Медична книга України

Немає праці шляхетнішої, ніж праця тих,

хто зберігає, поширює думку, освіту.

 

23 квітня – Всесвітній день книги й авторського права. Свято встановлене резолюцією ЮНЕСКО в 1995 році й покликане привернути увагу до культури писемного слова, читання та книговидання, а також до питань авторського права й захисту інтелектуальної власності.

У рамках заходів до Всесвітнього дня книги й авторського права відділ медичних наук пропонує ознайомитися з книжковою виставкою «Медична книга України».

Видавничий дім «Здоровя України» (Бібліотека «Здоров’я України»,  Доктор-Медіа)  

 1. Алгоритми в практиці гастроентеролога / за ред.: О. Я. Бабака, Н. В. Харченко. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 162 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Гастроентеролог).
 2. Антипкін, Ю. Г. Довідник з дитячої пульмонології та алергології / Ю. Г. Антипкін, В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманець. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 360 с. : іл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Дитячий пульмонолог. Алерголог).
 3. Борисенко, А. В. Практична пародонтологія / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова. – Київ : Доктор-Медіа, 2011. – 472 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Стоматолог). – Бібліогр.
 4. Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень в світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016), GOLD (2017), NICE (2010) / за ред. Юрія Івановича Фещенка. – Київ : Доктор-Медіа-Груп, 2018. – 220 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Практикум лікаря).
 5. Довідник з алергології / за ред. Б. М. Пухлика. – Київ : Доктор-Медіа, 2009. – 412 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Алерголог).
 6. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики / за ред. А. В. Борисенка. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2013. – 548 с. : іл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Стоматолог).
 7. Керівництво з оториноларингології : для лікарів первинної ланки в рамках класифікації ІСРС-2 / ред. В. І. Попович. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2018. – 280 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Оториноларинголог).
 8. Основи нефрології : довід. лікаря / ред. М. О. Колесник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Доктор-Медіа, 2010. – 380 с. – (Бібліотека "Здоров'я України").
 9. Пасєчніков, С. П. Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / С. П. Пасєчніков, В. І. Зайцев. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 126 с. – (Бібліотека "Здоров'я України").
 10. Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки : довід. для практикуючих лікарів / Укр. асоц. з вивч. захворювань печінки ; за заг. ред. М. Б. Щербиніної. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 442 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря). – Бібліогр.

    Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» 

 1. Військова ортопедична стоматологія : підручник / П. В. Іщенко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2013. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311.
 2. Внутрішні хвороби : нац. підруч. для студентів ВМНЗ, лікарів-інтернів і слухачів закл. післядиплом. освіти : у 2 ч. Ч. 2. Розд. 9-24 / за ред. Л. В. Глушка. – Київ : Медицина, 2019. – 584 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
 3. Кравчук, С. Ю. Радіологія : підруч. для студентів, лікарів-інтернів ВМНЗ / С. Ю. Кравчук. – Київ : Медицина, 2019. – 296 с. : іл.
 4. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : підручник / за ред. І. С. Зозулі. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2017. – 960 с. – Бібліогр.: с. 954–958.
 5. Медична і соціальна реабілітація : підручник / В. Б. Самойленко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2018. – 464 с. : табл. – Бібліогр.
 6. Медична хімія : підруч. для студентів мед. ВНЗ ІV рівня акредитації / за ред. В. О. Калібабчук. – Київ : Медицина, 2013. – 336 с. : іл. – Бібліогр.
 7. Севідов, В. В. Онкологія : підруч. для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівнів акредитації / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; за ред. В. П. Баштана. – Київ : Медицина, 2011. – 232 с. – Бібліогр.  
 8. Сестринська справа : підруч. для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівнів акредитації / за ред.: В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 816 с. : табл. – Бібліогр.
 9. Сімейна медицина : підруч. для студентів ВМНЗ : у 3 кн. Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики. – Київ : Медицина, 2017. – 680 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
 10. Фещенко, Ю. І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції : навч. посіб. / Ю. І. Фещенко, О. А. Журило, А. І. Барбова. – Київ : Медицина, 2019. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 301–
 11. Хемптон, Джон. 150 випадків ЕКГ = 150 ECG Cases / Джон Хемптон, Девід Едлем, Джоан Хемптон ; пер. з англ. О. Скакун ; наук. ред. пер. Нестор Середюк. – Київ : Медицина, 2020. – 344 с. : іл.

