Віртуальний бібліографічний список «Реабілітаційна медицина: перспективи та виклики»

Реабілітаційна медицина – це галузь медичної науки, яка зосереджується на максимальному відновленні фізичного, психічного та соціального здоров'я пацієнтів будь-якого віку після хвороб, травм або хірургічних втручань. Її основною метою є покращення якості життя та функціональних можливостей людей, які мають обмеження внаслідок медичних станів.

Раніше реабілітацію могли розглядати як вузькоспеціалізовану допомогу для осіб з інвалідністю, спортсменів з травмами, як додаткову послугу відновлення здоров’я після травм чи оперативних втручань. Тому реабілітаційний напрямок у багатьох країнах сприймався як необов’язковий елемент системи охорони здоров’я. У 2017 році настав переломний момент: ВООЗ провела зустріч «Реабілітація 2030: заклик до дії», в якій взяло участь понад 200 експертів з реабілітації з 46 країн. Саме там було висвітлено основні проблеми забезпечення реабілітаційною допомогою, в тому числі величезну потребу у реабілітаційних послугах у всьому світі та недостатність навичок фахівців з реабілітації.

У 2020 році прийнятий закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», який вдосконалив і систематизував законодавче регулювання реабілітації, визначив основні терміни та принципи реабілітаційної допомоги. Серед першочергових завдань – уніфікація стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг та контроль результатів, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

В Україні триває розбудова спроможної мережі реабілітаційних медичних закладів, кадрове та освітнє забезпечення сфери медичної реабілітації поступово змінюється в напрямку відповідності міжнародним стандартам як в частині лікарських спеціальностей, так і в частині фахівців фізичної терапії, ерготерапії.

За допомогою Програми медичних гарантій реалізована реабілітація за трьома пакетами, які дозволяють проводити її пацієнтам із різними станами й складністю захворювання. Офіційно в Україні є 450 закладів, що мають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) про пакет реабілітаційних послуг. Послуги з ефективної реабілітації надають спеціальні мультидисциплінарні команди: лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, протезисти-ортезисти, психологи, психотерапевти, сестри медичні з реабілітації, асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів.

З кожним роком усе більше хворих отримує допомогу з реабілітації на високому рівні, що сприяє покращенню стану пацієнтів, зменшенню кількості інвалідизації населення.

Шість медичних закладів (центрів досконалості) – з Києва, Івано-Франківська, Дніпра, Ужгорода, Вінниці, Тернополя – вже демонструють найкращі підходи до надання реабілітаційної допомоги. У Вінниці створено Центр реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. акад. О. І. Ющенка. Найсучасніші доказові методи реабілітації, мультидисциплінарний підхід, пацієнтоцентричність – основні принципи в роботі цих центрів.

Бібліографічний покажчик створено для ознайомлення, інформування та підвищення рівня знань фахівців з реабілітаційної медицини, лікарів первинної та вторинної ланки медичної допомоги щодо впровадження нових ефективних методів та принципів реабілітаційної допомоги як цивільному населенню, так і учасникам бойових дій.

   Видання носить вибірковий характер, відображаючи статті з періодичних видань, які розкривають питання організації реабілітаційної допомоги в Україні загалом та знайомлять з методами та принципами реабілітаційної допомоги при серцево-судинних захворюваннях ( інсульти та інфаркти), які є основною з причин інвалідизації населення в Україні та світі. Висвітлено питання підготовки персоналу реабілітаційної сфери.

На теперішній час, в умовах воєнного конфлікту, важливе значення має реабілітація військовослужбовців для повного їх відновлення та можливості повноцінно працювати й жити в суспільстві.

Список вміщує бібліографічні описи книг (за період 2016–2021 рр.), статей з наукових журналів (2018–2023 рр.) з фондів ВОУНБ ім. В. Отамановського.

Матеріал систематизовано за 5 розділами, у межах яких розміщено в абетковому порядку.

 

 

КНИГИ

 

 1. Абрамова, С. Ф. Фізична реабілітація в кардіології: навч. посіб. (курс лекцій) / С. Ф. Абрамова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 140 с.
 2. Богдановська, Н. В. Фізична реабілітація засобами фізіотерапії: підруч. для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спец. "Фізична терапія, ерготерапія" / Н. В. Богдановська, І. В. Кальонова ; Запоріз. нац. ун-т. – Суми : Університетська книга, 2020. – 328 с.
 3. Васильева, Л. Ф. Прикладная кинезиология. Восстановление тонуса и функций скелетных мышц / Л. Ф. Васильева. – Киев : Форс Україна, 2019. – 304 с.
 4. Кашуба, В. О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень / В. О. Кашуба, Ю. А. Попадюха. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 768 с.
 5. Медична і соціальна реабілітація: підручник / В. Б. Самойленко [та ін.]. – 2–ге вид., перероб. і доп. – Київ : Медицина, 2018. – 464 с.
 6. Медична та соціальна реабілітація: навч.-метод. посіб. / С. С. Сапункова [та ін.]. – Київ : Медицина, 2018. – 280 с.
 7. Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного лікування / Б. А. Пустовойт [та ін.]. – Харків : Планета-прінт, 2019. – 304 с.
 8. Мовленнєва і сенсорна системи та їх порушення: навч. посіб. / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад.: Т. М. Дегтяренко, О. В. Лобанова, І. О. Дудченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 416 с.
 9. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації / за заг. ред. Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 444 с.
 10. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 371 с.
 11. Попадюха, Ю. А. Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. А. Попадюха. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 656 с.
 12. Попадюха, Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. А. Попадюха. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 324 с.
 13. Преформовані фізичні чинники у фізичній терапії (у схемах, алгоритмах, рисунках, таблицях): навч. посіб. / Т. Г. Бакалюк [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – 124 с.
 14. Реабілітаційний масаж: підручник / Л. О. Вакуленко [и др.]. – Тернополь : ТГМУ, Укрмедкнига, 2018. – 524 с.
 15. Соціально-психологічна реабілітація та адаптація військовослужбовців Збройних Сил України: нормативно-правове забезпечення / за заг. ред. І. М. Коропатніка. – Київ : КНТ, 2021. – 224 с.
 16. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: підруч. для студ. і лікарів. Т. 1 / Всеукр. асоціація фізіотерапевтів та курортологів, Донец. нац. мед. ун-т, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; за ред. В. М. Сокрута. – Краматорськ : Каштан, 2019. – 480 с.

