Екологічний спосіб життя: міф чи реальність?

Що означає бути екологічно грамотним і вести здоровий спосіб життя?

Людина, яка компетентна у сфері екології та здорового способу життя, здатна чітко усвідомлювати власну відповідальність за стан навколишнього середовища. Вона може розрізняти основні екологічні проблеми та діяти задля їх вирішення, розв'язувати життєві проблеми, раціонально використовувати природні ресурси. Все це дозволяє виробити особливу систему цінностей, орієнтовану на збереження природи та здоров’я людини.

74.200 Р 64 Гутянко, О. О. Виховання відповідального ставлення дітей до природи як важливий елемент роботи щодо формування екологічної компетентності особистості / О. О. Гутянко // Розвиток творч. здібн. дітей та учн. молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : метод. посіб. – Суми, 2010. – С. 567–571.

20.1 К 52 Кляйн, Н. / Н. Кляйн // Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Н. Кляйн ; пер. Д. Кожедуба. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с.

20.1 П 99 Кривомаз, Т. І. Розробка «Паспортів екологічної безпеки видів» для створення експертних систем / Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна // V-й Всеукр. з'їзд екологів з міжнар. участю (Екологія/Ecology – 2015), 23-26 вересня = V All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 22.

74 В 48 Лобачук, І. М. Передумови становлення та розвиток екологічної освіти учнів Німеччини / І. М. Лобачук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 32. – С. 238–242.

4 С 91 Формування пізнавального інтересу учнів шляхом упровадження у навчальний процес еколого-дидактичних ігор побутового змісту / В. М. Глуханюк, Д. В. Глуханюк // Сучасні інформ. технол. та інновац. методики навч. в підгот. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-тех. освіти, Ін-т інформац. технол. і засобів навч. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 45. – С. 15–18.

Андрусенко, І. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів / І. Андрусенко // Поч. шк. – 2017. – № 8. – С. 25–28.

Бохан, А. Дипломатія і медіація в системі альтернатив екологічної новативності / А. Бохан // Вісн. Київ. нац. торг-економ. ун-ту. – 2017. – № 5. – С. 36–49.

Горенюк, Т. О. Екологічне правопорушення, екологічний проступок та екологічний злочин: проблеми диференціації / Т. О. Горенюк // Юрид. Укр. – 2017. – № 9–10. – С. 95–97.

Гринюк, О. С. Підручник «Біологія та екологія» як засіб формування екологічної складової наукової картини світу в старшокласників / О. С. Гринюк // Пробл. сучасн. підручн. – 2018. – Вип. 21. – С. 134–143.

Джам, О. А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку / О. А. Джам // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Екологія – 2016. – Вип. 14. – С. 102–105.

Дячок, С. Літературна екологія (виступ колективу екологічної просвіти) / С. Дячок // Укр. мова і л-ра в шк. – 2018. – № 1. – С. 31–34.

Ліпич, І. І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання / І. І. Ліпич // Філософія і політологія в контексті сучасн. культури – 2016. – Вип. 3. – С. 107–112.

Лук’яненко, Ж. Екологічна компетентність учнів / Ж. Лук’яненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 10. – С. 8–10.

Нагірна, В. П. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки / В. П. Нагірна, І. Г. Савчук // Економіка Укр. – 2014. – № 2. – С. 71–83.

Пашков, А. П. Аналіз впливу прогалин у реформах політиків в Україні на якість та екобезпеку життя українців / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності – 2019. – № 1. – С. 17–21.

Перминова, С. «Зелений» бізнес розпочинається з «зеленого офісу» / С. Перминова, С. Берзіна // Екологія підприємства. – 2019. – № 3. – С. 70–79.

Пустовіт, Н. Екологічна компетентність школярів : інтерактивні методи / Н. Пустовіт, О. Пруцакова // Біологія. – 2015. – Груд., № 24. – С. 17–28.

Пустовіт, Н. Формування екологічної компетентності школярів / Н. Пустовіт // Біологія. – 2015. – Листоп., № 22. – С. 17–28.

Радкевич, В. Екологічна складова професійної освіти в Україні / В. Радкевич // Проф.-тех. освіта. – 2016. – № 4. – С. 39–43.

Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників / М. О. Попов, О. В. Альохіна, Б. П. Русин [та ін.] // Доповідь нац. акад. наук Укр. – 2019. –№ 11. – С. 100–110.

Філяніна, Н. М. Екологічна класика й екологічна грамотність / Н. М. Філяніна // Актуал. пробл. філософії та соціології – 2015. – Вип. 7. – С. 141–144.

Хилько, М. І. Пріоритет сталого екобезпечного розвитку / М. І. Хилько // Гілея – 2016. – № 8. – С. 333–339.

Чи мають сучасні15-річні підлітки почуття відповідальності за стан довкілля? // Вісн. тестування і моніторингу в освіті. – 2018. – № 12. – С. 22–25.

Шарко, В. Формування екологічної компетентності учнів. Теоретичний аспект / В. Шарко; Н. Куриленко // Фізика та астрономія в шк. – 2011. – № 6. – С. 15–17. 

 

 

Поділитися:

Синтетичні мінеральні добрива, пестициди, стимулятори росту й інші агрохімікати вчені називають причиною багатьох проблем зі здоров’ям, зокрема раку, хвороби легенів, розладів ендокринної, імунної та репродуктивної систем. Цілий букет хімічних речовин людина споживає з конвенційними харчовими продуктами.

Стандарти органічного виробництва забороняють використання будь-яких штучних та хімічних речовин у виробництві органічної продукції. До того ж нові дослідження, проведені на базі Ньюкаслського університету (Великобританія), доводять, що органічні харчові продукти насправді містять більше корисних поживних речовин, на відміну від індустріальних, оскільки замість хімічних речовин рослини засвоюють із ґрунту природні мікроелементи.

Артиш, В. І. Виробництво органічної продукції в країнах Європейського Союзу / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 93–96.

Власов, В. Переваги органіки. Культивування винограду за правилами органічних технологій оберігає довкілля й дає споживачам безпечні продукти – вино і ягоди / В. Власов // Садівництво по-українськи. – 2018. – № 4. – С. 58–59.

Головко, І. Органічне середовище: чи залишилось на продовольчому ринку місце для здорової їжі? / І. Головко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 11. – С. 40–41.

Грищенко, Р. Вирощування органічної гречки / Р. Грищенко, О. Любчич // Пропозиція. – 2017. – № 1. – С. 96–99.

Дехтяренко, В. Таке звичне і незвичне землеробство органічне. Чи є перспективи у цьому напрямку аграрного сектору? / В. Дехтяренко // Землевпорядн. вісн. – 2018. – № 7. – С. 2–7.

Дроздова, В. А. Зони ведення органічного сільського господарства як сировинна база для виробництва дитячого харчування / В. А. Дроздова // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 166–171.

Дудар, О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 121–126.

Жолобецький, Г. ГМО чи органічне виробництво? / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 28 – 30.

Зелінський, М. Органічне землеробство – це шанс не виживати, а жити і розвиватись / М. Зелінський // Агросвіт Укр. – 2010. – № 1. – С. 8–9.

Капінос, С. С. Органічне сільське господарство в США / С. С. Капінос // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 158–162.

Кучерук, М. Нутрицевтики – шлях до екологічної та безпечної продукції тваринництва / М. Кучерук, Д. Засєкін // Тваринництво України. – 2013. – № 7/8. – С. 22–25.

Лаврук, М. М. Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти / М. М. Лаврук // Фіз. геогр. та геоморфологія. – 2017. – Вип. 1. – С. 66–75.

