Безпека в житті – життя в безпеці

Одним із пріоритетних напрямів державної політики України є забезпечення умов роботи, які відповідають вимогам норм безпеки. Сучасний етап економічного розвитку нашої країни характеризується активізацією процесів реформування соціально-економічних і суспільно-політичних відносин.

Охороною праці є сукупність приналежних до різних інститутів трудового права норм, які стосуються комплексу питань застосування праці й створення сприятливих і безпечних умов праці залежно від сфери економічної діяльності.

Питання охорони праці є актуальним і відкритим сьогодні. Тому необхідно приділяти як можна більше уваги як науковців, так і власникам підприємств, робітників до питання забезпечення належних здорових і безпечних умов праці. Підвищення обізнаності громадян сприятиме покращенню ситуації у сфері охорони праці та будуть запобігати та попереджувати виникнення травматизму на підприємствах.

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаційним списком літератури складеним за матеріалами фондів ВОУНБ ім. В. Отамановського «Безпека в житті – життя в безпеці». 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності…

Стаття 1 Закону України «Про охорону праці»

Правові та організаційні основи охорони праці 

 • 4 У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.
 • 2(477) К 57 Кодекс законів про працю України : станом на 12 листоп. 2021 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2021. – 124 с.
 • 2(477) У 45 Україна. Закони. Закон України "Про охорону праці" : із змін. та допов. станом на 3 серп. 2018 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 32 с.
 • 2(477) У 45 Україна. Закони. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". 2014 р. – Київ : Форт, 2020. – 42 с.
 • 2(477) Н 34 Науково-практичний коментар Законів України "Про оплату праці", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" : станом на 20 трав. 2020 р. / за заг. ред. Ю. В. Чижмаря. – Київ : Професіонал, 2020. – 408 с.
 • 331 А 23 Агєєв, Є. Я. Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для самост. роботи по вивч. дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 404 с.
 • 9(4УКР)305 В 12 Вавженчук, С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 560 с.
 • 331 В 26 Ведерніков, М. Д. Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. –Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 372 с.
 • 331 Г 19 Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 384 с.
 • 331 Г 82 Грибан, В. Г. Охорона праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 280 с.
 • 331 Е 45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 869 с.
 • 5 І-46 Ільїч, Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л. М. Ільїч ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Київ : Алерта, 2017. – 608 с.
 • 5 І-71 Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки / керівник проекту О. Пищуліна. – Київ : Заповіт, 2019. – 218 с.
 • 331 К 29 Катренко, Л. А. Охорона праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2017. – 540 с.
 • 378 К 50 Клос, Л. Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров'єзбережувальної діяльності : автореф. дис. / Л. Є. Клос ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. и.], 2018. – 42 с.
 • 9(4УКР)24 К 64 Кобилянський, О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист : лаб. практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 130 с.
 • 331 Л 84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 424 с.
 • 331 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / за заг. ред. Я. І. Бедрія. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 240 с
 • 331 О-75 Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ / О. І. Запорожець [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 264 с.
 • 9(4УКР)24 О-92 Охорона праці в галузі : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 322 с.
 • 331 Ч 45 Червінська, Л. П. Економіка праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. П. Червінська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 288 с.
 • Гайдамака, Ю. Найвищий результат – дієва СУОП / Ю. Гайдамака // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 40–42.
 • Григоренко, Д. Адаптація системи управління БЗР до умов воєнного стану / Д. Григоренко ; підгот. С. Колесник // Охорона праці. –2022. – № 7. – С. 8–10.
 • Каріх, К. Медичні огляди, або Антипаперова профілактика / К. Каріх // Охорона праці. – 2022. – № 5. – С. 50–51.
 • Колесник, С. Довіряй, але контролюй / С. Колесник // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 28–31.
 • Росс, С. Творимо перемогу / С. Росс // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 4–5.
 • Севрук, А. Про наказ щодо дій працівників під час повітряної тривоги / А. Севрук // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 63.
 • Слюсар, М. Настанова про систему управління охороною праці в Товаристві / М. Слюсар // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 17–49.
 • Слюсар, М. Упроваджуємо стандарт ISO 45001: 2018 на підприємстві / М. Слюсар // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 16.
 • Федоренко, М. Електронний документообіг: вирішуємо проблемні питання / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 20–27.
 • Федоренко, М. Інструкції з охорони праці на підприємстві: рекомендації щодо складання / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 5. – С. 21–34.
 • Федоренко, М. Так, та не так / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 52–63.
 • Цибульська, О. Код Шредінгера. Альтернативні реальності виробничої ситуації / О. Цибульська, В. Решетняк // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 6–12.
 • Цопа, В. Форми карт керування ризиками небезпек у СУОЗіБП з урахуванням небезпечних чинників / В. Цопа // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 13–24.
 • Чеберячко, С. Нескладний вибір / С. Чеберячко // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 24-27.
 • Якименко, З. Релоковані – значить збережені / З. Якименко // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 11–15. 