        Видавництво «Нова книга» 

 1. Анатомія людини : підруч. для студентів мед. вузів ІV рівня акредитації : у 3 т. Т. 1 / А. С. Головацький [та ін.]. – Вид. 3-тє, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 368 с. : кольор. іл. – Бібліогр.
 2. Внутрішня медицина : підручник / за ред. Р. О. Сабадишина. – Вінниця : Нова Кн., 2019. – 552 с. : табл. – Бібліогр.
 3. Громадське здоров'я : підруч. для студентів мед. вузів ІV рівня акредитації / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; за ред. В. Ф. Москаленка. – Вид. 3-тє. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 560 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
 4. Епідеміологія : підруч. для студентів мед. ВНЗ / за ред. І. П. Колеснікової. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 576 с. : іл.
 5. Загальна психологія : підруч. для студентів ВНЗ / за заг. ред. С. Д. Максименка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 688 с. – Бібліогр. в кінці гл.
 6. Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підруч. для студентів мед. вузів ІV рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 454–474.
 7. Олійник, П. В. Комплектно-табельне оснащення військово-медичної служби : навч. посіб. для студентів мед. (фармацевт.) ВНЗ IV рівня акредитації / П. В. Олійник. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 361–363.
 8. Передерій, В. Г. Основи внутрішньої медицини : підруч. для студентів ВМНЗ. Т. 3. Диференціальний діагноз і ведення хворих у клініці внутрішньої медицини. Гострі та невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. – Вінниця : Нова Кн., 2010. – 1006 с. : іл., табл.
 9. Пропедевтична педіатрія : підруч. для студентів мед. ВНЗ IV рівня акредитації / за ред. В. Г. Майданника. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Вінниця : Нова Кн., 2018. – 872 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
 10. Пухлик, Б. М. Алергологія : посіб. для студентів мед. вузів, лікарів-інтернів / Б. М. Пухлик. – Вінниця : Нова Кн., 2004. – 240 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 225–228.
 11. Фармакотерапія : підруч. для студентів фармацевт. ф-тів / за ред. О. В. Крайдашенка. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 644 с. : іл. – Бібліогр.: с. 609– 

Видавництво «Укрмедкнига» 

 1. Анатомія та фізіологія з патологією : підруч. для студентів мед. ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / М-во охорони здоров'я України, Центр. метод. каб. з вищої мед. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; за ред.: Я. І. Федонюка, В. Д. Волошина. – 3-тє вид., допов. і випр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 676 с. : іл. – Бібліогр.: с. 661–662.
 2. Андрейчин, С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого : навч. посіб. для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2016. – 260 с. : рис. – Бібліогр.
 3. Андрейчин, С. М. Практична електрокардіографія : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. – 156 с. : рис., табл. – Бібліогр.
 4. Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2018. – 312 с. : табл. – Бібліогр.: с. 306–311.
 5. Загальна тактика : навч. посіб. для студентів мед. акад., ун-тів / О. Г. Корнієнко [та ін.] ; Тернопіл. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 152 с. – Бібліогр.: с. 120.
 6. Ковальчук, Л. Я. Клінічна флебологія : навч. посіб. для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, В. Б. Гощинський. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2008. – 288 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 280–287.
 7. Лікувальний масаж : підруч. для студентів ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Л. О. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2006. – 468 с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.
 8. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 371 с. : табл., рис., іл. – Бібліогр.: с. 369–371.
 9. Порадник лікаря з невідкладної медицини : посібник / за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТНМУ : Укрмедкнига, 2019. – 528 с. : рис., табл. – (Бібліотека практикуючого лікаря). – Бібліогр.: с. 518–527.
 10. Перша долікарська допомога : навч. посіб. для студентів фармацевт. ф-тів ВМНЗ ІV рівня акредитації / О. М. Кіт [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2008. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 330–332.
Поділитися:

Медична книга України


Немає праці шляхетнішої, ніж праця тих,

хто зберігає, поширює думку, освіту.

