Енергоощадні технології в Україні

Формування загальносвітових тенденцій до зростання цін на енергоресурси, посилення негативного впливу життєдіяльності людини на стан екологічної системи, а також подальше загострення конкуренції національних економік під дією глобалізаційних процесів, актуалізували проблему енергоощадження та енергоефективності. Проблеми обмеженості енергетичних ресурсів та їх неощадливого використання з кожним роком набувають все більшої ваги. Світова спільнота вживає активних дій щодо зменшення негативного впливу людини на планету, підвищення ефективності використання чинних ресурсів та пошуку нових, ефективніших джерел енергії.

Дана проблема дуже гостро стоїть і перед Україною. Енергоощадні технології  здатні звести до мінімуму непотрібні втрати енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на державному рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. Впровадження енергоощадних технологій в господарську діяльність як підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є одним з важливих кроків у розв’язанні екологічних проблем – зміни клімату, забруднення атмосфери, виснаження корисних копалин.

 Цій надзвичайно актуальній темі присвячена книжкова виставка «Енергоощадні технології в Україні», яка експонується у відділі новітніх технологій, економічних і юридичних наук.

 «В умовах дефіциту енергоносіїв, а також гострого браку

 маневрених потужностей Україна повинна раціонально

 використовувати енергоресурси,

 – у тому числі відновлювальні джерела енергії»

/академік Б.Є. Патон

Державно-правове регулювання енергетичним розвитком України

 • Про енергетичну ефективність : Закон від 21 жовт. 2021 р. № 1818-IX // Відомості Верховної Ради України. – 2022.–№ 2. – С. 8.
 • Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації [Електронний ресурс] : Закон від 9 квіт. 2015 р. № 327. – VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19#Text (06.04.2023). – Назва з екрана.
 • 67.9(4УКР)301 В 23 Ващенко, Ю. В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та шляхи реформування у контексті європейської інтеграції : монографія / Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 288 с.
 • 65.9(4УКР)30 Д 36 Державне управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України : монографія / Г. М. Калетнік [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 284 с.
 • 330.32 З-48 "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / керівник проекту та автор К. Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с.
 • 342.951 К 88 Кудрявцев, І. О. Місце та роль підзаконних нормативно-правових актів з ядерної енергетики в системі законодавства України : монографія / І. О. Кудрявцев. – Одеса : Фенікс, 2019. –194 с.
 • 330 У 45 Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; наук. ред. О. Жилінська. – Львів : Кальварія, 2017. – 164 с.
 • Кулик, О. Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу / О. Кулик // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 86-91.
 • Мамалига, В. М. Програми енергозбереження: проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення / В. М. Мамалига, Г. В. Мамалига // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 128–133.
 • Овчаренко, Д. М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження / Д. М. Овчаренко // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – С. 124–127.           

Стратегічні пріоритети – шлях у майбутнє

 • 65.9(4УКР) К 43 Кириленко, В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія / В. І. Кириленко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232 с.
 • 65.9(4УКР) М 27 Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 728 с.
 • 330 М 48 Мельник, Л. Г. Екологічна економіка : підручник / Л. Г. Мельник . – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 367 с.
 • 330.34 М 48 Мельник, Л. Г. "Зелена" економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2019. – 463 с.
 • 330 М 85 Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2017. – 368 с.
 • 65.9(4УКР)23 П 31 Петрушенко, М. М. Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродні й економічні протиріччя : монографія / М. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с.
 • Бабина, О. М. Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії / О. М. Бабина // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2020. - № 4. – С. 133-147.
 • Лавренчук, В. А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики / В. А. Лавренчук // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. – 2012. – № 22. – С. 35-38. 

Енергетична безпека країни – важливий фактор розвитку

 • 65.9(4УКР)28 Г 67 Горбач, Л. М. Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи : монографія / Л. М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.
 • 65.9(4УКР)28 Д 18 Данилишин, Б. М. Економіка природокористування : підруч. для студ. вузів / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. – Київ : Кондор, 2010. - 465 с.
 • 338.45 Е 62 Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпекових дослідж. ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – Київ : НІСД, 2020. – 196 с.
 • 338.45 Е 62    Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2020. – 247 с.
 • 338.45 З-13 Завгородня, С. П. Доступність енергії для населення: проблеми та перспективи : аналіт. доп. / С. П. Завгородня ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпекових дослідж. – Київ : НІСД, 2021. – 80 с.
 • 330.34 К 49 Клименко, М. О. Сталий розвиток місцевих громад / М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Київ : Кондор, 2018. – 296 с.
 • 338.45 К 90 Кулінченко, В. Р. Паливно-енергетичний комплекс з економічним обгрунтуванням і елементами проектування : навч. посіб. / В. Р. Кулінченко, Н. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 476 с.
 • 65.9(4УКР)28 М 29 Марушевський, Г. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – 250 с.
 • 65.9(4УКР)30 М 48 Мельник, Л. Г. Економіка енергетики : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2015. – 238 с.
 • 338.45 Т 48 Ткаченко, Н. М. Економіка підприємств енергетичного комплексу : підруч. для студ. ВНЗ / Н. М. Ткаченко, В. Р. Кулінченко ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 336 с.
 • 338.45 Ш 67 Шкуро, М. Ю. Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури : автореф. дис. / Максим Юрійович Шкуро ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : [б. и.], 2019. – 20 с.
 • Климчук, М. М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні / М. М. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 143-147.