Павленко, О. П. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення / О. П. Павленко, О. Ю. Лещенко // Агросвіт. – 2017. – № 3. – С. 17–2.

Слєпцов Ю. В. Органічна продукція: за нею майбутнє / Слєпцов Ю.В. // Дім, сад, город – 2012. – № 7. – С. 7–9.

Стегней, М. Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України / М. Стегней // Економіст. – 2014. – № 11. – С. 49–52.

Тележенко, Л. М. Органічне харчування / Л. М. Тележенко, С. Л. Колесніченко, Я. Г. Верхівкер // Еколог. вісн. – 2013. – № 1. – С. 20–21.

Тернівський, Т. Органічний вектор в сільському господарстві України посилюється / Т. Тернівський // Тваринництво України. – 2013. – № 5. – С. 9–10.

Томашевська, О. А. Виробництво органічних продуктів в Україні / О. А. Томашевська, Т. В. Мірзоєва // АгроСвіт. – 2012. – № 21. – С. 2–5.

Фурдичко, О. І. Наукові засади розвитку органічного виробництва в спеціальних сировинних зонах України / О. І. Фурдичко, М. І. Майстренко // Агроеколог. журн. – 2013. – № 2. – С. 7–12.

Хаєцька, О. П. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі / О. П. Хаєцька // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. пит. науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 38–48.

Христенко, Г. М. Органічне агровиробництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку / Г. М. Христенко // Економ. форум. – 2018. – № 1. – С. 123–129.

Шишканов, О. Органіка за правилами / О. Шишканов // Пропозиція. – 2013. – № 11. – С. 34 – 36.

Шубравська, О. В. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 77–81.

Шумейко, О. Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення / О. Шумейко // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту – 2016. – Вип. 2. – С. 33–42. 

Перше, що спадає на думку, почувши про економію електроенергії, – це зменшення її споживання. І справді, все більше набуває розголосу проблема збереження енергетичних ресурсів, але ми повинні пам’ятати, що починати потрібно із себе та своєї оселі!

Загально відома інформація, що енергія у побуті споживається нами не завжди раціонально. Так як розподіл здійснюється наступним чином: приблизно 70% усієї енергії ми витрачаємо на опалення, 15% — на освітлення, а решту – на приготування їжі.

Звісно ж, без цих речей ми не зможемо забезпечити наше комфортне існування, але навчитись правильно заощаджувати енергію і зменшувати кількість спожитої – нам потрібно! Так як така економія не лише позитивно впливає на глобальну екологію та навколишнє середовище, а й на сімейний бюджет.

 

Вишняк. І. О. Механізми державного регулювання енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: дерегуляція та стимулювання / І. О. Вишняк //Актуал. пробл. держ. упр. – 2018. – № 2. – С. 58–65.

Гальчинський, Л. Ю. Дослідження попиту на електроенергію з боку побутових споживачів на ринку України / Л. Ю. Гальчинський, А. А. Журавель // Формування ринкових відносин в Укр. – 2018. – № 9. – С. 99–106.

Гнатов, А. В. Енергозбереження в системах електропостачання / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Дзюбенко, В. В. Тарасова, А. О. Левенець, О. О. Пілявець // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. – 2018. – Вип. 13. – С. 80–89.

Горошкова, Л. А. Застосування інформаційних систем в управлінні енергоефективністю та енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, І. О. Карбівничий // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2018. – Вип. 35. – С. 230–237.

Дзядикевич, Ю. В. Енергозбереження – основний тренд формування енергетичного пакету ЄС: уроки для України / Ю. В. Дзядикевич, О. М. Сохацька, І. В. Любезна // Інновац. економіка. – 2019. – № 7–8. – С. 5–14.

Дзядикевич, Ю. В. Зарубіжний досвід у сфері енергозбереження / Ю. В. Дзядикевич, І. В. Любезна, В. В. Градовий // Інновац. екон. – 2019. – № 1–2. – С. 167–175.

Димченко, О. В. Системний блок «енергозбереження» в стратегії реформування ЖКГ / О. В. Димченко, Я. М. Хайло, О. О. Рудаченко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 9. – С. 48–53.

Добровольська, О. Оцінка потенціалу енергозбереження при виборі умов живлення мережі / О. Добровольська // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. – 2018. – Вип. 8. – С. 65–67.

Дорошенко, В. М. Економічний потенціал енергозбереження: сутність, структура та методи оцінки / В. М. Дорошенко // Формув. ринкових відносин в Укр. – 2019. – № 2. – С. 88–94.

Заощаджувати електроенергію просто!!! // Агросвіт Укр. – 2012. – № 6. – С. 41–42.

Ігнатьєв, С. Проекти відновлюваної енергетики: екологічний аспект. У полі зору – Харківщина / С. Ігнатьєв // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 74–78.

Кейс проекту «Енергоефективне село» : перша енергоефективна громада країни // Екологія підприємства. – 2018. – № 3. – С. 66–72.

Ковшун, Н. Е. Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві / Н. Е. Ковшун // Вісн. Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Економ. науки. – 2018. – Вип. 3. – С. 91–99.

Маслош О. В. Енергозбереження для України: першочергові кроки у напряму становлення / О. В. Маслош, В. О. Красюк, В. С. Калюжна // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля – 2019. – № 4(2). – С. 65–71.

Мащенко С. О. Аналіз заходів у сфері енергозбереження на регіональному рівні / С. О. Мащенко // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту. Серія : Економ. науки. – 2015. – Вип. 29. – С. 350–357.

Олійник, Д. К. Електрохімічний перетворювач теплоти в електроенергію / Д. К. Олійник // Винахідник і раціоналізатор. – 2016. – № 2. – С. 19–22.

Суворова, К. І. Сучасні системи освітлення як ресурс енергозбереження / К. І. Суворова, Л. Д. Гуракова // Комун. госп-во міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. 7. – С. 121–126.

Сухонос, М. К. Створення та апробація концепції комплексного оцінювання енергетичної, екологічної і економічної ефективності заходів з енергозбереження в будівлях / М. К. Сухонос, А. П. Полив'янчук, Ю. Л. Коваленко, М. Ф. Смирний, С. В. Романенко, Р. А. Семененко, Ю. В. Сігаєва // Комунал. госп-во міст. Серія : Економ. науки. – 2018. – Вип. 6. – С. 33–37.

Черп, А. В. Реформування ціноутворення на електроенергію в умовах дії «зелених тарифів» на альтернативну енергію в Україні / А. В. Череп, О. О. Міняйло // Регіонал. бізнес-економіка та упр. – 2012. – № 4. – С. 3–8.

Штуца, В. М. Взаємозв'язок енергозбереження і впровадження «зеленої економіки» в Україні / В. М. Штуца // Молодий вчений. – 2018. – № 12(1). – С. 316–320.

Всі ми щодня миємо посуд, і носимо одяг, який був чимось випраний. Задумайтесь – а чи ті засоби побутової хімії, якими ми користуємось на кухні, у ванній кімнаті, туалеті та при пранні є безпечними для Вас та природи?

Країни Західної Європи вже більше ніж 20 років тому законодавчо заборонили використання фосфатних пральних порошків. В той же час в Україні фосфатний порошок – правлячий «король» на ринку пральних миючих засобів. Інших пральних порошків на полицях наших супермаркетів Ви практично не знайдете. Масове використання фосфатних порошків вже призвело до отруєння прісноводних водоймищ отруйними синьо-зеленими водоростями і масової загибелі риби. Більшість прісноводних водоймищ непридатні для водопостачання населенню. По якості питної води Україна займає останнє місце у Європі, а брак питної води всі ми відчуваємо вже зараз.

Із-за фосфатних порошків постійно росте захворюваність населення, адже їхні компоненти легко проникають через клітини шкіри з водних розчинів, з невиполосканої білизни, через органи дихання, з окремими продуктами – молоком, питною водою, овочами, рибою. Як наслідок в Україні зараз алергіків понад 70% споживачів.

Але фосфатним порошкам є альтернатива !!!

20.1 Ч–52 Данченко, Ю. М. «Зелена» хімія епоксиамінних зв'язуючих для полімерних будівельних матеріалів / Ю. М. Данченко, В. А. Андронов // IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 вересня 2013 р. : зб. наук. стат. / відповід. за випуск В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 447–449.

Богданова, В. Кросворд «Зелена хімія» / В. Богданова // Хімія. – 2014. – Січ., № 2. – С. 32–33.

Бугайова, С. Збережіть нашу планету зеленою та блакитною / С. Бугайова // Хімія. – 2014. – Січ., № 2. – С. 9–15.

Вретік, Л. О. Зелена хімія : навч. посіб. для студентів хім. ф-ту / Л. О. Вретік ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 91 с.

Григор'єв, В. Л. Якої шкоди може завдати господарське мило? / В. Л. Григор'єв // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 9. – С. 26.

Слєпцов, Ю. В. Органічна продукція: за нею майбутнє / Слєпцов Ю. В. // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 7–9.

Тихомірова Ф. А. Зелена хімія: нова хімічна філософія / Ф. А. Тихомірова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія. – 2015. – Т. 20, Вип. 2. – С. 93–100.

Харченко, Т. Б. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні / Т. Б. Харченко // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 37–41.

Хімія стабільних карбенів та «зелені» технології / М. І. Короткіх [та ін.] // Наука та інновації. – 2015. – № 6. – С. 57–67.

Що таке «зелена хімія»? // Фармацевт Практик. – 2015. – № 3. – С. 12–13.

Яловенко О. І. Оцінка атоксичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест культурі сперматозоїдів / О. І. Яловенко, О. В. Раєцька, О. М. Голіченков, В. І. Ляшенко, О. Є. Кондратенко, М. В. Кущ, Ю. С. Спаська, О. Ю. Кучеренко, Г. П. Уманець // Environment & health. – 2019. – № 4. – С. 61–63.

На сьогоднішній день Україна займає дев'яте місце в світі по використанню блакитного палива. Тому важливою є необхідність зменшення споживання природного газу в промисловості та житлово-комунальному господарстві. Використання нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини для виробництва альтернативних видів рідкого, твердого та газового палива спрямовано на забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів.

20.1 П 99 Атаєв, С. В. Екологічно безпечний перехід газових котелень на пелети / С. В. Атаєв // V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23-26 вересня = V All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 192.

Башуцька, У. Б. Отримання енергії спалюванням відсортованого сміття на спеціалізованому підприємстві (досвід Німеччини) / У. Б. Башуцька // Наук. вісн. НЛТУ Укр. – 2018. – Т. 28, № 5. – С. 65–68.

662.7 Б 87 Братичак, М. М. Моторні палива з альтернативної сировини: навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Братичак, Л. В. Баб'як ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 144 с.

629 М 34 Галущак, Д. О. Оцінка різних видів біопалив для використання у транспортному секторі / Д. О. Галущак // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» 23–25 жовтня 2017 р. = Materials X international scientific practical conference «Modern technologies and prospects of development of motor transport». – 2017. – С. 197–199.

65.9(4УКР) С 24 Гуцалюк, О. І. Перспективи розвитку виробництва альтернативних видів палива у ТОВ «Хмільницьке» та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства / О. І. Гуцалюк // Світ молоді – молодь світу : ст. та тези учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістрантів, аспірантів та молодих науковців, 12–13 листоп. 2014 р. / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2014. – С. 125–127.

338 Е 62 Желих, В. М. Альтернативні види палива при утилізації відходів деревини / В. М. Желих, О. О. Савченко, С. В. Багмет // Енергоефективність в галузях економіки України : зб. матеріалів міжнар. наук.-техн. конф., 11–13 жовт. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 69–70.

20.1 П 99 Коваленко, В. М. Екологічні аспекти переведення вітчизняного автотранспорту на газ, як альтернативний вид палива / В. М. Коваленко, А. О. Слободянюк // V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23–26 вересня = V All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 228.

  • М 34 Козак, Ф. В. Про перспективи використання сумішевих палив для ДВЗ / Ф. В. Козак, В. М. Мельник // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» : 19–21 жовтня 2015 / голов. ред. В. В. Грабко ; відп. за вип. В. В. Біліченко. – Вінниця, 2015. – С. 111–113.

658 П 78 Мельник, Ю. Ю. Узгодженість перспектив розвитку ринку альтернативного транспортного палива в Україні та ЄС / Ю. Ю. Мельник, С. О. Михальчик // Пробл. розвитку підприємн. в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., м. Хмельницький, 25–26 жовт. 2017 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Ф-т економіки і управління, Каф. економіки підприємства і підприємництва. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 41–48.

Паламаренко, Я. В. Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України / Я. В. Паламаренко // Інвестиції: практика та досвід – 2019. – № 21. – С. 54–62.

31.35 П 36 Пиш'єв, С. В. Сучасні технології «чистого» вугілля : моногр. / С. Пиш'єв, М. Братичак. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 180 с.

338 Е 62 Сердюк, Т. В. Основні тенденції розвитку сонячних електростанцій / Т. В. Сердюк, В. Ю. Козак // Енергоефективність в галузях економіки України : зб. матеріалів міжнар. наук.-техн. конф., 11–13 жовт. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 263–265.

378 А 43 Совінська, Т. М. Переваги та недоліки використання водню як альтернативного виду палива / Т. М. Совінська // Актуал. пит. підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 3. – С. 130–133.

338 Е 62 Степанова, Н. Д. Використання альтернативних джерел енергії для зменшення споживання викопного палива в центрі теплохолодопостачання житлового будинку / Н. Д. Степанова, П. І. Муслімов // Енергоефективність в галузях економіки України : зб. матеріалів міжнар. наук.-техн. конф., 11–13 жовт. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 62–63.

331 Я 45 Філатова, К. С. Сонячна енергетика в Україні. Аналіз правил безпеки по встановленню та експлуатації сонячних батарей в приватних будинках / К. С. Філатова // Якість і безпека: сучасні реалії : матеріали наук. практ. конф., 02-03 берез. 2017 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. Ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. академіка Д. К. Заболотного. – Вінниця, 2017. – С. 77–79.

4 A25 Яремчук, О. С. Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог / О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Аграрна наука та харчові технології / Вінниц. нац. аграрн. ун-т, Акад. сільськогосподарських наук Грузії. – Вінниця, 2016. – Вип. 3. – С. 164–168.

Аль-Ріфаї, Н. М. Використання відновлювальних джерел енергії на транспортних засобах / Н. М. Аль-Ріфаї // Винахідник і раціоналізатор. – 2019. – № 1. – С. 22–23.

Бережной, В. Винничане заменили дровами 40 миллионов кубов газа : [лісгоспи Вінниччини збільшили об'єм реалізації деревини населенню] / В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2016. – 20 січ. – С. 6.

Бондар, В. С. Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива / В. С. Бондар, А. В. Фурса // Економіка АПК. – 2015. № 3. – С. 22–27.

Бромот, Т. Альтернативні види палива. Енергозбереження. Екологічні проблеми: урок-бесіда. 9-й клас / Т. Бромот // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Верес., № 18. – С. 7–20.

Буратинський, І. М. Аналіз застосування систем акумулювання електроенергії в енергосистемах з великим обсягом відновлюваних джерел енергії / І. М. Буратинський // Проблеми загальної енергетики. – 2019. – № 4. – С. 63–70.

Бутенко, В. М. Фактори розвитку сонячної електроенергетики в Україні / В. М. Бутенко, В. В. Байдала, Т. О. Козирська // Інвестиції: практика та досвід – 2019. – № 17. – С. 5–11.

Вовк, С. Енергетичні перспективи лісівництва / С. Вовк // Природа і суспільство. – 2018. –26 жовт. – С. 4.

Вовк, С. Лісівники пропонують альтернативні види палива: [держлісгоспи Вінниччини успішно реалізовують деревину на енергоринку області] / С. Вовк // Подільська зоря. – 2016. – 14 січ. – С. 5.

Вовк, С. Альтернативні види палива від вінницьких лісівників / С. Вовк // Природа і суспільство. – 2016. – 15 січ. – С. 3.

Воронцов, В. Коноплі в альтернативній енергетиці / В. Воронцов // Агросвіт. – 2018. –№ 2. – С. 23–24.

Впровадження інвестиційних проектів: відновлювана енергетика // Екологія підприємства – 2018. – № 5. – С. 60–66.

Гелетуха, Г. Г. Аналіз можливостей виробництва і споживання паливних брикетів з біомаси сільськогосподарського походження в Україні. Ч. 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Драгнєв // Теплофізика та теплоенергетика = Thermophysics and thermal power engineering. – 2019. – Т. 41, № 1. – С. 67–73.

Горбунь, О. Пелети, біогаз – тільки б не газ: [про альтернативні види  палива на Вінниччині] / О. Горбунь // Сіл. вісті. – 2015. – 19 трав. – С. 2.

Григорів, Я. Пальне реальне й ірреальне / Я. Григорів // Зерно. – 2019. – № 12. – С. 60–64.

Дирбаба, О. Види палива, їх значення в енергетиці України : урок-проект, 11-й клас / О. Дирбаба // Хімія. – 2014. – Квіт., № 8. – С. 20–28.

Діброва, А. Д. Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні / А. Д. Діброва, І. В. Чебан // Економіка АПК. – 2018. – № 12. – С. 16–25.

Дмитришак, М. Я. Альтернативні види палива / М. Я. Дмитришак, В. А. Мокрієнко // Сучасні аграрні технол. – 2013. – № 9. – С. 65–69.

Долінський, А. А. Реалії сьогодення та перспективи виробництва біоетанолу як компонента сумішевих палив / А. А. Долінський, О. М. Ободович // Вісн. Нац. акад. наук Укр. – 2019. – № 11. – С. 29–37.

Друженко, Т. Доходи з відходів, або Життя і сяяння німецького біогазу / Т. Друженко // Пропозиція. – 2018. – № 7/8. – С. 187–189.

Єлісєєва, О. К. Економіко–статистичний аналіз сонячної енергетики регіонів України / О. К. Єлісєєва, П. В. Хазан // Статистика Укр. – 2016. – № 4. – С. 51–58.

Железна, Т. А. Аналіз можливості отримання деревного палива з додаткових джерел в Україні / Т. А. Железна, А. І. Баштовий, Г. Г. Гелетуха // Промышленная теплотехника – 2016. – Т. Т. 38, № 4. – С. 71–77.

Загарний, В. Гранульована біомаса – паливо № 1 / В. Загарний // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Листоп., № 22. – С. 70–72.

Зелена енергетика: екологічне здоров'я + енергонезалежність країни // Екологія підприємства. – 2019. – № 10. – С. 64–69.

Казанський, Д. Сонячна альтернатива: енергетичні кооперативи – шлях до реальної деолігархізації галузі / Д. Казанський // Укр. тиждень. – 2019. – № 11. – С. 32–33.

Калетнік, Г. М. Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання / Г. М. Калетнік, Н. В. Бурєннікова, Н. А. Потапова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. пит. науки і практики – 2018. – № 9. – С. 7–21.

Кириченко, В. І. Перероблення технічних олій на альтернативні біопродукти галузі мастильних матеріалів: методи та їх ефективність / В. І. Кириченко, В. В. Кириченко, В. П. Нездоровін // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2019. – № 4. – С. 33–43.

Кулик, М. М. Перспективи та проблеми розвиту об’єднаної енергосистеми України в умовах її приєднання до енергосистеми Євросоюзу і гіпертрофованого використання у її складі вітрових та сонячних електростанцій / М. М. Кулик, Т. П. Нечаєва, О. В. Згуровець // Проблеми загал. енергетики. – 2019. – № 4. – С. 4–12.

Куріс, Ю. В. Дослідження використання паливно-енергетичних ресурсів та удосконалення їх раціонального використання в металургійно-енергетичному комплексі / Ю. В. Куріс, О. Б. Матяшева, О. Ф. Воробйов // Енергетика та електрифікація. – 2016. – № 5. – С. 38–42.

Лоссау, Н. Нова епоха атомної енергії : якими можуть бути майбутні АЕС / Н. Лоссау, Д. Ерлінг // Укр. тиждень. – 2019. – № 19. – С. 38–39.

Макуха, М. Чи платять самі за себе технології відновлювальної енергетики? / М. Макуха // Екол. Підприємства – 2019. – № 6. – С. 72–78.

Муштрук, М. Виробництво дизельного біопалива з технічних тваринних жирів / М. Муштрук // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 4. – С. 17–20.

Нанківелл, К. Майбутнє сонячної енергії спрямоване в космос / К. Нанківелл // Винахідник і раціоналізатор. – 2018. – № 6. – С. 12–14.

Окоча, А. Паливо для комунально-побутових потреб села / А. Окоча, О. Лавріненко // Agroexpert . – 2018. – № 12. – С. 64–66.

Потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні / В. Сиволапов, М. Гузь, А. Новицький // Agroexpert– 2016. – № 12. – С. 74–77.

Мобільні сонячні електростанції для використання в польових умовах / В. Г. Литовченко [та ін.] // Вісн. Нац. акад. наук Укр. – 2015. – № 11. – С. 59–66.

Радійчук, Л. Альтернативні паливно-енергетичні ресурси та законодавчі особливості їх закупівель / Л. Радійчук // Радник в сфері держ. закупівель – 2018. – № 5. – С. 8–14.

Рижков, С. С. Нові напрями в екологічно безпечній технології утилізації органічної частини твердих побутових відходів з одержанням альтернативних видів палива / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна, М. В. Рудюк // Винахідник і раціоналізатор. – 2015. – № 1. – С. 18–19.

Рудик, Л. Гідротермальна карбонізація біомаси – шлях до вирішення екологічних проблем / Л. Рудик // Пропозиція – 2018. – № 11. – С. 56–59.

Скляр, В. Сонячна енергетика України – проблеми і спокуси / В. Скляр // Сети и бизнес. – 2019. – № 3. – С. 70–78.

Терловий, К. . Чи зігріють лісгоспи українців? : складне питання простих дров / К. Терловий // Природа і суспільство. – 2018. – 2 листоп. – С. 3.

Україна стане членом авторитетного міжнародного агенства IRENA: про перспективи для українських «зелених» проектів. Частина 1 // Екологія підприємства – 2018. – № 1. – С. 26–29.

Цуй (доктор). Більше енергії з вашого даху / (доктор) Цуй // Винахідник і раціоналізатор. – 2019. – № 2. – С. 24–25.

Штангеєв, К. О. Використання жому цукрових буряків з метою отримання альтернативного палива на цукровому заводі / К. О. Штангеєв, В. В. Шутюк, С. М. Василенко // Цукор Укр. – 2014. – № 10. – С. 23–26.

Ялова, А. М. Нетрадиційна енергетика / А. М. Ялова, А. М. Сусідко, А. В. Сусідко // Енергетика та електрифікація. – 2018. – № 1. – С. 25–28.

Сучасний розвиток суспільства характеризується великою чисельністю населення, а отже, і зростанням економічних та енергетичних потреб. Потужні викиди промислових шкідливих речовин в атмосферу, вихлопних газів автомобілів, застосування фреонів у побуті спричиняють виникнення парникового ефекту на планеті, та зміну клімату в цілому.

Сталий розвиток країни передбачає регулювання усіх сфер діяльності таким чином, аби економічний розвиток сприяв соціальному благополуччю населення, але при цьому не завдавалася шкода довкіллю, у таких масштабах, які б створювали загрозу існуванню майбутніх поколінь та обмежували їх доступ до природних ресурсів.

20.1 П 99 Горячев, Г. В. Практична реалізація системи моніторингу екологічних показників автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в процесі експлуатації з використанням веб-сервісів / Г. В. Горячев, С. О. Жуков, Т. О. Середюк // V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23–26 вересня = V All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 105.

20.1 П 99 Петрук, В. Г. Мультиспектральний контроль забруднення атмосферного повітря з використанням біосенсорів та ліхеноіндикації / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, Я. І. Безусяк // V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23–26 вересня = V All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 246.

4 В 48 Разанов, С. Ф. Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива / С. Ф. Разанов // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграрн. Ун-ту. Серія: Сільське господарство та лісівництво / Мін-ство освіти і науки України. – Вінниця, 2015. – № 1. – С. 141–149.

502.3:504.5:628.511.1 (477.64–25) С 28 Севальнєв А. І. Дослідження забруднення повітряного басейну дрібнодисперсними зваженими твердими частинками у м. Запоріжжя / А. І., Севальнєв Ю. В. Волкова // Довкілля та здоров'я. – 2019. – № 1. – С. 56–60.

65.9(4УКР)28 Е 45 Ткачук, М. Ф. Екологічно-небезпечні-забруднення Вінницької області / М. Ф. Ткачук // Еколог. безпека та відновлювальні джерела енергії : зб. доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 24–25 трав. 2017 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 19–40.

Бойко, В. Безпека атмосферного повітря як складова екологічної безпеки прикордонних регіонів західної України / В. Бойко // Економіст. – 2016. – № 3. – С. 26–30.

Викиди в атмосферу забруднюючих речовин: три робочі ситуації // Екологія підприємства. – 2018. – № 5. – С. 21–27.

Гребняк, М. П. Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста / М. П. Гребняк, Р. А. Федорченко // Довкілля та здоров'я – 2016. – № 2. – С. 30–34.

Гулич, О. І. Напрями вдосконалення механізмів регулювання екологічного стану атмосферного повітря транскордонного регіону в контексті євроінтеграційних процесів України / О. І. Гулич // Регіонал. економіка. – 2015. – № 4. – С. 73–80.

До питання гігієнічної безпеки сучасних автомобільних заправних станцій за ступенем впливу їх на забруднення довкілля / С. М. Могильний, В. М. Махнюк, О. В. Зоріна, А. К. Горваль // Довкілля та здоров'я. – 2018. – № 3. – С. 40–44.

Екологічне нормування: концепція, основні об'єкти та показники // Екологія підприємства – 2020. – № 1. – С. 26–34.

Захворюваність на рак молочної залози і роль хімічних забруднювачів довкілля (аналіз даних літератури) / І. О. Черниченко [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2019. –№ 3. – С. 52–60.

Іваненко, Н. П. Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України / Н. П Іваненко, Д. П. Сас // Проблеми загал. енергетики. – 2017. – № 2. – С. 56–64.

Кішик, О. В. Оцінка забруднення атмосферного повітря Вінницької області автотранспортом / О. В. Кішик // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All–Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : зб. наук. пр. / І. В. Васильківський. – Вінниця, 2017. – С. 181.

Осічнюк, Ю. В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря / Ю. В. Осічнюк // Юрид. наука – 2016. – № 2. – С. 132–141.

Особливості динаміки забруднення атмосферного повітря пилом у деяких містах України / Л. М. Надточій та ін. // Укр. географ. журн. – 2019. – № 1. – С. 43–50.

Рибаловак, О. В. Визначення рівня небезпеки забруднення атмосферного повітря з урахуванням стану надзвичайних ситуацій в Україні / О. В. Рибаловак // Экология и промышленность – 2016. – № 2. – С. 91–96.

Слаутенко, Є. Г. Сучасні підходи до оцінки впливу на здоров'я населення запахів, обумовлених забруднюючими речовинами повітря / Є. Г. Слаутенко, В. В. Моргульова // Довкілля та здоров'я. – 2018. – № 1. – С. 47–51.

Степаненко, А. Чим дихати, щоб не захворіти?: [забруднення атмосферного повітря скорочує тривалість життя в середньому на 3–5 років] / А. Степаненко // Уряд. кур'єр. – 2016. – 25 трав. – С. 1; 4.

Тарасова, В. В. Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення / В. В. Тарасова // АгроСвіт. – 2013. – № 16. – С. 24–28.

Тимошенко, М. 9 запитань про охорону атмосферного повітря / М. Тимошенко // Екологія підприємства – 2018. – № 12. – С. 60–65.

Ханнанова, О. Р. Дослідження характеристик транспортних потоків на вулицях міста Полтава / О. Р. Ханнанова, А. А. Арканова // Экология плюс. – 2019. – № 2. – С. 23–27.

Шевченко, Р. Моніторинг стану навколишнього середовища Обухівського району Київської області / Р. Шевченко // Еколог. вісн. – 2019. – № 3. – С. 11–13.

Шепель, О. Ю. Екологічні проблеми спалювання опалого листя та шляхи їх розв'язання / О. Ю. Шепель // Еколог. вісн. – 2017. – № 5. – С. 29–31.

Вода – найбільш поширена неорганічна сполука, «найбільш важливий мінерал» на Землі. Водні ресурси поруч з атмосферними та космічними ресурсами належать до невичерпних природних ресурсів. Вони невичерпні як фізичне тіло. Проте такі ресурси як вода та повітря суттєво піддаються значним змінам в процесі техногенезу, а при значному забрудненні можливе вичерпання цих ресурсів.

Через порушення екологічної рівноваги спостерігається загроза значного погіршення становища водоймищ. Тому перед людством стоїть важлива задача – охорона гідросфери та збереження рівноваги в цілому в біосфері.

628.1 К 56 Ковшун, Н. Е. Система сталого водокористування: механізм та технології управління: моногр. / Н. Е. Ковшун; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ: КНТ, 2019.

796.5 Р 68 Лошак, Л. М. Вплетене в історію рідного краю мереживо цілющих джерел / Л. М. Лошак // Роль нац. природних парків в розвитку туризму: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 верес. 2018 р., смт. Чечельник. – 2018. – С. 30–41.

349.6 П 77 Природноресурсове право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. Ун-т «Одеська юридична академія»; за ред.: І. І. Каракаша, Т. Є. Харитонової. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Одеса: Гельветика, 2018. – 566 с.

504 С 76 Стан водних ресурсів в Україні / Всеукр. екологічна ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ–Друк, 2019. – 24 с.

001 Н 34 Стасюк, М. О. Сучасний стан водних ресурсів планети / М. О. Стасюк // Наука і навчальний процес: матеріали XVIIІ звіт. наук-практ. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. Ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц. екон. Ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна». – Вінниця : Нілан – ЛТД, 2018. – С. 145–154.

001 Н 34 Тиртичко, А. П. Водні ресурси України / А. П. Тиртичко, О. О. Базяка // Наука і навч. процес : матеріали XVIIІ звіт. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-екон. ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна». – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 156–159.

Бонгерс, Е. Якість води – ключ до успіху! / Е. Бонгерс // Тваринництво та ветеринарія. – 2019. – № 1. – С. 39–41.

Варламов, Є. М. Система екологічних показників для оцінювання стану водних ресурсів в Україні / Є. М. Варламов, В. А. Квасов, О. А. Палагута // Экология и промышленность . – 2016. – № 2. – С. 86–89.

Верголяс, М. Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання  / М. Р. Верголяс, І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха // Довкілля та здоров'я. – 2016. – № 4. – С. 19–22.

Вода у Вінниці смердить через змиви із полів: [про необхідність модернізації системи очищення, яку використовує «Вінницяоблводоканал» і очищення річки Південний Буг] // Місто. – 2017. – 14 черв. – С. 3.

Голян, В. А. Фіскальне регулювання використання та охорони водних ресурсів в Україні: основні тенденції, територіальна асиметрія, напрями конвергенції з передовим досвідом / В. А. Голян, В. М. Бардась, І. А. Довга // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –№ 23. – С. 13–22.

Гринько, Р. І. Раціональне водокористування як чинник національної безпеки України / Р. І. Гринько, М. Я. Бомба, М. М. Сливка // Вісн. Нац. акад. наук Укр. – 2019. – № 6. – С. 83–90.

Данилова, І. В. Забруднення питної води хлороформом унаслідок її знезараження / І. В. Данилова // Агроеколог. журн. – 2016. – № 4. – С. 158–162.

Епідеміологічна оцінка впливу нітратів питної води децентралізованих джерел водопостачання на здоров'я дітей раннього віку у Черкаській області / Ю. Г. Бондаренко, О. С. Джулай, В. М. Рябовол, С. С. Нікітюк // Довкілля та здоров'я. – 2019. – № 3. – С. 38–41.

Іващенко, О. Де взяти воду? / О. Іващенко // Пропозиція – 2019. – № 3. – С. 48–54.

Карнаух, Л. Вода, вода – навколо вода / Л. Карнаух // Надзвичайна ситуація. – 2018. – № 10. – С. 30–32.

Ковтонюк, І. Як відродити привабливість Вишенського озера? [про еколог. стан Вишенського озера та його прибережної смуги] / І. Ковтонюк // Вінниц. газ. – 2019. – 22 берез. – С. 7.

Колтунович, О. С. Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України / О. С. Колтунович // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 108–114.

Кошова, Л. Південний Буг «всох» на 2 кілометри: [інтерв'ю з начальником відділу водних ресурсів Вінницького міжрайонного управління водного господарства Л. Кошовою] / Л. Кошова; зап. О. Кривоніс // Вінниччина. – 2016. – 27 лип. – С. 6.

Кунь, Є. Про проект «Час води»: чому саме зараз потрібно розпочати модернізацію водної галузі? / Є. Кунь // Екологія підприємства – 2019. – № 9. – С. 30–34.

Митченко, Т. Е. Загрязнение водоемов Украины: кто виноват и что делать? / Т. Е. Митченко // Вода и водоочистные технологии. – 2019. – № 3. – С. 22–24.

Оверковська, Т. Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури / Т. Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 122–126.

Овчаренко, І. Практичні питання водопостачання, водовідведення та очистка стічних вод: практикум. Частина 1 / І. Овчаренко // Екологія підприємства – 2018. – № 7. – С. 16–22.

Осадчий, В. І. Ресурси та якість поверхневих вод України в умовах антропогенного навантаження та кліматичних змін : за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2017 року / В. І. Осадчий // Вісн. Нац. акад. наук Укр. – 2017. – № 8. – С. 29–46.

Осипенко, І. Не плюй у криницю, з якої захочеш води напиться : [у м. Вінниця ведеться системна робота зі зменшення викидів речовин, що забруднюють навколишнє середовище взагалі й у водойми зокрема] / І. Осипенко // Вінниц. газ. – 2019. – 26 квіт. – С. 3.

Порушення екологічного законодавства в розрізі регіонів: приклади та відповідальність // Екологія підприємства. – 2018. – № 5. – С. 14–20.

Струтинська, В. Забруднення річок України: причини та наслідки / В. Струтинська // Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 7. – С. 4–9.

Тимошенко, М. 11 головних аспектів водокористування / М. Тимошенко // Екологія підприємства. – 2019. – № 2. – С. 48–53.

Хвесик, М. А. Природно-ресурсна сфера України: стан та шляхи збереження / М. А. Хвесик, Г. О. Обиход // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2019. – № 7. – С. 36–44.

Чудновський, В. Для очищення Південного Бугу купують земснаряди [обласна та міська влада організували очищення р. Південний Буг та її приток] / В. Чудновський // RIA. – 2019. – 16 січ. – С. 15.

Шайдецька, В. Питна вода – найцінніший ресурс недалекої перспективи: через 10 років за прогнозами вчених, більше половини населення Землі відчуватиме дефіцит води / В. Шайдецька // Надзвичайна ситуація. – 2016. – № 4. – С.44–45.

Щербенко, Р. Чи залишиться Україна з чистою водою / Р. Щербенко // Фінанс. контроль: – 2018. – № 12. – С. 18–24.

Якість води поверхневих водойм як фактор ризику для здоров'я населення: математична модель / А. В. Мокієнко, Л. Й. Ковальчук, А. Д. Крісілов // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2017. – № 10. – С. 42–52.

На превеликий жаль, в нашій країні довгий час не розвивалася культура поводження з твердими побутовими відходами. Ми вважали, що викинувши непотрібну в побуті річ у відро для сміття або в загальний контейнер – ми впоралися, вирішили маленьку проблему в своєму житті – навколо стало чисто і приємно оку. І тільки в останні роки, коли екологи почали на всіх форумах і конференція не просто вже говорити, а кричати про жахливий екологічний стан нашої планети, в нашому житті з’явилося нове поняття – вторинна переробка ну, і власне, вторинна сировина.

Давайте смітити правильно! Сортуйте вторсировину і здавайте в прийомні пункти, тим самим покращивши екологічну ситуацію в країні.

504 Ш 79 Андрусенко, К. О. Екологічна безпека поводження з побутовими відходами міста Вінниці та Вінницького району / К. О. Андрусенко // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All-Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20-22 вересня, 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 46.

331 Я 45 Біла, К. О. Безпека процесу поводження з відходами та їх вплив на здоров’я людини / К. О. Біла, Л. І. Рябчук // Якість і безпека: сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 02–03 берез. 2017 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. академіка Д. К. Заболотного. – Вінниця, 2017. – С. 13–14.

504 Ш 79 Грабітченко, В. М. Вирішення проблеми переробки високомінералізованих відходів опріснення води / В. М. Грабітченко // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology-2017) = VI All–Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20-22 верес., 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 55.

504 Ш 79 Євдокименко, В. О. Високоякісне біовугілля із відходів біомаси / В. О. Євдокименко // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology-2017) = VI All-Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20-22 верес., 2017 : зб. наук. пр. – 2017. – С. 85.

20.1 П 99 Євдокименко, В. О. Фракціонування золових залишків – ефективний шлях переробки техногенних відходів / В. О. Євдокименко, Д. С. Каменських, В. І. Кашковський, В. В. Вахрін // V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23-26 верес. = V All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 67.

504 Ш 79 Збаржевський, О. В. Утилізація відходів виноробства на державних підприємствах / О. В. Збаржевський // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All-Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20-22 верес., 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 58.

504 Ш 79 Кравець, Н. М. Поводження та утилізація люмінесцентних ламп / Н. М. Кравець // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All-Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20-22 верес., 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 61.

504 Ш 79 Крусір, Г. В. Про безвідходні технології в консервному виробництві / Г. В. Крусір // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All–-krainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20-22 верес., 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 65.

504 Ш 79 Нагурський, О. А. Екологічні аспекти застосування відходів петф для капсулювання мінеральних добрив / О. А. Нагурський // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All–Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20-22 верес., 2017 : зб. наук. пр. – 2017. – С. 72.

Андрієвська, Л. В. Проблеми використання макулатури у виробництві паперу санітарно-гігієнічного призначення: економічні та екологічні аспекти / Л. В. Андрієвська, Т. Г. Глушкова , Л. В. Токаренко // Вісн. Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія: Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 142–153.

Анцибор, Д. В. «Сортуй правильно – змінюй світ на краще» : (урок-квест до Всесвітнього дня вторинної переробки (15 листопада), 1 – 4 кл.) / Д. В. Анцибор // Виховна роб. в шк. – 2017. – № 10. – С. 31–34.

Войнаровський, П. Сміття в Україні : практико-орієнтований проект / П. Войнаровський, Т. Ніконова // Біологія. – 2019. – Берез., № 3. – С. 52–64.

Гапонич, Л. С. Нормативне регулювання, сучасний стан поводження та перспективи енергетичного використання твердих побутових відходів в Україні / Л. С. Гапонич, І. Л. Голенко, О. І. Топал // Пробл. загальної енергетики. – 2019. – № 3. – С. 45–54.

Голян, В. А. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети  / В. А. Голян // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 5–12.

Горлицький, Б. О. Проблеми поводження з відходами як вторинною сировиною та шляхи їх вирішення / Б. О. Горлицький // Экология и промышленность . – 2016. – № 1. – С. 20–28.

Єреп, Д. Бактерії та сміття : науково–дослідницький проект / Д. Єреп, М. Коржик // Біологія. – 2019. – Берез., № 3. – С. 42–50.

Жук, А. Роздільне збирання відходів в реаліях України / А. Жук // Надзвичайна ситуація. – 2018. – № 4. – С. 4–9.

Інноваційні технології в поводженні з відходами: рішення для України // Екологія підприємства – 2018. – № 3. – С. 56–61.

Казанський, Д. Перемогти сміттєву стихію : який ефект може дати європейський підхід до переробки відходів / Д. Казанський // Укр. тиждень. – 2019. – № 6. – С. 34–35.

Козка, О. Від сировини до готового виробу : про вторинну обробку деревини / О. Козка // Природа і суспільство. – 2019. – 11 січ. – С. 6.

Колодійчук, І. А. Засадничі принципи формування системи поводження з відходами / І. А. Колодійчук // Регіонал. економіка. – 2017. – № 2. – С. 80–88.

Марченко, В. Біогазовий завод – інвестиції в енергію майбутнього / В. Марченко // Agroexpert  – 2019. – № 12. – С. 76.

Павлюк, Н. Енергетична утилізація твердих побутових відходів відповідно до національної Стратегії поводження з відходами в Україні / Н. Павлюк, О. Сігал // Еколог. вісн. – 2018. – № 5. – С. 25.

Переробка рослинних відходів різного походження / Т. В. Ткаченко, В. О. Євдокименко, Д. С. Каменських // Наука та інновації. – 2018. – № 2. – С. 51–66.

Розширена відповідальність виробників  (РВВ): чи буде вирішено проблему відходів // Екологія. підприємства . – 2017. – № 7. – С. 66–73.

Романчук, С. Методичні підходи до оцінювання еколого-економічної ефективності переробки відходів / С. Романчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 321–327.

Рубанка, М. М. Відходи легкої промисловості, способи переробки та області подальшого використання / М. М. Рубанка, В. П. Місяць // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну Серія. Технічні науки. – 2015. – № 4. – С. 34–39.

Тетеньова, І. О. Гігієнічна оцінка сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами та можливість впровадження їх в Україні / І. О. Тетеньова // Довкілля та здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 49–54.

Тимчак, В. С. Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості / В. С. Тимчак // Економіка АПК. – 2016. – № 10. – С. 102–109.

Токарчук, Д. М. Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств / Д. М. Токарчук, Н. В. Пришляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 19. – С. 9–17.

Хоміч, Л. Поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) : експериментальний проект / Л. Хоміч // Екологія підприємства. – 2019. – № 8. – С. 30–33.

Шевченко, І. Утилізація: як вигідніше? / І. Шевченко, В. Гонтар // Садівництво по-укр. – 2017. – № 5. – С. 84–86.

Шестак, М. Л. Інноваційно-інвестиційне забезпечення-переробки деревних відходів на основі кластеризації лісогосподарської діяльності / М. Л. Шестак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 92–98.

Шуткевич, О. Зернятко екосвідомості зі старих газет : [вінницькі студенти винайшли спосіб переробки макулатури] / О. Шуткевич // День. – 2017. – 5 квіт. – С. 10.

Сьогодні світ переповнюють кризи та виклики, з якими людство досі ніколи не зустрічалося. Здається, що світ поглинули проблеми, для яких ніколи не буде знайдено рішення: збільшення популяції населення та спалахи епідемій, зростання нерівності, політичні та фінансові кризи. Це не повний перелік загроз та викликів, про які ми щодня чуємо і читаємо в засобах масової інформації. Однак, саме кризи стають каталізатором для інновацій, в результаті яких життя людей все ж стає кращим. Хочеться більш детально зупинитися саме на екологічних інноваціях як сегменту загального ринку інновацій. Якість довкілля стає однією з основних складових якості життя людей у різних регіонах, країнах, природнокліматичних умовах тощо.

В процесі постійної індустріалізації країни збільшуються розміри забруднення навколишнього середовища, що може викликати самознищення націй.

В умовах виходу України на світові ринки торгівлі та інтеграції до Європейського союзу постає питання екологізації всіх сфер людського життя, яка неможлива без впровадження інновацій.

658 П 78 Інноваційні стратегії визначення об'єктів екологізації і впливу на суб'єктів екологізації // Проблеми упр. інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія – 2017. – С. 477–483.

658 П 78 Оцінка рівня екологічності товарів і мотиви його підвищення // Проблеми упр. інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія – 2017. – С. 505–520.

658 П 78 Соціально-економічні передумови формування і розвитку ринку екологічних товарів (виробів і послуг) // Проблеми упр. інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія – 2017. – С. 493–504.

658 П 78 Стратегія відтворення екологічних інновацій у виробничій сфері // Проблеми упр. інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія – 2017. – С. 472–483.

658 П 78 Формування сучасної стратегії впровадження екологічних інновацій та економіки екологізації // Проблеми упр. інноваційним. розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія – 2017. – С. 465–472.

Відновлювана енергетика в Україні як ринок великих можливостей // Екологія. підприємства. – 2017. – № 11. – С. 27.

Віхорт, Ю. В. Європейський досвід реалізації екологічних інновації: сучасний стан, проблеми та перспективи / Ю. В. Віхорт // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 6. – С. 3–9.

Гунчак, М. Екологічно чисті технології – шлях до інноваційного розвитку сільського господарства / М. Гунчак // Агро перспектива. – 2018. – № 3. – С. 92–93.

Екологічні та енергетичні інноваційні рішення в м. Мукачево від «Екокошет» // Екологія підприємства. – 2018. – № 11. – С. 24–31.

Зменшення викидів парникових газів: біоенергетичні рішення // Екологія підприємства. – 2018. – № 3. – С. 62–65.

Інноваційні технології в поводженні з відходами: рішення для України // Екологія підприємства. – 2018. – № 3. – С. 56–61.

Інновації для екології: про автоматизовану систему моніторингу атмосферного повітря // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 38–41.

«Інтенсивний ліс», або Перспективи бізнесу з вирощування енергетичних дерев // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 71–73.

Обиход, Г. О. Екоінновації як основа екологізації економічного розвитку: проблематика та шляхи впровадження в західних регіонах України / Г. О. Обиход, А. А. Омельченко, Бойко В.В. // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 7–11.

Перминова, С. «Зелений» бізнес розпочинається з «зеленого офісу» / С. Перминова, С. Берзіна // Екологія підприємства. – 2019. – № 3. – С. 70–79.

Підбір технологій перероблення відходів за їх складом // Екологія підприємства. – 2017. – № 12. – С. 67.

Рудковський, С. Європейські екологічні тренди як чинник інновацій у виробництві тари: європа вносить заборону на пластикову тару з огляду на екологічні наслідки її використання. Попит на ринку ЄС та потужності українських експортерів фруктів та ягід при цьому зростають. Що запропонували експортерам виробники картонної тари? / С. Рудковський // Бізнес – 2019. – № 22/25. – С. 23–25.

Циркулярна економіка як стратегія переходу до органічного сільськогосподарського виробництва // Екологія підприємства. – 2017. – № 9. – С. 77–78.

#FacesOfClimateChangeкампанія для майбутнього Землі : [глобальна інформаційна кампанія Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця] // Вісн. Червоного Хреста Укр. – 2019. – № 3. – С. 18–19. 

Підготувала бібліограф І категорії

відділу наукової інформації та

бібліографії Пахомова Т. С.

Екологічний спосіб життя


Що означає бути екологічно грамотним і вести здоровий спосіб життя?

Людина, яка компетентна у сфері екології та здорового способу життя, здатна чітко усвідомлювати власну відповідальність за стан навколишнього середовища. Вона може розрізняти основні екологічні проблеми та діяти задля їх вирішення, розв'язувати життєві проблеми, раціонально використовувати природні ресурси. Все це дозволяє виробити особливу систему цінностей, орієнтовану на збереження природи та здоров’я людини.

74.200 Р 64 Гутянко, О. О. Виховання відповідального ставлення дітей до природи як важливий елемент роботи щодо формування екологічної компетентності особистості / О. О. Гутянко // Розвиток творч. здібн. дітей та учн. молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : метод. посіб. – Суми, 2010. – С. 567–571.

20.1 К 52 Кляйн, Н. / Н. Кляйн // Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Н. Кляйн ; пер. Д. Кожедуба. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с.

20.1 П 99 Кривомаз, Т. І. Розробка «Паспортів екологічної безпеки видів» для створення експертних систем / Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна // V-й Всеукр. з'їзд екологів з міжнар. участю (Екологія/Ecology – 2015), 23-26 вересня = V All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 22.

74 В 48 Лобачук, І. М. Передумови становлення та розвиток екологічної освіти учнів Німеччини / І. М. Лобачук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 32. – С. 238–242.

4 С 91 Формування пізнавального інтересу учнів шляхом упровадження у навчальний процес еколого-дидактичних ігор побутового змісту / В. М. Глуханюк, Д. В. Глуханюк // Сучасні інформ. технол. та інновац. методики навч. в підгот. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-тех. освіти, Ін-т інформац. технол. і засобів навч. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 45. – С. 15–18.

Андрусенко, І. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів / І. Андрусенко // Поч. шк. – 2017. – № 8. – С. 25–28.

Бохан, А. Дипломатія і медіація в системі альтернатив екологічної новативності / А. Бохан // Вісн. Київ. нац. торг-економ. ун-ту. – 2017. – № 5. – С. 36–49.

Горенюк, Т. О. Екологічне правопорушення, екологічний проступок та екологічний злочин: проблеми диференціації / Т. О. Горенюк // Юрид. Укр. – 2017. – № 9–10. – С. 95–97.

Гринюк, О. С. Підручник «Біологія та екологія» як засіб формування екологічної складової наукової картини світу в старшокласників / О. С. Гринюк // Пробл. сучасн. підручн. – 2018. – Вип. 21. – С. 134–143.

Джам, О. А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку / О. А. Джам // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Екологія – 2016. – Вип. 14. – С. 102–105.

Дячок, С. Літературна екологія (виступ колективу екологічної просвіти) / С. Дячок // Укр. мова і л-ра в шк. – 2018. – № 1. – С. 31–34.

Ліпич, І. І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання / І. І. Ліпич // Філософія і політологія в контексті сучасн. культури – 2016. – Вип. 3. – С. 107–112.

Лук’яненко, Ж. Екологічна компетентність учнів / Ж. Лук’яненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 10. – С. 8–10.

Нагірна, В. П. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки / В. П. Нагірна, І. Г. Савчук // Економіка Укр. – 2014. – № 2. – С. 71–83.

Пашков, А. П. Аналіз впливу прогалин у реформах політиків в Україні на якість та екобезпеку життя українців / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності – 2019. – № 1. – С. 17–21.

Перминова, С. «Зелений» бізнес розпочинається з «зеленого офісу» / С. Перминова, С. Берзіна // Екологія підприємства. – 2019. – № 3. – С. 70–79.

Пустовіт, Н. Екологічна компетентність школярів : інтерактивні методи / Н. Пустовіт, О. Пруцакова // Біологія. – 2015. – Груд., № 24. – С. 17–28.

Пустовіт, Н. Формування екологічної компетентності школярів / Н. Пустовіт // Біологія. – 2015. – Листоп., № 22. – С. 17–28.

Радкевич, В. Екологічна складова професійної освіти в Україні / В. Радкевич // Проф.-тех. освіта. – 2016. – № 4. – С. 39–43.

Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників / М. О. Попов, О. В. Альохіна, Б. П. Русин [та ін.] // Доповідь нац. акад. наук Укр. – 2019. –№ 11. – С. 100–110.

Філяніна, Н. М. Екологічна класика й екологічна грамотність / Н. М. Філяніна // Актуал. пробл. філософії та соціології – 2015. – Вип. 7. – С. 141–144.

Хилько, М. І. Пріоритет сталого екобезпечного розвитку / М. І. Хилько // Гілея – 2016. – № 8. – С. 333–339.

Чи мають сучасні15-річні підлітки почуття відповідальності за стан довкілля? // Вісн. тестування і моніторингу в освіті. – 2018. – № 12. – С. 22–25.

Шарко, В. Формування екологічної компетентності учнів. Теоретичний аспект / В. Шарко; Н. Куриленко // Фізика та астрономія в шк. – 2011. – № 6. – С. 15–17.