 

23 квітня – Всесвітній день книги й авторського права. Свято встановлене резолюцією ЮНЕСКО в 1995 році й покликане привернути увагу до культури писемного слова, читання та книговидання, а також до питань авторського права й захисту інтелектуальної власності.

У рамках заходів до Всесвітнього дня книги й авторського права відділ медичних наук пропонує ознайомитися з книжковою виставкою «Медична книга України».

Видавничий дім «Здоровя України» (Бібліотека «Здоров’я України»,  Доктор-Медіа)  

 1. Алгоритми в практиці гастроентеролога / за ред.: О. Я. Бабака, Н. В. Харченко. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 162 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Гастроентеролог).
 2. Антипкін, Ю. Г. Довідник з дитячої пульмонології та алергології / Ю. Г. Антипкін, В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманець. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 360 с. : іл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Дитячий пульмонолог. Алерголог).
 3. Борисенко, А. В. Практична пародонтологія / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова. – Київ : Доктор-Медіа, 2011. – 472 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Стоматолог). – Бібліогр.
 4. Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень в світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016), GOLD (2017), NICE (2010) / за ред. Юрія Івановича Фещенка. – Київ : Доктор-Медіа-Груп, 2018. – 220 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Практикум лікаря).
 5. Довідник з алергології / за ред. Б. М. Пухлика. – Київ : Доктор-Медіа, 2009. – 412 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Алерголог).
 6. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики / за ред. А. В. Борисенка. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2013. – 548 с. : іл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Стоматолог).
 7. Керівництво з оториноларингології : для лікарів первинної ланки в рамках класифікації ІСРС-2 / ред. В. І. Попович. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2018. – 280 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря. Оториноларинголог).
 8. Основи нефрології : довід. лікаря / ред. М. О. Колесник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Доктор-Медіа, 2010. – 380 с. – (Бібліотека "Здоров'я України").
 9. Пасєчніков, С. П. Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / С. П. Пасєчніков, В. І. Зайцев. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 126 с. – (Бібліотека "Здоров'я України").
 10. Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки : довід. для практикуючих лікарів / Укр. асоц. з вивч. захворювань печінки ; за заг. ред. М. Б. Щербиніної. – Київ : Бібліотека "Здоров'я України", 2015. – 442 с. : табл. – (Бібліотека "Здоров'я України") (Довідник лікаря). – Бібліогр.

    Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» 

 1. Військова ортопедична стоматологія : підручник / П. В. Іщенко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2013. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311.
 2. Внутрішні хвороби : нац. підруч. для студентів ВМНЗ, лікарів-інтернів і слухачів закл. післядиплом. освіти : у 2 ч. Ч. 2. Розд. 9-24 / за ред. Л. В. Глушка. – Київ : Медицина, 2019. – 584 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
 3. Кравчук, С. Ю. Радіологія : підруч. для студентів, лікарів-інтернів ВМНЗ / С. Ю. Кравчук. – Київ : Медицина, 2019. – 296 с. : іл.
 4. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : підручник / за ред. І. С. Зозулі. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2017. – 960 с. – Бібліогр.: с. 954–958.
 5. Медична і соціальна реабілітація : підручник / В. Б. Самойленко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2018. – 464 с. : табл. – Бібліогр.
 6. Медична хімія : підруч. для студентів мед. ВНЗ ІV рівня акредитації / за ред. В. О. Калібабчук. – Київ : Медицина, 2013. – 336 с. : іл. – Бібліогр.
 7. Севідов, В. В. Онкологія : підруч. для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівнів акредитації / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; за ред. В. П. Баштана. – Київ : Медицина, 2011. – 232 с. – Бібліогр.  
 8. Сестринська справа : підруч. для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівнів акредитації / за ред.: В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 816 с. : табл. – Бібліогр.
 9. Сімейна медицина : підруч. для студентів ВМНЗ : у 3 кн. Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики. – Київ : Медицина, 2017. – 680 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
 10. Фещенко, Ю. І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції : навч. посіб. / Ю. І. Фещенко, О. А. Журило, А. І. Барбова. – Київ : Медицина, 2019. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 301–
 11. Хемптон, Джон. 150 випадків ЕКГ = 150 ECG Cases / Джон Хемптон, Девід Едлем, Джоан Хемптон ; пер. з англ. О. Скакун ; наук. ред. пер. Нестор Середюк. – Київ : Медицина, 2020. – 344 с. : іл.