Підготувала:

Джуринська Т.О., провідний бібліограф 

Поділитися:

Енергоощадні технології в Україні


Формування загальносвітових тенденцій до зростання цін на енергоресурси, посилення негативного впливу життєдіяльності людини на стан екологічної системи, а також подальше загострення конкуренції національних економік під дією глобалізаційних процесів, актуалізували проблему енергоощадження та енергоефективності. Проблеми обмеженості енергетичних ресурсів та їх неощадливого використання з кожним роком набувають все більшої ваги. Світова спільнота вживає активних дій щодо зменшення негативного впливу людини на планету, підвищення ефективності використання чинних ресурсів та пошуку нових, ефективніших джерел енергії.

Дана проблема дуже гостро стоїть і перед Україною. Енергоощадні технології  здатні звести до мінімуму непотрібні втрати енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на державному рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. Впровадження енергоощадних технологій в господарську діяльність як підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є одним з важливих кроків у розв’язанні екологічних проблем – зміни клімату, забруднення атмосфери, виснаження корисних копалин.

 Цій надзвичайно актуальній темі присвячена книжкова виставка «Енергоощадні технології в Україні», яка експонується у відділі новітніх технологій, економічних і юридичних наук.

 «В умовах дефіциту енергоносіїв, а також гострого браку

 маневрених потужностей Україна повинна раціонально

 використовувати енергоресурси,

 – у тому числі відновлювальні джерела енергії»

/академік Б.Є. Патон

Державно-правове регулювання енергетичним розвитком України

 • Про енергетичну ефективність : Закон від 21 жовт. 2021 р. № 1818-IX // Відомості Верховної Ради України. – 2022.–№ 2. – С. 8.
 • Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації [Електронний ресурс] : Закон від 9 квіт. 2015 р. № 327. – VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19#Text (06.04.2023). – Назва з екрана.
 • 67.9(4УКР)301 В 23 Ващенко, Ю. В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та шляхи реформування у контексті європейської інтеграції : монографія / Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 288 с.
 • 65.9(4УКР)30 Д 36 Державне управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України : монографія / Г. М. Калетнік [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 284 с.
 • 330.32 З-48 "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / керівник проекту та автор К. Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с.
 • 342.951 К 88 Кудрявцев, І. О. Місце та роль підзаконних нормативно-правових актів з ядерної енергетики в системі законодавства України : монографія / І. О. Кудрявцев. – Одеса : Фенікс, 2019. –194 с.
 • 330 У 45 Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; наук. ред. О. Жилінська. – Львів : Кальварія, 2017. – 164 с.
 • Кулик, О. Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу / О. Кулик // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 86-91.
 • Мамалига, В. М. Програми енергозбереження: проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення / В. М. Мамалига, Г. В. Мамалига // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 128–133.
 • Овчаренко, Д. М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження / Д. М. Овчаренко // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – С. 124–127.           

Стратегічні пріоритети – шлях у майбутнє

 • 65.9(4УКР) К 43 Кириленко, В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія / В. І. Кириленко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232 с.
 • 65.9(4УКР) М 27 Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 728 с.
 • 330 М 48 Мельник, Л. Г. Екологічна економіка : підручник / Л. Г. Мельник . – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 367 с.
 • 330.34 М 48 Мельник, Л. Г. "Зелена" економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2019. – 463 с.
 • 330 М 85 Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2017. – 368 с.
 • 65.9(4УКР)23 П 31 Петрушенко, М. М. Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродні й економічні протиріччя : монографія / М. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с.
 • Бабина, О. М. Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії / О. М. Бабина // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2020. - № 4. – С. 133-147.
 • Лавренчук, В. А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики / В. А. Лавренчук // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. – 2012. – № 22. – С. 35-38. 

Енергетична безпека країни – важливий фактор розвитку

 • 65.9(4УКР)28 Г 67 Горбач, Л. М. Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи : монографія / Л. М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.
 • 65.9(4УКР)28 Д 18 Данилишин, Б. М. Економіка природокористування : підруч. для студ. вузів / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. – Київ : Кондор, 2010. - 465 с.
 • 338.45 Е 62 Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпекових дослідж. ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – Київ : НІСД, 2020. – 196 с.
 • 338.45 Е 62    Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2020. – 247 с.
 • 338.45 З-13 Завгородня, С. П. Доступність енергії для населення: проблеми та перспективи : аналіт. доп. / С. П. Завгородня ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпекових дослідж. – Київ : НІСД, 2021. – 80 с.
 • 330.34 К 49 Клименко, М. О. Сталий розвиток місцевих громад / М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Київ : Кондор, 2018. – 296 с.
 • 338.45 К 90 Кулінченко, В. Р. Паливно-енергетичний комплекс з економічним обгрунтуванням і елементами проектування : навч. посіб. / В. Р. Кулінченко, Н. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 476 с.
 • 65.9(4УКР)28 М 29 Марушевський, Г. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – 250 с.
 • 65.9(4УКР)30 М 48 Мельник, Л. Г. Економіка енергетики : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2015. – 238 с.
 • 338.45 Т 48 Ткаченко, Н. М. Економіка підприємств енергетичного комплексу : підруч. для студ. ВНЗ / Н. М. Ткаченко, В. Р. Кулінченко ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 336 с.
 • 338.45 Ш 67 Шкуро, М. Ю. Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури : автореф. дис. / Максим Юрійович Шкуро ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : [б. и.], 2019. – 20 с.
 • Климчук, М. М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні / М. М. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 143-147.

Підготувала:

Джуринська Т.О., провідний бібліограф