Конституція України – основа правової системи держави

Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України стало визначною подією в житті Української держави й українського народу. Основний Закон увібрав у себе передовий досвід розвинутих демократичних країн у сфері конституціоналізму, гуманістичні цінності світової спільноти, чітко визначив баланс між інтересами та потребами держави, суспільства та окремої особистості.

Конституція виступила фундаментальною основою подальшого розвитку національного законодавства, стала ядром правової системи України і цим сприяла та сприяє вирішенню низки актуальних політико-правових питань життя держави й суспільства.

З нагоди відзначення 24-ї річниці з дня проголошення Конституції України в секторі правової інформації влаштовано книжково-ілюстративну виставку «Конституція України – основа правової системи держави». 

Народ, який підкорюється законам, має бути їх творцем. 

Жан-Жак Руссо

Конституція як національна ідея 

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с. 

Вовк, О. До питання створення і історичної долі Конституції Пилипа Орлика / О. Вовк // Наука і суспільство. – 2019. – № 5/6. – С. 24–27. 

Гультай, М. М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам'ятки права та філософські концепції : монографія / М. М. Гультай. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 240 с. 

Кіндюк, Б. Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського / Б. Кіндюк // Право України. – 2018. – № 7. – С. 232–245. 

Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, Сум. філ. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2016. – 128 с. 

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архів. служба України, Центр. держ. іст. архів ; відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. 

Подорожна, Т. Правові засади впливу конституційного законодавства на правову систему в контексті внесення змін до Конституції України / Т. Подорожна // Публіч. право. – 2015. – № 3. – С. 89–95. 

Томенко, М. В. Україна: історія Конституції : навч. посіб. / М. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с. 

Конституційні права та обов’язки громадян України

Бадида, А. Соціальні права у системі фундаментальних прав людини / А. Бадида // Право України. – 2019. – № 11. – С. 272–280. 

Білак, М. Подвійні стандарти застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини судами України / М. Білак // Право України. – 2018. – № 2. – С. 170–184. 

Блажівська, Н. До питання про місце рішень Європейського суду з прав людини у національній правовій системі / Н. Блажівська // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. – С. 218–222. 

Головань, В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод / В. Головань // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 136–140. 

Гостюк, О. Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему / О. Гостюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 7. – С. 92–96. 

Грищук, В. Соціальна зумовленість кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні / В. Грищук // Право України. – 2018. – № 9. – С. 98–108. 

Заграй, І. С. Про деякі аспекти утвердження та забезпечення прав і свобод громадян / І. С. Заграй // Бюл. М-ва юстиції України. – 2019. – № 11. – С. 17–18. 

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / С. П. Козодаєв [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2018. – 172 с. 

Камінська, Н. В. Захист прав біженців, внутрішнє переміщених осіб і мігрантів : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2019. – 260 с. 

Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с. 

Мартьянова, С. М. Чинники ефективності судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина / С. М. Мартьянова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. – С. 96–101. 

Опольська, Н. Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі / Н. Опольська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 4. – С. 191–195.

Про свавільне втручання з боку держави у право на приватне життя у контексті неможливості реалізації права на власне ім’я, що становить порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України. – 2018. – № 9. – С. 230–234. 

Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Громадян. центр прав. ініціатив ; за заг. ред.: А. Р. Крусян, А. А. Єзерова. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 524 с. 

Савчин, М. В. Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними) / М. В. Савчин // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2019. – Вип. 1. – С. 6–26. 

Сербіна, А. Скасування та звуження існуючих прав і свобод людини та громадянина / А. Сербіна // Спецвип. «Юридичні практики». – 2018. – № 7/1, лип. – С. 3–6. 

Вибори та референдум як форма прямої демократії 

Бакумов, О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 248 с. 

Бучин, М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації : монографія / М. А. Бучин ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 452 с. 

Кравченко, В. В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В. В. Кравченко // Аспекти публіч. упр. – 2018. – Т.6, № 3. – С. 5–11. 

Мельниченко, В. Правове регулювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою і розвиток народовладдя / В. Мельниченко // Право України. – 2019. – № 10. – С. 113–129. 

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.

