Шукачі притулку і миру

Шукачі притулку і миру

(До Всесвітнього дня біженців)

20 червня – Всесвітній день біженців. Його встановлено згідно з рішенням 55-ї сесії Генасамблеї ООН від 4 грудня 2000 року й відзначають з 2001-го водночас з Африканським днем біженця.

Війни, стихійні лиха, порушення прав людини – головні причини того, чому люди змушені кидати свої домівки й шукати кращого життя деінде. Останніми роками проблема щодо статусу біженців є досить актуальною. Саме зараз через різні проблеми, такі як анексія АР Крим, окупація частини Донецької та Луганської областей в Україні та загострення воєнних конфліктів у країнах Східної Азії, їхні жителі мігрують до більш безпечної Європи. Право притулку – це право держави дозволити в’їзд, проживання на своїй території особі, яку переслідують на її батьківщині або в інших країнах за політичні, наукові, релігійні погляди й діяльність. Для стабілізації ситуації існують відповідні нормативно-правові акти, які регламентують правовий статус біженців.

Пропонуємо ознайомитися з бібліографічним списком літератури, який представляє нормативно-правові документи, монографії, наукові статті у сфері реалізації прав біженців у законодавстві України та зарубіжних країн, визначення поняття прав біженців відповідно до законів та міжнародних актів.

 

       Коли люди роблять війну, вони роблять біженців.

 

      Майкл Морпурго

 

67.51 З-14 Загальна декларація прав людини / відп. за вип. С. Головатий. – Київ : Укр. Прав. Фундація, 1995. – 12 с. – (Міжнародні документи ООН з прав людини).

342.4(477) У 45 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2017 р. : офіц. текст / Україна. Конституція. – Київ : Паливода А. В., 2017. – 76 с. – Зі змісту: ст. ст. 24, 26, 52.

342.71(477) У 45 Україна. Закони. Закони України: «Про імміграцію», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : офіц. текст / Україна. Закони ; відп. за вип. А. В. Паливода. – Київ : Паливода А. В., 2018. – 84 с.

342.7(477) К 18 Камінська, Н. В. Захист прав біженців, внутрішньо переміщених осіб і мігрантів : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2019. – 260 с.

67.9(4УКР)300 Д 58 Довідник працівника з міграційних питань : законодав. та ін. прав. акти з питань діяльності Держ. міграц. служби України. Кн. 1 / упоряд. В. Д. Стратійчук. – Чернівці : Букрек, 2013. – 688 с.

Алгаш, В. Сучасна міграційна криза як виклик для Європейського Союзу / В. Алгаш, А. Піттель // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 334–338.

Басова, І. С. До проблеми правового статусу внутрішньо переміщених осіб-дітей в Україні / І. С. Басова // Держава і право. – 2016. – Вип. 73. – С. 272–285.

Бурка, А. В. Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання / А. В. Бурка // Держава і право. – 2016. – Вип. 74. – С. 337–349.

Данилова, І. Реалізація житлових прав вимушених переселенців в Україні / І. Данилова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 16–18.

Калашник, О. Пріоритет сталості сімейних зв’язків та возз’єднання сім’ї у справах про визнання шукача захисту та членів його родини біженцями або особами, які потребують додаткового захисту / О. Калашник // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 8. – С. 81–85.

Котляр, О. І. Поняття та юридична природа права притулку / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 353–356.

Лушпієнко, Ю. Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю. Лушпієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 188–193.

Мартьянова, Р. А. Удосконалення взаємодії органів Державної міграційної служби України з органами влади щодо забезпечення державної безпеки всередині держави / Р. А. Мартьянова // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 2. – С. 220–236.

Нестеренко, О. Особливості правової соціалізації внутрішньо переміщених осіб / О. Нестеренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 185–188.

Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції // Вісн. прокуратури. – 2016. – № 10. – С. 78–79.

Прокопенко, І. П. Правова регламентація статусу біженця в Україні, Франції, Німеччині та Італії / І. П. Прокопенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 255–259.