        Видавництво «Нова книга» 

 1. Анатомія людини : підруч. для студентів мед. вузів ІV рівня акредитації : у 3 т. Т. 1 / А. С. Головацький [та ін.]. – Вид. 3-тє, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 368 с. : кольор. іл. – Бібліогр.
 2. Внутрішня медицина : підручник / за ред. Р. О. Сабадишина. – Вінниця : Нова Кн., 2019. – 552 с. : табл. – Бібліогр.
 3. Громадське здоров'я : підруч. для студентів мед. вузів ІV рівня акредитації / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; за ред. В. Ф. Москаленка. – Вид. 3-тє. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 560 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
 4. Епідеміологія : підруч. для студентів мед. ВНЗ / за ред. І. П. Колеснікової. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 576 с. : іл.
 5. Загальна психологія : підруч. для студентів ВНЗ / за заг. ред. С. Д. Максименка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 688 с. – Бібліогр. в кінці гл.
 6. Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підруч. для студентів мед. вузів ІV рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 454–474.
 7. Олійник, П. В. Комплектно-табельне оснащення військово-медичної служби : навч. посіб. для студентів мед. (фармацевт.) ВНЗ IV рівня акредитації / П. В. Олійник. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 361–363.
 8. Передерій, В. Г. Основи внутрішньої медицини : підруч. для студентів ВМНЗ. Т. 3. Диференціальний діагноз і ведення хворих у клініці внутрішньої медицини. Гострі та невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. – Вінниця : Нова Кн., 2010. – 1006 с. : іл., табл.
 9. Пропедевтична педіатрія : підруч. для студентів мед. ВНЗ IV рівня акредитації / за ред. В. Г. Майданника. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Вінниця : Нова Кн., 2018. – 872 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
 10. Пухлик, Б. М. Алергологія : посіб. для студентів мед. вузів, лікарів-інтернів / Б. М. Пухлик. – Вінниця : Нова Кн., 2004. – 240 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 225–228.
 11. Фармакотерапія : підруч. для студентів фармацевт. ф-тів / за ред. О. В. Крайдашенка. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 644 с. : іл. – Бібліогр.: с. 609– 

Видавництво «Укрмедкнига» 

 1. Анатомія та фізіологія з патологією : підруч. для студентів мед. ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / М-во охорони здоров'я України, Центр. метод. каб. з вищої мед. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; за ред.: Я. І. Федонюка, В. Д. Волошина. – 3-тє вид., допов. і випр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 676 с. : іл. – Бібліогр.: с. 661–662.
 2. Андрейчин, С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого : навч. посіб. для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2016. – 260 с. : рис. – Бібліогр.
 3. Андрейчин, С. М. Практична електрокардіографія : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. – 156 с. : рис., табл. – Бібліогр.
 4. Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2018. – 312 с. : табл. – Бібліогр.: с. 306–311.
 5. Загальна тактика : навч. посіб. для студентів мед. акад., ун-тів / О. Г. Корнієнко [та ін.] ; Тернопіл. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 152 с. – Бібліогр.: с. 120.
 6. Ковальчук, Л. Я. Клінічна флебологія : навч. посіб. для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, В. Б. Гощинський. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2008. – 288 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 280–287.
 7. Лікувальний масаж : підруч. для студентів ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Л. О. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2006. – 468 с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.
 8. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 371 с. : табл., рис., іл. – Бібліогр.: с. 369–371.
 9. Порадник лікаря з невідкладної медицини : посібник / за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТНМУ : Укрмедкнига, 2019. – 528 с. : рис., табл. – (Бібліотека практикуючого лікаря). – Бібліогр.: с. 518–527.
 10. Перша долікарська допомога : навч. посіб. для студентів фармацевт. ф-тів ВМНЗ ІV рівня акредитації / О. М. Кіт [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2008. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 330–332.