 

Журнальні статті

 

Організаційні аспекти

 

 1. Абанкіна, А. Як НСЗУ оплачуватиме послуги з реабілітації у 2024 році / А. Абанкіна // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2024. – № 2. – С. 37–41.
 2. Бакалюк, Т. Г. Застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я в реабілітаційній практиці / Т. Г. Бакалюк, Г. О. Стельмах, Н. Р. Макарчук // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2019. – № 3. – С. 166–169.
 3. Безверхнюк Т. М. Забезпечення якості надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я: організаційно–методичний аспект / Т. М. Безверхнюк, І. К. Бабова // Мед. перспективи. – 2022. – Т. 27, № 4. – С. 222–230.
 4. Брич В. В. Можливості реалізації медичної реабілітації в умовах реформування та нової системи фінансування закладів охорони здоров’я України / В. В. Брич // Укр. мед. часоп. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 27–30.
 5. Брич, В. В. Зміцнення реабілітації як стратегії охорони здоров'я: погляд Всесвітньої організації охорони здоров'я / В. В. Брич // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 31–37.
 6. Виноградов, О. О. Терапія "дія–спостереження" у реабілітаційній практиці / О. О. Виноградов, О. І. Гужва, В. С. Володіна // Україна. Здоров'я нації. – 2019. – № 2. – С. 157–158.
 7. Горошко, В. І. Діджиталізація ринку послуг реабілітації, ерготерапії та занять спортом / В. І. Горошко, О. В. Гордієнко // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 1. – С. 73–82.
 8. Дорофєєва О. Є. Реабілітаційний діагноз пацієнтів з мінно–вибуховими пораненнями гомілки на основі міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я / О. Є. Дорофєєва [та ін.] // Мед. перспективи. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 143–149.
 9. ЕСОЗ міститиме індивідуальні реабілітаційні плани пацієнтів // Довід. голов. мед. сестри. – 2023. – № 4. – С. 7.
 10. Іпатов А. В. Оцінка ефективності індивідуальної комплексної реабілітації хворих на засадах міжнародної класифікації функціонування / А. В. Іпатов, Н. А. Саніна, І. Я. Ханюкова // Мед. перспективи. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 153–159.
 11. КМУ визначив умови ліцензування для всіх надавачів реабілітаційної допомоги // Довід. голов. мед. сестри. – 2023. – № 10. – С. 7.
 12. Костроба, В. І. Розрахунок потреби в забезпеченні дорослого населення з ментальними порушеннями в соціально–реабілітаційних послугах / В. І. Костроба, В. І. Миронюк // Україна. Здоров'я нації. – 2019. – № 2. – С. 69–78.
 13. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я в управлінні реабілітацією / Т. Г. Бакалюк [та ін.] // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2019. – № 4. – С. 36–39.
 14. МОЗ затвердило нову форму первинної облікової документації й протипоказання для реабілітаційної допомоги // Довід. голов. мед. сестри. – 2023. – № – С. 6.
 15. Організація медичної реабілітації в провідних країнах світу / В. І. Шевчук [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 51–55.
 16. Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я : постанова Кабінету Міністрів України № 1268 від 03.11.2021 р. // Зб. нормат.–директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 1. – С. 24–43.
 17. Прогностична оцінка потреби у медичній реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України на основі даних структури їх бойової травми / А. В. Швець [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2022. – Т . 3, № 3. – С. 110–117.
 18. Розширення реабілітаційних програм для потреб Збройних Сил України / О. П. Шматенко [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 100–101.
 19. Рой, І. В. Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії / І. В. Рой, Н. О. Борзих, О. В. Пилипенко // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1. – С. 52–57.
 20. Роль міжнародної класифікації функціонування у постановці цілей реабілітації / Д. В. Попович [та ін.] // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2023. – № 2. – С. 118–123.
 21. Система реабілітації в Україні та шляхи її вдосконалення / І. Р. Мисула [та ін.] // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2019. – № 3. – С. 177–182.
 22. Сітенко, О. М. Розбудова реабілітаційної системи в Україні. Організаційні аспекти / О. М. Сітенко // Ортопедія, травматологія та протезування . – 2023. – № 2. – С. 77–83.
 23. Сучасний стан медико–соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні / В. І. Шевчук [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 286–289.
 24. Тесленко, Ю. В. Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: основні принципи та напрямки, шляхи удосконалення реабілітаційної допомоги / Ю. В. Тесленко, М. М. Тесленко, І. П. Катеренчук // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 2, № 2. – С. 58–63.

