Григорій Сковорода: філософія свободи

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

 

Григорій Сковорода: філософія свободи

(віртуальний бібліографічний список до 300-річчя від дня народження)

  

 

 

Вінниця, 2022

Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.

О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.

Слава навіки буде з тобою,

Вольності отче, Богдане-герою!

Г. Сковорода «De Libertate» («Про свободу»)

 

Духовна людина вільна… Не заважають їй ні гори, ні ріки, ні моря, ні пустелі. Передбачає віддалене, прозирає приховане, заглядає в минуле, проникає в майбутнє.

Г. Сковорода

 

Відзначаючи у цьому буремному в історії сучасної України 2022 р. 300-річчя видатного українського філософа Григорія Сковороди, варто наголосити на утвердженні українською нацією на практиці його ідей справедливості, свободи, людської гідності.

І. Грабовська

 

3 грудня 2022 р. виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога. Він був енциклопедично освіченою людиною, досконало знав багато давніх і нових європейських мов, твори найвидатніших представників духовної культури античного світу і нового часу. Григорій Савич Сковорода став першим українським філософом. За життя йому пропонували багато різних посад, але мандрівний філософ понад усе цінував свою волю, право самому визначати своє життя, жити так, як йому до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій – це він вважав найбільшим щастям для себе.

До цієї знаменної дати Верховною Радою України була прийнята постанова «Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди» (від 4 листопада 2020 р.) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-IX#Text).

У розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди» (12 жовтня 2022 р. № 899-р.) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-2022-%D1%80#Text) зазначається, що у закладах культури передбачається проведення тематичних виставок, мистецьких конкурсів на інформаційні продукти для популяризації творчості Григорія Сковороди, лекцій, вечорів, святкових концертів, присвячених його творчій та культурно-громадській діяльності.

Відділом наукової інформації та бібліографії підготовлено віртуальний бібліографічний список до якого увійшли бібліографічні описи творів Г. Сковороди у перекладах українською мовою та наукові розвідки, що досліджують його філософський спадок через призму сучасності. Варто зазначити, що наразі чимало філософських ідей Г. С. Сковороди увійшло до кола сучасної української культури. Це і питання особистісної свободи, людського щастя, справжньої дружби, божественної істини, зовнішньої та внутрішньої краси людини, сродної праці тощо.

Непересічне місце у філософських роздумах Григорія Сковороди займала й ідея справедливості, яка нині для українського суспільства належить до найактуальніших як з філософсько-світоглядних концептів, так і практичних проблем. Доказом цього є народно-визвольна війна проти російських фашистів, яка підняла на спротив фактично всіх свідомих громадян сучасної України.

Як зазначає І. Грабовська, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства: «У філософській спадщині Г. Сковороди відчувається перегук з ідеями Арістотеля, твори якого він добре знав і глибоко поважав. Особливого ж значення із давньогрецьких мислителів він надавав філософії стоїків та вченням Сократа, Платона, Езопа, Епіктета й Епікура. Роздуми про людину у Г. Сковороди невід’ємні від роздумів про свободу особистості, її право на вибір власного життєвого шляху та слідування ним. Знамените сковородинівське «світ ловив мене, та не впіймав» сьогодні можна цілком обґрунтовано розглядати як здійснення справедливості щодо себе самого, повагу до власних талантів, переконань і прагнень».

Творча спадщина Сковороди, новаторський зміст його філософсько-етичної концепції, що органічно пов’язана з передовою західноєвропейською філософією до сьогодні викликають зацікавленість як в Україні, так і у численних дослідників за кордоном.

Свідченням цього є ряд біобібліографічних покажчиків, присвячених Г. С. Сковороді, у яких вміщено значний пласт інформації про його життя і творчий набуток:

Григорій Сковорода, (1722–1794) : бібліогр. покажч. : до 280-річчя від дня народж. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Г. І. Гамалій, В. В. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2002. – 135 с.

Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. : вип. 2 / уклад. : О. Шкира [та ін.] ; за ред.: В. П. Коцура, М. Корпанюка, І. Стогнія ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Б-ка, Нац. гірн. ун-т, Наук-техн. б-ка. – Дніпропетровськ, 2010. – 195 с.

Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. : вип. 3 : до 290-річчя з дня народж. / [уклад.: О. Шкира, О. Нефедова, А. Яковенко, І. Корж та ін. ; за ред. В. П. Коцура]. – Переяслав-Хмельницький : Кондор, 2012. – 205 с.

Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа» : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2019. – 128 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/G.Skovoroda_bibliogr_pok.pdf (дата звернення: 16.11.2022). – Назва з екрана.

Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019) : анот. бібліогр. покажч. / упоряд. В. М. Подрига. – Чорнобай : Чорнобайське комунал. поліграф. підприємство, 2020. – 36 с. : портр.

Доречною у цьому контексті буде і стаття:

Добко, Т. Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани [Електронний ресурс] / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 9–13.

Авторка – український науковець у галузі бібліографознавства, бібліотекознавства, книгознавства, завідувачка відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор наук із соціальних комунікацій досліджує видання біобібліографічних покажчиків і списків літератури, присвячених Григорію Сковороді (від 1862 до 2006 р.). На її думку науковці України і зарубіжжя мали б об’єднати свої зусилля і створити на сучасних науково-методичних засадах єдиний покажчик, який би акумулював і всебічно висвітлював в одному виданні (можливо декількатомному) усі напрацювання у цій царині.

Запрошуємо через непересічну постать Григорія Савича Сковороди відкрити для себе ще одну яскраву сторінку нашого історичного минулого. Адже саме знання минулого формує наше майбутнє.

 

 З творчого доробку Г. С. Сковороди

Якби ніхто нічого не знав про Г. Сковороду, якби час не пощадив для нас його рукописні твори…, якби народ не зберіг легенд про його дивовижне життя, якби зосталася одна-єдина його епітафія, то і вона блиснула би для людства спалахом дивовижної сили і осяяння: «Світ ловив мене, та не впіймав!»

І. Драч

Розмова про істинне щастя : монографія / Г. С. Сковорода; пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчук. – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.

Вибрані твори в українських перекладах / Г. С. Сковорода. – Харків : Ранок : Веста, 2003. – 144 с.

Твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода ; відп. ред. М. Сулима ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Обереги, 2005. – (Київська бібліотека давнього українського письменства: Студії ; Т. 5).

Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / пер. зі староукр. мови і прим.: М. Кашуба, В. Шевчук. – 480 с.

Світ ловив мене, та не впіймав : монографія / Г. С. Сковорода. – Харків : Фоліо, 2006. – 607 с.

Вибрані твори / Г. С. Сковорода. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.

Вибрані твори в українських перекладах / Г. Сковорода ; [упоряд. текстів, передм. та прим. Л. В. Ушкалова]. – Харків : Ранок, 2009. – 239 с. - (Українська муза : у 12 т. ; т. 1).

Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1398 с.

Найкраще : [вибр. твори] / Г. Сковорода ; [пер.: М. Кошуби, Г. Сварник, Н. Федорака ; передм. Р. Чопика, А. Любки]. – Львів : Terra Incognita, 2017. – 318, [1] с. : іл. – (Серія: Українська езотерика).

Життя наше – це подорож / Г. С. Сковорода ; упоряд. і пер. В. Шевчук. – Львів : Апріорі, 2021. – 272 с. : портр., іл.

 

Сучасні дослідження філософських поглядів Г. С. Сковороди

Припадаючи до зачарованих джерел пристрасного слова і пристрасної мислі Григорія Сковороди, ми відчуваємо, як сиві многотрудні віки проходять через наші серця.

М. Стельмах

 

Благословенні ви, сліди,

Не змиті вічності дощами,

Мандрівника Сковороди.

М. Рильський

Книги

Горбач, Н. Невідомий Григорій Сковорода : монографія / Н. Горбач. – Львів : Логос, 2002. – 152 с.

Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства. – Тернопіль : Астон, 2007. – 447 с.

Григорій Сковорода і антична культура : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 280-річчю від дня народж. Г.С. Сковороди (19 листоп. 2002 р.) / уклад. Е. І. Романова. – Харків : ХДНБ, 2002. – 94 с.

Дзюбенко-Мейс, Н. Я. Сковорода : поеми, балади, цикли / Н. Я. Дзюбенко-Мейс ; [іл. В. А.Франчук]. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 218, [5] с. : іл.

Єшкілєв, В. Л. Усі кути Трикутника : апокриф мандрів Григорія Сковороди / В. Л. Єшкілєв. – Київ : Академія, 2012. – 248 с.

Максюта, М. Є. Григорій Сковорода: стійкість пошуку / М. Є. Максюта ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 318 с.

Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд.: В. Стадниченко, М. Шудря. – Київ : Спалах, 2004. – 179 с. : іл.

Осмир. Сучасність мудрости Г. Сковороди. Світоглядний нарис / Осмир, О. Банах. – Львів : Література та мистецтво, 2020. – 136 с.

Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с.

Ушкалов, Л. В. Українське барокове богомислення : сім етюдів про Г. Сковороду / Л. В. Ушкалов. – Харків : Акта, 2001. – 221 с.

Чижевський, Д. І. Філософія Г. С. Сковороди : монографія / Д. І. Чижевський. – Харків : Акта, 2003. – 432 с/

Чижевський, Д. І. Філософські твори. У 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський ; ред. В. С. Лісовий. – Київ : Смолоскип, 2005. – 402 с.

 

Статті з періодичних видань

Будугай, А. Взаємозв’язок понять щастя і свободи у філософських поглядах Григорія Сковороди та в теософії [Електронний ресурс] / А. Будугай // Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства. – Тернопіль, 2007. – С. 75–84.

Вандишева-Ребро, Н. Ставлення до праці в українській культурі: від «сродності» в філософії Г. С. Сковороди до сучасних інтерпретацій [Електронний ресурс] / Н. Вандишева-Ребро, М. Міщенко // Українознавчий альманах / Центр українознавства Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – Вип. 27. – С. 32–36.

Гаврилюк, Ю. М. Філософський сад Сковороди: геокультурна інтерпретація [Електронний ресурс] / Ю. М. Гаврилюк, Л. І. Кравченко // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. – Харків, 2018. – № 1/2. – С. 151–154.

Гончаров, Г. М. «Не жити краще», а «бути кращим» – буттєвий шлях і філософський спосіб життя філософа Григорія Савича Сковороди / Г. М. Гончаров // Virtus : Scientific Journal / Наук. громад. орг. «Соборність», Центр сучас. педагогіки «Навчання без кордонів». – Київ, 2019. – № 30. – С. 12–15.

Грабовська, І. Ідеї справедливості у філософії Григорія Сковороди в контексті західної філософської традиції трактування поняття справедливості : (до 300-річчя філософа) [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Українознавство / Наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ, 2022. – № 2. – С. 26–31.

Громова, Н. В. Стилетвірна функція приказкок і прислів’їв у філософських трактатах Г. Сковороди [Електронний ресурс] / Н. В. Громова // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Філологія. – Острог, 2018. – Вип. 3. – С. 63–66.

Донцова-Пушенко, К. Ю. Композиторська інтерпретація філософських текстів Г. Сковороди в хоровій симфонії О. Щетинського «Узнай себе» [Електронний ресурс] / К. Ю. Донцова-Пушенко // Культура України / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – Вип. 65. – С. 89–97.

Єрмоленко, А. М. Спадщина Г. С. Сковороди і сучасність : (до 300-річчя від дня народження) : стенограма наук. доп. на засід. Президії НАН України 26 лют. 2020 р. / А. М. Єрмоленко // Вісн. Нац. акад. наук України. – Київ, 2020. – № 4. – С. 68–72 : фот.

Карівець, І. Метафілософія Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / І. Карівець // Humanitarian vision = Гуманітарні візії : [наук. журн.] / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Каф. філософії. – Львів, 2016. – Vol. 2, num. 1. – С. 87–90.

Кремень, В. Г. Кордоцентризм Г.С. Сковороди як передумова філософії людиноцентризму / В. Г. Кремень // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ ; Вінниця, 2012. – № 73, ч. 2. – С. 120–125.

Кримський, С. Філософ, якого «не спіймав світ» / С. Кримський // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 6-те, стер. – Київ, 2013. – С. 145–147.

Култаєва, М. Філософська педагогіка Г. С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства [Електронний ресурс] / М. Култаєва // Новий Колегiум / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – № 4. – С. 24–29.

Лавренко, С. Щастя та його пошуки у морально-етичній філософії Г. С. Сковороди [Електронний ресурс] / С. Лавренко // Новий Колегiум / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – № 4. – С. 59–62.

Леонтієва, Т. Духовна, вільна людина, природа добра у творчості Григорія Сковороди / Т. Леонтієва // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. : до 90-річчя Ліни Костенко / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. М. Стельмаха, Каф. укр. літ. – Вінниця, 2020. – Вип. 14. – С. 43–50.

Лобач, В. Духовна спадщина Григорія Сковороди як джерело формування моральних цінностей в українському суспільстві / В. Лобач // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. акад. неперерв. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України. – 2022. – № 4. – С. 88–92.

Лужний, Р. Григорій Сковорода (1722–1794) і його біблійні захоплення / Р. Лужний // Літературознавчі студії з українсько-польського пограниччя / Р. Лужний. – Київ, 2018. – С. 441–455.

Максюта, М. Є. Єдність життя і філософської творчості Г. Сковороди: до джерел довіри [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта, О. М. Соколова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Вип. 139(2). – С. 44–47.

Максюта, М. Є. Поняття «тілесне» та «духовне» у світоглядово-філософських пошуках Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Соц.-гуманітар. наук.-твор. майстерня «Новий курс». – Харків, 2020. – Вип. 32/33. – С. 8, 9.

Максюта, М. Є. Соціально-філософські аспекти доброчинного життєздійснення людини у творчості Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта, О. М. Соколова // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Соц.-гуманітар. наук.-твор. майстерня «Новий курс». – Харків, 2019. – Вип. 28. – С. 8–11.

Максюта, М. Є. «Сродність» Григорія Сковороди і національний образ буття: до актуалізації гуманістичних ідей / М. Є. Максюта, А. І. Коломієць // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Вип. 126. – С. 228–231.

Максюта, М. Є. Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта, А. І. Коломієць, Л. В. Кулакова, О. М. Соколова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Вип. 135. – С. 139–141.

Максюта, М. Є. «Цього чекає вiд тебе твоя вітчизна»: «сродна» праця у «плодоносному саду суспільства» Григорiя Сковороди [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 147 (2). – С. 106–109.

Марчак, О. Ю. Сковорода і Кант: моделі самореалізації людини в урбаністичній культурі класичного модерну [Електронний ресурс] / О. Ю. Марчак // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 149 (2). – С. 90–95.

Меркулов, М. Ідея дуалістичної будови світу у філософській поезії Григорія Сковороди : (на матеріалі зб. «Сад Божественних пісень») / М. Меркулов // Літературознавчі обрії : праці молодих учених : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141–146.

Петрів, О. Концепт «свобода» та його конотації у когнітивно-семантичному полі життя і творчості Г. Сковороди [Електронний ресурс] / О. Петрів // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 122–131.

Рик, С. Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / С. Рик // Переяславські Сковородинські студії. Філологія Філософія Педагогіка : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», Центр Сковородинознавства. – Переясла-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 215–221.

Родигін, К. Натурфілософія, природознавство та алхімія у творах Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / К. Родигін, М. Родигін // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – Вип. 154. – С. 216–225.

Рожко, В. А. Прикладне значення та актуальність філософії щастя в творах Г. Сковороди [Електронний ресурс] / В. А. Рожко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 143(2). – С. 132, 133.

Руденький, А. Гуманістичні тенденції філософії Г. Сковороди в контексті сучасності [Електронний ресурс] / А. Руденький, І. С. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 146.

Соколова, О. М. Соціально-філософські рецепції ідей «антропологічної школи» Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / О. М. Соколова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 142(2). – С. 171–176.

Харченко, Л. Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Л. Харченко // Переяславські Сковородинські студії. Філологія Філософія Педагогіка : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 232–238.

Чорна, В. Філософський діалог як передумова відкриття в собі «істинної людини» (за Г. Сковородою) [Електронний ресурс] / В. Чорна, І. Яковенко // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Бердянськ, 2018. – Вип. 2. – С. 199–207.

Чупрій, Л. Вплив Г. Сковороди на формування української кордоцентричної традиції [Електронний ресурс] / Л. Чупрій // Українознавство / Наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ, 2020. – № 2. – С. 120–129.

Шакотько, В. Філософія Григорія Сковороди і сучасна ноосферна освіта [Електронний ресурс] / В. Шакотько // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. акад. неперерв. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України. – 2022. – № 4. – С. 17–21.

Яковенко, Т. В. Філософська проза Г. С. Сковороди / Т. В. Яковенко, С. П. Ожарівська // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 217–220.

Підготувала О. Кізян

Поділитися:

Григорій Сковорода: філософія свободи


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

 

Григорій Сковорода: філософія свободи

(віртуальний бібліографічний список до 300-річчя від дня народження)

  

 

 

Вінниця, 2022

Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.

О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.

Слава навіки буде з тобою,

Вольності отче, Богдане-герою!

Г. Сковорода «De Libertate» («Про свободу»)

 

Духовна людина вільна… Не заважають їй ні гори, ні ріки, ні моря, ні пустелі. Передбачає віддалене, прозирає приховане, заглядає в минуле, проникає в майбутнє.

Г. Сковорода

 

Відзначаючи у цьому буремному в історії сучасної України 2022 р. 300-річчя видатного українського філософа Григорія Сковороди, варто наголосити на утвердженні українською нацією на практиці його ідей справедливості, свободи, людської гідності.

І. Грабовська

 

3 грудня 2022 р. виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога. Він був енциклопедично освіченою людиною, досконало знав багато давніх і нових європейських мов, твори найвидатніших представників духовної культури античного світу і нового часу. Григорій Савич Сковорода став першим українським філософом. За життя йому пропонували багато різних посад, але мандрівний філософ понад усе цінував свою волю, право самому визначати своє життя, жити так, як йому до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій – це він вважав найбільшим щастям для себе.

До цієї знаменної дати Верховною Радою України була прийнята постанова «Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди» (від 4 листопада 2020 р.) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-IX#Text).

У розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди» (12 жовтня 2022 р. № 899-р.) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-2022-%D1%80#Text) зазначається, що у закладах культури передбачається проведення тематичних виставок, мистецьких конкурсів на інформаційні продукти для популяризації творчості Григорія Сковороди, лекцій, вечорів, святкових концертів, присвячених його творчій та культурно-громадській діяльності.

Відділом наукової інформації та бібліографії підготовлено віртуальний бібліографічний список до якого увійшли бібліографічні описи творів Г. Сковороди у перекладах українською мовою та наукові розвідки, що досліджують його філософський спадок через призму сучасності. Варто зазначити, що наразі чимало філософських ідей Г. С. Сковороди увійшло до кола сучасної української культури. Це і питання особистісної свободи, людського щастя, справжньої дружби, божественної істини, зовнішньої та внутрішньої краси людини, сродної праці тощо.

Непересічне місце у філософських роздумах Григорія Сковороди займала й ідея справедливості, яка нині для українського суспільства належить до найактуальніших як з філософсько-світоглядних концептів, так і практичних проблем. Доказом цього є народно-визвольна війна проти російських фашистів, яка підняла на спротив фактично всіх свідомих громадян сучасної України.

Як зазначає І. Грабовська, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства: «У філософській спадщині Г. Сковороди відчувається перегук з ідеями Арістотеля, твори якого він добре знав і глибоко поважав. Особливого ж значення із давньогрецьких мислителів він надавав філософії стоїків та вченням Сократа, Платона, Езопа, Епіктета й Епікура. Роздуми про людину у Г. Сковороди невід’ємні від роздумів про свободу особистості, її право на вибір власного життєвого шляху та слідування ним. Знамените сковородинівське «світ ловив мене, та не впіймав» сьогодні можна цілком обґрунтовано розглядати як здійснення справедливості щодо себе самого, повагу до власних талантів, переконань і прагнень».

Творча спадщина Сковороди, новаторський зміст його філософсько-етичної концепції, що органічно пов’язана з передовою західноєвропейською філософією до сьогодні викликають зацікавленість як в Україні, так і у численних дослідників за кордоном.

Свідченням цього є ряд біобібліографічних покажчиків, присвячених Г. С. Сковороді, у яких вміщено значний пласт інформації про його життя і творчий набуток:

Григорій Сковорода, (1722–1794) : бібліогр. покажч. : до 280-річчя від дня народж. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Г. І. Гамалій, В. В. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2002. – 135 с.

Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. : вип. 2 / уклад. : О. Шкира [та ін.] ; за ред.: В. П. Коцура, М. Корпанюка, І. Стогнія ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Б-ка, Нац. гірн. ун-т, Наук-техн. б-ка. – Дніпропетровськ, 2010. – 195 с.

Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. : вип. 3 : до 290-річчя з дня народж. / [уклад.: О. Шкира, О. Нефедова, А. Яковенко, І. Корж та ін. ; за ред. В. П. Коцура]. – Переяслав-Хмельницький : Кондор, 2012. – 205 с.

Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа» : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2019. – 128 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/G.Skovoroda_bibliogr_pok.pdf (дата звернення: 16.11.2022). – Назва з екрана.

Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019) : анот. бібліогр. покажч. / упоряд. В. М. Подрига. – Чорнобай : Чорнобайське комунал. поліграф. підприємство, 2020. – 36 с. : портр.

Доречною у цьому контексті буде і стаття:

Добко, Т. Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани [Електронний ресурс] / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 9–13.

Авторка – український науковець у галузі бібліографознавства, бібліотекознавства, книгознавства, завідувачка відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор наук із соціальних комунікацій досліджує видання біобібліографічних покажчиків і списків літератури, присвячених Григорію Сковороді (від 1862 до 2006 р.). На її думку науковці України і зарубіжжя мали б об’єднати свої зусилля і створити на сучасних науково-методичних засадах єдиний покажчик, який би акумулював і всебічно висвітлював в одному виданні (можливо декількатомному) усі напрацювання у цій царині.

Запрошуємо через непересічну постать Григорія Савича Сковороди відкрити для себе ще одну яскраву сторінку нашого історичного минулого. Адже саме знання минулого формує наше майбутнє.

 

 З творчого доробку Г. С. Сковороди

Якби ніхто нічого не знав про Г. Сковороду, якби час не пощадив для нас його рукописні твори…, якби народ не зберіг легенд про його дивовижне життя, якби зосталася одна-єдина його епітафія, то і вона блиснула би для людства спалахом дивовижної сили і осяяння: «Світ ловив мене, та не впіймав!»

І. Драч

Розмова про істинне щастя : монографія / Г. С. Сковорода; пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчук. – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.

Вибрані твори в українських перекладах / Г. С. Сковорода. – Харків : Ранок : Веста, 2003. – 144 с.

Твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода ; відп. ред. М. Сулима ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Обереги, 2005. – (Київська бібліотека давнього українського письменства: Студії ; Т. 5).

Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / пер. зі староукр. мови і прим.: М. Кашуба, В. Шевчук. – 480 с.

Світ ловив мене, та не впіймав : монографія / Г. С. Сковорода. – Харків : Фоліо, 2006. – 607 с.

Вибрані твори / Г. С. Сковорода. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.

Вибрані твори в українських перекладах / Г. Сковорода ; [упоряд. текстів, передм. та прим. Л. В. Ушкалова]. – Харків : Ранок, 2009. – 239 с. - (Українська муза : у 12 т. ; т. 1).

Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1398 с.

Найкраще : [вибр. твори] / Г. Сковорода ; [пер.: М. Кошуби, Г. Сварник, Н. Федорака ; передм. Р. Чопика, А. Любки]. – Львів : Terra Incognita, 2017. – 318, [1] с. : іл. – (Серія: Українська езотерика).

Життя наше – це подорож / Г. С. Сковорода ; упоряд. і пер. В. Шевчук. – Львів : Апріорі, 2021. – 272 с. : портр., іл.

 

Сучасні дослідження філософських поглядів Г. С. Сковороди

Припадаючи до зачарованих джерел пристрасного слова і пристрасної мислі Григорія Сковороди, ми відчуваємо, як сиві многотрудні віки проходять через наші серця.

М. Стельмах

 

Благословенні ви, сліди,

Не змиті вічності дощами,

Мандрівника Сковороди.

М. Рильський

Книги

Горбач, Н. Невідомий Григорій Сковорода : монографія / Н. Горбач. – Львів : Логос, 2002. – 152 с.

Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства. – Тернопіль : Астон, 2007. – 447 с.

Григорій Сковорода і антична культура : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 280-річчю від дня народж. Г.С. Сковороди (19 листоп. 2002 р.) / уклад. Е. І. Романова. – Харків : ХДНБ, 2002. – 94 с.

Дзюбенко-Мейс, Н. Я. Сковорода : поеми, балади, цикли / Н. Я. Дзюбенко-Мейс ; [іл. В. А.Франчук]. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 218, [5] с. : іл.

Єшкілєв, В. Л. Усі кути Трикутника : апокриф мандрів Григорія Сковороди / В. Л. Єшкілєв. – Київ : Академія, 2012. – 248 с.

Максюта, М. Є. Григорій Сковорода: стійкість пошуку / М. Є. Максюта ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 318 с.

Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд.: В. Стадниченко, М. Шудря. – Київ : Спалах, 2004. – 179 с. : іл.

Осмир. Сучасність мудрости Г. Сковороди. Світоглядний нарис / Осмир, О. Банах. – Львів : Література та мистецтво, 2020. – 136 с.

Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с.

Ушкалов, Л. В. Українське барокове богомислення : сім етюдів про Г. Сковороду / Л. В. Ушкалов. – Харків : Акта, 2001. – 221 с.

Чижевський, Д. І. Філософія Г. С. Сковороди : монографія / Д. І. Чижевський. – Харків : Акта, 2003. – 432 с/

Чижевський, Д. І. Філософські твори. У 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський ; ред. В. С. Лісовий. – Київ : Смолоскип, 2005. – 402 с.

 

Статті з періодичних видань

Будугай, А. Взаємозв’язок понять щастя і свободи у філософських поглядах Григорія Сковороди та в теософії [Електронний ресурс] / А. Будугай // Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства. – Тернопіль, 2007. – С. 75–84.

Вандишева-Ребро, Н. Ставлення до праці в українській культурі: від «сродності» в філософії Г. С. Сковороди до сучасних інтерпретацій [Електронний ресурс] / Н. Вандишева-Ребро, М. Міщенко // Українознавчий альманах / Центр українознавства Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – Вип. 27. – С. 32–36.

Гаврилюк, Ю. М. Філософський сад Сковороди: геокультурна інтерпретація [Електронний ресурс] / Ю. М. Гаврилюк, Л. І. Кравченко // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. – Харків, 2018. – № 1/2. – С. 151–154.

Гончаров, Г. М. «Не жити краще», а «бути кращим» – буттєвий шлях і філософський спосіб життя філософа Григорія Савича Сковороди / Г. М. Гончаров // Virtus : Scientific Journal / Наук. громад. орг. «Соборність», Центр сучас. педагогіки «Навчання без кордонів». – Київ, 2019. – № 30. – С. 12–15.

Грабовська, І. Ідеї справедливості у філософії Григорія Сковороди в контексті західної філософської традиції трактування поняття справедливості : (до 300-річчя філософа) [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Українознавство / Наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ, 2022. – № 2. – С. 26–31.

Громова, Н. В. Стилетвірна функція приказкок і прислів’їв у філософських трактатах Г. Сковороди [Електронний ресурс] / Н. В. Громова // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Філологія. – Острог, 2018. – Вип. 3. – С. 63–66.

Донцова-Пушенко, К. Ю. Композиторська інтерпретація філософських текстів Г. Сковороди в хоровій симфонії О. Щетинського «Узнай себе» [Електронний ресурс] / К. Ю. Донцова-Пушенко // Культура України / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – Вип. 65. – С. 89–97.

Єрмоленко, А. М. Спадщина Г. С. Сковороди і сучасність : (до 300-річчя від дня народження) : стенограма наук. доп. на засід. Президії НАН України 26 лют. 2020 р. / А. М. Єрмоленко // Вісн. Нац. акад. наук України. – Київ, 2020. – № 4. – С. 68–72 : фот.

Карівець, І. Метафілософія Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / І. Карівець // Humanitarian vision = Гуманітарні візії : [наук. журн.] / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Каф. філософії. – Львів, 2016. – Vol. 2, num. 1. – С. 87–90.

Кремень, В. Г. Кордоцентризм Г.С. Сковороди як передумова філософії людиноцентризму / В. Г. Кремень // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ ; Вінниця, 2012. – № 73, ч. 2. – С. 120–125.

Кримський, С. Філософ, якого «не спіймав світ» / С. Кримський // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 6-те, стер. – Київ, 2013. – С. 145–147.

Култаєва, М. Філософська педагогіка Г. С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства [Електронний ресурс] / М. Култаєва // Новий Колегiум / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – № 4. – С. 24–29.

Лавренко, С. Щастя та його пошуки у морально-етичній філософії Г. С. Сковороди [Електронний ресурс] / С. Лавренко // Новий Колегiум / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – № 4. – С. 59–62.

