Біоенергетика: екологічний аспект

Однією із глобальних проблем сучасності є еколого-енергетична криза. Перспективним напрямом вирішення цього питання є біоенергетика. Перехід на альтернативні джерела енергії дозволить зберегти для майбутніх поколінь природні ресурси, зменшити рівень негативних кліматичних змін, знизити ризик імовірності виникнення техногенних катастроф, збільшити зайнятість населення. 

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-інформації «Біоенергетика: екологічний аспект». 

Бібліографічний список 

 1. Альтернативна біоенергетика в системі економічного зростання регіонів // Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці : колектив. монографія / Вінниц. нац. аграр. ун-т ; під ред. Г. М. Калетніка. – Вінниця, 2012. – С. 244–308.
 2. Бабина, О. М. Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону / О. М. Бабина // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 8. – С. 22–30.
 3. Біоенергетика замість газу? Про біоенергетичний комплекс з переробки твердих і рідких побутових відходів «Розмарин» // Екологія підприємства. – 2017. – № 10. – С. 70–74.
 4. Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посіб. / за заг. ред. Р. Ю. Тормосова. – Київ : ТОВ Поліграф плюс, 2015. – 208 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://saee.gov.ua/sites/default/files/LAESM%20Manual_BioEnergy_Projects_Nov2015.pdf (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 5. Біоенергетичний потенціал України / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Збалансований розвиток ; № 9). – Бібліогр.: с. 31.
 6. Бондар, В. С. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні / В. С. Бондар, А. В. Фурса, М. Я. Гументик // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 17–25.
 7. Борозненко, В. Зігріваємося біоенергетикою? / Віктор Борозненко // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Січ. (№ 1–2). – С. 74–76.
 8. Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди : до 95-річчя ІБКіЦБ НААН України / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетич. культур і цукрових буряків ; за ред. М. В. Роїка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 352 с. – Бібліогр.: с. 346–350.
 9. Гелетуха, Г. Г. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Драгнєв // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering. – 2019. – Т. 41, № 4. – С. 44–50. – Бібліогр.: с. 48.
 10. Гелетуха, Г. Аналіз Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 р. / Георгій Гелетуха // Біоенергетика. – 2020. – № 1. – С. 38–39.
 11. Гелетуха, Г. Г. Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, О. В. Трибой // Пром. теплотехніка. – 2016. – Т. 38, № 6. – С. 47–55.
 12. Гелетуха, Г. Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Георгій Георгійович Гелетуха // Стратег. пріоритети. – 2015. – № 3. – С. 97–105 ; Екол. вісн. – 2015. – № 3. – С. 6–10.
 13. Гелетуха, Г. Г. Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Пром. теплотехніка. – 2018. – Т. 40, № 2. – С. 41–48.
 14. Гелетуха, Г. Г. Розвиток біоенергетики як інструмент заміщення природного газу в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Біоенергетика. – 2015. – № 1. – С. 15–20. – Бібліогр.:10 назв.
 15. Гелетуха, Г. Г. Якою може бути біоенергетика України в 2050 році / Г. Г. Гелетуха // Біоенергетика. – 2020. – № 2. – С. 38–39. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Bioen_2020_2_12 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 16. Гнєушев, В. О. Біоенергетика в Україні: екологічні стимули, правові та економічні проблеми розвитку і структурування / В. О. Гнєушев, Г. Г. Гелетуха // Проблеми раціонального використання соціал.-економ. та природ.-ресурс. потенціалу регіону: фінанс. політика та інвестиції. – 2013. – Вип. 19, № 1. – С. 231–240. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_1_30 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 17. Голуб, Р. Т. Біоенергетика: сучасний стан, перспективи, зарубіжний досвід / Р. Т. Голуб // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2018. – № 3. – С. 74–79. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2018_3_10 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 18. Гументик, М. Я. Оцінка ефективності переробляння біомаси енергетичних культур на біопаливо / М. Я. Гументик // Біоенергетика. – 2016. – № 2. – С. 28–31. – Бібліогр.: 6 назв.