Смешко, М. І. Паспорт Нансена: наріжний камінь міжнародно-правового інституту біженства / М. І. Смешко // Держава і право. – 2016. – Вип. 73. – С. 493–506.

Соколов, О. М. Статус внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект / О. М. Соколов // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 182–193.

Сорока, І. Права шукачів притулку в практиці УВКБ ООН / І. Сорока // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 9. – С. 294–300.

 

Електронні ресурси

Конвенція про статус біженців. Генеральна Асамблея ООН. – 1948. – 10 грудня. – Ст. 14.

Васильченко Г. Проблеми типологізації статусу біженців у період суспільно-політичних трансформацій / Г. Васильченко // Юрид. Україна. – 2016. – № 5–6. – С. 29–34.

Гнатюк Т. О. Політика інтеграції біженців в Україні: нові виклики, старі проблеми / Т. О. Гнатюк // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Економіка. – 2018. – Т. 23, вип. 4. – С. 113–117.

Горбатюк М. Центральне бюро біженців з України в Тарнові та його філії: виникнення, склад, діяльність (1920-1922 рр.) / М. Горбатюк // Ucraina magna. – 2016. – Vol. 1. – С. 222–237.

Євдокимов В. В. Навантаження біженців на країни та території при формуванні політики щодо біженців та шукачів притулку / В. В. Євдокимов, К. В. Шиманська // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Серія: Економіка, управління та адміністрування. – 2018. – № 4. – С. 96–104.

Жванко Л. Міжнародно-правові інструменти ООН в контексті вирішення глобальної проблеми біженців та мігрантів / Л. Жванко // Європ. іст. студії. – 2019. – № 14. – С. 83–100.

Жир С. І. Вплив адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію Європейського регіону / С. І. Жир, В. В. Агапова, О. Я. Пулик // Наук. погляд: економіка та упр. – 2016. – № 2. – С. 45–53.

Іляшко О. О. Права внутрішньо переміщених осіб та біженців: проблеми їх захисту / О. О. Іляшко // Вчені зап. Таврійс. нац. ун-ту імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 6. – С. 24–32.

Коваль-Фучило І. Сучасна пам’ять про біженців 1915 року / І. Коваль-Фучило // Народознав. зошити. – 2017. – № 6. – С. 1601–1607.

Котляр О. І. Надання міжнародного захисту від імені біженців – ключове завдання УВКБ ООН / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 4. – С. 329–333.

Котляр О. І. Роль Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у захисті прав біженців / О. І. Котляр // Альм. міжнар. права. – 2016. – Вип. 11. – С. 73–82.

Лавер О. Сучасні демографічні проблеми України: біженці, внутрішньо переміщені особи та нелегальна міграція / О. Лавер // Геополітика України: історія і сучасність. – 2018. – Вип. 1. – С. 87–105.

Лавер О. Г. Біженці, внутрішньо переміщені особи та нелегальні мігранти на Африканському континенті (2001-2016 рр.) / О. Г. Лавер, Б. О. Матяшовська, Н. Я. Шумило // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія. – 2018. – Вип. 1. – С. 65–74.

Лавер О. Г. Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) / О. Г. Лавер // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія. – 2016. – Вип. 1. – С. 91–98.

Лавер О. Г. Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) / О. Г. Лавер // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія. – 2016. – Вип. 2. – С. 67–74.

Лушпієнко Ю. Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю. Лушпієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 188–193.

Магда С. О. Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів / С. О. Магда // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2016. – Вип. 22. – С. 93–96.

Микитенко Є. В. Щодо особливостей правового регулювання статусу біженців / Є. В. Микитенко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 14(1). – С. 38–40.

Попок А. А. Визначення статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб: зарубіжний досвід / А. А. Попок, А. В. Дяченко // Аспекти публіч. упр. – 2017. – Т. 5, № 3–4. – С. 5–13.

Раковська Ю. В. Зростаюча загроза торгівлі людьми для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які шукають притулку / Ю. В. Раковська // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 320–323.

Саган О. Внутрішня міграція, біженці та іммігранти в Україні: аспект забезпечення права на свободу совісті / О. Саган // Релігійна свобода. – 2010. – № 15. – С. 342–347.

Сироїд Т. Л. Міжнародно-правове підгрунтя регулювання статусу біженців і вимушених переселенців: реалії та перспективи / Т. Л. Сироїд // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2017. – Вип. 24. – С. 154–157.

Сичов В. Терористичні загрози в Швеції: чинник мігрантів та біженців / В. Сичов // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 46. – С. 199–205.

Чуєнко В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві / В. Чуєнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 310–315.

Чуєнко В. І. Принципи міжнародно-правового статусу біженців / В. І. Чуєнко // Право та інновації. – 2018. – № 2. – С. 111–118.

Шейко В. М. Динаміка демографічних трансформацій міграційних потоків біженців у світовому співтоваристві / В. М. Шейко // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 48. – С. 182–203.

Щербак В. Г. Соціально-організаційні аспекти підприємницької реінтеграції біженців та вимушених переселенців / В. Г. Щербак // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 102–113.

Щигельська Г. О. Українські біженці та переміщені особи в контексті імміграційної політики Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / Г. О. Щигельська // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського]. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 25. – С. 301–307.

Юшкевич В. Основні напрямки співпраці між військовою радою з питань біженців США та неурядовими організаціями (1944–1945) / В. Юшкевич // Європ. іст. студії. – 2018. – № 11. – С. 254–270.

Яворська І. Т. Єврейські біженці з Буковини під час Першої світової війни / І. Т. Яворська // Історична панорама. Спеціальність : Історія. – 2018. – Вип. 26–27. – С. 153–168.

 

Інформацію підготувала бібліотекар І категорії сектору правової інформації Мамчур Н. П.

Поділитися:

Шукачі притулку і миру


Шукачі притулку і миру

(До Всесвітнього дня біженців)

20 червня – Всесвітній день біженців. Його встановлено згідно з рішенням 55-ї сесії Генасамблеї ООН від 4 грудня 2000 року й відзначають з 2001-го водночас з Африканським днем біженця.

Війни, стихійні лиха, порушення прав людини – головні причини того, чому люди змушені кидати свої домівки й шукати кращого життя деінде. Останніми роками проблема щодо статусу біженців є досить актуальною. Саме зараз через різні проблеми, такі як анексія АР Крим, окупація частини Донецької та Луганської областей в Україні та загострення воєнних конфліктів у країнах Східної Азії, їхні жителі мігрують до більш безпечної Європи. Право притулку – це право держави дозволити в’їзд, проживання на своїй території особі, яку переслідують на її батьківщині або в інших країнах за політичні, наукові, релігійні погляди й діяльність. Для стабілізації ситуації існують відповідні нормативно-правові акти, які регламентують правовий статус біженців.

Пропонуємо ознайомитися з бібліографічним списком літератури, який представляє нормативно-правові документи, монографії, наукові статті у сфері реалізації прав біженців у законодавстві України та зарубіжних країн, визначення поняття прав біженців відповідно до законів та міжнародних актів.

 

       Коли люди роблять війну, вони роблять біженців.

 

      Майкл Морпурго

 

67.51 З-14 Загальна декларація прав людини / відп. за вип. С. Головатий. – Київ : Укр. Прав. Фундація, 1995. – 12 с. – (Міжнародні документи ООН з прав людини).

342.4(477) У 45 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2017 р. : офіц. текст / Україна. Конституція. – Київ : Паливода А. В., 2017. – 76 с. – Зі змісту: ст. ст. 24, 26, 52.

342.71(477) У 45 Україна. Закони. Закони України: «Про імміграцію», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : офіц. текст / Україна. Закони ; відп. за вип. А. В. Паливода. – Київ : Паливода А. В., 2018. – 84 с.