Леонтієва, Т. Духовна, вільна людина, природа добра у творчості Григорія Сковороди / Т. Леонтієва // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. : до 90-річчя Ліни Костенко / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. М. Стельмаха, Каф. укр. літ. – Вінниця, 2020. – Вип. 14. – С. 43–50.

Лобач, В. Духовна спадщина Григорія Сковороди як джерело формування моральних цінностей в українському суспільстві / В. Лобач // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. акад. неперерв. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України. – 2022. – № 4. – С. 88–92.

Лужний, Р. Григорій Сковорода (1722–1794) і його біблійні захоплення / Р. Лужний // Літературознавчі студії з українсько-польського пограниччя / Р. Лужний. – Київ, 2018. – С. 441–455.

Максюта, М. Є. Єдність життя і філософської творчості Г. Сковороди: до джерел довіри [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта, О. М. Соколова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Вип. 139(2). – С. 44–47.

Максюта, М. Є. Поняття «тілесне» та «духовне» у світоглядово-філософських пошуках Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Соц.-гуманітар. наук.-твор. майстерня «Новий курс». – Харків, 2020. – Вип. 32/33. – С. 8, 9.

Максюта, М. Є. Соціально-філософські аспекти доброчинного життєздійснення людини у творчості Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта, О. М. Соколова // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Соц.-гуманітар. наук.-твор. майстерня «Новий курс». – Харків, 2019. – Вип. 28. – С. 8–11.

Максюта, М. Є. «Сродність» Григорія Сковороди і національний образ буття: до актуалізації гуманістичних ідей / М. Є. Максюта, А. І. Коломієць // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Вип. 126. – С. 228–231.

Максюта, М. Є. Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта, А. І. Коломієць, Л. В. Кулакова, О. М. Соколова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Вип. 135. – С. 139–141.

Максюта, М. Є. «Цього чекає вiд тебе твоя вітчизна»: «сродна» праця у «плодоносному саду суспільства» Григорiя Сковороди [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 147 (2). – С. 106–109.

Марчак, О. Ю. Сковорода і Кант: моделі самореалізації людини в урбаністичній культурі класичного модерну [Електронний ресурс] / О. Ю. Марчак // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 149 (2). – С. 90–95.

Меркулов, М. Ідея дуалістичної будови світу у філософській поезії Григорія Сковороди : (на матеріалі зб. «Сад Божественних пісень») / М. Меркулов // Літературознавчі обрії : праці молодих учених : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141–146.

Петрів, О. Концепт «свобода» та його конотації у когнітивно-семантичному полі життя і творчості Г. Сковороди [Електронний ресурс] / О. Петрів // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 122–131.

Рик, С. Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / С. Рик // Переяславські Сковородинські студії. Філологія Філософія Педагогіка : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», Центр Сковородинознавства. – Переясла-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 215–221.

Родигін, К. Натурфілософія, природознавство та алхімія у творах Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / К. Родигін, М. Родигін // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – Вип. 154. – С. 216–225.

Рожко, В. А. Прикладне значення та актуальність філософії щастя в творах Г. Сковороди [Електронний ресурс] / В. А. Рожко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 143(2). – С. 132, 133.

Руденький, А. Гуманістичні тенденції філософії Г. Сковороди в контексті сучасності [Електронний ресурс] / А. Руденький, І. С. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 146.

Соколова, О. М. Соціально-філософські рецепції ідей «антропологічної школи» Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / О. М. Соколова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 142(2). – С. 171–176.

Харченко, Л. Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Л. Харченко // Переяславські Сковородинські студії. Філологія Філософія Педагогіка : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 232–238.

Чорна, В. Філософський діалог як передумова відкриття в собі «істинної людини» (за Г. Сковородою) [Електронний ресурс] / В. Чорна, І. Яковенко // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Бердянськ, 2018. – Вип. 2. – С. 199–207.

Чупрій, Л. Вплив Г. Сковороди на формування української кордоцентричної традиції [Електронний ресурс] / Л. Чупрій // Українознавство / Наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ, 2020. – № 2. – С. 120–129.

Шакотько, В. Філософія Григорія Сковороди і сучасна ноосферна освіта [Електронний ресурс] / В. Шакотько // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. акад. неперерв. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України. – 2022. – № 4. – С. 17–21.

Яковенко, Т. В. Філософська проза Г. С. Сковороди / Т. В. Яковенко, С. П. Ожарівська // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 217–220.

Підготувала О. Кізян