Галузеві основи безпеки праці

Праця в наш час – це велике право і великий обов’язок

В. Гюго

 • 331 Б 48 Березюк, О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку : навч. посіб. / О. В. Березюк, М. С. Лемешев ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 104 с.
 • 331 Б 53 Беспалько, Ю. М. Охорона праці в галузі (збірник тестових завдань для контролю знань і самоконтролю) : навч. посіб. / Ю. М. Беспалько, М. А. Сінельникова ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Хімічний ф-т, Каф. органічної хімії. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 171 с.
 • 331 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (автомобільний транспорт) : підруч. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Д. Г. Кофто ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 695 с.
 • 331 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (харчові технології) : підруч. для студ. спец. "Харчові технології" спеціалізації "Технології зберігання та переробки водних біоресурсів" / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 582 с.
 • 9(4УКР)24 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці на будівельних об'єктах АПК : навч. посіб. / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 398 с.
 • 48 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці у ветеринарній медицині : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 554 с.
 • 9(4УКР)24 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. - 630 с.
 • 331 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці у сільському господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Білько ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 691 с.
 • 331 З-40 Заюков, І. В. Охорона праці в галузі управління та адміністрування : навч. посіб. / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, С. С. Пугач ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 91 с.
 • 331 К 29 Катренко, Л. А. Охорона праці в галузі комп'ютингу : підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 544 с.
 • 331 К 55 Кобилянський, О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист : лаб. практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 130 с.
 • 331 К 55 Коновалова, О. В. Охорона праці в галузі. Практикум : навч. посіб. / О. В. Коновалова ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 98 с.
 • 331 К 89 Кузенко, Л. М. Охорона праці в галузі механізації сільськогосподарського виробництва : навч. посіб. / Л. М. Кузенко, З. З. Вантух ; М-во соціальної політики України, Держ. служба зайнятості України, Львів. центр професійно-технічної освіти. – Київ : Кондор, 2020. – 180 с.
 • 331 Л 44 Лемешев, М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей : навч. посіб. / М. С. Лемешев, О. В. Березюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 78 с.
 • 331 Л 44 Лемешев, М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей : навч. посіб. / М. С. Лемешев, О. В. Березюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 110 с.
 • 331 М 54 Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва" Ч. 2. Охорона праці в галузі архітектури та будівництва / Вінниц. нац. техн. ун-т ; уклад.: М. С. Лемешев, О. В. Березюк, О. В. Поліщук. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 44 с.
 • 331 О-92 Охорона праці у лісовому господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 570 с.
 • 331 П 34 Пістун, А. І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Пістун, І. П. Пістун, Н. П. Тубальцева. – Суми : Університетська книга, 2017. – 444 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі машинобудування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. – Суми : Університетська книга, 2021. – 556 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (землевпорядкування, геодезія) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, Ю. О. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2021. – 375 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 2021. – 368 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 2021. – 504 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в сільському господарстві (технічне обслуговування і ремонт машин сільськогосподарського виробництва) : навч. посіб. / І. П. Пістун, В. В. Хом'як, Й. В. Хом'як. – Суми : Університетська книга, 2021. – 456 с.
 • 331 С 50 Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі освіти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ, С. М. Артюх ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків : Світ Книг, 2019. – 388 с.
 • Білько, Т. Інструкція з охорони праці для водіїв транспортних засобів, що перебувають у відрядженні / Т. Білько // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 56–59.
 • Інструкція з охорони праці № 8 щодо виконання робіт у Держлісагентстві в умовах дії воєнного стану // Охорона праці. – 2022. – 8. – С. 43–48.
 • Інструкція з охорони праці для варника харчової сировини та продуктів (кондитерське виробництво) // Охорона праці. – 2022. – 5. – С. 54–60.
 • Пам‘ятка щодо запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт працівниками підприємств лісового господарства на території, де є ризик проведення бойових дій // Охорона праці. – 2022. – № 8. – С. 37–39. 