 19. Гументик, М. Я. Технологічні основи створення промислових плантацій високопродуктивних біоенергетичних культур / М. Я. Гументик // Біоенергетика. – 2020. – № 1. – С. 14–17. – Бібліогр.: 14 назв.
 20. Гуща, І. Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві: перехід на «зелену біоенергетику» [Електронний ресурс] / Інна Гуща // НУБіП України : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/70662 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 21. Дацько, Л. Біогаз на відходах позначиться на доходах / Людмила Дацько // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Лип. (№ 14). – С. 82–83.
 22. Денисенко, В. О. Оцінка потенціалу біомаси в Україні / В. О. Денисенко // АгроСвіт. – 2019. – № 24. – С. 84–89. – Бібліогр.: 14 назв.
 23. Друкований, М. Ф. Екологічна безпека в Україні / М. Ф. Друкований // Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії : зб. доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 24–25 трав. 2017 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 14–19.
 24. Заіменко, Н. В. Перспективи використання нових та малопоширених енергетичних рослин як сировини для твердого біопалива в Україні / Н. В. Заіменко, Д. Б. Рахметов, С. Д. Рахметов // Біоенергетика. – 2016. – № 1. – С. 4–10. – Бібліогр.: 19 назв.
 25. Зарицька, Н. На шляху до екологічного бізнесу та енергонезалежності України. Круглий стіл «Біоенергетика: перспективи розвитку в Україні» / Н. Зарицька // Економіст. – 2018. – № 3. – С. 46–47. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2018_3_12 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 26. Зелінська, А. М. Сільськогосподарська біоенергетика як напрям зеленої економіки України / А. М. Зелінська // Зб. наук. пр. Таврійс. держ. агротехнол. ун-ту (економ. науки). – 2013. – № 2 (3). – С. 145–153. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(3)__19 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 27. Зубар, І. В. Концепція розвитку біоенергетичної галузі Вінниччини / Іван Валерійович Зубар // 25 років незалежності України: виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – С. 146–148.
 28. Ігнатенко, О. П. Біоенергетичний потенціал України та регіональні особливості / О. П. Ігнатенко // Екол. вісн. – 2017. – № 3. – С. 28–29.
 29. Ігнатьєв, С. Проекти відновлюваної енергетики: екологічний аспект. У полі зору – Харківщина / Станіслав Ігнатьєв // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 74–78.
 30. «Інтенсивний ліс», або Перспективи бізнесу з вирощування енергетичних дерев // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 71–73.
 31. Калетнік, Г. М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив – основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України / Г. М. Калетнік // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 11. – С. 169–176. – Бібліогр. в кінці ст.
 32. Калетнік, Г. М. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу / Г. М. Калетнік, І. В. Гончарук // Економіка АПК. – 2020. – № 9. – С. 6–16. – Бібліогр.: 17 назв.
 33. Калетнік, Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні : монографія / Г. М. Калетнік. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 464 с.
 34. Карпенко, О. Золоті жили зелених гектарів / Олександр Карпенко // Зерно. – 2018. – № 7. – С. 178–180.
 35. Козаченко, О. Біоенергетика на агротериторіях / Оксана Козаченко // Агро перспектива. – 2015. – № 10/11. – С. 26–29.
 36. Кудін, Т. В. Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики / Т. В. Кудін, С. П. Саяпін // Економіка АПК. – 2019. – № 9. – С. 118–128.
 37. Кузьмінський, Є. В. Біоенергетика – вибір майбутнього [Електронний ресурс] / Є. В. Кузьмінський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» : офіц. вебсайт. – 1998–2020. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kpi.ua/706-9 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 38. Купінець, Л. Є. Концептуальні засади формування регіональної політики поводження з енергетичними біовідходами / Л. Є. Купінець, М. Г. Кісеоларь // Екол. вісн. – 2013. – № 6. – С. 8–9.
 39. Лук’янова, М. М. Біоенергетика для сільського розвитку / М. М. Лук’янова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2015. – Вип. 211 (1). – С. 114–122. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211(1)__25 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 40. Мельниченко, В. В. До проблем визначення та використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств / В. В. Мельниченко // АгроСвіт. – 2015. – № 19. – С. 78–82. – Бібліогр.: 8 назв.
 41. Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн., 2019. – 463 с. – Бібліогр.: с. 413–458.
 42. Петренко, І. Циркулярна економіка й екологічна відповідальність / Ігор Петренко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 20). – С. 44–45.
 43. Правдюк, Н. Л. Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення / Н. Л. Правдюк, О. В. Томчук // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 51–62.
 44. Пришляк, Н. В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів : монографія / Н. В. Пришляк, Д. М. Токарчук, Я. В. Паламаренко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Консоль, 2019. – 336 с. – Бібліогр.: с. 291–300.
 45. Пришляк, Н. В. Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України / Н. В. Пришляк, В. Л. Курило, В. М. Пришляк // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 146–155. – Бібліогр.: 25 назв.
 46. Ратушняк, Г. С. Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси : монографія / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 84 с. – Бібліогр.: с. 77–83.
 47. Роїк, М. В. Екологічні аспекти розвитку біоенергетики / М. В. Роїк // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 20). – С. 34–38.
 48. Сидорчук, О. Міфи, пов’язані з біогазовим виробництвом / Ольга Сидорчук // Agroexpert. – 2020. – № 2. – С. 116–119.
 49. Стратегічні орієнтири розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств під час переходу до циркулярної економіки / І. Б. Яцків, М. Г. Ступень, Н. І. Пилипів, Д. І. Шеленко // Регіон. економіка. – 2019. – № 4. – С. 144–151.
 50. Сучасний стан виробництва біогазу в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Н. В. Пришляк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ : Консоль, 2019. – 118 с. – Бібліогр.: с. 95–100.
 51. Тарарико, Ю. Биоэнергетические агроэкосистемы – путь к процветанию / Юрий Тарарико // Агро перспектива. – 2017. – № 7. – С. 54–59.
 52. Товкун, Ю. Анаеробне зброджування : альтернативна енергетика на основі біогазу / Юлія Товкун, Лілія Драниця // Здоров’я та фіз. культура. – 2020. – Берез. (№ 3). – С. 27–34.
 53. Трипольська, Г. С. Агробіоенергетичний ринок України : монографія / Г. С. Трипольська. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2011. – 264 с.
 54. Трипольська, Г. С. Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС / Г. С. Трипольська, С. В. Киризюк // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 3. – С. 138–159.
 55. Україна має значний потенціал для розвитку біоенергетичних проектів [Електронний ресурс] // Урядовий портал : Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-maye-znachnij-potencial-dlya-rozvitku-bioenergetichnih-proektiv (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 56. Філатов, С. Естетика агроенергетики / Свят Філатов // Зерно. – 2019. – № 3. – С. 182–184.
 57. Харчук, Л. В. Розвиток біоенергетичного сектору як ключовий фактор досягнення енергетичної безпеки в Україні / Л. В. Харчук // АгроСвіт. – 2015. – № 22. – С. 73–76. – Бібліогр.: 7 назв.
 58. Чайка, Т. О. Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур / Т. О. Чайка, І. О. Яснолоб // Економіка АПК. – 2017. – № 12. – С. 28–34.
 59. Шпикуляк, О. Г. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки / О. Г. Шпикуляк, І. Д. Білокінна // Економіка АПК. – 2020. – № 8. – С. 72–81. – Бібліогр.: 23 назви.
 60. Шпичак, О. М. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 6–16.
 61. Як українські аграрії впроваджують альтернативну енергетику // Тваринництво України. – 2018. – № 7/8. – С. 12–13.
 62. Ясенецький, В. Як зробити селище енергетично незалежним / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 5. – С. 13–16. 

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак

Поділитися:

Біоенергетика


Однією із глобальних проблем сучасності є еколого-енергетична криза. Перспективним напрямом вирішення цього питання є біоенергетика. Перехід на альтернативні джерела енергії дозволить зберегти для майбутніх поколінь природні ресурси, зменшити рівень негативних кліматичних змін, знизити ризик імовірності виникнення техногенних катастроф, збільшити зайнятість населення. 

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-інформації «Біоенергетика: екологічний аспект». 

Бібліографічний список 

 1. Альтернативна біоенергетика в системі економічного зростання регіонів // Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці : колектив. монографія / Вінниц. нац. аграр. ун-т ; під ред. Г. М. Калетніка. – Вінниця, 2012. – С. 244–308.
 2. Бабина, О. М. Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону / О. М. Бабина // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 8. – С. 22–30.
 3. Біоенергетика замість газу? Про біоенергетичний комплекс з переробки твердих і рідких побутових відходів «Розмарин» // Екологія підприємства. – 2017. – № 10. – С. 70–74.
 4. Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посіб. / за заг. ред. Р. Ю. Тормосова. – Київ : ТОВ Поліграф плюс, 2015. – 208 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://saee.gov.ua/sites/default/files/LAESM%20Manual_BioEnergy_Projects_Nov2015.pdf (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 5. Біоенергетичний потенціал України / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Збалансований розвиток ; № 9). – Бібліогр.: с. 31.
 6. Бондар, В. С. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні / В. С. Бондар, А. В. Фурса, М. Я. Гументик // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 17–25.
 7. Борозненко, В. Зігріваємося біоенергетикою? / Віктор Борозненко // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Січ. (№ 1–2). – С. 74–76.
 8. Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди : до 95-річчя ІБКіЦБ НААН України / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетич. культур і цукрових буряків ; за ред. М. В. Роїка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 352 с. – Бібліогр.: с. 346–350.
 9. Гелетуха, Г. Г. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Драгнєв // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering. – 2019. – Т. 41, № 4. – С. 44–50. – Бібліогр.: с. 48.
 10. Гелетуха, Г. Аналіз Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 р. / Георгій Гелетуха // Біоенергетика. – 2020. – № 1. – С. 38–39.
 11. Гелетуха, Г. Г. Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, О. В. Трибой // Пром. теплотехніка. – 2016. – Т. 38, № 6. – С. 47–55.
 12. Гелетуха, Г. Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Георгій Георгійович Гелетуха // Стратег. пріоритети. – 2015. – № 3. – С. 97–105 ; Екол. вісн. – 2015. – № 3. – С. 6–10.
 13. Гелетуха, Г. Г. Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Пром. теплотехніка. – 2018. – Т. 40, № 2. – С. 41–48.
 14. Гелетуха, Г. Г. Розвиток біоенергетики як інструмент заміщення природного газу в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Біоенергетика. – 2015. – № 1. – С. 15–20. – Бібліогр.:10 назв.
 15. Гелетуха, Г. Г. Якою може бути біоенергетика України в 2050 році / Г. Г. Гелетуха // Біоенергетика. – 2020. – № 2. – С. 38–39. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Bioen_2020_2_12 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 16. Гнєушев, В. О. Біоенергетика в Україні: екологічні стимули, правові та економічні проблеми розвитку і структурування / В. О. Гнєушев, Г. Г. Гелетуха // Проблеми раціонального використання соціал.-економ. та природ.-ресурс. потенціалу регіону: фінанс. політика та інвестиції. – 2013. – Вип. 19, № 1. – С. 231–240. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_1_30 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 17. Голуб, Р. Т. Біоенергетика: сучасний стан, перспективи, зарубіжний досвід / Р. Т. Голуб // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2018. – № 3. – С. 74–79. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2018_3_10 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 18. Гументик, М. Я. Оцінка ефективності переробляння біомаси енергетичних культур на біопаливо / М. Я. Гументик // Біоенергетика. – 2016. – № 2. – С. 28–31. – Бібліогр.: 6 назв.
 19. Гументик, М. Я. Технологічні основи створення промислових плантацій високопродуктивних біоенергетичних культур / М. Я. Гументик // Біоенергетика. – 2020. – № 1. – С. 14–17. – Бібліогр.: 14 назв.
 20. Гуща, І. Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві: перехід на «зелену біоенергетику» [Електронний ресурс] / Інна Гуща // НУБіП України : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/70662 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 21. Дацько, Л. Біогаз на відходах позначиться на доходах / Людмила Дацько // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Лип. (№ 14). – С. 82–83.
 22. Денисенко, В. О. Оцінка потенціалу біомаси в Україні / В. О. Денисенко // АгроСвіт. – 2019. – № 24. – С. 84–89. – Бібліогр.: 14 назв.
 23. Друкований, М. Ф. Екологічна безпека в Україні / М. Ф. Друкований // Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії : зб. доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 24–25 трав. 2017 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 14–19.
 24. Заіменко, Н. В. Перспективи використання нових та малопоширених енергетичних рослин як сировини для твердого біопалива в Україні / Н. В. Заіменко, Д. Б. Рахметов, С. Д. Рахметов // Біоенергетика. – 2016. – № 1. – С. 4–10. – Бібліогр.: 19 назв.
 25. Зарицька, Н. На шляху до екологічного бізнесу та енергонезалежності України. Круглий стіл «Біоенергетика: перспективи розвитку в Україні» / Н. Зарицька // Економіст. – 2018. – № 3. – С. 46–47. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2018_3_12 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 26. Зелінська, А. М. Сільськогосподарська біоенергетика як напрям зеленої економіки України / А. М. Зелінська // Зб. наук. пр. Таврійс. держ. агротехнол. ун-ту (економ. науки). – 2013. – № 2 (3). – С. 145–153. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(3)__19 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 27. Зубар, І. В. Концепція розвитку біоенергетичної галузі Вінниччини / Іван Валерійович Зубар // 25 років незалежності України: виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – С. 146–148.
 28. Ігнатенко, О. П. Біоенергетичний потенціал України та регіональні особливості / О. П. Ігнатенко // Екол. вісн. – 2017. – № 3. – С. 28–29.
 29. Ігнатьєв, С. Проекти відновлюваної енергетики: екологічний аспект. У полі зору – Харківщина / Станіслав Ігнатьєв // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 74–78.
 30. «Інтенсивний ліс», або Перспективи бізнесу з вирощування енергетичних дерев // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 71–73.
 31. Калетнік, Г. М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив – основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України / Г. М. Калетнік // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 11. – С. 169–176. – Бібліогр. в кінці ст.
 32. Калетнік, Г. М. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу / Г. М. Калетнік, І. В. Гончарук // Економіка АПК. – 2020. – № 9. – С. 6–16. – Бібліогр.: 17 назв.
 33. Калетнік, Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні : монографія / Г. М. Калетнік. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 464 с.
 34. Карпенко, О. Золоті жили зелених гектарів / Олександр Карпенко // Зерно. – 2018. – № 7. – С. 178–180.
 35. Козаченко, О. Біоенергетика на агротериторіях / Оксана Козаченко // Агро перспектива. – 2015. – № 10/11. – С. 26–29.
 36. Кудін, Т. В. Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики / Т. В. Кудін, С. П. Саяпін // Економіка АПК. – 2019. – № 9. – С. 118–128.
 37. Кузьмінський, Є. В. Біоенергетика – вибір майбутнього [Електронний ресурс] / Є. В. Кузьмінський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» : офіц. вебсайт. – 1998–2020. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kpi.ua/706-9 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 38. Купінець, Л. Є. Концептуальні засади формування регіональної політики поводження з енергетичними біовідходами / Л. Є. Купінець, М. Г. Кісеоларь // Екол. вісн. – 2013. – № 6. – С. 8–9.
