Історичний шлях кримськотатарського народу

Відділ наукової інформації та бібліографії репрезентує віртуальний бібліографічний список «Історичний шлях кримськотатарського народу», який розкриває формування кримськотатарського народу від його економічного підйому і військової могутності, розквіту науки, освіти та культури до трагічного періоду цілеспрямованої експансіоністської зовнішньої політики російської імперії, суть якої полягала в абсолютному безправ’ї корінного народу Криму на своїй землі.

Запрошуємо до перегляду!

Віртуальний бібліографічний список

«Історичний шлях кримськотатарського народу»

 • Абдулаєва, Г. А. 25 відомих кримських татар: від Кримського ханства до сьогодення / Г. А. Абдулаєва. – Харків : Фоліо, 2021. – 284, [2] с.
 • Бекірова, Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) = A Half Century of Resistance. Crimean Tatars from Deportation to Return (1941–1991) : нарис політ. історії / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с. : фот.
 • Бикова, Т. Історичні передумови й перебіг ленінсько-сталінської кампанії татаризації в Кримській АСРР (1921 – 1928 рр.) : [монографія] / Т. Бикова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2020. – 577 с.
 • Войтович, Л. Формування кримськотатарського народу : вступ до етногенезу / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / Л. Войтович. – Біла Церква, 2009. – 214 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2ENMRan (дата звернення: 27.04.2023). – Назва з екрана.
 • Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.
 • Крим: актуальні (ре)візії : [видання знайомить читачів з матеріалами круглого столу «Крим: ретроспективи й перспективи», проведеного в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України в рамках «Дня Криму у Києві» (листоп. 2016 р.) під гаслом: «Науковці та письменники про Крим». / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, НАН України. – Київ, 2017. – 67, [2] с. : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Krym_aktualni_revizii.pdf (дата звернення: 27.04.2023). – Назва з екрана.
 • Кримські татари в Україні : наук.- доп. бібліогр. покажчик, 1917–1941 / уклад. Н. А. Дехтярьова [та ін.] ; Книжкова палата України. – 2.вид. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 128 с.
 • Кримські татари. 1944–1994 рр. : статті. Документи. Свідчення очевидців / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; відп. ред. Ю. З. Данилюк [та ін.]. – Київ : Рідний край, 1995. – 363 с.
 • Кримські татари: історія і сучасність (до 50-річчя депортації кримськотатарського народу) : матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 1994 р. / Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; ред. Г. М. Аксельруд. – Київ : [б. в.], 1995. – 231 с.
 • Кримські татари: шлях до повернення. Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років). Очима радянських спецслужб : зб. док. та матеріалів / упоряд. О. Г. Бажан [та ін.] ; голова ред. кол. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Голов. редкол. наук.-документ. серії кн. «Реабілітовані історією», Держ. архів Служби безпеки України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Київ : [б. в.], 2004. Ч. 1. – 396 с. Ч. 2. – 362 с.
 • Кучеренко, С. В. Кримськотатарська проблема: історіографічний аспект / С. В. Кучеренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 28. – С. 478–481.
 • Османова, А. М. Міфолого-релігійні чинники становлення етнічної свідомості кримських татар (кримців) : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / А. М. Османова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2014. – 190 с.
 • Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Ін-т Кеннана. – Київ : Стилос, 2004. – 88 с.
 • Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

 

Статті з періодичних видань:

 

Поділитися:

Історичний шлях кримськотатарського народу


Відділ наукової інформації та бібліографії репрезентує віртуальний бібліографічний список «Історичний шлях кримськотатарського народу», який розкриває формування кримськотатарського народу від його економічного підйому і військової могутності, розквіту науки, освіти та культури до трагічного періоду цілеспрямованої експансіоністської зовнішньої політики російської імперії, суть якої полягала в абсолютному безправ’ї корінного народу Криму на своїй землі.

Запрошуємо до перегляду!

Віртуальний бібліографічний список

«Історичний шлях кримськотатарського народу»

 • Абдулаєва, Г. А. 25 відомих кримських татар: від Кримського ханства до сьогодення / Г. А. Абдулаєва. – Харків : Фоліо, 2021. – 284, [2] с.
 • Бекірова, Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) = A Half Century of Resistance. Crimean Tatars from Deportation to Return (1941–1991) : нарис політ. історії / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с. : фот.
 • Бикова, Т. Історичні передумови й перебіг ленінсько-сталінської кампанії татаризації в Кримській АСРР (1921 – 1928 рр.) : [монографія] / Т. Бикова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2020. – 577 с.
 • Войтович, Л. Формування кримськотатарського народу : вступ до етногенезу / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / Л. Войтович. – Біла Церква, 2009. – 214 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2ENMRan (дата звернення: 27.04.2023). – Назва з екрана.
 • Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.
 • Крим: актуальні (ре)візії : [видання знайомить читачів з матеріалами круглого столу «Крим: ретроспективи й перспективи», проведеного в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України в рамках «Дня Криму у Києві» (листоп. 2016 р.) під гаслом: «Науковці та письменники про Крим». / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, НАН України. – Київ, 2017. – 67, [2] с. : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Krym_aktualni_revizii.pdf (дата звернення: 27.04.2023). – Назва з екрана.
 • Кримські татари в Україні : наук.- доп. бібліогр. покажчик, 1917–1941 / уклад. Н. А. Дехтярьова [та ін.] ; Книжкова палата України. – 2.вид. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 128 с.
 • Кримські татари. 1944–1994 рр. : статті. Документи. Свідчення очевидців / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; відп. ред. Ю. З. Данилюк [та ін.]. – Київ : Рідний край, 1995. – 363 с.
 • Кримські татари: історія і сучасність (до 50-річчя депортації кримськотатарського народу) : матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 1994 р. / Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; ред. Г. М. Аксельруд. – Київ : [б. в.], 1995. – 231 с.
 • Кримські татари: шлях до повернення. Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років). Очима радянських спецслужб : зб. док. та матеріалів / упоряд. О. Г. Бажан [та ін.] ; голова ред. кол. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Голов. редкол. наук.-документ. серії кн. «Реабілітовані історією», Держ. архів Служби безпеки України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Київ : [б. в.], 2004. Ч. 1. – 396 с. Ч. 2. – 362 с.
 • Кучеренко, С. В. Кримськотатарська проблема: історіографічний аспект / С. В. Кучеренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 28. – С. 478–481.
 • Османова, А. М. Міфолого-релігійні чинники становлення етнічної свідомості кримських татар (кримців) : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / А. М. Османова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2014. – 190 с.
 • Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Ін-т Кеннана. – Київ : Стилос, 2004. – 88 с.
 • Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

 

Статті з періодичних видань: