Тваринництво України: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення

Тваринницька галузь посідає вагоме місце в аграрному комплексі економіки України. Розвиток тваринництва залишається важливою умовою продовольчої безпеки, сталого соціально-економічного стану держави та істотним резервом експорту сільськогосподарської продукції. Через військові дії, за попередніми оцінками, втрачено 15–20 % поголів’я великої рогатої худоби, свиней і птиці. У цій ситуації господарства, які борються за своє існування, змушені переорієнтовуватися, шукати альтернативні шляхи та відновлювати галузь.

1 грудня виконком Вінницької міської ради затвердив Програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023–2025 роки. Ця програма створена задля стабільного забезпечення населення якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією від власного виробника. Пріоритетними завданнями є забезпечення розвитку галузі землеробства та глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а також зростання органічного виробництва, тваринництва, зокрема ставкового рибництва та бджільництва.

Працівники сектору аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального бібліографічного списку «Тваринництво України: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення». 

Віртуальний бібліографічний список:

 1. Альшанова, О. О. Як і під впливом яких чинників розвивається галузь свинарства / О. О. Альшанова // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 8. – С. 4–9.
 2. Боротьба за існування українського тваринництва: як на галузь вплинула війна та які шляхи виходу з кризи [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/news/borotba-za-isnuvannya-ukrayinskogo-tvarinnictva-yak-na-galuz-vplinula-vijna-ta-yaki-shlyahi-vihodu-z-krizi (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 3. Ветеринарно-санітарний контроль в умовах воєнного стану: зміни від Уряду [Електронний ресурс] // ЛІГА:ЗАКОН : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://biz.ligazakon.net/news/211115_veterinarno-santarniy-kontrol-v-umovakh-vonnogo-stanu-zmni-vd-uryadu (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 4. Вісник Степу : матеріали ХVІII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів, 25 берез. 2022 р. : наук. зб. Вип. 19. Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу ; голов. ред. І. М. Семеняк. – Вінниця : Твори, 2022. – 115 с.
 5. Гончар, О. Сучасні тенденції розвитку кролівництва в Україні / О. Гончар, О. Бойко, О. Гавриш // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 1. – С. 74–79.
 6. Експортні струмки: у якому руслі розвивається молочний бізнес у час війни [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/25555-eksportni-strumky-u-iakomu-rusli-rozvyvaietsia-molochnyi-biznes-u-chas-viiny.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 7. Ефективний розвиток тваринництва у фермерських господарствах України // Хазяїн. – 2021. – Жовт. (№ 40). – С. 23.
 8. Замлинський, В. А. Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки / В. А. Замлинський // Економіка АПК. – 2019. – № 4. – С. 22–28.
 9. Здорове тваринництво: виявлення носіїв генетичних аномалій і вилучення їх із селекційного процесу [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/23332-zdorove-tvarynnytstvo-vyiavlennia-nosiiv-henetychnykh-anomalii-i-vyluchennia-ikh-iz-selektsiinoho-protsesu.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 10. Іщенко, С. В. Оцінка та шляхи подолання кризових явищ в галузі тваринництва в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Іщенко, Н. Ю. Писаренко, Ю. М. Клюс // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2021. – № 2. – С. 1–7. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/80.pdf (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 11. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80?lang=uk#Text. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 12. Кравченко, O. Характерні ознаки, фактори і форми реалізації економічних інтересів учасників ринку продукції тваринництва [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Agricultural and Resource Economics. – 2020. – Vol. 6 (No. 1). – Pp. 101–122. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.01.08. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 13. Кропивко, В. Сучасний стан розвитку птахівництва в Україні / В. Кропивко // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 3. – С. 17–19.
 14. Кирилюк, І. М. Розвиток нормативних підходів до формування систем управління якістю продукції тваринництва / І. М. Кирилюк // АгроСвіт. – 2019. – № 23. – С. 32–41.
 15. Кормовиробництво & Тваринництво : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. аграр. наук України, Донец. держ. с.-г. дослід. ст. ; за ред.: О. Б. Вінюкова, С. Л. Гавриша. – Вінниця : Твори, 2019. – 96 с.
 16. Лаврук, В. Методологія дослідження процесу економічної модернізації і розвитку тваринництва в умовах дефіциту фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / В. Лаврук, О. Лаврук // Agricultural and Resource Economics. – 2019. – Vol. 5 (No. 4). – Pp. 137–155. Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.22004/ag.econ.300036. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 17. Лаврук, В. Управління відтворенням галузі тваринництва як основа її інноваційно-інвестиційного розвитку [Електронний ресурс] / В. Лаврук [та ін.] // Agricultural and Resource Economics. – 2021. Vol. 7 (No. 3). – Pp. 200–222. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.12. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 18. Лаврук, О. Державна підтримка як основна складова державної політики у розвитку тваринництва / О. Лаврук // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7 (№ 6–7). – С. 38–49.
 19. Лаврук, О. В. Тваринництво: стан та перспективи розвитку / О. В. Лаврук, Н. А. Лаврук // АгроСвіт. – 2020. – № 22. – С. 9–15.
 20. Лонг, Д. Майбутнє свинарства – за досконалішою генетикою! / Д. Лонг // Тваринництво України. – 2019. – № 5–6. – С. 12–15.
 21. Мартишев, П. А. Розвиток українського тваринництва та його підтримка в умовах зростання світових цін на зерно / П. А. Мартишев // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 4. – С. 93–105.
 22. Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за заг. ред. Л. М. Крайнюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Унів. кн., 2021. – 300 с.
 23. Носов, Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Ю. М. Носов ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 496 с.
 24. Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А. К. Скороходька, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Каф. розведення с.-г. тварин та зоогігієни ; уклад.: М. О. Захаренко [та ін.]. – Вінниця ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 248 с.
 25. Патика, Н. І. Розвиток конкуренції на ринку молока та молокопродуктів в умовах глобалізації : монографія / Н. І. Патика, Н. В. Припута ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін-т підгот. кадрів. – Вінниця : Твори, 2018. – 256 с.
 26. Підгорний, А. В. Підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. / А. В. Підгорний ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця ; Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2020. – 20 с.
 27. Проблеми поводження з відходами сільського господарства тваринного походження / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; № 12 (204)).
 28. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Унів. кн., 2021. – 504 с.
 29. Підгорний, А. В. Підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. / А. В. Підгорний ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця ; Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2020. – 20 с.
 30. Свиноус, І. В. Інформаційно-облікове забезпечення управлінням молочним скотарством сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Свиноус [та ін.] // Агросвіт. – 2022. – № 9–10. – С. 21–28. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3600&i=2 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 31. Тваринництво під час війни: хто постраждав найбільше [Електронний ресурс] // Agronews: головні аграрні новини. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agronews.ua/news/tvarynnycztvo-pid-chas-vijny-hto-postrazhdav-najbilshe/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 32. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991–2017–2030 рр.) [Електронний ресурс] / за ред. акад. НААН М. І. Бащенка. – Київ : Аграр. наука, 2017. – 160 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u248/tvarinnictvo_ukrayini.pdf (дата звернення: 20.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 33. У Вінниці затвердили Програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023–2025 роки – рішення виконкому [Електронний ресурс] // Вінницька міська рада : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vmr.gov.ua/u-vinnytsi-zatverdyly-prohramu-rozvytku-ahrarnoho-sektoru-ta-zabezpechennia-prodovolchoi-bezpeky-vinnytskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-rishennia-vykonkomu (дата звернення: 20.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 34. Федорович, Є. І. Розвиток козівництва в Україні [Електронний ресурс] / Є. І. Федорович [та ін.] // Вісн. аграр. наук. – 2022. – № 2. – С. 42–49. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk/article/view/2022_02_06 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 35. Юрченко, О. Вітчизняне свинарство: сучасні тенденції, перспективи та виклики / О. Юрченко // Тваринництво та ветеринарія. – 2021. – № 12. – С. 11–14.

 

Підготувала провідний бібліограф

сектору аграрних наук Оксана Шпичак

 

Поділитися:

Тваринництво України


Тваринницька галузь посідає вагоме місце в аграрному комплексі економіки України. Розвиток тваринництва залишається важливою умовою продовольчої безпеки, сталого соціально-економічного стану держави та істотним резервом експорту сільськогосподарської продукції. Через військові дії, за попередніми оцінками, втрачено 15–20 % поголів’я великої рогатої худоби, свиней і птиці. У цій ситуації господарства, які борються за своє існування, змушені переорієнтовуватися, шукати альтернативні шляхи та відновлювати галузь.

1 грудня виконком Вінницької міської ради затвердив Програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023–2025 роки. Ця програма створена задля стабільного забезпечення населення якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією від власного виробника. Пріоритетними завданнями є забезпечення розвитку галузі землеробства та глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а також зростання органічного виробництва, тваринництва, зокрема ставкового рибництва та бджільництва.

Працівники сектору аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального бібліографічного списку «Тваринництво України: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення». 

Віртуальний бібліографічний список:

 1. Альшанова, О. О. Як і під впливом яких чинників розвивається галузь свинарства / О. О. Альшанова // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 8. – С. 4–9.
 2. Боротьба за існування українського тваринництва: як на галузь вплинула війна та які шляхи виходу з кризи [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/news/borotba-za-isnuvannya-ukrayinskogo-tvarinnictva-yak-na-galuz-vplinula-vijna-ta-yaki-shlyahi-vihodu-z-krizi (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 3. Ветеринарно-санітарний контроль в умовах воєнного стану: зміни від Уряду [Електронний ресурс] // ЛІГА:ЗАКОН : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://biz.ligazakon.net/news/211115_veterinarno-santarniy-kontrol-v-umovakh-vonnogo-stanu-zmni-vd-uryadu (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 4. Вісник Степу : матеріали ХVІII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів, 25 берез. 2022 р. : наук. зб. Вип. 19. Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Степу ; голов. ред. І. М. Семеняк. – Вінниця : Твори, 2022. – 115 с.
 5. Гончар, О. Сучасні тенденції розвитку кролівництва в Україні / О. Гончар, О. Бойко, О. Гавриш // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 1. – С. 74–79.
 6. Експортні струмки: у якому руслі розвивається молочний бізнес у час війни [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/25555-eksportni-strumky-u-iakomu-rusli-rozvyvaietsia-molochnyi-biznes-u-chas-viiny.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 7. Ефективний розвиток тваринництва у фермерських господарствах України // Хазяїн. – 2021. – Жовт. (№ 40). – С. 23.
 8. Замлинський, В. А. Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки / В. А. Замлинський // Економіка АПК. – 2019. – № 4. – С. 22–28.
 9. Здорове тваринництво: виявлення носіїв генетичних аномалій і вилучення їх із селекційного процесу [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/23332-zdorove-tvarynnytstvo-vyiavlennia-nosiiv-henetychnykh-anomalii-i-vyluchennia-ikh-iz-selektsiinoho-protsesu.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 10. Іщенко, С. В. Оцінка та шляхи подолання кризових явищ в галузі тваринництва в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Іщенко, Н. Ю. Писаренко, Ю. М. Клюс // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2021. – № 2. – С. 1–7. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/80.pdf (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 11. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80?lang=uk#Text. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 12. Кравченко, O. Характерні ознаки, фактори і форми реалізації економічних інтересів учасників ринку продукції тваринництва [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Agricultural and Resource Economics. – 2020. – Vol. 6 (No. 1). – Pp. 101–122. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.01.08. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 13. Кропивко, В. Сучасний стан розвитку птахівництва в Україні / В. Кропивко // Тваринництво сьогодні. – 2020. – № 3. – С. 17–19.
 14. Кирилюк, І. М. Розвиток нормативних підходів до формування систем управління якістю продукції тваринництва / І. М. Кирилюк // АгроСвіт. – 2019. – № 23. – С. 32–41.
 15. Кормовиробництво & Тваринництво : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. аграр. наук України, Донец. держ. с.-г. дослід. ст. ; за ред.: О. Б. Вінюкова, С. Л. Гавриша. – Вінниця : Твори, 2019. – 96 с.
 16. Лаврук, В. Методологія дослідження процесу економічної модернізації і розвитку тваринництва в умовах дефіциту фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / В. Лаврук, О. Лаврук // Agricultural and Resource Economics. – 2019. – Vol. 5 (No. 4). – Pp. 137–155. Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.22004/ag.econ.300036. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 17. Лаврук, В. Управління відтворенням галузі тваринництва як основа її інноваційно-інвестиційного розвитку [Електронний ресурс] / В. Лаврук [та ін.] // Agricultural and Resource Economics. – 2021. Vol. 7 (No. 3). – Pp. 200–222. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.12. (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 18. Лаврук, О. Державна підтримка як основна складова державної політики у розвитку тваринництва / О. Лаврук // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7 (№ 6–7). – С. 38–49.
 19. Лаврук, О. В. Тваринництво: стан та перспективи розвитку / О. В. Лаврук, Н. А. Лаврук // АгроСвіт. – 2020. – № 22. – С. 9–15.
 20. Лонг, Д. Майбутнє свинарства – за досконалішою генетикою! / Д. Лонг // Тваринництво України. – 2019. – № 5–6. – С. 12–15.
 21. Мартишев, П. А. Розвиток українського тваринництва та його підтримка в умовах зростання світових цін на зерно / П. А. Мартишев // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 4. – С. 93–105.
 22. Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за заг. ред. Л. М. Крайнюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Унів. кн., 2021. – 300 с.
 23. Носов, Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Ю. М. Носов ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 496 с.
 24. Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А. К. Скороходька, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Каф. розведення с.-г. тварин та зоогігієни ; уклад.: М. О. Захаренко [та ін.]. – Вінниця ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 248 с.
 25. Патика, Н. І. Розвиток конкуренції на ринку молока та молокопродуктів в умовах глобалізації : монографія / Н. І. Патика, Н. В. Припута ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін-т підгот. кадрів. – Вінниця : Твори, 2018. – 256 с.
 26. Підгорний, А. В. Підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. / А. В. Підгорний ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця ; Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2020. – 20 с.
 27. Проблеми поводження з відходами сільського господарства тваринного походження / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; № 12 (204)).
 28. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Унів. кн., 2021. – 504 с.
 29. Підгорний, А. В. Підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. / А. В. Підгорний ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця ; Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2020. – 20 с.
 30. Свиноус, І. В. Інформаційно-облікове забезпечення управлінням молочним скотарством сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Свиноус [та ін.] // Агросвіт. – 2022. – № 9–10. – С. 21–28. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3600&i=2 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 31. Тваринництво під час війни: хто постраждав найбільше [Електронний ресурс] // Agronews: головні аграрні новини. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agronews.ua/news/tvarynnycztvo-pid-chas-vijny-hto-postrazhdav-najbilshe/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 32. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991–2017–2030 рр.) [Електронний ресурс] / за ред. акад. НААН М. І. Бащенка. – Київ : Аграр. наука, 2017. – 160 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u248/tvarinnictvo_ukrayini.pdf (дата звернення: 20.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 33. У Вінниці затвердили Програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023–2025 роки – рішення виконкому [Електронний ресурс] // Вінницька міська рада : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vmr.gov.ua/u-vinnytsi-zatverdyly-prohramu-rozvytku-ahrarnoho-sektoru-ta-zabezpechennia-prodovolchoi-bezpeky-vinnytskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-rishennia-vykonkomu (дата звернення: 20.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 34. Федорович, Є. І. Розвиток козівництва в Україні [Електронний ресурс] / Є. І. Федорович [та ін.] // Вісн. аграр. наук. – 2022. – № 2. – С. 42–49. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk/article/view/2022_02_06 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 35. Юрченко, О. Вітчизняне свинарство: сучасні тенденції, перспективи та виклики / О. Юрченко // Тваринництво та ветеринарія. – 2021. – № 12. – С. 11–14.

 

Підготувала провідний бібліограф

сектору аграрних наук Оксана Шпичак