Інформацію підготувала провідний бібліотекар

відділу новітніх технологій, економічних і юридичних наук

О. Левінчук

Поділитися:

Безпека в житті - життя в безпеці


Одним із пріоритетних напрямів державної політики України є забезпечення умов роботи, які відповідають вимогам норм безпеки. Сучасний етап економічного розвитку нашої країни характеризується активізацією процесів реформування соціально-економічних і суспільно-політичних відносин.

Охороною праці є сукупність приналежних до різних інститутів трудового права норм, які стосуються комплексу питань застосування праці й створення сприятливих і безпечних умов праці залежно від сфери економічної діяльності.

Питання охорони праці є актуальним і відкритим сьогодні. Тому необхідно приділяти як можна більше уваги як науковців, так і власникам підприємств, робітників до питання забезпечення належних здорових і безпечних умов праці. Підвищення обізнаності громадян сприятиме покращенню ситуації у сфері охорони праці та будуть запобігати та попереджувати виникнення травматизму на підприємствах.

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаційним списком літератури складеним за матеріалами фондів ВОУНБ ім. В. Отамановського «Безпека в житті – життя в безпеці». 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності…

Стаття 1 Закону України «Про охорону праці»

Правові та організаційні основи охорони праці 

 • 4 У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.
 • 2(477) К 57 Кодекс законів про працю України : станом на 12 листоп. 2021 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2021. – 124 с.
 • 2(477) У 45 Україна. Закони. Закон України "Про охорону праці" : із змін. та допов. станом на 3 серп. 2018 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 32 с.
 • 2(477) У 45 Україна. Закони. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". 2014 р. – Київ : Форт, 2020. – 42 с.
 • 2(477) Н 34 Науково-практичний коментар Законів України "Про оплату праці", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" : станом на 20 трав. 2020 р. / за заг. ред. Ю. В. Чижмаря. – Київ : Професіонал, 2020. – 408 с.
 • 331 А 23 Агєєв, Є. Я. Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для самост. роботи по вивч. дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 404 с.
 • 9(4УКР)305 В 12 Вавженчук, С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 560 с.
 • 331 В 26 Ведерніков, М. Д. Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. –Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 372 с.
 • 331 Г 19 Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 384 с.
 • 331 Г 82 Грибан, В. Г. Охорона праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 280 с.
 • 331 Е 45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 869 с.
 • 5 І-46 Ільїч, Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л. М. Ільїч ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Київ : Алерта, 2017. – 608 с.
 • 5 І-71 Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки / керівник проекту О. Пищуліна. – Київ : Заповіт, 2019. – 218 с.
 • 331 К 29 Катренко, Л. А. Охорона праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2017. – 540 с.
 • 378 К 50 Клос, Л. Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров'єзбережувальної діяльності : автореф. дис. / Л. Є. Клос ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. и.], 2018. – 42 с.
 • 9(4УКР)24 К 64 Кобилянський, О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист : лаб. практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 130 с.
 • 331 Л 84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 424 с.
 • 331 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / за заг. ред. Я. І. Бедрія. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 240 с
 • 331 О-75 Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ / О. І. Запорожець [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 264 с.
 • 9(4УКР)24 О-92 Охорона праці в галузі : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 322 с.
 • 331 Ч 45 Червінська, Л. П. Економіка праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. П. Червінська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 288 с.
 • Гайдамака, Ю. Найвищий результат – дієва СУОП / Ю. Гайдамака // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 40–42.
 • Григоренко, Д. Адаптація системи управління БЗР до умов воєнного стану / Д. Григоренко ; підгот. С. Колесник // Охорона праці. –2022. – № 7. – С. 8–10.
 • Каріх, К. Медичні огляди, або Антипаперова профілактика / К. Каріх // Охорона праці. – 2022. – № 5. – С. 50–51.
 • Колесник, С. Довіряй, але контролюй / С. Колесник // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 28–31.
 • Росс, С. Творимо перемогу / С. Росс // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 4–5.
 • Севрук, А. Про наказ щодо дій працівників під час повітряної тривоги / А. Севрук // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 63.
 • Слюсар, М. Настанова про систему управління охороною праці в Товаристві / М. Слюсар // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 17–49.
 • Слюсар, М. Упроваджуємо стандарт ISO 45001: 2018 на підприємстві / М. Слюсар // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 16.
 • Федоренко, М. Електронний документообіг: вирішуємо проблемні питання / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 20–27.
 • Федоренко, М. Інструкції з охорони праці на підприємстві: рекомендації щодо складання / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 5. – С. 21–34.
 • Федоренко, М. Так, та не так / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 52–63.
 • Цибульська, О. Код Шредінгера. Альтернативні реальності виробничої ситуації / О. Цибульська, В. Решетняк // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 6–12.
 • Цопа, В. Форми карт керування ризиками небезпек у СУОЗіБП з урахуванням небезпечних чинників / В. Цопа // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 13–24.
 • Чеберячко, С. Нескладний вибір / С. Чеберячко // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 24-27.
 • Якименко, З. Релоковані – значить збережені / З. Якименко // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 11–15. 

Галузеві основи безпеки праці

Праця в наш час – це велике право і великий обов’язок

В. Гюго

 • 331 Б 48 Березюк, О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку : навч. посіб. / О. В. Березюк, М. С. Лемешев ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 104 с.
 • 331 Б 53 Беспалько, Ю. М. Охорона праці в галузі (збірник тестових завдань для контролю знань і самоконтролю) : навч. посіб. / Ю. М. Беспалько, М. А. Сінельникова ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Хімічний ф-т, Каф. органічної хімії. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 171 с.
 • 331 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (автомобільний транспорт) : підруч. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Д. Г. Кофто ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 695 с.
 • 331 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (харчові технології) : підруч. для студ. спец. "Харчові технології" спеціалізації "Технології зберігання та переробки водних біоресурсів" / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 582 с.
 • 9(4УКР)24 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці на будівельних об'єктах АПК : навч. посіб. / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 398 с.
 • 48 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці у ветеринарній медицині : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 554 с.
 • 9(4УКР)24 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. - 630 с.
 • 331 В 65 Войналович, О. В. Охорона праці у сільському господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Білько ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 691 с.
 • 331 З-40 Заюков, І. В. Охорона праці в галузі управління та адміністрування : навч. посіб. / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, С. С. Пугач ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 91 с.
 • 331 К 29 Катренко, Л. А. Охорона праці в галузі комп'ютингу : підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 544 с.
 • 331 К 55 Кобилянський, О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист : лаб. практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 130 с.
 • 331 К 55 Коновалова, О. В. Охорона праці в галузі. Практикум : навч. посіб. / О. В. Коновалова ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 98 с.
 • 331 К 89 Кузенко, Л. М. Охорона праці в галузі механізації сільськогосподарського виробництва : навч. посіб. / Л. М. Кузенко, З. З. Вантух ; М-во соціальної політики України, Держ. служба зайнятості України, Львів. центр професійно-технічної освіти. – Київ : Кондор, 2020. – 180 с.
 • 331 Л 44 Лемешев, М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей : навч. посіб. / М. С. Лемешев, О. В. Березюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 78 с.
 • 331 Л 44 Лемешев, М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей : навч. посіб. / М. С. Лемешев, О. В. Березюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 110 с.
 • 331 М 54 Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва" Ч. 2. Охорона праці в галузі архітектури та будівництва / Вінниц. нац. техн. ун-т ; уклад.: М. С. Лемешев, О. В. Березюк, О. В. Поліщук. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 44 с.
 • 331 О-92 Охорона праці у лісовому господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 570 с.
 • 331 П 34 Пістун, А. І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Пістун, І. П. Пістун, Н. П. Тубальцева. – Суми : Університетська книга, 2017. – 444 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі машинобудування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. – Суми : Університетська книга, 2021. – 556 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (землевпорядкування, геодезія) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, Ю. О. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2021. – 375 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 2021. – 368 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 2021. – 504 с.
 • 331 П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в сільському господарстві (технічне обслуговування і ремонт машин сільськогосподарського виробництва) : навч. посіб. / І. П. Пістун, В. В. Хом'як, Й. В. Хом'як. – Суми : Університетська книга, 2021. – 456 с.
 • 331 С 50 Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі освіти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ, С. М. Артюх ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків : Світ Книг, 2019. – 388 с.
 • Білько, Т. Інструкція з охорони праці для водіїв транспортних засобів, що перебувають у відрядженні / Т. Білько // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 56–59.
 • Інструкція з охорони праці № 8 щодо виконання робіт у Держлісагентстві в умовах дії воєнного стану // Охорона праці. – 2022. – 8. – С. 43–48.
 • Інструкція з охорони праці для варника харчової сировини та продуктів (кондитерське виробництво) // Охорона праці. – 2022. – 5. – С. 54–60.
 • Пам‘ятка щодо запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт працівниками підприємств лісового господарства на території, де є ризик проведення бойових дій // Охорона праці. – 2022. – № 8. – С. 37–39. 

Інформацію підготувала провідний бібліотекар

відділу новітніх технологій, економічних і юридичних наук

О. Левінчук