 

 

Реабілітація військовослужбовців

 

 1. Актуальні питання лікування та реабілітації постраждалих із бойовою травмою опорно–рухової системи на сучасному етапі (огляд літератури) / В. О. Танькут [та ін.] // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 2. – C. 84–90.
 2. Алгоритм реабілітації військовослужбовців з ампутацією кінцівок на основі мультипрофесійного та індивідуального підходу / А. А. Беспаленко [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 64–72.
 3. Бабов К. Д. Організація етапної реабілітації військовослужбовців з вогнепальними дефектами м’яких тканин на рівнях надання медичної допомоги / К. Д. Бабов, І. П. Хоменко, С. В. Тертишний, І. К. Бабова, Р. С. Вастьянов // Мед. перспективи. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 188–195.
 4. Гарантована психологічна допомога та реабілітація військовослужбовців – складова національної безпеки / В. М. Якимець [та ін.] // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – Тернопіль, 2022. – № 3. – С. 41–50.
 5. Гулій М. А. Персоніфікована програма реабілітації пацієнта з мінно-вибуховим пораненням / М. А. Гулій, В. С. Соловйова // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2023. – № 1. – C. 90–100.
 6. Довгополий, О. С. Психосоціальна реабілітація учасників бойових дій і постраждалих під час війни: роль медсестри в мультидисциплінарній команді / О. С. Довгополий, О. А. Прокопович, Д. М. Прокопович // Медсестринство. – 2024. – №1. – С. 67–70.
 7. Кальниш, В. В. Відновлення працездатності та енергетичних можливостей організму учасників бойових дій у процесі реабілітації / В. В. Кальниш, О. В. Мальцев // Довкілля та здоров'я. – 2018. – № 3. – С. 75–79.
 8. Котвіцька, А. А. Основні напрямки медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій / А. А. Котвіцька, Н. М. Кононенко, В. В. Чікіткіна // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 6. – С. 16–22.
 9. Матрошилін, О. Г. Застосування кінезотерапії в комплексній медико-психологічній реабілітації учасників АТО / О. Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля // Україна. Здоров'я нації. – 2019. – № 2. – С. 187–188.
 10. Організація етапної реабілітації військовослужбовців з вогнепальними дефектами м’яких тканин на рівнях надання медичної допомоги / К. Д. Бабов [та ін.] // Мед. перспективи. – 2021. – № 4. – С. 188–195.
 11. Особливості визначення реабілітаційного потенціалу в учасників АТО з інвалідністю / Н. М. Беляєва [та ін.] // Вісн. проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 320–324.
 12. Особливості організації медико–психологічної реабілітації військовослужбовців в країнах – членах та партнерах НАТО / А. В. Швець [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 26–39.
 13. Потреби учасників антитерористичної операції з інвалідністю внаслідок бойових травм в технічних засобах реабілітації / В. І. Шевчук [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2018. – № 4. – С. 37–45.
 14. Проблемні питання медико–психологічної реабілітації військовослужбовців в Україні / І. Б. Заболотна, С. Г. Гуща, І. В. Балашова, Т. М. Безверхнюк // Вісн. проблем біології і медицини. – 2023. – № 2. – С. 64–74.
 15. Салайда, І. М. Психогенний чинник як важливий інструмент у фізичній реабілітації комбатантів: досвід та перспективи / І. М. Салайда, Д. В. Попович // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2023. – № 4. – С. 42–46.
 16. Салайда, І. М. Фізична терапія як метод відновлення військовиків після вогнепальних поранень різного характеру в результаті бойових дій в Україні / І. М. Салайда, В. Б. Коваль, Д. В. Попович // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2023. – № 4. – С. 192–196.
 17. Сулима, В. С. Місце ерготерапії в комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил з урахуванням світового досвіду / В. С. Сулима, Ю. О. Філяк, В. М. Красновський // Травма. – 2020. – Т. 21, № 6. – С. 52–59.

 

Серцево-судинні хвороби

 

 1. Thomas Platz Реабілітація функції верхньої кінцівки після інсульту, заснована на даних доказової медицини: огляд / Platz Thomas // Міжнар. неврол. журн. – 2020. – Т. 16, № 6. – С. 78–81.
 2. Вавринчук Н. Т. Реабілітаційні підходи при парезі верхньої кінцівки у пацієнтів після інсульту / Н. Т. Вавринчук, Т. Г. Бакалюк // Медсестринство. – 2021. – № 3. – С. 30–32.
 3. Ведення пацієнтів після інсульту: основні принципи реабілітації та відновлення // Здоров'я України. Неврологія. Тематичний номер ''Інсульт''. – 2024. – № 1. – С. 30–34.
 4. Голяченко А. О. Сучасні методи фізичної реабілітації функції ходьби після гострого порушення мозкового кровообігу / А. О. Голяченко, Я. Ю. Трофимчук // Медсестринство. – 2021. – № 1. – С. 41–43.
 5. Гордій В. А. Застосування дзеркальної терапії в реабілітаційній практиці / В. А. Гордій // Медсестринство. – 2022. – № 4. – С. 50–52.
 6. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці / Н. В. Пасєчко [та ін.] // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2018. – № 3. – С. 112–116.
 7. Довідник клініциста, який проводить реабілітацію після інсульту. Розділ 4. Реабілітація верхньої кінцівки при геміплегічній формі ураження / R. Teasell [та ін.] // Міжнар. неврол. журн. – 2021. – Т. 17 № 2. – С. 90–113.
 8. Довідник клініциста, який проводить реабілітацію після інсульту. Розділ 4. Реабілітація верхньої кінцівки при геміплегічній формі ураження / R. Teasell [та ін.] // Міжнар. неврол. журн. – 2021. – Т. 17 № 1. – С. 61–82.
 9. Досягнення і проблеми реабілітації після інсульту / C. M. Stinear, C. E. Lang, S. Zeiler, W. D. Byblow // Міжнар. неврол. журн. – 2020. – Т. 16, № 8. – С. 54–73.
 10. Етапи реабілітації пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу / О. К. Зінченко [та ін.] // Міжнар. мед. журн. – 2021. – T. 27, № 1. – С. 56–62.
 11. Ефективність ранньої реабілітації хворих після перенесеного ішемічного інсульту / Салех С. Х. Нажар [та ін.] // Клін. та профілакт. медицина. – 2023. – № 1. – С. 58–66.
 12. Жадан, А. В. Фізична реабілітація при серцевій недостатності / А. В. Жадан // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 55–60.
 13. Канадські рекомендації щодо методів реабілітації після інсульту // НейроN – 2020. – № 10. – С. 46–52.
 14. Коваль, Н. П. Вплив засобів фізичної терапії на показники діяльності серцево–судинної системи, метаболізму та психоемоційного статусу осіб похилого віку з метаболічним синдромом та старечою астенією / Н. П. Коваль // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 1(29). – С. 271–279.
 15. Левицька, Л. В. Результати впровадження інноваційної програми кардіореабілітації хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією / Л. В. Левицька // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 4–11.
 16. Проблеми фізичної реабілітації рухових розладів при патології кульшового суглоба в пацієнтів з наслідками мозкового інсульту / О. І. Шкурупій [та ін.] // Мед. перспективи. – 2023. – Т. 28, № 1. – С. 69–76.
 17. Срібна, О. В. Основи проведення фізичної реабілітації в пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця / О. В. Срібна, О. С. Сичов // Аритмологія. – 2024. – № 1. – С. 26–32.
 18. Тесленко, Ю. В. Особливості ранньої реабілітації пацієнтів з гострим інфарктом міокарду / Ю. В. Тесленко, Л. О. М'якінькова, М. М. Тесленко // Світ медицини та біології. – 2021. – № 4(78). – С. 166–171.
 19. Швед, М. І. Базові принципи кардіореабілітації пацієнтів після інфаркту міокарду / М. І. Швед, Л. В. Левицька, С. Й. Липовецька // Практикуючий лікар. – 2018. – № 3. – С. 49–53.

 

Кадрове забезпечення та освіта

 

 1. Бакалюк, Т. Г. Телереабілітаційні технології в підготовці фахівців з фізичної терапії / Т. Г. Бакалюк, Г. О. Стельмах, Н. Р. Макарчук // Мед. освіта. – 2022. – № 3. – С. 5–9.
 2. Бакалюк, Т. Г. Важливість викладання дисципліни «Медична документація в реабілітаційних закладах» при підготовці фахівців з фізичної терапії / Т. Г. Бакалюк, Г. О. Стельмах, Н. Р. Макарчук // Мед. освіта. – 2021. – № 4. – С. 5–9.
 3. Брич, В. В. Готовність фахівців із реабілітації до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення безперервної реабілітаційної допомоги пацієнтам із травмами / В. В. Брич, Н. Ю. Ходаковська // Укр. мед. часоп. – 2021. – № 2. – С. 84–87.
 4. Брич, В. В. Стан кадрового та освітнього забезпечення сфери реабілітаційної допомоги при ураженнях опорно-рухового апарату / В. В. Брич // Україна. Здоров'я нації. – 2021. – № 3. – С. 58–66.
 5. Євдокіменко, О. Як керівнику ЗОЗ перевірити кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації й ерготерапії / О. Євдокіменко // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2021. – № 10. – С. 74–79.
 6. Навроцький, І. Роль медичної сестри під час надання реабілітаційної допомоги: пакети, напрями, етапи та облік / І. Навроцький // Довід. голов. мед. сестри. – 2024. – № 2. – С. 8–15.
 7. Назарук, В. Л. Використання навчально-методичних комплексів професійно–прикладних фізичних вправ для майбутніх фізичних терапевтів та реабілітологів / В. Л. Назарук // Медсестринство. – 2023. – № 2. – С. 34–38.
 8. Обґрунтування робочого часу психолога при реабілітації учасників АТО / О. Д. Гавловський [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 322–325.
 9. Особливості викладання спеціальності «терапія та реабілітація» / О. Г. Юшковська [та ін.] // Одеськ. мед. журн. – 2023. – № 1. – С. 72–74.
 10. Рудакова, Н. Є. Розвиток реабілітаційного медсестринства в Україні: перспективи, напрями та виклики / Н. Є. Рудакова // Мед. освіта. – 2023. – № 2. – С. 74–79.
 11. Сарканич, О. В. Сучасні інформаційні технології безперервного професійного розвитку лікарів-реабілітологів / О. В. Сарканич // Мед. інформатика та інженерія. – 2021. – № 1. – С. 61–78.
 12. Філак, І. Я. Розвиток мовленнєвих компетентностей студентів спеціальності "Фізична терапія. Ерготерапія" / І. Я. Філак // Україна. Здоров'я нації. – 2022. – № 2. – С. 109–113.
 13. Формування у здобувачів вищої освіти спеціальності «Терапія та реабілітація» розуміння специфіки підходів до роботи з особами із посттравматичним стресовим розладом / О. Я. Андрійчук [та ін.] // Мед. освіта. – 2023. – № 4. – С. 5–13.
 14. Особливості застосування технічних засобів реабілітації у навчальному процесі здобувачів вищої освіти спеціальності «Терапія та реабілітація» / Д. В. Попович, В. І. Бондарчук, К. В. Миндзів; У. П. Гевко // Мед. освіта. – 2023. – № 2. – С. 57–62.

 

 

 

 

 

Отримати електронні копії статей можна, скориставшись сервісом

"Електронна доставка документів".

Електронна адреса: vinmedlib54@ukr.net.

Моб. тел. (098)107-89-35.

 

Випуск підготувала бібліотекар відділу медичних наук Олена ГАЄВИК.

Поділитися:

Реабілітаційна медицина: перспективи та виклики


Реабілітаційна медицина – це галузь медичної науки, яка зосереджується на максимальному відновленні фізичного, психічного та соціального здоров'я пацієнтів будь-якого віку після хвороб, травм або хірургічних втручань. Її основною метою є покращення якості життя та функціональних можливостей людей, які мають обмеження внаслідок медичних станів.

Раніше реабілітацію могли розглядати як вузькоспеціалізовану допомогу для осіб з інвалідністю, спортсменів з травмами, як додаткову послугу відновлення здоров’я після травм чи оперативних втручань. Тому реабілітаційний напрямок у багатьох країнах сприймався як необов’язковий елемент системи охорони здоров’я. У 2017 році настав переломний момент: ВООЗ провела зустріч «Реабілітація 2030: заклик до дії», в якій взяло участь понад 200 експертів з реабілітації з 46 країн. Саме там було висвітлено основні проблеми забезпечення реабілітаційною допомогою, в тому числі величезну потребу у реабілітаційних послугах у всьому світі та недостатність навичок фахівців з реабілітації.

У 2020 році прийнятий закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», який вдосконалив і систематизував законодавче регулювання реабілітації, визначив основні терміни та принципи реабілітаційної допомоги. Серед першочергових завдань – уніфікація стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг та контроль результатів, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

В Україні триває розбудова спроможної мережі реабілітаційних медичних закладів, кадрове та освітнє забезпечення сфери медичної реабілітації поступово змінюється в напрямку відповідності міжнародним стандартам як в частині лікарських спеціальностей, так і в частині фахівців фізичної терапії, ерготерапії.

За допомогою Програми медичних гарантій реалізована реабілітація за трьома пакетами, які дозволяють проводити її пацієнтам із різними станами й складністю захворювання. Офіційно в Україні є 450 закладів, що мають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) про пакет реабілітаційних послуг. Послуги з ефективної реабілітації надають спеціальні мультидисциплінарні команди: лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, протезисти-ортезисти, психологи, психотерапевти, сестри медичні з реабілітації, асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів.

З кожним роком усе більше хворих отримує допомогу з реабілітації на високому рівні, що сприяє покращенню стану пацієнтів, зменшенню кількості інвалідизації населення.

Шість медичних закладів (центрів досконалості) – з Києва, Івано-Франківська, Дніпра, Ужгорода, Вінниці, Тернополя – вже демонструють найкращі підходи до надання реабілітаційної допомоги. У Вінниці створено Центр реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. акад. О. І. Ющенка. Найсучасніші доказові методи реабілітації, мультидисциплінарний підхід, пацієнтоцентричність – основні принципи в роботі цих центрів.

Бібліографічний покажчик створено для ознайомлення, інформування та підвищення рівня знань фахівців з реабілітаційної медицини, лікарів первинної та вторинної ланки медичної допомоги щодо впровадження нових ефективних методів та принципів реабілітаційної допомоги як цивільному населенню, так і учасникам бойових дій.

   Видання носить вибірковий характер, відображаючи статті з періодичних видань, які розкривають питання організації реабілітаційної допомоги в Україні загалом та знайомлять з методами та принципами реабілітаційної допомоги при серцево-судинних захворюваннях ( інсульти та інфаркти), які є основною з причин інвалідизації населення в Україні та світі. Висвітлено питання підготовки персоналу реабілітаційної сфери.

На теперішній час, в умовах воєнного конфлікту, важливе значення має реабілітація військовослужбовців для повного їх відновлення та можливості повноцінно працювати й жити в суспільстві.

Список вміщує бібліографічні описи книг (за період 2016–2021 рр.), статей з наукових журналів (2018–2023 рр.) з фондів ВОУНБ ім. В. Отамановського.

Матеріал систематизовано за 5 розділами, у межах яких розміщено в абетковому порядку.

 

 

КНИГИ

 

 1. Абрамова, С. Ф. Фізична реабілітація в кардіології: навч. посіб. (курс лекцій) / С. Ф. Абрамова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 140 с.
 2. Богдановська, Н. В. Фізична реабілітація засобами фізіотерапії: підруч. для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спец. "Фізична терапія, ерготерапія" / Н. В. Богдановська, І. В. Кальонова ; Запоріз. нац. ун-т. – Суми : Університетська книга, 2020. – 328 с.
 3. Васильева, Л. Ф. Прикладная кинезиология. Восстановление тонуса и функций скелетных мышц / Л. Ф. Васильева. – Киев : Форс Україна, 2019. – 304 с.
 4. Кашуба, В. О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень / В. О. Кашуба, Ю. А. Попадюха. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 768 с.
 5. Медична і соціальна реабілітація: підручник / В. Б. Самойленко [та ін.]. – 2–ге вид., перероб. і доп. – Київ : Медицина, 2018. – 464 с.
 6. Медична та соціальна реабілітація: навч.-метод. посіб. / С. С. Сапункова [та ін.]. – Київ : Медицина, 2018. – 280 с.
 7. Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного лікування / Б. А. Пустовойт [та ін.]. – Харків : Планета-прінт, 2019. – 304 с.
 8. Мовленнєва і сенсорна системи та їх порушення: навч. посіб. / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад.: Т. М. Дегтяренко, О. В. Лобанова, І. О. Дудченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 416 с.
 9. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації / за заг. ред. Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 444 с.
 10. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 371 с.
 11. Попадюха, Ю. А. Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. А. Попадюха. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 656 с.
 12. Попадюха, Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. А. Попадюха. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 324 с.
 13. Преформовані фізичні чинники у фізичній терапії (у схемах, алгоритмах, рисунках, таблицях): навч. посіб. / Т. Г. Бакалюк [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – 124 с.
 14. Реабілітаційний масаж: підручник / Л. О. Вакуленко [и др.]. – Тернополь : ТГМУ, Укрмедкнига, 2018. – 524 с.
 15. Соціально-психологічна реабілітація та адаптація військовослужбовців Збройних Сил України: нормативно-правове забезпечення / за заг. ред. І. М. Коропатніка. – Київ : КНТ, 2021. – 224 с.
 16. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: підруч. для студ. і лікарів. Т. 1 / Всеукр. асоціація фізіотерапевтів та курортологів, Донец. нац. мед. ун-т, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; за ред. В. М. Сокрута. – Краматорськ : Каштан, 2019. – 480 с.

 

Журнальні статті

 

Організаційні аспекти

 

 1. Абанкіна, А. Як НСЗУ оплачуватиме послуги з реабілітації у 2024 році / А. Абанкіна // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2024. – № 2. – С. 37–41.
 2. Бакалюк, Т. Г. Застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я в реабілітаційній практиці / Т. Г. Бакалюк, Г. О. Стельмах, Н. Р. Макарчук // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2019. – № 3. – С. 166–169.
 3. Безверхнюк Т. М. Забезпечення якості надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я: організаційно–методичний аспект / Т. М. Безверхнюк, І. К. Бабова // Мед. перспективи. – 2022. – Т. 27, № 4. – С. 222–230.
 4. Брич В. В. Можливості реалізації медичної реабілітації в умовах реформування та нової системи фінансування закладів охорони здоров’я України / В. В. Брич // Укр. мед. часоп. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 27–30.
 5. Брич, В. В. Зміцнення реабілітації як стратегії охорони здоров'я: погляд Всесвітньої організації охорони здоров'я / В. В. Брич // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 31–37.
 6. Виноградов, О. О. Терапія "дія–спостереження" у реабілітаційній практиці / О. О. Виноградов, О. І. Гужва, В. С. Володіна // Україна. Здоров'я нації. – 2019. – № 2. – С. 157–158.
 7. Горошко, В. І. Діджиталізація ринку послуг реабілітації, ерготерапії та занять спортом / В. І. Горошко, О. В. Гордієнко // Клін. та профілакт. медицина. – 2021. – № 1. – С. 73–82.
 8. Дорофєєва О. Є. Реабілітаційний діагноз пацієнтів з мінно–вибуховими пораненнями гомілки на основі міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я / О. Є. Дорофєєва [та ін.] // Мед. перспективи. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 143–149.
 9. ЕСОЗ міститиме індивідуальні реабілітаційні плани пацієнтів // Довід. голов. мед. сестри. – 2023. – № 4. – С. 7.
 10. Іпатов А. В. Оцінка ефективності індивідуальної комплексної реабілітації хворих на засадах міжнародної класифікації функціонування / А. В. Іпатов, Н. А. Саніна, І. Я. Ханюкова // Мед. перспективи. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 153–159.
 11. КМУ визначив умови ліцензування для всіх надавачів реабілітаційної допомоги // Довід. голов. мед. сестри. – 2023. – № 10. – С. 7.
 12. Костроба, В. І. Розрахунок потреби в забезпеченні дорослого населення з ментальними порушеннями в соціально–реабілітаційних послугах / В. І. Костроба, В. І. Миронюк // Україна. Здоров'я нації. – 2019. – № 2. – С. 69–78.
 13. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я в управлінні реабілітацією / Т. Г. Бакалюк [та ін.] // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2019. – № 4. – С. 36–39.
 14. МОЗ затвердило нову форму первинної облікової документації й протипоказання для реабілітаційної допомоги // Довід. голов. мед. сестри. – 2023. – № – С. 6.
 15. Організація медичної реабілітації в провідних країнах світу / В. І. Шевчук [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 51–55.
 16. Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я : постанова Кабінету Міністрів України № 1268 від 03.11.2021 р. // Зб. нормат.–директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 1. – С. 24–43.
 17. Прогностична оцінка потреби у медичній реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України на основі даних структури їх бойової травми / А. В. Швець [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2022. – Т . 3, № 3. – С. 110–117.
 18. Розширення реабілітаційних програм для потреб Збройних Сил України / О. П. Шматенко [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 100–101.
 19. Рой, І. В. Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії / І. В. Рой, Н. О. Борзих, О. В. Пилипенко // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1. – С. 52–57.
 20. Роль міжнародної класифікації функціонування у постановці цілей реабілітації / Д. В. Попович [та ін.] // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2023. – № 2. – С. 118–123.
 21. Система реабілітації в Україні та шляхи її вдосконалення / І. Р. Мисула [та ін.] // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2019. – № 3. – С. 177–182.
 22. Сітенко, О. М. Розбудова реабілітаційної системи в Україні. Організаційні аспекти / О. М. Сітенко // Ортопедія, травматологія та протезування . – 2023. – № 2. – С. 77–83.
 23. Сучасний стан медико–соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні / В. І. Шевчук [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 286–289.
 24. Тесленко, Ю. В. Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: основні принципи та напрямки, шляхи удосконалення реабілітаційної допомоги / Ю. В. Тесленко, М. М. Тесленко, І. П. Катеренчук // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 2, № 2. – С. 58–63.