Панкевич, І. М. Традиція виборності влади в Україні : монографія / І. М. Панкевич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 488 с. 

Скрипнюк, О. Сучасний конституційний процес і проблеми модернізації виборчого законодавства України / О. Скрипнюк // Юрид. Україна. – 2015. – № 7/8. – С. 128–134. 

Соляннік, К. Є. Рішення місцевого референдуму: окремі питання легітимності / К. Є. Соляннік // Вісн. Центр. вибор. коміс. – 2014. – № 3. – С. 83–87. 

Ставнійчук, А. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні / А. Ставнійчук // Юрид. Україна. – 2015. – № 6. – С. 24–28. 

Ставнійчук, А. П. Генезис інституту місцевого референдуму / А. П. Ставнійчук // Юрид. наука. – 2015. – № 10. – С. 7–17. 

Тихий, В. Виборчі і референдні права та їх кримінально-правове забезпечення / В. Тихий // Вісн. Конституц. Суду України. – 2017. – № 6. – С. 64–72. 

Шемчученко, Ю. Конституція і виборчий процес в Україні / Ю. Шемчученко // Віче. – 2015. – № 16. – С. 27–29. 

Влада в незалежній Україні 

Бакумов, О. Відповідальність Парламенту України в системі юридичної відповідальності держави: конституційно-правовий аналіз / О. Бакумов // Право України. – 2019. – № 7. – С. 198–217. 

Баранова, Ц. С. Територіальна громада в умовах децентралізації: реалії та перспективи / Ц. С. Баранова // Юрид. Україна. – 2019. – № 8. – С. 4–10. 

Ганущак, Ю. Реформа територіальної організації влади / Ю. Ганущак ; Швейцар.-укр. проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – Київ : Софія-А, 2014. – 168 с. 

Гультай, М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 270 с. 

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2019. – 192 с. 

Добіжа, В. В. Особливості технологій прийняття політичних рішень владною елітою в Україні / В. В. Добіжа // Держава і право. – 2019. – Вип. 85. – С. 316–325. 

Карпунцов, В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. Селіванов // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 1. – С. 15–21. 

Колісник, В. Перманентні проблеми конституційного регулювання державно-владних відносин / В. Колісник // Право України. – 2016. – № 6. – С. 52–59. 

Лохматов, О. Сучасний стан конституційно-правової регламентації процедури інавгурації Президента України / О. Лохматов, М. Пришляк // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 216–220. 

Миськів, Л. До проблеми визначення поняття «система суб’єктів деінституалізації в Україні» / Л. Миськів // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 123–127. 

Прієшкіна, О. Розподіл єдиної державної влади як принцип засад конституційного ладу України / О. Прієшкіна // Юрид. вісн. – 2015. – № 3. – С. 162–168. 

Рудик, П. Реформування конституційно-правових засад системи судоустрою України в контексті конституційної реформи 2016 року і міжнародних та європейських вимог / П. Рудик // Право України. – 2019. – № 11. – С. 293–315. 

Скибенко, О. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності / О. Скибенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 188–192. 

Скомороха, Л. Морально-етичні складові посади судді в Україні / Л. Скомороха // Право України. – 2019. – № 11. – С. 281–292. 

Територіальний устрій та місцеве самоврядування 

Децентралізація влади. Законодавство. Роз’яснення. Зразки документів / Кабінет Міністрів України, Секретаріат ; за ред. В. В. Бондаренка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 420 с. 

Золотоноша, О. Правове регулювання місцевих органів влади / О. Золотоноша // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 3. – С. 153–156. 

Золотоноша, О. Реформування місцевого самоврядування в Україні / О. Золотоноша // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 2. – С. 198–202. 

Калінкін, А. С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / А. С. Калінкін ; за наук. ред. А. О. Янчука. – Одеса : Фенікс, 2018. – 152 с. 

Лощихін, О. М. Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України / О. М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 77–81. 

Рудень, Д. Об’єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави / Д. Рудень // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 3. – С. 203–207. 

Сухонос, В. В. Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі  : монографія / В. В. Сухонос ; Сум. держ. ун-т, ННІ права. – Суми : Унів. кн., 2019. – 287 с. 