342.7(477) К 18 Камінська, Н. В. Захист прав біженців, внутрішньо переміщених осіб і мігрантів : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2019. – 260 с.

67.9(4УКР)300 Д 58 Довідник працівника з міграційних питань : законодав. та ін. прав. акти з питань діяльності Держ. міграц. служби України. Кн. 1 / упоряд. В. Д. Стратійчук. – Чернівці : Букрек, 2013. – 688 с.

Алгаш, В. Сучасна міграційна криза як виклик для Європейського Союзу / В. Алгаш, А. Піттель // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 334–338.

Басова, І. С. До проблеми правового статусу внутрішньо переміщених осіб-дітей в Україні / І. С. Басова // Держава і право. – 2016. – Вип. 73. – С. 272–285.

Бурка, А. В. Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання / А. В. Бурка // Держава і право. – 2016. – Вип. 74. – С. 337–349.

Данилова, І. Реалізація житлових прав вимушених переселенців в Україні / І. Данилова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 16–18.

Калашник, О. Пріоритет сталості сімейних зв’язків та возз’єднання сім’ї у справах про визнання шукача захисту та членів його родини біженцями або особами, які потребують додаткового захисту / О. Калашник // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 8. – С. 81–85.

Котляр, О. І. Поняття та юридична природа права притулку / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 353–356.

Лушпієнко, Ю. Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю. Лушпієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 188–193.

Мартьянова, Р. А. Удосконалення взаємодії органів Державної міграційної служби України з органами влади щодо забезпечення державної безпеки всередині держави / Р. А. Мартьянова // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 2. – С. 220–236.

Нестеренко, О. Особливості правової соціалізації внутрішньо переміщених осіб / О. Нестеренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 185–188.

Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції // Вісн. прокуратури. – 2016. – № 10. – С. 78–79.

Прокопенко, І. П. Правова регламентація статусу біженця в Україні, Франції, Німеччині та Італії / І. П. Прокопенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 255–259.

Смешко, М. І. Паспорт Нансена: наріжний камінь міжнародно-правового інституту біженства / М. І. Смешко // Держава і право. – 2016. – Вип. 73. – С. 493–506.

Соколов, О. М. Статус внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект / О. М. Соколов // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 182–193.

Сорока, І. Права шукачів притулку в практиці УВКБ ООН / І. Сорока // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 9. – С. 294–300.

 

Електронні ресурси

Конвенція про статус біженців. Генеральна Асамблея ООН. – 1948. – 10 грудня. – Ст. 14.

Васильченко Г. Проблеми типологізації статусу біженців у період суспільно-політичних трансформацій / Г. Васильченко // Юрид. Україна. – 2016. – № 5–6. – С. 29–34.

Гнатюк Т. О. Політика інтеграції біженців в Україні: нові виклики, старі проблеми / Т. О. Гнатюк // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Економіка. – 2018. – Т. 23, вип. 4. – С. 113–117.

Горбатюк М. Центральне бюро біженців з України в Тарнові та його філії: виникнення, склад, діяльність (1920-1922 рр.) / М. Горбатюк // Ucraina magna. – 2016. – Vol. 1. – С. 222–237.

Євдокимов В. В. Навантаження біженців на країни та території при формуванні політики щодо біженців та шукачів притулку / В. В. Євдокимов, К. В. Шиманська // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Серія: Економіка, управління та адміністрування. – 2018. – № 4. – С. 96–104.

Жванко Л. Міжнародно-правові інструменти ООН в контексті вирішення глобальної проблеми біженців та мігрантів / Л. Жванко // Європ. іст. студії. – 2019. – № 14. – С. 83–100.

Жир С. І. Вплив адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію Європейського регіону / С. І. Жир, В. В. Агапова, О. Я. Пулик // Наук. погляд: економіка та упр. – 2016. – № 2. – С. 45–53.

Іляшко О. О. Права внутрішньо переміщених осіб та біженців: проблеми їх захисту / О. О. Іляшко // Вчені зап. Таврійс. нац. ун-ту імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 6. – С. 24–32.

Коваль-Фучило І. Сучасна пам’ять про біженців 1915 року / І. Коваль-Фучило // Народознав. зошити. – 2017. – № 6. – С. 1601–1607.

Котляр О. І. Надання міжнародного захисту від імені біженців – ключове завдання УВКБ ООН / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 4. – С. 329–333.

Котляр О. І. Роль Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у захисті прав біженців / О. І. Котляр // Альм. міжнар. права. – 2016. – Вип. 11. – С. 73–82.

Лавер О. Сучасні демографічні проблеми України: біженці, внутрішньо переміщені особи та нелегальна міграція / О. Лавер // Геополітика України: історія і сучасність. – 2018. – Вип. 1. – С. 87–105.

Лавер О. Г. Біженці, внутрішньо переміщені особи та нелегальні мігранти на Африканському континенті (2001-2016 рр.) / О. Г. Лавер, Б. О. Матяшовська, Н. Я. Шумило // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія. – 2018. – Вип. 1. – С. 65–74.

Лавер О. Г. Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) / О. Г. Лавер // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія. – 2016. – Вип. 1. – С. 91–98.

Лавер О. Г. Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) / О. Г. Лавер // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія. – 2016. – Вип. 2. – С. 67–74.

Лушпієнко Ю. Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю. Лушпієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 188–193.

Магда С. О. Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів / С. О. Магда // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2016. – Вип. 22. – С. 93–96.

Микитенко Є. В. Щодо особливостей правового регулювання статусу біженців / Є. В. Микитенко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 14(1). – С. 38–40.

Попок А. А. Визначення статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб: зарубіжний досвід / А. А. Попок, А. В. Дяченко // Аспекти публіч. упр. – 2017. – Т. 5, № 3–4. – С. 5–13.

Раковська Ю. В. Зростаюча загроза торгівлі людьми для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які шукають притулку / Ю. В. Раковська // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 320–323.

Саган О. Внутрішня міграція, біженці та іммігранти в Україні: аспект забезпечення права на свободу совісті / О. Саган // Релігійна свобода. – 2010. – № 15. – С. 342–347.

Сироїд Т. Л. Міжнародно-правове підгрунтя регулювання статусу біженців і вимушених переселенців: реалії та перспективи / Т. Л. Сироїд // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2017. – Вип. 24. – С. 154–157.

Сичов В. Терористичні загрози в Швеції: чинник мігрантів та біженців / В. Сичов // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 46. – С. 199–205.

Чуєнко В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві / В. Чуєнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 310–315.

Чуєнко В. І. Принципи міжнародно-правового статусу біженців / В. І. Чуєнко // Право та інновації. – 2018. – № 2. – С. 111–118.

Шейко В. М. Динаміка демографічних трансформацій міграційних потоків біженців у світовому співтоваристві / В. М. Шейко // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 48. – С. 182–203.

Щербак В. Г. Соціально-організаційні аспекти підприємницької реінтеграції біженців та вимушених переселенців / В. Г. Щербак // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 102–113.

Щигельська Г. О. Українські біженці та переміщені особи в контексті імміграційної політики Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / Г. О. Щигельська // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського]. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 25. – С. 301–307.

Юшкевич В. Основні напрямки співпраці між військовою радою з питань біженців США та неурядовими організаціями (1944–1945) / В. Юшкевич // Європ. іст. студії. – 2018. – № 11. – С. 254–270.

Яворська І. Т. Єврейські біженці з Буковини під час Першої світової війни / І. Т. Яворська // Історична панорама. Спеціальність : Історія. – 2018. – Вип. 26–27. – С. 153–168.

 

Інформацію підготувала бібліотекар І категорії сектору правової інформації Мамчур Н. П.