 39. Лук’янова, М. М. Біоенергетика для сільського розвитку / М. М. Лук’янова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2015. – Вип. 211 (1). – С. 114–122. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211(1)__25 (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 40. Мельниченко, В. В. До проблем визначення та використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств / В. В. Мельниченко // АгроСвіт. – 2015. – № 19. – С. 78–82. – Бібліогр.: 8 назв.
 41. Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн., 2019. – 463 с. – Бібліогр.: с. 413–458.
 42. Петренко, І. Циркулярна економіка й екологічна відповідальність / Ігор Петренко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 20). – С. 44–45.
 43. Правдюк, Н. Л. Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення / Н. Л. Правдюк, О. В. Томчук // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 51–62.
 44. Пришляк, Н. В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів : монографія / Н. В. Пришляк, Д. М. Токарчук, Я. В. Паламаренко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Консоль, 2019. – 336 с. – Бібліогр.: с. 291–300.
 45. Пришляк, Н. В. Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України / Н. В. Пришляк, В. Л. Курило, В. М. Пришляк // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 146–155. – Бібліогр.: 25 назв.
 46. Ратушняк, Г. С. Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси : монографія / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 84 с. – Бібліогр.: с. 77–83.
 47. Роїк, М. В. Екологічні аспекти розвитку біоенергетики / М. В. Роїк // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Жовт. (№ 20). – С. 34–38.
 48. Сидорчук, О. Міфи, пов’язані з біогазовим виробництвом / Ольга Сидорчук // Agroexpert. – 2020. – № 2. – С. 116–119.
 49. Стратегічні орієнтири розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств під час переходу до циркулярної економіки / І. Б. Яцків, М. Г. Ступень, Н. І. Пилипів, Д. І. Шеленко // Регіон. економіка. – 2019. – № 4. – С. 144–151.
 50. Сучасний стан виробництва біогазу в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Н. В. Пришляк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ : Консоль, 2019. – 118 с. – Бібліогр.: с. 95–100.
 51. Тарарико, Ю. Биоэнергетические агроэкосистемы – путь к процветанию / Юрий Тарарико // Агро перспектива. – 2017. – № 7. – С. 54–59.
 52. Товкун, Ю. Анаеробне зброджування : альтернативна енергетика на основі біогазу / Юлія Товкун, Лілія Драниця // Здоров’я та фіз. культура. – 2020. – Берез. (№ 3). – С. 27–34.
 53. Трипольська, Г. С. Агробіоенергетичний ринок України : монографія / Г. С. Трипольська. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2011. – 264 с.
 54. Трипольська, Г. С. Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС / Г. С. Трипольська, С. В. Киризюк // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 3. – С. 138–159.
 55. Україна має значний потенціал для розвитку біоенергетичних проектів [Електронний ресурс] // Урядовий портал : Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-maye-znachnij-potencial-dlya-rozvitku-bioenergetichnih-proektiv (дата звернення: 14.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 56. Філатов, С. Естетика агроенергетики / Свят Філатов // Зерно. – 2019. – № 3. – С. 182–184.
 57. Харчук, Л. В. Розвиток біоенергетичного сектору як ключовий фактор досягнення енергетичної безпеки в Україні / Л. В. Харчук // АгроСвіт. – 2015. – № 22. – С. 73–76. – Бібліогр.: 7 назв.
 58. Чайка, Т. О. Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур / Т. О. Чайка, І. О. Яснолоб // Економіка АПК. – 2017. – № 12. – С. 28–34.
 59. Шпикуляк, О. Г. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки / О. Г. Шпикуляк, І. Д. Білокінна // Економіка АПК. – 2020. – № 8. – С. 72–81. – Бібліогр.: 23 назви.
 60. Шпичак, О. М. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 6–16.
 61. Як українські аграрії впроваджують альтернативну енергетику // Тваринництво України. – 2018. – № 7/8. – С. 12–13.
 62. Ясенецький, В. Як зробити селище енергетично незалежним / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 5. – С. 13–16. 

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак