т. / Ю. Мірошниченко, С. Удовік. – Київ : ВАКЛЕР, 2011. – Т. І : З найдавніших часів до створення імперії . – 744 с.
 • Мойсеєнко, В. Хрещення Русі: міфи / В. Мойсеєнко // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2012. – С. 132–144.
 • Никитенко, Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской / Н. Никитенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна = Saint Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine : зб. наук. пр. Вип. 3 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 415–441.
 • Пінкерс, С. (Теодор). Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія : пер. з фр. / С. (Теодор) Пінкерс ; комент., прим., бібліогр. матеріали: О. Хома, Е. Чухрай. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 608 с.
 • Православ’я: український вимір : навч. посіб. / ред. П. Ю. Саух. – Київ : Кондор, 2004. – 384 с.
 • Пріцак, О. Походження Русі : стародавні скандинавські джерела (крім ісландських caг) : в 2 т.  / О. Пріцак, відп. ред. О. Мишанич, редкол.: О. Пріцак (голова), О. Мишанич (заст.), Я. Ісаєвич, І. Шевченко. – Київ : НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 1997 – 2003.
 • Т. 1. – Київ : АТ «Обереги». – 1997. – 1074 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії. ; т. 2).
 • Ричка, В. Володимир Великий: Лицар Духу / В. Ричка. – Київ : Парлам. вид-во, 2020. – 308 с. : іл.
 • Толочко, П. Київська Русь / П. Толочко. – Київ : Абрис, 1996. – 360 с.  
 • Тютюн, О. Доля народів : монографія / О. Тютюн. – Київ : Укр. письменник, 2010. – 640 с.
 • Україна: хронологія розвитку. Т. 2 : Давні слов’яни. Київська Русь / голов. ред. П. П. Толочко. – Київ : Кріон, 2009. – 688 с. : іл. 

Світло духовності та культури 

 • Брайчевський, М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2002. – 154 с.
 • Вечерський, В. Українські монастирі / В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – (Невідома Україна).
 • Горський, В. С. Біля джерел : нариси з історії філос. культури України / В. С. Горський. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 262 с.
 • Давньоруське любомудріє: тексти і контексти : збірник / упоряд.: О. Вдовина, Ю. Завгородній. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 398 с.
 • Давньоруські любомудри / В. Горський [та ін.]. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2004. – 304 с.
 • Демин, О. Византийская философия и создание Кириллом и Мефодием славянской письменности: взгляд историка / О. Демин // Медієвістика : зб. наук. ст. Вип. 5 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; за ред. О. Александрова. – Одеса, 2009. – С. 61–67.
 • Жулинський, М. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : портр., іл.
 • Замалеев, А. Ф. Мыслители Киевской Руси / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Київ : Вища шк., 1987. – 182 с.
 • Зінченко, А. Л. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр.: традиція, епоха, творці / А. Л. Зінченко. – Київ : Укр. православ. церква Київ. патріархату, 2011. – 110 с.
 • Іванова, О. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат., палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко. – Київ : НБУВ, 2010. – 791 с. : іл.
 • Івченко, А. С. Найвидатніші храми України / А. С. Івченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 224 с. : кольор. іл.
 • Калінін, Ю. А. Ікона в православному культі: естетико-атеїстичний аналіз / Ю. А. Калінін. – Київ : Знання УРСР, 1990. – 32 с. : іл.
 • Кислашко, О. Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених / О. Кислашко. – Київ : Грамота, 2007. – 328 с.
 • Климов, В. В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії / В. В. Климов. – Київ : Ін-т філософії НАН України, 2008. – 883 с.
 • Леута, О. І. Старослов’янська мова : підручник / О. І. Леута. – Київ : ІНКОС, 2007. – 256 с.
 • Образ Христа в українській культурі / В. С. Горський, Ю. І. Сватко, О. Б. Киричок. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2001. – 200 с. : іл.
 • Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Українське монашество / І. Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396 с. : іл. – (Рукописна спадщина).
 • Отечественная философская мысль ХІ–ХVІІ вв. и греческая культура : сб. науч. тр. / АН Украины, Ин-т философии. – Київ : Наук. думка, 1991. – 340 с.
 • Писемність Київської Русі і становлення української літератури : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1988. – 315 с.
 • Сверстюк, Є. Українська література і християнська традиція / Є. Сверстюк // Сучасність. – 1992. – № 12. – С. 137–144.
 • Сліпушко, О. М. Софія Київська: українська література середньовіччя : доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / О. М. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 399 с.
 • Софонович, Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Ф. Софонович ; АН України, Археогр. коміс., Ін-т Укр. археографії НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 1992. – 336 с. : іл.
 • Сулима, В. І. Біблія і українська література : навч. посіб. / В. І. Сулима. – Київ : Освіта, 1998. – 399 с. : іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 • Українська література XI–XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. – Київ : Академія, 2011. – 688 с.
 • Хведченя, С. Таємниці лаврських святинь / С. Хведченя. – Київ : Географіка, 2004. – 284 с. : іл.