 

 

Реабілітація військовослужбовців

 

 1. Актуальні питання лікування та реабілітації постраждалих із бойовою травмою опорно–рухової системи на сучасному етапі (огляд літератури) / В. О. Танькут [та ін.] // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 2. – C. 84–90.
 2. Алгоритм реабілітації військовослужбовців з ампутацією кінцівок на основі мультипрофесійного та індивідуального підходу / А. А. Беспаленко [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 64–72.
 3. Бабов К. Д. Організація етапної реабілітації військовослужбовців з вогнепальними дефектами м’яких тканин на рівнях надання медичної допомоги / К. Д. Бабов, І. П. Хоменко, С. В. Тертишний, І. К. Бабова, Р. С. Вастьянов // Мед. перспективи. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 188–195.
 4. Гарантована психологічна допомога та реабілітація військовослужбовців – складова національної безпеки / В. М. Якимець [та ін.] // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – Тернопіль, 2022. – № 3. – С. 41–50.
 5. Гулій М. А. Персоніфікована програма реабілітації пацієнта з мінно-вибуховим пораненням / М. А. Гулій, В. С. Соловйова // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2023. – № 1. – C. 90–100.
 6. Довгополий, О. С. Психосоціальна реабілітація учасників бойових дій і постраждалих під час війни: роль медсестри в мультидисциплінарній команді / О. С. Довгополий, О. А. Прокопович, Д. М. Прокопович // Медсестринство. – 2024. – №1. – С. 67–70.
 7. Кальниш, В. В. Відновлення працездатності та енергетичних можливостей організму учасників бойових дій у процесі реабілітації / В. В. Кальниш, О. В. Мальцев // Довкілля та здоров'я. – 2018. – № 3. – С. 75–79.
 8. Котвіцька, А. А. Основні напрямки медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій / А. А. Котвіцька, Н. М. Кононенко, В. В. Чікіткіна // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 6. – С. 16–22.
 9. Матрошилін, О. Г. Застосування кінезотерапії в комплексній медико-психологічній реабілітації учасників АТО / О. Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля // Україна. Здоров'я нації. – 2019. – № 2. – С. 187–188.
 10. Організація етапної реабілітації військовослужбовців з вогнепальними дефектами м’яких тканин на рівнях надання медичної допомоги / К. Д. Бабов [та ін.] // Мед. перспективи. – 2021. – № 4. – С. 188–195.
 11. Особливості визначення реабілітаційного потенціалу в учасників АТО з інвалідністю / Н. М. Беляєва [та ін.] // Вісн. проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 320–324.
 12. Особливості організації медико–психологічної реабілітації військовослужбовців в країнах – членах та партнерах НАТО / А. В. Швець [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 26–39.
 13. Потреби учасників антитерористичної операції з інвалідністю внаслідок бойових травм в технічних засобах реабілітації / В. І. Шевчук [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2018. – № 4. – С. 37–45.
 14. Проблемні питання медико–психологічної реабілітації військовослужбовців в Україні / І. Б. Заболотна, С. Г. Гуща, І. В. Балашова, Т. М. Безверхнюк // Вісн. проблем біології і медицини. – 2023. – № 2. – С. 64–74.
 15. Салайда, І. М. Психогенний чинник як важливий інструмент у фізичній реабілітації комбатантів: досвід та перспективи / І. М. Салайда, Д. В. Попович // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2023. – № 4. – С. 42–46.
 16. Салайда, І. М. Фізична терапія як метод відновлення військовиків після вогнепальних поранень різного характеру в результаті бойових дій в Україні / І. М. Салайда, В. Б. Коваль, Д. В. Попович // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2023. – № 4. – С. 192–196.
 17. Сулима, В. С. Місце ерготерапії в комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил з урахуванням світового досвіду / В. С. Сулима, Ю. О. Філяк, В. М. Красновський // Травма. – 2020. – Т. 21, № 6. – С. 52–59.

 

Серцево-судинні хвороби

 

 1. Thomas Platz Реабілітація функції верхньої кінцівки після інсульту, заснована на даних доказової медицини: огляд / Platz Thomas // Міжнар. неврол. журн. – 2020. – Т. 16, № 6. – С. 78–81.
 2. Вавринчук Н. Т. Реабілітаційні підходи при парезі верхньої кінцівки у пацієнтів після інсульту / Н. Т. Вавринчук, Т. Г. Бакалюк // Медсестринство. – 2021. – № 3. – С. 30–32.
 3. Ведення пацієнтів після інсульту: основні принципи реабілітації та відновлення // Здоров'я України. Неврологія. Тематичний номер ''Інсульт''. – 2024. – № 1. – С. 30–34.
 4. Голяченко А. О. Сучасні методи фізичної реабілітації функції ходьби після гострого порушення мозкового кровообігу / А. О. Голяченко, Я. Ю. Трофимчук // Медсестринство. – 2021. – № 1. – С. 41–43.
 5. Гордій В. А. Застосування дзеркальної терапії в реабілітаційній практиці / В. А. Гордій // Медсестринство. – 2022. – № 4. – С. 50–52.
 6. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці / Н. В. Пасєчко [та ін.] // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2018. – № 3. – С. 112–116.
 7. Довідник клініциста, який проводить реабілітацію після інсульту. Розділ 4. Реабілітація верхньої кінцівки при геміплегічній формі ураження / R. Teasell [та ін.] // Міжнар. неврол. журн. – 2021. – Т. 17 № 2. – С. 90–113.
 8. Довідник клініциста, який проводить реабілітацію після інсульту. Розділ 4. Реабілітація верхньої кінцівки при геміплегічній формі ураження / R. Teasell [та ін.] // Міжнар. неврол. журн. – 2021. – Т. 17 № 1. – С. 61–82.
 9. Досягнення і проблеми реабілітації після інсульту / C. M. Stinear, C. E. Lang, S. Zeiler, W. D. Byblow // Міжнар. неврол. журн. – 2020. – Т. 16, № 8. – С. 54–73.
 10. Етапи реабілітації пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу / О. К. Зінченко [та ін.] // Міжнар. мед. журн. – 2021. – T. 27, № 1. – С. 56–62.
 11. Ефективність ранньої реабілітації хворих після перенесеного ішемічного інсульту / Салех С. Х. Нажар [та ін.] // Клін. та профілакт. медицина. – 2023. – № 1. – С. 58–66.
 12. Жадан, А. В. Фізична реабілітація при серцевій недостатності / А. В. Жадан // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 55–60.
 13. Канадські рекомендації щодо методів реабілітації після інсульту // НейроN – 2020. – № 10. – С. 46–52.
 14. Коваль, Н. П. Вплив засобів фізичної терапії на показники діяльності серцево–судинної системи, метаболізму та психоемоційного статусу осіб похилого віку з метаболічним синдромом та старечою астенією / Н. П. Коваль // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 1(29). – С. 271–279.
 15. Левицька, Л. В. Результати впровадження інноваційної програми кардіореабілітації хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією / Л. В. Левицька // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 4–11.
 16. Проблеми фізичної реабілітації рухових розладів при патології кульшового суглоба в пацієнтів з наслідками мозкового інсульту / О. І. Шкурупій [та ін.] // Мед. перспективи. – 2023. – Т. 28, № 1. – С. 69–76.
 17. Срібна, О. В. Основи проведення фізичної реабілітації в пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця / О. В. Срібна, О. С. Сичов // Аритмологія. – 2024. – № 1. – С. 26–32.
 18. Тесленко, Ю. В. Особливості ранньої реабілітації пацієнтів з гострим інфарктом міокарду / Ю. В. Тесленко, Л. О. М'якінькова, М. М. Тесленко // Світ медицини та біології. – 2021. – № 4(78). – С. 166–171.
 19. Швед, М. І. Базові принципи кардіореабілітації пацієнтів після інфаркту міокарду / М. І. Швед, Л. В. Левицька, С. Й. Липовецька // Практикуючий лікар. – 2018. – № 3. – С. 49–53.

 

Кадрове забезпечення та освіта

 

 1. Бакалюк, Т. Г. Телереабілітаційні технології в підготовці фахівців з фізичної терапії / Т. Г. Бакалюк, Г. О. Стельмах, Н. Р. Макарчук // Мед. освіта. – 2022. – № 3. – С. 5–9.
 2. Бакалюк, Т. Г. Важливість викладання дисципліни «Медична документація в реабілітаційних закладах» при підготовці фахівців з фізичної терапії / Т. Г. Бакалюк, Г. О. Стельмах, Н. Р. Макарчук // Мед. освіта. – 2021. – № 4. – С. 5–9.
 3. Брич, В. В. Готовність фахівців із реабілітації до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення безперервної реабілітаційної допомоги пацієнтам із травмами / В. В. Брич, Н. Ю. Ходаковська // Укр. мед. часоп. – 2021. – № 2. – С. 84–87.
 4. Брич, В. В. Стан кадрового та освітнього забезпечення сфери реабілітаційної допомоги при ураженнях опорно-рухового апарату / В. В. Брич // Україна. Здоров'я нації. – 2021. – № 3. – С. 58–66.
 5. Євдокіменко, О. Як керівнику ЗОЗ перевірити кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації й ерготерапії / О. Євдокіменко // Упр. закл. охорони здоров'я. – 2021. – № 10. – С. 74–79.
 6. Навроцький, І. Роль медичної сестри під час надання реабілітаційної допомоги: пакети, напрями, етапи та облік / І. Навроцький // Довід. голов. мед. сестри. – 2024. – № 2. – С. 8–15.
 7. Назарук, В. Л. Використання навчально-методичних комплексів професійно–прикладних фізичних вправ для майбутніх фізичних терапевтів та реабілітологів / В. Л. Назарук // Медсестринство. – 2023. – № 2. – С. 34–38.
 8. Обґрунтування робочого часу психолога при реабілітації учасників АТО / О. Д. Гавловський [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 322–325.
 9. Особливості викладання спеціальності «терапія та реабілітація» / О. Г. Юшковська [та ін.] // Одеськ. мед. журн. – 2023. – № 1. – С. 72–74.
 10. Рудакова, Н. Є. Розвиток реабілітаційного медсестринства в Україні: перспективи, напрями та виклики / Н. Є. Рудакова // Мед. освіта. – 2023. – № 2. – С. 74–79.
 11. Сарканич, О. В. Сучасні інформаційні технології безперервного професійного розвитку лікарів-реабілітологів / О. В. Сарканич // Мед. інформатика та інженерія. – 2021. – № 1. – С. 61–78.
 12. Філак, І. Я. Розвиток мовленнєвих компетентностей студентів спеціальності "Фізична терапія. Ерготерапія" / І. Я. Філак // Україна. Здоров'я нації. – 2022. – № 2. – С. 109–113.
 13. Формування у здобувачів вищої освіти спеціальності «Терапія та реабілітація» розуміння специфіки підходів до роботи з особами із посттравматичним стресовим розладом / О. Я. Андрійчук [та ін.] // Мед. освіта. – 2023. – № 4. – С. 5–13.
 14. Особливості застосування технічних засобів реабілітації у навчальному процесі здобувачів вищої освіти спеціальності «Терапія та реабілітація» / Д. В. Попович, В. І. Бондарчук, К. В. Миндзів; У. П. Гевко // Мед. освіта. – 2023. – № 2. – С. 57–62.

 

 

 

 

 

Отримати електронні копії статей можна, скориставшись сервісом

"Електронна доставка документів".

Електронна адреса: vinmedlib54@ukr.net.

Моб. тел. (098)107-89-35.

 

Випуск підготувала бібліотекар відділу медичних наук Олена ГАЄВИК.