Федоренко, В. Демократія, демократизація та феномен «електоральної революції» 2019 року в Україні / В. Федоренко // Право України. – 2019. – № 11. – С. 200–224. 

Федоренко, В. Л. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В. Л. Федоренко, О. М. Чернеженко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 288 с.

Чаплай, І. В. Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні / І. В. Чаплай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2017. – № 4. – С. 5–9. 

Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / О. М. Чернеженко ; за заг. ред. В. Л. Федоренка. – Київ : Ліра-К, 2018. – 380 с. 

Шатіло, В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) : монографія / В. А. Шатіло. – Київ : Юрид. думка, 2017. – 364 с. 

Шляхтун, П. Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування / П. Шляхтун, В. Колюх // Віче. – 2015. – № 18. – С. 27–31. 

Штогун, С. Г. Реформування адміністративного судочинства в Україні на сучасному етапі / С. Г. Штогун // Юрид. Україна. – 2019. – № 11. – С. 6–9. 

Вдосконалення та модернізація Конституції України 

Агєєв, О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : монографія / О. Д. Агєєв ; за наук. ред. А. О. Янчука. – Одеса : Фенікс, 2018. – 248 с. 

Бориславська, О. М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз : монографія / О. М. Бориславська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 384 с. 

Бостан, С. К. Форми державного правління країн Європейського Союзу: юридичні моделі і політична практика : монографія / С. К. Бостан ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. та права, Юрид. ф-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 204 с. 

Камінська, Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія / Н. В. Камінська ; Нац. акад. внутр. справ, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2014. – 414 с. 

Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с. 

Кучерук, Н. Конституційність змін : [про внесення змін до Конституції України у частині правосуддя] / Н. Кучерук // Укр. юрист. – 2016. – № 3. – С. 36–38. 

Рудик, П. А. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України / П. А. Рудик // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 124–134. 

Стрєльцова, О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика : монографія / О. В. Стрєльцова ; за наук. ред. О. В. Марцеляка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Прав. єдність : Алерта, 2017. – 532 с.

Інформація підготовлена сектором правової інформації

Поділитися:

Конституція України - основа правової держави


Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України стало визначною подією в житті Української держави й українського народу. Основний Закон увібрав у себе передовий досвід розвинутих демократичних країн у сфері конституціоналізму, гуманістичні цінності світової спільноти, чітко визначив баланс між інтересами та потребами держави, суспільства та окремої особистості.

Конституція виступила фундаментальною основою подальшого розвитку національного законодавства, стала ядром правової системи України і цим сприяла та сприяє вирішенню низки актуальних політико-правових питань життя держави й суспільства.

З нагоди відзначення 24-ї річниці з дня проголошення Конституції України в секторі правової інформації влаштовано книжково-ілюстративну виставку «Конституція України – основа правової системи держави». 

Народ, який підкорюється законам, має бути їх творцем. 

Жан-Жак Руссо

Конституція як національна ідея 

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с. 

Вовк, О. До питання створення і історичної долі Конституції Пилипа Орлика / О. Вовк // Наука і суспільство. – 2019. – № 5/6. – С. 24–27. 

Гультай, М. М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам'ятки права та філософські концепції : монографія / М. М. Гультай. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 240 с. 

Кіндюк, Б. Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського / Б. Кіндюк // Право України. – 2018. – № 7. – С. 232–245. 

Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, Сум. філ. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2016. – 128 с. 

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архів. служба України, Центр. держ. іст. архів ; відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. 

Подорожна, Т. Правові засади впливу конституційного законодавства на правову систему в контексті внесення змін до Конституції України / Т. Подорожна // Публіч. право. – 2015. – № 3. – С. 89–95. 

Томенко, М. В. Україна: історія Конституції : навч. посіб. / М. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с. 

Конституційні права та обов’язки громадян України

Бадида, А. Соціальні права у системі фундаментальних прав людини / А. Бадида // Право України. – 2019. – № 11. – С. 272–280. 

Білак, М. Подвійні стандарти застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини судами України / М. Білак // Право України. – 2018. – № 2. – С. 170–184. 

Блажівська, Н. До питання про місце рішень Європейського суду з прав людини у національній правовій системі / Н. Блажівська // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. – С. 218–222. 

Головань, В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод / В. Головань // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 136–140. 

Гостюк, О. Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему / О. Гостюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 7. – С. 92–96. 

Грищук, В. Соціальна зумовленість кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні / В. Грищук // Право України. – 2018. – № 9. – С. 98–108. 

Заграй, І. С. Про деякі аспекти утвердження та забезпечення прав і свобод громадян / І. С. Заграй // Бюл. М-ва юстиції України. – 2019. – № 11. – С. 17–18. 

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / С. П. Козодаєв [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2018. – 172 с. 

Камінська, Н. В. Захист прав біженців, внутрішнє переміщених осіб і мігрантів : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2019. – 260 с. 

Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с. 

Мартьянова, С. М. Чинники ефективності судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина / С. М. Мартьянова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. – С. 96–101. 

Опольська, Н. Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі / Н. Опольська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 4. – С. 191–195.

Про свавільне втручання з боку держави у право на приватне життя у контексті неможливості реалізації права на власне ім’я, що становить порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України. – 2018. – № 9. – С. 230–234. 

Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Громадян. центр прав. ініціатив ; за заг. ред.: А. Р. Крусян, А. А. Єзерова. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 524 с. 

Савчин, М. В. Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними) / М. В. Савчин // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2019. – Вип. 1. – С. 6–26. 

Сербіна, А. Скасування та звуження існуючих прав і свобод людини та громадянина / А. Сербіна // Спецвип. «Юридичні практики». – 2018. – № 7/1, лип. – С. 3–6. 

Вибори та референдум як форма прямої демократії 

Бакумов, О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 248 с. 

Бучин, М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації : монографія / М. А. Бучин ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 452 с. 

Кравченко, В. В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В. В. Кравченко // Аспекти публіч. упр. – 2018. – Т.6, № 3. – С. 5–11. 

Мельниченко, В. Правове регулювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою і розвиток народовладдя / В. Мельниченко // Право України. – 2019. – № 10. – С. 113–129. 

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.

Панкевич, І. М. Традиція виборності влади в Україні : монографія / І. М. Панкевич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 488 с. 

Скрипнюк, О. Сучасний конституційний процес і проблеми модернізації виборчого законодавства України / О. Скрипнюк // Юрид. Україна. – 2015. – № 7/8. – С. 128–134. 

Соляннік, К. Є. Рішення місцевого референдуму: окремі питання легітимності / К. Є. Соляннік // Вісн. Центр. вибор. коміс. – 2014. – № 3. – С. 83–87. 

Ставнійчук, А. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні / А. Ставнійчук // Юрид. Україна. – 2015. – № 6. – С. 24–28. 

Ставнійчук, А. П. Генезис інституту місцевого референдуму / А. П. Ставнійчук // Юрид. наука. – 2015. – № 10. – С. 7–17. 

Тихий, В. Виборчі і референдні права та їх кримінально-правове забезпечення / В. Тихий // Вісн. Конституц. Суду України. – 2017. – № 6. – С. 64–72. 

Шемчученко, Ю. Конституція і виборчий процес в Україні / Ю. Шемчученко // Віче. – 2015. – № 16. – С. 27–29. 

Влада в незалежній Україні 

Бакумов, О. Відповідальність Парламенту України в системі юридичної відповідальності держави: конституційно-правовий аналіз / О. Бакумов // Право України. – 2019. – № 7. – С. 198–217. 

Баранова, Ц. С. Територіальна громада в умовах децентралізації: реалії та перспективи / Ц. С. Баранова // Юрид. Україна. – 2019. – № 8. – С. 4–10. 

Ганущак, Ю. Реформа територіальної організації влади / Ю. Ганущак ; Швейцар.-укр. проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – Київ : Софія-А, 2014. – 168 с. 

Гультай, М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 270 с. 

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2019. – 192 с. 

Добіжа, В. В. Особливості технологій прийняття політичних рішень владною елітою в Україні / В. В. Добіжа // Держава і право. – 2019. – Вип. 85. – С. 316–325. 

Карпунцов, В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. Селіванов // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 1. – С. 15–21. 

Колісник, В. Перманентні проблеми конституційного регулювання державно-владних відносин / В. Колісник // Право України. – 2016. – № 6. – С. 52–59. 

Лохматов, О. Сучасний стан конституційно-правової регламентації процедури інавгурації Президента України / О. Лохматов, М. Пришляк // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 216–220. 

Миськів, Л. До проблеми визначення поняття «система суб’єктів деінституалізації в Україні» / Л. Миськів // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 123–127. 

Прієшкіна, О. Розподіл єдиної державної влади як принцип засад конституційного ладу України / О. Прієшкіна // Юрид. вісн. – 2015. – № 3. – С. 162–168. 

Рудик, П. Реформування конституційно-правових засад системи судоустрою України в контексті конституційної реформи 2016 року і міжнародних та європейських вимог / П. Рудик // Право України. – 2019. – № 11. – С. 293–315. 

Скибенко, О. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності / О. Скибенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 188–192. 

Скомороха, Л. Морально-етичні складові посади судді в Україні / Л. Скомороха // Право України. – 2019. – № 11. – С. 281–292. 

Територіальний устрій та місцеве самоврядування 

Децентралізація влади. Законодавство. Роз’яснення. Зразки документів / Кабінет Міністрів України, Секретаріат ; за ред. В. В. Бондаренка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 420 с. 

Золотоноша, О. Правове регулювання місцевих органів влади / О. Золотоноша // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 3. – С. 153–156. 

Золотоноша, О. Реформування місцевого самоврядування в Україні / О. Золотоноша // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 2. – С. 198–202. 

Калінкін, А. С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / А. С. Калінкін ; за наук. ред. А. О. Янчука. – Одеса : Фенікс, 2018. – 152 с. 

Лощихін, О. М. Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України / О. М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 77–81. 

Рудень, Д. Об’єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави / Д. Рудень // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 3. – С. 203–207. 

Сухонос, В. В. Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі  : монографія / В. В. Сухонос ; Сум. держ. ун-т, ННІ права. – Суми : Унів. кн., 2019. – 287 с. 

Федоренко, В. Демократія, демократизація та феномен «електоральної революції» 2019 року в Україні / В. Федоренко // Право України. – 2019. – № 11. – С. 200–224. 

Федоренко, В. Л. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В. Л. Федоренко, О. М. Чернеженко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 288 с.

Чаплай, І. В. Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні / І. В. Чаплай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2017. – № 4. – С. 5–9. 

Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / О. М. Чернеженко ; за заг. ред. В. Л. Федоренка. – Київ : Ліра-К, 2018. – 380 с. 

Шатіло, В. А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) : монографія / В. А. Шатіло. – Київ : Юрид. думка, 2017. – 364 с. 

Шляхтун, П. Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування / П. Шляхтун, В. Колюх // Віче. – 2015. – № 18. – С. 27–31. 

Штогун, С. Г. Реформування адміністративного судочинства в Україні на сучасному етапі / С. Г. Штогун // Юрид. Україна. – 2019. – № 11. – С. 6–9. 

Вдосконалення та модернізація Конституції України 

Агєєв, О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : монографія / О. Д. Агєєв ; за наук. ред. А. О. Янчука. – Одеса : Фенікс, 2018. – 248 с. 

Бориславська, О. М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз : монографія / О. М. Бориславська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 384 с. 

Бостан, С. К. Форми державного правління країн Європейського Союзу: юридичні моделі і політична практика : монографія / С. К. Бостан ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. та права, Юрид. ф-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 204 с. 

Камінська, Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія / Н. В. Камінська ; Нац. акад. внутр. справ, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2014. – 414 с. 

Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с. 

Кучерук, Н. Конституційність змін : [про внесення змін до Конституції України у частині правосуддя] / Н. Кучерук // Укр. юрист. – 2016. – № 3. – С. 36–38. 

Рудик, П. А. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України / П. А. Рудик // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 124–134. 

Стрєльцова, О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика : монографія / О. В. Стрєльцова ; за наук. ред. О. В. Марцеляка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Прав. єдність : Алерта, 2017. – 532 с.

Інформація підготовлена сектором правової інформації